Usnesení 01.02.2007

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 1. února 2007

Usnesení ZM č. 1/2007

Zpráva o činnosti starosty města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a
bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 2/2007

Zpráva o činnosti místostarostů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů města a

bere je na vědomí.

Usnesení ZM č. 3/2007

Převody pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech pozemků

A. schvaluje

1) prodej p.p.č. 11 o výměře 444 m2 v k.ú Proseč n.N. za účelem zahrady Mgr. E. B. bytem ., Praha 3 za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 53.280,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2) prodej p.p.č. 803/125 o výměře 129 m2 v k.ú. Kokonín za účelem přístupu do podílového spoluvlastnictví každý ideální ½ manželům ing. Zd. a Zd. L., bytem ., Jablonec n. N. a Mgr. L. H., bytem ., Jablonec n. N. za cenu 150,- Kč/m2, tj celkem 19.350,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3) prodej p.p.č. 1436/29 o výměře 313 m2 Jablonec n. N. do podílového spoluvlastnictví manželům E. aj. P.i, bytem ., Jablonec n. N. - ideální 2/5, manželům M. a H. B., bytem . Jablonec n. N. - ideální 2/5 a pí. V. M., bytem ., Jablonec n. N. - ideální 1/5 za cenu 200,- Kč/m2, tj. celkem 62.600,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4) prodej p.p.č. 903/6 o výměře 258 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem zahrady do podílového spoluvlastnictví p. S. Ř. a p. M. Ř., oba bytem . Jablonec n. N. za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 25.800,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

B. mění

usnesení č. 200/2006/C ze dne 7. 12. 2006 a to tak, že neschvaluje směnu p.p.č. 119/1 o výměře 795 m2 v k.ú. Jablonec n. N. (ve vlastnictví Města) za p.p.č. 165/2 o výměře 576 m2 v k.ú. Rýnovice (ve vlastnictví p. Jana Kypty) s finančním vyrovnáním ve prospěch města Jablonce n. N. ve výši 1.031.380,-

Usnesení ZM č. 4/2007

Prodej bytů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

A. schvaluje

1) prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům v objektech:

byt č. příjmení, jméno rok narození kupní cena

Podhorská 118/2106

2106/01 L. Z. 1981 112.185,- Kč

2) prodej neobsazené bytové jednotky č. 3715/11 v objektu Liberecká 49/3715 o velikosti 1+0, celková výměra 28,1 m2, 2. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 281/26194 na společných částech domu a stavební parcele č. 1175, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu M. B., bytem ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu 333.999,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

3) prodej neobsazené bytové jednotky č. 3395/2 v objektu Budovatelů 8/3395 o velikosti 1+0, celková výměra 21,9 m2, 2. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 219/30612 na společných částech domu a stavební parcele č. 4417/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou M. B., bytem ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu 305.999,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy

4) prodej neobsazené bytové jednotky č. 3398/2 v objektu Budovatelů 14/3398 o velikosti 1+0, celková výměra 22 m2, 2. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 220/33712 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 4415/1, 4414/1 a 4967/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou J. B., bytem .., Jablonec nad Nisou za kupní cenu 221.101,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

B. mění

usnesení č. 201/2006/2 z 1. zasedání ZM dne 7. 12. 2006, a to tak, že schvaluje prodej bytové jednotky č. 3768/08 v objektu Palackého 44/3768, k.ú. Mšeno n. N. paní I. M..

Usnesení ZM č. 5/2007

Výkup nemovitostí a bezúplatný převod

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o výkupech nemovitostí:

A. schvaluje

1) výkup části p.p.č. 936/19 v k.ú. Jablonecké Paseky, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 936/28 o výměře 89 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky od V. Z., bytem ., Jablonec n.N. za cenu 600,- Kč/m2.

2) výkup části p.p.č. 936/16, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 936/20 o výměře 54 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky od M. V., bytem . ., Jablonec n.N.za cenu 600,- Kč/m2

3) bezúplatný převod p.p.č. 2280/2 o výměře 2277 m2 v k.ú. Jablonec n.N. od vlastníka ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČ: 69797111 na Město Jablonec n.N.

B. mění

usnesení č. VI/2005/1 ze dne 16.6.2005 a to tak, že schvaluje bezúplatný převod p.p.č. 2384/12 o výměře 36m2 v k.ú. Jablonec n.N. od SPT TELECOM, státní podnik „v likvidaci“, Olšanská 5/55, Praha - Žižkov, IČ: 47 11 49 91 na Město Jablonec n.N.

Usnesení ZM č. 6/2007

Kontokorentní úvěr

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

přijetí kontokorentního úvěru ve výši 50.000 tis. Kč od Komerční banky, a.s.

Usnesení ZM č. 7/2007

Fond na zlepšení úrovně bydlení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Fondu na zlepšení úrovně bydlení a dle důvodové zprávy

schvaluje

1) Hospodaření Fondu na zlepšení úrovně bydlení za rok 2006

2) Plán hospodaření Fondu na zlepšení úrovně bydlení na rok 2007

3) Zveřejnění informací pro žadatele o půjčky z FZÚB na rok 2007

4) Aktualizaci Pravidel Fondu na zlepšení úrovně bydlení ve městě Jablonci
nad Nisou vydaná 26.1.2006 s účinností od 2.2.2007

5) Kritéria hodnocení žádostí o půjčky dle bodu 5 důvodové zprávy

Usnesení ZM č. 8/2007

Rozpočet Města Jablonec nad Nisou na rok 2007

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

1) rozpočet Města Jablonce nad Nisou na rok 2007 v celkovém objemu 1 157 857

tis. Kč v rozpisu na oddíl, paragraf a položku rozpočtové skladby, rozpočty

příspěvkových organizací zřízených Městem dle důvodové zprávy a tyto

stanovuje jako závazný ukazatel pro orgány Města

2) seznam jmenovitých akcí k realizaci v roce 2007 v celkovém objemu 166 633 tis.

Kč uvedených na straně č. 13 a 14

3) postup při rozpočtových opatřeních takto:

- správci kapitol mohou provádět rozpočtová opatření do výše 20 %, nejvýše

však do 500 tis. Kč rozpočtované částky nezávazného ukazatele v průběhu

rozpočtového roku

- správce kapitoly 3000 může provádět rozpočtová opatření ve výdajové části

rozpočtu v rámci ÚZ 13306 a 13235 tak, že v průběhu roku může k položce

5410 (sociální dávky) měnit ODPA dle skutečné potřeby čerpání sociálních

dávek, aniž by se změnil celkový objem rozpočtu

- rada města může provádět rozpočtová opatření následovně:

- zařazení dotací včetně použití

- změna závazných ukazatelů bez změny objemu rozpočtu kapitoly do výše

1 mil. Kč

- změna nezávazných ukazatelů do výše 1 mil. Kč

- nepřipouští se zařazení nové jmenovité akce (pouze v pravomoci ZM)

- změny všech závazných ukazatelů příspěvkových organizací řízených

Městem Jablonec nad Nisou bez změny celkové výše příspěvku z rozpočtu

města

Usnesení ZM č. 9/2007

Pravidla promíjení dluhů Městem Jablonec nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Pravidlech promíjení dluhů Městem Jablonec nad Nisou a

schvaluje

Pravidla promíjení dluhů Městem Jablonec nad Nisou, jejíž plné znění je uvedeno v příloze.

Usnesení ZM č. 10/2007

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a

A. schvaluje

účast PhDr. Jaroslavy Fojtíkové na Vzdělávacím programu pro účastníky

procesu komunitního plánování sociálních služeb v Libereckém kraji.

B. bere na vědomí

informaci o přípravě vytvoření Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v Jablonci nad Nisou

C. ukládá

Petru Vobořilovi, místostarostovi

1) připravit na 7. zasedání RM 15.2.2007 jmenování koordinátora realizace Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb

2) předložit na 8.zasedání RM 15.3.2007 harmonogram tvorby Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb

Usnesení ZM č. 11/2007

Darování knih Městské knihovně Jablonec nad Nisou, p.o.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

darování 3000 ks knih „Jablonec nad Nisou stručný průvodce sedmi stoletími města“ v celkové hodnotě 449.700,- Kč Městské knihovně Jablonec nad Nisou, p. o

Usnesení ZM č. 12/2007

Projekt Jablonec nad Nisou 2007 - I.Q.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

zařazení jednotlivých akcí na I. čtvrtletí do projektu „Jablonec nad Nisou 2007“ včetně výše příspěvků dle přiloženého Přehledu navrhovaných akcí.

Usnesení ZM č. 13/2007

Odměňování členů ZM

Zastupitelstvo města projednalo předložený materiál o odměňování neuvolněných zastupitelů města Jablonce nad Nisou a

schvaluje

výši odměn a „Zásady odměňování“ dle důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 14/2007

Změna ve složení výborů ZM

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A. odvolává

1) z výboru pro hospodaření s majetkem města

Mgr. Martinu Chomátovou

Mgr. Bohumila Meixnera

Bc. Michala Tůmu

2) z výboru finančního

Ivu Vízkovou, tajemnici výboru

B. volí

1) do výboru pro hospodaření s majetkem města

Ing. Václava Víta

Pavla Daška

2) do výboru finančního

Ing. Jitku Hujerovou, tajemnicí výboru

Usnesení ZM č. 15/2007

Valná hromada Severočeské komunální služby s.r.o.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se valné hromady společností Severočeské komunální služby s.r.o. a

A. bere jej na vědomí

B. deleguje

dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb. na valnou hromadu Severočeských komunálních služeb s.r.o., konanou dne 7.2.2007 Mgr. Petra Tulpu, starostu města.

C. Delegovaná osoba je pověřena výkonem akcionářských práv a hlasováním dle návrhu v důvodové zprávě.

Usnesení ZM č. 16/2007

a) Volba nové přísedící Okresního soudu v Jablonci nad Nisou

b) Opětovná volba přísedící Okresního soudu v Jablonci nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. volí

za přísedící Okresního soudu v Jablonci nad Nisou paní Jaroslavu PILNOU, nar. 17.2.1945, bytem v Jablonci nad Nisou, ul. Skelná č. 25.

B. opětovně volí

za přísedící Okresního soudu v Jablonci nad Nisou:

paní Věru POSPÍŠILOVOU, nar. 13.10.1956, bytem Na Vršku 4, Jablonec nad Nisou

Usnesení ZM č. 17/2007

Podpis Dohody o přátelství s jihobrazilským městem Nova Petropolis

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o navrhovaném podpisu dohody s jihobrazilským městem Nova Petropolis a

schvaluje

uzavření Dohody o přátelství s jihobrazilským městem Nova Petropolis, stát Rio Grande do Sul.

Usnesení ZM č. 18/2007

Dopisy občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a dopis rodičů žáků ZŠ Arbesova, Jablonec n.N.

bere na vědomí.

Usnesení ZM č. 19/2007

Vyřízení interpelací z jednání ZM ze dne 7. 12. 2006

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu interpelace z 1. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 7. 12. 2006.

Usnesení ZM č. 20/2007

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

Usnesení ZM č. 21/2007

Pořizování územního plánu

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál k problematice pořizování územního plánu města a

určuje

pro kontakt s Úřadem územního plánování MěÚ Jablonec nad Nisou místostarostu Ing. Otakara Kyptu

Usnesení ZM č. 22/2007

Zástava nemovitostí

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o zástavě nemovitostí a

A) schvaluje

zřízení zástavního práva k pozemkům p.p.č. 692/4, 537/32 a 690/3 v k.ú. Proseč nad Nisou se zajištěním krycí směnkou v hodnotě doplatku kupní ceny vyplývající ze Smlouvy o smlouvě kupní č. 600-2006-FaM/OMP uzavřenou dne 25. 9. 2006, a to jako prvním v pořadí ve prospěch Hypoteční banky, a.s. Praha. Zástavní právo bude zřízeno k zajištění hypotečního úvěru ve výši max. 62,5 mil Kč, poskytnutého Bytovému družstvu DOMOVINA na výstavbu 3 bytových domů se 62 bytovými jednotkami v lokalitě Jablonec nad Nisou - Horní Proseč.

B) bere na vědomí

závazek Hypoteční banky, a.s. Praha vzdát se zástavního práva k té části pozemků p.p.č. 692/4, 537/32 a 690/3 v k.ú. Proseč nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, které v souladu se Smlouvou o smlouvě budoucí kupní č. 600-2006-FaM/OMP uzavřenou dne 25. 9. 2006 s Bytovým družstvem DOMOVINA, zůstanou po ukončení předmětné výstavby v majetku města Jablonec nad Nisou. Zastupitelstvo dále bere na vědomí závazek Bytového družstva DOMOVINA výše uvedený výmaz zástavního práva zajistit.

C) pověřuje

starostu města podpisem zástavní smlouvy, směnečné smlouvy a souvisejících dokumentů.

Usnesení ZM č. 23/2007

Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z Libereckého kraje

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z Libereckého kraje na akci Střelnice východní tribuna a

A) schvaluje

Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z Libereckého kraje na akci Střelnice východní tribuna

B) pověřuje

Mgr.Petra Tulpu, starostu města,

podpisem Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z Libereckého kraje

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Mgr. Soňa Paukrtová
předseda návrhové komise

Za správnost zkrácené verze: Vanerová Eva
agenda RM a ZM

Vytvořeno 21.2.2007 8:18:22 | přečteno 2258x | Petr Vitvar