Usnesení 12.10.2006

Usnesení ze 36. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 12. října 2006.

Usnesení ZM č. 172/2006

Zpráva o činnosti starosty města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a

bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 173/2006

Zpráva o činnosti místostarostů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů města a

bere je na vědomí.

Usnesení ZM č. 174/2006

Převody objektů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech objektů a

schvaluje

1. prodej objektu Jiráskova 950/10 Jablonec n.N. vč. st.p.č. 707 oddělené ze st.p. 707 o výměře 414 m2 KÚ Jbc.n.N. společnosti RIA REALITY Škrobárova 2182/3 Praha 3, IČ 25786946 za kupní cenu ve výši 3,300.000,- Kč s tím, že 2,000.000,- Kč uhradí při podpisu kupní smlouvy a 1,300.000,- proinvestují do oprav vnějšího pláště objektu (střecha, fasáda) do 2 let od podpisu kupní smlouvy. Poté bude tato investice považována za úhradu této části kupní ceny,

2. prodej objektu Jiráskova 795/12, Jablonec nad Nisou, vč. st. p. č. 692, k. ú. Jablonec nad Nisou, společnosti RIA REALITY, a.s., Škrobárova 2182/3, Praha 3, IČ 25786946, za kupní cenu ve výši 2,200.000,- Kč s tím, že 1,200.000,- Kč uhradí při podpisu kupní smlouvy a 1,000.000,- Kč proinvestuje do oprav vnějšího pláště objektu do 2 let od podpisu kupní smlouvy. Poté bude tato investice považována za úhradu této části kupní ceny.

Usnesení ZM č. 175/2006

Prodeje pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodejích pozemků a

A. schvaluje

1) prodej p.p.č. 2577/14 o výměře 34 m2 a p.p.č. 2584/15 o výměře 36 m2 (celkem 70 m2) vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem likvidace náletu p. V. B., bytem ., Jablonec n. N. za cenu 125,- Kč/m2, tj. celkem 8.750,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2) prodej p.p.č. 2295/28 o výměře 9 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod schodištěm manželům JUDr. Z. a V. Š., bytem Rádlo . za cenu 400,-Kč/m2, tj. celkem 3.600,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3) prodej p.p.č. 1894/34 o výměře 37 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání předzahrádky p. R. N., bytem ., Jablonec n. N. za cenu 400,-Kč/m2, tj. celkem 14.800,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

4) prodej části p.p.č. 942/1 dílu „b“ o výměře 458 m2 a části p.p.č. 2635 dílu „c“ o výměře 122 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem ucelení pozemků společnosti ASTRA, spol. s r.o., IČ 41329104 se sídlem Havlíčkova 9, Jablonec n. N. za cenu 600,- Kč/m2, tj. celkem 348.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

5) prodej p.p.č. 574/13 o výměře 63 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem majetkoprávního vypořádání současného stavu p. Petru Janderovi, bytem Panenská 54, Jablonec n.N. za cenu 250,- Kč/m2, tj. celkem 15.750,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

6) prodej p.p.č. 1480/5 o výměře 301 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání zahrady manželům P. a H. P., bytem ., Jablonec n. N. za cenu 150,-Kč/m2, tj. celkem 45.150,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

7) prodej p.p.č. 1436/46 o výměře 47 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem ucelení zahrady společnosti Krejčí úklid, s.r.o., IČ 25003143, se sídlem Podhorská 69, Jablonec n. N. za cenu 315,- Kč/m2, tj. celkem 14.805,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

8) prodej p.p.č. 2239/6 o výměře 3 m2, p.p.č. 2239/7 o výměře 12 m2 a p.p.č. 2750/3 o výměře 12 m2 (celkem 27 m2) vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem přístupu manželům J. a Z. V., bytem ., Jablonec n. N. za celkovou cenu 20.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

9) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej p.p.č. 2040 o výměře 466 m2 k.ú. Jablonec n.N. za účelem výstavby polyfunkčního objektu s p. M. C., bytem ., Brodce nad Jizerou. za cenu 1200,- Kč/m2, tj. celkem 559.200,- Kč s tím, že o vydání územního rozhodnutí bude zažádáno do 31.12.2008, o vydání stavebního povolení bude zažádáno do 30. 6. 2009 a o vydání kolaudačního rozhodnutí bude zažádáno do 31. 12. 2010. Doby kolaudace bude uzavřena nájemní smlouva s tím, že po dobu příprav bude nájemné stanoveno ve výši 35,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby ve výši 1,--Kč/m2/rok s tím, že v případě nedodržení výše uvedených termínů a podmínek bude p. M. C.. zpětně dopočítáno nájemné ve výši ½ CM tj. 170,- Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby žádosti o kolaudační rozhodnutí.

10) prodej p.p.č. 797/23 o výměře 8 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod garáží panu M. J., bytem ., Jablonec n. N. za cenu 1.100,- Kč/m2, tj. celkem 8.800,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

11) prodej p.p.č. 528/8 o výměře 434 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady do podílového spoluvlastnictví každý ideální ½ manželům ing. R. a ing. M. Ž., bytem ., Jablonec n. N. a manželům ing. Ji. a Mgr. J.S. bytem ., Jablonec n. N. za cenu 250,- Kč/m2, tj. celkem 108.500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

12) prodej p.p.č. 528/1 o výměře 220 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady panu ing. Z. L., bytem ., Jablonec n. N. za cenu 250,- Kč/m2, tj. celkem 55.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

B. neschvaluje

1) prodej p.p.č. 156/4 o výměře 129 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem ucelení nemovitostí se st.p.č. 661/1 v k.ú. Jablonec n. N. společnosti RM CAPITAL & CONSULTING, s.r.o., se sídlem Soukenná 1, Jablonec n. N.

2) prodej části p.p.č. 973/7 v k.ú. Rýnovice za účelem rozšíření zahrady manželům Z.i a R. B., bytem ., Jablonec n. N.

3) prodej části p.p.č. 973/7 v k.ú. Rýnovice za účelem rozšíření zahrady manželům K. a D.P., bytem ., Jablonec n. N.

4) zřízení věcného břemene přes p.p.č. 488/1 v k.ú. Rýnovice pro manžele Vl. aj. J., bytem ., Jablonec n. N., p. P. T., bytem ., Jablonec n. N. a pí. J. K., Ohrazenice ..

Usnesení ZM č. 176/2006

Prodej bytu

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

schvaluje

prodej neobsazené bytové jednotky č. 557/02 v objektu Vrkoslavická 21/557 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 272/3757 na společných částech domu a stavební parcele č. 3193, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, manželům Iv. aj. Š., bytem ., Nové Město pod Smrkem za kupní cenu 119.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

Usnesení ZM č. 177/2006

Výkup nemovitostí

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o výkupech nemovitostí:

A. schvaluje

záměr výkupu st.p.č. 2664/1 o výměře 3568 m2 včetně budovy č.p. 1982, st.p.č. 2264/2 o výměře 32 m2, st.p.č. 2264/3 o výměře 13 m2 včetně budovy bez č.p., která není zapsána na listu vlastnictví a p.p.č. 453/3 o výměře 28 885 m2, p.p.č. 456/5 o výměře 6851 m2, p.p.č. 395/29 o výměře 51 m2 v k.ú. Jablonec n.N

B. neschvaluje

záměr účasti ve výběrovém řízení na prodej objektu Komenského 10/21, včetně st.p.č. 94/2 o výměře 221 m2 v k.ú. Jablonec n.N.

C. ruší

usnesení č. 57/2006/20 ze dne 20.4.2006

Usnesení ZM č. 178/2006

Schválení XXII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o průběhu veřejnoprávního projednání XXII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou a

A. schvaluje

v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

podbod č. 1) změnu funkčního využití pozemků části pozemků p.p. 851/1,6 850 v k.ú. Rýnovice z ploch zastavitelných v kategorii SZ - sportovní plochy na plochy zastavitelné v kategorii B2 - bydlení v rodinných domech městského typu

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

 • B1 - komplexní urbanistický návrh
 • B4.2. - výkres životního prostředí
 • B12 - výkres zemědělského půdního fondu
 • B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

podbod č. 2) doplnění závazných regulativů u pozemků p.č. 670, 671, 666/1,2,3, a st.p.672, 666/4 v k.ú. Rýnovice o přípustnost výstavby zahrádkářské chaty.

Změna je zaznamenána v textu OZV o závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou, oddíl III. - Části území - bloky, S1 - smíšené bydlení

podbod č. 3) změnu funkčního využití pozemků st. p. 912 a p.č. 913, 929 - část v k.ú. Proseč nad Nisou z ploch zastavitelných v kategorii dopravní plochy funkční třídy C1 na plochy zastavitelné v kategorii S2 - plochy smíšeného bydlení

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

 • B1 - komplexní urbanistický návrh
 • B4.2. - výkres životního prostředí
 • B12 - výkres zemědělského půdního fondu
 • B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

podbod č. 4) změnu funkčního využití pozemků p.č. 52/4,22, 51/6,7 89/1,2,3, 980, pčk. 82/1 - část v k.ú. Kokonín z ploch rezervních zastavitelných v kategorii B1 - bydlení v rodinných domech městského typu na plochy návrhové zastavitelných v kategorii B1 - bydlení v rodinných domech městského typu

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

 • B1 - komplexní urbanistický návrh
 • B4.2. - výkres životního prostředí
 • B12 - výkres zemědělského půdního fondu
 • B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

podbod č. 5) změnu funkčního využití pozemku p. č. 228/2,4 v k.ú. Rýnovice z ploch nezastavitelných v kategorii PK - parky, lesoparky na plochu zastavitelnou v kategorii S1 - smíšené bydlení

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

 • B1 - komplexní urbanistický návrh
 • B4.2. - výkres životního prostředí
 • B12 - výkres zemědělského půdního fondu
 • B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

podbod č. 6b) změnu funkčního využití pozemků

- p.č. 788 - část, 789 - část, 790, , 810/1,2 - část, 808, 809 v k.ú. Proseč nad Nisou z ploch nezastavitelných v kategorii louky, pastviny na plochy zastavitelné v kategorii B1 - bydlení v rodinných domech

- p.č. 792 - část v k.ú. Proseč nad Nisou z ploch nezastavitelných v kategorii KL - plochy určené k plnění funkcí lesa na plochy nezastavitelné v kategorii UR - nadregionální biokoridor.

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

 • B1 - komplexní urbanistický návrh
 • B4.2. - výkres životního prostředí
 • B12 - výkres zemědělského půdního fondu
 • B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

podbod č. 7) změnu funkčního využití pozemku p. č. 445/1 v k.ú. Kokonín z ploch neregulovaných územním plánem na plochu zastavitelnou v kategorii B2 - bydlení v rodinných domech městského typu

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

 • B1 - komplexní urbanistický návrh
 • B4.2. - výkres životního prostředí
 • B12 - výkres zemědělského půdního fondu
 • B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

podbod č. 8) vymezení veřejně prospěšné stavby č. 11 - „městská skládka sněhu včetně skladu inertního materiálu“ na pozemcích p.č. 815-část a 816/2 - část, v k.ú. Rýnovice

Změna je zaznamenána v textu OZV o závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou, oddíl IV. - Veřejně prospěšné stavby

podbod č. 9) doplnění závazných regulativů u ploch v kategorii O - zařízení na zpracování odpadů o následující text:

Charakteristika území:

Od ploch pro bydlení budou pracovní aktivity odděleny účinným pásem ochranné zeleně. Podmínky účinnosti určí svým stanoviskem dotčený správní úřad ochrany životního prostředí.

Změna je zaznamenána v textu OZV o závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou, oddíl III. - Části území - bloky, O - Zařízení pro zpracování odpadů

B. bere na vědomí

stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování s tím, že připomínky v něm uplatněné jsou respektovány

C. ukládá

Mgr. Petru Karáskovi - místostarostovi

předložit ZM Jablonce nad Nisou Obecně závaznou vyhlášku města o schválení XXII. změny platného územního plánu.

Usnesení ZM č. 179/2006

Obecně závazná vyhláška č. 14/2006, kterou se mění a doplňuje OZV číslo 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

vydává

ve smyslu § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 14/2006, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“.

Usnesení ZM č. 180/2006

Účelová dotace poskytnutá z rozpočtu odboru rozvoje

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu odboru rozvoje

A. schvaluje

1) Poskytnutí účelové dotace firmě JV5P - marketing spol. s r.o. Frimlova 23, Liberec ve výši 300 000,-Kč

2)Uzavření smlouvy mezi městem Jablonec nad Nisou a firmou JV5P marketing. Spol.s r. o. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Jablonec nad Nisou

3) Rozpočtovou změnu uvedenou v důvodové zprávě - přesun finančních prostředků v kapitole 7000 - odbor rozvoje, bez vlivu na celkový objem rozpočtu města Jablonec nad Nisou

B. požaduje

1) od příjemce před uzavřením smlouvy rozpočet na pořízení zařízení

2) jako přílohu smlouvy vypracovat „provozní podmínky“ včetně stanovení ceny pro první sezony.

Usnesení ZM č. 181/2006

Zřízení Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

1) a) zřízení příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace k 1. 1. 2008

b) zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace

2) a) vyjmutí odloučeného pracoviště Havlíčkova 4 z příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace k 1. 1. 2008

b) zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace

Usnesení ZM č. 182/2006

Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2006

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

poskytnutí finančních příspěvků pro vybrané subjekty z oblasti kultury dle návrhu Kulturní komise RM.

Usnesení ZM č. 183/2006

Projekt „Jablonec nad Nisou 2007“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

A. schvaluje

1) návrh projektu „Jablonec nad Nisou 2007“ dle důvodové zprávy

2) finanční rámec na realizaci projektu ve výši 3 010 tis. Kč

3) zálohu na 1. čtvrtletí 2007 ve výši 650 tis. Kč s tím, že konečná částka
na projekt bude projednána v rámci rozpočtu na rok 2007

B. pověřuje

1) koordinací projektu „Jablonec nad Nisou 2007“ Eurocentrum Jablonec
nad Nisou s.r.o.

2) realizací povinných akcí projektu „Jablonec nad Nisou 2007“ subjekty
dle důvodové zprávy

C. ukládá

Ing. Martě Procházkové, jednatelce Eurocentra Jablonec nad Nisou s.r.o.

zpracovat projekt „Jablonec nad Nisou 2007“ a předložit ho na jednání Rady města v prosinci 2006 a na jednání Zastupitelstva města v lednu 2007

Usnesení ZM č. 184/2006

Přiznání odměn členům komisí RM, členům výborů ZM a přehled o schůzové činnosti komisí, výborů a jednáních RM a ZM

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A. bere na vědomí

informaci o schůzové činnosti výborů ZM, komisí RM, Rady a Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou

B. schvaluje

mimořádné jednorázové odměny pro členy výborů ZM a komisí RM za rok 2006 dle přílohy č. 5.

Usnesení ZM č. 185/2006

Valná hromada JTR a.s.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se valné hromady společností Jablonecká teplárenská a realitní a.s. a

A. bere jej na vědomí

B. navrhuje

1) Ing. Radovana Loudu za Město Jablonec nad Nisou do dozorčí rady JTR, a.s.

2) Ing. Karla Dlouhého za Město Jablonec nad Nisou do představenstva JTR, a.s.

C. deleguje

dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb. na valnou hromadu Jablonecké teplárenské a realitní a.s. Mgr. Pavla Dymokurského, vedoucího právního oddělení MěÚ.

D. Delegovaná osoba je pověřena výkonem akcionářských práv a hlasováním dle návrhu v důvodové zprávě.

Usnesení ZM č. 186/2006

Obecně závazná vyhláška města Jablonce nad Nisou č. 13/2006, Požární řád města Jablonce nad Nisou a stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o úpravě obecně závazných vyhlášek na úseku požární ochrany

vydává

Obecně závaznou vyhlášku města Jablonce nad Nisou č. 13/2006, Požární řád Města Jablonce nad Nisou a stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob, a to ve znění dle článku II důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 187/2006

Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. - Koncepce modernizace komunální techniky pro období 2007 - 2012 v Technických službách Jablonec n.N., s.r.o.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o koncepci modernizace komunální techniky pro období 2007 - 2012 v Technických službách Jablonec n.N., s.r.o. a

A. schvaluje

princip postupné obnovy komunální techniky pro období 2007 - 2012 v Technických službách Jablonec n.N., s.r.o., která je uvedena v důvodové zprávě se zajištěním financování dle var. č. 2 uvedené na straně 4 důvodové zprávy.

B. ukládá

Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi města

zapracovat do rozpočtu města každoročně částku uvedenou v posledním sloupci v tabulce č. 3, která je přílohou této důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 188/2006

Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 35. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 7. září 2006.

Usnesení ZM č. 189/2006

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
města starosta

Ing. Antoní Schäfer
předseda návrhové komise

Vytvořeno 13.11.2006 10:51:52 | přečteno 2283x | Petr Vitvar