Zápis 20.04.2006

Zápis ze 32. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 20. dubna 2006 od 9:00 hodin.

  • Přítomno: 26 členů Zastupitelstva města
  • Omluveni: Mgr. Soňa Paukrtová, p. Miroslav Pelta, Ing. FrantišekFrantišk Pešek, p. Karel Kolář
  • Ověřovatelé: Ing. Karel Dlouhý, Marie Vocelová
  • Zapsala: Eva Vanerová

Jednání 32. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, v 9,10 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomno 23 členů ZM a je usnášení schopné. Poblahopřál oslavencům, kteří měli narozeniny v termínu mezi posledním zastupitelstvem a dneškem, a předal kytičky.

Dále konstatoval, že zápis z 31. zasedání ZM byl ověřovateli podepsán bez připomínek.

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli zvoleni Ing. Karel Dlouhý a paní Marie Vocelová.

(19-0-1-3)

RNDr. Čeřovský předložil dnešní program, doplněný o materiál, který obdržel každý do desek na stůl. Jelikož neměl k předloženému programu nikdo žádné připomínky ani doplnění, bylo o programu jednání hlasováno. Program byl schválen takto:

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4. a) Zpráva starosty města
b) Zpráva místostarostů

5. Převody objektů

6. Prodeje, směny a bezúplatné převody pozemků

7. Prodej bytů

8. Výkupy a prodej nemovitostí

9. Finanční plnění smluv o prodeji

10. OZV č. 6 o Městské policii

11. OZV č. 7 o místních poplatcích

12. OZV č. 8 o školských obvodech ZŠ

13. OZV č. 9, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2006 o pravidlech pohybu psů a zvířat na veřejném prostranství

14. OZV č. 10 o odpadech

15. Schválení zadání XXI. změny Územního plánu Jablonce n. N.

16. Schválení zadání XXII. změny Územního plánu Jablonce n. N.

17. Schválení podnětu XXVI. změny Územního plánu Jablonce n. N.

18. Schválení podnětu XXVII. změny Územního plánu Jablonce n. N.

19. Kupní smlouvy s SVS a.s.

20. Smlouvy o spolufinancování akcí s Krajskou správou silnic LK

21. Rekonstrukce a přístavba sportovního areálu Střelnice Jablonec nad Nisou - fotbalový stadion, tribuna východ

22. Rozdělení státní podpory a příspěvků z rozpočtu města v rámci Programu regenerace MPZ

23. Fond na zlepšení úrovně bydlení - půjčky pro r. 2006

24. Zimní stadion

25. Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2006

26. Projekt tvorby insignií - zpráva o průběhu

27. I. rozpočtové změny

28. Plán odpadového hospodářství

29. Příprava projektu „ConferNet“

30. Žádost Občanského sdružení FOKUS o půjčku

31. Schválení Dodatku č.2 ke Smlouvě o financování projektu SROP

32. Valná hromada SKS, a.s.

33. Opětovná volba přísedící Okresního soudu v Jablonci n.N.

34. Dopisy občanů

35. INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

b) Nové interpelace

36. Kontrola splnění usnesení

37. Diskuse

38. Schválení návrhu usnesení

39. Závěr

(22-0-0-1)

Dále byli navrženi členové návrhové komise takto: předseda: Ing. Ivan Kracík,

členové: Ing. Karel Dlouhý, pí Marie Vocelová, p. Petr Poborský a PaedDr. František Vízek

(19-0-3-1)

4a) Zpráva starosty města

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský

Předkladatel neměl žádné doplnění ke své zprávě.

Pan Poborský se tázal na výsledky jednání Valné hromady JTR, a.s. (ceny tepla) a další postup k odvolání města k Finančnímu ředitelství v Ústí n.L. ohledně sankcí, které byly na město Finančním úřadem uvaleny.

RNDr.Čeřovský odpověděl, že valná hromada JTR proběhla tak, jak byla předložena ZM a o cenách tepla se nejednalo. Odvolání proti rozhodnutí FÚ k Financ.ředitelství v Ústí n.L. probíhá nezávisle na podaných námitkách proti sankci na město k Ministerstvu financí ČR. Obě jednání probíhají nezávisle na sobě a zatím výsledky nejsou známy.

4b) Zpráva místostarostů

předkládá: Ing. Louda, Mgr. Karásek a Mgr. Rudolf

Mgr. Rudolf doplnil svou zprávu o aktuelní informaci z předešlého dne, kdy se zúčastnil slavnostního předání výtěžku 3. ročníku veřejné sbírky "Pozvedněte slabé!"meetingu „Pozvedněte slabé“. Dále neměl žádné doplnění.

Mgr. Karásek neměl žádné doplnění své zprávy.

Ing. Louda neměl žádné doplnění své zprávy.

5) Převody objektů

předkládá: Mgr. Pavel Svoboda, vedoucí majetkoprávního oddělení

Předkladatel stáhl variantu II. u bodu A a body B a C s tím, že se ještě bude jednat se zástupci Junáku a výsledek bude předložen na dalším jednání ZM.

Paní Nováková měla komentář k důvodové zprávě u bodu A.var.I. Proč chtějí zřizovat manželé Loudovy nebytové prostory v přízemí, když jich je po městě dost a zapochybovala nad budoucností nájemníků v domě, kterým končí v blízké době smlouva.

Pan Vostřák podpořil nabídku manželů Loudových a vyjádřil souhlas s variantou A I.

6) Prodeje, směny a bezúplatné převody pozemků

předkládá: Mgr. Pavel Svoboda, vedoucí majetkoprávního oddělení

Předkladatel stáhl body A8) A16) a A18) z důvodu nezaplacení kauce. Jinak neměl žádná doplnění a nebyla žádná diskuze.

7) Prodej bytů

předkládá: Mgr. Pavel Svoboda, vedoucí majetkoprávního oddělení

Předkladatel stáhl bod A1) z důvodu nezaplacení kauce.

Pan Vostřák měl dotaz ke jménu uvedeného zájemce, kde v důvodové zprávě bylo chybně napsáno jméno pana Hodaně, které bylo hned v usnesení opraveno.

8) Výkupy a prodej nemovitostí

předkládá: Mgr. Pavel Svoboda, vedoucí majetkoprávního oddělení

Předkladatel doplnil k bodům 6-8), že majetkoprávní výbor doporučil schválit návrh usnesení tak, jak je předložen.

Pan Poborský měl komentář k chodníkům a k ceně za odkoupení části pozemků od stávajících majitelů a podal protinávrh na kupní cenu 300,- Kč /m2.

Pan Vostřák se pozastavil nad výkupem starého koryta Nisy a podivil se nad tím, že se město tímto problémem zabývá teprve nyní.

Mgr. Karásek odpověděl, že majetkoprávní řízení ohledně hřiště ve Mšeně vyplynulo až následně, když se zjistilo, že malým cípem hřiště zasahuje do pozemků v majetku Povodí Labe.

Mgr. Tulpa vznesl dotaz, proč předkladatel uvádí u bodu 6-8) z důvodů naléhavosti schválit. A také se tázal, zda tento bod prošel majetkoprávním výborem města.

RNDr. Čeřovský potvrdil, že majetkoprávní výbor dne 18.4. doporučil ZM schválit návrh tak, jak je předložen.

Mgr. Karásek k „naléhavosti schválení“ vysvětlil, že probíhá územní řízení na stavbu dopravní infrastruktury uzle „Ovocný trh“ a je nutné, aby stavba byla letos zahájena vzhledem k jejímu spolu financování ze státního rozpočtu.

9) Finanční plnění smluv o prodeji

PpředkládáPředkládá: Mgr. Pavel Svoboda, vedoucí odd. majetkoprávního

Předkladatel neměl žádná doplnění a nebyla žádná diskuze.

10) OZV č. 6 o Městské policii

předkládá: Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

Mgr. Dymokurský neměl žádné doplnění a nebyla žádná diskuze.

11) OZV č. 7 o místních poplatcích

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku,

a Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

Mgr. Dymokurský neměl žádné doplnění, jen řekl, že se jedná o formální úpravu, která nijak nezasahuje do ¨stanovených poplatků. Nebyla žádná diskuze.

12) OZV č. 8 o školských obvodech ZŠ

předkládá: Mgr. Miroslava Rýžaková, ředitelka humanitního odboru

a Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

Mgr. Dymokurský vysvětlil, že se opět jedná o formální vyhlášku, kde byly vyřazeny nefungující školy.

13) OZV č. 9, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2006 o pravidlech pohybu psů a zvířat na veřejném prostranství

předkládá: Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru stavebního a životního prostředí

a Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

Mgr. Dymokurský neměl žádné doplnění.

Pan Vostřák komentoval starost města o volně pobíhající psi, což vyžaduje určité finanční prostředky.

Dr. Drábek měl připomínku k názvu vyhlášky a chtěl doplnit usnesení o celý název vyhlášky č. 1/1996.

Po krátké diskuzi mezi právníky města a Dr. Drábkem byla odsouhlasena změna textu ve znění názvu usnesení.

Mgr. Tulpa se tázal, proč Liga na ochranu zvířat nereagovala na výše uvedený problém před přijetím vyhlášky.

Ing. Jakoubek odpověděl,. že se schází komise jednou za měsíc a návrh vyhlášky se do komise dříve nedostal až po jejím přijetí ZM.

14) OZV č. 10 o odpadech

předkládá: Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru stavebního a životního prostředí

a Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

Mgr. Dymokurský neměl žádné doplnění a nebyla žádná diskuze.

15) Schválení zadání XXI. změny Územního plánu Jablonce n. N.

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel doplnil, že grafika je vyvěšena na nástěnce a opravil v důvodové zprávě počet navrhovaných podbodů na 14, místo uvedených 16-ti.

16) Schválení zadání XXII. změny Územního plánu Jablonce n. N.

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

17) Schválení podnětu XXVI. změny Územního plánu Jablonce n. N.

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

18) Schválení podnětu XXVII. změny Územního plánu Jablonce n. N.

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

19) Kupní smlouvy s SVS a. s.

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

20) Smlouvy o spolufinancování akcí s Krajskou správou silnic LK

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

21) Rekonstrukce a přístavba sportovního areálu Střelnice v Jablonci nad Nisou - fotbalový stadion, tribuna východ

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel doplnil, že v příloze je Dohoda o ručení a podal stručný komentář.

22) Rozdělení státní podpory a příspěvků z rozpočtu města v rámci Programu regenerace MPZ

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel doplnil, že grafika k tomuto materiálu je před zasedací místností na panelech.

RNDr. Čeřovský upozornil, že k tomuto bodu se vztahuje dopis Židovské obce Liberec, adresovaný na zastupitelstvo města, a který mají zastupitelé přiložen k bodu č. 34 Dopisy občanů.

Pan Vostřák se tázal, zda někdo na výše uvedený dopis odpovídal.

RNDr. Čeřovský vysvětlil, že dopis je předložen ZM a bude na pořadu pod č. 34 a po projednání bude na tento dopis písemně reagováno. Stejně tomu bude u dopisu manželů Truxových za TJ Sokol.

23) Fond na zlepšení úrovně bydlení - půjčky pro r. 2006

předkládá: Ing. Radovan Louda, mistostarosta

Předkladatel upozornil na dodatek v deskách, kde měnil bod č.19 a bod č.23.

Neproběhla žádná diskuze.

24) Zimní stadion

předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

a Ing. Vladimír Zemín, ředitel odboru správy majetku

Ing. Louda okomentoval předloženou zprávu a upozornil, že na jednání finančního výboru a sportovní komise byl tento návrh schválen a doporučen zastupitelstvu. Řekl, že po 1.etapě rekonstrukce stadionu, TJ HC převede tento majetek do majetku města. V dalším roce požádá TJ o dotaci na opravu betonové plochy, protože pozemek pod vlastní plochou je v majetku státu, nebyl zájem v minulosti ho převádět na město vzhledem ke sportovišti pro širokou veřejnost.Všechny revizní zprávy umožnily výjimečně používat stadion jen do 30.4.2006.

Pan Berounský souhlasil s důvodovou zprávou, jen okomentoval text ve zprávě k iniciativě TJ HC ohledně financí.

Pan Vostřák chtěl vidět katastrální mapu a rozdělení pozemků mezi Sokolovnou a Zimním stadionem, obával se, že v budoucnu bude další řešení katastrálního rozdělení mezi oběma objekty.

Ing. Louda řekl, že katastrální mapa je dána a je k dispozici na majetkoprávním odd.

Ing. Kracík se tázal na stávající čpavkovou technologii a jak se bude snášet s novou freonovou technologií.

Ing. Louda odpověděl, že toto je vysvětleno v důvodové zprávě. Propojení těchto dvou technologií je možné, je kompaktibilní a mělo by vše po rekonstrukci fungovat ještě lépe.

25) Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2006

předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Předkladatel stručně okomentoval předloženou zprávu, která je materiálem jednotlivých komisí, které rozdělovaly příslušné finanční částky.

RNDr. Čeřovský řekl, že respektuje a souhlasí s jednotlivými částkami, přesto by navrhl Sportovní komisi, aby vyčlenila částku pro TJ Sokol na 25 tis. Kč. Navrhl princip, jak sestavit částku, aniž by to bylo na úkor jiných organizací. Z fondu starosty může poskytnout dalších 5 tis. Kč, celková částka pro TJ Sokol bude 30 tis. Kč. Odebrané částky jednotlivým organizacím budou taktéž kompenzovány z fondu starosty. Požádal zastupitelstvo, aby tento protinávrh přijalo.

Pan Šourek požádal,abyna stejném principu, jako byl výše uvedený, byly přiděleny finanční prostředky taneční škole Hana Drbohlav, která vychovává spoustu mladých lidí a reprezentuje město na různých soutěžích.

Mgr. Rudolf, upozornil, že je nutné navrhnout, nový pozměňovací návrh, kde tyto finanční prostředky vzít.

Mgr. Rýžaková reagovala na příspěvek pan Šourka, upřesnila, že žádost o finanční příspěvek od taneční školy přišla až (7.3.) po termínu jednání kulturní komise. Bylo ale přislíbeno, že příspěvek bude poskytnut (účast na mistrovství Evropy ve Finsku) z rezervy kulturní komise.

Dr. Drábek řekl, že by se měla respektovat práce komisí. Na příští jednání by měla být připravena konkrétní částka pro TJ Sokol, aby se nemusely komplikovaně upravovat jiné již rozdělené částky.

RNDr. Čeřovský vysvětlil, že vycházel z toho, že se nebudou muset dělat žádné rozpočtové změny a nebude zatěžována rezerva města. Možnost přidělit z částky 100 tis. z fondu starosty pokládal za nejschůdnější.

Pan Berounský upozornil, že se přiděluje 8 mil.Kč na rekonstrukci Zimního stadionu a nyní je diskuze o 30 tis.Kč., když je požadavek sportovních organizací daleko vyšší.

Mgr. Rudolf upozornil pana Berounského, že komise rozděluje přidělené částky jednotlivým organizacím nikoliv úředníci města. Nejedná se jen o sportovní organizace, ale i o sociální a zdravotní subjekty.

Pan Cholenský upozornil, že sportovní komise má určitá pravidla rozdělování finančních prostředků a vyjádřil obavu, aby se v budoucnu se neobracely organizace se žádosti o finanční příspěvek přímo na starostu města.

Paní Vocelová nesouhlasila s odebráním příspěvku p.Přibylovi (vozičkář) a žádala jiné řešení.

RNDr. Čeřovský znovu vysvětlil princip přidělení finančních prostředků z fondu starosty a zdůraznil, že výše navrhovaných prostředků pro jednotlivé subjekty zůstává v podstatě stejná, jen se mění forma !

Ing. Louda souhlasil s návrhem p. starosty a dodal, že fond starosty má limit v horní hranici 10 tis.Kč. Naopak rozpočtová rezerva města má sloužit na mimoř. případy ( havárie, povodně, škody atd.) a neměla by sloužit na poskytování finančních příspěvkům jiným subjektům.

Paní Skalická (starostka Sokola) poděkovala p.starostovi za poskytnutý navrhovaný příspěvek. Komentovala důležitost práce s dětmi a reprezentaci na Sokolském sletu.

MUDr. Brandejský se zeptal na provozování ubytovny v Sokolovně, proč TJ této výdělečné činnosti nevyužívá.

Paní Skalická vysvětlila, že ubytovna byla používána jako doprovodná ke sportovním akcím v Sokolovně a v situaci, kdy klesá cestovní ruch není možné tuto ubytovnu plně využít.V zimě je velmi finančně náročná údržba (teplo).

Pan Cholenský řekl, že sám byl donedávna členem Sokola, s 80 florbalisty z této organizace odešli, ale i nadále chodí trénovat do budovy Sokola, kde nájemné je jedno z nejdražších v okolí. Řekl, že budova je ve velmi atraktivním místě a fungování Sokola je odvislé na jeho managementu, který, dle jeho názoru, je špatný.

Mgr. Rudolf zásadně nesouhlasil s p.í Skalickou, že klesá cestovní ruchruh ve městě a uvedl své vlastní zkušenosti z práce na radnici a v organizaci turistického ruchu v Jizerských horách.

Paní Vocelová se ztotožnila s názorem pana místostarosty a komentovala svou vlastní negativní zkušenost s ubytováním v Sokolovně. Zdůraznila, že TJ Sokol při řešení své finanční situace by se měl vrátit k této výdělečné formě činnosti.

MUDr. Brandejský zdůraznil, že lidé rádi využijí levnější ubytování ve městě, které by mohlo být právě v ubytovně TJ Tatran.

Pan Berounský komentoval krok pana starosty rozdělení finančních prostředků a označil ho jako populistický.

RNDr. Čeřovský ujistil p.Berounského, že ho žádné populistické kroky k tomuto vyřešení situace TJ Sokol nevedly. Již v minulosti se vedlo několik jednání s TJ Sokol.

Pan Berounský oponoval, že v tom případě dochází ke zpochybnění práce sportovní a kulturní komise, když je z minulosti již známa situace Sokolovny a nebyla řešena dřív.

Pan Vostřák ve stručném komentáři nastínil historii Sokolovny. Zkonstatoval, že není možné, aby obec Sokolská se svou malou základnou zvládla provozovat ve své režii tuto historicky cennou budovu. Vyjádřil názor, že pokud se stávající stav nezmění, dopadne budova Sokolovny tak, jako Městské lázně.

26) Projekt tvorby insignií - zpráva o průběhu

předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Předkladatel neměl další doplnění a nebyla žádná diskuze.

27) I. rozpočtové změny

předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta10

Ing. Louda podal krátký komentář k předložené zprávě.

28) Plán odpadového hospodářství

11.00 hod.

předkládá: Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru stavebního a životního prostředí

Předkladatel neměl doplnění a uvítal zástupce společnosti Ises, s.r.o.

29) Příprava projektu „ConferNet“

předkládá: Ing. Marta Procházková, ředitelka Eurocentrum Jablonec n.N.

Předkladatelka neměla žádné doplnění a nebyla žádná diskuze.

30) Žádost Občanského sdružení FOKUS o půjčku

11.15 hod.

předkládá: Mgr. Tomáš Macek, ředitel odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Předkladatel neměl doplnění a představil přítomné hosty k tomuto bodu.

Dr. Drábek komentoval informaci v důvodové zprávě a tázal se, zda existuje pro FOKUS nějaká havarijní varianta pro případ, že by tento předložený návrh nebyl schválen.

RNDr. Čeřovský odpověděl, že podmínky dotace, které stanovila Evropská unie, mají určitá pravidla a příjemce je musí naplnit. Reálně nehrozí, že by se neuskutečnilo to, pro co Evropská unie poskytla finanční prostředky a FOKUS bude funkční.

31) Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o financování projektu SROP

předkládá: Mgr. Tomáš Macek, ředitel odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Předkladatel neměl doplnění, jedná se jen o formální záležitost.

Pan Vostřák ostře protestoval proti názvu Spolkový dům Floriánka a žádal vysvětlení k tomuto názvu.

Mgr. Macek vysvětlil, že smlouva vznikla před 2 lety a projektová firma použila tento pracovní název, proti kterému nikdo zásadně neprotestoval. Ale oficielní název je Spolkový dům Jablonec nad Nisou.

MUDr. Brandejský chtěl vysvětlil termín neuznatelné stavební náklady !

Mgr. Macek řekl, že neuznatelnými náklady jsou myšleny náklady z pohledu projektu a jsou kryty z rozpočtu města.

32) Valná hromada SKS, a. s. a SČP a. s.

11.30 hod.

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Předkladatel neměl další doplnění a omluvil ředitele SKS, který měl naléhavé jednání jinde.

Pan Poborský kritizoval svoz tříděného odpadu, který realizuje SKS a poukázal na velký nepořádek kolem těchto míst. Apeloval na pana starostu, aby ze své pozice zřídil nápravu. Dodal, že na Radu města přinese fotografie z konkrétních míst.

Ing. Louda podpořil p.Poborského a potvrdil, že tento nepořádek se momentálně týká většiny svozových míst tříděného odpadu v celém městě.

33) Opětovná volba přísedící Okresního soudu v Jablonci n. N.

11.45 hod.

předkládá: Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosty

Předkladatelka řekla, že paní Ivona Kroupová je na cestě ze zaměstnání a hned, jak se dostaví, se představí zastupitelstvu osobně.

34) Dopisy občanů

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Předkladatel upozornil na chybu v textu důvodové zprávy a omluvil se za nedopatření.

Mgr. Rudolf upozornil na přiložený Přehled poskytnutých finančních prostředků TJ Sokol Jablonec n.N.v minulých letech, z kterého vyplývá, že se město k této organizaci zrovna macešsky nechová.

Pan Vostřák nesouhlasil s dopisem manželů Truxových, adresovaném Deníku Jablonecka a ostře proti němu protestoval.

RNDr. Čeřovský souhlasil s názorem p. Vostřáka a požádal, aby byl předán písemně předsedovy návrhové komise a byl podán protinávrh na obsah dopisu.

35) INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Paní Kodytková neměla doplnění.

Pan Vostřák komentoval svou interpelaci, kterou písemně podal. Vyjádřil nesouhlas s definicí interpelace v závěru důvodové zprávy.

b) Nové interpelace

JUDr. Nesvadba upozornil na písemnou interpelaci od Ing. Peška k pojmenování nově vzniklé ulice mezi kruhovým objezdem pod ulicí Nemocniční a Riegrovou.

Pan starosta interpelaci přečetl v plném znění.

Paní Kodytková uvítala paní Kroupovou a ta se představila ZM jako opětovně volená přísedící Okresního soudu v Jablonci n.N.

36) Kontrola splnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

Předkladatel neměl doplnění.

37) Diskuse

Pan Poborský kritizoval ceny , za které prodává město své investice firmě SVS. Dále podal ústní interpelaci k interpretaci zákonů na úřadě, např. je vykládáno, že povinnosti lze občanům ukládat pouze zákonem a nelze je vyložit OZV. Měla by být OZV, aby občané měli povinnost uklízet před svými domy chodník. Tázal se, proč to nelze nařídit? Očekává odpověď na příštím ZM. Dále oznámil návštěvu z Bautzenu.

Pan Šourek žádal zařadit do příštího programu jednání 32. ZM činnost kontrolního výboru zastupitelstva. Dále kritizoval obrubníky v ul. Smetanova.

Pan Berounský se tázal, zda někdo z představitelů města ověřoval „reference“ na firmu DE IURE, s.r.o. Brno.

RNDr. Čeřovský a Ing. Louda odpověděli, že nikoliv.

Dr. Drábek hovořil k problematice Střední školy a učiliště LIAZ, v souvislosti s vyhlášením konkurzního řízení na ředitele školy. Zastupitelstvo by se mělo vyjádřit k síti středních škol v Jablonci a zajištění kvalitního kádru pro průmyslové podniky v okolí.

Mgr. Rudolf souhlasil se stanoviskem Dr.Drábka a vyjádřil svou podporu, aby škola i nadále zůstala v našem městě.

Pan Kopal - stávající ředitel SOU - krátce nastínil situaci učebních oborů na učilišti. Pokud by se některé obory přestěhovaly do libereckého učiliště, což je zřejmý zájem jednoho z adeptů na ředitele, zůstalo by v Jablonci jen minimum oborů, při čemž by hrozilo nenaplnění kapacity učiliště jako takového a jeho následné zrušení. Apeloval na zastupitele, aby se dle svých možností snažili udržet tuto školu v chodu.

Pan Šourek hovořil z pověření předsedy OHK p.JuřiíčkaJuřička a vyslovil nesouhlas se zrušením výše uvedeného učiliště. Poukázal na okolní průmyslové podniky, které mají nedostatek kvalifikovaných dělnických profesí a tato škola jim tyto odborníky zajišťuje. Navrhl přijmout usnesení o nesouhlasu se zrušením této školy.

RNDr. Čeřovský řekl, že výběrové řízení vyhlašuje Krajský úřad Liberec a upřesnil, že výsledek řízení nemůže město nijak ovlivnit. Vysvětlil, že materiál do zastupitelstva kraje zatím nekonkretizuje zrušení učiliště jako takového.

Mgr. Tulpa upozornil na materiál Dlouhodobého záměru vzdělávání v Liberci, kde se hovoří o optimalizaci (rušení) škol vzhledem k potřebám kraje.

MUDr. Jörgová apelovala na funkci Mgr. Rudolfa, jako člena výběrové komise, aby se zasadil o zachování učiliště pro spádovou oblast Jablonecka.

Ing. Louda dodal, že bude lépe vyčkat s navrženým usnesením p. Šourka až bude mít zastupitelstvo nějaký konkrétní materiál o připravovaném rušení školy.

Pan Šourek souhlasil a svůvjsůvj návrh stáhl.

MUDr. Brandejský se tázal p.Kopala, jak dalece je vytíženo učiliště kapacitně.

Pan Kopal řekl, že momentálně má učiliště na 400 žáků, ale v důsledku celkového úbytku dětí nebude možné tento stav udržet. Je ale jisté, že požadavky firem a jejich personalistů budou i nadále a bude třeba zajistit pro ně vyučené kádry. K tomu bude potřeba připravit kvalitní materiál, aby bylo učiliště zajištěno nejen kapacitně ale i finančně.

Paní Caklová řekla, že jako členka Krajského výboru pro zaměstnanost a vzdělanost Libereckého kraje byla také seznámena s materiálem o optimalizaci středních škol. Zatím se v něm nehovoří o konkrétních školách, ale je jasné, že bude úbytek žáků a některé školy se rušit budou. Hovoří se tam také o delším dojíždění žactva za vzděláním a tendence stáhnout vzdělávání hlavně do Liberce. Ještě upozornila přítomné, že nebude vůbec jednoduché uhájit toto učiliště před zrušením, ale určitě proto udělají všichni všechno.

Pan Vostřák pozitivně komentoval opravenou Soukennou ulici, ale upozornil na jedno „zelené“ místo naproti řeznictví, které by bylo třeba upravit.

Ing. Louda se vrátil k interpelaci p. Pohorského, o interpretacích zákonů na úřadě.

Paní Vocelová kritizovala přesunutí zastávek z Dolního nám. do Kamenné ul., resp. bezpečnost ulice pro děti a důstojnost zastávek u bývalé Tržnice.

Mgr. Karásek vysvětlil, že SVSK je akciová společnost, kde akcionáři jsou jednotlivá města (obce) v působnosti společnosti. K proluce v Soukenné ul. řekl, že se do budoucna počítá se zástavbou tohoto místa (výběrové řízení).

Ing. Louda se vyjádřil k zastávkám v Kamenné ul., přechody by měly být vyznačeny, ale s přístřešky u stanic se nepočítá (přechodné období umístění zastávek).

Mgr. Karásek okomentoval náladu lidí ve městě, spojenou s rekonstrukcí centra města.

Pan Vostřák kritizoval čekárny v Kamenné ul., kde je již několik let rozbitá čekárna a nikdo s tím nic neudělal ani po předešlém upozornění. Navrhoval umístit alespoň jednu čekárnu do prostoru Tržnice.

Dr. Drábek upozornil na nebezpečné přecházení silnice před školou na Vrkoslavicích, kde není žádná signalizace ani značení přechodu pro chodce. Ohodnotil signalizaci na hlavní ulici, ale apeloval na důraznější doplňkové opatření, upozornění pro řidiče, že tam semafor je.

RNDr. Čeřovský upozornil, že komunikace není v majetku města, ale bude se tímto problémem zabývat.

Paní Diringerová komentovala jako členka zdravotní komise umístění dlouhodobě nemocných na LDN. Tázala se, kdy bude tento problém řešen v Jablonci.

Mgr. Rudolf upřesnil, že již několikrát bylo jednáno o dokončení objektu v ul. Turnovská. Je podána žádost na ministerstvo financí o příspěvek na dokončení rekonstrukce budovy.

Pan Berounský se tázal na současný stav budovy ČSAD - tramvajové posuvny.

Hovořil o materiálu do vlády „Rozvoj dopravní infrastruktury“ a v této souvislosti se tázal, v jakém stádiu jsou jednání v řešení dopravní situace v Jablonci (Jižní obchvat města a Severní tangenta).

RNDr. Čeřovský odpověděl, že na stav budovy tramvajové posuvny se musí p.Berounský tázat na vedení ČSAD a k dopravní situaci řekl, že stanovisko města je neměnné.

Mgr. Karásek řekl, že celou akci není možné zrealizovat v krátkém časovém období, pro Severní tangentu jsou schváleny plány, které se budou realizovat na jaře a je schválen územní plán.

Paní Tichá, cvičitelka Sokola, hovořila o aktivitě jabloneckého Sokola a jejich problémy s financováním.

Pan Cholenský se krátce vyjádřil k odchodu florbalu z organizace Sokol, který nebyl kvůli nízké teplotě v hale Sokolovny, kde nadále trénují.

RNDr. Čeřovský ukončil diskuzi a požádal předsedu návrhové komise, aby předložil návrh usnesení.

Ing. Kracík po krátké pauze v 11.55 hod. zahájil hlasování k návrhu usnesení a přítomných 26 zastupitelů hlasovalo takto:

Usnesení ZM č. 54/2006
Zpráva o činnosti starosty města

Pro 22

Proti 0

Zdržel se 0
Nehlas. 4

Usnesení ZM č. 55/2006
Zpráva o činnosti místostarostů

Pro 26

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení ZM č. 56/2006
Převody objektů
A1) varianta I.
Ostatní body 2) - 4)


Pro 23
Pro 26


Proti 0
Proti 0


Zdržel se 3
Zdržel se 0

Usnesení ZM č. 57/2006
Prodeje, směny a bezúplatné převody pozemků


Pro 26


Proti 0


Zdržel se 0

Usnesení ZM č.58/2006
Prodej bytů


Pro 21


Proti 0

Zdržel se 0
Nehlas. 5

Usnesení ZM č.59/2006
Výkupy a prodej nemovitostí
protinávrh p.Poborského k 4) 300Kč/m2
Ostat.body


Pro 21
Pro 25


Proti 0
Proti 0


Zdržel se 4
Nehlas. 1
Nehlas. 1

Usnesení ZM č. 60/2006
Finanční plnění smluv o prodeji


Pro 26


Proti 0


Zdržel se 0

Usnesení ZM č. 61/2006
OZV č.6 o Městské policii


Pro 25


Proti 0


Zdržel se 1

Usnesení ZM č. 62/2006
OZV č. 7 o místních poplatcích


Pro 23


Proti 0


Zdržel se 3

Usnesení ZM č. 63/2006
OZV č. 8 o školských obvodech ZŠ


Pro 26


Proti 0


Zdržel se 0

Usnesení ZM č. 64/2006
OZV č. 9, kterou se mění a doplňuje OZV č.2 o pravidlech pohybu psů


Pro 21


Proti 1


Zdržel se 4

Usnesení ZM č. 65/2006
OZV č.10 o odpadech


Pro 24


Proti 0


Zdržel se 2

Usnesení ZM č. 66/2006
Schválení zadání XXI. změny


Pro 25


Proti 0


Zdržel se 1

Usnesení ZM č. 67/2006
Schválení zadání XXII. změny


Pro 25


Proti 0


Zdržel se 1

Usnesení ZM č. 68/2006
Schválení podnětu na pořízení XXVI. změny


Pro 26


Proti 0


Zdržel se 0

Usnesení ZM č. 69/2006
Schválení podnětu na pořízení XXVII. změny


Pro 25


Proti 0


Zdržel se 1

Usnesení ZM č. 70/2006
Kupní smlouvy se SVS a.s.


Pro 23


Proti 0


Zdržel se 3

Usnesení ZM č. 71/2006
Smlouvy o spolufinancování akcí s KSS LK


Pro 24


Proti 0


Zdržel se 2

Usnesení ZM č. 72/2006
Rekonstrukce a přístavba Střelnice Jablonec


Pro 19


Proti 1


Zdržel se 6

Usnesení ZM č. 73/2006
Rozdělení státní podpory a příspěv. z rozpočtu města


Pro 26


Proti 0


Zdržel se 0

Usnesení ZM č. 74/2006
Fond na zlepšení úrovně bydlení-půjčky


Pro 25


Proti 0

Zdržel se 0
Nehlas. 1

Usnesení ZM č. 75/2006
Zimní stadion


Pro 25


Proti 0

Zdržel se 0
Nehlas. 1

Usnesení ZM č. 76/2006
Rozdělení fin.příspěv. z rozpočtu města pro rok 2006
Protinávrh přísp.RNDr.Čeřovského - pro SOKOL
Ostatní navržené příspěvky

Pro 18
Pro 26

Proti 0
Proti 0

Zdrželo se 7
Nehlas. 1
Zdržel se 0

Usnesení ZM č. 77/2006
Projekt tvorby insignií - zpráva o průběhu


Pro 26


Proti 0


Zdržel se 0

Usnesení ZM č. 78/2006
I. rozpočtové změny


Pro 21


Proti 0


Zdržel se 5

Usnesení ZM č. 79/2006
Plán odpadového hospodářství


Pro 26


Proti 0


Zdržel se 0

Usnesení ZM č. 80/2006
Příprava projektu „ConferNet“


Pro 26


Proti 0


Zdržel se 0

Usnesení ZM č. 81/2006
Žádost Občanského sdružení Fokus o půjčku


Pro 24


Proti 0


Zdržel se 2

Usnesení ZM č. 82/2006
Schválení Dodatku č. 2 - SROP


Pro 25


Proti 0


Zdržel se 0
Nehlas. 1

Usnesení ZM č. 83/2006
Valná hromada SKS, a.s. a SČP a.s.


Pro 25


Proti 0


Zdržel se 1

Usnesení ZM č. 84/2006
Opětovná volba přísedící Okres.soudu


Pro 26


Proti 0


Zdržel se 0

Usnesení ZM č. 85/2006
Dopisy občanů
A) bere na vědomí

B) p.Červeňáková variant. I

dtto variant. II

Po dohadovacím řízení - variant. I - přijato

C) schvaluje: p.Kotasová

p.Gáborová variant. I

dtto variant. II

dtto variant. III

p. Brodská variant. I

D) nesouhlasí - k dopisu Truxovi

Pro 21

Pro 15

Pro 11

Pro 19

Pro 22

Pro 15

Pro 8

Pro 21

Pro 22

Pro 18

Proti 0

Proti 3

Proti 2

Proti 2

Proti 0

Proti 1

Proti 5

Proti 1

Proti 1

Proti 0

Zdržel se 4
Nehlas. 1
Zdržel se 8

Zdržel se 13

Zdržel se 4
Nehlas. 1
Zdržel se 2
Nehlas. 2
Zdržel se 7
Nehlas. 3
Zdržel se 13

Zdržel se 3
Nehlas. 1
Zdržel se 3

Zdržel se 8

Usnesení ZM č. 86/2006
Vyřízení interpelací z min. jednání ZM


Pro 24


Proti 0

Zdržel se 1
Nehlas. 1

Usnesení ZM č. 87/2006
Kontrola splnění usnesení


Pro 25


Proti 0

Zdržel se 0
Nehlas. 1

Usnesení ZM č. 88/2006
Diskuse
Návrh p. Šourka


Pro 21


Proti 0

Zdržel se 3
Nehlas. 2

Po ukončení hlasování poděkoval starosta města RNDr.Čeřovský za účast a ukončil jednání 32. zastupitelstva ve 12.30 hod.

Ing. Radovan Louda
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Karel Dlouhý, Marie Vocelová

V Jablonci nad Nisou, dne 27. dubna 2006

Vytvořeno 12.5.2006 9:36:23 | přečteno 2510x | Petr Vitvar