Usnesení 09.03.2006

Usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 9. března 2006.

Usnesení ZM č. 29/2006

Zpráva o činnosti starosty města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu o činnosti starosty města a

bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 30/2006

Zpráva o činnosti místostarostů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů města a tyto

bere na vědomí.

Usnesení ZM č. 31/2006

Změna názvu části ulice

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o změně dosavadního názvu části ulice a

schvaluje

změnu dosavadního názvu části ulice „Riegrova“ a přejmenování tohoto úseku na ulici „NEMOCNIČNÍ“ dle důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 32/2006

Převody objektů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodu objektů a

schvaluje

 1. prodej nebytové jednotky č. 1726/8 v objektu Větrná 12/1726 v Jablonci nad Nisou, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 170/8057 na společných částech domu a stavební parcele č. 1752, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou manželům R. a L. M., bytem …, Jablonec nad Nisou za kupní cenu 102.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.
 2. prodej nebytové jednotky č. 3061/5 v objektu V Aleji 44/3061 v Jablonci nad Nisou, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 240/4689 na společných částech domu a stavební parcele č. 2945, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou paní I. Š., bytem …., Jablonec nad Nisou za kupní cenu 75.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.
 3. výkup objektu Liberecká 90/1795 včetně st.p.č. 2317 o výměře 162 m2, garáže bez č.p. i č.e. včetně st.p.č. 248/2 o výměře 1079 m2 a p.p.č. 695/3 o výměře 38 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. za cenu 930.000,- Kč.

Usnesení ZM č.33/2006

Prodej pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji pozemků a

A.) schvaluje

 1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej p.p.č. 2685/1 o výměře 363 m2 k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby přízemního obchodního objektu se společností S.M. TRADE s.r.o., IČ 25008480, se sídlem Pražská 13, Jablonec n. N., za cenu ve výši 2000,- Kč/m2, tj. celkem 726.000,- Kč s tím, že o územní rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 30. 6. 2006, o stavební povolení bude požádáno nejpozději do 31. 10. 2006 a o kolaudaci bude požádáno nejpozději do 30.9. 2007. Do doby kolaudace bude uzavřena nájemní smlouva s tím, že po dobu příprav bude výše nájemného stanovena ve výši 35,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby nového objektu ve výši 1,--Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
 2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej p.p.č. 40/1 o výměře 481 m2, st.p.č. 2584 o výměře 149 m2 a st.p.č. 3065 o výměře 2096 m2, p.p.č. 2502/8 o výměře 4 m2 a p.p.č. 2291 o výměře 262 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N., za účelem výstavby polyfunkčního domu s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude upřesněna až po kolaudaci objektu se společností PROCTUS 3 s.r.o., IČ 27285391, se sídlem Londýnská 51/2, Liberec, za cenu ve výši 900,- Kč/m2, s tím, že o územní rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 31. 3. 2007, o stavební povolení bude požádáno nejpozději do 30. 9. 2007 a o kolaudaci bude požádáno nejpozději do 31. 1. 2009. Do doby kolaudace bude uzavřena nájemní smlouva s tím, že po dobu příprav bude výše nájemného stanovena ve výši 35,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby nového objektu ve výši 1,- Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
 3. prodej p.p.č. 805/1 o výměře 643 m2 a p.p.č. 806/3 o výměře 612 m2 v k.ú. Kokonín za účelem výstavby rodinného domu manželům P. a S. M., bytem …, Jablonec n. N. za cenu 300,- Kč/m2, tj. celkem 376.500,- Kč
 4. prodej p.p.č. 377/7 o výměře 2052 m2 , p.p.č. 377/21 o výměře 291 m2, p.p.č. 385/2 o výměře 248 m2, p.p.č. 385/12 o výměře 212 m2, p.p.č. 379/1 o výměře 550 m2, p.p.č. 378/1 o výměře 205 m2, p.p.č. 377/17 o výměře 847 m2 (celkem 4405 m2) vše v k.ú. Rýnovice za účelem rozšíření areálu společnosti AKT plastikářská Čechy, spol. s r.o., IČ 25233009, se sídlem Želivského 23, Jablonec n. N. za cenu 350,- Kč/m2, tj. celkem 1,541.750,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.
 5. prodej p.p.č. 1037/4 o výměře 130 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vybudování opěrné zdi manželům L. a M. K., bytem …, Jablonec n. N. za celkovou cenu 25.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.
 6. prodej p.p.č. 2577/1 o výměře 589 m2, p.p.č. 2584/4 o výměře 610 m2 a p.p.č. 2584/1 o výměře 824 m2 v k.ú. Jablonec n. N. do podílového spoluvlastnictví, každý ideální 1/8, manželům J. a J. Č., paní H. H., manželům J. a J. M. , paní H. T., všichni bytem Nad Střelnicí 371/31, manželům Š. a I. B., manželům M. a J.C., paní E. F. a paní R. K., všichni bytem Nad Střelnicí 381/33, 46601 Jablonec nad Nisou za cenu 180,- Kč/m2, tj. celkem 364.140,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy
 7. prodej p.p.č. 1321/17 o výměře 208 m2 v k.ú. Jablonec n. N. do podílového spoluvlastnictví, každý ideální 1/8, manželům Z. a J. D., panu M. F., paní V. F., Ing. V. K., manželům M. a P. R., manželům O. a Pa. R., paní M. Š. všichni bytem Svatopluka Čecha 998/10, Jablonec nad Nisou a paní M. S., bytem Slovenského povstání 5, Jablonec nad Nisou za cenu 50,- Kč/m2, tj. celkem 10.400,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy
 8. prodej p.p.č. 985/8 o výměře 548 m2 v k.ú. Jablonec n.N. do podílového spoluvlastnictví, každý ideální 1/5, manželům R. a M.Al., paní V. H., manželům Al. a E.K., paní L. N. a panu V. P., všichni bytem Rooseveltova 2374/4, 46601 Jablonec nad Nisou za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem 82.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.
 9. prodej p.p.č. 964/19 o výměře 1077 m2 v k.ú. Jablonec n.N. do podílového spoluvlastnictví, každý ideální 1/6, manželům J. a R. B., paní J. H., panu J. H., manželům V. a B. N., manželům J. a I. P., manželům Ka. aj. S., všichni bytem Dr. Randy 2686/4, Jablonec nad Nisou za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem 161.550,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

B) neschvaluje

 1. prodej části p.p.č. 973/7 v k.ú. Rýnovice za účelem výstavby rodinného domu p. P. D., bytem Na Úbočí 31, Jablonec n. N.
 2. prodej části p.p.č. 507/1 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vybudování příjezdu ing. E. J., bytem Na Kopci 33a, Jablonec n. N.

C) mění

 1. usnesení č. III/A/1 ze dne 7. 10. 2004 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 1078/14 o výměře 1040 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem stavby rodinného domu manželům MUDr. P. Z., bytem J. Žižky 17, Jablonec n. N. a M. Z., bytem Havlíčkova 16, Jablonec n. N. za cenu 320,- Kč/m2, tj. celkem 332.800,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy a smlouva bude uzavřena bez podmínky nabytí právní moci územního rozhodnutí
 2. usnesení č. IV./A/16 ze dne 8.12.05 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 246/33 o výměře 38 m2 a p.p.č. 246/29 o výměře 894 m2 v k.ú. Jablonec n. N. do ideálního spoluvlastnictví s tímto podílem: manželé L. a B. H., bytem Střelecká 2207/27, Jablonec nad Nisou ideální 1/6, manželé MUDr. V. a R. M., bytem Střelecká 2207/27, Jablonec nad Nisou ideální 1/6, manželé D. a J. P., bytem Střelecká 2207/27, Jablonec nad Nisou ideální 1/6, manželé M. a Z.T., bytem Střelecká 2207/27, Jablonec nad Nisou ideální 1/6, pí. M. S., bytem Střelecká 2207/27, Jablonec nad Nisou ideální 1/6, manželé P. B. a K. B. V., bytem Smetanova 63, Jablonec nad Nisou ideální 1/6, za cenu 200,- Kč/m2, tj. celkem 186.400,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

Usnesení ZM č.34/2006

Prodej bytů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

schvaluje

 1. prodej bytové jednotky stávajícím nájemcům v objektu:
  Mozartova 25/3598
  3598/12 K.M. 19.. 111.372,- Kč
 2. prodej neobsazené bytové jednotky č. 3395/20 v objektu Budovatelů 8/3395 v Jablonci nad Nisou, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 219/30612 na společných částech domu a stavební parcele č. 4417/1 v k. ú. Jablonec nad Nisou panu J. H., bytem B. Němcové 46, Jablonec nad Nisou za kupní cenu 185.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.
 3. prodej neobsazené bytové jednotky č. 3394/15 v objektu Budovatelů 6/3394 v Jablonci nad Nisou, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 790/32653 na společných částech domu a stavební parcele č. 4420, vše k. ú. Jablonec nad Nisou manželům M. Ř., bytem Havlíčkova 14, Jablonec nad Nisou a R. Ř., bytem Mšenská 50, Jablonec nad Nisou za kupní cenu 700.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.
 4. prodej neobsazené bytové jednotky č. 3394/14 v objektu Budovatelů 6/3394 v Jablonci nad Nisou, se spoluvlastnickým podílem o velikosti o velikosti 219/32653 na společných částech domu a stavební parcele č. 4420, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou paní H. P., bytem U Srnčího dolu 1, Jablonec nad Nisou za kupní cenu 222.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.
 5. prodej neobsazené bytové jednotky č. 911/3 v objektu Podhorská 44/911 v Jablonci nad Nisou, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 590/11045 na společných částech domu a stavební parcele č. 693/1, vše k. ú. Jablonec nad Nisou panu P. J., bytem Školní 1089, Smržovka za kupní cenu 437.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.
 6. prodej neobsazené bytové jednotky č. 1232/01 v objektu Podhorská 65/1232 v Jablonci nad Nisou, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1040/8528 na společných částech domu a stavební parcele č. 1093/1, vše k. ú. Jablonec nad Nisou panu L. P., bytem Podhorská 73, Jablonec nad Nisou za kupní cenu 411.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

Usnesení ZM č. 35/2006

Finanční plnění smluv o prodeji

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o finančním plnění smluv o prodeji a

schvaluje

 1. uznání proinvestovaní částky ve výši 450.000,- Kč manželům J. a M. V. z kupní ceny objektu č.p.1585, Podzimní 40, Jablonec nad Nisou, dle kupní smlouvy
 2. uznání proinvestování částky ve výši 1.440.000,-Kč manželům J. a I. K. z kupní ceny objektu č.p.1207, Korejská 31, Jablonec nad Nisou, dle kupní smlouvy
 3. uznání proinvestovaní částky ve výši 500.000,- Kč manželům Ing. H. a Ing. D. G. z kupní ceny objektu č.p.446, Šeříková, Jablonec nad Nisou -Kokonín, dle kupní smlouvy
 4. prodloužení splatnosti části kupní ceny ve výši 126.130,-Kč za prodej objektu č.p.2156, Saskova 21, Jablonec nad Nisou, který byl prodán panu A. F., do 30.6.2007 pod podmínkou uzavření dohody o uznání dluhu znějící na částku 126.130,- Kč z titulu neuhrazené části kupní ceny a se smluvní pokutou ve výši 25 % (tj. 31.533,- Kč) pro případ neproinvestování zbývající části kupní ceny do 30.6.2007

Usnesení ZM č. 36/2006

Zrušení předkupního práva (Liberecký kraj)

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Zrušení předkupního práva (Liberecký kraj) :

schvaluje

zrušení předkupního práva k objektu č.p. 145, Sadová 25 se st.p.č. 2470 o výměře 569 m2, objektu č.p. 1001, 28. října 18 se st.p.č. 901/1 o výměře 507 m2, dvojgaráže se st.p.č. 901/2 o výměře 118 m2 a p.p.č. 958/2 o výměře 605 m2 a objektu č.p. 2015, 28. října 23 se st.p.č. 1932 výměře 366 m2, p.p.č. 150/1 o výměře 748 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N.

Usnesení ZM č. 37/2006

Darovací smlouvy - plynovodní přípojka ulice Průběžná

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o darovacích smlouvách - plynovodní přípojka ulice Průběžná a

A. schvaluje

1) darování nově vybudované plynovodní přípojky v Průběžné ulici na části p.p.č. 1649 v k.ú. Mšeno nad Nisou do majetku společnosti Severočeská plynárenská a.s., IČ 49903209, se sídlem Klíšská 940, Ústí n. L.

2) darování nově vybudované plynovodní přípojky v Průběžné ulici na částech p.p.č. 1659/1, p.p.č. 1659/2 a p.p.č. 1649 v k.ú. Mšeno nad Nisou do podílového spoluvlastnictví s tímto podílem - p. Josefu Kopalovi st., bytem Na Úbočí 4336/29, Jablonec nad Nisou ideální 1/14, p. Josefu Kopalovi ml., bytem Na Úbočí 4336/29, Jablonec nad Nisou ideální 4/14, paní Editě Kopalové, bytem Jizerská 3569/4, Jablonec nad Nisou ideální 1/14, paní Lence Kopalové, bytem Na Úbočí 4336/29 ideální 1/14, Jablonec nad Nisou a p. Josefu Lukačkovi, bytem Průběžná 341/16, Jablonec nad Nisou ideální 1/2.

Usnesení ZM č. 38/2006

Zpráva o plnění Koncepce bezpečnosti a o činnosti městské policie za rok 2005

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) bere na vědomí

zprávu o činnosti Městské policie za rok 2005

B) schvaluje

zprávu o plnění Koncepce bezpečnosti města Jablonce nad Nisou za rok 2005 a společná navrhovaná opatření ke zlepšení stavu na úseku dopravní nehodovosti a přestupkovosti na katastru obce dle důvodové zprávy na str.21, a společná navrhovaná opatření ke zlepšení stavu na úseku veřejného pořádku, majetkové přestupkovosti a trestné činnosti na katastru obce dle důvodové zprávy na str.27, pro rok 2006.

Usnesení ZM č. 39/2006

Žádost Občanského sdružení Fokus o půjčku

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál k žádosti občanského sdružení Fokus o půjčku a

schvaluje

poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 650 tis.Kč pro občanské sdružení Fokus se splatností k 30. 4. 2008 za podmínky ručení osobními směnkami 2 osob.ami

Usnesení ZM č. 40/2006

Rozbor potřeby stacionářů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

bere na vědomí

materiál "Rozbor potřeby stacionářů".

Usnesení ZM č. 41/2006

Valná hromada JTR a.s.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se valné hromady společností Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. a

A) bere jej na v ě d o m í.

B) deleguje

dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb. na valnou hromadu JTR a.s. konanou dne 20.3.2006 v Jablonci nad Nisou RNDr. Jiřího Čeřovského, starostu města.

C) Delegovaná osoba je pověřena výkonem akcionářských práv a hlasováním dle návrhu v důvodové zprávě na str. 2-4, přičemž u bodu č. 8 variantu I.

Usnesení ZM č. 42/2006

Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za rok 2005

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o správě portfolia cenných papírů za rok 2005 a

bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 43/2006

Střelnice - rekonstrukce atletické haly

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Rekonstrukci atletické haly v areálu Střelnice v Jablonci nad Nisou a

A) bere na vědomí

zprávu o financování rekonstrukce atletické haly v areálu Střelnice v roce 2006 a 2007.

B) ukládá

Mgr. Petru Karáskovi, místostarostovi města,

zajistit financování dokončení stavby pro rok 2007.

Usnesení ZM č. 44/2006

Obecně závazná vyhláška č. 5/2006, kterou se mění a doplňuje OZV číslo 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

vydává

ve smyslu § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2006, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“.

Usnesení ZM č. 45/2006

Schválení zadání XX. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

v souladu s § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zadání XX. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 46/2006

Opětovná volba přísedících Okresního soudu v Jablonci nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy opětovně zvolilo za přísedícího/přísedící Okresního soudu v Jablonci nad Nisou 21 občanů

Usnesení ZM č. 47/2006

Výroční zpráva - svobodný přístup k informacím (zákon 106/1999 Sb.)

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou výroční zprávu a

bere na vědomí

výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím v roce 2005 zpracovanou podle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.

Usnesení ZM č. 48/2006

Spolkový dům - navýšení rozpočtu rozpočtové rezervy města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál "Spolkový dům - navýšení rozpočtu z rozpočtové rezervy města " a

A) schvaluje

navýšení rozpočtu kapitoly 7000 (odbor rozvoje) pro akci Spolkový dům Jablonec z rozpočtové rezervy města o 1.489.991,- Kč

B) ukládá

Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi města

snížit rozpočtovou rezervu města o částku 1.489.991,-- Kč a převést tuto částku do kapitoly 7000 na akci Spolkový dům Jablonec. Rozpočtová rezerva města bude po této úpravě činit 18.511.009,- Kč.

Usnesení ZM č. 49/2006

Projekt Jablonec nad Nisou 2006 a související rozpočtová opatření

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

1) zařazení jednotlivých akcí na II. - IV. čtvrtletí do Projektu Jablonec nad Nisou 2006 včetně výše příspěvků dle Tabulky akcí na str. 3-8

2) rozpočtová opatření uvedená v tabulkové části důvodové zprávy na str. 9 - 11, bez vlivu na výši objemu rozpočtu města.

Usnesení ZM č. 50/2006

Peněžní dar z Fondu na reprezentaci města pro rok 2006

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o poskytnutí peněžního daru pro úspěšného sportovce - p. Lukáše Bauera - reprezentanta ČR v klasickém lyžování, který získal na XX. ZOH v Turíně stříbrnou medaili, a

schvaluje

finanční dar ve výši 50.000,- Kč.

Usnesení ZM č. 51/2006

Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 30. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 26. ledna 2006.

Usnesení ZM č. 52/2006

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

Usnesení ZM č. 53/2006

Odměňování členů ZM

Zastupitelstvo města projednalo předložený materiál o odměňování neuvolněných zastupitelů města Jablonce nad Nisou a

schvaluje

výši odměn, doplatek rozdílu a „Zásady odměňování“ dle důvodové zprávy.

Mgr. Petr Karásek
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Dr. Ing. Jaromír Drábek
předseda návrhové komise

Za správnost: Vanerová Eva
Agenda ZM a RM Jablonec n.N.

Vytvořeno 16.3.2006 12:51:43 | přečteno 2516x | Petr Vitvar