Zápis 01.02.2007

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 1. února 2007 od 9:00 hodin.

  • Přítomno: 29 členů Zastupitelstva města
  • Omluveni: Ing. František Pešek
  • Ověřovatelé zápisu: RNDr. Jiří Čeřovský, Ing. Václav Čížek
  • Zapsala: Eva Vanerová

2. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil Mgr. Petr Tulpa, starosta města, v 9,05 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomna nadpoloviční většina - 23 členů ZM a je tedy usnášeníschopné..

Dále konstatoval, že zápis z 1. zasedání ZM byl ověřovateli podepsán bez připomínek.

Popřál Ing. Kyptovi k jeho uplynulým narozeninám.

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni RNDr. Jiří Čeřovský a Ing. Václav Čížek

Dále upozornil zastupitele, že byl změněn způsob stravování - stravenky v hodnotě 70,- Kč pro přítomného zastupitele - bude se takto pokračovat po celý rok 2007.

Pan starosta seznámil přítomné s předloženým programem a materiály předloženými na stůl a požádal zastupitele, aby si je zařadili dle číslovaných bodů.

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4. a) Zpráva starosty města

b) Zpráva místostarostů

5a) Převody pozemků

5b) Zástava nemovitostí

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

6) Prodej bytů

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

7) Výkup nemovitostí

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

8) Bezúplatný převod

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

9) Kontokorentní úvěr

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

10) Fond na zlepšení úrovně bydlení

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

11) Rozpočet Města na rok 2007

Zpráva finančního výboru

předkládá:JUDr.Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

12) Pravidla promíjení dluhů městem Jablonec n.N.

předkládá: Bc. Ondřej Frič , ředitel odboru financí a majetku

13) Komunitní plánování

předkládá:Petr Vobořil, místostarosta

14) Darování knih Městské knihovně Jablonec nad Nisou, p.o.

předkládá: Mgr. Miroslava Rýžaková, ředitelka odboru humanitního

15) Projekt Jablonec nad Nisou 2007

předkládá: Ing. Marta Procházková, jednatelka Eurocentra Jablonec n.N.

16) OZV o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích

předkládá: vedoucí právního odd.

17) Změna v odměňování členů ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

18) Změny ve složení výborů ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

19) Valná hromada SKS

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

20) Volba přísedícího soudu

předkládá:Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosty

21) Dohoda o přátelství s Nova Petropolis

předkládá:Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosty

22) Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

23) Smlouva o poskytnutí účelové dotace

24) INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

b) Nové interpelace

25) Kontrola splnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

26) Diskuse - Pořizování územního plánu

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

27) Schválení návrhu usnesení

28) Závěr

Program byl odhlasován (21-0-0-2)

(v 9.15 hod. přišla pí Caklová)

Mgr. Tulpa navrhl členy návrhové komise: předsedkyně Mgr. Soňa Paukrtová a členové: RNDr. Jiří Čeřovský, Ing. Václav Čížek, Ing. Petr Beitl, paní Taťjana Nováková.

Návrhová komise byla odhlasována (24-0-0-0)

Dále následovalo projednávání jednotlivých bodů dle programu.

4a) Zpráva starosty města

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta

Pan starosta neměl doplnění.


Pan Vostřák se tázal na jednání: s p. Gojdičem, majitelem „Tajvanu“, s ing,. Truhlářovou (ohledně FK Jablonec 97) a jednání ohledně Hotelu Sport.

Mgr. Tulpa: a) Tajvan - jaké má majitel záměry s budovou a pozemky kolem do budoucna, b) informativní schůzka s předsedkyní představenstva FK Jablonec 97, c) Hotel Sport - jednání s p.Brabcem a p. Jelínkem, stanovisko města - žádná změna.

Ing. Dlouhý se tázal na jednání s firmou Marius Pedersen - jde o zvýšení cen ?

Mgr. Tulpa řekl, že šlo o projednání nové smlouvy.

Mgr. Karásek se tázal na konkrétní jednání s majitelem „Tajvanu“ - zda šlo o odkanalizování celého objektu.

Mgr. Tulpa odpověděl, že majitel chtěl odkoupit další pozemky. Výsledek jednání - nejprve provést odkanalizování - je v záměru.

4b) Zpráva místostarostů

předkládá: místostarostové města

JUDr.Ing. Pleticha neměl doplnění.

Pan Vostřák se tázal na jednání: a) s Ing. Slavotínkem, b) s paní Dyršmídovou (pozemky za Městskou halou).

JUDr.Ing. Pleticha - a) jednání se zástupci firmy ENVIROS o energetické koncepci města, která by se zařadila do harmonogramu, b) jednání o pozemcích za Městskou halou - majitelka měla záměr vybudovat obchodní centrum. Město má jiné vize.

Ing. Schäfer se tázal na jednání s Ing. Blažkem, Regiotram Nisa.

JUDR:Ing. Pleticha - konkrétní výstup není, jednání o zřízení zastávky JBC-centrum (ul. 5.květen), bude změna koncepce, zaměřuje se trať.

Ing. Dlouhý měl dotaz: a) jednání s firmou Stavo-Union - zda jde o rekonstrukci školy na Vrkoslavicích v Janáčkově ul., b) jednání s nám. primátora Lbc p. Šírem

JUDr.Ing. Pleticha: a) smluvní vztah je ukončen k září 2006 ale chybí stavební deník za poslední měsíc výstavby, jednání nejsou jednoduchá, nesrovnalosti v předložených fakturách, budou proplaceny jen nesporné položky, nejasnosti ohledně opravy střechy. Budou další jednání s panem Weberem !

b) seznamovací jednání, jednání o tramvaji Lbc-Jbc . V rozpočtu města je částka na tramvaj jako vloni plus avizované navýšení. V březnu/dubnu jednání o dotaci.

Ing. Dlouhý měl doplňují dotaz - v rozpočtu jsou finance na dokončení prací na škole, - zda bude vyhlášeno nové výběrové řízení na tyto práce?

JUDr.Ing. Pleticha - zatím nemá dostatek informací, odpověď připraví na příští ZM.

RNDr. Čeřovský se tázal na odložený energetický generel při jednání na JTR, a.s. - zda to souvisí s cenou tepla.

JUDr.Ing. Pleticha odpověděl, o ceně bylo jednáno již při prosincovém zasedání představenstva, budou na tom spolupracovat.

Mgr. Karásek se tázal na ceny tepla a nerozdělný zisk JTR, a.s.

JUDr.Ing. Pleticha - návrhy ze strany JTR na vyšší ceny tepla jsou, zatím není nic dohodnuto, o rozdělení zisku se jedná.

Ing. Schäfer se tázal na nové projekty k předpokládanému autobus. nádraží.

JUDr.Ing. Pleticha - po aktualizaci dopravního generelu budou konkrétní výstupy, které rozhodnou o umístění autobusového nádraží.

Ing. Kypta neměl ke své zprávě žádné doplnění.

Pan Vostřák se tázal na Vítací tabule při vjezdu do města.

Ing. Kypta vysvětlil, že jde o informační tabule v Rychnovském kopci směrem do města.

Pan Vostřák - zda je možnost udělat písemnou podobu info. tabule, cizinec nemá šanci se tak rychle při jízdě zorientovat.

Ing. Kypta - spolupráce s p. Skořepou pokračuje, je možné s ním jednat i o této formě.

Ing. Dlouhý se tázal na formy zadávání veřejných zakázek a zda budou předkládány zastupitelstvu.

Ing. Kypta - určitě bude transparentnost zakázek , předkládány budou ZM

Mgr. Karásek - dotaz na rozdělení kompetencí místostarostů (vyjadřování se do médií k různým oborům)

Ing. Kypta - byly přesuny kompetencí mezi odbory a p. Berounský byl pověřen se vyjadřovat k Regiotramu Nisa.

Pan Vobořil neměl doplnění ke své zprávě.

Ing. Schäfer měl dotaz na jednání s p. Skokanem ohledně Hospice a optimalizace středních škol

Pan Vobořil - jednalo se o informativní schůzku, v jaké fázi je vybudování Hospice v kraji a bylo předneseno stanovisko města k zachování SŠ, vzhledem ke spádovosti oborů

5a) Převody pozemků

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl doplnění.

5b) Zástava nemovitostí

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel zdůvodnil předložený materiál na stůl. Firma Interma - krycí směnka, projednáno ve finančním výboru.

6) Prodej bytů

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl doplnění.

7-8) Výkup nemovitostí a bezúplatný převod

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl doplnění.

9) Kontokorentní úvěr

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl doplnění

10) Fond na zlepšení úrovně bydlení

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel krátce okomentoval předložený materiál.

12) Pravidla promíjení dluhů městem Jablonec n.N.

předkládá: Bc. Ondřej Frič , ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel něměl doplnění

RNDr. Čeřovský chtěl vysvětlení k některým bodům.

Bc. Frič vysvětlil rozdělení částek, dluhy a penále.

13) Komunitní plánování

předkládá:Petr Vobořil, místostarosta

Předkladatel neměl doplnění.

RNDr. Čeřovský chtěl souvislost mezi usnesením a důvodovou zprávou .

Pan Vobořil vysvětlil, že PhDr. Fojtíková je jmenována v souvislosti s jejím předsedáním v Komisi humanitní péče a bude tak přímé přenášení informací a výstup z komise bude pak pomáhat při dalším zpracování úkolů pro komunitní plánování

14) Darování knih Městské knihovně Jablonec nad Nisou, p.o.

předkládá: Mgr. Miroslava Rýžaková, ředitelka odboru humanitního

Předkladatelka neměla doplnění.

Pan Vostřák se tázal, kdo bude knihy prodávat.

Mgr. Rýžaková - knihy bude prodávat IC, ale jsou v majetku knihovny.

16) OZV o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích

předkládá:Mgr.Leoš Teufel, vedoucí právního odd.

Předkladatel upozornil na formální chybu v textu, jinak neměl doplnění.

Pan Vostřák upozornil na velké plochy na plánku, které nejsou číslovány.

Ing. Jakoubek vysvětlil, že katastrální mapy, které vytiskne Pozemkový fond, jsou očíslované plochy v majetku města.

Ing. Dlouhý se tázal na plochy - park Smetanova a Mánesova, Perlová a 5.května

(9,55 hod. příchod MUDr. Jörgová)

Paní Caklová nesouhlasila s vyčleněnými plochami. Argumentovala množstvím procházejících malých dětí ze školek a matky s dětmi parkem pod přehradou. Žádala změnu vyčleněných ploch - protinávrh na stažení bodu z jednání.

RNDr. Čeřovský komentoval přiloženou přílohu - kde mohou volně pobíhat psi. Dotaz na plochy, kde nemusí být pes na vodítku.

Mgr. Teufl - kde není povoleno volné pobíhání, musí být vždy vodítko.

Pan Bartoněk se tázal na plochy pro volné pobíhání psů v lokalitě Horní Proseč.

Ing. Jakoubek vysvětlil, že to jsou volná prostranství mimo zastavěnou lokalitu města, vyhláška se nevztahuje na volné lokality.

15) Projekt Jablonec nad Nisou 2007

předkládá: Ing. Marta Procházková, jednatelka Eurocentra Jablonec n.N.

Předkladatelka neměla doplnění a nebyla žádná diskuze.

11) Rozpočet Města na rok 2007

Zpráva finančního výboru

předkládá:JUDr.Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

Úvodní slovo měl předkladatel a ve stručnosti okomentoval materiál. Upozornil na dané mantinely rokem 2005.

Bc. Frič seznámil přítomné se způsobem sestavení rozpočtu až do dnešní podoby. Rada města a finanční výbor města doporučily tento rozpočet schválit. Potom podrobně komentoval materiál - prezentace - diaprojektor.

Paní Caklová přečetla zápis z finančního výboru.

Mgr. Karásek žádal podrobné okomentování velkých investičních akcí

Pan Vobořil komentoval rozdělení příspěvků pro komise a neziskové organizace. Podpora malých organizací, aby nebyla utlumována jejich činnost (kulturní, sportovní, sociální a vzdělávací aktivity). Podpora činnosti s dětmi a mládeží. Návrh navýšení částky pro tyto organizace.

RNDr. Čeřovský postrádal v rozpočtu vize a priority, za které bylo minulé vedení kritizováno. Předkládat výhled rozpočtu je povinností města. Dále komentoval tabulky, grafy, dividendy. Z jakých operačních programů chce město čerpat peníze na projekty a záměry. Rezervu města 10 mil. Kč pokládá za nedostatečnou. Navrhl přefinancování některých akcí (ze skup. A do B)

Mgr. Tulpa řekl, že vize a stanovené cíle budou předloženy 1.3.2007 na ZM.

Bc. Frič - rezerva je dostatečná, v minulých letech bylo čerpáno jen 10 mil. (z 20 mil. Kč). Střednědobý výhled bude předložen.

Paní Caklová komentovala zadluženost oproti jiným srovnatelným městům. Nesouhlasila s navýšením některých dotací (5 mil. na rekultivaci kolem přehrady), navrhuje dát částku do rezervy.

Ing. Dlouhý řekl, že materiály obdržel až v pondělí dopoledne! Nebude se tedy vyjadřovat k rozpočtu pro nedostatek času k nastudování.

Mgr. Karásek komentoval výši dotačních příjmů, nadhodnocení dotačních příjmů v r. 2006, rozpočet z 1.čtení umožňoval pokračovat, komentoval 13 mil. Kč na projektové dotace. V r. 2006 byly zpracovány projekty a záměry, které z rozpočtu zmizely. Dává zvážit finance na regeneraci města, městské budovy.

Pan Berounský řekl, že je předkládán rozpočet, který zastavuje zadluženost města a podpořil tento materiál.

Pan Šourek přečetl připravený příspěvek. Komentoval rozpočet, který má základ v r. 2005. Rozpočet je schodkový, ale zastavuje zadluženost. V r.2007 musí být nastavena nová systémová a organizační reforma všech stránek správy věcí veřejných. Práce na prioritách, které budou předloženy 1.3.2007.

Mgr. Kypta komentoval snížené dotace na velké stavby, město nedostalo dotaci 15 mil. Kč na dokončení haly, která musí být dofinancována z městských peněz. Příspěvky na projekty z EU. Minulým vedením byl dán závazek dotovat 50 mil. do školství, což je v rozpočtu naplněno. Úprava okolí přehrady (cyklostezky, hřiště pro děti).

Paní Caklová dotaz, a) proč se Eurocentru snížila částka na provoz, b) cyklostezky nejsou v důvodové zprávě. Komentovala vystoupení pana Šourka.

Pan Vobořil - žádosti jednotlivých komisí vysoce převyšovaly možnosti města, nebylo by šťastné jednotlivé položky krátit. Snížení dotace pro Eurocentrum bylo nutné hledání rezerv - úspory , ale je zajištění provozu a všech programů.

Mgr. Paukrtová podpořila navržený rozpočet. Komentovala některé zastavené projekty v minulosti (Eurocentrum, přehrada).

Pan Šourek reagoval na vystoupení p. Caklové. Je nutná diskuze a spolupráce mezi zastupiteli.

Mgr. Karásek hovořil o spoluúčasti staveb na evropských investicích, reagoval na příspěvek Mgr. Paukrtové - stavba Eurocentra.

Ing. Čížek řekl, že návrh rozpočtu podpoří, vzhledem k příjmové stránce. K doručování materiálů ZM navrhne jiný způsob doručení.

Ing. Kypta komentoval převody peněz mezi některými akcemi.

Mgr. Tulpa komentoval akce r. 2006, kdy končí dotace z evropských peněz. Všechny další dotační akce se přesouvají na r. 2007-2013 a je otázkou, kolik jich bude směřovat pro Jablonec. Vize pro školství - 90 mil. Kč, z toho 44 mil. na opravy. Rozpočet odráží potřeby města a podpoří ho.

Ing. Schäfer se tázal na investice pro Nemocnici (8 mil. Kč) ve skupině A.

Bc. Frič vysvětlil, že 8 mil. pro Nemocnici je zahrnuto v rozpočtu a dalších 8 mil. Kč bylo nárokováno ale není pokryto v rozpočtu.

Ing. Beitl se tázal na investice kolem přehrady (zkulturnění okolí) - v důvodové zprávě není nic o cyklostezkách.

Ing. Kypta vysvětlil, že ve zprávě nebyly podchyceny všechny výstupy celé koncepce výstavby kolem přehrady a také z jednání komisí.

Pan Vostřák komentoval sestavení rozpočtu, je to odpovědnost vedení města a jeho návrh podpoří.

Pan Berounský komentoval schodkový rozpočet, ocenil otevřenost jednání vůči občanům.

RNDr. Čeřovský reagoval na předřečníky (Ing. Čížek, Mgr. Paukrtová, p. Šourek, p. Berounský). Vznesl konkrétní dotaz na Ing. Kyptu, zda se informoval na Regionální radě v Hradci Králové jaké materiály, týkající regionálně operačních programů, byly zaslány do Bruselu (na období 2007-2013) a jaké má informace z detašovaného pracoviště Regionální rady na Kraji a na Svazu měst a obcí.

Bc. Frič vysvětlil sestavování rozpočtu dle zákona. Dále komentoval změny daňových sazeb.

Pan Šourek hovořil též o snížení daní a zadlužení města z minulosti a dopad do budoucnosti.

Pan Berounský komentoval prezentaci „vyrovnaného“ rozpočtu minulým vedením města. Nikdy se nepsalo ani nehovořilo o schodkovém rozpočtu.

(12,50 hod. odešel p. Pelta)

Ing. Kypta reagoval na dotaz RNDr. Čeřovského ohledně příprav operačních programů, které byly schváleny koncem roku a začátkem ledna. Projekty budou předloženy na 3. ZM dne 1.3.2007.

Ing. Dlouhý žádal odborný výklad rozpočtu - schodkový a vyrovnaný rozpočet.

Bc. Frič navrhl zpracovat odborný výklad rozpočtu ze zákona na příští ZM.

RNDr. Čeřovský navrhl finančnímu výboru zpracovat porovnatelnou tabulku vývoje rozpočtu minulých let a r.2007, vč. dluhové služby a výhledu. Navrhl projednat na finančním výboru.

Mgr. Tulpa ukončil diskuzi o rozpočtu a navrhl 10 min. přestávku, a pak odhlasovat 1. část projednaných bodů usnesení - body 4 až 16.

Mgr. Paukrtová přečetla 1.část usnesení - viz tabulka na konci zápisu.

Po hlasování byla panem starostou vyhlášena hodinová přestávka na oběd a zastupitelé byli požádáni o dochvilnost na 2. část jednání od 13 hod.

Po přestávce zahájil Mgr. Tulpa další jednání ZM - dle časovosti.

20) Volba přísedícího soudu

předkládá:Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosty

Předkladatelka omluvila pí Marii Lipavskou, pro kterou nedošel výpis z trestního rejstříku. Dále představila pí Jaroslavu Pilnou a pí Věru Pospíšilovou, které se krátce představily.

21) Dohoda o přátelství s Nova Petropolis

předkládá:Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosty

Předkladatelka představila Ing. Petra Polakoviče , který krátce seznámil přítomné s podstatou předložené smlouvy a očekávané spolupráce. Vysvětlil svůj podíl v této záležitosti (příprava knihy o vystěhovalcích do této oblasti) a zdůraznil práci české učitelky tam. Přečetl dopis od starosty Nova Petropolis.

Pan Šourek doplnil, že je možno navázat na sklářské a bižuterní tradice, které tady byly - projekt Sklářská stezka. Navázat na již zahájený projekt pro studenty (ubytování a studie pro případné zájemce).

RNDr. Čeřovský komentoval formálnost materiálu. Chtěl znát aktuální stav spolu-práce s již navázanými partnerskými městy. Poukázal na geografickou vzdálenost v tomto případě a má obavy z formálnosti smlouvy.

Mgr. Tulpa konstatoval, že navštívil partnerské město Zwickau a Bautzen, kontakty nejsou formální - vyplynula další spolupráce. Předložený projekt nezavazuje město k žádným dotacím, půjde o propagační materiály a podporu v rámci rozpočtu.

Paní Kodytková ohajovala nostalgii brazilských vystěhovalců a jejich motivaci k navázání kontaktu s Jabloncem n.N.

Pan Berounský podpořil předloženou dohodu a její podpis.

Pan Vostřák konstatoval, že vzdálenost utužuje vztahy.

Ing. Beitl se tázal na úlohu Ing. Polakoviče v tomto vztahu.

Ing. Polakovič řekl o svém původu - sám narozen v Liberci. Jeho předci se vystěhovali v 19. století do jižní Brazílie. Navázání spolupráce s krajanem a příbuzným z Brazílie. Vypracována zpráva pro ministerstvo - odbor krajanů, na základě zprávy poslána učitelka ke krajanům. Návštěva Jablonce místostarostou Nova Petropolis v loňském roce.

MUDr. Jörg podpořil předloženou smlouvu.

22) Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Pan starosta doplnil zprávu - petici občanů. Pozval autorky petice, které žádaly doplnění petice (dopravní značení) a dal odhlasovat souhlas ZM s jejich vystoupením. (26-0-0-2)

MUDr. Řehoř komentoval průjezdnost ulice Arbesova v zimně.

Pan Berounský komentoval projednávání petice, kterého se účastnil. Dopravní značení je možné - 30 km/h.

Paní Kantorová (?) apelovala na zastupitelstvo na zvážení vybudování chodníku v Arbesově ul., stačilo by značení na snížení rychlosti v pracovní dny na 30 km/hod.

Pan Berounský navrhl vzít materiál na vědomí a ještě zvážit další aspekty celé lokality.

17) Změna v odměňování členů ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Paní Caklová se tázala na důvod proč je přiznáno jen 60% odměn.

Mgr. Tulpa odpověděl, že to je otázka rozpočtu a úsporných opatření i v této oblasti.

Paní Caklová navrhla řešit tuto otázku jinou cestou - poukázala na velký počet členů v komisích města, zefektivnit práci komisí jinou cestou.

Mgr. Karásek se tázal, jak korespondují úsporná opatření s osobními platy některých zaměstnanců radnice.

Mgr. Tulpa se tázal na konkrétní vysvětlení dotazu, na což mu nebylo odpovězeno.

18) Změny ve složení výborů ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

19) Valná hromada SKS

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl další připomínky a nebyla žádná diskuze.

23) Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Libereckého kraje

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta

Předkladatel vysvětlil důvod, proč je tento materiál předložen až na stůl - tlak z Kraje na termín do poloviny února.

24) INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Mgr. Tulpa vysvětlil formu interpelací a rozdíl mezi diskuzí.

Ing. Dlouhý se domnívá, že odpověď MěÚ ohledně požadavku manželů Šourkových o úhradu ušlého zisku (10 mil.Kč) je neúplná. Žádal doplnit.

JUDr. Nesvadba upozornil, že pokud není člen zastupitelstva spokojen s odpovědí, musí ZM hlasovat o znovu projednání interpelace.

Mgr. Tupa dal hlasovat, zda se bude znovu řešit interpelace ing. Dlouhého.

Návrh nebyl přijat (15-2-7-3)

24b) Nové interpelace

Ing. Dlouhý předal podnět - možnost přívodu el. vedení k přípojkám na notebooky při jednání ZM.

PhDr. Fojtíková podala písemnou interpelaci - v souvislosti s komunitním plánem - koordinátor této služby.

25) Kontrola splnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

26) Diskuse - Pořizování územního plánu

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

Předkladatel doplnil, že je třeba naplnit zákon a ZM musí schválit konkrétní osobu, která bude komunikovat s Úřadem územního plánování.

Mgr. Tulpa upozornil na pozvánky v deskách.

Pan Šourek reagoval na interpelaci ing. Dlouhého. Řekl, že škoda 10 mil. Kč byla vyčíslena odborníkem, ale po městu ji nikdy nežádal.

Ing. Čížek navrhl změnu režimu doručování písemností, aby byly materiály včas k dispozici k osobnímu vyzvednutí na IC, vyloučit z pravidelného doručování městskou policii.

Mgr. Tulpa navrhl předložit nějaké řešení na dalším ZM, tj. 1.3.2007.

Pan Berounský řekl, že se dohodl s petenty ohledně petice v Arbesově ul. na dalším jednání a navrhl vzít petici na vědomí. K projektu Regiotram a tramvaj Lbc - Jbc - probíhá trasování železniční trati do Tanvaldu, čeká se na vyhodnocení Dopravního generelu jako takového. Ohledně tramvajové linky č. 11 uvedl, že po vyhodnocení kalkulací DP města Liberce by měly být změny v režimu provozu.

(14.25 hod. odešel Ing. Schâfer)

Mgr. Tulpa informoval zastupitelstvo o přihlášce na místo zubního lékaře na zubní pohotovost v Nemocnici a jeho žádost o byt.

RNDr. Čeřovský se tázal na stanovisko města ohledně schválení nerozděleného zisku. Požádal o informaci a o schůzku JUDr.Ing. Pletichu v této věci.

Mgr. Tulpa vyzval předsedkyni návrhové komise Mgr. Paukrtovou, aby se ujala slova a nechala schválit 2. polovinu usnesení.

27) Schválení návrhu usnesení

Jednotlivé návrhy usnesení byly odhlasovány takto:

Název usnesení

Pro

Proti

Zdrželo se

Usnesení ZM č. 1/2007

29

0

0

Zpráva o činnosti starosty města

Usnesení ZM č. 2/2007

28

0

1

Zpráva o činnosti místostarostů města

Usnesení ZM č. 3/2007

29

0

1

Převody pozemků

Usnesení ZM č. 4/2007

28

0

0

Prodej bytů

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 5/2007

28

0

0

Výkup nemovitostí a bezúplat.převod

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 6/2007

29

0

0

Kontokorentní úvěr

Usnesení ZM č. 7/2007

27

0

0

Fond na zlepšení úrovně bydlení

Nehlasoval 2

Usnesení ZM č. 8/2007

Rozpočet města na r. 2007

protinávrhy: RNDr.Čeřovský 1)+2)

11

15

3

RNDr. Čeřovský 3)

15

5

9

Mgr. Karásek 1)

11

6

12

Mgr. Karásek 2)

11

6

12

pí Caklová 1)

10

8

11

pí Caklová 2)

10

17

2

původní návrh

19

7

2

Usnesení ZM č. 9/2007

29

0

0

Pravidla promíjení dluhů

Usnesení ZM č. 10/2007

20

0

9

Komunitní plán rozvoje soc.služeb

Usnesení ZM č. 11/2007

28

0

0

Darování knih Městské knihovně

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 12/2007

23

0

6

Projekt Jablonec n.N. 2007 - I.Q.

Usnesení ZM č. 13/2007

16

2

8

Odměňování členů ZM

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 14/2007

24

0

2

Změny ve složení výborů ZM

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 15/2007

26

0

0

Valná hromada SKS, s.r.o.

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 16/2007

26

0

0

Volba nové přísedící Okres.soudu

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 17/2007

21

0

5

Podpis Dohody o přátelství

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 18/2007

27

0

0

Dopisy občanů

Usnesení ZM č. 19/2007

22

0

3

Interpelace z jednání ZM z 7.12.2006

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 20/2007

26

0

0

Kontrola splnění usnesení

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 21/ 2007

26

0

0

Pořízování územního plánu

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 22/2007

28

0

1

Zástava nemovitostí

Usnesení ZM č. 23/2007

26

0

1

Smlouva o poskytnutí účel.inv.dotace

Bod 16) OZV č.1/2007 o volném pohybu psů

20

3

6

Protinávrh pí Caklové - stáhnout bod z jednání - byl přijat

28) Závěr

Mgr. Tulpa na závěr poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání 2. Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou ve 14.35 hod.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Ověřovatelé zápisu: RNDr. Jiří Čeřovský, Ing. Václav Čížek

Vytvořeno 21.2.2007 8:24:25 | přečteno 2254x | Petr Vitvar