Zápis 07.12.2006

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 7. prosince 2006 od 9:00 hodin.

 • Přítomno: 28 členů Zastupitelstva města
 • Omluveni: Ing. Antonín Schäfer, Mgr. Petr Karásek (oba příchod později)
 • Ověřovatelé zápisu: p. Ivo Bartoněk, Ing. Petr Beitl
 • Zapsala: Eva Vanerová

1. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil Mgr. Petr Tulpa, starosta města, v 9,10 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomna nadpoloviční většina - 24 členů ZM a je tedy usnášeníschopné. Dále konstatoval, že zápis z ustavujícího zasedání ZM byl ověřovateli podepsán bez připomínek.

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni pan Ivo Bartoněk a Ing. Petr Beitl (24-0-0-0)

Pan starosta seznámil přítomné a nově zvolené členy ZM s hlasovacím zařízením - jak jej ovládat při hlasování a s materiály, které byly předloženy na stůl do desek.

Poblahopřál oslavencům, kteří měli narozeniny v termínu mezi ustavujícím zastupitelstvem a dneškem, a předal malé pozornosti

Pan starosta dále předal Poděkování za mimořádný přínos v péči o diabetiky pro RNDr. Jiřího Čeřovského, které udělil Svaz diabetiků ČR.

Mgr. Tulpa dal hlasovat o navrženém programu s doplněním o dodatky na stůl.

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Schválení návrhové komise
 4. a) Zpráva starosty města
  b) Zpráva místostarostů
 5. Prodej a bezúplatný převod pozemků
 6. Prodej bytů
 7. Bezúplatné převody objektů
 8. Rozpočtové změny
 9. Rozpočtové provizorium
 10. Výkupy nemovitostí
 11. Finanční plnění smluv o prodeji
 12. Schválení návrhu XVIII. změny územního plánu
 13. Obecně závazná vyhláška č. 17/2006
 14. Obecně závazná vyhláška č. 15/2006
 15. Změna obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
 16. OZV č. 18/2006, kterou se ruší obecně závazná vyhláška o užívání městského znaku a praporu
 17. Obecně závazná vyhláška č. 19/2006
 18. Program podpory terénní sociální práce
 19. Mimořádná valná hromada JTR, a.s.
 20. Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací
 21. Paušální náhrada za výkon funkce člena ZM
 22. Darování části výtěžku z plesu města
 23. Plán práce ZM
 24. Změna ve složení výborů ZM
 25. Dopisy občanů
 26. INTERPELACE
  a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM
  b) Nové interpelace
 27. Kontrola splnění usnesení
 28. Zastoupení města v orgánech
 29. Volba přísedící Okresního soudu
 30. Diskuse
 31. Schválení návrhu usnesení
 32. Závěr

Program byl schválen jednohlasně (24-0-0-0)

Mgr. Tulpa dále navrhl členy návrhové komise:

předseda: Ing. František Pešek, členové: J. Berounský, B. Caklová, I. Bartoněk, Ing. P. Beitl.

Návrhová komise byla schválena (21-0-0-3)

Dále následovalo projednávání jednotlivých bodů dle programu.

4. a) Zpráva starosty města

Předkladatel neměl připomínky.

Ing. Pešek - se tázal na jednání s primátorem Liberce k Regiotramu. Dále na vyjednávání ohledně staré Hasičárny v Jablonci.

Mgr. Tulpa opravil, že jednání o Regiotramu bylo čistě informativní a bylo s Mgr.Vl. Richterem, Krajský úřad .

Ing. Dlouhý se tázal na výstup z jednání s OHK a se zástupcem JTR, a.s. Ing. Loudou.

(9,20 hod. přišla MUDr.Jörgová)

Mgr. Tulpa řekl, že jednání s Okresní hospodářskou komorou bylo čistě informativní (další spolupráce) a jednání s Ing. Loudou se týkalo VH a jejich členů a zastoupení města.

MUDr. Jörgová se tázala na výstup z jednání o školství.

Pan starosta informoval o schůzce ředitelů škol a souhlasu města se slučováním škol ale nesouhlasem s „odchodem“ studijních oborů z okresu. Také informoval, že Kraj stáhl projednávání středních škol z programu následného zastupitelstva.

4b) Zpráva místostarostů

JUDr.Ing.Pleticha neměl doplnění, jen k předcházejícímu dotazu Ing. Peška uvedl, že budova staré Hasičárny je historický majetek města, má dvě části - starší, směrem k Hormínu nám.v horším stavu a novější, zachovalejší přístavba. Bude další jednání ohledně využití tohoto objektu. Nabízí se využití pro Městskou Policii.

MUDr. Jörgová - vstup do Městské knihovny pro imobilní občany.

JUDr.Ing. Pleticha - o vstupu se jedná, uvnitř budovy vybudovat výtah nelze - stísněné prostory. Do budoucna možné přestěhování knihovny.

Pan Vobořil neměl doplnění ke své zprávě.

Ing. Dlouhý se tázal na výstup z jednání se Severočeskými komunálními službami, s.r.o. ohledně zvýšení cen odpadu.

Ing. Kypta neměl doplnění ke své zprávě.

Ing. Pešek se tázal na opravu varhan v Kostele Sv. Anny.

Ing. Kypta řekl, že došlo k demontáži varhan a dodavatel si je odvezl.

MUDr. Jörgová se tázala na Petici občanů v ul. Zahradní.

Ing. Kypta stručně okomentoval bytovou výstavbu v této lokalitě a nesouhlas tamních obyvatel s novou výstavbou - již starší záležitost (9let).

K dotazu ing. Dlouhého vysvětlil, že má připravený širší materiál do bodu Interpelace.

Ing. Dlouhý souhlasil.

5. Prodej a bezúplatný převod pozemků

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel stáhnul z návrhu usnesení bod A4 na str. 2 - pozemky pod stavbami SBD LIAZ.

Nebyla diskuze ani připomínky.

6. Prodej bytů

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek navrhl předložit bilanční materiály na příští zastupitelstvo, kolik je bytů a domů k prodeji v následném volebním období - stává se z toho výdělečná činnost ze strany dalších majitelů.

Bc. Frič - předloží novému majetkopráv. výboru tuto statistiku a souhlasí s ukončením odprodejů.

JUDr. Ing. Pleticha doplnil, že bude provedena inventarizace těchto majetků.

7. Bezúplatné převody objektů

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel okomentoval předložený materiál na stůl - objekt v Komenského 8 a Anenská ul. Bezúplatný převod pro město.

Ing. Dlouhý upozornil, že byl investiční záměr pro tento blok centra. Tázal se, zda se od něho odstupuje.

Bc. Frič vysvětlil, že prostor se převádí do majetku města k dalšímu využití. Mělo být parkoviště pro Městskou policii .

8. Rozpočtové změny

předkládá: Bc.Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc.Frič krátce okomentoval materiál a vysvětlil, jak se v něm správně orientovat.

Pan starosta upozornil na letecké snímky v zasedací síni vzadu na nástěnkách.

Pan Vostřák žádal vysvětlení ke str. 9 k posledním dvěma odstavcům.

Bc. Frič vysvětlil, že byly předloženy požadavky na změny, které nemohly být plně uspokojeny z rezervy města (u sociál. odboru).

Pan Berounský konstatoval, že „zděděné akce“ nelze zablokovat a upozornil na finanč. přesuny v přehledné tabulce, které spolu vůbec nesouvisejí. Žádal pro příště znovu odsouhlasit zastupitelstvem přesuny financí.

Mgr. Paukrtová navrhla změnu usnesení - přesun financí pro Azylový dům Naděje na zvýšenou částku na 200 tis. Kč.

Paní Caklová podala protinávrh na samostatné odsouhlasení příspěvků z finanční rezervy po jednotlivých částech a dále rozpouštět rezervu dle schválení fin.výboru dle str. 8-9. Dále se tázala, pod kterým bodem se bude schvalovat celá rozpočtová změna a rozdělení příspěvků.

Bc.Frič upozornil na bod 30 - kde jsou rozepsány jednotlivé položky pro komise.

Ing. Čížek upozornil, že bod 30 nebyl schválen v předloženém Programu (materiál na stůl).

RNDr. Čeřovský komentoval předložený materiál a doporučil schválit bod 30 jako bod 8b), neboť je to doplňující materiál k bodu 8. Dále se tázal p. Berounského, zda našel nějaké nesrovnalosti v rozporu se zákonem při navrhovaném rozdělování příspěvků, když jde o standardní způsob předložení změn.

Pan Berounský komentoval přesuny fin. prostředků a nepřehlednost v materiálu. Přimlouval se o vrácení nevyčerpaných prostředků do rezer. fondu a znovu odhlasování příspěvků z něj na jednotlivé akce.

Konkrétně uvedl přesun 13 mil. Kč (lehkoatletická hala) a žádal vysvětlení i u dalších uvedených akcí, které namátkově uvedl.

Pan Pelta vysvětlil finanční navýšení k hale - rozpočet je odlišný při zahájení akce a při průběhu a dokončení. Komentoval z pohledu podnikatele.

Ing. Kypta vysvětlil další postup a průhlednost akcí, budou se úspory vracet do rezerv a z nich, na základě požadavku, se budou čerpat.

Mgr. Paukrtová komentovala, že investiční akce se musí plánovat v rámci města, nikoli jen v rámci odboru rozvoje.

(10.05hod. přišel Mgr. Karásek)

JUDr. Karlovský navrhl hlasovat o bodě 30, resp. o bodu 8b)

Zařazení bodu 8b) Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města bylo odhlasováno (19-3-2-2)

Pan Vobořil okomentoval celý materiál, předložený na stůl. Řekl, že požadované částky vysoko převyšovaly možnosti města. Návrh předložil jednotlivým komisím. Komentoval jednotlivé požadavky organizací.

Ing. Pešek komentoval hospodaření některých sportovních klubů (SK Břízky), navrhoval by jiný způsob financování, změna podobná jako se Střelnicí, aby byla větší kontrola finančních prostředků.

Ing. Dlouhý žádal jednoznačné stanovisko finančního výboru ke změnám - bod 8b).

Pan Pelta vystoupil za FK Jablonec, upozornil na práci s mládeží, poslední 4 roky nešly peníze do provozu nýbrž do investic v majetku města.

Pan Vobořil řekl, že finanční výbor nebyl usnášeníschopný - staré složení. Dále reagoval na připomínku p. Pelty, souhlasil, že fin. příspěvky nebyly v požadované výši.

Paní Caklová komentovala způsob předložení navrhovaného materiálu, byl ve velké rychlosti zpracován a se způsobem přerozdělení nesouhlasí. Finanční výbor byl usnášeníschopný, ale došlo k patové situaci v hlasování. S navrhovaným usnesením nebude souhlasit pro rychlost předložených materiálů a nedostatek zdůvodněných požadavků a času k projednání.

Pan Vobořil souhlasil s p. Caklovou (málo času na zpracování), ale ze svého pohledu bylo nutné řešit některé konkrétní subjekty (krizové situace). Uskutečnilo se jednání některých nových komisí.

(v 10,15 hod přišel Mgr. Žur)

Ing. Dlouhý komentoval „chaos“ v přesunech financí.

PhDr. Fojtíková uvítala možnost finančně podpořit některé akce v závěru roku, na které nezbývaly peníze.

Pan Vobořil řekl, že nově zvolené komise se budou zabývat novou koncepcí práce a zodpovědně rozhodovat, která akce bude finančně podpořena z příspěvku města.

Pan Berounský komentoval přesun finančních prostředků z investiční akce kina Radnice .

9. Rozpočtové provizorium

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel krátce okomentoval materiál.

Nebyla žádná diskuze

10. Výkupy nemovitostí

předkládá: JUDr.Ing. Pleticha, místostarosta

Předkladatel komentoval materiál, vysvětlil historii výkupu objektu v Pražské ul., výkup byl vázán na plán zřízení terminálu ČSAD u Remize. Cena objektu je neobvyklá - nesouhlasí s ní, navrhuje revokaci usnesení ZM ze dne 7.9.2006.

Ing. Pešek řekl, že objekt je nutné spojovat s rozšířením křižovatky U Zeleného stromu, která je zatím kapacitně podhodnocena. Překvapuje ho „kotrmelcová“ změna jednání ČSAD - změna během cca 2 měsíců!

JUDr.Ing. Pleticha odpověděl, že zatím není vyřešen Dopravní generel města z r. 93, bude zadána revize, z které budou konkrétní výstupy. Ke změně v názoru ČSAD by se mělo vyjádřit vedení této organizace samo.

Pan Vostřák komentoval přesunutí garáží z Rýnovic do Pražské ul. Dále upozornil na statut ČSAD z hlediska památkové péče.

JUDr.Ing. Pleticha odpověděl, že areál v Rýnovicích ČSAD pronajímá kamionové dopravě, která se zřejmě do města přesouvat nebude. Dále se vyjádřil k památkovému řízení.

Pan Pelta komentoval postup při výkupu areálu bývalých Jatek - jednání s firmou Interspar a podrobně seznámil zastupitele s celou situací před volbami a po nich.

(v 10.40 hod. přišel Ing. Schäfer)

Pan Berounský komentoval jednání zastupitelstva dne 26.1.2006 s firmou De Iure. Prezentace informací města byla nedostatečná. Výkup nemovosti je vázán k dopravnímu terminálu v Pražské ul. a přiklání se k vyčkání s výkupem objektu na výsledky jednání z revize Dopravního generelu.

Mgr.Karásek upozornil, že výkup byl 7.9.2006 odhlasován. Záměr sestěhování dvou areálů ČSAD narazí na problémy, velká zátěž pro lokalitu. Bez výkupu objektu nepůjde vyřešit doprava na křižovatce U Zeleného stromu. Komentoval cenu výkupu objektu - ve strategickém místě bude velmi složité jednání - znalecký posudek se v budoucnu může i cenově zvýšit.

Ing. Dlouhý řekl, že výkup objektu je pro město velmi důležitý - týká se realizace více investičních záměrů. Poukázal na situaci v případ. výkupu objektu Musilových a porovnal cenové relace. Upozornil na případný možný zájem podnájemce a provozovatele Casina.

Pan Šourek komentoval předcházející diskuzi a poukázal na některé finanční přesuny a nedostatek financí v jiných oborech. Doporučil schválit navrhované usnesení.

Pan Berounský řekl, že schválené usnesení výkupu v září bylo jako blok, bez bližších informací.

Mgr. Tulpa řekl, že informace si měli zastupitelé zjistit, ale oponoval Mgr. Karáskovi, a řekl, že hlasování o výkupu nemovitostí bylo v jiných úhlech problému.

RNDr. Čeřovský požádal o písemné vyjádření JUDr.Ing. Pletichu k prohlášení o nepravdivých informací v materiálu na str. 4 odstavec 4 a str. 5 z 26.1.2006

Pan Berounský komentoval žádost RNDr. Čeřovského a dodal, že město si nepřálo zařazení budovy v objektu ČSAD jako památku.

JUDr. Ing. Pleticha řekl, že celá záležitost je velmi složitá, že ji pozorně sleduje a písemné vyjádření žadateli podá.

JUDr. Karlovský navrhl, aby žádost RNDr. Čěřovského byla podána jako interpelace.

Mgr. Karásek okomentoval situaci ČSAD a řekl, že vedení firmy celý problém vidí jen ze svého pohledu, nikoli z pohledu města a jeho potřeb.

RNDr. Čeřovský upozornil na velmi těžká jednání s majiteli objektů při výkupech (viz Musilovi) a vyslovil obavu, že odsunutím odkupu objektu v Pražské ul. se město do budoucna vystavuje nebezpečí daleko vyšších odhadů nejen v souvislosti s řešením dopravy ve městě.

Ing. Pešek řekl, že si jistě všichni uvědomují závažnost tohoto problému a navrhl ukončit diskuzi k tomuto bodu.

Mgr. Tulpa nechal hlasovat o ukončení diskuze (23-6-0-0)

11. Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl doplnění a nebyly žádné připomínky.

12. Schválení návrhu XVIII. změny územního plánu

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel okomentoval dodatek na stůl a stáhl podbod č. 5 (kemp)

Mgr. Karásek se tázal na důvod ke stažení bodu z jednání a důvod nezařazení parkoviště v areálu Břízek..

RNDr. Varga odpověděl, že v areálu je parcela č. 1207/1, kde není znám majitel, pak se bude znovu řešit. K odložení projednávání změny ÚP XV.C došlo z důvodu neuzavření dohody se Státními lesy.

13. Obecně závazná vyhláška č. 17/2006

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel požádal v souvislosti s předešlým bodem o vyškrtnutí bodu 2a a opravu č. vyhlášky z 28 na správné č. 27.

Nebyla žádná další diskuze.

14. Obecně závazná vyhláška č. 15/2006

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

Předkladatel upozornil v souvislosti s tímto bodem na vystavené grafy.

Nebyla žádná diskuze.

15. Změna obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

Předkladatel okomentoval předložený materiál.

Ing. Dlouhý se tázal, zda se bude uplatňovat tato vyhláška i zpětně.

Bc. Frič řekl, že nikoliv a vysvětlil.

Ing. Dlouhý se tázal, jak se bude řešit poplatek za parkovací místa, když se pronajímatel odstěhoval a poplatek byl předem zaplacen.

Bc. Frič vysvětlil, že plátce může požádat o zmírnění dopadu zákona, který bude posouzen a projednán.

16. OZV č. 18/2006, kterou se ruší obecně závazná vyhláška o užívání městského znaku a praporu

předkládá: Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

17. Obecně závazná vyhláška č. 19/2006

předkládá: Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

Předkladatel neměl doplnění.

Pan Vostřák se tázal, kdo bude uklízet kolem popelnic.

Ing. Pešek žádal město, aby zaujalo jednoznačné stanovisko k přístřeškům pro kontejnery - povinnosti majitelů přístřešků - není určena majetková podstata. Po privatizaci bytového fondu jsou změny v majetkových poměrech. Přístřešky jsou na území města - je nutné se k této otázce postavit čelem a konečně ji jako město řešit.

Ing. Kypta řekl, že se k těmto otázkám vyjádří v diskuzi na konci jednání ZM - tato otázka řešena, četnost úklidu a zvýšení počtu stanovišť popelnic.

18. Program podpory terénní sociální práce

předkládá: Mgr. Tomáš Macek, ředitel OSVaZ

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

19. Mimořádná valná hromada JTR, a.s.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplění.

Ing. Dlouhý upozornil na nepřesnost v důvodové zprávě. Nebyl nikdy do představenstva JTR kooptován - tudíž nemůže být odvolán.

20. Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl další doplnění a nebyla jiná diskuze.

21. Paušální náhrada za výkon funkce člena ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění, jen upozornil na tiskovou chybu v návrhu usnesení.

Ing. Dlouhý se tázal na výklad - osoby, které nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru - refundace mzdy.

JUDr. Karlovský vysvětlil, že jde skutečně o osoby, které nejsou v žádném pracovním poměru.

22. Darování části výtěžku z plesu města

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Pan starosta neměl doplnění a tímto pozval zastupitele na Městský ples.

PhDr. Fojtíková upozornila, že v minulosti se předkládaly 3 návrhy na darování výtěžku z plesu a tázala se, proč byla vybrána právě organizace „DIANA“.

Mgr. Tulpa navrhl darovat část zisku Občanskému sdružení DIANA, protože v minulosti nikdy žádný příspěvek neobdrželo. Jinak se i nadále budou projednávat návrhy na příspěvky jako v minulosti.

23. Plán práce ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel vysvětlil důvod posunutí termínu dalšího ZM až na 1.2.2007 - Rozpočet 2007, který už bude na 2.ZM předložen.

24. Změna ve složení výborů ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Pan starosta komentoval předložený materiál - výměna materiálu - předložení na stůl !

Nebyly žádné připomínky.

25. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Paní Kodytková neměla doplnění a nebyla žádná diskuze.

26. INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Paní Kodytková neměla doplnění.

Ing. Dlouhý poděkoval za odpovědi.

27. Kontrola splnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník města

Zastupující JUDr. Karlovský neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

28. Zastoupení města v orgánech

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Pan starosta upozornil na úpravu v materiálech (Ing. Dlouhý)

RNDr. Čeřovský doporučil změnu ve formulaci - rada navrhuje.

Mgr. Tulpa navrhl pověřit p. Berounského v zastoupení města v Dopravním sdružení obcí Jablonecka.

29. Volba přísedící Okresního soudu

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Paní Kodytková omluvila paní Pilnou - nemoc.

RNDr. Čeřovský navrhl odložení toho bodu na příští ZM 1.2.2007

Paní Kodytková souhlasila, navíc bude končit mandát některým přísedícím a bude volba nových.

Mgr. Tulpa ještě upozornil na bod 26b) - neobdržel nové interpelace.

Pan Pelta vyzval město k součinnosti s SKS na řešení skládky Proseč - vzhledem k nové výstavbě rodinných domů. Dále navrhl prodej názvu stadionu Střelnice nějaké velké nadnárodní společnosti, což vidí jako možný příjem finančních prostředků pro město i klub FK Jablonec 97. Upravit písemně smluvní vztahy mezi klubem a městem, aby se případný název Střelnice mohl prodat a změnit.

Mgr. Tulpa řekl, že se město vyjádří písemně.

Pan Vostřák upozornil, že název Střelnice je historický !

Ing. Dlouhý požádal vedení města o písemné vyjádření na příští ZM k vývoji ve věci stížnosti manželů Šourkových - Dopisy občanů - dodatek na stůl.

Dále se tázal na rozpor v datování dopisu p. Šourka.

JUDr.Ing. Pleticha odpověděl, že chyba byla na straně p. Šourka - spletl se v datumu.

30. Diskuse

Mgr. Paukrtová navrhla zastupitelstvu zařadit do usnesení nesouhlas ZM s přesunem jednotlivých oborů středních škol mimo katastr města Jablonec n.N.

Dále navrhla zastupitelstvu uložit Mgr. Mackovi předložit na příští ZM návrh programu Komunitního centra a rozpracování harmonogramu plánu práce na příští období.

Mgr. Tulpa upřesnil, že zpracováním komunitního plánu bude pověřen pan Vobořil, neboť to je v jeho kompetenci.

Mgr. Karásek diskutoval o umístění zařízení pro likvidaci odpadu (výjezd na Rádlo) a zvýšení cen likvidace odpadu, které schválila RM. Chtěl vědět podrobnosti a důvody ke zvýšení cen.

Ing. Kypta řekl, že bude reagovat v závěru diskuze.

Ing. Pešek kvitoval zavedení bezplatné telef. linky k nahlášení odpadů. Dále komentoval informační dopravní tabule umístěné na okrajích obcí a měst, ale nejsou v Jablonci. Vyzval vedení města k tlaku na kompetentní orgány k jejich možnému umístění.

Ing. Dlouhý komentoval zápis ze 2. schůze RM k bodu č. 12 Regiotram Nisa.

Pan Berounský se ohradil, že bylo chybně uvedeno místo jednání v zápise k dané problematice. Jednalo se o jednání v rámci Krajského úřadu Libereckého kraje.

Paní Nováková upozornila na nebezpečné situace u autobus. zastávek v Kamenné ul. - přestupy lidí na jiné linky.

Ing. Kypta podal podrobné vysvětlení ke zvýšení cen odpadů a k jednání RM s SKS, a.s. Obhajoval zvýšení cen a argumentoval porovnáváním cen.

Ing. Špoták reagoval na příspěvek p. Pelty, upozornil, že na Střelnici jsou 2 stadiony, tudíž by mohli být sponzoři dva - více peněz pro město. Dále komentoval příspěvky pro Sportovní komisi - na provozní náklady - mělo by být na akce! Je nutné vytvořit nová pravidla.

Mgr. Karásek komentoval svoz odpadů - poplatky pro občana.

Pan Vostřák požadoval evidenci uživatelů odpadů (černí uživatelé skládek)

Ing. Kypta reagoval na vystoupení Mgr. Karáska ke zvyšování poplatků

PhDr. Fojtíková komentovala rozdělování peněz pro jednotlivé komise - respektovat daná pravidla.

Pan Berounský se vrátil k bodu č.10 - dopravní situace ve městě.

JUDr. Karlovský pozval zastupitele na den otevřených dveří MěÚ na 19.12.2006.

Mgr. Tulpa informoval o dopisu Deníku Jablonecka - hlasování pro sportovce roku.

Dále vyzval předsedu návrhové komise k přípravě usnesení a dal 5 minutovou přestávku.

31. Schválení návrhu usnesení

Ing. Pešek dal postupně odhlasovat jednotlivá usnesení z jednání ZM.

Název usnesení

Pro

Proti

Zdrželo se

Usnesení ZM č. 198/2006

30

0

0

Zpráva o činnosti starosty města

Usnesení ZM č. 199/2006

29

0

0

Zpráva o činnosti místostarostů města

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 200/2006

28

0

1

Prodej a bezúplatný převod pozemků

Nehlasoval 2

Usnesení ZM č. 201/2006

30

0

0

Prodej bytů

Usnesení ZM č. 202/2006

30

0

0

Bezúplatné převody objektů

Usnesení ZM č. 203/2006

Rozpočtové změny - a)původ.návrh

23

0

7

protinávrh p.Caklová

11

16

3

protinávrh Mgr.Paukrtová Azyl.dům

20

2

8

Usnesení ZM č. 204/2006

Poskytnutí finan.příspěv.z rozp.města

19

2

9

Usnesení ZM č. 205/2006

30

0

0

Rozpočtové provizorium

Usnesení ZM č. 206/2006

18

7

5

Výkupy nemovitostí

Usnesení ZM č. 207/2006

30

0

0

Schválení podnětu na pořízení XXIX. změny

Usnesení ZM č. 208/2006

30

0

0

Schválení návrhu XVIII. ZÚP

Usnesení ZM č. 209/2006

29

0

0

Obecně závazná vyhláška č. 17/2006

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 210/2006

30

0

0

Obecně závazná vyhláška č. 15/2006

Usnesení ZM č. 211/2007

30

0

0

Změna OZV o místních poplatcích

0

Usnesení ZM č. 212/2006

29

0

0

OZV č. 18/2006

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 213/2006

29

0

1

OZV č. 19/2006

Usnesení ZM č. 214/2006

30

0

0

Program podpory terénní sociální práce

Usnesení ZM č. 215/2006

23

0

7

Mimořádná valná hromada JTR, a.s.

Usnesení ZM č. 216/2006

30

0

0

MÚ a řešení krizových situací

Usnesení ZM č. 217/2006

30

0

0

Paušální náhrada za výkon funkce v ZM

Usnesení ZM č. 218/ 2006

28

0

1

Darování části výtěžku z plesu města

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 219/2006

29

0

1

Plán práce ZM

Usnesení ZM č. 220/2006

22

3

5

Změna ve složení výborů ZM

Usnesení ZM č. 221/2006

28

0

2

Dopisy občanů

Usnesení ZM č. 222/2006

30

0

0

Vyřízení interpelací z předchozího ZM

Usnesení ZM č. 223/2006

29

0

1

Kontrola splnění usnesení

Usnesení ZM č. 224/2006

20

5

4

Zastoupení města v orgánech

Nehlasoval 1

Volba přísedící Okres.soudu -protinávrh

25

1

2

RNDr.Čeřovského - usnes.stáhnuto

Nehlasoval 2

Usnesení ZM č. 225/2006

20

7

Diskuse p.Vobořil - komunit.plán

Nehlasoval 3

Usnesení ZM č. 226/2006

22

0

5

Nesouhlas MěÚ s přesunem středoškol.

Nehlasoval 3

oborů

32. Závěr

Mgr. Petr Tulpa, starosta města, poděkoval všem za účast a ukončil 1. zasedání zastupitelstva ve 13,30 hod.a pozval všechny na oběd do Eurocentra.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Ověřovatelé zápisu: Ivo Bartoněk, Ing. Petr Beitl

Vytvořeno 26.1.2007 9:49:13 | přečteno 2604x | Petr Vitvar