Zápis 26.01.2006

Zápis ze 30. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 26. ledna 2006 od 9:00 hodin.

  • Přítomno: 22 členů Zastupitelstva města
  • Omluveni: Mgr.Soňa Paukrtová (do 10 hod.)
  • Neomluveni:
  • Ověřovatelé: Ing. Kracík Ivan, Mgr. Veverková Vlasta
  • Zapsala: Eva Vanerová

Jednání 30. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, v 9,05 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomno 22 členů ZM a je usnášení schopné. Poblahopřál oslavencům, kteří měli narozeniny v termínu mezi posledním zastupitelstvem a dneškem, a předal kytičky.

Dále konstatoval, že zápis z 29. zasedání ZM byl ověřovateli podepsán bez připomínek.

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli zvoleni Ing. Ivan Kracík a Mgr. Vlasta Veverková.

(14-0-2-6)

(Protože byl velký ruch u prezenčních listin, hlasování se opakovalo. Mezitím přišla p. Caklová - přítomno 23 členů ZM - nepřítomno 7 členů)

(20-0-0-3)

RNDr.Čeřovskýpředložil dnešní program, doplněný o materiál, který obdržel každý do desek na stůl. Jelikož neměl k předloženému programu nikdo žádné připomínky ani doplnění, bylo o programu jednání hlasováno. Program byl schválen takto:

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4. a) Zpráva starosty města

b) Zpráva místostarostů

5) Převody objektů

6) Převody pozemků

7) Prodej bytů

8) Výkupy nemovitostí

9) Schválení změny č. XVIa platného Územního plánu města Jablonce n.N.

10) Schválení zadání změny č. XXIII platného Územního plánu Jablonce n.N.

11) Schválení podnětu na pořízení XXV. změny Územního plánu Jablonce n.N.

12) Rozpočet Města na rok 2006 - 10.00 hod.

13) Střednědobý finanční výhled 2006-2010

14) Kontokorentní úvěr

15) Postoupení pohledávky

16) OZV č. 1/2006 o místních poplatcích

17) Kupní smlouvas SVS a.s. - vodovod Na Domovině

18) Obytný soubor Horní Proseč - ukončení výstavby - podpis dodatků ke smlouvám

19) Terminál MHD v Pražské ulici - záměr 13 hod.

20) Zřizovací listiny škol

21) OZV č. 3/2006 - o školských obvodech

22) OZV č. 2/2006 o pravidlech pohybu psů a zvířat

23) Projekt Jablonec nad Nisou 2006

24) Fond na zlepšení úrovně bydlení

25) Centrum obchodní spolupráce - závěrečná zpráva

26) Darování části výtěžku ze vstupného z 11. plesu města

27) Dopisy občanů

28) Změna ve složení výboru ZM

29) INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

b) Nové interpelace

30) Kontrola splnění usnesení

31) Diskuse

32) Schválení návrhu usnesení

33) Závěr

(20-0-0-3)

Dále byli navrženi členové návrhové komise takto: předseda: Mgr. Petr Tulpa

členové: Ing. Kracík, Dr.Ing. Drábek, Ing. Pešek, Mgr. Veverková.

(20-0-0-2)

4a) Zpráva starosty města

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský

Protože předkladatel neměl doplnění, byla zahájena diskuze k tomuto bodu.

Ing.Pešek požádal informaci o jednání s panem Schubertem ohledně hotelu Praha.

RNDr.Čeřovský řekl, že to byla jen krátká procedurální schůzka s dalším uchazečem o tento objekt a o podrobnější informaci v tomto směru požádal Bc.Friče.

Bc.Frič informoval přítomné o jednání s Českou spořitelnou, která vzhledem k další nové pohledávce současného majitele objektu hotelu Praha, pozastavila aukci. Pohledávku, která je součástí exekuce na firmu Tourgent, MěÚ od České spořitelny odkoupí, aby mohla být vyhlášena nová aukce na hotel Praha. Součástí dnešního programu je bod 15) Postoupení pohledávky, kde je navržen další postup.

4b) Zpráva místostarostů

Předkládá: Mgr.Jiří Rudolf, Ing.Radovan Louda, Mgr.Petr Karásek

Mgr.Rudolf svou zprávu doplnil o krátkou informaci z předchozího dne na jednání primariátů v Nemocnici Jablonec n.N:

Dr.Drábek požádal o doplňující informaci k projektu VŠE v Jablonci n.N.

Mgr.Rudolf stručně informoval o konzultačním jednání s Ing.Štrynclovou z KrÚ, kde se spíše orientačně hovořilo o vytvoření případné odnože VŠE. MěÚ má eminentní zájem tuto snahu podporovat.

Ing. Louda jen ve stručnosti doplnil svou zprávu o informaci k objektu Intermy v Rybářské ul. Je podepsána smlouva a od. 1.2.2006 je MěÚ vlastníkem se všemi právy a povinnostmi.

Dr.Drábek požádal o doplnění k jednání o trasách MHD a jednání s Ing. Hrdým z ministerstva školství.

Ing. Louda odpověděl, že trasy zatím zůstávají v současné podobě do doby rekonstrukce celého Dolního nám. ČSAD připravilo několik různých scénářů základních tras autobusů. Bude to samostatný bod na programu RM. Ke školství dodal, že jednání se týkalo dotací.

Ing. Pešek se zajímal o písemné zajištění oprav u objektu v Rybářské ul.při převzetí a po něm.

Ing. Louda řekl, že jsou smluvní dohody s firmou Interma, která musí následně na své náklady opravit střechu a prodloužit záruku na ni.

Pan Šourek položil dotaz k cenám za teplo od JTR - jaké jsou výhledy výhledy

Ing. Louda odpověděl, že se zúčastnil několika jednání, kde se projednávaly další možnosti a nabídky od nových dodavatelů. Do toho vstoupilo celosvětové zvýšení cen za naftu, zatím nic bližšího se říci nedá. Propočty cen budou v budoucnu součástí legislativních změn celého teplárenství a jeho vývoje v Evropě.

(V 9.20 hod. přišel ing. Dlouhý, p. Poborský a MUDr.Jörgová - celkový počet zastupitelů 25)

Mgr.Karásek neměl ke své zprávě doplnění

Pan Berounský požádal o doplnění k jednání mezi ČSAD a firmou Quinn Invest a jednání výboru pro protipovodňová opatření.

Mgr.Krásek objasnil, čeho se týkalo jednání ČSAD s Quinn Investem - jdo o výstavbu obchodního centra v prostorách stávající „Remize“. Výbor protipo-vodňových opatření byl vyvolán projektantem úvodní studie - 1.část se týkala dotčených správců všech sítí a 2.část všech dotčených nemovitostí.

5) Převody objektů

předkládá: Bc.Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl žádná doplnění.

Dr.Drábek požádal o vysvětlení k objektu Lidická 22, kde jsou 2 nabídky - D) a E): není rozdíl jen v bodovém hodnocení - u D) vyšší, ale i v tom, že firma E) je z Jablonce.

Dále komentoval žádost p.Dunkové k vrácení složené kauce, v usnesení je navrženo, aby jí kauce nebyla vrácena ale přitom v jiné části materiálu je navrhováno vrácení peněz panu Vachkovi - žádal o rovnocenný přístup ke všem. Podá protinávrh na vrácení kauce p. Dunkové.

Mgr.Karásek vysvětlil, že firma D) - Ria reality - rozšířila celý záměr rekonstrukce Lidické 22 na okolí křižovatky U zeleného stromu. Firma pod E) řešila objekt solitérně. Obě firmy jsou zárukou kvalitně provedené rekonstrukce.

K otázce na vrácení kauce vysvětlil, že pan Vachek odstoupil od smlouvy ze zdravotních důvodů.

MUDr.Brandejský se přiklonil k názoru Dr.Drábka, aby se všem měřilo stejně (vrácení kauce p. Dunkové) a žádal, aby paní Duknové bylo vysvětleno, že důvodem nevrácení peněz není její původ, ale její platební neschopnost.

6) Převody pozemků

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel doplnil, že stahuje u části A. bod 1) , kdy p. Bikár od smlouvy odstoupil.

Pan Pelta oznámil zastupitelům, že nebude o tomto bodě hlasovat (dle pravidel jednacího řádu), neboť jeden z převodů se týká jeho osoby

Ing. Pešek se podivil nad bezplatným převodem u bodu A11) a zeptal se, zda se takto postupuje u všech sportovních organizací.

Bc.Frič vysvětlil, že pokud to je v zájmu města, doporučuje se bezplatný převod. V tomto případě jde v budoucnu o další velkou investici vlastníka a bylo by nereálné požadovat další finance za pozemky.

7) Prodej bytů

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel stáhnul bod č.3, z důvodů nezaplacení kauce.

Nebyla žádná další diskuze.

8) Výkupy nemovitostí

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

9) Schválení změny č. XVIa platného Územního plánu města Jablonce n.N.

předkládá:RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel doplnil, že převodem největší parcely dostalo Město od pozemkového fondu bezúplatně pozemky na další výstavbu obytných domů na Proseči.

Nebyla žádná diskuze.

10) Schválení zadání změny č. XXIII platného Územního plánu Jablonce n.N.

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel neměl žádné doplnění.

Ing. Kracík se tázal, zda byly splněny všechny podmínky u objektu „Residence pro Seniory“.

Ing.Louda odpověděl, že byla zaplacena v termínu celá částka 9 mil. Kč.

11) Schválení podnětu na pořízení XXV. změny Územního plánu Jablonce n.N.

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel upozornil, že všechny změny jsou vystaveny na nástěnce - 13 podbodů.

K předloženému materiálu nebyl žádná diskuze.

15) Postoupení pohledávky

předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Předkladatel stručně vysvětlil předložený materiál ohledně dražby hotelu Praha a stávající situaci kolem tohoto objektu.

MUDr.Brandejský se pozastavil nad výší exekutorského poplatku.

Ing. Louda odpověděl, že tam jsou určitá rizika, kterým je exekutor vystaven.

16) OZV č. 1/2006 o místních poplatcích

předkládá:Bc.Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku, Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení MěÚ,

Předkladatel neměl doplnění.

Dr.Drábek měl připomínky k rekreačním poplatkům z ubytovací kapacity v Jablonci n.N. Míní, že jsou tak nízké, že by se měly z vyhlášky vypustit.

Ing. Pešek komentoval poplatky za psy, jaké budou sankce pro majitele, když neohlásí vlastnictví psa a jaké budou sankce, když pes nebude na vodítku?

Mgr.Dymokurský odpověděl, že dle zákona lze uplatnit sankci. Vyhláška byla vydána Ministerstvem vnitra a v předložené podobě jde jen o formální změny.

Bc.Frič doplnil, že jediná změna je na str.8 - úleva z poplatků veřejného prostranství, kdy nájemce platí 1,- Kč místo 10,-Kč/den z pronájmu pozemků, protože to je ošetřeno nájemní smlouvou.

MUDr.Brandejský souhlasil s rekreačními poplatky, ale chtěl vědět, jak je zajištěna kontrola.

Mgr.Dymokurský odpověděl, že kontrolu zajišťují úředníci z našeho úřadu.

Pan Vostřák se zeptal na praktické provádění vyhlášky; jaké pravomoce zůstaly Městské policii?

Dr.Drábek reagoval na MUDr.Brandejského ohledně poplatků za rekreaci, dotázal se, zda jsou pokuty za nedodržení vyhlášky, kolik kontrol v tomto směru bylo v r. 2005provedeno a zda má Město přehled o tom, kolik ubytovaných bylo za účelem rekreace či za jiným účelem. Žádal alespoň orientační čísla během jednání.

Mgr.Dymokurský slíbil, že tyto informace zjistí.

17) Kupní smlouva s SVS a.s. - vodovod Na Domovině

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

18) Obytný soubor Horní Proseč - ukončení výstavby - podpis dodatků ke smlouvám

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

20) Zřizovací listiny škol

předkládá: Mgr. Miroslava Rýžaková, ředitelka humanitního odboru

Překladatelka jen doplnila, že přílohy - 26 listů - jsou k dispozici u ní.

21) OZV č. 3/2006 - o školských obvodech

předkládá: Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

22) OZV č. 2/2006 o pravidlech pohybu psů a zvířat

předkládá: Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru stavebního a životního prostředí

Mgr.Dymokurský doplnil u str.3 článek 2 a vysvětlil obsah vyhlášky (sportoviště).

Ing.Pešek se znovu zeptal na sankce při nedodržení vyhlášky a kdo bude zajišťovat kontrolu, jaké má kompetence městská policie, jak budou informováni obyvatelé?

Mgr.Dymokurský odpověděl, že pokutovat bude městská policie a je to dáno přestupkovým zákonem.

RNDr.Čeřovský vyzval ředitele Městské policie, aby se k této diskuzi vyjádřil.

Bc.Rakouš potvrdil, že pokud bude tato vyhláška zastupitelstvem přijata, bude městská policie mít pravomoc sankcionovat její nedodržování od 0-1.000,- Kč.

MUDr.Krsek navrhl zastupitelstvu a předkladateli, aby se do vyhlášky zakotvil čas, kdy psi mohou pobíhat volně - navrhl noční hodiny od 22.00-05.00 či letní a zimní čas.

Mgr.Dymokurský souhlasil.

RNDr.Čeřovský požádal MUDr.Krska, aby tento návrh předal předsedovi návrhové komise Mgr.Tulpovi.

Pan Vostřák měl připomínky k termínu „vymezení prostoru“ pro pobíhající psy.

Ing.Louda doplnil, že všechny tyto místní vyhlášky vychází ze zákonů ministerstva vnitra a vzájemně se doplňují.

(9.55 hod. přišli p. Kolář a Mgr. Žur)

Ing. Pešek apeloval na velkou mediální kampaň, aby se tato vyhláška dostala do povědomí obyvatelstva.

RNDr.Čeřovský potvrdil, že se určitě počítá s patřičnou informační kampaní.

Pan Vostřák připomněl zrušení vyhlášky „Domovní řád“ a tázal se, jakým způsobem vyhlášky realizovat.

RNDr.Čeřovský řekl, že se město bude snažit najít jiný způsob prezentace vyhlášek, např. jiný název než vyhláška apod.

Mgr.Dymokurský vysvětlil, že „Domovní řád“ se týkal pouze objektů ve vlastnictví města, tato vyhláška byla zrušena v r.1992

RNDr.Čeřovský vyzval k malé přestávce, aby mohli do zasedací místnosti vstoupit další pozvaní hosté k projednávání dalšího bodu - Rozpočet 2006. Zasedací místnost byla kompletně plná, ale většina hostů se nezapsala kromě ředitele TSJ pana Nožičky. Přišli i správci jednotlivých rozpočtových kapitol.

(10.05 hod.přišli MUDr.Jörg a Mgr.Paukrtová)

12) Rozpočet Města na rok 2006

předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Předkladatel okomentoval předložený materiál, jednotlivé kapitoly, návrh usnesení a doporučil zastupitelstvu rozpočet schválit.

Dr.Drábek se zeptal, jak vážně by ohrozilo zrušení poplatků z rekreace celý rozpočet. Za r. 2005 jde o 123 tis.Kč a výhled na r. 2006 je 150 tis. Kč.

Ing.Louda odpověděl, že by to rozpočet neohrozilo, ale principiálně musí odmítnout zrušení poplatku.

Dr.Drábek oponoval, že pokud není kontrola u dodržování finančních nařízení a povinností, jen to nahrává nepoctivému chování a nelze spoléhat na etiku.

Pan Šourek se vyjádřil k rozpočtu 2006, jde o trestuhodné pokračování r. 2005. Řekl, že navrhovaný rozpočet je škodlivý pro občany města, ale líbivý pro fotbalovou lobby. Chce věřit, že to je poslední rozpočet, který široká veřejnost musí strpět. Velké investice opět do fotbalu (Střelnice), na druhé straně existenční ohrožení městského majetku a jeho oprav (Dům naděje). Nemůže souhlasit, aby byla rozpuštěna veškerá aktiva, bez finančních rezerv na krytí havárií a neodkladných potřeb. Nesouhlasí s dalším úvěrem města a s dalšími investicemi do fotbalu. Není počítáno s rekonstrukcí smuteční síně, ani s novou bytovou výstavbou vzhledem k připravovanému zvýšení DPH od r. 2007. Zpráva o rozpočtu se mu jeví jako neefektivní a neprofesionální, protože není městem využíván strategický plán rozvoje města, který stál 1 mil. Kč. Nejsou definovány priority města. Dále předložil několik protinávrhů rozpočtu 2006.

Ing. Pešek měl připomínky ke školství (nákup většího množství školního materiálu najednou), vývoz komunálního odpadu a s tím související smlouva mezi Městem a SBD Liaz (dlužník vůči Městu) o převodu těchto finančních prostředků. Komentoval částku na přístřešky na kontejnery .Ocenil nárůst částky na tříděný odpad, apeloval na jeho další nárůst (kontejnery nestačí svým objemem).

Pan Berounský se tázal, kolik úsilí a peněz stojí vytvoření zprávy k rozpočtu, viz poplatky za rekreaci.

Mgr. Tulpa ve svém vystoupení poděkoval za navýšení částky pro školství, které bylo na základě přecházejících jednáních a dohod.

Ing.Louda odpověděl p.Berounskému konkrétní částkou - náklady jsou 4.254,31 Kč ročně. Potom komentoval vystoupení pana Šourka, s některými připomínkami souhlasí, některé jsou neakceptovatelné.

Ing.Pešek navrhl, aby se na rozpočtu 2007 již začalo pracovat v polovině r. 2006, aby pro „nástupce zastupitelů“ byl na podzim připraven výhled dokončených akcí, aby nezačínali volební období s resty či velkým odkladem. Komentoval položku Městské policie - nákup radarů - 1 mil.Kč.

RNDr.Čeřovský reagoval na nákup radarů - bude výběrové řízení, přesně se ví, jaký druh radarů.

Mgr.Paukrtová se tázala, proč se v r.2006 neuvažuje s další bytovou výstavbou vzhledem ke zvýšené sazbě DPH od 1.1.2007.

Mgr.Karásek vyjmenoval velké investice, které se v letošním roce realizují: Horní Proseč - kanalizace, projekty SVS, bytový záměr v Horní Proseči a Pasekách, rozšíření centra města a okolí Ovocného trhu.

Pan Śourek reagoval na komentář ing. Loudy, řekl, že musí pracovat s matriálem, který má k dispozici, který byl předložen. Konkretizoval některé nedostatky u organizací spadajících pod správu města - Plavecký bazén, TSJ.

MUDr.Brandejský polemizoval s p.Šourkem, investování do soukromého sektoru není možné (Pošta a Poliklinika - vybudování bezbariérového přístupu). Znovu reagoval na poplatky za rekreaci a vystoupení Dr.Drábka.

Ing.Louda komentoval financování radarů - využití zbylých peněz na silniční značení. Zahájit přípravu rozpočtu už po pololetí asi nelze, bude čas voleb a následně komunálních voleb, noví radní mohou mít jinou představu o novém rozpočtu. Vrátil se k vystoupení p.Šourka - není pravda, že Městké divadlo prohlubuje ztrátu. Dále vysvětlil, že dluhová služba města je oproti jiným srovnatelným městům nízká a město si může dovolit půjčku.

Mgr.Paukrtová se vrátila k odpovědi Mgr.Karáska; materiál se jí zdá nepřehledný. Navrhla nové zpracování předložené zprávy o výstavbě.

Mgr.Karásek reagoval, že na nové předložení materiálu je pozdě, musely být splněny dané termíny - září r.2005.

Pan Šourek reagoval na komentář MUDr.Brandejského. Upřesnil, že hovořil o bezbarierové koncepci města, ve které je určitě zahrnuta Pošta i Poliklinika.

Dr.Drábek reagoval na poplatky o rekreaci. Řekl, že stát ani samospráva nesmí nastavovat pravidla tak, aby někoho zvýhodňovaly. Poplatky jsou minimální a proto neefektivní a bude hlasovat pro zrušení těchto poplatků.

Ing.Louda vysvětlil, že veškeré poplatky vychází z daní nařízených od státu. Komentoval bezbariérové přístupy na Českou poštu a Polikliniku. Budou zaslány dopisy, ale financovat město žádné tyto akce nebude.

RNDr.Čeřovský souhlasil s ing.Loudou a vyjádřil se k opravě smuteční síně; v nejbližší době proběhne jednání s panem Kopalem, majitelem Pohřební služby a nájemcem smuteční síně. Oprava bude zařazena do rozpočtu r. 2007.

13) Střednědobý finanční výhled 2006-2010

předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Předkladatel podal komentář k tabulkám, dotacím, investičním akcím, splácení jistin (5% úroveň dluhové služby je města, ministr.financí dovoluje 15%), dotace od státu a z Evropské unie , prodej vlastních majetků. Je to výhled na další roky, pokud nové zastupitelstvo bude chtít tuto linii držet.

Pan Šourek chtěl nějaké rezervy v oblasti rizik. Chybí 15% rovná daň - hypoteticky, vzhledem k volbám. Při změně volebních preferencí by rád viděl změnu priorit při vítězství voleb ODS.

Ing.Louda komentoval, že každý musí počítat se zvýšením daňových výnosů, ať už má preference kdokoli.

14) Kontokorentní úvěr

předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Předkladatel opět okomentoval předložený materiál - smlouva s Komerční bankou, a.s. Výhodná dohoda s KB.

RNDr.Čeřovský dal odhlasovat, zda všichni souhlasí s hlasováním návrhu usnesení od bodu 1.-18. a 20.-22., které byly projednány. Poté následovalo hlasování

Přítomno 29 zastupitelů

(20-0-0-9)

Usnesení ZM č. 1/2006
Zpráva o činnosti starosty města

pro 29

proti 0

zdržel se 1

Usnesení ZM č. 2/2006
Zpráva o činnosti místostarostů

pro 29

proti 0

zdržel se 1

Usnesení ZM č. 3/2006
Převody objektů

Protinávrh - Dr.Drábek, MUDr.Brandejský

pro 17

proti 5

zdržel se 8

Původní návrh

pro 23

proti 0

zdrželo se 6
nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 4/2006
Převody pozemků

pro 27

proti 0

zdrželi se 2
nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 5/2006
Prodej bytů

pro 30

proti 0

zdrželo se 0

Usnesení ZM č. 6/2006
Výkup nemovitosti

pro 30

proti 0

zdrželo se 0

Usnesení ZM č. 7/2006
Schválení změny č. XVI.a

pro 27

proti 0

zdrželi se 2
nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 8/2006
Schválení zadání XXIII. změny

pro 26

proti 0

zdrželi se 3
nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 9/2006
Schválení podnětu na pořízení XXV. Změny

pro 27

proti 0

zdrželi se 3

Usnesení ZM č. 10/2006
Rozpočet Města na rok 2006

Protinávrh p.Šourka
A - zamítá

pro 8

proti 13

zdrželo se 7
nehlasovali 2

B - odkládá

pro 7

proti 16

zdrželo se 7

C - ukládá

pro 7

proti 14

zdrželo se 9

D - schvaluje

pro 7

proti 14

zdrželo se 8
nehlasoval 1

Protinávrh Ing. Peška - kontejnery

pro 11

proti 2

zdrželo se 17

Původní návrh

pro 21

proti 4

zdrželo se 5

Usnesení ZM č. 11/2006
Střednědobý finanční výhled 2006-2010

pro 22

proti 0

zdrželo se 8

Usnesení ZM č. 12/2006
Kontokorentní úvěr

pro 26

proti 0

zdrželi se 4

Usnesení ZM č. 13/2006
Postoupení pohledávky

pro 30

proti 0

zdrželo se 0

Usnesení ZM č. 14/2006
OZV č. 1/2006 o místních poplatcích

Protinávrh Dr.Drábka

pro 9

proti 5

zdrželo se 16

Původní návrh

pro 21

proti 0

zdrželo se 9

Usnesení ZM č. 15/2006
Kupní smlouva se SVS a. s. - vodovod Na Domovině

pro 27

proti 0

zdrželi se 3

Usnesení ZM č. 16/2006
Obytný soubor Horní Proseč

pro 27

proti 0

zdrželi se 2
nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 18/2006
Zřizovací listiny škol

pro 30

proti 0

zdrželo se 0

Usnesení ZM č. 19/2006
OZV č. 3/2006 o školských obvodech ZŠ

pro 27

proti 0

zdrželi se 2
nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 20/2006
OZV č. 2/2006 o pravidlech pohybu psů a zvířat

Protinávrh MUDr.Krska

pro 17

proti 2

zdrželo se 11

Původní návrh upravený o protinávrh

pro 22

proti 0

zdrželo se 8

Předseda návrhové komise ukončil 1.část hlasování v 11.50 hod.

RNDr.Čeřovský zahájil ve 13. hodin druhou část jednání zastupitelstva a přivítal nové příchozí hosty k dalšímu bodu č. 19.

19) Terminál MHD v Pražské ulici

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel neměl doplnění a byla zahájena diskuze.

Pan Berounský vyjádřil nesouhlas s předloženým materiálem a přednesl rozsáhlý příspěvek k celému projektu Regiotram. Podivil se nad rychlostí předložených podkladů k materiálům a konstatoval, že nesouhlasí s předloženým návrhem. Nebyly žádné zveřejněné studie pro seznámení obyvatel nejen v okolí vozovny. Poukázal na solidnost partnerů a reference na ně. Osobně podá protinávrh a dal kolovat materiály k této problematice.

RNDr.Varga komentoval, že k projektu Regiotram Nisa bylo jednání v Liberci a na nejbližším jednání RM jdou samostatné materiály z tohoto jednání, kde jsou konkrétní výstupy a výhled na r. 2007-2014.

Mgr.Karásek doplnil svůj předložený materiál, šlo o standardní postup, kdy je zahájeno územní řízení. Jde o schválení záměru, pak teprve se budou odvíjet další jednání a investorem.

Pan Vostřák chtěl, aby mu byl vysvětlen dopis ČSAD adresovaný městu.

Ing.Fabinyi - náměstek ČSAD - vysvětlil požadované. Stěhování terminálu z prostorů MHD do Rýnovic a s tím spojené investice.

Pan Berounský oponoval Mgr.Karáskovi ve věci schválení záměru v návrhu usnesení.

Mgr.Karásek odpověděl, že nemůže odrazovat investory, kteří přijíždějí do města.

Mgr.Paukrtová se tázala, zda tento materiál projednala dopravní komise a komentovala, že tak rozsáhlý předložený materiál nemůže podpořit v tak krátkém časovém úseku, který byl dán na seznámení.

Mgr.Karásek odpověděl, že dopravní komise zatím nemá co schvalovat. Nejdříve se musí shromáždit materiály od investora a pak se může diskutovat.

Pan Vostřák trval na svém dotazu k ceně za přestěhování ČSAD do Rýnovic.

Mgr.Karásek se distancoval od tohoto dopisu. Jednání se vede mezi ČSAD a hypotetickým investorem.

Pan Šourek navrhl stáhnout tento bod z programu.

Ing. Louda komentoval, že cena nebyla konkretizována.

Ing.Fabinyi vysvětlil, proč tento dopis na město odešel.

Ing.Pešek k objektu Remize poznamenal, že je v souladu s územní plánem a vysvětlil podstatu projednávaného materiálu, kde jde o odsouhlasení změny územního plánu města, která byla zpracována a předložena.

Ing.Louda se zmínil o majetku města v okolí Remize; jde o přípravu na další kroky pokud se studie ZM zamlouvá či nikoliv.

Mgr.Paukrtová oponovala, proč nejednala dopravní komise předem, předložený materiál je pak jen informací pro ZM a s tím nebude souhlasit.

Mgr.Karásek opětně zdůraznil, že se nejdříve musí připravit materiál k záměru, vzít v úvahu všechny nabídky a pak realizovat.

Pan Vostřák se zeptal, zda má ČSD ujasněnou trasu a zastávky v Jablonci a jeho okolí.

Ing.Kracík navrhl, aby se předložený materiál neschvaloval, jen vzal na vědomí.

RNDr.Čeřovský vyzval hosty, kteří se dostavili k tomuto bodu, aby předstoupili a seznámili zastupitelstvo se svými nabídkami.

Pan Jiří Viehmann, představitel firmy DE IURE, s.r.o., Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, seznámil přítomné s firmou . Firma předložila studii, je potřeba schválit záměr, protože jde o změnu územního plánu. Firma je v jednání s ČSAD více než rok.

MUDr.Brandejský se tázal na ekonomickou sílu firmy a zda už nějaké akce realizovala.

Pan Viehmann odpověděl, že momentálně staví obchodní centrum v Jirkově a mají další akce rozpracované - v jednání a před podepsáním smlouvy.

Pan Berounský se podivil, že firma DE IURE jedná více než rok s ČSAD a přitom má rok od svého založení. Upozornil na 90% společníka v cizině.

Pan Viehmann vysvětlil, že jediným vlastníkem je pan Vlastimil Svoboda z Votic u Benešova.

MUDr.Jörg chtěl znát cenu, resp. orientační finanční.úvahu celého přesunu ČSAD do Rýnovic a zda je firma schopna a ochotna kompenzovat?

Pan Viehmann řekl, že to je dohoda mezi ČSAD a firmou DE IURE bez účasti města.

Mgr.Tulpa řekl, že souhlasí s návrhem ing.Kracíka, aby se předložený návrh vzal na vědomí. Dále se kriticky vyjádřil k výstavbě obchodního centra v prostoru Remize a křižovatky u Zeleného stromu.

RNDr.Varga odpověděl, že je podán návrh na rozšíření jmenované křižovatky a příjezdu k ní.

Pan Viehmann podotkl, že veškeré náklady na úpravu komunikací nese investor.

Mgr.Karásek řekl, že všechny odpovědi na položené otázky jsou v důvodové zprávě a přečetl některé body.

Pan Pleticha se vyjádřil k budově Remize v památkové péči. Již 1.3.2005 byla oslovena Památková péče ústavní architektury a od té doby je správní řízení zahájeno. Podivil se též jako občan města, že s lidmi, bydlících v okolí křižovatky, nikdo nic neprojednával.

Mgr.Karásek vyjmenoval všechny možnosti, kde se mohou občané k této záležitosti vyjádřit.

Pan Berounský se tázal, zda fa DE IURE věděla, že probíhá správní řízení s Památkovou péčí. Řekl, že celý předložený materiál je v opačném postupu.

Pan Viehmann se vyjádřil, že budova se bude rekonstruovat, nikoli bourat, a bude se postupovat v souladu s vyjádřením Památkového ústavu.

Pan Fabinyi podotkl, že ČSAD nemá zatím žádné vyjádření od nikoho, že by probíhalo nějaké správní řízení s Památkovým ústavem.

Mgr.Paukrtová řekla, že celý postup jí připadá opačný, a tázala se, zda je fa DE IURE připravena nést náklady na pořízení jednotlivých stupňů dokumentace i za situace, že celý záměr nebude schválen.

Pan Viehmann odpověděl, že pokud bude záměr schválen, jsou připraveni nést náklady na další dokumentaci.

Ing.Louda se vyjádřil k výstavbě Obchodního centra - nejsou investoři ani prostory. Dnes jde pouze o schválení záměru, zda se zastupitelstvu zamlouvá či nikoli.

Navrhl ukončení diskuze.

(ve 14.00 hod odešli MUDr.Jörgová a MUDr. Jörg)

RNDr.Čeřovský dal hlasovat o ukončení diskuze k bodu č.19.

(18-7-0-3)

23) Projekt Jablonec nad Nisou 2006

předkládá: Mgr.Jiří Rudolf, místostarosta

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

24) Fond na zlepšení úrovně bydlení

předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Předkladatel upozornil na dodatek - zrušení staré vyhlášky. Podal stručný komentář a doporučil ke schválení předložený materiál.

25) Centrum obchodní spolupráce - závěrečná zpráva

předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Předkladatel doplnil materiál - stavba je zkolaudována, financována hlavně z fondu Evropské unie, výsledné náklady města činily 28 mil. Kč. Slavnostní otevření je 23.2.2006.

26) Darování části výtěžku ze vstupného z 11. plesu města

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Předkladatel doplnil, že 11.ples města je v prostorách COSu dne 25.3.2006.

27) Dopisy občanů

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Předkladatel neměl doplnění.

28) Změna ve složení výboru ZM

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Předkladatel navrhl odhlasovat navržené změny až v závěrečném hlasování.

29) INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

RNDr.Čeřovský se omluvil za KS za později dodaný materiál - na stůl. Nebyla žádná diskuze.

b) Nové interpelace

RNDr.Čeřovský přečetl předložené písemné interpelace:

PaedDr. František Vízek, Budovatelů 14, Jablonec nad Nisou

V souvislosti s mrazy vyvstala otázka, v jaké situaci se ocitli bezdomovci v našem městě. Jaká je v této oblasti situace ? Známe počet bezdomovců a využívání příslušných zařízení ? Je v tomto směru potřeba udělat něco zásadního ? Vyžaduje situace řešení ?

Ing. František Pešek, U Kostela 19, Jablonec nad Nisou

Žádám o jednoznačné vysvětlení výkladu dodatkové tabulky k dopravním značkám s textem „Za sněhu na vozovce“. Tato formulace má velmi široký výklad a není řidiči vůbec respektována a hlavně porušení základních dopravních značek (zejména Zákaz stání nebo zastavení) není postihováno žádnou z Policií. Ještě nejednotnější výklad má dodatková tabulka, kterou během zimy upravili pracovníci Dopravního značení TSJ v ulici Na Výšině, kde z původního textu odstranili druhou část, t.j. „na vozovce“, takže zbylo pouze „Za sněhu“.

Aby nevyzněla moje interpelace pouze kriticky, doporučuji, aby do plánu zimní údržby na příští sezónu bylo daleko více komunikací zjednosměrněno, aby zůstal průjezdný vždy jeden jízdní pruh a zbylo místo na parkování vozidel.

V souvislosti s ulicí Na Výšině bych ještě požádal o vysvětlení, proč není respektována dohoda o tom, že vozidla k pekárně budou zajíždět k objektu ze strany ulice Ještědské a nebudou projíždět ulicí Na Výšině.

Ing. František Pešek, U Kostela 19, Jablonec nad Nisou

Žádám o zpracování seznamu stanovišť pro nádoby na komunální odpad s určením vlastnictví či určením provozovatele.

Žádám o konkretizaci náplně rozpočtové položky „Oprava stanovišť pro kontejnery“ pro rok 2006.

Pan Pavel Šourek, Průmyslová 44, Jablonec nad Nisou

Pokud jsem se v roce 2005 dotazoval na probíhající jednání představitelů města s rodinou Swarovski o odkupu názvu fotbalového stadionu na 10 let za 50-60 mil. Kč, bylo mi panem starostou sděleno, že jednání stále probíhají.

Ptám se tedy, jak ještě dlouho jednání probíhat budou, s kým konkrétně z rodiny Swarovski jednáte. Žádám písemnou odpověď.

Pan Pavel Šourek, Průmyslová 44, Jablonec nad Nisou

Již v roce 2005 jsem podával návrh usnesení na zřízení společenské místnosti se sociálním zařízením pro matky s malými dětmi ve městě. Bylo mi odpovězeno, že toto zařízení bude ve Společenském domě, ul. Floriánové. Žádám o sdělení, kdy tato místnost bude k dispozici.

Dále jsem v roce 2005 podával návrh, aby na Dolním náměstí byl zřízen přístřešek s lavičkami jako ochrana občanů před nepřízní počasí. Ptám se, zda rekonstrukce Dolního náměstí s takovýmto přístřeškem počítá.

Pan Pavel Šourek, Průmyslová 44, Jablonec nad Nisou

K rozpočtu 2006 - investice :

Není mi jasná investiční akce rozvoj průmyslové zóny se zaklopením Černostudničního potoka. Vzhledem k tomu, že v této oblasti neznám žádnou průmyslovou zónu, žádám o vyjmenování firem, kterých se tato akce týká, s přesným vymezením místa záklopu. Prosím písemně.

Pan Pavel Šourek, Průmyslová 44, Jablonec nad Nisou

K firmě SPORT Jablonec s.r.o. :

Prohlubující se ztráta firmy musí mít jasné příčiny a důvody, které má zastupitelstvo schválit. Žádám jejich písemnou analýzu a zdůvodnění.

Pan Pavel Šourek, Průmyslová 44, Jablonec nad Nisou

K Plaveckému bazénu Jablonec nad Nisou o.p.s. :

Prohlubující se ztráta firmy musí mít jasné příčiny a důvody, které má zastupitelstvo schválit. Žádám jejich písemnou analýzu a zdůvodnění.

Pan Pavel Šourek, Průmyslová 44, Jablonec nad Nisou

Při zakládání TSJ, s.r.o. bylo zastupitelům od vedení radnice a ředitele firmy pna Nožičky dáno na vědomí, že dotace města pro TSJ budou klesat s tím, jak porostou příjmy, tudíž i zisky od subjektů, kterým TSJ, s.r.o. bude své služby nabízet.

Shledávám, že toto ujištění se nenaplňuje. Namísto očekávaného snižování požadavků na rozpočet města dochází k prudkému nárůstu. Z plánovaného rozpočtu roku 2005 ve výši 55.638 tis. Kč se v roce 2006 dostáváme na částku 68 609 tis. Kč. Žádám o rozbor a písemné zdůvodnění.

Pan Petr Poborský, Mlýnská 25a, Jablonec nad Nisou

Kolik a kde je registrováno u Městského úřadu výherních hracích přístrojů a kolik za ně už bylo v roce 2005 vybráno ? Prosím o písemné sdělení.

Pan Jindřich Berounský, Mšenská 13, Jablonec nad Nisou

Vážené dámy a pánové,

Vznáším tímto interpelaci zastupitele města a žádám Vás o poskytnutí kopie :

- stavebního povolení pro rekonstrukci Soukenné ul. v k.ú. Jablonec nad Nisou

- kolaudačního rozhodnutí Soukenné ul. v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Jelikož se jednalo o veřejnou stavbu financovanou z veřejných rozpočtů, je mi město povinno poskytnout výše uvedené dokumenty v souladu se zák. č. 128/2000 Sb. (Obecní zřízení) a zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Pan Jindřich Berounský, Mšenská 13, Jablonec nad Nisou

Vážené dámy a pánové,

Vznáším tímto interpelaci zastupitele města a žádám Vás o sdělení výše finančních částek z městského rozpočtu, které si vyžádalo zpracování následujících studií :

- dokumentaci pro územní rozhodnutí na akci Terminál hromadné dopravy v Pražské ulici (zpracovatel Valbek, spol. s r.o.)

- hluková rozptylová studie, zpracovatel Komod Liberec

- kapacitní posouzení terminálu MHD a okružní křižovatky U Zeleného stromu, zpracovatel CityPlan spol. s r.o. Praha

Uvedené informace o ceně těchto studií je mi město povinno poskytnout v souladu se zák. č. 128/2000 Sb. (Obecní zřízení) a zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Pan Václav Vostřák, Mozartova 6, Jablonec nad Nisou

Žádám o vysvětlení situace popisované v příloze této interpelace.

1. Proč došlo ke změně projektu ?

2. Kdo je za tuto změnu zodpovědný ?

3. Jaké vzniknou náklady na autobusovou dopravu prodlužováním jízdních tras ?

4. Kdo bude tyto více náklady platit a z čeho ?

Vyřazení autobusové dopravy ze středu měst je chybou, povede pouze k zhoršení autobusové přepravy. Občané tohoto města stojí léta vydáni nepřízni počasí na Dolním náměstí a pouze se stěhují z místa na místo !

Kategoricky žádám písemnou odpověď na tuto opakovanou interpelaci. Doufám, že interpelaci nebude nikdo měnit ani přepisovat. Čtyři otázky jsou, doufám, jasné a věřím, že stejně jasná bude i odpověď.

Příloha interpelace (jedná se o přepis dopisu, který jsem taky dostal) :

Město Jablonec nad Nisou

odd. přípravy projektů

Mírové nám. 19

467 51 Jablonec nad Nisou

Vyjádření k rekonstrukci Dolního náměstí.

V popisu stavby se mj. uvádí, že v dolní části Dolního náměstí bude vymezen prostor pro MHD včetně přístřešku MHD a příjezd autobusů bude ulicí Soukennou. Podle poslední verze však došlo ke změně řešení, kdy průjezd autobusů ulicí Soukennou je zrušen a nadále jezdí po objízdné trase. Dále má dojít i ke změně, kdy zastávky na Dolním náměstí nají být zrušeny. Toto řešení, dle našeho názoru, povede i k „vylidnění“ Dolního náměstí a pro nás obchodníky i k nižšímu počtu potencionálních zákazníků.

Na důkaz můžeme uvést, že již při uzavření Lipanské ulice pro automobily jsme zaznamenali pokles zákazníků.

V současném stavu je možnost zaparkovat auta v ulici 5. května anebo na Anenském náměstí, obojí cca 100 m od Dolního náměstí. V době, kdy zákazník chce být obsloužen co nejrychleji, s nejlepším možným přístupem do prodejny, je toto těžko akceptovatelné. Z toho logicky vyplývá, že tato vzdálenost a rušení zastávek nutně povede k menší návštěvnosti Dolního náměstí. Tato situace se ještě zhorší po uvažovaném přemístění zastávek MHD z Kamenné ulice do prostoru ČSAD u remize.

Proto požadujeme přidržet se původního projektu a možnosti příjezdu autobusů Soukennou ulicí a zachování zastávek na Dolním náměstí.

Ing.Louda komentoval dotazy některých interpelací (automaty, dodatkové tabulky).

Ing. Pešek navrhl řešení zimních komunikací - více jednosměrných ulic pro zimní období. Další námět na vyhrazení parkovacích ploch přes zimu za poplatky.

RNDr.Čeřovský reagoval na předešlý příspěvek kladně.

30) Kontrola splnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

31) Diskuse

Pan Šourek upozornil, že podal podnět do kontrolního výboru v dubnu 2005 a nemá dosud odpověď. Upozornil, že chce odpověď do příštího ZM.

Pan Berounský se zeptal, z jakého důvodu nejezdí autobusy Soukennou ulicí a jaké jsou náklady na provoz jinou trasou a jak dlouho to bude trvat.

Ing.Louda odpověděl, že je pro to nechat v zimním období stávající provoz i vzhledem k rekonstrukci Dolního nám. Je připraveno několik alternativních tras, bude předloženo RM.

Pan Poborský komentoval zimní údržbu v centru města, hlavně sníh kolem křižovatek a v okolí radnice..

Pan Vostřák reagoval na zrušení vyhlášek. Ptal se, kdo zrušil provoz v Soukenné ul.

Mgr.Karásek doplnil k Soukenné ul. - ze schůzky projektantů, investorů a ČSAD byl výstup ponechat zákaz vjezdu do Soukenné po dobu rekonstrukce Dolního náměstí.

Ing.Louda komentoval zimní údržbu; haldy sněhu v křižovatkách se postupně odklízejí, stížnosti na zimní údržbu města ať podají občané písemně a bude řešeno.

Pan Berounský konstatoval, že přístup TSMJ k zimní údržbě se pozitivně změnil. Vrátil se k problematice terminálu v Pražské ul. a navrhl zvážit dnešní hlasování o tomto záměru, když není žádná informovanost občanů.

RNDr. Čeřovský ukončil diskuzi, protože nebyly žádné další příspěvky, a vyzval předsedu návrhové komise Mgr.Tulpu, aby přistoupil k hlasování o právě projednaných bodech.

32) Schválení návrhu usnesení

(27 přítomných)

Usnesení ZM č. 17/2006
Terminál hromadné dopravy v Pražské ulici - záměr

Protinávrh p.Berounského

pro 6

proti 7

zdrželo se 13
nehlasoval 1

Protinávrh ing.Kracíka

pro 7

proti 6

zdrželo se 12
nehlasovali 2

Původní návrh

pro 17

proti 6

zdrželi se 3
nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 21/2006
Projekt Jablonec nad Nisou 2006

pro 26

proti 0

zdrželo se 0

Usnesení ZM č. 22/2006
Fond na zlepšení úrovně bydlení

pro 25

proti 0

zdrželo se 0
nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 23/2006
Centrum obchodní spolupráce

pro 22

proti 0

zdrželi se 3
nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 24/2006
Darování části výtěžku ze vstupného z 11. plesu města

pro 26

proti 0

zdrželo se 0

Usnesení ZM č. 25/2006
Dopisy občanů

Manželé Karlovy - var. I. schvaluje

pro 23

proti 0

zdrželi se 3

Pan Rogl - původ.návrh

pro 20

proti 0

zdrželo se 6

Pan Švarc - protinávrh p.Berounského

pro 5

proti 4

zdrželo se 16
nehlasoval 1

Pan Švarc - původní návrh

pro 20

proti 0

zdrželo se 5
nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 26/2006
Změna ve složení výborů ZM

A - rezignace p.Cholenského

pro 24

proti 0

zdrželo se 1
nehlasoval 1

B - volba p.Petrželky

pro 22

proti 2

zdržel se 1
nehlasovali 3

Usnesení ZM č. 27/2006
Interpelace

pro 26

proti 0

zdrželo se 0

Usnesení ZM č. 28/2006
Kontrola splnění usnesení

pro 26

proti 0

zdrželo se 0

27) Závěr

RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, ukončil 30. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou v 15.00 hodin.

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

O v ě ř o v a t e l é :

Mgr.Vlasta Veverková
Ing. Ivan Kracík

V Jablonci nad Nisou, dne 31. ledna 2006

Vytvořeno 14.2.2006 7:36:48 | přečteno 3179x | Petr Vitvar