Zápis 27.01.2005

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 27. ledna 2005 od 9.00 hodin.

Přítomno: 28 členů Zastupitelstva města

Omluveni: Dr. Ing. Jaromír Drábek

Neomluveni: Mgr. Soňa Paukrtová

Zapsala: Zdeňka Krausová

Ověřovatelé: Ing. Ivan Kracík, Václav Vostřák

Jednání 21. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, v 9.10 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomno 23 členů ZM.

RNDr. Čeřovský oznámil členům ZM, že od pana Nikose Sianose obdržel rezignaci na mandát člena Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, a proto bude na dnešním zasedání skládat slib nový člen ZM pan Pavel Petrželka. Následně přečetl text slibu.

Znění slibu:

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

RNDr. Čeřovský vyzval pana Pavla Petrželku ke složení slibu. Poté konstatoval, že splnil zákonem předepsané náležitosti a může plnohodnotně vykonávat svůj mandát.

Dále konstatoval, že zápis ze 20. zasedání ZM byl ověřovateli podepsán bez připomínek.

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni Ing. Ivan Kracík a pan Václav Vostřák.

(22 - 0 - 1)

RNDr. Čeřovský upozornil členy ZM, že body č. 12), 13) a 14) budou projednávány od 10,00 hod. Dále do programu jednání doplnil bod č. 28a) „Finanční pomoc Jihovýchodní Asii“.

Mgr. Tulpa navrhl, aby bod č. 12) a 13) byl zařazen za bod č. 14).

Ing. Louda řekl, že, podle jeho názoru, má větší logiku, když bude nejdříve projednán bod „Střednědobý finanční výhled města na roky 2005 - 2010“ a bod „Střelnice a až poté bod „Rozpočet Města Jablonce nad Nisou na rok 2005“.

Pan Šourek řekl, že jeho názor je právě opačný tj., že původní řazení bodů žádnou logiku nemá.

Členové ZM hlasovali o návrhu Mgr. Tulpy takto: (6 - 12 - 5)

Dále bylo hlasováno o programu jednání. Program byl schválen takto: (17 - 3 - 3)

 1. Zahájení
 2. Slib nového člena ZM
 3. Schválení programu
 4. Schválení návrhové komise
 5. a) Zpráva starosty města
  b) Zpráva místostarostů
 6. Převody objektů
 7. Prodej pozemků
 8. Prodej bytů
 9. Výkupy nemovitostí a liniová věcná břemena
 10. Finanční plnění smluv o prodeji a nájmu
 11. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV Města Jablonce nad Nisou č. 11/2003 o místních poplatcích
 12. Střednědobý finanční výhled města na roky 2005 - 2010
 13. Střelnice
 14. Rozpočet Města Jablonce nad Nisou na rok 2005
 15. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za IV. čtvrtletí 2004
 16. Kontokorentní úvěr
 17. Projekt Jablonec nad Nisou 2005
 18. Fond na zlepšení úrovně bydlení
 19. Rozvoj infrastruktury lokalit pro bydlení - Jablonecké Paseky, Horní Proseč
 20. Schválení zadání XIX. změny platného územního plánu města Jablonce n.N.
 21. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“
 22. Technické služby Města Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace - zrušení organizace, zpráva
 23. Odměňování členů ZM
 24. Změny ve složení výborů ZM
 25. Dopisy občanů
 26. INTERPELACE - Nové interpelace
 27. Kontrola splnění usnesení
 28. Diskuse
  a) Finanční pomoc Jihovýchodní Asii
 29. Schválení návrhu usnesení
 30. Závěr

Poté členové Zastupitelstva města zvolili návrhovou komisi v tomto složení:

Předseda: Ing. Antonín Schäfer

Členové: MUDr. Jan Brandejský, MUDr. Alexandra Jörgová, Ing. František Pešek, Mgr. Vlasta Veverková

5) a) Zpráva starosty města

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předložené písemné zprávě o své činnosti žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

5) b) Zpráva místostarostů

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta, Mgr. Petr Karásek, místostarosta, Ing. Radovan Louda, místostarosta

Mgr. Rudolf doplnil, že se mimo jiné dále zúčastnil jednání s ředitelem Nemocnice MUDr. Němečkem a vyhlášení ankety Sportovec roku v Městském divadle.

Pan Berounský požádal informace k 1. kontrolnímu dni na akci Spolkový dům Floriánka.

Mgr. Rudolf sdělil, že v této chvíli je dotace na tuto akci přidělena a čeká se na podpis smlouvy. Kontrolní den na této akci se bude konat každé první úterý v měsíci.

Pan Vostřák protestoval, aby se u tohoto projektu užívalo názvu „Floriánka“.

(Odešel Ing. Schäfer - přítomno 22 členů ZM)

Ing. Louda neměl k předložené písemné zprávě o své činnosti žádné doplnění.

Paní Vocelová požádala o informace k dražbě objektu hotelu Praha.

Ing. Louda sdělil, že soudce pan Vlach zatím nevyhlásil ani termín konání veřejné dražby. Až bude veřejná dražba vyhlášena, tak se Město jako první přihlásí.

Pan Šourek se zeptal, jak probíhalo jednání se zástupci OHK, zda nedošlo ke změně v názoru na podporu malého a středního podnikání ve městě.

Ing. Louda odpověděl, že ke změně názoru nedošlo, protože je v návrhu rozpočtu stejná částka jako vloni, a to 100 tis. Kč.

Mgr. Karásek neměl k předložené písemné zprávě žádné doplnění.

Ing. Pešek požádal o informace ke kauze „vyvlastnění objektu Musilových“. Dal na zváženou, zda by nebylo vhodné zaslat na soud vysvětlující dopis s tím, jak odkládání rozhodnutí soudu maří akce Města.

Mgr. Karásek principielně s návrhem Ing. Peška souhlasil a řekl, že Mgr. Dymokurský, vedoucí právního oddělení MěÚ, k této věci zpracuje písemné stanovisko.

RNDr. Čeřovský doplnil informace, které má od JUDr. Beldy, který v této věci Město zastupuje. Sdělil, že liberecký soud zaslal celou záležitost komisi do Brna, která je složená ze zástupců nejvyššího správního soudu a vrchního soudu. Komise tuto záležitost obdržela v prosinci loňského roku a teď záleží na tom, kdy rozhodne o tom, který soud bude celou kauzu soudit. JUDr. Belda na dotaz, jestli má Město zaslat nějakou žádost, odpověděl, ať Město posečká do konce ledna t.r. a poté on sám podá písemný dotaz. Dále podotkl, že komise nemá žádnou zákonnou lhůtu, dokdy má v této věci rozhodnout.

6) Převody objektů

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

(Přišel Ing. Dlouhý - přítomno 23 členů ZM)

Pan Luboš Dvorovčík, Lhotka 46, Zlatá Olešnice, jako majitel objektu Souběžná 1834/22, seznámil členy ZM s tím, že po celou dobu osmi měsíců s nimi nespolupracuje realitní kancelář REKA, která daný objekt Městu spravovala. Uvedl, že až po prodeji, po několik výzvách jim byly doručeny nevyhovující revizní zprávy, na základě kterých zjistili, že již od roku 1999 je v objektu se čtyřmi podlažími nevyhovující elektroinstalace. Podotkl, že podobných skutečností je více. Zdůraznil, že v žádném případě není pravda to, co je uvedeno v kupní smlouvě, že byl kupující před koupí seznámen se stavem nemovitosti. Uvedl, že i na Město bylo zasláno několik doporučených dopisů, ale na žádný nepřišla odpověď. Řekl, že pokud je v objektu špatná elektroinstalace, což je jedna ze závad, tak se jedná o skrytou vadu, o které měli být informováni. O tom, že je v objektu nevyhovující sociální zařízení, špatná střecha, tak o tom věděli, ale o tom, že realitní kancelář předá nepodepsané evidenční listy, z čehož oni, jako noví majitelé, mají právní problémy vymáhat nájemné, to netušili. Dále, že v odhadu nesouhlasí čísla uvedená v nájemních smlouvách. Řekl, že se na Město, jako původního majitele objektu, obrací s tím, aby dopomohlo k nápravě celé věci, zadokumentování celé nemovitosti ke spokojenosti obou stran.

RNDr. Čeřovský požádal pana Dvorovčíka, aby doložil veškerou korespondenci zaslanou na Město.

Pan Šourek požádal Mgr. Dymokurského, právníka MěÚ, aby předložil doporučující návrh řešení této záležitosti.

Mgr. Dymokurský řekl, že doporučuje, aby tato kauza byla uzavřena smírným řešením bez soudu.

Ing. Louda doporučil, aby byl tento bod z dnešního jednání ZM stažen a znovu prošetřen.

Ing. Pešek doplnil, že by se měl vyhodnotit i vliv realitní kanceláře na to, že případ není do dnešního dne ještě vyřešen. V tomto smyslu podal protinávrh usnesení.

Pan Šourek souhlasil s návrhem Ing. Loudy, aby tento bod byl z dnešního jednání ZM stažen a dořešen.

Pan Vostřák podotkl, že kdyby Město před prodejem objektů opravilo elektroinstalaci apod., tak by cena byla zcela jiná. Poté se nabízí otázka, zda by Město takové domy vůbec prodávalo a určitě ne za tu cenu, za kterou jsou prodávány.

7) Prodej pozemků

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič uvedl předložený písemný dodatek materiálu, který se týká prodeje pozemku za účelem stavby polyfunkčního objektu společností PROCTUS INVEST s.r.o.

Mgr. Karásek doplnil, že funkce tohoto domu nebude pouze obytná, ale v přízemí do ulice Dvorské budou vybudovány prodejní plochy.

8) Prodej bytů

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Pan Vostřák podal protinávrh k bodu B. a to, že ZM schvaluje přeřazení objektu Palackého 44 a 46 ze skupiny „E“ do skupiny „B“.

Paní Vocelová uvedla, že v bodě A.5) je návrh na schválení prodeje nebytové jednotky v objektu Lovecká 8 panu Kubánkovi, který nabízí kupní cenu 70.000,- Kč. Při výběrovém řízení získala nabídka pana Kubánka 15,3 bodů i když ostatní dva zájemci nabízejí o dost vyšší kupní cenu.

Bc. Frič vysvětlil, že doporučení je na základě bodového hodnocení. V materiálu je uvedeno, že pan Kubánek měl bodování 1/5 tzn., že měl zvýhodnění 5 bodů.

Pan Vostřák doplnil, že v tomto objektu je ateliér již dlouhodobě, proto je předložený návrh zcela správný.

Ing. Louda doplnil, že vzhledem k tomu, že pan Kubánek je současným nájemcem nebytové jednotky, byl zvýhodněn 5 body.

Paní Jaroslava Vítková, Palackého 46, Jablonec nad Nisou uvedla, že přichází se žádostí o prodej objektu Palackého 44 a 46. Řekla, že jim je znám stav objektu, že je potřebné vyměnit zábradlí u balkonu, opravit balkony, v některých bytech vyměnit okna. Přesto jsou ochotni s těmito náklady objekt koupit. K plánovaným úpravám některých bytů na bezbariérové uvedla, že podle vyhlášky 389/1 je v těchto objektech nevyhovující výtah, nevyhovující dveře do bytů, není zde přístup do sklepů, do sušárny, do kočárkárny. Řekla, že, podle jejich názoru, by rekonstrukce na bezbariérové byty bylo pro Město velice finančně náročné.

9) Výkupy nemovitostí a liniová věcná břemena

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

10) Finanční plnění smluv o prodeji a nájmu

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

11) Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV Města Jablonce nad Nisou č. 11/2003 o místních poplatcích

Předkládá: Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení, Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

(Přišel p. Cholenský a MUDr. Krsek - přítomno 25 členů ZM)

15) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za IV. čtvrtletí 2004

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda uvedl předloženou písemnou zprávu.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

16) Kontokorentní úvěr

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda okomentoval předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

17) Projekt Jablonec nad Nisou 2005

Předkládá: Ing. Marta Procházková, jednatelka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.

Ing. Procházková neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

18) Fond na zlepšení úrovně bydlení

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda přednesl úvodní komentář k předloženému písemnému materiálu.

Pan Šourek se zeptal, zda poptávka převisu nad úvěrem je nebo není.

Ing. Louda odpověděl, že zatím ještě nemusela být využita vnitřní pravidla, protože za ty tři roky, kdy fond funguje, ještě nedošlo k tomu, že by byl převis poptávky nad nabídkou.

Ing. Pešek doporučil, aby společně se zápisem byly zaslány aktualizované seznamy členů výboru Fondu na zlepšení úrovně bydlení.

Ing. Louda řekl, že seznamy členů všech výborů a komisí jsou zveřejněny na nástěnce v budově radnice a na internetových stránkách města.

(Přišel Mgr. Žur a MUDr. Jörg - přítomno 27 členů ZM)

19) Rozvoj infrastruktury lokalit pro bydlení - Jablonecké Paseky, Horní Proseč

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Mgr. Karásek okomentoval předložený písemný materiál.

Pan Vostřák se zeptal, zda je již zpracován základní urbanistický projekt na celou Proseč. Dále řekl, že, podle jeho názoru, přečerpávání kanalizace z Kokonína přes Vrkoslavice, je podivné.

Mgr. Karásek řekl, že technicky to možné je, ale zda je to optimální řešení, o tom není přesvědčen. Uvedené varianty se musí nejdříve prověřit, podložit odhadem, zpracovanou projektovou dokumentací zpracovanou do určitého stupně odhadu stavebních nákladů. Poté bude možné posoudit ekonomiku celého zařízení.

Mgr. Tulpa podotkl, že v rámci tohoto materiálu není řešena lokalita „Vrkoslavice - Pískovna směr Dobrá Voda“. Zeptal, se, zda se uvažuje o zařazení této lokality do plánu rozvoje infrastruktury.

Mgr. Karásek řekl, že v této chvíli přesně neví, o jako lokalitu se jedná. Doporučil Mgr. Tulpovi, aby se za ním zastavil, že mu jeho otázku rád zodpoví.

12) Střednědobý finanční výhled města na roky 2005 - 2010

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda přednesl úvodní komentář k předloženému písemnému materiálu.

Pan Šourek konstatoval, že vše jsou jenom předpoklady. Naplnit se to může a nemusí. Když bude nové složení ZM, tak může být vše úplně jinak. Dále řekl, že by měla být vzata na zřetel slova pana Bendla, že je konec plýtvání ve státním rozpočtu a obcím a městům musíme sdělit, že pokud bude zavedena rovná daň, dojde ke snížení daňového výběru a menším částkám, kterou půjdou do rozpočtu obcí a měst. Na závěr zkonstatoval, že předpoklady nelze schvalovat, ale pouze je vzít na vědomí. Proto podal protinávrh, že ZM bere na vědomí střednědobý finanční výhled Města Jablonce nad Nisou na rok y 2005 až 2010.

13) Střelnice

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Přizván: Ing. Brožek, API Studio Jablonec nad Nisou

Ing. Louda uvedl předložený písemný materiál.

Ing. Brožek okomentoval grafickou část, která byla členům ZM předvedena.

Pan Berounský položil otázku, zda realizaci předloženého projektu nelze ještě odložit v kontextu s tím, co bude ještě projednáváno v rámci rozpočtu Města na příští rok.

Pan Vostřák se podivil nad tím, že v materiálu jsou uvedená jiná čísla než byla přednesena.

Ing. Brožek vysvětlil, že v materiálu jsou částky uvedeny s DPH a on uváděl částky bez DPH.

Pan Vostřák řekl, že rekonstrukce areálu Střelnice musí být dokončena. Zeptal se, kdy bude dokončena a kolik bude stát provoz stadionu.

(Přišel Ing. Schäfer - přítomno 28 členů ZM(

Ing. Louda konstatoval, že péče a údržba o tak velký sportovní areál neskončí nikdy. Na otázku, kdy rekonstrukce skončí se nedá jednoznačně odpovědět. Předpokládá se, že Město bude žádat v roce 2006 o dotaci na halu a pokud ji nedostane, tak bude třeba žádat opakovaně.

Pan Pelta souhlasil s tím, že finanční částka, která byla do rekonstrukce areálu Střelnice vložena, je opravdu značná, ale získané nejrůznější dotace jsou také významné. Dále řekl, že se určitě budou všichni snažit o získání dotace na rekonstrukci atletické haly, aby mohl být celý areál, včetně hotelu, zrekonstruován a stal se chloubou města.

Pan Šourek podal protinávrh, že ZM neschvaluje realizaci stavby tribuny Východ.

Paní Vocelová se zeptala, co se stane, když se částka neodsouhlasí. Podotkla, že položky, které jsou v rozpočtu navrženy na rekonstrukci areálu, jsou určitě potřebné i jinde, např. na opravy havarijních stavů škol. Dále se zeptala, kolik návštěvníků měsíčně navštíví areál a jaká je výtěžnost z návštěvnosti.

Ing. Louda odpověděl, že v případě, že nebude schválená částka na stavbu tribuny, tak Město bude muset vrátit státní dotaci a při další žádosti, bude šance o získání dotace mizivá. Město se zapíše jako neseriózní partner. Dále by Českomoravský fotbalový klub pravděpodobně odebral fotbalovému klubu v Jablonci nad Nisou licenci možnost hrát zápasy I. ligy, případně i II. ligy. Dále odpověděl, že návštěvnost se pohybuje kolem 4 tis. návštěvníků, zaleží ovšem na tom, jaký zápas se hraje. K výtěžnosti uvedl, že všechna sportoviště mají zápornou výtěžnost, všechna jsou Městem dotována.

MUDr. Brandejský potvrdil slova Ing. Loudy, že výtěžnost sportu, jako i kultury, je všude nulová. Ztrátový je bazén, zimní stadion, ale i divadlo. Dále řekl, že ziskovost nejbohatšího fotbalového klubu není dána návštěvností, ale ostatní činností, jako je prodej dresů apod. Zkonstatoval, že ani společnost Sport Jablonec nad Nisou s.r.o. nevydělává, protože pronajímá prostory školám zdarma a od sportovních klubů vybírá nízké poplatky, které v žádném případě nepokryjí režii sportoviště.

Pan Vostřák souhlasil s názorem MUDr. Brandejského. Řekl, že v žádném případě nelze od sebe oddělovat věci, které jsou více potřebné a které méně. Pokud má být město Jablonec nad Nisou městem moderním a kulturním, tak se musí zajistit vše, např. sportoviště, divadlo, oprava kostelů atd. Ve městě se musí dělat věci, které jdou a na které jsou peníze. V žádném případě nikdo nechce postavit kulturu proti sportu. Podotkl, že když se začínala stavět Městská hala, tak na to byly také negativní ohlasy a nyní je jasné, že to byl dobrý čin a hala je pýchou města.

Mgr. Karásek odcitoval věty ze základních vizí Strategického plánu města Jablonce nad Nisou. „Jablonec nad Nisou je město vyššího evropského standardu. Jablonec nad Nisou je městem sportu a cestovního ruchu.“ Konstatoval, že obavy z velkých investic (Střelnice, Centrum obchodní spolupráce), které nebyly vymyšleny v tomto funkčním období, neomezují v žádném případě investice do jiných oblastí investičních či provozních ve městě.

MUDr. Jörg nesouhlasil s tím, že tento investiční záměr nebude do budoucna limitovat rozvoje města. Podotkl, že Město bude ročně splácet úvěr částkou 68 mil. Kč. Touto částkou bude rozpočet příštích let určitě zatížen a bude určitým způsobem limitovat rozvoj města. Řekl, že stále není přesvědčen, zda plánovaný počet 6 tis. míst odpovídá reálným potřebám města. V žádném případě nelze srovnávat Střelnici s fotbalovými stadiony ve světě. V budoucnu se bude muset stadion provozovat a udržovat. Konstatoval, že by měly být zváženy potřeby města. Položil otázku, zda by nebylo vhodnější snížit počet míst na 5 tis. a finanční úsporu, která by vznikla použít například na I. etapu rekonstrukce atletické haly.

Paní Caklová řekla, že když se jednou rozhodli převzít Střelnici pod Město, tak se dodělat musí. Pokud se rekonstrukce bude stále odkládat, tak to bude stát mnohem víc peněz. Řekla, že se jí nelíbí, když se staví Střelnice proti školským objektům. Jako školský pracovník by samozřejmě byla ráda, kdyby se v první řadě všechny školské objekty mohly opravit. Připomněla, že když se prosazovala přestavba plaveckého bazénu, kolik kritiky padlo a jak je teď bazén využíván. Na závěr konstatovala, že je určitě dobře, že v Jablonci nad Nisou máme I. fotbalovou ligu, protože to je dobrá propagace města.

14) Rozpočet Města Jablonce nad Nisou na rok 2005

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda přednesl úvodní komentář k předloženému písemnému materiálu. Upozornil členy ZM, že na jednání RM dne 20. 1. 2005 došlo ke změně usnesení, které je, mimo jiné, uvedeno v dodatku materiálu.

Mgr. Tulpa se vyjádřil k navrhovaným výdajům odboru správy majetku v položkách 3111 - předškolní zařízení, 3112 - speciální předškolní zařízení, 3113 - základní školy. Mimo jiné řekl, že z uvedených údajů vyplývá, že je předložen návrh výdajů na předškolní zařízení 4 mil. Kč a na základní školy celkem 15,7 mil. Kč. Řekl, že částka 400 tis. Kč na hygienická zařízení v základních školách je, podle jeho názoru, směšná. Podotkl, že z investičních akcí je naplánovaná pouze rekonstrukce jídelny ZŠ v Pivovarské ul. Konstatoval, že částky navrhované na běžnou údržbu školských a předškolských zařízení jsou výrazně podhodnocené a nedostatečné. Uvedl, že potřebná částka na provozní náklady ZŠ 5. květen na letošní rok je 5 mil. Kč. Školské budovy jsou velice zanedbané. Potřebují opravit inženýrské sítě, střechy, fasády, vyměnit okna, zateplit, čímž by se ušetřilo 60% nákladů na energie, atd. Konstatoval, že potřebnou částku 25 mil. Kč lze vzít z investiční akce „rekonstrukce stadionu Střelnice“.

Ing. Louda upřesnil, že v návrhu rozpočtu je ve výdajích na předškolní zařízení navržena částka 4 mil. Kč, na základní školy 19,4 mil. Kč a na střední školy 1,2 mil. Kč. Celková částka na opravy školských zařízení je zase o něco vyšší než v roce 2004. Akcí na opravu školských zařízení je v rozpočtu více. Souhlasil s tím, že na celkovou opravu všech školských budov by bylo zapotřebí většího objemu finančních prostředků, než je navrhováno v rozpočtu na letošní rok. Doplnil, že ředitel základní školy není odpovědný za stav budovy, za to zodpovídá majitel, tj. Město.

Pan Šourek mimo jiné řekl, že pokud bude rozpočet schválen tak, jak je předložen, tak bude svazovat po dobu dalších několika let hospodaření města. Při sestavování rozpočtu je důležité definovat, co je základní a prioritní. Na rozpočtu jsou nejzajímavější ovlivnitelné příjmy. Musí se posuzovat efektivita a návratnost prostředků vložených do rozpočtu, zda plánované investice jsou prioritní a neodkladné. Uvedl, že zanedbanost městského majetku se snížila pouze odprodejem tohoto majetku. Položil otázku, kolik je potřeba finančních rezerv na řešení akutních a havarijních stavů městského majetku. Zanedbanost městského majetku se zastavila, nebo se akutnost rizik dále prohlubuje? Pokud je zanedbanost městského majetku dlouhodobým problémem, tak se při sestavování rozpočtu musí připustit fakt, že žádné volné prostředky v části provozních výdajů nejsou a asi nikdy dostatek nebude. O to zodpovědněji by měly být zvažovány veškeré výdajové položky a zvláště dlouhodobé dluhové služby. Vedení Města předkládá požadavky na stamiliónové zadlužení a to navíc v oblasti volného času, zábavy a sportu. Z pohledu občanské efektivity a prospěšnosti jsou základními prioritami při sestavování rozpočtu sanace zanedbaného městského majetku a z toho vyplývající možná rizika. Zásadně by se měly preferovat investice návratné. Především zvýšit půjčky občanům na opravy domů, zejména v obvodu rozšířeného centra města. Řekl, že nemá nic proti třeba třistamiliónovému úvěru, který bude použit např. na zateplení školských budov, opravu střechy, fasády, výměnu oken apod. Další občansky prospěšná investice je do úsporných prostředků hromadné dopravy, která přepravuje více než 50% jabloneckých občanů. Dále je nutné pečovat o základní prioritu, kterou je nemocnice. Podotkl, že není možné, aby Jablonec nad Nisou neměl zubní pohotovost. Přečetl dopis od ředitele Léčebny dlouhodobě nemocných. Dále uvedl, že do vrcholového sportu jsou vkládány velké finanční částky, ale na mládežnické kluby se nepřispívá, přičemž tato zájmová činnost je nejúčinnější a nejzákladnější prevencí proti drogám a kriminalitě. Hlavním zdrojem příjmové částky rozpočtu jsou daně z podnikání a je nepochopitelné, že na podporu malého a středního podnikání je vyčleněna pouze částka 100 tis. Kč. Položil otázku, zda vzhledem k průměrné návštěvnosti stadionu Střelnice, tj. 2500 návštěvníků, je zapotřebí plánovaných 6 tisíc míst. Konstatoval, že rozpočet Města na rok 2005 je jedním z nejhorších rozpočtů posledních let, ke skutečným potřebám a hodnotám města škodlivý, z pohledu efektivity a možných rizik výrazně účelově zpracovaný. I takto zadlužený rozpočet je ufinancovatelný, ale za jakou cenu. Dále by samozřejmou prioritou města měla být fungující veřejná WC, místnost pro maminky s malými dětmi v centru města, v zimě bezpečné chodníky i mimo centrum a aby přehrada znovu sloužila v letních měsících k rekreaci a k odpočinku. Podotkl, že položka 5169 - zimní údržba je oproti očekávané skutečnosti roku 2004, kdy zima proběhla standardně za 4,302 tis. Kč, navýšena na 12,317 tis. Kč. Do 17. 1. 2005 nebyla zima téměř žádná, stávající údržba je minimální, chodníky mimo centrum posypané nejsou a navýšení oproti minulým obdobím je bezdůvodné. Občané ho požádali, aby na tento problém dnes důrazně upozornil. Dále položil otázku jak je navýšení rozpočtu v kapitole Městská policie spojena s efektivitou práce. U položky investičních akcí odboru rozvoje č. 21 „kino Junior“ je zdůvodnění návrhu investice ve výši 3 mil. Kč - neúnosný vzhled, ale efektivita a návratnost investice v materiálu chybí. Na závěr řekl, že není proti rozumným úvěrům, proti Střelnici, proti profesionálnímu fotbalu a ani proti tomu, aby představitelé vedení Města měli služební vozidla, ale je zásadně proti špatně odvedené práci, která skutečné hodnoty a efektivitu staví na hlavu. Pokud nebudou schváleny navrhované změny, tak s předloženým návrhem rozpočtu nemůže souhlasit.

Pan Poborský řekl, že v rozpočtu postrádá podporu malého a středního podnikání, čímž nemá na mysli částku 100 tis. Kč pro Okresní hospodářskou komoru. Přivítal, že částka pro plavecký bazén byla navýšena po tom, kdy ztratil největšího klienta, a to zdravotní pojišťovnu Škoda. Podal protinávrh na schválení částky 700 tis. Kč na již vyprojektovanou požární zbrojnici v Jabloneckých Pasekách.

Pan Berounský konstatoval, že po sečtení všech položek týkajících se Centra obchodní spolupráce je celková částka již 162 mil. Kč, přestože Mgr. Karásek původně stanovil limit 140 mil. Kč. Připomněl členům ZM průběh akce výstavby Centra obchodní spolupráce.

Ing. Pešek navrhl, aby podobným způsobem, jako je zpracován režim dlouhodobého plánování údržby komunikací, byl zpracován materiál, který by zmapoval školství. A pokud bude zpracován odborně, tak se z něj určitě vyčistí osobní vlivy, osobní averze a prospěchy.

RNDr. Čeřovský navrhl ukončit diskusi k tomuto bodu. Řekl, že on sám nemá žádný problém předložený návrh rozpočtu podpořit.

29) Schválení návrhu usnesení

Hlasování viz bod 29).

20) Schválení zadání XIX. změny platného územního plánu města Jablonce n.N.

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

21) Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje, Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

RNDr. Varga neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

22) Technické služby Města Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace - zrušení organizace, zpráva

Předkládá: Ing. Vladimír Zemín, ředitel odboru správy majetku

Ing. Zemín neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

23) Odměňování členů ZM

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

24) Změny ve složení výborů ZM

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský upozornil členy ZM, že obdrželi písemný dodatek materiálu, který se týká odvolání Ing. Melicha z finančního výboru a jmenování pana Cholenského a pana Vocela do finančního výboru.

Pan Poborský navrhl, aby byl do finančního výboru jmenován Ing. Vladimír Opatrný.

25) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský, jako předkladatel, změnil návrh usnesení v bodě B., že ZM ukládá RNDr. Jiřímu Čeřovskému, starostovi města a ne Mgr. Petru Karáskovi, místostarostovi.

Pan Vostřák řekl, že se mu nelíbí odpověď Bc. Rakouše na stížnost pana Spiese. Domnívá se že, Městská policie je zodpovědná ZM a o podobných případech má ZM informovat.

Bc. Rakouš vysvětlil, že tato stížnost má dvě části. První část se týká uložené blokové pokuty, která je již pravomocně vyřízená. Dále je stěžovatel obviněný z přestupku odstranění úřední uzávěry, poškozování cizí věci a z krádeže. Vše bylo předáno k řešení přestupkovému oddělení a proto není možné podávat žádné další informace z celého spisu. Až bude o celé věci rozhodnuto, tak je možné na přestupkové oddělení učinit dotaz, jak bylo v této věci rozhodnuto.

Ing. Pešek podotkl, že ze všech dopisů zaslaných na RM a ZM je zřejmé, že odtahování vozidel v Jablonci nad Nisou nabývá na účinnosti. Požádal, aby ZM vyjádřilo podporu této aktivitě, protože věří tomu, že strážníci MP jsou natolik opatrní, že se rozhodnou o odtahu opravdu ve chvíli, kdy mají právo na své straně. Dále požádal, zda by nebylo možné společně se zápisem podat informaci o počtu provedených odtahů a kolik za ně bylo vybráno peněz.

Bc. Rakouš řekl, že není problém tuto informaci dodat. Doplnil, že od 1. ledna 2005 do 26. ledna 2005 bylo odtaženo 103 vozidel, ale částku v této chvíli nemá k dispozici.

Pan Vostřák požádal Bc. Rakouše, jestli by mu osobně nemohl ukázat fotodokumentaci toho, že vozidlo bylo opravdu označeno apod. Podotkl, že odtahování vozidel není jedinou povinností Městské policie. Má spoustu dalších povinností, které nijak zvlášť neplní.

Bc. Rakouš zopakoval, že zmíněná fotodokumentace, je právě součástí spisu, který je na přestupkovém oddělení.

Pan Poborský řekl, že, podle jeho názoru, v některých případech výše trestu neodpovídá dané skutečnosti. Přečetl interpelaci, která je zařazena v bodě č. 26).

26) INTERPELACE - Nové interpelace

RNDr. Čeřovský konstatoval, že obdržel písemnou interpelaci od pana Poborského, který ji přečet v předchozím bodě.

Interpelace pana Poborského

 1. Kolik stálo odtahové vozidlo.
 2. Kolik bylo v roce 2004 odtaženo vozidel a z jakých lokalit a důvodů.
 3. Kolik a v jaké celkové výši byly uloženy pokuty.

Prosím o písemnou odpověď.

27) Kontrola splnění usnesení

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

Za nepřítomného JUDr. Nesvadbu předložil písemný materiál Mgr. Petr Karlovský, ředitel správního odboru.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

28a) Finanční pomoc Jihovýchodní Asii

Předkládá: Dana Kodytková, vedoucí kancelářs starosty

Paní Kodytková uvedla předložený písemný materiál.

MUDr. Brandejský podpořil variantu č. 2 návrhu usnesení, tj. poskytnout částku 500 tis. na obnovu škol na Sumatře.

Mgr. Rudolf podpořil variantu č. 1 návrhu usnesení, aby částka 500 tis. Kč byla poskytnuta na výstavbu lodí pro rybáře ze dvou ostrovů u Thajska.

RNDr. Čeřovský pozval všechny přítomné na benefiční koncert, který se koná v Městském divadle dne 4. února 2005 od 19 hod. a je uspořádán v rámci pomoci Jihovýchodní Asii. Dále podal protinávrh, aby částka 500 tis. Kč byla rozdělena tak, že 300 tis. Kč bude poskytnuta na výstavbu lodí pro rybáře ze dvou ostrovů u Thajska a 200 tis. Kč na obnovu škol a jejich zařízení v oblasti kolem města Meulaboh, Sumatra.

28) Diskuse

Pan Šourek navrhl, aby RNDr. Čeřovský bezodkladně provedl nápravu v údržbě a sypání chodníků především mimo centrum města.

Pan Berounský pochválil Městskou policii za velmi dobrou spolupráci s Českými dráhami. Podotkl, že by bylo vhodné začít řešit parkování na zatím provizorní otočce u vlakového nádraží. Dále uvedl, že tento týden v úterý vznikl výpadek městské dopravy díky parkování v Liberecké ulici před divadlem, kde na placených stáních stála auta tak, že hodinu nemohla projet městská hromadná doprava. ČSAD a.s. Jablonec nad Nisou muselo dopravu odklonit a zařídit náhradní autobus, který v tom úseku svážel lidi.

29) Schválení návrhu usnesení

Ing. Schäfer, předseda návrhové komise, předložil návrh usnesení členům ZM k odsouhlasení.

Zpráva starosty města

I. USNESENÍ
Původní NU + doplněk Ing. Peška
- „ukládá RNDr. Čeřovskému . . .“
pro 27, proti 0, zdrželo se 0, (nehlasoval 1)

Zpráva místostarostů
II. USNESENÍ
pro 27 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasoval 1)

Převody objektů
III. USNESENÍ
Předkladatelem stažen bod B
Původní NU - bod A. pro 26 proti 0 zdržel se 1 (nehlasoval 1)
Nový NU Ing. Peška - „ukládá Ing. Loudovi ….“ pro 26 proti 0 zdrže se 1 (nehlasoval 1)

Prodej pozemků
IV. USNESENÍ
pro 27 proti 0 zdržel se 1

Prodej bytů
V. USNESENÍ
Původní NU - bod A. schváleno jednohlasně

Protinávrh p. Vostřáka k bodu B. - „schvaluje . . .“ pro 23 proti 0 zdrželo se 5

Výkupy nemovitostí a liniová věcná břemena
VI. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Finanční plnění smluv o prodeji a nájmu
VII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV Města Jablonce nad Nisou č. 11/2003 o místních poplatcích
VIII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Střednědobý finanční výhled města na roky 2005 - 2010
IX. USNESENÍ
Protinávrh p. Šourka - „bere na vědomí ……..“ pro 9 proti 12 zdrželo se 7

Původní NU pro 20 proti 5 zdrželi se 3

Střelnice
X. USNESENÍ
Protinávrh p. Šourka pro 8 proti 15 zdrželo se 5

Původní NU pro 21 proti 4 zdrželi se 3

Rozpočet Města Jablonce nad Nisou na rok 2005
XI. USNESENÍ
Protinávrh p. Šourka
- „…+ 1.000 tis. Kč - komise pro sport a tělovýchovu“
pro 9 proti 14 zdrželo se 5

Protinávrh p. Šourka- „… + 400 tis. Kč - kulturní komise“
pro 7 proti 13 zdrželo se 8

Protinávrh p. Šourka- „… + 700 tis. Kč - Nemocnice Jbc. (zubní pohotovost)
pro 9 proti 14 zdrželo se 5

Protinávrh p. Šourka- „….+ 1.000 tis. Kč - LDN Jablonec n.N.“
pro 6 proti 11 zdrželo se 11

Protinávrh p. Šourka- „ukládá RNDr. Čeřovskému zajistit celodenně otevřené WC“
pro 9 proti 12 zdrželo se 7

Protinávrh p. Šourka - „ukládá RNDr. Čeřovskému zajistit místnosti pro matky s malými dětmi“

pro 10 proti 12 zdrželo se 6

Protinávrh p. Šourka - „ + 200 tis. Kč - příspěvek OHK Jablonec n. N.“
pro 5 proti 14 zdrželo se 9

Protinávrh p. Šourka - „ukládá RM řešit prostory bývalé restaurace Bocaccio“
pro 13 proti 10 zdrželo se 5

Protinávrh p. Šourka - „ukládá RNDr. Čeřovskému zahájit práce na bezbariérové koncepci města (5 mil Kč)“
pro 10 proti 11 zdrželo se 7

Protinávrh p. Šourka - „ukládá Ing. Loudovi zpracovat souhrn zanedbanosti městského majetku“
pro 13 proti 9 zdrželo se 6

Protinávrh p. Šourka- „ukládá Ing. Loudovi zpracovat návrh krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých priorit města“
pro 7 proti 9 zdrželo se 12

Protinávrh p. Šourka - „ukládá Mgr. Rudolfovi a Ing. Loudovi předložit návrh na postup rekonstrukcí a zateplovacích prací na školách“
pro 7 proti 14 zdrželo se 7

Protinávrh Mgr. Tulpy - „+25,3 mil. Kč výdaje org.j. 6000“
pro 6 proti 10 zdrželo se 12

Doplněk p. Poborského - „…+ 700 tis. Kč požární ochr.“
pro 23 proti 1 zdrželi se 4

Doplněk Ing. Peška - „ukládá Ing. Loudovi ….“
pro 27 proti 1 zdrželo se 0

Původní NU
pro 21 proti 3 zdrželi se 4

Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za IV. Čtvrtletí 2004
XII. USNESENÍ
pro 27 proti 0 zdržel se 1

Kontokorentní úvěr
XIII. USNESENÍ
pro 22 proti 0 zdrželo se 6

Projekt Jablonec nad Nisou 2005
XIV. USNESENÍ
pro 27 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasoval 1)

Fond na zlepšení úrovně bydlení
XV. USNESENÍ
pro 27 proti 0 zdržel se 1

Rozvoj infrastruktury lokalit pro bydlení - Jablonecké Paseky, Horní Proseč
XVI. USNESENÍ schváleno jednohlasně

(Odešel Mgr. Žur - přítomno 27 členů ZM)

Schválení zadání XIX. změny platného územního plánu města Jablonce n.N.
XVII. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdrželi se 2

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“
XVIII. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdrželi se 2

Technické služby Města Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace - zrušení organizace, zpráva
XIX. USNESENÍ pro 26 proti 0 zdržel se 1

Odměňování členů ZM
XX. USNESENÍ pro 20 proti 0 zdrželo se 7

Změny ve složení výborů ZM
XXI. USNESENÍ
Původní NU - bod A. pro 26 proti 0 zdržel se 1
- bod B.1) schváleno jednohlasně

Protinávrh p. Poborského k bodu B.2) - „volí Ing. Opatrného“
pro 13 proti 3 zdrželo se 11

Původní NU - bod B.2) - „volí p. Cholenského“
pro 20 proti 0 zdrželo se 7

- bod B.2) - „volí p. Vocela“
pro 21 proti 0 zdrželo se 6

Dopisy občanů
XXII. USNESENÍ
Původní NU - bod A. schváleno jednohlasně
- bod B. pro 26 proti 0 zdržel se 1
- bod C. - Varianta I. pro 13 proti 0 zdrželo se 14
- bod C. - Varianta II. pro 4 proti 4 zdrželo se 19
- bod C. - Varianta III. pro 10 proti 3 zdrželo se 14

Po dohodovacím řízení bylo hlasováno o původním NU - bod C. Varianta I.
Původní NU - bod C. - Varianta I. pro 21 proti 1 zdrželo se 5
- bod D. pro 20 proti 0 zdrželi se 3 (nehlasovali 4)

Kontrola splnění usnesení
XXIII. USNESENÍ pro 26 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasoval 1)

Finanční pomoc Jihovýchodní Asii
XXIV. USNESENÍ
Protinávrh RNDr. Čeřovského pro 24 proti 1 zdrželi se 2

Diskuse
XXIV. USNESENÍ
Návrh usnesení p. Šourka - „ukládá RNDr. Čeřovskému“ pro 12 proti 4 zdrželo se 11

30) Závěr

RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, ukončil 21. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou v 15,05 hodin.

Ing. Radovan Louda
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

ověřovatelé:
Ing. Ivan Kracík
Václav Vostřák

V Jablonci nad Nisou, dne 4. února 2005

Vytvořeno 23.2.2005 16:53:29 | přečteno 2842x | Petr Vitvar