Usnesení 07.09.2006

Usnesení ze 35. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 7. září 2006

Usnesení ZM č. 144/2006

Zpráva o činnosti starosty města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a

A. bere ji na vědomí.

B. u k l á d á

1. RNDr. Jiřímu Čeřovskému, starostovi města,

zadat vypracování aktualizace Energetického generelu a předložit jej zastupitelstvu města na jednání v březnu 2007

2. Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi města,

vyčlenit z rozpočtu města potřebné finanční prostředky na zpracování aktualizace Energetického generelu

C. s c h v a l u j e

vytvoření pracovní skupiny složené ze zastupitelů, zastupující jednotlivá politická seskupení zastupitelstva města a z přizvaných nezávislých odborníků.

Usnesení ZM č. 145/2006

Zpráva o činnosti místostarostů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů města a tyto

bere na vědomí

Usnesení ZM č. 146/2006

Převody objektů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech objektů a

A. schvaluje

1) prodej objektu Alešova 2221/30, Jablonec nad Nisou, vč. st.p.č. 2110, p.p.č. 1723/17 oddělené z p.p.č. 1723/6, k.ú. Jablonec nad Nisou, společnosti CB OKNA, s.r.o., Příční 279, Liberec 7, IČ 25287940, za cenu ve výši 1,500.000,- Kč s tím, že 1,000.000,- Kč uhradí při podpisu kupní smlouvy a 500.000,- Kč proinvestují na opravách vnějšího vzhledu objektu do 2 let od podpisu kupní smlouvy. Poté bude tato investice považována za úhradu této části kupní ceny,

2) prodej objektu U Sokolovny 184, Jablonec nad Nisou, vč. st.p.č. 33, p.p.č. 31, p.p.č. 32, p.p.č. 36/1, k.ú. Proseč nad Nisou, společnosti LG-DINEX spol. s r.o., Prosečská 273, Jablonec nad Nisou, IČ 48269972, za cenu ve výši 2,859.000,- Kč s tím, že 859.000,- Kč uhradí při podpisu kupní smlouvy a 2,000.000,- Kč proinvestují na opravách vnějšího vzhledu objektu do 2 let od podpisu kupní smlouvy. Poté bude tato investice považována za úhradu této části kupní ceny,

3) prodej objektu Podhorská 755/76, Jablonec nad Nisou, vč. st.p.č. 613, p.p.č. 1436/32, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, společnosti CB OKNA, s.r.o., Příční 279, Liberec 7, IČ 25287940 za cenu ve výši 1,800.000,- Kč s tím, že 1,300.000,- Kč uhradí při podpisu kupní smlouvy a 500.000,- Kč proinvestují do 2 let do oprav vnějšího vzhledu objektu od podpisu kupní smlouvy. Poté bude tato investice považována za úhradu této části kupní ceny,

4) prodej objektu Liberecká 1795/90a vč. st.p.č. 2317 o výměře 162 m2, garáže se st.p.č. 248/2 o výměře 1.097 m2 a p.p.č. 695/3 o výměře 38 m2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ 65993390 za kupní cenu dle znaleckého posudku,

B. neschvaluje

bezúplatný převod objektu U Stadionu 3280/2, Jablonec nad Nisou na JUDO KLUB Jablonec nad Nisou, IČ 43257232.

Usnesení ZM č.147/2006

Prodeje pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodejích a

A. schvaluje

1) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části p.p.č. 692/4 o celkové výměře 6461 m2, p.p.č. 537/32 o celkové výměře 538 m2 a p.p.č. 690/3 o celkové výměře 641 m2, vše v k.ú. Proseč n. N. za cenu 350,- Kč/m2, tj. celkem 2,674.000 Kč s Bytovým družstvem DOMOVINA, IČ 27300749, se sídlem Masarykova 522/12, Liberec 1 s tím, že přesná výměra převáděných pozemků bude upřesněna ke kolaudaci objektů. O stavební povolení bude požádáno nejpozději do 31.10.2006 a o kolaudační rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 30.06.2008. Do doby kolaudačního rozhodnutí bude uzavřena nájemní smlouva s tím, že po dobu příprav bude výše nájemného se stanovena ve výši 35,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby ve výši 1,--Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby kolaudace.

2) prodej části p.p.č. 130 dílu „a“ o výměře 0 m2 v k.ú. Proseč n.N. za účelem vypořádání pozemku pod zahradním domkem manželům P. a J. V., bytem Vesecká 308, Liberec 25, za cenu 500,- Kč + jednorázový základní poplatek ve výši 500,- Kč, tj. celkem 1.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3) prodej p.p.č. 730/2 o výměře 20 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem vypořádání zahrady manželům J. a M. M., bytem Lesní 28, Jablonec n.N. za cenu 150,- Kč/m2 , tj. celkem 3.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

4) prodej p.p.č. 1338/15 o výměře 215 m2 v k.ú. Jablonec n. N. do ideálního spoluvlastnictví s tímto podílem: manželé J.a B. H., bytem V Luzích 1604/20, Jablonec nad Nisou ideální 547/2717, MUDr. A. H., bytem V Luzích 1604/20, Jablonec nad Nisou ideální 348/2717, paní K. H., bytem Donská 961, Liberec-Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou ideální 575/2717, Ing. V. K. , bytem V Luzích 1604/20, Jablonec nad Nisou ideální 352/2717, pí. N. M., bytem V Luzích 1604/20, Jablonec nad Nisou ideální 348/2717 a manželé J. a A.. Š., bytem V Luzích 1604/20, Jablonec nad Nisou ideální 547/2717 za cenu 200,- Kč/m2, tj. celkem 43.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

5) prodej p.p.č. 1016/10 o výměře 146 m2 v k.ú. Jablonec n. N. do ideálního spoluvlastnictví s tímto podílem: p. L. K., bytem Palackého 849/3, Jablonec nad Nisou ideální 1/6, pí. H. H., bytem Palackého 849/3, Jablonec nad Nisou ideální 1/6, paní I. P., bytem Palackého 849/3, Jablonec nad Nisou ideální 2/6, pí. H. Š., bytem Palackého 849/3, Jablonec nad Nisou ideální 1/6 a manželé Ing. P. a Ing. S.Z., bytem Vrchlického sady 2371/4, Jablonec nad Nisou ideální 1/6 za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem 21.900,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

6) prodej p.p.č. 1014/28 o výměře 514 m2 v k.ú. Jablonec n.N. do ideálního spoluvlastnictví s tímto podílem: ideální 1/3 manželům J.a I. S., ideální 1/3 paní Z. S., všichni bytem P. Bezruče 542/65, Jablonec n. N., ideální 1/3 paní Mgr. M. Š., bytem Opletalova 2687/34, Jablonec n. N. za cenu 75.000,- Kč celkem, s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

B) neschvaluje

zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu přes p.p.č. 1014/28 v k.ú. Jablonec n. N. pro manželé J. a M. R., bytem P. Bezruče 542/65, Jablonec n. N.

Usnesení ZM č. 148/2006

Prodej bytů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a přeřazování objektů a

A.schvaluje

1) prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům v objektech:

byt č. příjmení, jméno rok narození kupní cena

Podhorská 118/2106

2106/5 J. J. 1971 202.176,- Kč

2) prodej volné bytové jednotky č. 3398/19 v objektu Budovatelů 14/3398 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 603/33712 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 4415/1, 4414/1 a 4967/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu R. K., bytem Hvězdná 481, Liberec 5 za kupní cenu 550.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

3) prodej volné bytové jednotky č. 3198/11 v objektu Řetízková 10/3198 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 615/24732 na společných částech domu a stavebních parcelách č.3881 a 3880, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu J.K., bytem Nerudova 11, Jablonec nad Nisou, za kupní cenu 551.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

Usnesení ZM č. 149/2006

Finanční plnění smluv o prodeji

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o finančním plnění smluv o prodeji a

schvaluje

1) uznání proinvestovaní částky ve výši 505.570,- Kč paní R. H. (provdané Č.) z kupní ceny objektu č.p.1842, Saskova 32, Jablonec nad Nisou, dle kupní smlouvy

2) uznání proinvestování částky ve výši 275.026,-Kč panu M. V. z kupní ceny objektu č.p.3797, Podhorská 170, Jablonec nad Nisou, dle kupní smlouvy

Usnesení ZM č.150/2006

Výkup nemovitostí a liniové věcné břemeno

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o výkupech nemovitosti a liniových věcných břemenech

A. schvaluje

1) schválit výkup garáže bez č.p. včetně st.p.č 4617 v k.ú. Jablonec n.N. o výměře 32 m2 od manželů L.a I. Ši., bytem Horská 8A, č. p. 4663, Jablonec n.N. za cenu 309.000,-

2) uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na výkup objektu č.p. 1192/13 včetně st.p.č. 561/2 v k.ú. Jablonec n.N. za cenu 11 mil. Kč + 3 %, který je ve vlastnictví Mgr. J. R., bytem Revoluční 1899/66, Jablonec n.N. a to nejdéle do 30.9. 2006 s tím, že kupní smlouva bude uzavřena a kupní cena uhrazena nejpozději do 31.5. 2007.

B. m ě n í
usnesení č. VII/2004/A/3 ze dne 12.9. 2004 a to tak, že bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene na stavbu elektropřípojky v p.p.č. 1553/1 a 1549/1 v k.ú. Mšeno n.N. s vlastníkem ČR - Povodí Labe s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, IČ: 708 90 005. Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

Usnesení ZM č. 151/2006

Obecně závazná vyhláška č. 12/2006, kterou se mění a doplňuje OZV číslo 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

vydává

ve smyslu § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 12/2006, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“.

Usnesení ZM č. 152/2006

Schválení změny č. XV.b platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o průběhu veřejnoprávního projednání změny č. XV.b platného územního plánu města Jablonce nad Nisou a

A. vyhovuje

námitce paní Jiřiny Valentové k návrhu řešení změny č. XV.b,

B. schvaluje

v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

Změnu funkčního využití pozemků:

ppčk. 2273/1 z ploch zastavitelných kategorie D - dopravní plochy obecně

na plochy zastavitelné v kategorii M - hromadná doprava, terminály,

ppčk. 2527/4 z ploch zastavitelných v kategorii Z - železnice na plochy zastavitelné v kategorii M - hromadná doprava, terminály,

ppčk. 2270 z ploch zastavitelných v kategorii S3 - smíšené bydlení na plochy zastavitelné v kategorii ZD - zahradnictví,

ppčk. 563/3 z ploch zastavitelných v kategorii S3 - smíšené bydlení (severní část) na plochy zastavitelné v kategorii ZD - zahradnictví,

ppčk. 2249/5 z ploch zastavitelných v kategorii S3 - smíšené bydlení na plochy zastavitelné v kategorii ZD - zahradnictví,

stpčk. 822/1 z ploch zastavitelných v kategorii S3 - smíšené bydlení na plochy nezastavitelné v kategorii PK - parky,

ppčk. 2248/1 z plochy zastavitelné v kategorii S3 - smíšené bydlení na plochu zastavitelnou v kategorii D - komunikační síť,

ppčk. 2248/2 z plochy zastavitelné v kategorii S3 - smíšené bydlení na plochu zastavitelnou v kategorii D - komunikační síť a plochu nezastavitelnou v kategorii PK - parky (jižní část),

stpčk. 561/1,2 z ploch zastavitelných v kategorii S3 - smíšené bydlení na plochy zastavitelné v kategorii D - komunikační síť (jižní část) a plochy zastavitelné v kategorii OV - občanská vybavenost (severní část),

stpčk. 565/1,2, 566 z ploch zastavitelných v kategorii S3 - smíšené bydlení na plochy zastavitelné v kategorii D - komunikační síť (západní část),

ppčk. 2153/1 z plochy zastavitelné v kategorii D - dopravní plochy obecně na plochu nezastavitelnou v kategorii PK - parky,

ppčk. 2158/1 - část z plochy nezastavitelné v kategorii PK - parky, na plochu zastavitelnou v kategorii S3 - smíšené bydlení,

ppčk. 1322/2 část, stpčk. 3678 z ploch zastavitelných v kategorii S3 - smíšené bydlení na plochy zastavitelné v kategorii OV - občanská vybavenost,

ppčk. 2160/10 z ploch zastavitelných v kategorii S3 - smíšené bydlení na plochy zastavitelné v kategorii D1 - bydlení v bytových domech,

ppčk. 1953, 2033/4, stpčk. 2826 z ploch zastavitelných v kategorii S3 na plochy zastavitelné v kategorii D - komunikační síť,

ppčk. 2763 z plochy zastavitelné v kategorii S3 na plochu zastavitelnou v kategorii D - komunikační síť,

ppčk. 1955 část, 1944/1 část, stpčk. 473/2 část, 473/1 část z ploch zastavitelných v kategorii S3 na plochy zastavitelné v kategorii D - komunikační síť,

ppčk. 2727/1,2 z ploch zastavitelných v kategorii OV - občanská vybavenost na plochy zastavitelné v kategorii D - komunikační síť,

stpč. 5223 ppčk. 1946/1,3, 1945/1 - jižní část, z ploch zastavitelných v kategorii S2 - smíšené bydlení na plochy zastavitelné v kategorii S3 - smíšené bydlení,

ppčk. 1946/1,3, 1945/1 vše severní část z ploch zastavitelných v kategorii S2 - smíšené bydlení na plochy zastavitelné v kategorii D - komunikační síť,

stpčk. 840 část z plochy zastavitelné v kategorii S3 na plochu zastavitelnou v kategorii D - komunikační síť,

stpčk. 6209 z plochy zastavitelné v kategorii S3 na plochu zastavitelnou v kategorii B3 - bydlení v rodinných domech,

ppčk. 1946/1 (západní a severní část) z plochy zastavitelné v kategorii S2 na plochu částečně zastavitelnou v kategorii D - komunikační síť (západní část) a plochu nezastavitelnou v kategorii PK - parky, lesoparky (severní část),

ppčk. 1946/3, 1945/1 (severní část) z ploch zastavitelných v kategorii S2 na plochy nezastavitelné v kategorii PK - parky, lesoparky (severní část),

ppčk. 1952 z plochy částečně zastavitelné v kategorii G - garáže hromadné (severní část) a částečně z plochy nezastavitelné v kategorii PK - parky (západní část) na plochu zastavitelnou v kategorii D - komunikační síť,

ppčk. 1948/3 z plochy částečně zastavitelné v kategorii OV - občanská vybavenost (západní část), částečně v kategorii G - garáže hromadné (západní část) a částečně z plochy nezastavitelné v kategorii PK - parky (střední část) na plochu částečně zastavitelnou v kategorii S3 - smíšené bydlení a částečně D - komunikační síť,

ppčk. 2037/10 části z plochy zastavitelné v kategorii D - komunikační síť na plochu zastavitelnou v kategorii S3 - smíšené bydlení (jihozápadní a jihovýchodní část),

ppčk. 1947/2, stpčk. 5982 z ploch v kategorii S3 - smíšené bydlení na plochy částečně nezastavitelné v kategorii PK - parky a částečně plochy zastavitelné v kategorii D - komunikační síť,

ppčk. 83/10 jižní část z ploch částečně zastavitelných v kategorii S3 - smíšené bydlení a P - parkoviště na plochy částečně nezastavitelné v kategorii PK - parky a částečně plochy zastavitelné v kategorii D - komunikační síť,

ppčk. 2293/2 severovýchodní část z plochy zastavitelné v kategorii D - komunikační síť na plochu zastavitelnou v kategorii S3 - smíšené bydlení,

ppčk. 50 z plochy zastavitelné v kategorii M - plocha MHD na plochu zastavitelnou v kategorii S3 - smíšené bydlení,

ppčk. 48 z plochy zastavitelné v kategorii M - plocha MHD na plochu částečně zastavitelnou v kategorii S3 - smíšené bydlení (severní část), plochu zastavitelnou v kategorii D - komunikační síť (střední část) a plochu nezastavitelnou v kategorii PK - parky (jižní část,)

ppčk. 82/2 z plochy zastavitelné v kategorii M - plocha MHD na plochu částečně zastavitelnou v kategorii S3 - smíšené bydlení (jižní část), plochu zastavitelnou v kategorii D - komunikační síť (východní část) a plochu nezastavitelnou v kategorii PK - parky (severní část),

stpčk. 2044 z plochy zastavitelné v kategorii M - plocha MHD na plochu částečně zastavitelnou v kategorii S3 - smíšené bydlení (jižní část) a plochu nezastavitelnou v kategorii PK - parky (severní část),

stpčk. 1044, 2047, ppčk. 2046/4 z ploch zastavitelné v kategorii M - plocha MHD na plochy zastavitelné v kategorii S3 - smíšené bydlení,

stpčk. 1509/2,3, 1509/4 z ploch zastavitelných v kategorii - M plochy MHD na plochy zastavitelné v kategorii D - komunikační síť,

stpčk. 694/1, 694/3 z ploch zastavitelných v kategorii M - plochy MHD na plochy zastavitelné v kategorii S3 - smíšené bydlení,

ppčk. 2052/1 z plochy zastavitelné v kategorii M - plochy MHD na plochu částečně zastavitelnou v kategorii S3 - smíšené bydlení (jižní část), dále plochu zastavitelnou v kategorii D - komunikační síť a plochu nezastavitelnou v kategorii PK - parky (severní část),

stpčk. 1509/1 z plochy zastavitelné v kategorii M - plochy MHD na plochu částečně zastavitelnou v kategorii S3 - smíšené bydlení (jižní část), dále plochu zastavitelnou v kategorii D - komunikační síť a plochu nezastavitelnou v kategorii PK - parky (severní část),

ppčk. 42/2, stpčk. 2069 z ploch zastavitelných v kategorii S3 - smíšené bydlení na plochy částečně zastavitelné v kategorii D - komunikační síť a částečně nezastavitelné v kategorii PK - parky

ppčk. 2053/1, 2053/4, 2053/6, 2053/9 - části pozemků - z ploch zastavitelných v kategorii S3 - smíšené bydlení na plochy částečně zastavitelné v kategorii D - komunikační síť,

ppčk. 2759, 2061, stpčk. 1517/4 z ploch zastavitelných v kategorii S3 - smíšené bydlení na plochy částečně zastavitelné v kategorii D - komunikační síť a částečně nezastavitelné v kategorii PK - parky,

ppčk. 2758, 2053/4, 2065/1, 2755, 2756 - severní části pozemků z ploch zastavitelných v kategorii S3 - smíšené bydlení na plochy částečně zastavitelné v kategorii D - komunikační síť a částečně nezastavitelné v kategorii PK - parky,

stpčk. 1517/5, 1517/3, 2811, 2823/1, 2823/2 z ploch zastavitelných v kategorii S3 - smíšené bydlení na plochy částečně zastavitelné v kategorii D - komunikační síť a částečně nezastavitelné v kategorii PK - parky,

ppčk. 2280/2 - západní část z ploch zastavitelných v kategorii D - komunikační síť na plochy zastavitelné v kategorii S3 - smíšené bydlení

ppčk. 2291- střední část z ploch zastavitelných v kategorii D - komunikační síť na plochy nezastavitelné v kategorii PK - parky,

ppčk. 40/1, stpčk. 2584, 3065 - jižní část z ploch zastavitelných v kategorii OV - občanská vybavenost na plochy D - komunikační síť a částečně nezastavitelné v kategorii PK - parky,

ppčk. 2037/9, 2034/4, 2034/3, 2035/1, 2035/2, 2038/3, 2038/4, stpč. 1889, 1949, 3243, 2393/1, 2393/2, 2393/3, 1930/1, 1930/2, 1291, 525 z ploch zastavitelných v kategorii OV - občanská vybavenost na plochy S3 - smíšené bydlení

ppčk. 2/1 - jižní část z ploch nezastavitelných v kategorii PK - park na plochy zastavitelné v kategorii D - komunikační síť,

stpčk. 3065 - severní část z ploch zastavitelných v kategorii OV - občanská vybavenost na plochy zastavitelné v kategorii S3 - smíšené bydlení,

ppčk. 2750 - střední část, 557/3 z ploch zastavitelných v kategorii S3 - smíšené bydlení na plochy D - komunikační síť,

ppčk. 2749 - severovýchodní část z ploch zastavitelných v kategorii S3 - smíšené bydlení na plochy D - komunikační síť,

ppčk. 216/2, 2280/1, 2278 - východní část pozemků z ploch zastavitelných v kategorii D - komunikační síť na plochy zastavitelné v kategorii S3 - smíšené bydlení,

ppčk. 217/12 - jižní část z ploch zastavitelných v kategorii S3 - smíšené bydlení na plochy zastavitelné v kategorii D - komunikační síť.

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh

B4.2. - výkres životního prostředí

B12 - výkres zemědělského půdního fondu

B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

C. bere na vědomí

stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování s tím, že připomínky v něm uplatněné jsou respektovány

D. ukládá

Mgr. Petru Karáskovi - místostarostovi

předložit ZM Jablonce nad Nisou Obecně závaznou vyhlášku města o schválení změny č. XV.b platného územního plánu.

Usnesení ZM č.153/2006

Schválení podnětu na pořízení XXIX. změny územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o podnětu k pořízení XXIX. změny územního plánu města Jablonec nad Nisou a v souladu se zněním § 31, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

schvaluje

po upřesnění při jednání zastupitelstva podnět na pořízení XXIX. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 154/2006

Rozvoj infrastruktury lokalit pro bydlení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o

rozvoji infrastruktury lokalit pro bydlení

A. bere na vědomí

Postup pro realizaci odkupů pozemků s nově vybudovanou technickou infrastrukturou - příprava území pro bytovou výstavbu na území města Jablonec nad Nisou.

B. schvaluje

záměr přípravy a realizace staveb v roce 2007

Usnesení ZM č. 155/2006

Kupní smlouva se Severočeskou vodárenskou společností a.s.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o uzavření kupní smlouvy mezi městem Jablonec nad Nisou a Severočeskou vodárenskou společností a.s.

schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi městem Jablonec nad Nisou a Severočeskou vodárenskou společností a.s. na akci „Jablonec nad Nisou - odkanalizování území - ulice K Černé Studnici - III. etapa“

Usnesení ZM č. 156/2006

Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z Libereckého kraje

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z Libereckého kraje na akci Rekonstrukce a přístavbě sportovního areálu Střelnice a

A. schvaluje

Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z Libereckého kraje na akci Rekonstrukce a přístavba sportovního areálu Střelnice

B. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, starostu města

podpisem Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z Libereckého kraje

Usnesení ZM č. 157/2007

Rekonstrukce technologie vytápění - plavecký bazén

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o rekonstrukci technologie vytápění plaveckého bazénu a

schvaluje

záměr realizace rekonstrukce technologie vytápění a úpravy teplé užitkové vody dle varianty II., uvedené v Příloze důvodové zprávy tohoto materiálu, strana 8 - 9. („Studie vytápění - PLAVECKÝ BAZÉN “, zpracovatel: G-therm, Ing. Kodiš, 5.7.2006.)

Usnesení ZM č. 158/2006

Projekt „Jablonecké putování a účast na veletrzích cestovního ruchu“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A. schvaluje

realizaci projektu „Jablonecké putování a účast na veletrzích cestovního ruchu“ č. CZ.04.1.05/4.1.21.3/4412 a jeho celkové finanční zajištění ve výši 555.120,- Kč

B. ukládá

Mgr. Jiřímu Rudolfovi, místostarostovi města

uplatnit financování realizace projektu „Jablonecké putování a účast na veletrzích cestovního ruchu“ v návrhu rozpočtu na rok 2007

Usnesení ZM č. 159/2006

Právní subjektivita MŠ Havlíčkova 4

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A. schvaluje

záměr zřídit příspěvkovou organizaci s názvem Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace k 1. 1. 2008

B. ukládá

Mgr. Jiřímu Rudolfovi, místostarostovi města,

připravit materiál pro jednání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou dne 12.10. 2006 ke zřízení výše uvedené příspěvkové organizace

Usnesení ZM č. 160/2006

Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města pro rok 2006 - Hana Drbohlav - Taneční škola X-DANCE Jablonec nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku pro Hanu Drbohlav - Taneční školu X-DANCE Jablonec nad Nisou ve výši 20 000,- Kč na činnost taneční školy (pronájem tanečních prostor) a účast na národních i mezinárodních soutěžích (doprava, kostýmy, startovné), dle návrhu Kulturní komise RM.

Usnesení ZM č. 161/2006

IV. rozpočtové změny

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A. schvaluje

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 45. - 80. a upravený rozpočet Města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.316.137 tis. Kč

B. bere na vědomí

rozpočtové opatření schválené Radou města na zasedání dne 29.6.2006. Toto opatření je uvedeno v důvodové zprávě na str. 9 - 12.

Usnesení ZM č. 162/2006

Plnění rozpočtu za II. čtvrtletí roku 2006

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

plnění rozpočtu Města Jablonce nad Nisou za II. čtvrtletí roku 2006

Usnesení ZM č. 163/2006

Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za I. pololetí roku 2006

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o správě portfolia cenných papírů za I. pololetí roku 2006 a

bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 164/ 2006

Ručení města Jablonce n. N. pro získání bankovního úvěru k realizaci projektu „Rozvoj informačních a komunikačních technologií pro veřejnost v Mikroregionu Jizerské hory“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Ručení města Jablonce n. N. pro získání bankovního úvěru k projektu „Rozvoj informačních a komunikačních technologií pro veřejnost v Mikroregionu Jizerské hory“ v rámci Společného regionálního operačního programu (dále jen SROP) a

schvaluje

Ručení města Jablonce nad Nisou pro získání bankovního úvěru na realizaci projektu Mikroregionu Jizerské hory pod podmínkou sepsání notářského zápisu všech členských obcí mikroregionu o uznání dluhu s přímou vykonatelností ve prospěch Města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 165/2006

Mikroregion JIZERSKÉ HORY Závěrečný účet za rok 2005

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál: Mikroregion Jizerské hory - Závěrečný účet za rok 2005 a

bere na vědomí

Závěrečný účet za rok 2005 Mikroregionu Jizerské hory, který byl jednohlasně schválen valnou hromadou dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Jizerské hory, dne 14. června 2006, s výhradou dle zprávy auditora.

Usnesení ZM č. 166/2006

Změna ve složení výboru ZM

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o změně ve složení výboru ZM a

A. odvolává

z výboru pro hospodaření s majetkem města Mgr. Pavla Svobodu

B. volí

do výboru pro hospodaření s majetkem města Ing. Libuši Pavízovou

Usnesení ZM č. 167/2006

Veřejné zdravotnické zařízení Nemocnice Jablonec nad Nisou, v.n.ú.z.z.; právní úkony zřizovatele

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o právních úkonech města Jablonce nad Nisou jako zřizovatele veřejného zdravotnického zařízení Nemocnice Jablonec nad Nisou, v.n.ú.z.z. dle zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů a

schvaluje

1) Prohlášení města Jablonce nad Nisou jako zřizovatele Nemocnice Jablonec nad Nisou, v.n.ú.z.z., nemovitý majetek ve znění článku I. důvodové zprávy

2) Prohlášení města Jablonce nad Nisou jako zřizovatele Nemocnice Jablonec nad Nisou, v.n.ú.z.z., movitý majetek ve znění článku II. důvodové zprávy

Usnesení ZM č. 168/2006

Veřejné zdravotnické zařízení Nemocnice Jablonec nad Nisou, v.n.ú.z.z.; dozorčí rada

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o dozorčí radě veřejného zdravotnického zařízení Nemocnice Jablonec nad Nisou, v.n.ú.z.z. a

bere jej na vědomí

Usnesení ZM č. 169/2006

Dopisy občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

A. bere jej na vědomí

1) dopis Evy Hojsákové, Nová Pasířská 19, Jablonec n.N.

2) dopis Hany Pelcové, Mozartova 25, Jablonec nad Nisou

3) dopis Věry Zamazalové, Karolíny Světlé 16, Jablonec n.N.

4)dopis Gabriely Bílé, Mlýnská 8, Jablonec n.N.

5) dopis Ladislava Šilhána, Horská 8A, a paní Zory Fišarové, Raisova 27,
Jablonec n.N.

6)dopis Mgr. Jany Kocourkové, ředitelky Základní katolické školy,
Saskova 34, Jablonec n.N.

B. s c h v a l u j e
snížení dluhu paní Zamazalové na 10 % původní částky poplatku z prodlení a zbytek této částky promíjí .

C. neschvaluje

1) prodej bytové jednotky č. 3598/06 v objektu Mozartova 25/3598 paní
Haně Pelcové za cenu se slevou 50% z kupní ceny bytu.

2) prominutí dluhu - poplatku z prodlení Gabriele Bílé, nar……,
bytem Mlýnská 8, Jablonec nad Nisou ve výši 118.620,-Kč z titulu včas
nesplacených částek nájemného včetně záloh za služby spojené s užíváním
bytu č.1, o velikosti 1+2 s příslušenstvím v objektu 5.května 36, Jablonec
nad Nisou.

D. ukládá
Mgr. Petru Karáskovi, předsedovi výboru pro hospodaření s majetkem města
, projednat obsah dopisu Mgr. Kocourkové ve výboru pro hospodaření s majetkem města

Usnesení ZM č. 170/2006

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

Usnesení ZM č. 171/2006

Jablonecký měsíčník

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo diskusní vystoupení Mgr. Paukrtové a

u k l á d á

RNDr Jiřímu Čeřovskému, starostovi města,

zajistit, aby příští číslo Jabloneckého měsíčníku, které bude distribuováno před komunálními volbami 20. - 21. 10. 2006 bylo věnováno komunálním volbám a všechny kandidující volební strany, které byly zaregistrovány, dostanou stejný prostor (28 řádků formátu A4, typ písma TIMES, řádkování 1, odevzdat do 14. 9. do 14,00 hod. do redakce měsíčníku) pro svoji prezentaci v Jabloneckém měsíčníku

Ing. Jiří Rudolf
místostarosta

RNDr.Jiří Čeřovský
starosta města

Ing. Ivan Kracík
předseda návrhové komise

Za správnosti zkrácené verze:
Vanerová Eva, agenda RM a ZM

Vytvořeno 27.9.2006 13:02:34 | přečteno 2617x | Petr Vitvar