Usnesení 25.05.2006

Usnesení ze 33. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 25. května 2006.

Usnesení ZM č. 89/2006

Zpráva o činnosti starosty města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu o činnosti starosty města a

bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 90/2006

Zpráva o činnosti místostarostů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů města a tyto

bere na vědomí.

Usnesení ZM č. 91/2006

Převody objektů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodu objektů a

schvaluje

přeřazení objektu Liberecká 158/1917 ze skupiny „C“ (objekty prodávané jako celek) do skupiny „E“ (objekty, které si město ponechá ve svém vlastnictví).

Usnesení ZM č. 92/2006

Prodeje a směny pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodejích, směnách a bezúplatných převodech pozemků a

A) schvaluje

1) prodej dílu „a“ z p.p.č. 2479/2 v k.ú. Jablonec n. N. do podílového spoluvlastnictví, každý ideální ½ ing. J. K., bytem ., Praha a ing. V. P., bytem ., Liberec za cenu 500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

2) prodej p.p.č. 239/2 o výměře 58 m2 v k.ú. Kokonín za účelem zahrady pí. Mgr. Z. Š., bytem ., Jablonec n. N. za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem 8.700,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

3) prodej p.p.č. 558/7 o výměře 633 m2 v k.ú. Kokonín za účelem zázemí k bytovému domu manželům A. a E. J., bytem . Jablonec n. N. za cenu 180,- Kč/m2, tj. celkem 113.940,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

4) prodej p.p.č. 2184/5 o výměře 428 m2 v k.ú. Jablonec n.N., do podílového spoluvlastnictví každý ideální 1/6 manželům J. a G. K., panu Z.P., manželům M.a L.P., manželům P. a M.Š., paní M. S. a ing. arch. K. . všichni bytem Lesní stezka 2750/11, Jablonec nad Nisou za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 42.800,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

5) prodej p.p.č. 1013/7 o výměře 549 m2 v k.ú. Jablonec n.N. do podílového spoluvlastnictví panu L.F., MUDr. A.F., paní E. K., paní R.L., paní Z. M., manželům V. a B. P., panu J. Š., všichni bytem Vrchlického sady 2688/6, 46601 Jablonec nad Nisou a paní K. F., bytem Rýnovická 3048/68, 46601 Jablonec nad Nisou za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem 82.350,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

6) prodej st.p.č. 66/2 o výměře 213 m2 a st.p.č. 66/4 o výměře 30 m2 v k.ú. Kokonín za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami, společnosti LUHA, spol. s r.o., IČ 14866196, se sídlem Tyršova stezka č.p. 200, Jablonec n. N. za cenu 200,- Kč/m2, tj. celkem 48.600,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

7) prodej p.p.č. 2464/25 o výměře 47 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem manipulační plochy k bytovému domu p. J. K., bytem ., Jablonec n. N. za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem 7.050,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

8) směnu p.p.č. 266/1 o výměře 3145 m2 a p.p.č. 264/1 o výměře 345 m2 vše v k.ú. Rýnovice (celkem 3490 m2) ve vlastnictví Města Jablonce n. N. za p.p.č. 263/4 o výměře 236 m2 v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví p. T. V., bytem ., Jablonec n. N. (rozdíl ve výměře 3254 m2) s finančním vyrovnáním ve prospěch Města Jablonec n. N. ve výši 200,- Kč/m2, tj. celkem 650.800,- Kč s tím, že doplatek bude uhrazen při podpisu směnné smlouvy

9) dodatek č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 602-2005-FaM/OMP a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 1108/25 o výměře 17434 m2 p.p.č. 1111/3 o výměře 516 m2, p.p.č. 1109 o výměře 1149 m2 a p.p.č. 1110 o výměře 219 m2 v k.ú. Mšeno n. N. manželům M.a S. P., bytem ., Jablonec n. N za cenu 600,- Kč/ m2, tj. celkem 11,590.800,- Kč k termínu nabytí právní moci územního rozhodnutí s tím, že město Jablonec n. N. může odstoupit od smlouvy v případě, že ve lhůtě do 15. 4. 2007 nebude podán na příslušném stavebním úřadě návrh na vydání stavebního povolení

10) prodej p.p.č. 865/5 o výměře 1261 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem výstavby rodinného domu do podílového spoluvlastnictví každý idealní ½ panu L.M., bytem ., Jablonec n. N. a slečně M. D., bytem ., Jablonec n. N. za cenu 710,- Kč/m2, tj. celkem 895.310,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

11) prodej p.p.č. 256 o výměře 2612 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem vypořádání současného stavu panu A. Vl., bytem ., Jablonec n. N.za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem 391.800,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

12) prodej p.p.č. 872/1 o výměře 140 m2 v k.ú. Kokonín za účelem zahrady paní. A.C., bytem Rychnovská 3931, Jablonec n. N. za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem 21.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

13) prodej p.p.č. 872/4 o výměře 126 m2 v k.ú. Kokonín za účelem zahrady manželům M.a D. K., bytem ., Jablonec n. N za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem 18.900,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

14) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej p.p.č. 2077/1 o výměře 2084 m2, p.p.č. 2078/1 o výměře 1424 m2, p.p.č. 2081 o výměře 1087 m2, p.p.č. 2080/19 o výměře 103 m2, p.p.č. 2082/2 o výměře 280 m2, p.p.č. 2054/2 o výměře 619 m2 (celkem 5597 m2) vše v k.ú. Jablonec n. N. s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude upřesněna až po kolaudaci objektu se společností Luxembourg Invest s.r.o., IČ 27277836, se sídlem Husova 678, Liberec 1 za cenu 450,- Kč/ m2 s tím, že o vydání územního rozhodnutí bude zažádáno do 30. 9. 2006, o vydání stavebního povolení bude zažádáno do 31. 3. 2007 a o vydání kolaudačního rozhodnutí bude zažádáno do 31. 9. 2009. Do doby kolaudace bude uzavřena nájemní smlouva s tím, že po dobu příprav bude výše nájemného se stanovena ve výši 35,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby ve výši 1,--Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby kolaudačního rozhodnutí.

B) mění

1) usnesení č. IV/A/7 ze dne 6.10. 2005 a to tak, že schvaluje záměr zástavby pro společnost STAVO-UNION s.r.o., IČO 25407317, se sídlem V Aleji 23, Jablonec n. N. dle předložené studie na pozemkových parcelách č. 2089/2 o výměře 808 m2, 2085/4 o výměře 147 m2, 2092/6 o výměře 104 m2, 2092/7 o výměře 142 m2, 2092/8 o výměře 137 m2, 2092/1 o výměře 668 m2 a 2089/3 o výměře 195 m2 a na stavebních parcelách č. 517 o výměře 257 m2, 2490 o výměře 441 m2 a 3674 o výměře 205 m2 v I. etapě, na pozemkových parcelách č. 2085/1 o výměře 728 m2 a 2083/1 o výměře 1205 m2 celkem k zastavění 971 m2 a na stavební parcele č. 2363/1,2 , kde je podmínkou předložení dokladu investora o převodu vlastnictví p.p.č. 2363/1,2 (současný vlastník - manželé Holubcovi) do jeho majetku v II. etapě.

2) usnesením č. 33/2006/A/3 ze dne 9. 3. 2006 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 805/1 o výměře 643 m2 a p.p.č. 806/3 o výměře 612 m2 v k.ú. Kokonín za účelem výstavby rodinného domu manželům P. a S. M., bytem . Jablonec n. N. za 296.500,- Kč celkem (tj. 236,25 Kč/ m2) s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

3) usnesení č. IV/A/2 ze dne 6. 10. 2005 a to tak, že schvaluje směnu p.p.č. 24/5 o výměře 62 m2 v k.ú. Kokonín ve vlastnictví manželů M. a S. N., bytem . .. Jablonec n. N. za p.p.č. 866/9 o výměře 62 m2 v k.ú. Kokonín ve vlastnictví Města Jablonce n. N. bez finančního vyrovnání.

C) neschvaluje

prodej p.p.č. 1999/10 o výměře 118 m2 a p.p.č. 1999/2 o výměře 205 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem výstavby rodinného domu p. V. L., bytem ., Jablonec n. N.

Usnesení ZM č. 93/2006

Prodej bytů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

schvaluje

1) prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům v objektech:

byt č. jméno rok nar. kupní cena
Skřivánčí 57/3068
3068/5
K. M. 1959 77.822,- Kč

2) prodej nebytové jednotky č. 157/9 v objektu Pražská 21/157 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 150/8505 na společných částech domu a stavební parcele č. 590/1 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu J.V., bytem . ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu 30.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

3) prodej nebytové jednotky č. 618/6 v objektu Pražská 41/618 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 130/5771 na společných částech domu a stavební parcele č. 157/2 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou paní J. Š., bytem ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu 40.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

Usnesení ZM č. 94/2006

Výkup nemovitosti

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o výkupech nemovitostí a směně nemovitostí :

schvaluje
výkup části p.p.č. 936/7, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 936/27 o výměře 13 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky od Lesů ČR, s.p. se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ: 421 964 51, za cenu 5.600,- Kč.

Usnesení ZM č. 95/2006

Finanční plnění smluv o prodeji

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o finančním plnění smluv o prodeji a

schvaluje
prodloužení splatnosti části kupní ceny ve výši 1.100.000,-Kč za prodej objektu č.p.2689, Na Šumavě 42, Jablonec nad Nisou, který byl prodán panu P. Ch., do 31.12.2007 pod podmínkou uzavření dohody o uznání dluhu znějící na částku 1.100.000,- Kč z titulu neuhrazené části kupní ceny a se smluvní pokutou ve výši 25 % (tj. 275.000,- Kč) pro případ neproinvestování zbývající části kupní ceny do 31.12.2007

Usnesení ZM č. 96/2006

Přijetí daru a poskytnutí příspěvku na vybavení Domova důchodců v Turnově

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o přijetí daru a poskytnutí příspěvku na vybavení Domova důchodců v Turnově a

schvaluje

1) uzavření darovací smlouvy a smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na vybavení Domova důchodců v Turnově

2) rozpočtovou změnu dle části B) důvodové zprávy a celkový objem rozpočtu Města Jablonce nad Nisou ve výši 1.311.055 tis. Kč.

Usnesení ZM č. 97/2006

Schválení XIII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o průběhu veřejnoprávního projednání XIII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou a

A. schvaluje

v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

1) změnu funkčního využití pozemku pčk. 994/1 v k.ú. Proseč nad Nisou z ploch nezastavitelných v kategorii PL - izolační veřejná zeleň na plochy zastavitelné v kategorii B1 - bydlení v rodinných domech městského typu.

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh
B4.2. - výkres životního prostředí
B12 - výkres zemědělského půdního fondu
B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

2) změnu funkčního využití pozemku pčk. 675 - část v k.ú. Kokonín z ploch nezastavitelných v kategorii louky, pastviny na plochy zastavitelné v kategorii BV (bydlení v rodinných domech venkovského charakteru).

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh
B4.2. - výkres životního prostředí
B12 - výkres zemědělského půdního fondu
B13 - výkres organizace území
Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

3) změnu funkčního využití pozemku pčk. 125/3 v k.ú. Lukášov (jihovýchodní část) z ploch nezastavitelných v kategorii KZ - doplňující krajinná a izolační zeleň na plochy zastavitelné kategorii BV (bydlení v rodinných domech venkovského typu)

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh
B4.2. - výkres životního prostředí
B12 - výkres zemědělského půdního fondu
B13 - výkres organizace území
Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

4) změnu funkčního využití pozemku pčk. 1000/2 v k.ú. Proseč nad Nisou z ploch zastavitelných rezervních v kategorii B2 (bydlení v rodinných domech městského typu) na plochy zastavitelné návrhové v kategorii B2 (bydlení v rodinných domech městského typu)

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh
B4.2. - výkres životního prostředí
B12 - výkres zemědělského půdního fondu
B13 - výkres organizace území
Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

5) změnu funkčního využití pozemků pčk. 1274/3,4,5,6,9,10,11,12 v k.ú. Mšeno nad Nisou z ploch zastavitelných v kategorii OV (občanská vybavenost polyfunkční ) na plochy zastavitelné v kategorii B2 (bydlení v rodinných domech městského typu)

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh
B4.2. - výkres životního prostředí
B12 - výkres zemědělského půdního fondu
B13 - výkres organizace území
Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

6) změnu funkčního využití pozemků pčk. 2183/2, 17, 19, 25, 4581, 5069, 5070 v k.ú. Jablonec nad Nisou z ploch územním plánem neregulovaných na plochy:

a) pčk. 4581, 5069, 5070 v k.ú. Jablonec nad Nisou zastavitelné v kategorii VD
(lehká drobná výroba, výrobní, nevýrobní služby)

b) pčk. 2183/2,17,19,25 v k.ú. Jablonec nad Nisou nezastavitelné v kategorii
pozemky určené k plnění funkcí lesa PUPFL

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh
B4.2. - výkres životního prostředí
B12 - výkres zemědělského půdního fondu
B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

7) změnu funkčního využití pozemku pčk. 1032/2 - část, 1050/2 - část v k.ú. Rýnovice z ploch zastavitelných v kategorii ZR - zahrádkářské kolonie a částečně nezastavitelných ploch určených k plnění funkcí lesa - PUPFL na plochy zastavitelné v kategorii BV (bydlení v rodinných domech venkovského typu)

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh
B4.2. - výkres životního prostředí
B12 - výkres zemědělského půdního fondu
B13 - výkres organizace území
Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

8 ) změnu funkčního využití části pozemků pčk. 731/15,16, 731/1 a 731/11 v k.ú. Kokonín z ploch nezastavitelné v kategorii UL (přírodní ochrana - prvky ekologické stability lokálního významu) na plochy:

a) část pčk.731/1,15,16 v k.ú. Kokonín zastavitelné v kategorii VD - drobná
výroba, výrobní a nevýrobní služby

b) část pčk 731/1 a 731/11 v k.ú. Kokonín zastavitelné v kategorii B2
(bydlení v rodinných domech městského typu)

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům
B1 - komplexní urbanistický návrh
B4.2. - výkres životního prostředí
B12 - výkres zemědělského půdního fondu
B13 - výkres organizace území
Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

9) změnu funkčního využití pozemků pčk. 259/2,3,4 - severní část, 255, 258, 257/1, 259/6 v k.ú. Vrkoslavice z ploch nezastavitelných v kategorii PL (izolační, veřejná zeleň) na plochy zastavitelné v kategorii B2 (bydlení v rodinných domech městského typu)

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům
B1 - komplexní urbanistický návrh
B4.2. - výkres životního prostředí
B12 - výkres zemědělského půdního fondu
B13 - výkres organizace území
Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

10 ) výjimečně přípustnou funkci - výstavba zahradního domku na pozemku pčk. 717/5 v k.ú. Proseč nad Nisou, a to v rámci plochy zastavitelné kategorie B2 (rodinné domy městského typu).

Změna je zapracována do textové části závazných regulativů Vyhlášky o závazných částech územního plánu, Oddíl III., Části území bloky.

11 ) změnu funkčního využití pozemků pčk. 370/3 - severní část, 383/1 - severní část, 384/1,6 a 371/8 a stpčk. 66/3 v k.ú. Kokonín z ploch nezastavitelných v kategorii PL - izolační, veřejná zeleň a dále ploch územním plánem neřešených na plochy:

a) pčk. 370/3 - severní část v k.ú. Kokonín zastavitelné v kategorii BV - bydlení
venkovského charakteru

b) pčk. 383/1 - severní část a 384/1 v k.ú. Kokonín zastavitelné v kategorii B2
- bydlení městského charakteru a nezastavitelné v kategorii PL (izolační,
veřejná zeleň) a PK (parky, lesoparky)

c) 384/6 a stpčk. 66/3 v k.ú. Kokonín zastavitelné v kategorii OV - občanská
vybavenost polyfunkční

d) 371/8 v k.ú. Kokonín zastavitelné v kategorii doprava obecně

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům
B1 - komplexní urbanistický návrh
B4.2. - výkres životního prostředí
B12 - výkres zemědělského půdního fondu
B13 - výkres organizace území
Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

12 ) změnu funkčního využití pozemku pčk. 810/1 - jižní část v k.ú. Proseč nad Nisou z ploch zastavitelných v kategorii S2 (smíšené bydlení) na plochy zastavitelné v kategorii B2 (bydlení v rodinných domech městského typu)
Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh
B4.2. - výkres životního prostředí
B12 - výkres zemědělského půdního fondu
B13 - výkres organizace území
Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

B. bere na vědomí

stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování s tím, že připomínky v něm uplatněné jsou respektovány

C. ukládá

Mgr. Petru Karáskovi, místostarostovi předložit ZM Jablonce nad Nisou Obecně závaznou vyhlášku města o schválení XIII. změny platného územního plánu.

Usnesení ZM č. 98/2006

Schválení změny č. XV.a platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o průběhu veřejnoprávního projednání změny č. XV.a platného územního plánu města Jablonce nad Nisou a

A. schvaluje

v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

Změnu funkčního využití pozemků:

2)• pčk. 2040, 2086/1 k.ú. Jablonec nad Nisou z ploch zastavitelných v kategorii S3 - smíšené bydlení na plochy zastavitelné v kategorii D1 - bydlení v bytových domech,
• pčk. 2085/1, 2089/3, 2089/2, stpčk. 2490, 2363/2 k.ú. Jablonec nad Nisou z ploch zastavitelných v kategorii D1 - bydlení v bytových domech na plochy zastavitelné v kategorii místní komunikace,
• pčk. 2054/2, 2082/2, 2080/19, 2081, 2489/1, 2077/1 k.ú. Jablonec nad Nisou z ploch zastavitelných v kategorii D1 - bydlení v bytových domech na plochy zastavitelné v kategorii místní komunikace,
• pčk. 2077/1, 2054/2, 2056/3, 2489/1, stpčk. 835 k.ú. Jablonec nad Nisou z ploch nezastavitelných v kategorii PK - parky, lesoparky na plochy zastavitelné v kategorii místní komunikace,
• pčk. 2056/3, 2489/1, 2077/1, 2078/1, 2055/1, stpčk. 1361 k.ú. Jablonec nad Nisou z ploch zastavitelných v kategorii S3 - smíšené bydlení na plochy místní komunikace,
• pčk. 2077/1 k.ú. Jablonec nad Nisou z plochy nezastavitelné v kategorii PK - parky, lesoparky na plochu zastavitelnou v kategorii D1 - bydlení v bytových domech,
• pčk. 2489/1, 2077/1, 2054/2, stpčk. 835 k.ú. Jablonec nad Nisou z ploch nezastavitelných v kategorii PK - parky, lesoparky na plochy zastavitelné v kategorii S3 - smíšené bydlení
pčk. 2489/1 k.ú. Jablonec nad Nisou z plochy nezastavitelné v kategorii PK - parky, lesoparky na plochu zastavitelnou v kategorii Z - železnice, integrovaná doprava
Změna je zakreslena na příložkách k výkresům
B1 - komplexní urbanistický návrh
B4.2. - výkres životního prostředí
B12 - výkres zemědělského půdního fondu
B13 - výkres organizace území
Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

3)• pčk. 844/2, 844/45 v k.ú. Jablonecké Paseky z ploch zastavitelných v kategorii OS - školy základní na plochy zastavitelné v kategorii B3 - plochy pro rodinné domy městského charakteru
Změna je zakreslena na příložkách k výkresům
B1 - komplexní urbanistický návrh
B4.2. - výkres životního prostředí
B12 - výkres zemědělského půdního fondu
B13 - výkres organizace území
Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

B. bere na vědomí

stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování s tím, že připomínky v něm uplatněné jsou respektovány

C. ukládá

Mgr. Petru Karáskovi - místostarostovi
předložit ZM Jablonce nad Nisou Obecně závaznou vyhlášku města o schválení
změny č. XV.a platného územního plánu.

Usnesení ZM č. 99/2006

Schválení podnětu na pořízení XXVIII. změny územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o podnětu k pořízení XXVIII. změny územního plánu města Jablonec nad Nisou a v souladu se zněním § 31, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

schvaluje

podnět na pořízení XXVIII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 100/2006

Střelnice - rekonstrukce atletické haly

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Rekonstrukci atletické haly v areálu Střelnice v Jablonci nad Nisou a

A. bere na vědomí

zprávu o přípravě projektu na rekonstrukci atletické haly v areálu Střelnice

B. ukládá

Mgr. Petru Karáskovi, místostarostovi města

zajistit financování dokončení stavby pro rok 2007, bez ohledu na případnou státní dotaci.

Usnesení ZM č. 101/2006

Regiotram Nisa - plán realizace projektu

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o přípravě Programu REGIOTRAM NISA

A. bere na vědomí

závěry dokumentu „Plán realizace projektu RTN-1“

B. schvaluje

účast Města Jablonec nad Nisou jako aktivního partnera projektu RTN-1

C.pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, starostu města

projednat s ostatními partnery projektu a následně podepsat „Společnou deklaraci o zajištění investiční části projektu RTN-1“.

Usnesení ZM č. 102/2006

Bezúplatné převody pozemků ze správy Pozemkového fondu ČR

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o možnosti bezúplatného převodu pozemků ze správy Pozemkového fondu ČR na město Jablonec nad Nisou a

schvaluje

bezúplatný převod následujících pozemků:
k.ú. Vrkoslavice: pčk. 711, 724/1, 845/1, 838, k.ú. Rýnovice: pčk. 980/3.

Usnesení ZM č. 103/2006

Plnění rozpočtu za I. čtvrtletí roku 2006

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

plnění rozpočtu Města Jablonce nad Nisou za I. čtvrtletí roku 2006

Usnesení ZM č. 104/2006

Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za I. čtvrtletí 2006

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o správě portfolia cenných papírů za I. čtvrtletí 2006 a

bere ji na vědomí

Usnesení ZM č. 105/2006

Valná hromada společnosti ČSAD Jablonec a.s., FK Jablonec 97 a.s., SVS a.s, SČE a.s.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se valné hromady společnosti ČSAD Jablonec a.s., FK Jablonec 97 a.s. a Severočeská vodárenská a.s., Severočeské energetiky a.s. a

A. bere jej na vědomí

B. deleguje

1) dle § 84, odst. 2, písm. g zák. č. 128/2000 Sb. na valnou hromadu ČSAD Jablonec a.s. konanou dne 20.6.2006 v Tanvaldě Mgr. Jiřího Rudolfa, místostarostu

2) dle § 84, odst. 2, písm. g zák. č. 128/2000 Sb. na valnou hromadu FK Jablonec 97 a.s. konanou dne 26.5.2006 v Jablonci nad Nisou Mgr. Jiřího Rudolfa, místostarostu

3) dle § 84, odst. 2, písm. g zák. č. 128/2000 Sb. na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti a.s. konanou dne 7.6.2006.v Teplicích RNDr. Jiřího Čeřovského, starostu města

C. Delegovaná osoba je pověřena výkonem akcionářských práv dle důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 106/2006

Dozorčí rada společnosti Sport Jablonec nad Nisou s.r.o. - změna ve složení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se změn ve složení dozorčí rady společnosti Sport Jablonec nad Nisou s.r.o. a

A. odvolává

Mgr. Pavla Svobodu z funkce člena dozorčí rady společnosti Sport Jablonec nad Nisou s.r.o. ke dni 25.5.2006

B. navrhuje

valné hromadě společnosti Sport Jablonec nad Nisou s.r.o. jmenovat členkou dozorčí rady Mgr. Martinu Chomátovou ke dni 26.5.2006.

Usnesení ZM č. 107/2006

Přehled veřejných zakázek vyhlášených Městem Jabloncem nad Nisou v roce 2005

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál o statistickém přehledu veřejných zakázek a tento

nebere na vědomí a požaduje jeho doplnění a přepracování do příštího zastupitelstva.

Usnesení ZM č. 108/2006

Hrazení neinvestičních výdajů za žáky jiných obcí za rok 2005

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o hrazení neinvestičních výdajů za žáky jiných obcí za rok 2005 a

schvaluje

1) hrazení neinvestičních výdajů za žáky jiných obcí za rok 2005 takto:
Město Jablonec nad Nisou bude požadovat úhradu neinvestičních výdajů za žáky, kteří navštěvují základní školy zřízené městem Jablonec nad Nisou od obcí, v nichž mají žáci trvalý pobyt v plné výši, od obcí okresu Jablonec nad Nisou však max. do výše 5.000 Kč za rok na jednoho žáka. Úhrada neinvestičních výdajů za děti umístěné v Dětském domově v Jablonci nad Nisou nebude požadována.

2) hrazení neinvestičních výdajů za děti navštěvující mateřské školy poslední rok před zahájením povinné školní docházky z jiných obcí za rok 2005 takto:
Město Jablonec nad Nisou nebude požadovat hrazení neinvestičních výdajů za děti z jiných obcí navštěvující mateřské školy poslední rok před zahájením povinné školní docházky. Prominutí úhrady se bude týkat i dětí umístěných v dětském domově.

Usnesení ZM č. 109/2006

Pojmenování nové ulice

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o pojmenování nové ulice a

schvaluje

pojmenování nové ulice názvem „HARRACHOVSKÁdle důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 110/2006

Změna zřizovací listiny Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p. o.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o změnách zřizovací listiny příspěvkové organizace Spolkový dům Jablonec nad Nisou

A. ruší

ke dni 25.05.2006 Zřizovací listinu Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p. o. ze dne 01.09.2005, přijatou usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XV. ze dne 16.06.2005


B. schvaluje

s účinností od 26.05.2006 Zřizovací listinu Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p. o. dle důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 111/2006

Zrušení fondu (olovo)

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

ruší

Fond pro podporu oprav domovních olověných rozvodů jako peněžní fond a Pravidla pro poskytování prostředků fondu pro podporu oprav domovních olověných rozvodů

Usnesení ZM č. 112/2006

Navýšení financování vlastního podílu města na realizaci projektu „Rozvoj informačních a komunikačních technologií pro veřejnost v Mikroregionu Jizerské hory“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o navýšení financování vlastního podílu města na realizaci projektu „Rozvoj informačních a komunikačních technologií pro veřejnost v Mikroregionu Jizerské hory“ v rámci Společného regionálního operačního programu a

A. schvaluje

navýšení vlastního podílu města o 300 000,- Kč.

B. bere na vědomí

úpravy projektu dle důvodové zprávy.

C. ukládá

Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi

zařadit do dalších rozpočtových změn poskytnutí vlastního podílu města na realizaci projektu „Rozvoj informačních a komunikačních technologií pro veřejnost v Mikroregionu Jizerské hory“ z rezervy města.

Usnesení ZM č. 113/2006

Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a informativní zprávu o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

bere na vědomí.

Usnesení ZM č. 114/2006

Kontrolní výbor

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o práci kontrolního výboru a

vyslovuje nespokojenost s prací Kontrolního výboru.

Usnesení ZM č.115/2006

Dopisy občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

schvaluje

mimosoudní vyřešení věci, tj. vyplacení částky 55.723,- Kč dle znaleckého posudku jako náhradu za zhodnocení majetku města v domě čp. 234 v Proseči n.N. pro manžele Švarcovy.

Usnesení ZM č. 116/2006

Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 32. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 20. dubna 2006.

Usnesení ZM č. 117/2006

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Ing. Antonín Schäfer
předseda návrhové komise

Vytvořeno 5.6.2006 15:23:07 | přečteno 2307x | Petr Vitvar