Usnesení 01.03.2007

Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 1. března 2007

Usnesení ZM č. 24/2007

Zpráva o činnosti starosty města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a
bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 25/2007

Zpráva o činnosti místostarostů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů města a

bere je na vědomí.

Usnesení ZM č. 26/2006

Převody pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodejích

A) schvaluje

1. prodej p.p.č. 1414/7 o výměře 556 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání současného stavu oplocení do podílového spoluvlastnictví každý ideální 1/12 paní S.. D., bytem ., Desná II, paní E. K., bytem ., Františkovy Lázně, paní A. K., bytem ., Jablonec nad Nisou, paní M. N., bytem ., Jablonec nad Nisou, paní J. N., bytem ., Jablonec nad Nisou, paní Z. P., bytem ., Jablonec nad Nisou, manželům L. a D. C., bytem ., Jablonec nad Nisou, manželům J. a E. K., bytem .. . Jablonec nad Nisou, manželům J. a P. K., bytem ., Jablonec nad Nisou, manželům Ing. J. a Z. S., bytem ., Jablonec nad Nisou, manželům R. C., bytem . 2340/15, Jablonec nad Nisou a R. C., bytem ., Jablonec nad Nisou, panu Ing. Z.S., bytem ., Jablonec nad Nisou a panu B.P., bytem . ., Jablonec nad Nisou za cenu 200,- Kč/m2, tj. celkem 111.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

2. prodej p.p.č. 1119/16 o výměře 102 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem přístupu p. V. Ř., bytem ., Jablonec n. N.za cenu 300,- Kč/m2, tj celkem 30.600,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

3. prodej p.p.č. 1119/15 o výměře 12 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem manipulační plochy Ing. Pe. K., bytem ., Jablonec n. N.za cenu 300,- Kč/m2, tj celkem 3.600,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

B) m ě n í

usnesení č. IV/A/28 ze dne 8. 12. 2005 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 1432/10 o výměře 399 m2 v k.ú. Jablonec n. N. do ideálního spoluvlastnictví s tímto podílem: slečna V. P., bytem ., Jablonec nad Nisou ideální 1/2, manželé J. a D. S., bytem ., Jablonec nad Nisou ideální 1/2, za cenu 300,- Kč/m2, tj. celkem 119.700,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

Usnesení ZM č. 27/2007

Prodej bytů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

schvaluje

1) prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům v objektech:

byt č. příjmení, jméno rok narození kupní cena

Mozartova 25/3598

3598/06 H. P. 19.. 111.135,- Kč

Palackého 46/3769

3769/10 P. D. 19.. 145.372,- Kč

V. D.

2) prodej neobsazené bytové jednotky č. 3715/26 v objektu Liberecká 49/3715 o velikosti 1+1, celková výměra 38,2 m2, 5. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 382/26194 na společných částech domu a stavební parcele č. 1175, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou společnosti GEOSA spol. s r.o., IČ 49901991 se sídlem Souběžná 2763/15, Jablonec nad Nisou, za kupní cenu 671.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

3) prodej neobsazené bytové jednotky č. 3416/15 v objektu Liberecká 54/3416 o velikosti 1+3, celková výměra 65,2 m2, 6. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 652/22876 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 4539 a 4540, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou Ing. K. M., bytem ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu 769.251,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

4) prodej neobsazené bytové jednotky č. 3597/6 v objektu Mozartova 27/3597 o velikosti 1+1, celková výměra 42,8 m2, 3. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 428/36842 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 66/23, 66/24, 66/25 a 66/26, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou paní V. K., bytem ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu 725.555,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

Usnesení ZM č. 28/2007

Výkupy a předkupní právo k nemovitostem

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o výkupech nemovitostí:

schvaluje

1) výkup části p.p.č. 699, geometrickým plánem nově označená jako p.p.č. 699/2 o výměře 64 m2 v k.ú. Mšeno n.N. od vlastníka H. H., bytem ., Jablonec n.N. za cenu 150,- Kč/m2

2) výkup části p.p.č. 1670/1, geometrickým plánem nově označená jako p.p.č. 1670/3 o výměře 12 m2 v k.ú. Jablonec n.N. od vlastníků J. B., r.1933, J. Bř. r. 1956, V. Bř., všichni bytem Jarní 2829/42, Jablonec n.N. za cenu 250,- Kč/m2

3) záměr úplatného převodu ideální ½ st.p.č. 215/4, st.p.č. 215/1 o výměře 146 m2, p.p.č 1854 o výměře 71 m2, p.p.č 1855 o výměře 4 m2, které byly geometrickým plánem nově oddělené ze st.p.č. 215/1 vše v k.ú. Jablonecké Paseky, od vlastníka ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 1441/46, Praha 10, IČ: 69797111 na Město Jablonec n.N. za cenu dle znaleckého posudku.

4a) výkup st.p.č. 2264/1 o výměře 3568 m2 včetně budovy č.p. 1982, st.p.č.2264/2 o výměře 32 m2 včetně budovy bez č.p., která není zapsaná na listu vlastnictví, st.p.č. 2264/3 o výměře 13 m2 včetně budovy bez č.p., která není zapsána na listu vlastnictví a p.p.č. 453/3 o výměře 2 885 m2, p.p.č. 456/5 o výměře 6852 m2, p.p.č. 395/29 o výměře 42 m2 v k.ú. Jablonec n.N. od vlastníka D. Š., . za cenu 20 mil. Kč s tím, že nemovitosti nebudou vázány žádnou nájemní smlouvou.

4b) následující záměry využití uvedených nemovitostí:

ba) výstavba komunikace v trase západní tangenty

bb) výstavba obchodního centra pro zajištění potřeb občanů, zejména Žižkova vrchu

bc) terminál hromadné dopravy (nikoliv garáže a opravny !)

bd) kombinace bodu bb) + bc)

5) v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách udělení souhlasu s provedením dobrovolné dražby na objekt čp. 30, včetně st.p.č. 109/1 o výměře 1416 m2 a p.p.č. 149/1 o výměře 434 m2 v k.ú. Jablonec n.N.

Usnesení ZM č. 29/2007

Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za r. 2006

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o správě portfolia cenných papírů za rok 2006 a

bere ji na vědomí

Usnesení ZM č. 30/2007

Finanční plnění smluv o prodeji

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o finančním plnění smluv o prodeji a

schvaluje

1) uznání proinvestování částky ve výši 87.662,- Kč manželům E. a Z. R. z kupní ceny objektu č.p. 8 Proseč nad Nisou včetně st.p.č. 1533 v k.ú. Proseč nad Nisou dle kupní smlouvy č. 22-2003/OF/OMP.

2) prodloužení splatnosti části kupní ceny ve výši 62.338,-Kč za prodej objektu č.p. 8 Proseč nad Nisou včetně st.p.č. 1533 v k.ú. Proseč nad Nisou, vlastníci manželé E. a Z. R., a to do 31.8.2007 pod podmínkou uzavření dohody o uznání dluhu ve výši zbývající části kupní ceny se smluvní pokutou ve výši 25 % (tj. 15.585,- Kč) pro případ neproinvestování zbývající části kupní ceny do 31.8.2007.

Usnesení ZM č. 31/2007

Schválení podnětu na pořízení XXX. změny ÚP

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o podnětu k pořízení XXX. změny územního plánu města Jablonec nad Nisou a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

A. schvaluje

podbody č. 1, 2, 3, 4, 5b, 6, 7, 8, 9, 10, 12 dle důvodové zprávy a

B. neschvaluje

podbod 5a, 11 dle důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 32/2007

Bezúplatný převod pozemků ze správy pozemkového fondu

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o možnosti bezúplatného převodu pozemku ze správy Pozemkového fondu ČR na město Jablonec nad Nisou a

schvaluje

bezúplatný převod pozemku ppč. 850 v k.ú. Rýnovice

Usnesení ZM č. 33/2007

Smlouvy o spolufinancování s Krajskou správou silnic Libereckého kraje

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o smlouvách na spolufinancování akcí s Krajskou správou silnic Libereckého kraje

schvaluje

1. Smlouvu o spolufinancování akce Rekonstrukce silnice III/28733 Novoveská v Jablonci nad Nisou z rozpočtu města Jablonec nad Nisou

2. Smlouvu o spolufinancování akce Rekonstrukce křižovatky silnic II/2879,III/2879 - Jablonec nad Nisou - okružní křižovatka ul. Rychnovská, Maršovická a Letní z rozpočtu města Jablonec nad Nisou

Usnesení ZM č. 34/2007

Zpráva o plnění koncepce bezpečnosti města a o činnosti MP za rok 2006

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál a

A. schvaluje

zprávu o plnění Koncepce bezpečnosti města Jablonce nad Nisou za rok 2006 a společná navrhovaná opatření ke zlepšení stavu na úseku dopravní nehodovosti a přestupkovosti na katastru obce dle důvodové zprávy na str.7, a společná navrhovaná opatření ke zlepšení stavu na úseku veřejného pořádku, majetkové přestupkovosti a trestné činnosti na katastru obce dle důvodové zprávy na str.15,16 pro rok 2007

B. bere na vědomí

zprávu o činnosti Městské policie za rok 2006

C. ukládá Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města,

připravit na základě statistických dat roku 2006 a let předcházejících jako samostatný bod pro jednání zastupitelstva města v květnu 2007 upravené priority a koncepci bezpečnostní politiky města na roky 2007 a 2008. Do této koncepce zapracovat i připomínky ze semináře o bezpečnostní politice města a připomínky zastupitelů ve variantách řešení.

Usnesení ZM č. 35/2007

Postoupení pohledávky

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převzetí pohledávky a

schvaluje

bezúplatné převzetí pohledávky pana Jiřího Jiskry vůči společnosti STAVO-UNION, stavební společnost, s.r.o ve výši 220. 734,- Kč.

Usnesení ZM č. 36/2007

Valná hromada JTR a.s.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se valné hromady společností Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. a

A. bere jej na vědomí

B. deleguje

dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb. na valnou hromadu JTR a.s. konanou dne 8.3.2007 v Jablonci nad Nisou Mgr. Petra Tulpu, starostu města.

C. Delegovaná osoba je pověřena výkonem akcionářských práv a hlasováním dle návrhu v důvodové zprávě na str. 2-4

Usnesení ZM č. 37/2007

Projekt Jablonec 2007 - II.-IV.Q.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o projektu „Jablonec nad Nisou 2007“ a

schvaluje

zařazení jednotlivých akcí na II. - IV. čtvrtletí do projektu „Jablonec nad Nisou 2007“ včetně výše příspěvků dle přiloženého Přehledu navrhovaných akcí

Usnesení ZM č. 38/2007

Změna ve složení výboru zastupitelstva

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A. odvolává

z výboru Fondu na zlepšení úrovně bydlení

Víta Hanšpacha

Bc. Michala Tůmu

B. volí

do výboru Fondu na zlepšení úrovně bydlení

Ing. Jana Patočku

Ing. Pavla Šubina

Usnesení ZM č. 39/2007

Vystoupení města Jablonec n.N. ze Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o vystoupení města Jablonec nad Nisou ze Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a

neschvaluje

vystoupení města Jablonec nad Nisou ze Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Usnesení ZM č. 40/2007

INTERPELACE

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu interpelace ze 2. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 1. 2. 2007.

Usnesení ZM č. 41/2007

Kontrola plnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

Ing. Otakar Kypta
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
předseda návrhové komise

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda ZM a RM, tel.: 483 357 319

Vytvořeno 9.3.2007 7:24:30 | přečteno 2221x | Petr Vitvar