Zápis 25.05.2006

Zápis ze 33. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 25. května 2006 od 9:00 hodin.

  • Přítomno: 25 členů Zastupitelstva města
  • Omluveni: Dr.Ing. Jaromír Drábek, pí Taťjana Novánková, Mgr. Petr Tulpa, pí Marie Vocelová, Ing. Ivan Kracík
  • Ověřovatelé: p. Pavel Šourek, p. Karel Kolář
  • Zapsala: Eva Vanerová

Jednání 33. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, v 9,10 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomno 18 členů ZM a je usnášení schopné. Poblahopřál oslavencům, kteří měli narozeniny v termínu mezi posledním zastupitelstvem a dneškem, a předal kytičky.

Dále konstatoval, že zápis z 32. zasedání ZM byl ověřovateli podepsán bez připomínek.

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli zvoleni pan Pavel Šourek a pan Karel Kolář.

(16-0-0-2)

RNDr. Čeřovský předložil dnešní program, doplněný o materiál, který obdržel každý do desek na stůl.

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení návrhové komise

4a. Zpráva starosty města

4b. Zpráva místostarostů

5. Převody objektů

6. Prodej a směny pozemků

7. Prodej bytů

8. Výkupy nemovitostí

9. Finanční plnění smluv o prodeji

10. Přijetí daru a poskytnutí příspěvku na vybavení Domova důchodců v Turnově

11. Schválení návrhu XIII. změny územního plánu Jablonce n.N.

12. Schválení návrhu XV.a změny územního plánu Jablonce n.N.

13. Schválení podnětu na pořízení XXVIII. změny územního plánu města Jablonce nad Nisou

14. Střelnice - Rekonstrukce atletické haly

15. Regiotram Nisa - plán realizace projektu čas. 11.30 hod.

16. Bezúplatné převody z Pozemkového fondu ČR

17. Plnění rozpočtu za I.čtvrtletí 2006

18. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů

za I. čtvrtletí 2006

19. Valná hromada SVS a.s., ČSAD Jablonec n.N., FK Jablonec a.s., SČE a.s.

20. Dozorčí rada Sport Jablonec nad Nisou, s.r.o.

21. Přehled veřejných zakázek za rok 2005

22. Hrazení neinvestičních výdajů za žáky jiných obcí za rok 2005

23. Pojmenování nové ulice

24. Změna zřizovací listiny Spolkový dům Jablonec n.N..p.o.

25. Zrušení fondu (olovo)

26. Navýšení financování vlastního podílu města na realizaci projektu „Rozvoj informačních a komunikačních technologií pro veřejnost v Mikroregionu Jizerské hory“

27. Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

28. Kontrolní výbor

29. Dopisy občanů

30a. Interpelace z předchozího jednání ZM

30b. Nové interpelace

31. Kontrola splnění usnesení

32. Diskuse

33. Schválení návrhu usnesení

34. Závěr

(Během jednání stále přicházeli jednotliví zastupitelé .)

K programu měl připomínku pan Vostřák - písemně předáno - chtěl doplnit jednání o bod k převodu objektů - předání bývalého výměníku ve Vysoké ulici organizaci Junák.

O tomto návrhu bylo hlasováno (13-0-3-3)

Návrh nebyl přijat.

Bc.Frič doplnil, že tento písemný návrh bude projednán na RM 8.6.2006

RNDr.Čeřovský dal dále hlasovat o původně navrženém programu.

Návrh byl schválen (17-0-3-1)

Dále pan starosta navrhl členy návrhové komise ve složení: předseda Ing. Antonín Schäfer, p. Pavel Šourek, p. Karel Kolář, pí Diringerová, p. Petr Poborský

Návrh byl schválen (18-0-1-2)

4a) Zpráva starosty města

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský

Předkladatel neměl žádné doplnění ke své zprávě.

Pan Šourek se tázal na výsledek jednání s Ing. Slabou, ředitelkou Muzea skla a bižuterie, ohledně navázání tradic pořádání mezinárodních výstav bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Na tento dotaz odpověděl Mgr.Rudolf, který se tohoto jednání též zúčastnil. Zatím je celý projekt v jednání s širokým bižuterním spektrem v jabloneckém okrese, počítá se, že se zapojí drobnější výrobci a školy s bižuterním a sklářským zaměřením. Zatím bylo dohodnuto tříleté období mezi jednotlivými výstavami. Bude využívána zkušenost z 60. let

Pan Berounský upozornil, že má veškeré dokumenty ohledně jeho napadení a je připraven zodpovědět všechny případné dotazy

4b) Zpráva místostarostů

předkládá: Ing. Louda, Mgr. Karásek a Mgr. Rudolf

Mgr. Rudolf doplnil svou zprávu o jednání v MSB ohledně výstavy bižuterie v r. 2008, uvedl, že to bude velká propagace města a do příprav je kromě místních firem zapojeno i Ministerstvo kultury.

Ing. Pešek se tázal na projekt ve zprávě místostarosty Mgr. Rudolfa, nazvaný „Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit….. „ a chtěl vysvětlení k tomuto pojmu.

Mgr. Rudolf vysvětlil, že se jedná většinou o neplatiče a problémové vrstvy, které jsou na MěÚ evidovány pod tímto názvem.

Mgr. Paukertová se tázala na další činnost Klubu na Rampě.

Mgr. Rudolf odpověděl, že je několik variant, které budou předloženy Radě města 8.6.2006, kdy se upřesní provozování klubu, jeho zařízení a náplň klubu, aby navazovala na minulou činnost Klubu na Rampě.

Ing. Pešek se zeptal Mgr.Karáska na slovní termín „odpis z nedokončených investic“, jak uvádí ve své zprávě v oddělení investiční výstavby.

Na tuto otázku odpověděl RNDr.Varga, který vysvětlil, že pod tímto názvem jsou označeny nedokončené investice a jejich převody v rámci MěÚ.

Pan Šourek se tázal na termín dokončení komunikace U Staré lípy, když je uvedeno datum 21.11.2005 jako termín převzetí.

Mgr. Karásek odpověděl, že listopadové datum bylo kolaudační k používání a nyní se provádí drobné úpravy.

Pan Berounský se tázal na změnu platného územního plánu města XV.c - čeho se týká.

Mgr. Karásek vysvětlil, že jde o areál Břízky - vybudování nového parkoviště.

Ing. Pešek se tázal proč TJ Sokol žádá o vybourání krčku mezi Sokolovnou a objektem Zimního stadionu. A dále se podivil nad fungováním legislativy v případě pozastavení dražby Hotelu Praha u zprávy Ing. Loudy.

Ing. Louda vysvětlil, že jde zřejmě o letitý problém přístřešku nad vstupem na hokejový stadion, kdy Sokol, pokud bude mít finance, chce opravovat fasádu.

Dále podrobně vysvětlil průběh dražby a důvody, které vedly družstvo TURGENT ke stížnostem k Měst. soudu Praha a k pozastavení celé dražby. Vydražení objektu bylo tak na 50% pro město, proto se na místě dražby oba zájemci o objekt (Ing.Schubert) rozhodli, že se dražby nezúčastní. Kolem družstva TURGENT je mnoho nevyjasněných věcí a proto město vyčká až bude vše průhledné a vyjasněné. Dalšího kola dražby se město zúčastní, i když je možné, že bude za jinou cenu (nižší) než bylo nyní.

5) Převody objektů

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl doplnění.

6) Prodej a směny pozemků

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel upozornil na dodatek v deskách na stole a na tiskovou chybu v bodě 6) u společnosti LUHA s.r.o. V důvodové zprávě se hovoří o společnosti DUHA - automatické počítačové opravy v textu.

Pan Vostřák vznesl připomínku k ceně (přes 2 mil. Kč) za prodej pozemků, která je uvedena v dodatku předloženém na stůl. Zdůraznil, že o této stavbě ještě neslyšel. Zdá se mu celá informace nekompletní a nedostatečná takto předkládaná zastupitelstvu firmou SAUL. Taktéž kritizoval, že do dneška nebyly předloženy materiály od této firmy k městské památkové zóně, které měly termín do konce roku 2005. Dále vyjádřil nesouhlas s formulací poslední věty v tomto dodatku: „Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby kolaudačního rozhodnutí.“ Daná formulace se mu jeví jako nesmysl.

Bc. Frič k první části otázky vysvětlil, že se jedná o Smlouvu o smlouvě budoucí kupní, kde bude nejprve stanoven nájem a po ukončení stavby bude prodej dle skutečné výměry.

Mgr. Svoboda doplnil, že v dodatku předloženém na stůl se měnil jen kupující, jinak vše bylo v původní zprávě. K uzavření doby nájmu u nájemní smlouvy uvedl, že doba ukončení nájmu nemusí být dána konkrétním datem, pokud je určena nějaká jiná právní skutečnost, která v budoucnu nastane. A kolaudace nastane. Uvedl, že tato formulace se normálně uvádí. K ceně za prodej pozemků řekl, že nelze určit přesnou celkovou kupní cenu, neboť se budou od pozemků ještě oddělovat komunikace a nějaká veřejná zeleň.

Ing. Pešek připomínkoval velké množství mapek kolem ulice Horská a vyjádřil pochybnosti nad správnou orientací přítomných v nich.

Bc. Frič vysvětlil obsah jednotlivých map.

Mgr. Karásek doplnil, že zastupitelstvem již dříve schválený záměr výstavby územní lokality mezi ulicemi Horská a Lesní byl rozdělen do 3 etap, z nichž první dvě etapy se nemění a firmě realizující tyto 3 etapy nebude vadit, když před 3.etapu bude zařazen další záměr - návrh vystaven na nástěnce - a nebude dodržen termín zahájení 3.etapy.

Pan Vostřák vyjádřil nespokojenost, že zastupitelstvo má tak málo informací o tak rozsáhlé akci. Ptal se, zda byl tento materiál projednán s Výborem pro hospodaření s majetkem města a s odborem architektů, jak se k tomu vyjádřilo životní prostředí a dopravní komise. Chtěl by znát stanovisko liberecké firmy SAUL, která tyto informace měla předložit.

Ing. Louda doplnil, že postup prodeje je stále stejný. Ke každému prodeji se vyjadřují všechny komise, které p.Vostřák jmenoval. Po schválení jsou pozemky nabídnuty a vyvěšeny k prodeji.

7) Prodej bytů

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl žádné doplnění.

8) Výkupy nemovitostí

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl žádné doplnění

Mgr. Karásek doplnil, že se jedná o plochu výhybny, která souvisí s komunikací U Staré lípy, o které již byla řeč.

9) Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl žádné doplnění.

10) Přijetí daru a poskytnutí příspěvku na vybavení Domova důchodcův Turnově

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl žádné doplnění.

11) Schválení návrhu XIII. změny územního plánu Jablonce nad Nisou

předkládá:RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel neměl žádné doplnění a upozornil na tradičně vystavené přílohy

na nástěnce.

12) Schválení návrhu XV.a změny územního plánu Jablonce nad Nisou

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel neměl žádné doplnění.

13) Schválení podnětu na pořízení XXVIII. změny územního plánu města Jablonce nad Nisou

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel neměl žádné doplnění.

14) Střelnice - Rekonstrukce atletické haly

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Mgr. Karásek doplnil, že se postupně zpřesňují technické informace a finance celé rekonstrukce. Konkretizoval financování celé rekonstrukce haly, kdy celkové náklady činí cca 60 mil. Kč a řekl, že po zpracování a rozboru celé rekonstrukce se jeví výhodnější sloučit realizaci 1. a 2. etapy (r.2006 a r.2007). Financování by vypadalo následovně: v r. 2006 by šlo 10 mil. Kč z rozpočtu města a 15 mil. Kč by pokryla dotace, která bude navýšena o 3 mil.Kč z prostředků ministerstva školství a tělovýchovy. V r. 2007 zbývá k dofinancování 32 mil., které budou pokryty v částce 17 mil.Kč dotací z rozpočtu města (vč. 8 mil.Kč schválených k dofinancování r.2006) a je podána žádost na Ministerstvo financí o dotaci v částce 15 mil.Kč.

Mgr. Paukertová se tázala, zda je možné vidět projektovou dokumentaci rekonstrukce atletické haly a na jak dlouhé období bude hala uzavřena.

Mgr. Karásek odpověděl, že dokumentace je k dispozici a uzavření haly se předpokládá od září 2006 do května 2007.

Vzhledem k časování dalšího bodu (č.15) přeskočil pan starosta na bod č. 16.

16) Bezúplatné převody pozemků ze správy Pozemkového fondu ČR

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel neměl žádné doplnění.

17) Plnění rozpočtu za I. čtvrtletí 2006

předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta města

Předkladatel stručně okomentoval předložený materiál, konstatoval, že čerpání města za uplynulé období je na 21% a doplnil o informaci, že TSJ vyčerpaly za uplynulou zimu své finanční náklady a budou se muset naplánovat další finance na listopad a prosinec letošního roku. Dále upozornil, že k předloženým rozsáhlým komentářům rozpočtu jsou připraveni kolegové z finančních oddělení zodpovědět jakékoliv dotazy.

18) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za I. čtvrtletí 2006

předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta města

Ing. Louda řekl, že se hledají další možnosti ke zhodnocování volných finanční prostředků

19) Valná hromada SVS a.s., ČSAD Jablonec n.N., FK Jablonec a.s., SČE a.s.

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Pan Šourek vznesl dotaz, který podal písemně jako interpelaci:

1. Kdo tvoří občanské sdružení osobností a v jaké výši tyto osobnosti mají v FK Jablonec 97 podíly?

2. Kde jsou vstupenky na mezinárodní zápas s Kostarikou, když do volného prodeje šlo pouze 60 vstupenek - kde je dalších 2200 vstupenek?

3. Pokud má FK Jablonec 97 dluh vůči společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., jak dlouho tento dluh trvá a kdy bude splacen.

20) Dozorčí rada Sport Jablonec nad Nisou, s.r.o.

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Pan starosta okomentoval návrh na odvolání a návrh na jmenování člena dozorčí rady, vzhledem k ukončení pracovního poměru Mgr. Svobody.

21) Přehled veřejných zakázek vyhlášených Městem Jablonec n. N. v r. 2005

předkládá: Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

Předkladatel neměl doplnění.

Pan Poborský navrhl tuto zprávu nebrat na vědomí pro nedostatečné informace v porovnání s minulými lety, kdy byl předložen dokument, který měl určitou vypovídající schopnost. Navrhl změnu usnesení - písemně - přepracování celého materiálu.

Pan Šourek podpořil pana Pohorského.

22) Hrazení neinvestičních výdajů za žáky jiných obcí za rok 2005

předkládá: Mgr. Miroslava Rýžaková, ředitelka humanitního odboru

Překladatelka neměla žádné doplnění a nebyla žádná diskuze.

23) Pojmenování nové ulice

předkládá: JUDr. Petr Karlovský, ředitel odboru správního

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek komentoval název „Páté rameno“ a kritizoval předloženou mapku. Měl taktéž připomínku k názvu „Na Čihadle“ , který navrhl dopravní ing.

JUDr. Karlovský upozornil, že tato ulice zatím není k používání, není zkolaudována a jiná mapka k dispozici není. Taktéž nesouhlasil s nelogickým názvem :“Na Čihadle“. Ponechal na zastupitelstvu, jaký název zvolí. Zatím se neví, jak a kam bude pokračovat tato ulice.

Ing. Louda navrhl název „ Mezi kruhy“

RNDr. Čeřovský navrhl variantu „Harrachovská“

24. Změna zřizovací listiny Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o.

předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

25. Zrušení fondu (olovo)

předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

26) Navýšení financování vlastního podílu města na realizaci projektu „Rozvoj informačních a komunikačních technologií pro veřejnost v Mikroregionu Jizerské hory“

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Předkladatel upozornil, že jsou připravení zpracovatelé, aby zodpověděli případné dotazy. Dále komentoval, že město dostalo menší než očekávaný podíl z Evropské unie na financování tohoto projektu. Přesto se navýší podíly obcí.

27) Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešeníkrizových situací

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

28) Kontrolní výbor

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Předkladatel neměl žádné doplnění.

Pan Šourek podal písemný protinávrh k tomuto bodu na odvolání předsedy Kontrolního výboru Ing. Františka Peška z důvodu dlouhodobé nečinnosti. Za rok 2005 se nešel výbor ani jednou. Vyzval pan Peška, aby odstoupil.

MUDr. Brandejský řekl, že ho dost překvapilo, že Kontrolní výbor se nesešel ani jednou v r. 2005, tudíž nebyla žádná jeho činnost a předložená zpráva se mu jeví jako naprosto nedostatečná.

RNDr. Čeřovský řekl, že je na zastupitelstvu, jaké usnesení příjme k tomuto bodu.

Pan Berounský se tázal, zda byly nějaké podněty od posledního jednání výboru dne 13.9.2004.

Ing. Pešek řekl, že žádné podněty nedostal a stížnost p.Šourka byla projednána na posledním zasedání výboru a odeslána mu písemná odpověď.

Pan Šourek oponoval, že odpověď žádnou nedostal - ohledně vnitrobloku fasády - a tento bod ani projednáván na výboru nebyl.

Ing. Louda upozornil, že práce zastupitelstva, rady i jednotlivých pracovníků úřadu je kontrolována spoustou jiných orgánů a institucí. Souhlasil ale s tím, že stávající práce Kontrolního výboru není ideální.

Mgr. Paukertová řekla, že Kontrolní výbor je stanoven zákonem pro obce a města jako důležitý orgán. Vyzvala pana Peška, aby vysvětlil, proč se výbor nesešel od září 2004. Podotkla, že určitě i v Jablonci jsou věci k řešení.

Ing. Pešek odpověděl, že se k němu nedostaly žádné podněty, které by bylo potřeba řešit.

Pan Berounský podotkl, že jedním z bodů činnosti je kontrola usnesení zastupitelstva.

RNDr.Čeřovský řekl, že na každém zastupitelstvu je bod Kontrola usnesení, které předkládá tajemník města. Souhlasil s tím, že perioda, která vyplývá z jednání výboru není obvyklá a četnost zasedání by měla být větší.

MUDr. Brandejský citoval stanovy příslušné komise, z kterých vyplynulo, že nebyl plněn předpis.

Pan Vostřák se tázal oponentů, co bylo promeškáno a co Kontrolní výbor neudělal. Zda je účelné formální zasedání výboru. Konstatoval, že nebyl ani navržen nový předseda kontrolního výboru.

Pan Kolář, jako člen Kontrolního výboru, řekl, že je v pravidelném kontaktu s pí Heřmanovou a vždy se táže, zda jsou nějaké případy k řešení.

29) Dopisy občanů

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Předkladatel neměl žádné doplnění a nebyla žádná diskuze.

30) INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

předkládá: Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosty

Nebyla žádná diskuze.

30b) Nové interpelace

Mgr. Paukertová se omluvila, že nepodala písemnou interpelaci, ale chtěla vědět, jakým způsobem pokračuje řešení komunikace 1/10, v jakém je stádiu, jaká probíhají jednání ohledně této akce, neboť se všichni shodnou na tom, že to je jedna z důležitých akcí pro řešení dopravy ve městě.

RNDr. Čeřovský doplnil, že je tím myšlen tzv. Jižní obchvat. Dále přečetl písemnou interpelaci p. Šourka k rozpadajícím se obrubníkům ve Smetanově ulici

Mgr. Karásek reagoval na dotaz Mgr. Paukertové s tím, že na 32.ZM byl přiložen dopis ředitele Silnic a dálnic Ing. Jeníčka, kde byl stav realizace popsán.

Mgr.Paukertová trvala na odpovědi o stavu realizace této komunikace k dnešnímu dni.

31) Kontrola splnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

32) Diskuse

Pan Vostřák se vrátil k problematice Skautů a přečetl předložený dopis. Podivil se nad délkou trvání vyklizení místnosti ve výměníku. Zajímal se, kdo měl zajistit vyklizení a nedokázal donutit nájemce, aby tuto místnost vyklidil a o koho se vlastně jedná a jaký platil nájem.

Pan Poborský komentoval sportovní stánky v Jablonci, za které město hradí náklady a poukazoval na to, že Skauti chtějí jen jednu místnost. Náklady by hradili ze svého. Kritizoval přístup zastupitelů k hlasování o této otázce.

Mgr. Paukertová apelovala, aby problém Skautů - převody objektů - byl zařazen na příští zastupitelstvo, s tím, že budou k dispozici všechny materiály. Pokud do té doby rozhode Rada města o pronájmu místnosti ve Vysoké ul., bude jen dobře.

Pan Vostřák se tázal, zda by mu mohl odpovědět někdo z odboru sociálních služeb a zdravotnictví, proč místnost se vyklízí 4 roky (2002-2006).

RNDr. Čeřovský konstatoval, že ředitel soc. odboru má dovolenou.

JUDr. Nesvadba řekl, že zástupce řed.soc.odboru pan Sláma je ekonom, který je přítomen ale zřejmě také na tuto otázku nebude vědět odpověď. Panu Vostřákovi bude odpovězeno písemně.

Pan Berounský připomněl, že má k dispozici všechny dostupné materiály, týkající se jeho napadení. Zdůraznil, že veškeré materiály k jeho aktivitám vyjdou v občasníku Jablonecký Zastupitel, který vyjde po volbách v průběhu měsíce června. Zdůraznil, že do dnešního dne neví, proč byl napaden.

RNDr. Čeřovský ukončil diskuzi a vyhlásil krátkou přestávku na zpracování usnesení a vyzval předsedu návrhové komise, aby se pak ujal slova.

33) Schválení návrhu usnesení

Ing. Schäfer přečetl jednotlivé body usnesení - podrobný záznam hlasování viz pokračování zápisu.

15) Regiotram Nisa - plán realizace projektu

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Starosta města přivítal zástupce Ing. Jiřího Lauermana, koordinátora projektu Regiotram Nisa.

Předkladatel podal stručný komentář k předloženému materiálu.

Nebyly žádné dotazy a návrh usnesení v původním znění byl odhlasován.

34. Závěr

Starosta města RNDr. Čeřovský poděkoval všem přítomným a pozval je na připravený oběd v restauraci Eurocentrum.

33. jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou bylo ukončeno v 11.30 hodin

Usnesení ZM č. 89/2006
Zpráva o činnosti starosty města

Pro 21

Proti 0

Zdržel se 0
Nehlas. 4

Usnesení ZM č. 90/2006
Zpráva o činnosti místostarostů

Pro 24

Proti 0

Zdržel se 0
Nehlas. 1

Usnesení ZM č. 91/2006
Převody objektů

Pro 23

Proti 0

Zdržel se 1
Nehlas. 1

Usnesení ZM č. 92/2006
Prodeje a směny pozemků

Pro 22

Proti 0

Zdržel se 2
Nehlas. 1

Usnesení ZM č. 93/2006
Prodej bytů

Pro 25

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení ZM č. 94/2006
Výkupy a prodej nemovitostí

Pro 23

Proti 0

Zdržel se 0
Nehlas. 2

Usnesení ZM č. 95/2006
Finanční plnění smluv o prodeji

Pro 25

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení ZM č. 96/2006
Přijetí daru a poskytnutí příspěvku
na vybavení Domova důch.v Turnově

Pro 25

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení ZM č. 97/2006
Schválení XIII.změny platného ÚP

Pro 24

Proti 0

Zdržel se 1

Usnesení ZM č. 98/2006
Schválení XV.a změny platného ÚP


Pro 23


Proti 0


Zdržel se 2

Usnesení ZM č. 99/2006
Schválení podnětu na pořízení XXVII.změny ÚP

Pro 24

Proti 0

Zdržel se 0
Nehlas. 1

Usnesení ZM č. 100/2006
Střelnice - rekonstrukce atletické haly

Pro 22

Proti 1

Zdržel se 2

Usnesení ZM č. 101/2006
Regiotram Nisa - plán realizace projektu

Pro 20

Proti 0

Zdržel se 4
Nehlas. 1

Usnesení ZM č. 102/2006
Bezúplatné převody z PF ČR

Pro 25

Proti 0

Zdržel se 0
Nehlas. 0

Usnesení ZM č. 103/2006
Plnění rozpočtu za I.čtvrt.2006

Pro 23

Proti 0

Zdržel se 1
Nehlas. 1

Usnesení ZM č. 104/2006
Informativní zpráva o správě portfolia
cenných papírů za I.čtvrt.2006

Pro 23

Proti 0

Zdržel se 2
Nehlas. 0

Usnesení ZM č. 105/2006
VH společnosti ČSAD Jablonec a.s.
FK Jablonec 97a.s., SVS a.s., SČE a.s.

Pro 22

Proti 0

Zdržel se 3
Nehlas. 0

Usnesení ZM č. 106/2006
Dozorčí rad společnosti Sport Jablonec
nad Nisou s.r.o. - změna ve složení

Pro 23

Proti 0

Zdržel se 2
Nehlas. 0

Usnesení ZM č. 107/2006
Přehled veřejných zakázek v r. 2005
Protinávrh p.Poborského

Pro 22

Proti 0

Zdržel se 3
Nehlas. 0

Usnesení ZM č. 108/2006
Hrazení neinvestičních výdajů za žáky
jiných obcí za r. 2005

Pro 25

Proti 0

Zdržel se 0
Nehlas. 0

Usnesení ZM č. 109/2006
Pojmenování nové ulice
Varianta I. - Harrachovská

Pro 20

Proti 1

Zdržel se 3
Nehlas. 1

Usnesení ZM č. 110/2006
Změna zřizovací listiny Spolkový dům
Jablonec nad Nisou, p.o.

Pro 24

Proti 0

Zdržel se 1
Nehlas. 0

Usnesení ZM č. 111/2006
Zrušení fondu (olovo)

Pro 23

Proti 0

Zdržel se 1
Nehlas. 1

Usnesení ZM č. 112/2006
Navýšení financování vlastního podílu
města…..

Pro 22

Proti 0

Zdržel se 3
Nehlas. 0

Usnesení ZM č. 113/2006
Info zpráva o připravenosti na mimoř.
události a řešení krizových situací

Pro 24

Proti 0

Zdržel se 0
Nehlas. 1

Usnesení ZM č. 114/2006
Kontrolní výbor
protinávrh p.Šourka

Protinávrh p.Brandejského


Původní návrh


Dohadovací řízení


Pro 6Pro 10Pro 13Pro 18


Proti 3Proti 3Proti 6Proti 1

Zdržel se 15
Nehlas. 1

Zdržel se 12
Nehlas. 0


Zdržel se 5
Nehlas. 1


Zdržel se 4
Nehlas. 2

Usnesení ZM č. 115/2006
Dopisy občanů
Varianta I.


Varianta II.Pro 10Pro 18Proti 1Proti 0


Zdržel se 14
Nehlas. 0


Zdržel se 7
Nehlas. 0

Usnesení ZM č. 116/2006
Vyřízení interpelací z 32. ZM

Pro 23

Proti 0

Zdržel se 0
Nehlas. 2

Usnesení ZM č. 117/2006
Kontrola splnění usnesení

Pro 25

Proti 0

Zdržel se 0
Nehlas. 0

Mgr. Petr Karásek
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Pavel Šourek, Karel Kolář

Vytvořeno 8.6.2006 13:31:59 | přečteno 2158x | Petr Vitvar