Usnesení 26.01.2006

Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 26. ledna 2006.

Usnesení ZM č. 1/2006

Zpráva o činnosti starosty města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a

b e r e j i n a v ě d o m í

Usnesení ZM č. 2/2006

Zpráva o činnosti místostarostů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů města a tyto

b e r e n a v ě d o m í

Usnesení ZM č. 3/2006

Převody objektů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech objektů a

A. s c h v a l u j e

1) prodej objektu Lidická 1555/22, Jablonec nad Nisou vč. st.p.č. 1497, k.ú. Jablonec nad Nisou společnosti RIA REALITY a. s., Šrobárova ul. 2182/3, Praha 3, IČ 25786946, za kupní cenu ve výši 5,5 mil. Kč s tím, že 3 mil. Kč uhradí kupující při podpisu kupní smlouvy a zbývající část ve výši 2,5 mil. Kč proinvestuje do oprav vnějšího pláště objektu a vybudování nebytových prostor v přízemí objektu do 2 let od podpisu kupní smlouvy. Poté bude tato investice považována za úhradu této části kupní ceny.

2) vrácení kauce p. M.D., bytem ., Jablonec nad Nisou ve výši 27.500,- Kč

B. r u š í

usnesení č. IV ze dne 10. 11. 2005

Usnesení ZM č. 4/2006

Převody pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji pozemků a

A. s c h v a l u j e

1) prodejst.p.č. 3735 o výměře 22 m2 v k.ú. Jablonec n. N za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod garáží p. J. V., bytem . Jablonec n. N. za cenu 50,- Kč/m2, tj. celkem 1.100,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

2) prodejst.p.č. 3665 o výměře 44 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod garáží manželům M. a O. R., bytem ., Jablonec n. N. za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 17.600,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

3) prodejst.p.č. 4376 o výměře 28 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod garáží p. K. M., bytem ., Jablonec n. N. za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 11.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

4) prodej p.p.č. 903/7 o výměře 513 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem zahrady p. S. Ř., bytem ., Jablonec n. N. za cenu 50,- Kč/m2, tj. celkem 25.650,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

5) prodej p.p.č. 896/3 o výměře 77 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání současného stavu oplocení do ideálního spoluvlastnictví s tímto podílem: manželům F. a L. D. ideální 1/2 a manželům I. a I. D., bytem ..., Jablonec n. N. ideální 1/2 část za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem 11.550,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

6) prodej p.p.č. 896/10 o výměře 44 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vypořádání současného stavu oplocení manželům Paed,Dr. R. a ing. R. H., bytem . Jablonec n. N. za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem 6.600,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

7) prodej p.p.č. 766/7 o výměře 389 m2 za účelem manipulační plochy za cenu 270,- Kč/m2 a prodej st.p.č. 3511/2 o výměře 27 m2, st.p.č. 3511/3 o výměře 2 m2, st.p.č. 3511/4 o výměře 1 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod objektem za cenu 150,- Kč/m2 manželům M. a M.B., bytem ., Jablonec n. N. za celkovou cenu 109.530,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

8) převod p.p.č. 414/11 o výměře 3173 m2 a p.p.č. 414/7 o výměře 2188 m2 v k.ú. Jablonec n. N. ve vlastnictví města Jablonce n. N. do vlastnictví společnosti Jablonecká realitní, a.s., IČ 272 74 896, se sídlem Lidická 16, Jablonec n. N.za p.p.č. 755/203 o výměře 1039 m2 v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví společnosti SPEKTA, spol. s r.o. IČ 499 00 650, se sídlem Antonína Chvojky 2140/8, Jablonec n. N. do vlastnictví města Jablonec n.N. s finančním vyrovnáním dle znaleckých posudků ve prospěch města dle ve výši 812.600,- Kč

9) směnu části p.p.č. 500/2, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 500/48 o výměře 63 m2, část p.p.č. 501, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 501/2 o výměře 124 m2 v k.ú. Rýnovice a část p.p.č. 935/2, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 935/5 o výměře 557 m2 a p.p.č. 935/6 o výměře 218 m2 v k.ú. Jablonec n.N. ve vlastnictví LUCAS AUTOBRZDY, s.r.o., Na Roli 26, Jablonec n.N., IČ: 47780576 za část p.p.č. 502, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 502/2 o výměře 962 m2 v k.ú. Rýnovice, bez finančního vyrovnání

10) bezplatný převod p.p.č. 612/8 o výměře 1174 m2 a p.p.č. 613/2 o výměře 130 m2 vše v k.ú. Proseč n. N za účelem výstavby tenisové haly a ucelení areálu na sdružení ČLTK BIŽUTERIE Jablonec nad Nisou, IČ 64668533, se sídlem U Tenisu 214, Jablonec n. N.

B. m ě n í

usnesení č. IV/A/5 ze dne 16. 6. 2005 a to tak, že schvaluje zřízení věcného břemene práva braní vody ze studny na st.p.č. 1292 přes p.p.č. 1292 a p.p.č. 1293 v k.ú. Proseč n. N. pro vlastníka st.p.č. 1295 a objektu na st.p.č. 1295 v k.ú. Proseč n. N. za jednorázovou úplatu 500,- Kč

Usnesení ZM č. 5/2006

Prodej bytů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

s c h v a l u j e

1) prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům v objektech:

byt č. příjmení, jméno rok narození kupní cena

J. K. Tyla 4/17 R. H. 19.. 87.109,- Kč

I. H. 19..

2) prodej neobsazené bytové jednotky č. 3398/20 v objektu Budovatelů 14/3398 v Jablonci nad Nisou, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 220/30612 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 4415/1 a 4414/1 a 4967/1 v k. ú. Jablonec nad Nisou panu R. K., bytem ., Liberec za kupní cenu 180.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

3) prodej neobsazené bytové jednotky č. 3398/18 v objektu Budovatelů 14/3398 v Jablonci nad Nisou, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 813/33712 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 4415/1 a 4414/1 a 4967/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou paní M. M., bytem . Jablonec nad Nisou za kupní cenu 606.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

Usnesení ZM č. 6/2006

Výkup nemovitosti

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o výkupu nemovitostí :

s c h v a l u j e

1) výkup objektu č.p. 1457 včetně st.p.č. 1289 o výměře 517 m2 a objektu č.p. 1710 včetně st.p.č. 1556 o výměře 559 m2 v k.ú. Jablonec n.N. od manželů M. a M. M., bytem ., Jablonec n.N., za cenu 2,650.000,- Kč

2) výkup objektu č.p. 3820 včetně st.p.č. 3484 o výměře 575 m2, p.p.č. 2679 o výměře 277 m2, p.p.č. 2666/2 o výměře 2092 m2 od M. M., bytem . . Jablonec n.N., za cenu 3,959.200,- Kč

3) záměr výkupu p.p.č. 1104/3 o výměře 403 m2 v k.ú. Mšeno n.N. od Povobí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, IČ: 70890005, za cenu dle znaleckého posudku

4) záměr výkupu části p.p.č. 947/1, geometrickým plánem nově označená jako 947/27 o výměře 65 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky od Pozemkového fondu ČR, IČ: 45797072, za cenu dle znaleckého posudku

Usnesení ZM č. 7/2006

Schválení změny č. XVI.a platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o průběhu veřejnoprávního projednání změny č. XVI.a platného územního plánu města Jablonce nad Nisou a

A. s c h v a l u j e

1) v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

Změnu funkčního využití pozemků:

pčk. 692/4 - jižní část v k.ú. Proseč nad Nisou z plochy zastavitelné v kategorii S3 - smíšené bydlení na plochu zastavitelnou v kategorii D2 - bydlení v bytových domech a částečně

pčk. 688, 689, 698/1,2 v k.ú. Proseč nad Nisou z ploch zastavitelných v kategorii B2 - bydlení v rodinných domech na plochy zastavitelné v kategorii D2 - bydlení v bytových domech

pčk. 698/4 v k.ú. Proseč nad Nisou z ploch zastavitelných v kategorii B3 - bydlení v rodinných domech na plochy zastavitelné v kategorii D2 - bydlení v bytových domech

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh

B4.2. - výkres životního prostředí

B12 - výkres zemědělského půdního fondu

B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

B. b e r e n a v ě d o m í

stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování s tím, že připomínky v něm uplatněné jsou respektovány

C. u k l á d á

Mgr. Petru Karáskovi, místostarostovi města

předložit ZM Jablonce nad Nisou Obecně závaznou vyhlášku města o schválení změny č. XVI.a platného územního plánu.

Usnesení ZM č. 8/2006

Schválení zadání XXIII. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o průběhu veřejnoprávního projednání Návrhu zadání XXIII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou a

s c h v a l u j e

v souladu s § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zadání XXIII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 9/2006

Schválení podnětu na pořízení XXV. Změny územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o podnětu k pořízení XXV. změny územního plánu města Jablonec nad Nisou a v souladu se zněním § 31, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e

podnět na pořízení XXV. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 10/2006

Rozpočet Města na rok 2006

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

s c h v a l u j e

1) rozpočet Města Jablonce nad Nisou na rok 2006 v celkovém objemu 1.287.838 tis. Kč v rozpisu na oddíl, paragraf a položku rozpočtové skladby, rozpočty příspěvkových organizací zřízených Městem dle důvodové zprávy a tyto stanovuje jako závazný ukazatel pro orgány Města

2) seznam investičních akcí k realizaci v roce 2006 v celkovém objemu 443 893 tis. Kč uvedených na straně č. 3 a 4

3) postup při rozpočtových opatřeních takto:

  • správci kapitol mohou provádět rozpočtová opatření do výše 20 %, nejvýše však do 500 tis. Kč rozpočtované částky nezávazného ukazatele v průběhu rozpočtového roku
  • správce kapitoly 3000 může provádět rozpočtová opatření ve výdajové části rozpočtu v rámci ÚZ 98072 tak, že v průběhu roku může k položce 5410 (sociální dávky) měnit ODPA dle skutečné potřeby čerpání sociálních dávek, aniž by se změnil celkový objem rozpočtu
  • rada města může provádět rozpočtová opatření následovně:
  • zařazení dotací včetně použití
  • změna závazných ukazatelů bez změny objemu rozpočtu kapitoly do výše 1 mil. Kč
  • změna nezávazných ukazatelů do výše 1 mil. Kč
  • nepřipouští se zařazení nové investiční akce (pouze v pravomoci ZM)
  • změny všech závazných ukazatelů příspěvkových organizací řízených Městem Jablonec nad Nisou bez změny celkové výše příspěvku z rozpočtu města

4) možnost použití rezervy uvedené ve výdajích odboru financí a majetku pod ORG 0000050011 ve výši 25 mil. Kč pouze na financování akcí se spolufinancováním ze strukturálních fondů EU.

Usnesení ZM č. 11/2006

Střednědobý finanční výhled 2006-2010

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál a

s c h v a l u j e

střednědobý finanční výhled Města Jablonce nad Nisou na roky 2006 až 2010 uvedený na straně č. 7 důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 12/2006

Kontokorentní úvěr

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

s c h v a l u j e

přijetí kontokorentního úvěru ve výši 50.000 tis. Kč od Komerční banky, a.s.

Usnesení ZM č. 13/2006

Postoupení pohledávky

Zastupitelstvo města Jablonce n. Nisou projednalo předložený materiál o postoupení pohledávky a

A. s c h v a l u j e

postoupení pohledávky postupitele České pojišťovny, a.s. vůči Družstvu Tourgent, Křižíkova 32/104, Praha 8, IČ: 00169242 ve výši 31.758,- Kč s úrokem z prodlení ve výši 4% do zaplacení, nákladů předcházejícího řízení ve výši 1.270,- Kč a nákladů exekuce, které činí 25.244,- Kč na postupníka město Jablonec nad Nisou za dohodnutou cenu 62.317,- Kč.

B. p o v ě ř u j e

starostu města RNDr. Jiřího Čeřovského a místostarostu města Ing. Radovana Loudu podpisem smlouvy o postoupení pohledávky

Usnesení ZM č. 14/2006

Obecně závazná vyhláška města Jablonce nad Nisou č. 1/2006 o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o vydání obecně závazné vyhlášky města Jablonce nad Nisou č. 1/2006 o místních poplatcích a

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Jablonce nad Nisou č. 1/2006 o místních poplatcích, ve znění dle článku II. důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 15/2006

Kupní smlouva se Severočeskou vodárenskou společností a. s. - vodovod Na Domovině

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o uzavření kupní smlouvy se Severočeskou vodárenskou společností a.s. s názvem „Jablonec nad Nisou - vodovodní řad v ulici Na Domovině v Jablonci nad Nisou - I. část“ a

s c h v a l u j e

Kupní smlouvu se Severočeskou vodárenskou společností a. s. na akci „Jablonec nad Nisou - vodovodní řad v ulici Na Domovině v Jablonci nad Nisou - I. část“.

Usnesení ZM č. 16/2006

Obytný soubor Horní Proseč

- ukončení výstavby

- podpis dodatků ke smlouvám

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o obytném souboru Horní Proseč a

b e r e n a v ě d o m í

1) zprávu o ukončení výstavby obytného souboru Horní Proseč.

2) uzavření dodatku č.9 ke smlouvě o dílo ev.č. 375-2001-OR/OIV se zhotovitelem díla (fa Interma a.s.) a uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o společném postupu investorů ev.č. 374-2001-OR/OIV se spoluinvestorem výstavby (Bytovým družstvem Horní Proseč).

Usnesení ZM č. 17/2006

Terminál hromadné dopravy v Pražské ulici - záměr

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o záměru vybudování terminálu hromadné dopravy v Pražské ulici a

s c h v a l u j e

záměr výstavby terminálu hromadné dopravy v Pražské ulici v kombinaci se stavbou obchodního zařízení za předpokladu splnění podmínek uvedených ve stanovisku odboru rozvoje (viz důvodová zpráva).

Usnesení ZM č. 18/2006

Zřizovací listiny škol

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

s c h v a l u j e

1) změny názvů všech základních škol a Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5 tak, že doplňuje původní název o dovětek příspěvková organizace

2) změnu názvu Speciální mateřské školy Jablonec nad Nisou, Palackého 37 na Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace

3) nové znění zřizovacích listin těchto příspěvkových organizací:

Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace

Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace.

Usnesení ZM č. 19/2006

OZV č. 3/2006 o školských obvodech základních škol v Jablonci nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

vydává

Obecně závaznou vyhlášku města Jablonce nad Nisou č. 3/2006 o školských obvodech základních škol v Jablonci nad Nisou.

Usnesení ZM č. 20/2006

Obecně závazná vyhláška města Jablonce nad Nisou č. 2/2006 o pravidlech pohybu psů a zvířat na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se vydání obecně závazné vyhlášky města Jablonce nad Nisou č. 2/2006 o pravidlech pohybu psů a zvířat na veřejném prostranství a

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Jablonce nad Nisou č. 2/2006 o pravidlech pohybu psů a zvířat na veřejném prostranství, ve znění dle článku II důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 21/2006

Projekt Jablonec nad Nisou 2006

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

s c h v a l u j e

1) návrh projektu „Jablonec nad Nisou 20062005“ dle vlastní zprávy

2) akce zařazené do projektu „Jablonec nad Nisou 2006“ včetně příspěvků na 1.čtvrtletí dle uvedené tabulky

Usnesení ZM č. 22/2006

Fond na zlepšení úrovně bydlení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Fondu na zlepšení úrovně bydlení a dle důvodové zprávy

A. s c h v a l u j e

1) Hospodaření Fondu na zlepšení úrovně bydlení za rok 2005

2) Plán hospodaření Fondu na zlepšení úrovně bydlení na rok 2006

3) Zveřejnění informací pro žadatele o půjčky z FZÚB na rok 2006

B. v y d á v á

1) OZV č. 4/2006, kterou se ruší OZV č. 3/2005 „O vytvoření a použití účelových prostředků FZÚB.

2) Pravidla Fondu na zlepšení úrovně bydlení ve městě Jablonci nad Nisou s účinností od 1.2.2006.

Usnesení ZM č. 23/2006

Centrum obchodní spolupráce - závěrečná zpráva

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Centru obchodní spolupráce Euroregionu Nisa v areálu jabloneckého výstaviště a okolí a

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o průběhu výstavby Centra obchodní spolupráce.

Usnesení ZM č. 24/2006

Darování části výtěžku ze vstupného z 11. plesu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

s c h v a l u j e

darování části výtěžku ze vstupného 11. Plesu města Jablonec nad Nisou ve výši 30.000,- Kč Občanskému sdružení SeniA Jablonec nad Nisou.

Usnesení ZM č. 25/2006

Dopisy občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

A. schvaluje

dodatek dohody o uznání dluhu č. I. pro J. K., nar. . a V. K., nar. ., oba bytem . ., Jablonec nad Nisou, kdy měsíční splátka dluhu se po dobu probíhající exekuce snižuje na 800,- Kč měsíčně.

B. n e s c h v a l u j e

prominutí dluhu - poplatku z prodlení pro pana K. R., nar. ., bytem . ., Malá Skála.

C. b e r e n a v ě d o m í

dopis pana V. Š., ., Jablonec nad Nisou.

Usnesení ZM č. 26/2006

Změna ve složení výborů ZM

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o změně ve složení výboru ZM a

A. bere na vědomí

rezignaci z finančního výboru Aleše Cholenského

B. volí

do finančního výboru Pavla Petrželku.

Usnesení ZM č. 27/2006

Interpelace

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 29. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 8. prosince 2005.

Usnesení ZM č. 28/2006

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Mgr. Petr Tulpa
předseda návrhové komise

Za správnost:
Eva Vanerová, Agenda ZM a RM

Vytvořeno 3.2.2006 13:35:21 | přečteno 2684x | Petr Vitvar