Zápis 12.10.2006

Zápis ze 36. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 12. října 2006 od 9,00 hodin.

 • Přítomno: 27 členů Zastupitelstva města
 • Omluveni: MUDr. Marcel Krsek, Mgr. Soňa Paukrtová, p. Pavel Šourek
 • Ověřovatelé: pí Jaroslava Diringerová, PaedDr. František Vízek
 • Zapsala: Eva Vanerová

36. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, v 9,15 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomna nadpoloviční většina - 19 členů ZM a je tedy usnášení schopné. Poblahopřál oslavencům, kteří měli narozeniny v termínu mezi posledním zastupitelstvem a dneškem, a předal květiny.

Dále konstatoval, že zápis ze 35. zasedání ZM byl ověřovateli podepsán bez připomínek.

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli zvoleni pí Jaroslava Diringerová a PaedDr. František Vízek

(19-0-0-1)

RNDr. Čeřovský předložil dnešní program, doplněný o materiál, který obdržel každý do desek na stůl a oznámil časování bodu č.14

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Schválení návrhové komise
 4. a) Zpráva starosty města
  b) Zpráva místostarostů
 5. Převody objektů
 6. Prodej pozemků
 7. Prodej bytu
 8. Výkupy nemovitostí
 9. Schválení návrhu XXII. změny územního plánu
 10. Obecně závazná vyhláška č. 14/2006
 11. Účelová dotace poskytnutá z rozpočtu odboru rozvoje
 12. Právní subjektivita - MŠ Havlíčkova 4
 13. Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro r. 2006
 14. Projekt Jablonec nad Nisou 2007 - časování 11 hod.
 15. Přiznání odměn členům komisí RM, členům výborů ZM a přehled schůzové činnosti komisí, výborů a jednání RM a ZM
 16. Valná hromada JTR a.s.
 17. Obecně závazná vyhláška - Požární řád
 18. Technické služby - plán obnovy techniky 19. Dopisy občanů
 19. INTERPELACE
 20. Kontrola splnění usnesení
 21. Diskuse
 22. Schválení návrhu usnesení
 23. Závěr

K programu neměl nikdo žádné připomínky a byl schválen (20-0-0-0)

(V 9.20 hod. přišel p. Pelta)

Pan starosta navrhl předsedu návrhové komise a její členy.

Jako předsedu navrhlIng. Antonína Schäfera a členy komise: pí Diringerová, PaedDr. Vízek, p. Berounský, Mgr. Rudolf.

Návrhová komisev čele s předsedou byla přijata (20-0-1-0)

Dále následovalo projednávání jednotlivých bodů programu.

4a) Zpráva starosty

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Pan Berounský se tázal, proč je v tiskové zprávě radnice jeho jméno spojeno s nepravdivostmi, které údajně uvedl v občasníku Jablonecký zastupitel. Chtěl vědět, která informace, spojená s jeho jménem, je nepravdivá.

Pan starosta odpověděl, že konkrétně nyní nemá před sebou občasník Jablonecký zastupitel, aby mohl ocitovat konkrétní pasáž.

Pan Berounský pak položil stejné otázky - chtěl slyšet konkrétně, co bylo uvedeno nepravdivě v Jabloneckém zastupiteli - všem třem místostarostům.

4b) Zprávy místostarostů

Mgr. Rudolf jen krátce doplnil zprávu o předávání plaket Dr. Jánského dárcům krve.

Mgr. Karásek neměl doplnění.

Ing. Louda krátce doplnil svou zprávu o informaci o dokončení stavebních prací na školních budovách.

Dr. Drábek se tázal na situaci ohledně prostoru Bocaccio.

Ing. Louda odpověděl, že předběžně jedná s pražskou společností, která zatím musí vyřešit a připravit podklady pro výběrové řízení, do kterého se pak hodlá přihlásit. Zatím této firmě slíbil diskrétnost.

Ing. Pešek se tázal na výsledky odvedené práce u rekonstruovaných školských budov.

Ing. Louda odpověděl, že většinou byla celková spokojenost, až na výjimku v případě Vrkoslavic. Kvalita práce byla celkově u všech staveb dost solidní.

MUDr. Brandejský se tázal na výraz „lampostery“.

Ing. Louda vysvětlil vznik „ bezpečnostních lamposterů“ (náklady 1.500,- Kč/ks) - náhrada za minibilbordy. Jsou to reklamy umístěné na městských komunikacích na osvětlení.

Ing. Louda na dotaz pana Berounského ohledně výroků v Jabloneckém zastupiteli, konstatoval, že souhlasí s vyjádřením vedení města.

Ing. Pešek se tázal na jednání s Dopravním sdružením Jablonecka.

Ing. Louda řekl, že situace není jednoduchá, náklady stoupají, ČSAD se snaží získat více financí z krajského úřadu. Jedná se o vznik integrovaného systému v našem kraji.

5. Převody objektů

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl doplnění.

Mgr. Rudolf podal protinávrh na bod A1), který zdůvodnil vyšší nabídnutou částkou za objekt, dřívějším ukončením rekonstrukce a vyšší prostavěnou částkou.

Pan Vostřák měl výhradu k uvedení názvu ulice „Ovocný trh“, která neexistuje.

6. Prodej pozemků

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel stáhnul z programu bod A7) prodej pozemků (p.Boštičková) z důvodu nezaplacení kauce.

7. Prodej bytu

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

8. Výkupy nemovitostí

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

9. Schválení návrhu XXII. změny územního plánu

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Ing. Varga upozornil na vyvěšené nákresy na nástěnce. Nebyla žádná diskuze.

10. Obecně závazná vyhláška č. 14/2006

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

11. Účelová dotace poskytnutá z rozpočtu odboru rozvoje

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Čeřovský se tázal, zda dotace bude vázána na konkrétně schválenou akci a nebude možné peníze vynaložit na jinou lokalitu (vlek ve Mšeně).

Pan Poborský řekl, že by měl být znát i rozpočet na celou akci a měly by být určeny jasné mantinely využití.

Pan Vostřák řekl, že by měla být zajištěna náležitá informovanost občanů ve Mšeně.

Ing. Louda řekl, že ve smlouvě budou zpracovány všechny připomínky, které zazněly.

MUDr. Brandejský apeloval na jasnou formulaci smlouvy a jasně vymezené „hranice“ pro příjemce dotace.

Mgr. Karásek odpověděl, že smlouva je připravená právním odd. a je jasně definována. Účelem celé dotace je zajistit malým dětem ve Mšeně lyžování v blízkosti svého bydliště.

12. Právní subjektivita - MŠ Havlíčkova 4

předkládá: Mgr. Miroslava Rýžaková, ředitelka humanitního odboru

Předkladatelka neměla doplnění.

Mgr. Tulpa podal protinávrh k zadání doplňkové činnosti ve školce, rozšířit ji o další aktivity, např. o hostinskou činnost, provozování Klubu matek, dohlídávání dětí atd. Doporučil ponechat doplňkovou činnost tak, jak jej navrhuje p. Stejskalová v důvodové zprávě.

Mgr. Rýžaková řekla, že navrhovaná doplňková činnost se neslučuje se živnostenským zákonem a tudíž nemůže být schválena (hostinská činnost - stravování důchodců). Doplňkové činnosti byly sladěny s návrhem paní Stejskalové a obě strany s tím souhlasí.

Mgr. Tulpa stáhnul svůj protinávrh.

Paní Caklová se tázala na pořádání dětských rekreačních akcí, co tím je myšleno..

Mgr. Květová vysvětlila, že akce spojené s rekreací dětí jiných organizací je vázána opět na živnostenských zákon o cestovních kancelářích.

13. Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro r. 2006

předkládá: Mgr. Miroslava Rýžaková, ředitelka humanitního odboru

Předkladatelka neměla žádné doplnění a nebyla žádná diskuze.

Další bod č. 14 byl časován až na 11.30 hod.

15. Přiznání odměn členům komisí RM, členům výborů ZM a přehled schůzové činnosti komisí, výborů a jednání RM a ZM

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Předkladatel neměl žádné doplnění a nebyla žádná diskuze.

16. Valná hromada JTR a.s.

předkládá: RNDr.Jiří Čeřovský, starosta města

Předkladatel neměl žádné doplnění a nebyla žádná diskuze.

17. Obecně závazná vyhláška - Požární řád

předkládá:Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního odd.

Předkladatel požádal zastupitele o formální opravu textu v předloženém materiálu.

Pan Vostřák se tázal na „plán města“ u Přílohy č. 2 - podzemní a nadzemní hydranty.

Ing. Vaníček vysvětlil, že se rozumí plán rozmístění hydrantů - nikoliv plán města

18. Technické služby - plán obnovy techniky

předkládá:Ing. Radovan Louda, místostarosta

Předkladatel upozornil, že náklady na opravy starších strojů jsou obrovské, hlavně strojů na zimní údržbu. Celý materiál byl projednáván na Radě města a byla doporučena postupná obnova techniky. Dále vysvětlil finanční odhady v tabulkách.

Smyslem materiálu je ekonomicky využít možnosti TSJ a Města, aby to bylo pro obě strany přijatelné.

Ing. Pešek a MUDr. Brandejský pochválili předložený materiál a podpořili jej.

19. INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Ing. Dlouhý nesouhlasil se zaslanou odpovědí na svou minulou interpelaci. Přečetl své stanovisko.

RNDr. Čeřovský vyzval ing. Zemína nebo ing. Vojíře, aby reagovali na přednesený materiál pana Dlouhého.

Ing. Zemín řekl, že bude znovu celá situace prošetřena a zpracována písemná odpověď k připomínkám ing. Dlouhého.

RNDr. Čeřovský uložil úkol opětovně písemně interpelaci vypracovat a odpovědět ing. Dlouhému a tázal se ho, zda souhlasí.

Ing. Dlouhý souhlasil.

Ing. Louda podal krátké vysvětlení, jak vznikla odpověď na interpelaci.

Ing. Dlouhý dále reagoval na odpověď na svou další minulou interpelaci, týkající se aktualizace webových stránek města, se kterou také nesouhlasí. Namátkou hledal zjištěnou konkrétní informaci, týkající se výběrových řízení o stavebních firmách, která na webu nebyla uvedena a označil webové stránky za zbytečné.

RNDr. Čeřovský se ohradil proti konstatování ing. Dlouhého, že webové stránky města jsou k ničemu, s tím zásadně nesouhlasil.

JUDr. Nesvadba se hájil konstatováním, že měl vysvětlit způsob aktualizace webových stránek, což učinil. Nebylo uvedeno, že jde o konkrétní zakázku, která tam chybí.

Ing. Dlouhý konkrétně uvedl, o kterou zakázku jde.

b) Nové interpelace

Ing. Pešek hovořil o provádění údržby veřejné zeleně a kritizoval včera ukončenou údržbu zeleně ve Mšeně (ulice Pod Lávkou). Podal novou interpelaci a navrhl novelizovat smlouvy na údržbu veřejné zeleně, aby se upřesnila náplň práce.

Ing. Jakoubek namístě zodpověděl dotaz - firmy jsou vybírány výběrovým řízením na období 3 let. Práce se přebírají zodpovědnou osobou, proti podpisu.

14. Projekt Jablonec nad Nisou 2007

předkládá:Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Předkladatel okomentoval předložený materiál a zdůraznil, že se jedná o návrh.

Mgr. Karásek komentoval propojení centra města do kulturních akcí města - Dolní náměstí - apeloval, aby bylo Dolní náměstí využito v příštím období (vánoční trhy, další akce v r. 2007).

Ing. Louda doporučil zastupitelstvu schválit zálohu na 1.čtvrtletí 2007, kterou schválil finanční výbor. Konečná částka bude projednávána s přípravou rozpočtu na r. 2007.

20. Kontrola splnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze k tomuto bodu.

21. Diskuse

MUDr. Brandejský hovořil o stavu chodníků ve městě. Upozornil na vytrhané dlažební kostky u OC, v Podhorské ul. (u staré lékárny) a lokalita kina OKO. Doporučil, aby zodpovědný pracovník udělal pochůzku a zajistil opravy v těchto lokalitách.

Pan Berounský hovořil o XXVII. změně územního plánu, týkající se pozemků v Rýnovicích, zástavba kolem ulice Na Stráni. Upozornil, že oblast je v chráněné oblasti ve 3.pásmu. Tázal se, co se konkrétně bude stavět v ulici Na Stráni. Dále se tázal na informaci o „odkanalizování oblasti“ v této lokalitě.

RNDr. Varga řekl, že XXVII. změna má standardní průběh. Docházející petice s jedním textem a podpisy budou postupně projednávány. Po zpracovaném návrhu projektantem, bude opět veřejnoprávní projednání, ke kterému budou mít všichni možnost se vyjádřit. Celý materiál bude pak projednán na zastupitelstvu.

Mgr. Karásek vysvětlil informaci o kanalizaci v Rýnovicích v okolí Staré osady. Jde o projekt v celé městské části.

Ing. Pešek reagoval na dokončenou rekonstrukci centra města. Apeloval na zvýšenou kontrolu ze strany městské policie těchto částí města (kamery, pochůzky).

Mgr. Karásek komentoval údržbu a ochranu zařízení a stav komunikací v centru.

RNDr. Čeřovský vyzval ředitele Městské policie Bc. Rakouše a jednatele TSJ pana Nožičku, aby se vyjádřili k údržbě a pořádku ve městě.

Bc. Rakouš řekl, že kamerový systém je plánovaný na příští rok a bude napojen na vnitroblok (Eurocentrum, Dolní nám., Muzeum skla a bižuterie). Jinak je úzká spolupráce se všemi městskými organizacemi.

Pan Nožička vysvětlil, že opravy jsou prováděny postupně po etapách. Během 10 dnů bude provedena oprava vozovek před zimou v centru města.

Dr. Drábek vystoupil v diskuzi v souvislosti s posledním číslem občasníku Jabloneckého zastupitele a distancoval se od posledního výtisku. Závěrem svého vystoupení poděkoval za spolupráci vedení města i zastupitelům a popřál hodně zdaru v příštím volebním období.

Pan Poborský komentoval kontrolu odvedené práce (rekonstrukce objektů) v centru města. Opravy nutno požadovat v záručních lhůtách od dodavatele. Pochválil spolupráci s ing. Vojířem, vedoucím odd. DSÚ na MěÚ, který při oznámení závady či problému zajistí velmi rychle nápravu.

Mgr. Karásek reagoval na příspěvek p. Poborského ohledně reklamací odvedených stavebních prací. Práce, které jsou nekvalitně dokončeny, nejsou pochopitelně převzaty, opravy po záruční lhůtě musí být řešeny přes TSJ.

Pan Vostřák se tázal, zda členové Městské policie si při svých pochůzkách dělají nějaké záznamy o zjištěných závadách. Dále navrhl, aby na Dolním nám. byly stabilně trhy (ovoce, zelenina, květiny, pitná voda, veřejné WC), aby náměstí „žilo“. Upozornil, že jméno autorky a datum vzniku kašny zmizelo v souvislosti s odstraněním spreyového postřiku. Letopočet vzniku a jméno autorky (pokud s tím bude souhlasit) by se mělo na kašně obnovit. Dále poděkoval za trpělivost všem pracovníkům MěÚ a celému zastupitelstvu za spolupráci. Zdůraznil, že cílem všech je Jablonec nad Nisou, město, ve kterém všichni žijeme.

RNDr. Čeřovský zareagoval na záznamy Městské policie a potvrdil, že ze všech pochůzek jsou tzv. svodky.

Bc. Rakouš vysvětlil k obecně závazným vyhláškám, že Městská policie nemůže některé přestupky řešit na místě, musí je sepsat a písemně předat kompetentním orgánům.

Mgr. Karásek reagoval na možnosti „oživení“ Dolního nám. Vysvětlil, že stabilní instalace stánků by se musela řešit s architekty a projektanty náměstí. Pro příležitostné stánky je náměstí připraveno (instalace el.rozvodů). Dále poukázal na specielní povrchovou úpravu kašny, která právě umožnila jen „pouhé“ omytí postřiku horkou vodou.

Ing. Pešek apeloval na vedení odboru životního prostředí, aby nárokovali větší částku Kč na pořízení oprav stříšek či jejich úplnou obnovu na odpadní kontejnery. Dále navrhl, aby MěÚ zřídilo bezplatnou telefonní linku pro ohlášení „přetékajících“ odpadních kontejnerů. Dále poděkoval všem za spolupráci v uplynulém období a popřál novému zastupitelstvu ještě více slušné politické kultury.

PaedDr. Vízek komentoval článek pana Gregy v občasníku Jablonecký zastupitel.

Ujistil vedení města, že spolupráce s nimi byla velmi solidní a velmi dobrá.

Ing. Louda komentoval opravy komunikací - v Podhorské ul. a v pěší zóně. Doporučil TSJ, aby zajistily urychlenou opravu v Podhorské ul., než se stane nějaký úraz.

Pan Berounský se vrátil ke studii záměru ul. Na Stráni v Rýnovicích. Požadoval konkrétní odpověď, co bude tam bude stát. Vyjádřil zklamání nad průběhem jednání zastupitelstva v celém volebním období. Popřál hodně úspěchů všem v dalším období.

Mgr. Karásek vysvětlil, že se zatím schvaluje nějaký záměr, že nemusí dojít k záměru změny dle vlastníka pozemku. Probíhá standardní postup a návrh nemusí dojít do konečné fáze.

RNDr. Čeřovský dal hlasovat o dalším vystoupení v diskuzi pro p. Františka Radkoviče - nadpoloviční většina (14 členů ) souhlasila s jeho vystoupením. Upozornil na časové omezení 5 minut.

Pan Radkovič vystoupil na téma Historie a my. Kritizoval starostu, že na výroční den 28. říjen naplánoval svoz nebezpečného odpadu.

JUDr. Nesvadba upozornil na rozdíl mezi interpelacemi a diskuzí. Oba body mají naprosto odlišný režim vyřizování. Interpelaci dle zákona je MěÚ povinen písemně zodpovědět, u diskuze není povinnost odpovědět, pokud nezazní odpověď zde. Závěrem popřál všem hodně zdaru v příštím volebním období.

Ing. Pešek apeloval na maximálně vstřícný přístup svozové firmy k občanům, kteří mají někdy těžko dopravitelný odpad na určené místo (lednice).

Ing. Louda zhodnotil uplynulé období, řekl, že většinou zvítězila racionalita a poděkoval za spolupráci a podporu.

RNDr. Čeřovský ukončil diskuzi závěrečným slovem. Poděkoval jako starosta všem za spolupráci v uplynulém období a jako starosta se definitivně rozloučil po 12 letech svého působení v této funkci. Pozval zastupitele na večerní setkání na Bowlingu.

22. Schválení návrhu usnesení

Předseda návrhové komise Ing. Antonín Schäfer zahájil v 11.30 hod. hlasování o jednotlivých bodech návrhu usnesení.

Zastupitelé na svém posledním 36. zasedání ZM hlasovali takto:

Název usnesení

Pro

Proti

Zdrželo se

Usnesení ZM č. 172/2006

25

0

0

Zpráva o činnosti starosty

Nehlasoval 2

Usnesení ZM č. 173/2006

25

0

3

Zpráva o činnosti místostarostů

Nehlasoval 2

Usnesení ZM č. 174/2006

Převody objektů - 1.protinávrh p.Rudolf

17

2

8

2. v původ.znění

24

0

3

Usnesení ZM č. 175/2006

27

0

0

Prodeje pozemků

0

Usnesení ZM č. 176/2006

27

0

0

Prodej bytů

Usnesení ZM č. 177/2006

25

0

2

Výkup nemovitostí

Usnesení ZM č. 178/2006

27

0

0

Schválení návrhu XXII.změny

Usnesení ZM č. 179/2006

25

0

1

OZV č.14/2006

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 180/2006

24

0

3

Účelová dotace z rozpočtu odb.rozvoje

Usnesení ZM č. 181/2006

27

0

0

Zřízení MŠ Havlíčkova 4

Usnesení ZM č. 182/2006

26

0

1

Poskytnutí finan.příspěv.-kultura

Usnesení ZM č. 183/2006

25

0

1

Projekt „Jablonec n.Nisou 2007

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 184/2006

25

0

0

Přiznání odměn členům komisí

Nehlasoval 2

Usnesení ZM č. 185/2007

24

0

2

Valná hromada JTR a.s.

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 186/2006

27

0

0

OZV č.13/2006-Požární řád

Usnesení ZM č. 187/2006

27

0

0

TSJ - koncepce modernizace

Usnesení ZM č. 188/2006

26

1

0

Interpelace - vyřízené

Usnesení ZM č. 189/2006

28

0

0

Kontrola splnění usnesení

23. Závěr

RNDr. Čeřovský poděkoval všem za dnešní účast a popřál všem hodně úspěchů v další práci i v soukromém životě. Vyzval členy Rady města, aby se zúčastnili mimořádné rady města ve vedlejší místnosti. Starosta města ukončil jednání zastupitelstva v 11.55 hod.

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Jaroslava Diringerová, PaedDr. František Vízek

Vytvořeno 13.11.2006 11:16:34 | přečteno 2311x | Petr Vitvar