Zápis 09.03.2006

Zápis ze 31. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 9. března 2006 od 9:00 hodin.

  • Přítomno: 22 členů Zastupitelstva města
  • Omluveni: p. Berounský, MUDr. Jorg, MUDr., Jörgová, Ing. Pešek - všichni mimo ČR, Mgr. Paukrtová, MUDr. Krsek, p. Šourek
  • Neomluveni:
  • Ověřovatelé: p. Pavel Petrželka, pí. Jaroslava Diringerová
  • Zapsala: Eva Vanerová

Jednání 31. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, v 9,05 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomno 20 členů ZM a je usnášení schopné. Poblahopřál oslavencům, kteří měli narozeniny v termínu mezi posledním zastupitelstvem a dneškem, a předal květiny.

Dále předal pamětní medaile, vydané u příležitosti otevření Centra obchodní spolupráce v Jablonci nad Nisou všem zastupitelům, kteří se tohoto slavnostního zahájení nemohli zúčastnit.

Pan starosta konstatoval, že zápis z 30. zasedání ZM byl ověřovateli podepsán bez připomínek.

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli zvoleni pan Pavel Petrželka a paní Jaroslava Diringerová.

(16-0-1-3)

RNDr.Čeřovskýpředložil dnešní program, doplněný o materiál, který obdržel každý do desek na stůl. Jelikož neměl k předloženému programu nikdo žádné připomínky ani doplnění, navrhl vypuštění bodu 17) Regiotram Nisa z programu jednání. Odůvodnil to očekávaným jednáním řídícího výboru Regiotramu, z kterého vyplynou konkrétní postupy, podle kterých se bude dále vyvíjet tento projekt. Tento bod navrhl zařadit na některá další jednání zastupitelstva.

Program byl schválen takto:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení návrhové komise

4. a) Zpráva starosty města
b) Zpráva místostarostů

5. Změna v názvu ulice

6. Převody objektů

7. Prodej pozemků

8. Prodej bytů

9. Finanční plnění smluv o prodeji

10. Zrušení předkupního práva (Liberecký kraj)

11. Darovací smlouvy - plynovodní přípojka ulice Průběžná

12. Zpráva o plnění koncepce bezpečnosti a činnosti MP za r. 2005

13. Žádost Občanského sdružení FOKUS o půjčku

14. Rozbor potřeby stacionářů

15. Valná hromada JTR, a.s.

16. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za r. 2005

17. Regiotram Nisa

18. Střelnice - rekonstrukce atletické haly

19. Obecně závazná vyhláška č. 5/2006

20. Schválení zadání XX. změny územního plánu města Jablonec n. N.

21. Opětovná volba přísedících Okresního soudu v Jablonci n. N.

22. Výroční zpráva - svobodný přístup k informacím

23. Spolkový dům Floriánka - navýšení rozpočtu

24. Projekt Jablonec nad Nisou

25. Finanční dar Lukáši Bauerovi, olympionikovi z Turína

26. Interpelace
a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM
b) Nové interpelace

27. Kontrola splnění usnesení

28. Zásady odměňování neuvolněných zastupitelů

29. Diskuse

30. Schválení návrhu usnesení

31. Závěr

(20-0-0-0)

Dále byli navrženi členové návrhové komise takto: předseda: Dr.Ing. J.Drábek

členové: p.P.Petrželka, pí.J.Diringerová, MUDr.J.Brandejský, Mgr.P.Tulpa.

(19-0-1-0)

Následovalo jednání dle programu.

4a) Zpráva starosty města

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

4b) Zpráva místostarostů

Předkládá: Mgr.Jiří Rudolf

Ing.Radovan Louda

Mgr.Petr Karásek

Mgr.Rudolf svou zprávu doplnil o informaci z převzetí cen pro naše město v soutěži o Zlatý erb 2006 za 2. místo v kategorii webové stránky města a cenu za 3. místo v kategorii elektronická služba.

Pan Vostřák se tázal, co je to „depistáž“ a chtěl vysvětlení k textu v předloženém materiálu ohledně vazebních rozhodnutí.

Mgr. Macek vysvětlil, že se jedná o vyhledávací povinnost na místě, resp.místní šetření ohledně nemocných.

Mgr.Karásek doplnil svou zprávu o informaci k jednání kruhové křižovatky ul.Tovární a ul.Liberecká. Je snaha rychlého vyřešení dopravní situace.

Pan Vostřák měl připomínku k názvu „Floriánka“ - není správné - jedná se o Spolkový dům Jablonec nad Nisou. Dále se tázal na místo přemostění Lužické Nisy.

Mgr.Karásek odpověděl, že přemostěním Lužické Nisy je myšlen komunikační uzel na Ovocném trhu.

Ing. Louda stručně doplnil svou zprávu o informaci týkající se převodu objektů firmě INTERMA. Dále krátce pohovořil o dopravní obslužnosti v Jablonci n.N.

Pan Vostřák se tázal na vytyčovací protokoly k agendě převodů pozemků a objektů - konkrétně ve Mšeně.

Mgr.Svoboda vysvětlil, že se momentálně čeká odpověď od Úřadu pro zastupování státu až získá všechny nabývací tituly.

5) Změna v názvu ulice

Předkládá: JUDr. Petr Karlovský, ředitel správního odboru

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

6) Převody objektů

Předkládá: Mgr. Pavel Svoboda, vedoucí odd.majetkoprávního

Předkladatel doplnil o krátkou informaci u bodu A1) o ceně za garáž u p.Bendla.

Nebyla žádná další diskuze.

7) Prodej pozemků

Předkládá: Mgr. Pavel Svoboda, vedoucí odd.majetkoprávního

Předkladatel doplnil, že stahuje u části A. bod 10) , kdy p. Vrkoslav odstoupil od směny.

Mgr.Tulpa se tázal na navrženou cenu u bodu A1)- cena za objekt v centru města Podhorská ul. Dále se zajímal o cenu za prodej pozemku bývalé tržnice a zda někdo zvažoval koncepci parkování v centru formou „Parkhaus“.

Mgr.Karásek odpověděl, že“ parkovací domy“ byly odsouhlaseny na minulém ZM jako součást koncepce parkovacích ploch na pozemcích býv.tržnice.

Mgr.Svoboda odpověděl na dotaz k ceně u bodu Al) - byla vyšší nabídka než obvykle.

8) Prodej bytů

Předkládá: Mgr. Pavel Svoboda, vedoucí odd.majetkoprávního

Předkladatel stáhnul bod A3 a A8, oba zájemci odstoupili od koupě bytové jednotky.

Nebyla žádná další diskuze.

9) Finanční plnění smluv o prodeji

Předkládá: Mgr. Pavel Svoboda, vedoucí odd.majetkoprávního

Předkladatel doplnil důvodovou zprávu u A2 a A3 o slovo „doporučil“ místo slova „projedná“.

Nebyla žádná další diskuze.

10) Zrušení předkupního práva (Liberecký kraj)

Předkládá Mgr. Pavel Svoboda, vedoucí odd.majetkoprávního

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

(V 9.30 hod. přišel Ing. Kracík, paní Vocelová a Mgr. Žur - celkový počet přítomných zastupitelů 23)

11) Darovací smlouvy - plynovodní přípojka ulice Průběžná

Předkládá: Mgr. Pavel Svoboda, vedoucí odd.majetkoprávního

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

RNDr.Čeřovský upozornil na časování bodu 12) na 10,30 hod., bodu 15) v 11.00 hod. a bodu 21) na 12 hod., proto se nejprve projednávaly body bez časového určení.

13) Žádost Občanskému sdružení FOKUS o půjčku

Předkládá: Mgr. Tomáš Macek, ředitel OSVZ

Předkladatel okomentoval předložený materiál a upravil usnesení. Text přečetl a předal písemně předsedovi návrhové komise.

MUDr.Brandejský se zeptal, zda projekt bude schválen příslušným plátcem podpory.

Mgr.Macek odpověděl, že projekt byl schválen Libereckým krajem a podpora byla poskytnuta.

14) Rozbor potřeby stacionářů

Předkládá: Mgr. Tomáš Macek, ředitel OSVZ

Předkladatel neměl doplnění .

Mgr.Tulpa se ptal na další kroky stacionářů.

Mgr. Macek odpověděl, že se připravuje koncem roku seminář, kde budou další kroky pro stacionáře navrženy.

16) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za r. 2005

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Předkladatel krátce okomentoval předložený materiál.

Nebyla žádná diskuze.

18) Střelnice - rekonstrukce atletické haly

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Předkladatel krátce okomentoval předložený materiál ve všech etapách výstavby.

Pani Bezdičková připomněla děti žijící ve Mšeně a jejich venkovní prostory k hraní a sportu - aby bylo také pamatováno s financemi na ně.

Mgr. Karásek řekl, že bude letos vybudováno další hřiště převážně ze státní dotace.

19) Obecně závazná vyhláška č. 5/2006

Předkládá: Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

20) Schválení zadání XX. Změny územního plánu města Jablonec nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

22) Výroční zpráva - svobodný přístup k informacím

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

Předkladatel krátce okomentoval předložený materiál a nebyla žádná diskuze.

23) Spolkový dům Floriánka - navýšení rozpočtu

Předkládá: Mgr. Tomáš Macek, ředitel OSVZ

Mgr. Macek řekl, že předložený materiál je závěrečné shrnutí financování Spolkového domu.

Neproběhla žádná diskuze.

24) Projekt Jablonec nad Nisou

Předkládá: Ing. Marta Procházková, jednatelka Eurocentra Jablonec nad Nisou

Předkladatelka neměla doplnění.

Mgr.Tulpa žádal o přehodnocení příspěvku na turnaj pedagogických pracovníků, který pořádá Gymnazium U Balvanu.

25) Finanční dar Lukáši Bauerovi, olympionikovi z Turína

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

26. INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Předkládá: Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosty

Předkladatelka neměla doplnění.

Pan Vostřák okomentoval své minulé interpelace a vyjádřil nespokojenost s odpověďmi.

RNDr.Čeřovský přečetl novou interpelaci, kterou písemně obdržel od pana Vostřáka.

15) Valná hromada JTR, a.s.

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Předkladatel vyzval pan Balcara, aby případně odpověděl na dotazy k předloženému materiálu. Nebyla žádná diskuze.

27) Kontrola splnění usnesení

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

28) Zásady odměňování neuvolněných zastupitelů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

29) Diskuse

Dr.Drábek diskutoval o postupu při žádosti o vydání OP při dovršení 15 let. Komentoval přecházení žadatele z ul.Komenského na Mírové nám.

JUDr. Nesvadba reagoval na tuto diskuzi a zdůraznil, že vyřešení celého postupu vyřízení žádosti o OP je dle zákona ČR.

Pani Nováková se tázala na stav jednání ohledně objektu Musilových a zda město může mít nějakou možnost nebo kompetenci něco nařídit vůči novým majitelům objektů odkoupených od města.

RNDr.Čeřovský reagoval na otázku objektu Musilových - zasláno na Senát do Brna, zatím bez odpovědi, bude vznesena interpelace k ministrovi spravedlnosti.

Mgr.Dymokurský potvrdil, že město nemůže nic konkrétního učinit ohledně nějakých nařízení vůči soukromým majitelům objektů. Je možné poskytnout informační servis.

Paní Diringerová se vrátila k otázce vyřízení OP. Dále kritizovala vybudování nové herny v ul.Podzimní a ul.Vysoké.

Ing.Louda reagoval, že se jedná zřejmě o soukromý dům Jednoty Liberec, o jehož nájemnících nemá město žádné informace.

JUDr.Karlovský se vyjádřil k otázce OP; byl vydán informativní materiál a nelze trvale umisťovat tyto informace na stránkách Jabloneckého měsíčníku. Poukázal na možnost internetových stránek.

Dr.Drábek požádal o aktivní řešení celé agendy vydávání průkazů .

RNDr.Čeřovský vyhlásil 5 min. přestávku na úpravu usnesení, aby se mohly odhlasovat již projednané body.

(V 10,20 hod. bylo zahájeno hlasování o již projednaném bloku programu.
Přítomno 23 zastupitelů.)

Usnesení ZM č. 29/2006
Zpráva o činnosti starosty města

Pro 23

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení ZM č. 30/2006
Zpráva o činnosti místostarostů

Pro 23

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení ZM č. 31/2006
Změna názvu části ulice


Pro 23


Proti 0


Zdržel se 0

Usnesení ZM č. 32/2006
Převody objektů

Pro 23

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení ZM č.33/2006
Prodej pozemků


Pro 23


Proti 0


Zdržel se 0

Usnesení ZM č.34/2006
Prodej bytů


Pro 23


Proti 0


Zdržel se 0

Usnesení ZM č. 35/2006
Finanční plnění smluv o prodeji

Pro 22

Proti 0

Zdržel se 1

Usnesení ZM č. 36/2006
Zrušení předkupního práva (Liberecký kraj)

Varianta A) schvaluje

Pro 15

Proti 2


Zdržel se 5
Nehlas. 1

Varianta B) neschvaluje

Pro 8

Proti 7

Zdrželo se 8

Dohadovací řízení - schvaluje

Pro 18

Proti 1

Zdrželo se 3
Nehlas. 1

Usnesení ZM č. 37/2006
Darovací smlouvy - plynovodní přípojka ulice Průběžná


Pro 21


Proti 1


Nehlas. 1

Usnesení ZM č. 40/2006
Rozbor potřeby stacionářů


Pro 23


Proti 0


Zdrželo se 0

Usnesení ZM č. 41/2006
Valná hromada JTR a.s.


Pro 18


Proti 2


Zdrželo se 3

Usnesení ZM č. 42/2006
Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za rok 2005


Pro 23


Proti 0


Zdrželo se 0

Usnesení ZM č. 43/2006
Střelnice - rekonstrukce atletické haly


Pro 23


Proti 0


Zdrželo se 0

Usnesení ZM č. 44/2006
Obecně závazná vyhláška č. 5/2006, kterou se mění a doplňuje OZV číslo 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“


Pro 23


Proti 0


Zdrželo se 0

Usnesení ZM č. 45/2006
Schválení zadání XX. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou


Pro 23


Proti 0


Zdrželo se 0

Usnesení ZM č. 47/2006
Výroční zpráva - svobodný přístup k informacím (zákon 106/1999 Sb.)


Pro 23


Proti 0


Zdrželo se 0

Usnesení ZM č. 48/2006
Spolkový dům - navýšení rozpočtu rozpočtové rezervy města


Pro 23


Proti 0


Zdrželo se 0

Usnesení ZM č. 49/2006
Projekt Jablonec nad Nisou 2006 a související rozpočtová opatření


Pro 22


Proti 0


Zdrželo se 1

Usnesení ZM č. 50/2006
Peněžní dar z Fondu na reprezentaci města pro rok 2006


Pro 22


Proti 0


Nehlas. 1

Usnesení ZM č. 51/2006
Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM


Pro 23


Proti 0


Zdrželo se 0

Usnesení ZM č. 52/2006
Kontrola splnění usnesení


Pro 23


Proti 0


Zdrželo se 0

Usnesení ZM č. 53/2006
Odměňování členů ZM


Pro 22


Proti 0


Zdrželo se 1

Předseda návrhové komise Dr.Drábek ukončil 1.část hlasování v 10,40 hod.

RNDr.Čeřovský otevřel další blok jednání a přivítal zástupce Městské policie k projednávání bodu 12).

12) Zpráva o plnění koncepce bezpečnosti a činnosti MP za r. 2005

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Mgr.Rudolf se tázal, zda vymožené částky byly zahrnuty do rozpočtu 2005, což mu Bc.Rakouš potvrdil.

(Pan Kolář odešel v 10.42 hod. - počet přítomných je 22 členů ZM)

Dále dal pan starosta odhlasovat usnesení k právě projednanému bod č.12) a bodu č.13).

Usnesení ZM č. 38/2006
Zpráva o plnění Koncepce bezpečnosti a o činnosti městské policie za rok 2005


Pro 20


Proti 0


Zdrželo se 2

Usnesení ZM č. 39/2006 Žádost Občanského sdružení Fokus o půjčku


Pro 21


Proti 0


Zdrželo se 1

RNDr.Čeřovský požádal p.Kodytkovou, aby přečetla seznam přítomných volených přísedících a zda je možno přistoupit k projednání bodu č.21).

21) Opětovná volba přísedících Okresního soudu v Jablonci nad Nisou

Předkládá : Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosty

Paní Kodytková omluvila nemocné volené přísedící a představila přítomné, kteří pak jednotlivě přistupovali před zastupitele a osobně se představovali.

Vzhledem k tomu, že nebyla žádná diskuze, bylo přistoupeno k odhlasování tohoto bodu.

Usnesení ZM č. 46/2006
Opětovná volba přísedících Okresního soudu v Jablonci nad Nisou

Pro 22

Proti 0

Zdrželo se 0

RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, popřál všem opětovně zvoleným přísedícím hodně zdaru v jejich záslužné práci, poděkoval všem za účast a ukončil 31. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou v 11.15 hodin.

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

O v ě ř o v a t e l é :

Pavel Petrželka, Jaroslava Diringerová

V Jablonci nad Nisou, dne 14. března 2006

Vytvořeno 12.5.2006 9:16:15 | přečteno 2510x | Petr Vitvar