Zápis 16.06.2005

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 16. června 2005 od 9.00 hodin

Přítomno: 24 členů Zastupitelstva města
Omluveni: Dr. Ing. Jaromír Drábek, Aleš Cholenský, Ing. Ivan Kracík, Ing. František Pešek, Mgr. Soňa Paukrtová, Pavel Šourek
Neomluveni:
Zapsala: Zdeňka Krausová
Ověřovatelé: Petr Poborský, Mgr. Petr TulpaJednání 25. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, v 9.05 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomno 19 členů ZM.

Dále konstatoval, že zápis z 24. zasedání ZM byl ověřovateli podepsán bez připomínek.

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni pan Petr Poborský a Mgr. Petr Tulpa.

(18 - 0 - 0)
(nehlasoval 1)

RNDr. Čeřovský upozornil členy ZM, že bod č. 13) „Převod movitého majetku LDN Tanvald“ bude projednáván v 9,30 hod. za přítomnosti MUDr. Němečka, ředitele p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou.

Dále bylo hlasováno o programu jednání. Program byl schválen takto:

(17 - 0 - 0)
(nehlasovali 2) 1. Zahájení

 2. Schválení programu

 3. Schválení návrhové komise

 4. a) Zpráva starosty města
  b) Zpráva místostarostů

 5. Převody objektů

 6. Prodej pozemků

 7. Prodej bytů

 8. Výkupy nemovitostí, bezúplatný převod a liniová věcná břemena

 9. Závěrečný účet Města Jablonec nad Nisou za rok 2004

 10. III. rozpočtová změna

 11. Pravidla fondu na podporu oprav domovních olověných rozvodů

 12. Dlouhodobý bankovní úvěr

 13. Převod movitého majetku LDN Tanvald

 14. Převod majetkového podílu na nájemních bytech v Rybářské ulici

 15. Schválení XIX. změny územního plánu města Jablonce n.N.

 16. Schválení zadání změny č. XVa Platného územního plánu města Jablonce n.N.

 17. Zřizovací listina Spolkový dům Jablonec n.N., p.o.

 18. Mikroregion Jizerské hory - závěrečný účet za rok 2004

 19. Peněžní dar z Fondu na reprezentaci města pro rok 2005

 20. Valné hromady společností ČSAD Jablonec n.N. a.s., FK Jablonec 97 a.s., SČE a.s.

 21. Stanovení termínů zasedání ZM a návrh plánu práce ZM na II. pololetí r. 2005

 22. Dopisy občanů

 23. INTERPELACE
  a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM
  b) Nové interpelace

 24. Kontrola splnění usnesení

 25. Diskuse
  a) Informativní zpráva o kontrole obecně závazných vyhlášek Ministerstvem vnitra ČR
  b) Evropská den bez aut

 26. Schválení návrhu usnesení

 27. Závěr

(Přišla MUDr. Jörgová - přítomno 20 členů ZM)

Poté členové Zastupitelstva města zvolili návrhovou komisi v tomto složení:

Předseda: Mgr. Petr Tulpa

Členové: MUDr. Ivo Jörg, Karel Kolář, Taťjana Nováková, Václav Vostřák

4) a) Zpráva starosty města

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský doplnil, že Město Jablonec nad Nisou získalo druhé místo v celostátní soutěži ve sběru a třídění odpadu a obdrželo „stříbrnou křišťálovou popelnici“. Při té příležitosti, poděkoval všem pracovníkům oddělení životního prostředí.

Pan Berounský požádal o informace z jednání na Krajském úřadě s paní Jakešovou ohledně dopravní obslužnosti. Dále se zeptal, jaké polopravdy, jak bylo uvedeno v Jabloneckém měsíčníku, shledal v předchozím čísle Jabloneckého zastupitele.

RNDr. Čeřovský doporučil, aby druhá otázka byla zařazena do bodu „Diskuse“. S paní Jakešovou a panem Chloubou, předsedou Dopravního sdružení obcí Jablonecka, projednával dopravní obslužnost a její financování. Podotkl, že dotace z Kraje nepokryje veškeré spoje, proto jednali o dalším financování v letošním roce a především o návrhu rozpočtu na příští rok.

(Přišla paní Caklová - přítomno 21 členů ZM)

4) b) Zpráva místostarostů

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta, Mgr. Petr Karásek, místostarosta, Ing. Radovan Louda, místostarosta

Mgr. Rudofl doplnil zprávu o své činnosti o výčet jednání, kterých se zúčastnil v období od 20. 5. 2005 do 16. 6. 2005.

Paní Nováková se zeptala na výsledky výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky p.o. Městská knihovna a p.o. Domy pro seniory.

Mgr. Rudolf odpověděl, že výběrové řízení na ředitele p.o. Městská knihovna již bylo skončeno a RM na svém jednání dne 2. 6. 2005 do funkce jmenovala Mgr. Dudu. Výběrové řízení na ředitele/ředitelku p.o. Domy pro seniory proběhlo včerejšího dne a výběrová komise doporučí RM nejvhodnějšího kandidáta, která na svém jednání dne 30. 6. 2005 rozhodne.

Mgr. Tulpa požádal o informace z veřejnoprávní kontroly na ZŠ 5. května.

Bc. Frič uvedl, že s výsledky kontroly je možné se seznámit na odboru financí a majetku MěÚ. Řekl, že žádné zásadní problémy nebyly. Podotkl, že tyto záležitosti vždy projednává RM.

MUDr. Brandejský se zeptal, jak dopadlo jednání ohledně centra ARX.

Mgr. Rudolf sdělil, že centrum ARX je zařízením Kraje, který provádí restrukturalizaci svých zařízení. ARX, jako samostatná příspěvková organizace, je rušen a jeho činnost bude začleněna do Centra sociální práce Libereckého kraje. Podotkl, že služby centra ARX v žádném případě nezanikají..

Pan Berounský se zeptal Mgr. Rudolfa, zda je spokojen s převodem zaměstnanců Léčebny dlouhodobě nemocných na Nemocnici. Dále se zeptal, zda nedostal nějaký dopis, ve kterém by bylo uvedeno, že v rámci pracovně právních vztahů probíhá něco špatně.

Mgr. Rudolf zdůraznil, že město přebírá pouze majetek Léčebny dlouhodobě nemocných a nezabývá se pracovně právními vztahy. Podotkl, že odborová organizace vyslovila pochybnosti, zda převod proběhne správně. Záležitost pracovně právních vztahů je v kompetenci primáře MUDr. Poupy.

MUDr. Jörgová se zeptala, zda byly nějaké výstupy z konference „Řízení nemocnic 2005“.

Mgr. Rudolf řekl, že této konference se zúčastnila RNDr. Grohová, která mu sdělila, že se především jednalo o způsobech řízení nemocnic.

Pan Berounský řekl, že již v této chvíli byl Zákoník práce porušen a převod Léčebny dlouhodobě nemocných je velice urychlený.

Mgr. Rudolf zopakoval, že Město nepřebírá zaměstnance, ale přebírá majetek. Podotkl, že otázky pracovně právních vztahů Léčebny dlouhodobě nemocných může zodpovědět vedení p.o. Léčebna dlouhodobě nemocných, případně zástupci Kraje.

Mgr. Karásek neměl k písemné zprávě o své činnosti žádné doplnění.

Pan Vostřák se zeptal, jak se v rozpočtu promítne u projektu „Spolkový dům“ doplnění o konstrukci krovu a zesílení nosnosti stropní konstrukce a základových konstrukcí na

Mgr. Karásek uvedl, že finanční náklady na tyto práce budou známé, až dojde k ocenění a vysoutěžení těchto prací. Podotkl, že jeho vlastní odhad je takový, že u projektových prací se bude jednat o částku ve výši 15 tis. Kč a stavební náklady budou zhruba 1,5 až 2 mil. Kč.

MUDr. Jörg vyslovil pochybnost o funkčnosti cyklomostu v Rádelském lese. Řekl, že, podle jeho názoru, není vůbec využíván a není ani napojen na žádné vhodné trasy.

Mgr. Karásek řekl, že neví, kdy bude Rádlo propojeno cyklostezkou s Jabloncem nad Nisou. Podotkl, že ve zprávě se píše o cyklostezce od kruhového objezdu ulice Tovární - Jezdecká do ulice k Penny marketu podél Nisy, což je prospěšné i pro pěší.

Pan Berounský požádal o informace z jednání s Ing. Luštickou z Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem a z jednání na Ministerstvu kultury.

Mgr. Karásek uvedl, že obě jednání se týkala dílčích studií širšího centra města a vyjádření z Národního památkového ústavu. Závěrem z jednání na Ministerstvu kultury je dopis podepsaný Ing. arch. Šnajdrovou, ve kterém je souhlasné stanovisko. Následně část tohoto dopisu odcitoval.

MUDr. Jörg podotkl, že na stavbě cyklomostu participovalo Město i finančně.

Ing. Louda upřesnil, že tento most byl financován z prostředků Phare a Město na tuto stavbu žádnými finančními prostředky nepřispívalo. Podotkl, že z vlastní zkušeností ví, že most je využíván.

Pan Berounský se zeptal, čeho se týkalo jednání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic Liberec.

Mgr. Karásek odpověděl, že jednání se týkalo jižního obchvatu a komunikací budovaných na území města ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic Liberec. V poslední době především okružní křižovatky v Jabloneckých Pasekách.

Ing. Louda neměl k písemné zprávě o své činnosti žádné doplnění.

Pan Vostřák upozornil, že z nově opraveného pomníku na Vrkoslavicích mizí zlaté písmo.

5) Převody objektů

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič, jako předkladatel, stáhl z programu dnešního jednání bod 1) prodej objektu Liliová 13, a to z důvodu nezaplacení kauce.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

6) Prodej pozemků

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

(Přišel Mgr. Žur - přítomno 22 členů ZM)

7) Prodej bytů

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič, jako předkladatel, stáhl z programu dnešního jednání bod A.3) prodej neobsazené bytové jednotky v objektu Budovatelů 14 z důvodu odstoupení od záměru.

MUDr. Jörg položil otázku, zda je výhodné prodávat objekty s garantovaným příjmem do městského rozpočtu tak, jako v případě objektu Budovatelů 10. Řekl, že by tento objekt v žádném případě neprodával.

Bc. Frič vysvětlil, že ZM schválilo prodej a cena tohoto objektu je zhruba ve výši devíti ročních nájmů a tudíž je z ekonomického pohledu přijatelná.

Pan Vostřák podotkl, že v lokalitě ulice Budovatelů jsou poměrně rozsáhlé podzemní chodby a prostory, které jsou prázdné. Řekl, že by se mělo zjistit, kdo je vlastníkem těchto podzemních prostorů.

8) Výkupy nemovitostí, bezúplatný převod a liniová věcná břemena

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič, jako předkladatel, stáhl z programu jednání bod 6), který se týkal záměru výkupu a účasti na dražbě hotelu Sport z důvodu zrušení dobrovolné dražby. Dále požádal členy ZM, aby si z tabulky na poslední straně materiálu vyškrtli v předposledním sloupci slovo „obce“.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

13) Převod movitého majetku LDN Tanvald

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Přizván: MUDr. Vít Němeček, ředitel p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou

Bc. Frič okomentoval předložený písemný materiál, který byl předložen přímo na jednání ZM. Mimo jiné uvedl, že Zastupitelstvo kraje rozhodlo o zrušení p.o. Léčebna dlouhodobě nemocných k 30. 6. 2005. Rada kraje zároveň souhlasila se záměrem darování movitého majetku Městu Jablonec nad Nisou k 1. 7. 2005.

Pan Vostřák se zeptal, ke kterému dni byla provedena inventura majetku, na základě které je předložen soupis movitého majetku. Podivil se nad hodnotami některých věcí, jako např. psacího stroje, televize, notebooku apod. Podotkl, že Městu bude darován majetek, který má podle soupisu hodnotu 62 mil. Kč, ale skutečnou cenu pouze 10 mil. Kč. Uvedl, že následně může Léčebna dlouhodobě nemocných požadovat na Městu nové stroje a zařízení, protože některé už nemají žádnou cenu.

Bc. Frič vysvětlil, že účetní hodnota se vždy vztahuje k datu pořízení a je ponížená o odpisy. Skutečná hodnota k dnešnímu dni by musela být stanoveno znaleckým posudkem.

MUDr. Němeček doplnil, že zůstatková hodnota majetku je 2,035.000,- Kč a pořizovací hodnota cca 12 mil. Kč.

MUDr. Jörg dal na zváženou, zda by nebylo vhodné, aby současná cena majetku byla součástí darovací smlouvy.

RNDr. Čeřovský konstatoval, že tento údaj bude do darovací smlouvy doplněn.

9) Závěrečný účet Města Jablonec nad Nisou za rok 2004

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta města

Ing. Louda přednesl úvodní komentář k předloženému písemnému materiálu.

Mgr. Tulpa řekl, že je pozitivní, že hospodaření Města nebylo ztrátové, ale lehce ziskové. Zeptal se, zda zisk bude ponechán v rezervě.

Ing. Louda řekl, že o zisku bylo jednáno na lednovém zasedání ZM, kdy se projednával rozpočet Města na tento rok. Zisk nebude ponechán v rezervě, ale bude započítán do rozpočtových příjmů a následně rozpuštěn ve výdajích. Podotkl, že tento způsob se praktikuje již několik období.

10) III. rozpočtová změna

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarsota města

Ing. Louda okomentoval předložený písemný materiál, jehož součástí je také změna postupu při rozpočtových opatřeních.

Pan Berounský se zeptal k akcím „chodník Průběžná, Želivského“ a „rekonstrukce ul. U Staré Lípy, parkoviště“ jaké jsou skutečnosti vzniklé při realizaci akce. U akce „kanalizace V Úvoze, U Staré Lípy“ požádal o vysvětlení přesunu finančních prostředků - 100 tis. Kč v rámci schváleného objemu finančních prostředků odboru rozvoje. Dále řekl, že u akce „rekonstrukce památníku obětem“ ho překvapilo navýšení o 25 tis. Kč, protože nemohl nikde najít částku 770 tis. Kč, která byla na památník vynaložena. Požádal o vysvětlení rozčlenění finančních prostředků u akce „rekonstrukce areálu Střelnice“. V této souvislosti se zeptal, proč dochází k tak velkému rozpouštění prostředků z akce „pavilon A - výstaviště“. Konstatoval, že by bylo vhodnější použít finanční prostředky na opravy a údržby škol než na úhradu dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu štoly jablonecké přehrady.

Ing. Louda vysvětlil, že 1 mil. Kč na akci „rekonstrukce areálu Střelnice“ bude vzat z rozpočtové rezervy.tak, jak doporučil finanční výbor. Částka 16 mil. Kč je skutečně přijatá dotace, která musela být zahrnuta do příjmů a následně do výdajů.

Mgr. Karásek odpověděl, že posílení či ponížení jednotlivých akcí o 100 tis. Kč plyne ze skutečně provedených prací, ze skutečného rozsahu, případně ze vzniklých menších víceprací. Podotkl, že tyto situace vznikají na každé stavbě a nejedná se o nijak zásadní částky. U akcí, které jsou do návrhu rozpočtu zařazeny na základě předpokladu, se může stát, že dojde k navýšení tak, jako u akce „rekonstrukce u. U Staré Lípy, parkoviště“. Upřesnil, že navýšení rozpočtu na akci “rekonstrukce památníku obětem“ se týká zabezpečení památníku v Rýnovicích nikoliv památníku a úpravy parku v ul. Gen. Mrázka. Dále řekl, že, podle jeho názoru, akce „štola“ je akutní. Následně přečetl dopis z Povodí Labe Hradec Králové, ve kterém se uvádí, že tato akce je zahrnuta do plánu akcí v rámci programu „protipovodňová opatření“ na léta 2007 až 2010.

(Odešel Ing. Schäfer - přítomno 21 členů ZM)

MUDr. Jörgová se zeptala, zda se může stát, že po obdržení státní dotace např. na školství RM rozhodne, na základě změny postupu rozpočtových opatření bude použita na sport.

Ing. Louda odpověděl, že to možné není, protože státní dotace jsou účelově vázané a Město ji musí použít na účel, na který je vázána. Vysvětlil, že v rozpočtu na daný rok je pouze poznámka, že na danou akci možná přijde státní dotace. Pokud tato dotace opravdu přijde, tak RM ji pouze zařadí do příjmů a následně do výdajů podle účelu použití.

Mgr. Tulpa přivítal částku na projektovou přípravu na rekonstrukci a zateplení panelové ZŠ Mozartova. Podotkl, že tato částka by možná stačila i na dvě školy. Zeptal se, zda je pamatováno na to, že je ve městě pět panelových škol a zda je zpracován systém projektové dokumentace na všechny tyto školy. Řekl, že, podle jeho názoru, by měly být případné přebytky používány na sociální, kulturní, zdravotní oblast a oblast školství.

(Přišel Ing. Dlouhý - přítomno 22 členů ZM)

MUDr. Jörgová se zeptala, zda cena po navýšení o dotaci a příspěvek z rozpočtu Města na akci „fasáda Soukenná 15“ je konečná. Kdy bude tato akce dokončena?

Ing. Louda řekl, že v této chvíli není schopen přesně odpovědět, o jakou celkovou částku se jedná. Akce by měla být dokončena během letní sezóny. Přesný termín v této chvíli není schopen sdělit. Dále sdělil, že na základě usnesení je připravován materiál týkající se stávajícího stavu školských objektů s návrhy na postupná řešení. Tento materiál bude pravděpodobně předložen na jednání ZM v září t.r. Podotkl, že je připravován projekt na rekonstrukci a zateplení ZŠ Mozartova. Zároveň je podána žádost o státní dotaci na ZŠ Mozartova a ZŠ 5.května.

11) Pravidla fondu na podporu oprav domovních olověných rozvodů

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta města

Ing. Louda uvedl předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

12) Dlouhodobý bankovní úvěr

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta města

Ing. Louda přednesl úvodní komentář k předloženému písemnému materiálu.

Pan Berounský se zeptal, na kolik je spočítáno zatížení Města v případě splátek po další desetiletí.

Ing. Louda odpověděl, že se jedná o částku zhruba 30 mil. Kč.

MUDr. Jörgová se zeptala, zda je tento úvěr jediný nebo jich má město víc.

Ing. Louda odpověděl, že v loňském roce to byl otevřený rámec na 95 mil. Kč, ale Město čerpalo, vzhledem k okolnostem, pouze 45 mil. Kč. V předešlých letech Město čerpalo zhruba dvakrát menší hypotéční úvěry v souvislosti s bytovými výstavbami.

14) Převod majetkového podílu na nájemních bytech v Rybářské ulici

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič okomentoval předložený písemný materiál, jehož součástí jsou tři varianty řešení. Na závěr podotkl, že finanční výbor doporučuje schválit usnesení dle varianty I., tj. jednat o možnosti převodu na třetí osobu při zachování stávajících podmínek mezí Městem a společnosti Interma a.s.

Pan Vostřák konstatoval, že materiál je rozporuplný. Podotkl, že společnost Interma a.s. je ochotna rozložit splátku 9 mil. Kč na dobu tří let. Podivil se nad tím, jak mohla být tato stavba zkolaudována. Řekl, že je ochoten hlasovat pouze pro variantu II., že to Město převezme.

MUDr. Brandejský řekl, že, podle jeho názoru, je varianta převodu na Město nevýhodná, ale je jedinou možnou variantou.

Bc. Frič doplnil, že Město se nevzdává svého předkupního práva na tento majetek. Pouze je nabízena varianta jednat o možnosti převodu podílu na třetí osobu. Firma Interma a.s. v této chvíli jednala o prodeji Městu. Odmítala jednat o další variantě. Návrh usnesení je koncipován tak, aby byla otevřena možnost jednat o převodu na další osobu.

Pan Poborský řekl, že v materiálu, v části „stav objektů“, postrádá informaci o tom, kdy se stala chyba a kdo je za ní zodpovědný.

Ing. Louda podotkl, že jediné co právně platí, je dotační smlouva podepsaná mezi Městem a státem, která obsahuje tři základní povinnosti a to, že objekt musí 20 let sloužit pro bydlení, že Město musí mít obsazovací právo, a že v bytech bude nějaká forma regulovaného nájemného.

Mgr. Dymokurský řekl, že, podle jeho názoru, převod třetí osobě může znamenat vrácení státní dotace.

Ing. Louda konstatoval, že on sám je přesvědčen o tom, že převod třetí osobě, při zachování stávajících podmínek uzavřených v dotační smlouvě, není zakázán a neznamená to vrácení státní dotace. Podotkl, že pokud nehrozí žádná časová prodleva, tak by bylo vhodné nechat zpracovat další právní rozbor.

(Odešel MUDr. Krsek - přítomno 21 členů ZM)

Bc. Frič souhlasil s připomínkou Ing. Loudy. Jako předkladatel, předložil nový návrh usnesení, aby ZM vzalo předložený materiál na vědomí a uložilo Ing. Loudovi předložit na příštím zasedání ZM další právní rozbor.

RNDr. Čeřovský souhlasil s novým návrhem usnesením.

Pan Vostřák doporučil, aby v materiálu na zářijovém jednání ZM byly informace o tom, která firma toto stavěla, kdo prováděl stavební a autorský dozor, zda existují stavební deníky a kdo připustil tuto stavbu, kde byty nebudou mít za 15 let žádnou cenu a stavební úřad ji zkolaudoval. Zeptal se, jak město zabrání firmě Interma a.s., aby objekt nikomu neprodávala.

Mgr. Karásek podotkl, že stavba byla prováděna v letech 1997 až 1999.

MUDr. Jörg řekl, že, podle jeho názoru, je stanovisko finančního výboru rozumné a pokud by se našla třetí osoba, která by přistoupila na dané podmínky, tak je to momentálně jediné správné řešení.

15) Schválení XIX. změny územního plánu města Jablonce n.N.

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

MUDr. Brandejský požádal RNDr. Vargu, jako předkladatele, aby řekl, čeho se tato změna konkrétně týká.

RNDr. Varga doplnil, že na základě Energetické koncepce města, která byla schválená na jednání ZM v dubnu 2004, byla ze závazného územního plánu města vypuštěna část energetiky.

16) Schválení zadání změny č. XVa Platného územního plánu města Jablonce n.N.

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga, jako předkladatel, upřesnil návrh usnesení, do kterého doplnil „změny č. XVa platného územního plánu města Jablonce nad Nisou“.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

17) Zřizovací listina Spolkový dům Jablonec n.N., p.o.

Předkládá: Mgr.Tomáš Macek, ředitel odboru zdravotnictví a sociálních služeb

Mgr. Macek neměl k předloženému písemnému matriálu žádné doplnění.

MUDr. Jörgová položila otázku, zda forma příspěvkové organizace je tím správným řešením.

Mgr. Macek uvedl, že příspěvková organizace má největší šanci na získání státní dotace. Příspěvková organizace může mít vlastní činnost a vedlejší hospodářskou činnost, aby se stala samofinancovatelnou společností.

Pan Vostřák konstatoval, že v bodě 6.3 je uveden nepředstavitelný rozsah činností.

Ing. Louda vysvětlil, že výčet doplňkové činnosti ve zřizovací listině je rozsáhlý proto, aby se při každém dalším nápadu, čím by se mohla organizace dále zabývat, nemusela provádět změna zřizovací listiny. Podotkl, že Krajské zastupitelstvo Libereckého kraje opakovaně řeší změny zřizovacích listin svých organizací.

18) Mikroregion Jizerské hory - závěrečný účet za rok 2004

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský doplnil, že součástí Mikroregionu Jizerské hory jsou mimo Jablonce nad Nisou další obce, a to Rychnov u Jablonce nad Nisou, Lučany nad Nisou, Janov nad Nisou, Bedřichov a Smržovka.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

19) Peněžní dar z Fondu na reprezentaci města pro rok 2005

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský upřesnil návrh usnesení tak, že ZM schvaluje peněžní dar ve výši 20 tis. Kč pro úspěšné sportovkyně družstva seniorek Fitness studia Z. Vitákové Jablonec nad Nisou

K tomuto bodu neměli členové RM žádné dotazy ani připomínky.

20) Valné hromady společností ČSAD Jablonec n.N. a.s., FK Jablonec 97 a.s., SČE a.s.

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský uvedl předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

21) Stanovení termínů zasedání ZM a návrh plánu práce ZM na II. pololetí r. 2005

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

22) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému matriálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

23) INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Předkládá: Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosty města

Paní Kodytková neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

b) Nové interpelace

RNDr. Čeřovský konstatoval, že neobdržel žádné písemné interpelace.

24) Kontrola splnění usnesení

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

JUDr. Nesvadba neměl k předložené písemné kontrole splnění usnesení žádné doplnění.

Ing. Louda doporučil, aby usnesení týkající se rekonstrukce areálu Střelnice byla přesměrována na místostarostu Mgr. Karáska a aby zde nefigurovalo ani jméno Ing. Zemína, ředitele odboru správy majetku.

25a) Informativní zpráva o kontrole obecně závazných vyhlášek Ministerstvem vnitra ČR

Předkládá: Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

Mgr. Dymokurský neměl k předložené písemné zprávě žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

25b) Evropský dne bez aut

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský uvedl předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

25) Diskuse

RNDr. Čeřovský odcitoval dopis zaslaný ZM paní Dr. Helenou Kuličovou, předsedkyní o.s. Svítání, ve kterém je poděkování ZM za finanční podporu dlouhodobého projektu „hyporehabilitace“. Následně se vrátil k otázce pana Berounského, která zazněla v bodě 4a) „Zpráva starosty města“ a týkala se splnění usnesení ZM o vyjádření k informacím v posledním čísle Jabloneckého zastupitele. Uvedl, že na jednání ZM v prosinci 2002 byla mimo jiné informace, že představenstvo společnosti JTR a.s. je pětičlenné. V březnu 2004 byl na jednání ZM předložen kompletní materiál týkající se valné hromady společnosti JTR a.s. jehož součástí byla výroční zpráva a jmenovité složení orgánů společnosti.Odcitoval údaje z Jabloneckého zastupitele a to, že si představenstvo a dozorčí rada společnosti JTR a.s. zvýšilo v roce 2004 odměny za výkon funkce. Zkonstatoval, že si představenstvo společnosti v roce 2004 nezvýšilo odměny, tudíž to je první nepravda uvedená v Jabloneckém zastupiteli. Podotkl, že v materiálu ZM, ze kterého bylo v článku čerpáno, je tabulka, která přesně definuje, k jaké změně v návrhu na odměny členů představenstva a dozorčí rady oproti předchozímu roku dochází. Dále v materiálu ZM byla účetní závěrka, jejíž součástí je výkaz zisku a ztráty společnosti, ve kterém je jednoznačně sděleno, že odměny pro členy představenstva jsou v dané výši a tato částka je nezpochybnitelně pro všechny členy orgánů společnosti dohromady. Tzn., že se jedná o další nepravdu uvedenou v Jabloneckém zastupiteli, kde je výčet pouze tří jmen k částkám, které jsou společné pro celé představenstvo a dozorčí radu. Řekl, že trvá na tom, co napsal v Jabloneckém měsíčníku a vše může doložit. Dále podotkl, že na základě požadavku MUDr. Jőrgové všichni členové ZM obdrželi na jaře 2003 přehled zástupců Města v orgánech a v organizacích s údaji o výši odměn. Podivil se nad tím, že jsou v občasníku uvedené informace, které se nezakládají na pravdě.

Ing. Louda upozornil, na základě informace v materiálu „Evropský den bez aut“, aby při plánování různých akcí před Plaveckým bazénem, Městskou halou apod. vše bylo s předstihem projednáno s jednotlivými provozovateli, aby nedocházelo ke komplikacím.

Pan Berounský řekl, že sdělení RNDr. Čeřovského, která zazněla, jsou hrubou dezinformací. Vysvětlil, že v Jabloneckém zastupiteli byla uvedena částka roční odměny představenstva a pod ní byla uvedena pouze jména členů představenstva. Jména s uvedením funkcí neznamenají, že berou 492 tis. Kč. Dále řekl, že by se veřejnost měla seznámit kompletně s odměňováním. Podotkl, že touto tématikou se bude pravděpodobně zabývat další číslo Jabloneckého zastupitele. Zeptal, se pana starosty, zda kromě odměn je jeho mzda podle zákona o obcích 49.900,- Kč plus 60% odměn.

RNDr. Čeřovský řekl, že když si informace v Jabloneckém zastupiteli, kde je uvedeno, že roční odměna dozorčí rady je114 tis. Kč a u této částky je uvedeno pouze jedno jméno, přečte občan, který o společnosti nic neví, tak to musí chápat tak, že uvedená částka je odměnou pro jednoho jmenovaného člena dozorčí rady. Konstatoval, že se pan Berounský mýlí a účelové mate lidi. K otázce na svůj plat sdělil, že jej už několikrát na žádost mnoha členů ZM publikoval. Uvedl, že výše platu je dána zákonem a odměny ve výši 60% nikdy nebyly a nejsou. Plat starosty a místostarostů je fixní, který je daný nařízením vlády.

Pan Berounský zopakoval, že převod Léčebny dlouhodobě nemocných je maximálně urychlený. Požádal o další vysvětlení.

Mgr. Rudolf uvedl, že převod Léčebny dlouhodobě nemocných byl ZM odsouhlasen. Podotkl, že administrativní chyby nejsou na straně Jablonce nad Nisou, ale na straně Liberce. Město Jablonec nad Nisou dělá vše pro to, aby lůžka následné péče mohla fungovat od 1. 7. t.r.

Pan Berounský opakovaně požádal o vysvětlení, co se skrývá za skutečnostmi vzniklými při přípravě akce „rekonstrukce ul. U Staré Lípy, parkoviště“. Dále se zeptal Mgr. Karáska, jak je spokojen s parkem v ul. Gen. Mrázka, kde bylo utopeno 770 tis. Kč. Řekl, že, podle jeho názoru, to tam moc vidět není.

Mgr. Karásek vysvětlil, že v případě navýšení představ na základě projektové dokumentace u některých akcí se vždy jedná o rozšíření prací a ne o zdražení jednotlivých položek. Tak je tomu i u akce „rekonstrukce ul. U Staré Lípy, parkoviště“.

PaedDr. Vízek podotkl, že Jablonecký zastupitel se dostane do všech jabloneckých rodin. Konstatoval, že mnoho občanů si opravdu myslí, že pan starosta a místostarostové mají svůj plat na radnici jen tak na přilepšenou k tomu, co pobírají v dalších organizacích.

(Přišel p. Pelta - přítomno 22 členů ZM)

Pan Vostřák řekl, že 27.4. t.r. na jednání s občany Šumavy a Pasek někdo upozornil na fakt, že na nové kruhové křižovatce je na vjezdu na Pasecké náměstí značka „10 tun“. Přitom je tam pravidelná autobusová doprava a každý autobus určitě váží víc než 10 tun. Zdůraznil, že značka je tam stále, i když by od dubna měla být odstraněna. Dále upozornil, že když jde Kamennou ulicí a podívá se na most přes Nisu, tak jeho pravá strana ve směru dolů se hroutí. Je tam prohnuté zábradlí a prohnutý chodník. Čtyři vrstvy zdění jsou vyhnuté. Ví o tom někdo? Všiml si toho někdo?

(Přišel Ing. Schäfer - přítomno 23 členů ZM)

Ing. Dlouhý podal návrh na ukončení diskuse.

RNDr. Čeřovský před hlasováním o návrhu Ing. Dlouhého oznámil, že do diskuse je ještě přihlášen Mgr. Rudolf, Mgr. Tulpa a pan Berounský.

Členové ZM hlasovali o ukončení diskuse takto: (16 - 3 - 4)

26) Schválení návrhu usnesení

Mgr. Tulpa, předseda návrhové komise, předložil návrh usnesení členům ZM k odsouhlasení.

Zpráva starosty města
I. USNESENÍ pro 20 proti 0 zdrželi se 2 (nehlasoval 1)

Zpráva místostarostů
II. USNESENÍ pro 21 proti 0 zdržel se 1 (nehlasoval 1)

Převody objektů
III. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Prodej pozemků
IV. USNESENÍ schváleno jednohlasně
Předkladatelem stažen bod 1)

Prodej bytů
V. USNESENÍ pro 18 proti 0 zdrželo se 5
Předkladatelem stažen bod A.3)

Výkupy nemovitostí, bezúplatný převod a liniová věcná břemena
VI. USNESENÍ pro 21 proti 0 zdrželi se 2
Předkladatelem stažen bod 6)

Závěrečný účet Města Jablonec nad Nisou za rok 2004
VII. USNESENÍ pro 20 proti 0 zdrželi se 3

III. rozpočtová změna
VIII. USNESENÍ pro 19 proti 0 zdrželi se 4

Pravidla fondu na podporu oprav domovních olověných rozvodů
IX. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Dlouhodobý bankovní úvěr
X. USNESENÍ pro 19 proti 0 zdrželi se 4

Převod movitého majetku LDN Tanvald
XI. USNESENÍ pro 21 proti 0 zdrželi se 2

Převod majetkového podílu na nájemních bytech v Rybářské ulici
XII. USNESENÍ
Nový návrh usnesení pro 22 proti 0 zdržel se 1

Schválení XIX. změny územního plánu města Jablonce n. N.
XIII. USNESENÍ pro 19 proti 0 zdrželi se 4

Schválení zadání změny č. XVa platného územního plánu města Jablonce n. N.
XIV. USNESENÍ pro 20 proti 0 zdrželi se 3

Zřizovací listina Spolkový dům Jablonec n.N., p.o.
XV. USNESENÍ pro 21 proti 0 zdržel se 1 (nehlasoval 1)

Mikroregion Jizerské hory - závěrečný účet za rok 2004
XVI. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Peněžní dar z fondu na reprezentaci města pro rok 2005
XVII. USNESENÍ
Upřesněný návrh usnesení pro 22 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasoval 1)

Valné hromady společnosti ČSAD Jablonec n.N. a.s., FK Jablonec 97 a.s., SČE a.s.
XVIII. USNESENÍ pro 21 proti 0 zdrželi se 2

Stanovení termínů zasedání ZM a návrh plánu práce ZM na II. pololetí r. 2005
XIX. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Dopisy občanů
XX. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM
XXI. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Kontrola splnění usnesení
XXII. USNESENÍ pro 22 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasoval 1)

Informativní zpráva o kontrole obecně závazných vyhlášek Ministerstvem vnitra ČR
XXIII. USNESENÍ pro 22 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasoval 1)

Evropský den bez aut
XXIV. USNESENÍ pro 22 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasoval 1)

27) Závěr

RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, ukončil 25. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou ve 12,20 hodin.Mgr. Petr Karásek
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

ověřovatelé:
Petr Poborský, Mgr. Petr Tulpa

V Jablonci nad Nisou, dne 23. června 2005

Vytvořeno 28.6.2005 8:31:10 | přečteno 2626x | Petr Vitvar