Zápis 07.09.2006

Zápis ze 35. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 7. září 2006 od 9:00 hodin.

 • Přítomno: 26 členů Zastupitelstva města
 • Omluveni: Dr. Ing. Jaromír Drábek, MUDr. Marcel Krsek, p. Pavel Šourek, pí Marie Vocelová
 • Ověřovatelé: Mgr. Petr Tulpa, Mgr. Vlasta Veverková
 • Zapsala: Eva Vanerová

35. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, v 9,05 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomna nadpoloviční většina - 23 členů ZM a je tedy usnášení schopné. Poblahopřál oslavencům, kteří měli narozeniny v termínu mezi posledním zastupitelstvem a dneškem, a předal květiny.

Dále konstatoval, že zápis z 34. zasedání ZM byl ověřovateli podepsán bez připomínek.

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli zvoleni Mgr. Petr Tulpa a Mgr. Vlasta Veverková

(23-0-0-0)

RNDr. Čeřovský předložil dnešní program, doplněný o materiál, který obdržel každý do desek na stůl. Oznámil časování bodů č.16, č.18, č.28.

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Schválení návrhové komise
 4. a) Zpráva starosty města
  b) Zprávy místostarostů
 5. Převody objektů
 6. Prodeje pozemků
 7. Prodej bytů
 8. Finanční plnění smluv o prodeji
 9. Výkup nemovitostí a liniové věcné břemeno
 10. Obecně závazná vyhláška č.12/2006, kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/2002
 11. Schválení změny XV.b platného Územního plánu města
 12. Schválení podnětu na pořízení XXIX. změny Územního plánu města
 13. Rozvoj infrastruktury lokalit pro bydlení
 14. Kupní smlouva s SVS a.s.
 15. Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z Libereckého kraje
 16. Rekonstrukce technologie plaveckého bazénu - 10,30 hod.
 17. Projekt - Jablonecké putování a účast na veletrzích cestovního ruchu
 18. Právní subjektivita MŠ Havlíčkova 4
 19. Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2006
 20. Rozpočtové změny
 21. Plnění rozpočtu za II. čtvrtletí r. 2006
 22. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za 1. pololetí roku 2006
 23. Ručení města Jablonec n.N. pro získání bankovního úvěru k realizaci projektu „Mikroregion Jizerské hory“
 24. Mikroregion JIZERSKĚ HORY - Závěrečný účet za rok 2005
 25. Mimořádná valná hromada JTR, a.s. Jablonec nad Nisou
 26. Změna ve složení výboru ZM
 27. Veřejné zdravotní zařízení Nemocnice Jablonec nad Nisou,VNÚZZ; právní úkony zřizovatele
 28. Dopisy občanů
 29. INTERPELACE
 30. Kontrola splnění usnesení
 31. Diskuse
 32. Schválení návrhu usnesení
 33. Závěr

K programu neměl nikdo žádné připomínky a byl schválen (23-0-0-0)

Pan starosta navrhl předsedu návrhové komise a její členy. Jako předsedu navrhl Ing. Kracíka a členy komise: Mgr.Tulpa, Mgr.Veverková, pí Nováková, p.Kolář.

Návrhová komise v čele s předsedou byla přijata (22-1-0-0)

Dále následovalo projednávání jednotlivých bodů programu.

4a) Zpráva starosty

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Předkladatel informoval o jednání představenstva JTR, a.s., zápis z jednání předložen ZM, návrh na usnesení: aktualizace Energetického generelu, vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu, vytvoření prac. skupiny.

p. Berounský se tázal, proč nebyl přizván na pondělní schůzku s JTR zástupce Klubu nezávislých demokratů, jaké jsou výsledky jednání ohledně Jižního obchvatu, dále na výsledky jednání ohledně čistoty Máchova jezera a jednání s p. Vinšem ohledně vybudování hřiště v ul.Čelakovského.

RNDr. Čeřovský vysvětlil, že na jednání pracovní skupiny byli sezváni zástupci teplárenství a zastupitelů. Jednání s gen.řed. Laušmanem - Jižní obchvat - výstup koncem října, návratnost investice musí být kolem 7 a více %. Problém vodních ploch - záležitost celokrajská, vedení města Doks připraví dopis, návrh na společné řešení tohoto problému. Jednání s p. Vinšem - dospělo se k určitému řešení, přijatelné pro obě strany.

Mgr. Paukrtová se vrátila k otázce teplárenství, zda je možné nahlédnout do pracovního materiálu „Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti „ Energetický generel - jeho aktuelní přepracování. Občané mají zájem o jiné místní lokální vytápění, bude město tyto výtopny povolovat? A jaká bude cena tepla v době zpracování Energetického generelu a záruka, že se potom cena nezvýší?

RNDr.Čeřovský odpověděl, že pracovní materiál k teplárenství je k dispozici, žadatelům o lokální vytápění bude standardním způsobem vyřízena jejich žádost (dle daných technických parametrů vyhlášky). Dodávka tepla je složitá záležitost, je třeba tomu věnovat pozornost a zpracovat dlouhodobý výhled. JTR jedná s velkými firmami, které zvažují jiný způsob dodávek tepla. Potvrdil, že cena tepla od 1.10.2006 zůstává stejná.

Pan Berounský nesouhlasil s vysvětlením ohledně schůzky z JTR. Dále se tázal na jednání s pí Musilovou.

RNDr. Čeřovský znovu zdůraznil, že schůzka s JTR byla se zástupci zastupitelských seskupení a hlavně odborníků v energetice. Postoj pí Musilové zůstává nezměněn - a) vyplatit 10 mil. Kč nebo b) výměna za objekt v Lidické 9 bez nájemníků a doplatit 1 mil. Kč. Bylo předloženo majetkoprávnímu výboru.

4b) Zpráva místostarostů

předkládá: Mgr. Rudolf, Mgr. Karásek a Ing. Louda

Mgr. Rudolf komentoval transformaci Jablonecké nemocnice na neziskové zařízení.

Jednání - jak vyhovět zákonu - předloženo jako materiál č. 27.

Mgr. Karásek krátce doplnil svou zprávu o informaci možného vybudování snowparku pro děti ve Mšeně.

Pan Berounský žádal o informaci z jednání s povodím Labe - záměr štoly.

Mgr. Karásek - probíhá jednání, jsou dány finanční požadavky na ministerstvo zemědělství pro r. 2007-2010.

Ing. Pešek se tázal na pozastavené územní řízení na fotbalové hřiště Mšeno. Dále se tázal na demolici objektů v areálu Remize.

Mgr. Karásek řekl, že příslušná dotace na fotbalové hřiště bude vyčerpána v plné výši (hřiště naproti škole v Mozartově ul.)

Ing. Jakoubek vysvětlil dotaz k demolici objektů - ochranné pásmo ČD, které muselo požádat samostatně o povolení.

Pan Vostřák se tázal, proč Mgr. Karásek odchází po 5 letech z představenstva JTR. a.s., když k tomu není důvod a mohl by dále hájit zájmy města. Kritizoval jednání mezi městem a JTR, a.s.

Mgr. Karásek oponoval, že mu končí funkční období. Na jednání společnosti byl, na jednáních, které se netýkají představenstva být z titulu své funkce nemůže.

Pan Berounský komentoval jednání s ministerstvem kultury, ohledně areálu garáží ČSAD - kulturní památka.

Mgr. Karásek odpověděl, že šlo o XV.b změnu územního plánu.

Pan Pelta se pozastavil nad jednáním a vystoupením p.Berounského, který se staví zásadně opozičně ke všemu, co město chce udělat a požádal ho o zvážení svých dalších kroků a jednání.

Pan Berounský odpověděl, že se nechce plést do věcí, kterým nerozumí, ale areál ČSAD bude bránit - objekt jako kulturní památka - posuzují odborníci. Prezentuje názor širokého okruhu lidí, jejichž koníčkem je veřejná doprava. Ale cítí v této souvislosti jiné zájmy a bude tento historický objekt bránit (třeba zřízení dopravního muzea v kombinaci s dopravním terminálem).

Mgr. Paukrtová kritizovala pracovní atmosféru v zastupitelstvu za poslední čtyřleté období a komentovala práva opozičních klubů. Teplárenství je vážná záležitost města a mělo by se tím vážně zabývat.

Pan Vostřák okomentoval prodej JTR a zdůraznil výsledky práce za volební období ODS ve městě.

MUDr. Brandejský upozornil, že volba předsedy opozičního klubu byla avizována, ale kandidát byl navržen mimo zastupitelstvo.

Mgr. Paukrtová oponovala p. Vostřákovi, že JTR prodalo zastupitelstvo, a možnost nákupu akciových podílů JTR pak město nevyužilo.

Ing. Louda krátce okomentoval předloženou zprávu.

Ing. Pešek se tázal na opravy školních objektů, jaký je výstup z jednání o Hotelu Praha s p. Schubertem a kontakt se zájemci o prostory Boccaccia.

Ing. Louda popsal jednání ohledně Boccaccia, firma je mimo Jablonec n.N. Jednání o Hotelu Praha - byl podán návrh na opakování dražby, p. Schubert má eminent. zájem o zakoupení objektu. Bude další vývoj dle právních složitostí.

Školy - dokončení většiny vnitřních prací k 1.9., někde se některé práce protáhly (venkovní) a dokončení bude do konce září. Jediný problém ve škole na Vrkoslavicích na dokončení fasády a střechy, hledá se nový termín.

5) Převody objektů

předkládá: Ing. Libuše Pavízová, ved.odd. majetkoprávního

Překladatelka stáhla bod A/4 z důvodů nezaplacení kauce.

Pan Vostřák se tázal, zda byli kupci objektu U Sokolovny 184 upozorněni na to, že objekt není zkolaudován a musí ho nechat zkolaudovat.

Ing. Pavízová řekla, že na výboru pro hospodaření města na to byli zájemci upozorněni.

6) Prodeje pozemků

předkládá: Ing. Libuše Pavízová, oddělení majetkoprávní

Předkladatelka stáhla bod č. A/4, a ohlásila změnu znění bodu č. A/7 v tomto znění:

prodej p.p.č. 1014/28 o výměře 514 m2 v k.ú. Jablonec n.N. do ideálního spoluvlastnictví s tímto podílem: ideální 1/3 manželům Josefu a Ireně Salabovým, ideální 1/3 paní Zdeňce Segeňové, všichni bytem P. Bezruče 542/65, Jablonec n. N., ideální 1/3 paní Mgr. Miloslavě Šimkové, bytem Opletalova 2687/34, Jablonec n. N. za cenu 75.000,- Kč celkem, s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

MUDr. Brandejský chtěl vysvětlit, jak se může prodat 0 m2.

Ing. Pavízová odpověděla, že jde o rozměr v cm a zaokrouhleně je to 0 m2

Pan Vostřák upozornil, že by pro příště bylo jasnější se v důvodové zprávě vyjadřovat v cm. Neinformovanému čtenáři plocha v 0 m2 nebude jasná.

7) Prodej bytů

předkládá: Ing. Libuše Pavízová, oddělení majetkoprávní

Ing. Pavízová opravila číslo bytové jednotky v objektu Řetízkova 10/3198, které bylo chybně zapsáno v důvod. zprávě. Správné č. 3198/11.

Nebyla žádná diskuze.

8) Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: Ing. Libuše Pavízová, oddělení majetkoprávní

Nebylo žádné doplnění ani diskuze.

9) Výkupy nemovitostí a liniové věcné břemeno

předkládá: Ing. Libuše Pavízová, oddělení majetkoprávní

Překladatelka podala doplňující informaci o ceně nebytových prostorů 336 tis.Kč/rok, což je 1680 Kč za m2/rok.

Nebyla žádná diskuze.

10) Obecně závazná vyhláška č. 12/2006. kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/2006

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Nebylo žádné doplnění ani diskuze.

11) Schválení změny XV.b územního plánu

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel upozornil na doplňující materiál v deskách.

Pan Berounský vystoupil proti schválení tohoto návrhu. Požádal komentář k bodu č. 21) Arnika s.r.o

Ing. Smrčková vysvětlila, že byly vypuštěny bytové domy a ponecháno zahradnictví.

12) Schválení podnětu XXIX. změny územního plánu

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Nebylo žádné doplnění ani žádná diskuze.

MUDr. Brandejský komentoval výstavbu hotelu na Vrkoslavicích - areál TJ Liaz. Upozornil, že ještě nedošlo k úplnému finančnímu vyrovnání mezi městem a TJ Liaz.

RNDr.Varga argumentoval, že zatím nejde o žádnou konkrétní výstavbu. Jde o změnu plochy, která v budoucnu umožní nějaká ubytovací zařízení vybudovat.

RNDr. Čeřovský navrhl hlasování k jednotlivým bodům tohoto návrhu.

Ing. Louda okomentoval bod č.3 (ul. Vrkoslavická) a doporučil tento zatím neschvalovat vzhledem k neregulovanému územnímu plánu.

13) Rozvoj infrastruktury lokalit pro bydlení

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Nebylo žádné doplnění.

Mgr. Karásek doplnil materiál krátkým komentářem, jedná se o lokality budoucí bytové výstavby. Infrastruktura - předem dána a schválena pravidla.

14) Kupní smlouva s SVS a.s.

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Nebylo žádné doplnění.

15) Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z Libereckého kraje

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Nebylo žádné doplnění.

16) Rekonstrukce technologie vytápění - plavecký bazén

- 10,30 hod.

předkládá: Ing. Vladimír Zemín, ředitel odboru správy majetku

Předkladatel krátce okomentoval předložený materiál, který navrhuje postup rekonstrukce ve variantách. Přítomni zástupci správní rady bazénu a autor studie.

MUDr.Brandejský požádal o seznámení s výsledkem správní rady a její doporučení.

Pan Poborský - bývalý předseda správní rady, řekl. že jde o odvážnou studii - realizace již v Litoměřicích. Bazén bude mít lepší využití, doporučil 3.variantu.

Pan Kolář, předseda správní rady bazénu, správní rada doporučuje variantu č. 3.

Ing. Louda komentoval celou situaci z pohledu politického i ekonomického a doporučil variantu č. 2.

Mgr. Karásek upozornil na výrazný dopad odběru tepla do soustavy CZT (Centrální zásobování tepla), bude mít výrazný dopad.

Mgr. Paukrtová se též přiklonila k variantě č.2. Požádala o písemné vyčíslení odběru páry z centrálního zásobování tepla.

Ing. Pešek komentoval další využití tepla, získané tepelnými čerpadly.

MUDr. Jörg se tázal na odpadní teplo, zda se nebude vracet do systému.

Pan Poborský vysvětlil, že varianta č.3 je rozšířená varianta č.2 o tepelné čerpadlo.

Ing. Louda, Mgr. Karásek a MUDr. Jörg diskutovali o rekuperaci a generelu, a obhajovali variantu č. 2.

RNDr. Čeřovský podal protinávrh, aby byl schválen záměr realizace rekonstrukce technologie.

17) Projekt - Jablonecké putování a účast na veletrzích cestovního ruchu

předkládá: Mgr. Miroslava Rýžaková, ředitelka humanitního odboru

Nebylo žádné doplnění a nebyla diskuze.

19) Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2006

předkládá: Mgr. Miroslava Rýžaková, ředitelka humanitního odboru

Nebylo žádné doplnění a nebyla diskuze.

20) Rozpočtové změny

předkládá:Ing. Radovan Louda, místostarosta

Nebylo žádné doplnění a nebyla diskuze.

21) Plnění rozpočtu za 2. čtvrtletí r. 2006

předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Předkladatel krátce okomentoval a doporučil ke schválení. Nebyla diskuze.

22) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za 1. pololetí roku 2006

předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Nebylo žádné doplnění a nebyla diskuze.

23) Ručení města Jablonec n. N. pro získání bankovního úvěru k realizaci projektu „Rozvoj informačních a komunikačních technologií pro veřejnost v Mikroregionu Jizerské hory“

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Předkladatel přečetl správné znění usnesení, které bylo dodatečně předloženo.

Nebyla žádná diskuze.

24) Mikroregion JIZERSKĚ HORY - Závěrečný účet za rok 2005

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla diskuze.

25) Mimořádná valná hromada JTR, a.s. Jablonec nad Nisou

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Pan Poborský podal protinávrh na usnesení, aby funkcionáři JTR byli ponecháni ve funkci ještě další 3 měsíce po ukončení jejich funkčního období a nové funkcionáře zvolit na říjnovém zasedání.

Mgr. Paukrtová podala další protinávrh - za člena představenstva JTR, a.s. navrhla Ing. Pavla Šourka.

26) Změna ve složení výboru ZM

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyly žádné připomínky ani diskuze.

27) Veřejné zdravotní zařízení Nemocnice Jablonec nad Nisou,VNÚZZ; právní úkony zřizovatele

předkládá:Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Předkladatel krátce okomentoval předložený materiál, který vychází ze zákona a možná úprava bude předložena jako doplňkový materiál na ZM 12.10.2006. Budou probíhat další jednání, aby se postupovalo v metodické shodě s Libereckým krajem.

Mgr. Paukrtová se tázala na dozorčí radu a termín jejího jmenování.

29) Interpelace - nové

RNDr. Čeřovský komentoval interpelaci ing. Peška, kterou obdržel mailem, týkající se problematiky Město versus pí Musilová. Majetkoprávním odd. byly zpracovány podklady ohledně nabídky města 8,5 mil. Pan starosta konstatoval, že do dnešního dne neobdržel od majetkoprávního odd. žádné potvrzení o stvrzeném písemném doručení této nabídky pí Musilové. Toto ústní sdělení předal býval. vedoucí právního odd. po schváleném usnesení ZM a tato nabídka byla pí Musilovou odmítnuta. S tímto negativním stanoviskem pí Musilové se dál pracovalo.

Ing. Pešek konstatoval, že toto je poučení pro příště, aby byla veškerá usnesení, týkající se majetkoprávních záležitostí mezi Městem a žadatelem (příp. stěžovatelem)

písemně doložena a dokladována.

RNDr. Čeřovský přečetl další interpelaci od Ing. Dlouhého - parkoviště u Pizzerie v ul. Pod Skalkou. Dále dotaz na internetové stránky města. Bude zodpovězeno písemně.

Mgr. Paukrtová se tázala, zda RM jednala o možnosti pro kandidující strany se prezentovat v Jabloneckém měsíčníku.

RNDr. Čeřovský odpověděl, že v programu příští RM tento bod není.

Ing. Louda se vrátil k otázce parkoviště Pod Skalkou, bude řešeno ihned s řed. odboru správy majetku.

Pan Berounský žádal o informaci, zda byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s nějakým investorem, v souvislosti s výstavbou bytových domů v prostoru parku v ul. Raisova a Horské ul.

Ing. Louda řekla, že smlouva již byla pravděpodobně písemně uzavřena, neboť tento materiál byl již na programu v květnovém ZM. Odpoví písemně.

Vzhledem k danému časování ohlásil pan starosta projednávání bodu č.18.

18) Právní subjektivita MŠ Havlíčkova 4

předkládá: Mgr. Miroslava Rýžaková, ředitelka humanitního odboru

Překladatelka neměla doplnění a představila ředitelku MŠ pí Stejskalovou, vedoucí odloučeného pracoviště MŠ Havlíčkova ul.

Paní Stejskalová vysvětlila svůj záměr osamostatnění MŠ. Měla několik poznámek a připomínek k předloženému materiálu. Argumentovala mimo jiné okolními samostatnými subjekty, které fungují.

Mgr. Ryžáková oponovala, že by jednání školského odboru bylo nekorektní a zastala se ekonomického názoru odboru.

Mgr. Tulpa sdělil stanovisko Komise pro výchovu a vzdělávání, která záměr zřídit příspěvkovou organizaci schvaluje. Doporučil zastupitelům schválit variantu A.

Paní Caklová podpořila vystoupení p.Tulpy a krátce okomentovala vznik „Velké MŠ“ před 2 lety. Komentovala hlediska ekonomická i administrativní, jak u zřizovatele, tak i provozovatele.

Mgr. Rýžaková komentovala složitý administrativní proces při změně organizace, začne řetězová reakce jednotlivých odloučených pracovišť MŠ a znamenalo by to změnit celý systém. Finanční zátěž bude asi 100 tis. Kč. na jednu MŠ. Doporučila neschválit záměr, neboť ho považuje za nesystémový.

Mgr. Paukrtová řekla, že projekt Velké MŠ byl úspěšný, i když vznikal za velkého spěchu. Dále se tázala na školu Montessori - jaký je počítán časový horizont pro vznik školky Montessori, a jaké jsou možnosti dětí umístění do MŠ (kapacity MŠ) v našem městě.

Vyjádřila podporu schválení právního subjektu.

Mgr. Rýžaková odpověděla, že od 1.9.2006 je otevřena 1.tř. Montessori. Odbor školství má ročně zmapované přírůstky dětí a má určitou rezervu na řešení umístění dětí.

Ing. Pešek se vrátil k ekonomické stránce problému. Tázal se, jak budou ošetřeny ekonomické limity, v kterých se školka může pohybovat v souvislosti s finan. příspěvkem města.

Mgr. Ryžáková odpověděla, že finance jsou stejně zajištěny jako u všech ostatních příspěvkových organizací. Komentovala nárůst práce nejen odborné, ale i ekonomické a administrativní pro ředitele právních subjektů.

PaedDr.Vízek vyslovil souhlas s Mgr. Rýžakovou. Upozornil na dražší provozování nově vzniklé MŠ a případně dalších nově vzniklých subjektů.

Mgr. Rudolf upozornil, že současnou ředitelkou VMŠ je pí Mrklasová. Ostatní jsou vedoucí odloučených pracovišť. Vznikne-li nová příspěvková organizace, bude výběrové řízení na ředitelku PO.

Ing. Louda komentoval vznik Velké MŠ, kdy se nikdy nezpochybnila případná budoucí osamostatnění některých škol a školek. Přikláněl se k ponechání možnosti vzniku nového právního subjektu s tím, že paní Stejskalová si je jistě vědoma ekonomických dopadů a administrativních úskalí, která ji čekají. Neobává se „lavinovitých“ žádostí o právní subjektivitu, pokud by to nastalo, znamenalo by to změnu celého nastaveného systému.

Mgr. Žur se tázal, zda vedoucí odloučených pracovišť MŠ majímají v současné době možnost si vybrat své podřízené.

Mgr. Rýžaková odpověděla, že personalistika u VMŠ spadá pod ředitelku a odbor školství.

Mgr. Květová vstoupila do diskuzea komentovala vznik VMŠ. Za 4 roky funguje VMŠ naprosto profesionálně a je plně funkční. V jiných městech k tomuto systému nyní přistupují.

Paní Caklová vyjádřila podporu předloženého záměru a dát prostor paní Stejskalové.

RNDr. Čeřovský podpořil záměr schválit.

28) Dopisy občanů

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a pozval p. Šilhána, aby přečetl petici od obyvatel kolem parku z ulic Raisova - Lesní - Horská.

Pan Šilhán přednesl zastupitelům nesouhlas asi 300 obyvatel s likvidací parku v lokalitě ulic Raisova-Lesní-Horská, kde má vyrůst bytový dům. Park je jedinou zelenou plochou v místě.

Ing. Pešek zdůraznil, že obyvatelé města si musí uvědomit, že bydlí ve městě a budou přibývat domy a sousedé. Považuje za chybu, že není vystaven plán budoucí výstavby v zasedací místnosti.

Mgr. Karásek řekl, že byly schváleny záměry změn územního plánu. Zatím není jasné, co se na území stávajícího parku bude stavět. Záměr je zkultivovat stávající plochu. Investor si nechá zpracovat zastavovací studii, která se bude teprve posuzovat.

Mgr. Paukrtová se tázala, zda je park dosud v majetku města a existuje smlouva o smlouvě budoucí kupní?

Ing. Pavízová potvrdila, že město je majitelem a v současné době se připravuje smlouva o smlouvě budoucí kupní.

Pan Vostřák komentoval 1.návrh, který dodala liberecká firma. Upozornil na možnost obyvatel se k stávajícím plánům vyjádřit.

Mgr. Karásek řekl, že každý může být účastníkem veřejného řízení, které je prezentováno veřejnou vyhláškou.

Pan Berounský upozornil, že občané se něco dovědí až na poslední chvíli na úřední desce. Způsob prezentace tohoto záměru se mu zdá nevhodný.

Pan Poborský se zmínil o dopise pí Zamazalové. Podal návrh na další III. variantu - protinávrh o snížení dluhu na 10% původní částky a zbytek prominout. Dále dopis pí Kocourkové doporučil vzít na vědomí a uložit majetkoprávnímu oddělení jej projednat.

Pan Vostřák citoval několik vět z materiálu k parku Raisova ul. - Horská ul., kde jsou uvedena stanoviska životního prostředí.

Mgr. Karásek řekl, že odbor životního prostředí se bude vyjadřovat až ke konkrétním zastavovacím plánům, které zatím předloženy nebyly.

Mgr. Paukrtová navrhla způsob řešení oznámení změny územního plánu. Lidé mají obavy, že se nedovědí včas, kdy budou moci vstoupit do jednání.

RNDr.Čeřovský řekl, že toto bude standardní řešení - oznámit obyvatelům lokality připravovanou územní změnu plánu.

Mgr. Tulpa hovořil o dopise pí Hojsákové, která komentuje stávající rekultivaci okolí svého bydliště po provedených opravách. Upozornil na nešťastné řešení vysekávání a výsadby nových stromků v lokalitě Nová Pasířská.

Pan starosta ukončil diskuzi k dopisům.

30) Kontrola splnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník

Předkladatel neměl doplnění a nebyl žádná diskuze.

31) Diskuse

Veřejné zdravotnické zařízení Nemocnice Jablonec nad Nisou, v.n.ú.z.z.; právní úkony zřizovatele

předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Předkladatel okomentoval předložený materiál. Kompletní materiál musí být odeslán 23.10.2006.

Nebyla žádná diskuze k tomuto tématu.

Další témata do diskuze:

Pan Berounský přečetl dopis občana, který kritizoval hranici pozemků katastru Kokonín a Vrkoslavice a nesrovnalosti v číslech popisných. Dále se tázal, jak je město spokojeno s akcí rekonstrukce ulic Podzimní a Smetanova. V ul. Podzimní jsou 4 různé šířky vozovky, obnažené potrubí - lávka přes vodu, rekonstrukce není k dnešnímu dni dokončena. Svědčí o tom stav chodníku v ul. Pod Skalkou, 3 různé druhy povrchů vjezdů k nemovitostem, mění se různě povrchy chodníků a vozovek.

Ing. Pešek - kritizoval údržbu zeleně ve městě, resp. dočištění chodníků a obrubníků. Doporučil, aby se přehodnotila náplň práce těchto institucí, které tuto činnost provádějí. Dále kritizoval abnormální provoz v pěší zóně (Komenského ul.). Proč nejsou sloupky před ČSOB, které zabrání vjezdu aut? Zásobování má být ze zadního traktu a doporučil radikální snížení povolení vjezdu pro r. 2007 do tohoto prostoru.

MUDr. Jörg navrhl nové usnesení, aby starosta umožnil prezentaci volebních stran v příštím čísle Jabloneckého měsíčníku.

Mgr. Paukrtová podpořila MUDr. Jörga a předala písemný návrh usnesení ohledně prezentace volebních stran. Dále se ptala na osud bývalé dětské nemocnice, v jaké fázi je příprava rekonstrukce tohoto objektu.

Pan Vostřák se tázal na slepeckou cestu v pěší zóně, kde jsou napevno přidělané dva odpadkové koše. Dále se tázal na spotřebu vody v kašně na Dolním nám. a její úklid (odpadky, které lidé naházejí dovnitř).

Ing. Louda reagoval na opravu dětské nemocnice - podá písemnou informaci, neboť nemocnice je prodaná. Za redakční radu Jabloneckého zpravodaje řekl k volební kampani, že byl schválen statut neposkytovat prostor, ale pokud se ZM dohodne jinak, bude to redakční rada respektovat. K pěší zóně řekl, že s ing. Peškem souhlasí, bude předložen definitivní materiál, který uzavře celou problematiku pěší zóny a určí definitivní pravidla.

Mgr. Karásek reagoval na dotazy p. Vostřáka: S autory návrhu na kašnu byla povinnost respektovat jejich práci do kolaudace, nešlo nic měnit.

Na vysvětlení „Hrbolatých“ kamenů řekl, že nahrazují chodník a je to řešení přechodu vozovky na obrubník. Slouží i pro slepce. Spotřeba vody v kašně - informace je 100 l vody. Síť u studny - pravidelně čistit a doufat, že lidé tam nic házet nebudou.

Mgr. Paukrtová apelovala na poskytnutí prostoru volebním stranám v Jabloneckém měsíčníku.

JUDr. Nesvadba měl technickou připomínku k časovým možnostem tisku měsíčníku (smluvní termíny).

Pan Vostřák komentoval čištění studny na Dolním nám. a pás pro slepce, na kterém jsou napevno přidělané koše na odpadky a lampa u MSB? Dále se tázal na hřiště ve Mšeně - jak bude umístěno, zda bude nějaká kresba.

Mgr. Karásek odpověděl, že hřiště bude mít přírodní trávu a bude otočeno o 90 stupňů.

MUDr. Jörg se tázal, zda jsou finance na další hřiště v příštím roce, které má být zrealizováno. Dále se tázal na projekt „Jablonec - město bez bariér“ - materiál byl schválen již dávno, zda někdo zkontroloval jeho realizaci a vyhodnotil výsledky.

Mgr. Macek řekl, že s tímto materiálem je pracováno průběžně a připraví písemný materiál, kde bude celkové zhodnocení celé akce.

Pan starosta dal odhlasovat zastupitelům souhlas s vystoupení přihlášeného občana do diskuze p. Radkoviče.

Ing. Radkovič komentoval práce na rekonstrukci ulice Mlýnská v souvislosti možnými finančními rezervami na celou akci (obrubníky). Dále kritizoval připravovanou akci oslav města (příjezd Císaře Franz Josefa I.)

Pan starosta vyhlásil krátkou přestávku na přípravu usnesení.

32) Schválení návrhu usnesení

Předseda návrhové komise, Ing. Kracík, přečetl návrhy usnesení a zahájil hlasování k jednotlivým předloženým bodům.

Přítomných zastupitelů: 26 členů, nepřítomných 4 členové ZM

Název usnesení

Pro

Proti

Zdrželo se

Usnesení ZM č. 144/2006

26

0

0

Zpráva o činnosti starosty města

Usnesení ZM č. 145/2006

23

0

3

Zpráva o činnosti místostarostů města

Usnesení ZM č. 146/2006

25

0

1

Převody objektů

Usnesení ZM č.147/2006

25

0

0

Prodeje pozemků

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 148/2006

26

0

0

Prodej bytů

Usnesení ZM č. 149/2006

26

0

0

Finanční plnění smluv o prodeji

Usnesení ZM č.150/2006

26

0

0

Výkup nemovitostí a liniové věcné břemeno

Usnesení ZM č.151/2006

23

0

2

OZV č.12/2006

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 152/2006

20

1

4

Schválení změny č. XV.b ÚP

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č.153/2006

Schválení podnětu na pořízení XXIX. změny

hlasování dle bodů: A 1.

10

3

13

A 2.

9

9

14

A 3.

5

6

15

A 4. až A 12.

25

0

1

Usnesení ZM č. 154/2006

25

0

1

Rozvoj infrastruktury lokalit pro bydlení

Usnesení ZM č. 155/2006

22

0

4

Kupní smlouva se SVS a.s.

Usnesení ZM č. 156/2006

25

0

0

Smlouva o poskytnutí účel.dotace z LK

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 157/2007

22

1

2

Rekonstrukce technologie vytápění

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 158/2006

26

0

0

Projekt „Jablonecké putování

Usnesení ZM č. 159/2006

19

3

3

Právní subjektivita MŠ Havlíčkova 4

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 160/2006

Poskytnutí finan.příspěv. - taneč.škola

26

0

0

Usnesení ZM č. 161/2006

26

0

0

IV. rozpočtové změny

Usnesení ZM č. 162/2006

24

0

1

Plnění rozpočtu za II. čtvrtletí roku 2006

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 163/2006

26

0

0

Informativní zpráva o správě portfolia

Usnesení ZM č. 164/ 2006

25

0

0

Ručení města Jablonce n. N.

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 165/2006

26

0

0

Mikroregion JIZERSKÉ HORY

VH JTR, a.s.

žádné protinávrhy neprošly hlasováním

Usnesení ZM č. 166/2006

25

0

0

Změna ve složení výboru ZM

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 167/2006

24

0

0

Veřejné zdravotnické zařízení Nemocnice

Nehlasovali 2

Usnesení ZM č. 168/2006

24

0

0

Nemocnice Jablonec n.N.- dozorčí rada

Nehlasovali 2

Usnesení ZM č. 169/2006

Dopisy občanů - pí Hojsáková

25

0

0

Nehlasoval 1

Dopisy občanů - pí Pelcová

21

0

4

Nehlasoval 1

Dopisy občanů - pí Zamazalová

18

2

4

protinávrh p. Poborského

Nehlasovali 2

Dopisy občanů - pí Bílá

21

0

3

Nehlasovali 2

Dopisy občanů - p. Šilhán

24

0

0

Nehlasovali 2

Dopisy občanů - pí Kocourková

25

0

0

protinávrh p.Poborského

Nehlasovali 1

Usnesení ZM č. 170/2006

25

0

0

Kontrola splnění usnesení

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 171/2006

25

0

0

Jablonecký měsíčník

Nehlasoval 1

Předseda návrhové komise ukončil hlasování ve 14.05 hod.

33) Závěr

RNDr. Čeřovský poděkoval přítomným za účast na dnešním zastupitelstvu a ukončil jednání ve 14.10 hod.

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Ověřovatelé zápisu

Mgr. Petr Tulpa, Mgr. Vlasta Veverková

Zápis dopsán 12.9.2006
Zapsala: Vanerová Eva

Vytvořeno 5.10.2006 13:06:28 | přečteno 2440x | Petr Vitvar