Usnesení 16.06.2005

Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 16. června 2005.

I.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a

bere na vědomí

zprávu o činnosti starosty města

II.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů a tyto

bere na vědomí.

III.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodu objektů a

schvaluje
 1. prodej objektu č.p. 1472 Růžová 37 včetně st. p. č. 1407 a p.p.č. 1696/18, vše k. ú. Jablonec nad Nisou, slečně R. C., bytem Jablonec n. N., za kupní cenu 850.000,- Kč s tím, že částka ve výši 500.000,- Kč bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy a zbývající část ve výši 350.000,- Kč bude proinvestována do 3 let od podpisu kupní smlouvy do rekonstrukce a oprav vnějšího pláště objektu. Poté bude tato investice považována za úhradu této části kupní ceny.

 2. jako podmínku prodeje objektu č.p. 1472 Růžová 37 včetně st.p.č. 1407 a p.p.č. 1696/18, vše k. ú. Jablonec nad Nisou vystavení směnky znějící na směnečnou sumu 350.000,- Kč s tím, že výstavcem bude slečna R. C., bytem Jablonec n. N. a směnka bude splatná v den splatnosti zbývající části kupní ceny ve výši 350.000,- Kč.

 3. přeřazení objektu Pražská 134/126 v Jablonci nad Nisou ze skupiny „A“ do skupiny „C“

IV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji pozemků a

A. schvaluje
 1. prodej části p.p.č. 1531/17 dílu „a“ o výměře 82 m2 a st.p.č. 6543/1 o výměře 22 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem majetkoprávního vypořádání současného stavu do ideálního spoluvlastnictví s tímto podílem: manželé J. a J. S., bytem Jablonec nad Nisou ideální 1/2, pan M. S., bytem Jablonec nad Nisou ideální 1/4 a manželé T. a Ing. S. S., bytem Jablonec nad Nisou ideální 1/4 za cenu 270,- Kč/m², tj. celkem 28.080,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 2. prodej p.p.č. 797/22 o výměře 60 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby dvougaráže p. ing. J. D., bytem Jablonec n. N. za cenu 800,- Kč/m2, tj. celkem 48.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 3. prodej p.p.č. 1030/2 o výměře 23 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem zahrady manželům V. a L. V., bytem Jablonec n. N. za cenu 270,- Kč/m2, tj. celkem 6.210,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 4. prodej p.p.č. 957/2 o výměře 483 m2 v k.ú. Proseč n. N. za účelem zahrady pí. A. B., bytem Jablonec n. N. za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem 72.450,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 5. prodej p.p.č. 901/9 o výměře 476 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání dvora Družstvu Rýnovická 13, IČO 25437283, se sídlem Rýnovická 13, Jablonec n. N. za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 190.400,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 6. prodej části p.p.č. 221 dílu „a“ o výměře 140 m2 za účelem zahrady manželům M. a P. K., bytem Jablonec n. N za cenu 245,- Kč/m2, tj. celkem 34.300,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 7. prodej p.p.č. 717/3 o výměře 202 m2 a p.p.č. 717/2 o výměře 94 m2 k.ú. Proseč n. N. za účelem přístupu a zahrady manželům P. a P. K., bytem Jablonec n. N. za cenu 250,- Kč/m2, tj. celkem 74.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 8. prodej p.p.č. 1277/4 o výměře 134 m2 v k.ú. Proseč n. N. za účelem rozšíření zahrady manželům J. a E. B., bytem Praha 10 za cenu 170,- Kč/m2, tj. celkem 22.780,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 9. prodej p.p.č. části p.p.č. 1507/1 dílu „a“ o výměře 249 m2 v k.ú. Proseč n. N. za účelem rozšíření zahrady p. A. Š., bytem Liberec za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem 37.350,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 10. prodej p.p.č. 1507/1 o výměře 561 m2 v k.ú. Proseč n. N. za účelem rozšíření zahrady p. J. K., bytem Liberec za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem 84.150,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 11. dodatek č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí č. 679-2004-FaM/OMP s tím, že termín pro vydání územního rozhodnutí se prodlužuje do 31. 1. 2006 a termín nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí se prodlužuje do 30. 6. 2008. V ostatních bodech zůstává smlouva nezměněna.

 12. směnu p.p.č. 637 o výměře 98 m2 v k.ú. Mšeno n. N. ve vlastnictví manželů P. a J. K, bytem Jablonec n.N. za p.p.č. 736/31 o výměře 132 m2 v k.ú. Kokonín ve vlastnictví Města Jablonec n. N. bez finančního vyrovnání.

B. neschvaluje
 1. prodej části st.p.č. 84/1 v k.ú. Kokonín za účelem pozemku pod maringotkou panu F. M., bytem Jablonec n. N.

 2. prodej p.p.č. 1385/1 o výměře 100 m2 k.ú. Jablonec n.N. ani jeho části za účelem stavby garáže panu JUDr. R. D., bytem Jablonec n. N.

 3. prodej p.p.č. 1755/1 o výměře 192 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem přístupu manželům L. a J., bytem Jablonec n. N.

 4. prodej části p.p.č. 797/5 o výměře cca 1650 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem zahrady p. O. P., bytem Jablonec n. N.

 5. prodej části p.p.č. 221/3 a st.p.č. 221/7, 221/8, 221/9, 221/9, 221/10, 221/11, 221/12 a 221/13 vše v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem výstavby trafiky manželům P. a I. P., bytem Jablonec n. N.

 6. prodej části p.p.č. 221/3 a st.p.č. 221/7, 221/8, 221/9, 221/9, 221/10, 221/11, 221/12 a 221/13 vše v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem manipulační plochy a parkovaní společnosti Instop, s.r.o., se sídlem Podhorská 158, Jablonec n. N.

V.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

A. schvaluje
 1. prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům v objektech:

  byt č.

  příjmení, jméno

  kupní cena

  Liberecká 32/3427

  3427/03

  I. M.

  80.693,- Kč

  F. L. Čelakovského 7/4278

  4278/40

  J. B.

  151.749,- Kč

  V. B.

  Pražská 105/604

  604/03

  D. K.

  142.525,- Kč

 2. prodej bytového objektu č. p. 459, Sv. Čecha 7, se stavební parcelou č. 349/1, vše v obci a k. ú. Jablonec nad Nisou, a to bytovému družstvu s obchodním názvem „Bytové družstvo Sv. Čecha 459“, IČ 272 66 508, se sídlem Sv. Čecha 459/7 v Jablonci nad Nisou za celkovou kupní cenu 469.594,- Kč s tím, že celá tato částka bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

 3. prodej neobsazené bytové jednotky č. 2288/3 v objektu č. p. 2288 Rybářská 18 v Jablonci nad Nisou, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 881/5545 na společných částech domu a stavební parcele č. 2236, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou, panu V. K., bytem Jablonec nad Nisou, za kupní cenu ve výši 510.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

 4. prodej nebytové jednotky č. 3395/25 v objektu Budovatelů 8/3395 v Jablonci nad Nisou, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1848/30612 na společných částech budovy a stavební parcele č. 4417/1 v k. ú. Jablonec nad Nisou, společnosti DEBA BOHEMIA s.r.o., se sídlem Revoluční 1315/15a Jablonec nad Nisou, IČ 25422489, za kupní cenu 2.100.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

 5. prodej nebytové jednotky č. 3396/25 v objektu Budovatelů 10/3396 v Jablonci nad Nisou, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2897/30612 na společných částech budovy a stavební parcele č. 4417/1 v k. ú. Jablonec nad Nisou společnosti SYNOT REAL ESTATE, a.s., se sídlem Sokolovská čp. 541, Praha 8-Libeň, IČ 262 21 276, za kupní cenu 4.500.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

B. neschvaluje

snížení kupní ceny bytové jednotky č. 618/4 v objektu č.p. 618 Pražská 41, Jablonec nad Nisou, pro paní L. S.

C. trvá

na svém usnesení č. V/B z 23. zasedání Zastupitelstva města, konaném dne 14. 4. 2005, jímž nebylo schváleno dodatečné poskytnutí slevy z kupní ceny bytové jednotky č. 1232/06 v objektu č.p. 1232 Podhorská 65, Jablonec nad Nisou pro manžele M.

VI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o výkupech nemovitostí a liniových věcných břemenech a

schvaluje
 1. bezúplatný převod p.p.č. 2384/12 o výměře 36m2 v k.ú. Jablonec n.N. od SPT TELECOM, státní podnik, Olšanská 5, Praha - Žižkov, IČ: 47 00 49 91 na Město.

 2. výkup ideální poloviny objektu čp. 1879 včetně st.p.č. 1685 o výměře 418 m2 v k.ú. Jablonec n.N. ve vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu 100.000,- Kč.

 3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene (horkovodní potrubí) v p.p.č. 362/56 o výměře 32m, p.p.č. 2333/15 o výměře 15m, p.p.č. 2318/2 o výměře 3m v k.ú. Jablonec n.N. (ul. U Balvanu, Sadová, Nová Pasířská ) se společností Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., Liberecká 104, Jablonec n.N., IČ: 61539891 a jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene

 4. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene (rekonstrukce NN) v p.p.č. 1257 o výměře 39m, p.p.č. 1168/1 o výměře 2m, p.p.č. 1171/1 o výměře 4m v k.ú. Mšeno n.N. (ul. Pražského povstání ) se společností Severočeská energetika a.s., IČ: 499 031 79 se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV a jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene

 5. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene (rekonstrukce NN) v p.p.č. 449/4 a p.p.č. 515/12 v k.ú. Jablonec n.N. o výměře 18m (ul. Panenská, Skřivánčí stezka) se společností Severočeská energetika a.s., IČ: 499 031 79 se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV a jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene

 6. Ceník jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene na pozemcích s komunikacemi dle důvodové zprávy

VII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A. schvaluje
 1. závěrečný účet Města Jablonce nad Nisou za rok 2004

 2. přijetí účelových finančních prostředků poskytnutých během roku 2004 ze státního rozpočtu a rozpočtů ministerstev v celkovém objemu 351.273 tis. Kč dle vlastní zprávy na str. 2

 3. navrhované vypořádání výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2004 dle vlastní zprávy na str.131 - 156

B. bere na vědomí

výsledky hospodaření ostatních organizací Města za rok 2004 dle vlastní zprávy na str. 157 - 161

VIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A. schvaluje
 1. a) rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 35 - 61 a upravený rozpočet Města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.177.194 tis. Kč
  b) posílení ORJ 7000 - odbor rozvoje o částku 1 mil. Kč z rozpočtové rezervy města na rekonstrukci areálu Střelnice

 2. Změnu usnesení A/XI/3 z 27.1.2005

Postup při rozpočtových opatřeních takto:

 • správci kapitol mohou provádět rozpočtová opatření do výše 20 %, nejvýše však do 500 tis. Kč rozpočtované částky nezávazného ukazatele v průběhu rozpočtového roku

 • rada města může provádět rozpočtová opatření následovně:

 • zařazení dotací včetně použití

 • změna závazných ukazatelů bez změny objemu rozpočtu kapitoly do výše 1 mil. Kč

 • změna nezávazných ukazatelů do výše 1 mil. Kč

 • nepřipouští se zařazení nové investiční akce (pouze v pravomoci ZM)

 • změny všech závazných ukazatelů příspěvkových organizací řízených Městem Jablonec nad Nisou bez změny celkové výše příspěvku z rozpočtu města

B. ukládá

Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi

zařadit změnu dle usnesení A/1b) do dalších rozpočtových změn

IX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Pravidlech fondu na podporu oprav domovních olověných rozvodů

A. zřizuje

Fond pro podporu oprav domovních olověných rozvodů jako peněžní fond

B. vydává

Pravidla pro poskytování prostředků fondu pro podporu oprav domovních olověných rozvodů

X.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje
 1. uzavření smlouvy o dlouhodobém bankovním úvěru pro Město Jablonec nad Nisou ve výši 250 mil. Kč s úrokovou sazbou 6M PRIBOR + 0,04 % p.a. Poskytovatelem úvěru bude Česká spořitelna, a.s.

 2. Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. přijetí kontokorentního úvěru ve výši 20 mil. Kč u Komerční banky, a.s.

 3. zajištění úvěru Ručitelským prohlášením Města Jablonec nad Nisou u Komerční banky, a.s. a pohledávkami Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. z obchodního styku do výše 20 mil. Kč

XI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o darování movitého a nehmotného majetku z Libereckého kraje městu Jablonci nad Nisou a následně pak příspěvkové organizaci Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., IČ: 00829838

A. souhlasí

s přijetím daru specifikovaného jako drobný dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek Libereckého kraje, jež spravovala či vlastnila příspěvková organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Jablonec nad Nisou ke dni 30.6.2005, a to s účinností od 1.7.2005 a který je specifikován v příloze č. 1 této důvodové zprávy za podmínky přijetí usnesení o schválení darování Libereckým krajem

B. schvaluje

darování věcí specifikovaných jako drobný dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek Libereckého kraje, jež spravovala či vlastnila příspěvková organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Jablonec nad Nisou ke dni 30.6.2005, a to s účinností od 1.7.2005 a který je specifikován v příloze č. 1 této důvodové zprávy za podmínky přijetí usnesení o schválení darování Libereckým krajem příspěvkové organizaci Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., IČ: 00829838, se sídlem Nemocniční 15, 46660 Jablonec nad Nisou

C. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského podpisem darovací smlouvy, která je přílohou č. 2 této důvodové zprávy.

XII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A. bere na vědomí B. ukládá

Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi

vypracovat právní rozbor k možnosti převodu majetkového podílu společnosti Interma a.s., možnosti porušení dotačních smluv

XIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o průběhu veřejnoprávního projednání XIX. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou a

A. schvaluje

v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisůvypuštění energetických zón ze závazné části platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

B. bere na vědomí

stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování s tím, že připomínky v něm uplatněné jsou respektovány

C. ukládá

Mgr. Petru Karáskovi, místostarostovi

předložit ZM Jablonce nad Nisou Obecně závaznou vyhlášku města o schválení XIX. změny platného územního plánu.

XIV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o průběhu veřejnoprávního projednání Návrhu zadání změny č. XVa platného územního plánu města Jablonce nad Nisou a

schvaluje

v souladu s § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zadání změny č. XVa platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

XV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál Zřizovací listina Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p. o. a

schvaluje
 1. zřízení Spolkového domu Jablonec nad Nisou, p.o.

 2. Zřizovací listinu Spolkového domu Jablonec nad Nisou, p. o.

XVI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál: Mikroregion Jizerské hory - Závěrečný účet za rok 2004 a

bere na vědomí

Závěrečný účet za rok 2004 Mikroregionu Jizerské hory, který byl schválen valnou hromadou dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Jizerské hory, dne 18. května 2005 bez výhrad.

XVII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o peněžním daru z Fondu na reprezentaci města a

schvaluje

peněžní dar ve výši 20 tis. Kč pro úspěšné sportovkyně - družstvo seniorek Fitness studia Z. Vitákové Jablonec nad Nisou

XVIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o konání valné hromady ČSAD a.s., FK Jablonec 97 a.s., SČE a.s. a

A. bere ji na vědomí B. deleguje

dle § 84, odst. 2, písm. g zák. č. 128/2000 Sb.

 1. na valnou hromadu ČSAD a. s. konanou dne 23.6.2005 v Tanvaldu starostu města RNDr. Jiřího Čeřovského

 2. na valnou hromadu společnosti FK Jablonec 97 a.s. konanou dne 20.6.2005 místostarostu Mgr. Jiřího Rudolfa

C. Delegované osoby jsou pověřeny výkonem akcionářských práv dle důvodové zprávy.

XIX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

termíny konání zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou a návrh plánu práce ZM na II. pololetí r. 2005.

XX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A. bere na vědomí
 1. dopis paní J. K., Jablonec nad Nisou

 2. dopis A. M., Jablonec nad Nisou

B. schvaluje

paní A. M., nar. 30.6.1975, bytem Jablonec nad Nisou dohodu o uznání dluhu ve výši 124.656 Kč s tím, že měsíční splátka činí 2.000,- Kč každý kalendářní měsíc počínaje červencem 2005 do zaplacení se splatností 25. dne příslušného kalendářního měsíce a že poslední splátka činí 2.656,- Kč.

XXI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 24. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 19. května 2005

XXII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

XXIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prověřování zákonnosti vyjmenovaných obecně závazných vyhlášek města Jablonce nad Nisou Ministerstvem vnitra ČR, odborem dozoru a kontroly veřejné správy, oddělením dozoru Liberec a

bere jej na vědomí

XXIV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se akce „Evropský den bez aut“ a

bere jej na vědomí.Mgr. Jiří Rudolf, v.r
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský, v.r.
starosta města

Mgr. Petr Tulpa, v.r.
předseda návrhové komiseÚplné znění usnesení je pro občany města Jablonce nad Nisou k nahlédnutí ve Vnitřním informačním centru Městského úřadu Jablonec nad Nisou.

Vytvořeno 22.6.2005 13:23:08 - aktualizováno 22.6.2005 14:29:46 | přečteno 2474x | Petr Vitvar