Zápis 02.11.2006

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 2. listopadu 2006 od 16.00 hodin.

 • Přítomno: 30 členů zastupitelstva města
 • Omluveni:
 • Neomluveni:
 • Ověřovatelé: MUDr. Ivo Jörg, Mgr. Pavel Žur
 • Zapsala: Eva Vanerová

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil dosavadní starosta RNDr. Jiří Čeřovský, v 16.10 hodin a řídil jeho průběh do doby zvolení nového starosty. Přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že na dnešní jednání byli pozváni vedle nových členů ZM také zastupitelé města, kteří pracovali v uplynulém volebním období, ředitelé odborů MěÚ, ředitelé organizací, u kterých je Město zřizovatelem nebo zakladatelem a sdělovací prostředky.

Konstatoval, že zápis z minulého zasedání ZM byl podepsán bez připomínek.

Dále konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomno všech 30 nově zvolených členů ZM.

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni MUDr.Ivo Jörg a Mgr.Pavel Žur.

Ověřovatelé byli schváleni jednohlasně (30-0-0)

RNDr. Čeřovský přečetl upravený program dnešního Ustavujícího zasedání ZM v níže uvedeném znění.

 1. Zahájení jednání
 2. Představení zvolených zastupitelů a jejich složení slibu
 3. Schválení programu ustavujícíhodalšího jednání zastupitelstva
 4. Schválení návrhové komise
 5. Schválení volební a mandátové komise
 6. Schválení:
  a) počtu místostarostů města
  b) počtu členů rady města
  c) volebního řádu
 7. Volba starosty města
 8. Volba místostarostů města
 9. Volba členů rady města
 10. Diskuse
 11. Závěr

Předložený program byl schválen jednomyslně (30-0-0)

2) Představení zvolených kandidátů a složení slibu

RNDr. Čeřovskýpožádal pana Václava Vostřáka, jako nejstaršího člena zastupitelstva, o přečtení textu slibu.

Znění slibu:

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

Následně požádal JUDr. Jiřího Nesvadbu, aby představil jednotlivé členy ZM.

JUDr. Nesvadba představil jednotlivé členy ZM a vyzval je ke složení slibu.

RNDr. Čeřovský konstatoval, že všech 30 nově zvolených členů ZM splnilo zákonem předepsané náležitosti a může plnohodnotně vykonávat svůj mandát.

3) Schválení návrhové komise

RNDr. Čeřovský navrhl členům zastupitelstva města zvolit návrhovou komisi v tomto složení:

Předseda: MUDr. Ing. Ivo Jörg - Domov n.N.

Členové: Mgr. Pavel Žur - ODS

Mgr. František Špoták - ČSSD

Návrhová komise ve výše uvedeném znění byla schválena jednohlasně (30-0-0)

4) Schválení volební a mandátové komise

Dále členové Zastupitelstva města zvolili volební a mandátovou komisi v tomto složení:

Předseda: Ing. František Pešek - KSČM

Členové: Božena Caklová - ODS

Eva Gregová - ČSSD

Mgr. Soňa Paukrtová - Domov n.N.

Jindřich Berounský - SOS

Volební a mandátová komise ve výše uvedeném znění byla schválena jednohlasně

(30-0-0)

RNDr. Čeřovský požádal jednotlivé zastupitele, aby své návrhy na úpravu připraveného volebního řádu předávali již nyní předsedovi volební komise Ing. Peškovi.

5) a) Schválení počtu místostarostů

RNDr. Čeřovský řekl, že počet místostarostů není ničím právně limitován. Jako základní návrh předložil, aby ve volebním období 2006 - 2010 pracovali tři uvolnění místostarostové. Tento počet je, podle jeho názoru, vyhovující vzhledem ke zkušenostem z minulého období.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

Ing. Pešek přečetl návrh usnesení, o kterém bylo následně hlasováno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou schvaluje pro volební období 2006 - 2010 tři místa dlouhodobě uvolněných místostarostů.

Členové ZM schválili návrh usnesení jednohlasně.

(30-0-0)

5) b) Schválení počtu členů rady města

RNDr. Čeřovský navrhl, aby RM pracovala ve stejném počtu jako v minulém volebním období, tj. v 9 členném složení.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

Ing. Pešek přečetl návrh usnesení, o kterém bylo následně hlasováno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou schvaluje pro volební období 2006 -2010 radu města v počtu 9 členů.

Členové ZM schválili předložený návrh usnesení jednohlasně (30-0-0)

5) c) Schválení volebního řádu

RNDr. Čeřovský řekl, že všichni členové obdrželi základní návrh volebního řádu pro volbu starosty města, místostarostů a členů RM.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

Ing. Pešek konstatoval, že volební komise neobdržela žádné připomínky k volebnímu řádu, tudíž může být odhlasován základní návrh.

RNDr. Čeřovský přečetl návrh usnesení, o kterém bylo následně hlasováno a připomněl, že o formě volby bude hlasováno v dalším bodě programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou schvaluje volební řád pro volbu starosty, místostarostů a členů rady města

Členové ZM schválili návrh usnesení, který se týkal volebního řádu pro volbu starosty města, místostarostů a členů RM jednohlasně. (30-0-0)

RNDr. Čeřovský předal na další bod jednání slovo předsedovi volební komise.

6) Volba starosty města

Ing. Pešek, předseda mandátové a volební komise, vyzval členy ZM, aby předložili své návrhy na starostu města v písemné podobě. Dále řekl, že se musí podle volebního řádu hlasováním rozhodnout o formě volby starosty města, místostarostů a členů RM. Jako základní návrh, podle volebního řádu, předložil tajnou volbu.

Členové ZM jednohlasně schválili tajnou volbu starosty města, místostarostů a členů RM

(30-0-0)

Ing. Pešek uvedl, že obdržel pouze jeden návrh kandidáta na funkci starosty města, kterým je Mgr. Petr Tulpa. Dotázal se ho, zda kandidaturu přijímá.

Mgr. Tulpa kandidaturu přijal.

Ing. Pešek vyzval Mgr. Petra Tulpu, aby se v krátkém vystoupení představil.

Mgr. Tulpa všem přítomným přednesl krátký životopis a nastínil své plány.

Během představování kandidáta byly natištěny hlasovací lístky a rozdány všem členům ZM.

Ing. Pešek informoval členy ZM, jak upravit hlasovací lístek, aby byl platný.

Následně se všichni členové ZM postupně odebrali do vedlejší místnosti, kde proběhla vlastní volba starosty města.

Ing. Pešek zkonstatoval, že bylo rozdáno a odevzdáno 30 platných hlasovacích lístků, z nichž 19 hlasů bylo pro navrženého kandidáta a 11 proti.

Starostou města byl zvolen Mgr. Petr Tulpa.

Ing. Pešek poblahopřál jménem volební komise Mgr. Petru Tulpovi ke zvolení do funkce starosty města a vyzval ho, aby se odebral za předsednický stůl.

Mgr. Tulpa, nově zvolený starosta města, poděkoval členům ZM za projevenou důvěru. Dodal, že další období ukáže, jestli nová volba vedení města byla správná.

8) Volba místostarostů

Mgr. Tulpa zopakoval, že bylo odhlasováno, aby ve volebním období 2006 - 2010 pracovali tři uvolnění místostarostové, a že volby proběhnou tajně. Uvedl, že nejdříve proběhne volba prvního místostarosty, který bude současně určen, jako zástupce starosty města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává svoji funkci. Vyzval členy ZM, aby předsedovi volební komise předali své návrhy na prvního místostarostu.

Ing. Pešek uvedl, že obdržel dva návrhy na kandidáta na funkci místostarosty, a to JUDr. Ing. Lukáše Pletichu a MUDr. Alexandru Jörgovou. Dotázal se jich, zda kandidaturu přijímají. MUDr. Jörgová kandidaturu odmítla, JUDr. Pleticha kandidaturu přijal.

Ing. Pešek požádal JUDr. Pletichu o krátké představení.

JUDr. Pleticha se všem přítomným představil v krátkém vystoupení.

Během představování kandidáta byly natištěny hlasovací lístky a rozdány všem členům ZM. Následně se všichni členové ZM postupně odebrali do vedlejší místnosti, kde proběhla vlastní volba prvního místostarosty.

Ing. Pešek zkonstatoval, že bylo rozdáno a odevzdáno 30 platných hlasovacích lístků, z nichž 20 hlasů bylo pro navrženého kandidáta a 10 proti.

Prvním místostarostou města byl zvolen JUDr. Ing. Lukáš Pleticha.

Ing. Pešek poblahopřál JUDr. Pletichovi ke zvolení do funkce 1. místostarosty a vyzval ho, aby si přišel sednout za předsednický stůl.

JUDr. Pleticha, místostarosta, poděkoval členům ZM za projevenou důvěru.

Ing. Pešek řekl, že nyní proběhne volba dalších místostarostů. Vyzval členy ZM, aby mu předali návrhy na další dva místostarosty.

Ing. Pešek uvedl, že obdržel dva návrhy kandidátů na funkce místostarostů, kterými jsou Ing. Otakar Kypta (ČSSD) a pan Petr Vobořil (Domov nad Nisou). Dotázal se jich, zda kandidaturu přijímají.

Ing. Kypta a pan Vobořil kandidaturu přijali.

Ing. Pešek požádal oba kandidáty, aby se v krátkosti představili.

Ing. Otakar Kypta se všem přítomným představil a po něm pan Petr Vobořil.

Během představování kandidátů byly natištěny hlasovací lístky a rozdány všem členům ZM. Následně se všichni členové ZM postupně odebrali do vedlejší místnosti, kde proběhla vlastní volba dalších dvou místostarostů.

Ing. Pešek zkonstatoval, že bylo pro Ing. Kyptu rozdáno a odevzdáno 30 platných hlasovacích lístků, z nichž 18 hlasů bylo pro navrženého kandidáta a 12 proti.

Pro pana Vobořila bylo odevzdáno 30 platných hlasovacích lístků, z toho 19 hlasů bylo pro zvolení a 11 proti.

Na místa dalších dvou místostarostů města byli zvoleni Ing. Otakar Kypta

a pan Petr Vobořil.

Ing. Pešek poblahopřál oboum pánům ke zvolení do funkce místostarostů a vyzval je k usednutí za předsednický stůl.

Oba pánové poděkovali členům ZM za projevenou důvěru.

9) Volba členů rady města

Mgr. Tulpa připomněl, že bylo odhlasováno, že ve volebním období 2006 - 2010 bude v RM pracovat 9 členů tzn., že je potřeba zvolit 5 členů RM, protože starosta města a 3 místostarostové jsou automaticky členy RM. Dále podotkl, že volby členů RM proběhne tajnou volbou tak, jak již bylo odhlasováno. Požádal členy ZM, aby předsedovi volební komise předávali návrhy na členy RM.

Ing. Pešek sdělil, že obdržel návrhy kandidátů na členy RM, kterými jsou pan Berounský, Ing. Čížek, pan Šourek, pan Vostřák a Mgr. Žur. Tázal se jednotlivě všech kandidátů zda kandidaturu přijímají.

Všichni navržení kandidaturu přijali.

Ing. Pešek požádal kandidáty, aby se představili v abecedním pořadí, tzn. jako první pan Berounský a dále Ing. Čížek, pan Šourek, pan Vostřák a Mgr. Žur.

Následně se všichni kandidáti na členy RM všem přítomným postupně představili.

Během představování kandidátů byly natištěny hlasovací lístky a rozdány všem členům ZM.

Ing. Pešek zopakoval členům ZM způsob označování hlasovacích lístků tak, aby byly platné. Následně se všichni členové ZM postupně odebrali do vedlejší místnosti, kde proběhla vlastní volba členů RM.

Ing. Pešek sdělil, že bylo rozdáno a odevzdáno 30 platných hlasovacích lístků. Uvedl, že členy RM byli s následujícím počtem hlasů zvoleni:

pan Jindřich Berounský 20 hlasů

Ing. Václav Čížek 20 hlasů

pan Pavel Šourek 19 hlasů

pan Václav Vostřák 20 hlasů

Mgr. Pavel Žur 20 hlasů

Ing. Pešek poblahopřál všem novým členům RM k jejich zvolení a předal slovo starostovi.

Mgr. Tulpa také poblahopřál všem zvoleným členům RM a zrekapituloval složení Rady města Jablonce nad Nisou pro období 2006 až 2010.

10) Diskuse

Mgr. Tulpapřipomněl, aby návrhy na změnu jednacího řádu ZM byly předávány do kanceláře starosty. Dále uvedl, že jednací řád předvídá existenci politických klubů, proto je nutné, aby i tato informace byla předána v nejbližší době ke zpracování do programu příštího ZM. Sdělil, že další zasedání ZM bude 7. prosince 2006 od 9 hodin a 1. schůze RM bude svolána ihned po ukončení dnešního zastupitelstva.

Mgr. Paukrtová v diskuzi poděkovala všem zastupitelům za korektní přístup k volbám a poděkovala odstupujícímu starostovi za vykonanou práci během svého celého volebního období.

Mgr. Tulpa taktéž poděkoval bývalému starostovi RNDr. Čeřovskému za to, že dovedl město do stávající krásy.

Pan Vostřák vyzval přítomné, aby chvilkou ticha uctili památku zesnulého pana Sianose, který taktéž pracoval v minulém období v zastupitelstvu.

MUDr. Jörg, předseda návrhové komise, postupně přečetl usnesení z ustavujícího zasedání ZM a o částech, které nebyly odhlasovány, nechal dodatečně hlasovat.

Jednalo se o první bod usnesení v tomto znění:

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou bere na vědomí,

že všech 30 členů ZM Jablonce nad Nisou složilo v souladu s § 69, odst. 2, zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších úprav zákonem předepsaný slib.

Toto usnesení bylo jednomyslně odhlasováno (30-0-0)

11) Závěr

Mgr. Petr Tulpa, starosta města, ukončil Ustavující zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou v 18,30 hodin.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Ověřovatelé:
MUDr. Ivo Jörg, Mgr. Pavel Žur

Zapsala: Eva Vanerová

V Jablonci nad Nisou, dne 3.11.2006

Vytvořeno 13.11.2006 11:33:32 | přečteno 2487x | Petr Vitvar