Usnesení 27.01.2005

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 27. ledna 2005.

I.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti starosty města

B. ukládá

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, starostovi města

zpracovat aktuální stanovisko Města k problému vyvlastnění objektu Musilových

II.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů a tyto

bere na vědomí.

III.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodu objektů a

A. schvaluje
 1. prodej objektu č. p. 446, včetně st.p.č. 472 a p.p.č. 803/89, vše k. ú. Kokonín manželům Herbertovi a Daně Gärtnerovým, trvale bytem SNP 23, Jablonec nad Nisou, za kupní cenu 1,500.000,- Kč s tím, že částka 1,000.000,- Kč bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy a zbývající část kupní ceny ve výši 500.000,- Kč bude proinvestována do dvou let ode dne podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího pláště objektu. Poté bude tato investice považována za úhradu této části kupní ceny.

 2. jako podmínku prodeje vystavení směnky znějící na směnečnou sumu 500.000,- Kč s tím, že výstavcem budou manželé Herbert a Dana Gärtnerovi, trvale bytem SNP 23, Jablonec nad Nisou a směnka bude splatná v den splatnosti zbývající části kupní ceny ve výši 500.000,- Kč.

 3. zrušení předkupního práva Města Jablonec nad Nisou k objektu č. p. 470 Mládí 4 včetně st.p.č. 131 a p.p.č.4/173 v k.ú. Mšeno nad Nisou v majetku manželů Ing. Luboše a Mgr. Zdeňky Vitákových, bytem Vilová 11, Jablonec nad Nisou.

B. ukládá

Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi

vyhodnotit podíl RK REKA na neúspěšném prodeji objektu Souběžná 22

IV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji pozemků a

A. schvaluje
 1. prodej p.p.č. 2226/1 o výměře 722 m2 a p.p.č. 2214/2 o výměře 228 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. účelem chovného rybníka Zájmovému rybářskému družstvu NEPTUN, IČ 18383980, se sídlem Podzimní 40, Jablonec n. N. za cenu 110,- Kč/m2, tj. celkem 104.500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 2. prodej p.p.č. 1493/1 o výměře 3537 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem majetko-právního vypořádání zahrádkářské kolonie Českému zahrádkářskému svazu, IČ 64669734, se sídlem Rabasova 4, Jablonec n. N. za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 353.700,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

 3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej p.p.č. 2795 o výměře 1029 m2 k.ú. Jablonec n. N. za účelem stavby polyfunkčního objektu se společností PROCTUS INVEST s.r.o., IČ 490 98 993 se sídlem Choceradská 3216/42, Praha 4, za cenu ve výši 720,--Kč/m2, tj. celkem 740.880,--Kč s tím, že územní rozhodnutí bude vydáno nejpozději do 30. 6. 2005, stavební povolení bude vydáno nejpozději do 30. 8. 2005 a kolaudační rozhodnutí nabyde právní moci nejpozději do 31.12. 2006. Do doby kolaudace bude uzavřena nájemní smlouva s tím, že po dobu příprav bude výše nájemného stanovena ve výši 35,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby nového objektu ve výši 1,--Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, nejdéle však do 31. 12. 2006 s tím, že v případě nedodržení výše uvedených termínů a podmínek bude společnosti PROCTUS INVEST s.r.o. IČ 490 98 993 se sídlem Choceradská 3216/42, Praha 4, zpětně dopočítáno nájemné ve výši 360,- Kč/m2/rok.

B. neschvaluje
 1. p.p.č. 809/2 k.ú. Jablonecké Paseky za účelem rozšíření parkoviště, vybudování letní terasy a dětského hřiště, společnosti Džimi Komerc, spol. s r.o., IČ 43227015, se sídlem Mírové nám. 16, Jablonec n. N..

 2. prodej části p.p.č. 746/1 v k.ú. Kokonín za účelem zahrady, p. Miloši Vychronovi, bytem Turistická 416, Jablonec n. N.

 3. prodej p.p.č. 2043 o výměře 137 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem připojení sítí, společnosti A S T R A spol. s r.o., IČ 41329104, se sídlem Havlíčkova 9, Jablonec n. N.

V.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

A. schvaluje
 1. Prodej neobsazené bytové jednotky č. 3395/11 v objektu č. p. 3395, tj. Budovatelů 8 v Jablonci nad Nisou, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 219/30612 na společných částech domu a stavební parcele č. 4417/1, vše v obci a k. ú. Jablonec nad Nisou, společnosti REPOS plus akciová společnost, se sídlem Růžová 13, Jablonec nad Nisou, IČ 62 24 19 07, za kupní cenu 259.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

 2. Prodej neobsazené bytové jednotky č. 3393/17 v objektu č. p. 3393, tj. Budovatelů 4 v Jablonci nad Nisou se spoluvlastnickým podílem o velikosti 219/32653 na společných částech domu a stavební parcele č. 4420, vše v obci a k. ú. Jablonec nad Nisou, společnosti REPOS plus akciová společnost, se sídlem Růžová 13, Jablonec nad Nisou, IČ 62 24 19 07, za kupní cenu 239.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

 3. Prodej neobsazené bytové jednotky č. 3417/17 v objektu Liberecká 52 v Jablonci nad Nisou, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 366/22876 na společných částech domu a stavební parcele č. 4539 a č. 4540, vše v obci a k. ú. Jablonec nad Nisou, panu Rudolfu Nemetschkemu, bytem Jablonec nad Nisou, Revoluční 26, za kupní cenu 311.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

 4. Prodej neobsazené bytové jednotky č. 3419/15 v objektu Liberecká 48 v Jablonci nad Nisou, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 617/22929 na společných částech domu a stavební parcele č. 4541 a č. 4542, vše v obci a k. ú. Jablonec nad Nisou, paní Věře Lochmanové, bytem Jablonec nad Nisou, Liberecká 48, za kupní cenu 500.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

 5. Prodej nebytové jednotky č. 2082/6 v objektu č. p. 2082, Lovecká 8 v Jablonci nad Nisou, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 882/6590 na společných částech domu a stavební parcele č. 1990/1, vše v obci a k. ú. Jablonec nad Nisou, a to panu Zbyňkovi Kubánkovi, bytem Lovecká 6, Jablonec nad Nisou, za kupní cenu 70.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

 6. Výjimku z Metodiky prodeje bytů, na jejímž základě může být v objektu Palackého 32/3860, 34/3861 prodáno 31 bytů z celkového počtu 32 bytů se slevou 50% z kupní ceny.

 7. Prodej bytové jednotky stávajícímu nájemci v objektu Pobřežní 9/3895

byt č.

příjmení, jméno

rok narození

kupní cena

3895/12

Holub Vladimír

1949

133.088,- KčB. schvaluje

přeřazení objektu Palackého 44/3768, 46/3769 v Jablonci nad Nisou ze skupiny E (objekty, které si město chce ponechat) do skupiny B (objekty určené k prodeji po bytech).

VI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o výkupech nemovitostí a liniových věcných břemenech a

schvaluje

bezúplatný převod alikvotní části st.p.č. 3572 (čp.3219/1 ), st.p.č. 3573, (čp.3220/2 ), st.p.č. 3574 (čp.3221/3 ), st.p.č. 3575 (čp.3222/4a ), st.p.č. 3576 (čp.3223/5 ), st.p.č. 3577 (čp. 3224/6a) k.ú. Jablonec n.N. od Úřadu pro hospodaření s majetkem státu na Město.

VII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o finančním plnění smluv o prodeji a nájmu a

A. schvaluje
 1. uznání proinvestovaní částky ve výši 500.000,- Kč manželům Ing.Lubomírovi a Ing.Zuzaně Kábelovým z kupní ceny objektu č.p.619, Pražská 43, Jablonec nad Nisou, dle kupní smlouvy

 2. prodloužení splatnosti části kupní ceny ve výši 505.570,-Kč za prodej objektu č.p.1842, Skelná 32, Jablonec nad Nisou, který byl prodán paní Radce Hasíkové (provdané Čechové), do 20.12.2005 pod podmínkou uzavření dohody o uznání dluhu znějící na částku 505.570,- Kč z titulu neuhrazené části kupní ceny a se smluvní pokutou ve výši 25 % (tj. 126.392,5 Kč) pro případ neproinvestování zbývající části kupní ceny do 20.12.2005

B. mění

usnesení č. IX ze dne 5.9.2002 a to tak, že schvaluje přílohu č. 1 Jednacího řádu Výboru pro hospodaření s majetkem města v oblasti převodů nemovitého majetku upravující oblast tzv. složené kupní ceny dle důvodové zprávy

VIII.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál a

vydává

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 11/2003 o místních poplatcích.

IX.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

střednědobý finanční výhled Města Jablonce nad Nisou na roky 2005 až 2010 uvedený na straně č. 4 důvodové zprávy

X.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o sportovním areálu Střelnice a

A. schvaluje

realizaci stavby tribuna Východ dle var. Aa1 , uvedené v důvodové zprávě

B. ukládá

Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi

 1. zajistit realizaci této stavby

 2. zařadit do rozpočtu města pro rok 2005 potřebné finanční prostředky

 3. pravidelně informovat ZM o postupu výstavby

XI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A. schvaluje
 1. rozpočet Města Jablonce nad Nisou na rok 2005 v celkovém objemu 1.289.770 tis. Kč v rozpisu na oddíl, paragraf a položku rozpočtové skladby uvedený na straně č. 1 - 38, rozpočty příspěvkových organizací zřízených Městem dle důvodové zprávy a tyto stanovuje jako závazný ukazatel pro orgány Města

 2. seznam investičních akcí k realizaci v roce 2005 v celkovém objemu 388.197 tis. Kč uvedených na straně č. 39

 3. postup při rozpočtových opatřeních, které nemají povahu závazných ukazatelů (podpoložky) takto:
  - správci kapitol - mohou provádět rozpočtová opatření do výše 20 %, nejvýše však do 500 tis. Kč rozpočtované částky nezávazného ukazatele v průběhu rozpočtového roku
  - rada města - může provádět rozpočtová opatření od 500 tis. Kč do jednoho milionu Kč rozpočtované částky nezávazného ukazatele v průběhu rozpočtového roku

 4. možnost použití rezervy uvedené ve výdajích odboru financí a majetku pod ORG 0000050011 ve výši 20 mil. Kč pouze na financování akcí se spolufinancováním ze strukturálních fondů EU.

 5. posílení rozpočtu u kapitoly starosty města, § požární ochrana, o částku 700 tis. Kč z rozpočtové rezervy na opravu odkanalizování a garáže pro požární vozidlo v požární zbrojnici Jablonecké Paseky

B. ukládá

Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi

připravit koncepční materiál k dlouhodobému plánování oprav, údržby a rozvoje školských budov v majetku Města

XII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o správě portfolia cenných papírů za čtvrté čtvrtletí roku 2004 a

bere ji na vědomí.

XIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

přijetí kontokorentního úvěru ve výši 20.000 tis. Kč od Komerční banky, a.s.

XIV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a po projednání

schvaluje

akce zařazené do projektu “Jablonec nad Nisou 2005“ včetně výše příspěvků na I. čtvrtletí dle uvedené tabulky

XV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Fondu na zlepšení úrovně bydlení a dle důvodové zprávy

A. schvaluje
 1. Hospodaření Fondu na zlepšení úrovně bydlení za rok 2004

 2. Plán hospodaření Fondu na zlepšení úrovně bydlení na rok 2005

 3. Zveřejnění informací pro žadatele o půjčky z FZÚB na rok 2005

 4. Metodiku přidělování půjček a postupy pro tvorbu a čerpání FZÚB na rok 2005

B. vydává

OZV č. 3/2005 „O vytvoření a použití účelových prostředků FZÚB“

XVI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o rozvoji infrastruktury lokalit pro bydlení - Jablonecké Paseky, Horní Proseč a

A. bere jej na vědomí
B. schvaluje

záměr přípravy a realizace staveb v období 2005 - 2008,

C. ukládá

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, starostovi města

jednat o spolufinancování staveb s a.s. Severočeská vodárenská spol.

XVII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

v souladu se zněním § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zadání XIX. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou.

XVIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

vydává

ve smyslu § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“.

XIX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o zrušení organizace Technické služby Města Jablonce nad Nisou, p.o., Souběžná 7, Jablonec nad Nisou a tuto zprávu

bere na vědomí

XX.

Zastupitelstvo města projednalo předložený materiál o odměňování neuvolněných zastupitelů města Jablonce nad Nisou a

schvaluje
 1. výši odměn a „Zásady odměňování“ dle důvodové zprávy.

 2. výši paušální náhrady za výkon funkce zastupitele pro rok 2005 ve výši 95,-Kč/hod. pro osoby které nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru

XXI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o změnách ve složení výborů ZM a

A. odvolává

z finančního výboru
Nikose Sianose
Ing. Heřmana Melicha

B. volí
 1. do výboru Fondu na zlepšení úrovně bydlení
  Bc. Ondřeje Friče (s hlasem poradním)

 2. do finančního výboru
  Aleše Cholenského
  Jana Vocela

XXII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

A. bere na vědomí
 1. dopis Ing. Františka Chlouby, starosty města Rychnov u Jablonce nad Nisou

 2. dopis pana Petra Spiese, Sportovní 10, Jablonec nad Nisou

 3. dopis pana Ivo Resla, Střelecká 8, Jablonec nad Nisou

 4. dopis pana Luboše Dvorovčíka, Lhotka 46, Zlatá Olešnice

 5. dopis pana Vratislava Liperta, Liberecká 50, Jablonec nad Nisou

B. ukládá

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, starostovi města

při jednáních se Severočeskou vodárenskou společností a.s. projednat možnost spolufinancování projektu odkanalizování městské části Kokonín

C. neschvaluje

uznání proinvestovaní částky ve výši 400.000,- Kč panu Ivo Reslovi z kupní ceny objektu č.p. 507, Střelecká 8, Jablonec nad Nisou, dle kupní smlouvy

D. ukládá

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, starostovi města

předložit žádost k odkoupení bytové jednotky Vratislavem Lipertem pouze v případě, že Vratislav Lipert zaplatí dluh z nájmu bytu včetně poplatku z prodlení a všech soudních výloh.

XXIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

XXIV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

ukládá
 1. RNDr. Jiřímu Čeřovskému, starostovi města
  uzavřít darovací smlouvu s Nadací ADRA, zaměřenou na poskytování humanitární a sociální pomoci v zahraničí a v České republice, o poskytnutí částky 500 tis. Kč na pomoc Jihovýchodní Asii, konkrétně :
  a) 300 tis. Kč na výstavbu lodí pro rybáře ze dvou ostrovů u Thajska
  b) 200 tis. Kč na obnovu škol a jejich zařízení v oblasti kolem města Meulaboh, Sumatra

 2. Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi města
  zajistit po podepsání darovací smlouvy oběma smluvními stranami převod částky 500tis.Kč na konto Nadace ADRA č. 85558555/0300 u ČSOB Praha 5Ing. Radovan Louda
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Ing. Antonín Schäfer
předseda návrhové komise

Vytvořeno 7.2.2005 16:00:50 | přečteno 2876x | Petr Vitvar