Zápis 14.04.2005

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 14. dubna 2005 od 9.00 hodin.

Přítomno: 28 členů Zastupitelstva města

Omluveni: Ing. Antonín Schäfer

Neomluveni: MUDr. Marcel Krsek

Zapsala: Zdeňka Krausová

Ověřovatelé: PaedDr. František Vízek, Mgr. Vlasta Veverková

Jednání 23. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, v 9.15 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomno 22 členů ZM.

Dále konstatoval, že zápis z 22. zasedání ZM byl ověřovateli podepsán bez připomínek.

(Přišel p. Cholenský - přítomno 23 členů ZM)

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni PaedDr. František Vízek a Mgr. Vlasta Veverková.

(21 - 0 - 0)

(nehlasovali 2)

RNDr. Čeřovský upozornil členy ZM, že bod č. 14) „Severní tangenta - varianty trasování“ bude projednáván v 11,00 hod. a bod č. 17) „Valné hromady SKS s.r.o., SČP a.s.“ v 10,30 hod., protože jsou pozváni hosté.

(Přišel Mgr. Žur - přítomno 24 členů ZM)

Dále bylo hlasováno o programu jednání. Program byl schválen takto:

(23 - 0 - 0)
(nehlasoval 1)

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4) a) Zpráva starosty města

b) Zpráva místostarostů

5) Převody objektů

6) Prodej pozemků

7) Prodej bytů

8) Výkupy nemovitostí a liniová věcná břemena

9) Žádost družstva 3H družstvo

10) Fond na zlepšení úrovně bydlení - půjčky 2005

11) Rozdělení státní podpory a příspěvků z rozpočtu Města v rámci Programu regenerace městské památkové zóny

12) Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2005 a příslušné rozpočtové změny

13) Peněžní dary z Fondu na reprezentaci města pro rok 2005

14) Severní tangenta - varianty trasování

15) Příprava projektu „Vnitřní turistický okruh v Jablonci nad Nisou“ do programu Iniciativy Společenství Interreg IIIA, Česká republika - Polsko 2006

16) Obecně závazná vyhláška Města Jablonce nad Nisou, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace ve městě Jablonci nad Nisou v roce 2005

17) Valné hromady SKS s.r.o., SČP a.s.

18) Jednací řád zastupitelstva

19) a) Dopisy občanů

b) Dohoda o uznání dluhu a splátkový kalendář se splatností delší 18 měsíců

20) INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

b) Nové interpelace

21) Kontrola úkolů

22) Diskuse

23) Schválení návrhu usnesení

24) Závěr

Poté členové Zastupitelstva města zvolili návrhovou komisi v tomto složení:

Předseda:

Ing. František Pešek

Členové:

MUDr. Jan Brandejský
Jaroslava Diringerová
Aleš Cholenský
Ing. Ivan Kracík

4) a) Zpráva starosty města

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský uvedl předložený dodatek materiálu, který se týká splnění zákona o střetu zájmu.

(Přišla MUDr. Jörgová - přítomno 25 členů ZM)

Dr. Ing. Drábek požádal o informaci z jednání s paní Hájkovou z Finančního úřadu.

RNDr. Čeřovský uvedl, že Finanční úřad standardně oznámil zahájení kontroly akcí, které byly dotovány ze státního rozpočtu.

Ing. Pešek se zeptal, jaký je další postup ve vyvlastnění objektu paní Musilové.

RNDr. Čeřovský odpověděl, že stav této kauzy se od minulého jednání ZM nezměnil. Komise složená ze zástupců Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu v Brně stále nerozhodla. Město nemá žádnou možnost jak tuto záležitost urychlit.

(Přišel Ing. Dlouhý - přítomno 26)

Pan Šourek požádal o informaci z jednání s ředitelem Nemocnice Jablonec nad Nisou MUDr. Němečkem ve věci Léčebny dlouhodobě nemocných.

RNDr. Čeřovský sdělil, že záležitost Léčebny dlouhodobě nemocných byla projednávána na Radě kraje toto úterý a zásadní rozhodnutí musí učinit zastupitelstvo kraje, které zasedá 26. 4. 2005.

Pan Berounský řekl, že zaslechl, že by měla být provedena další bezpečností opatření v souvislosti s tribunami na Střelnici. Proto požádal o informaci z jednání komise prevence kriminality. Dále se zeptal na jednání krizového štábu, které proběhlo 16. 3. t.r.

RNDr. Čeřovský řekl, že komise prevence kriminality nejednala o bezpečnostních záležitostech budované tribuny Střelnice. Podotkl, že tato záležitost do její kompetence nespadá. Komise jednala o rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu Města, což je součástí materiálu předloženém na dnešním jednání ZM. Dále uvedl, že krizový štáb byl svolán poté, co o víkendu napadlo nadměrném množství sněhu. Krizový štáb projednal danou situaci a požádal o pomoc při úklidu sněhu armádu, ale žádost nebyla vyřízena kladně.

Mgr. Paukrtová uvedla, že na minulém jednání ZM byl pan starosta delegován na jednání valné hromady společnosti JTR a.s. Na základě poskytnutých informací a skutečnosti, že společnost vykazuje zisk, byla diskutována cena tepla a to, aby byla snížena, případně aby zůstala stejná. Zeptala se z jakého důvodu bylo rozhodnuto, že bude cena tepla zvýšena o necelá 3%.

(Přišla p. Vocelová - přítomno 27 členů ZM)

RNDr. Čeřovský podotkl, že přesnou informaci by mohli sdělit ti, kteří zastupují Město v orgánech společnosti, protože on sám v žádném orgánu společnosti JTR a.s. není. Byl delegován ZM na valnou hromadu společnosti s právem hlasovacím v souladu s usnesením ZM. Vysvětlil, že valná hromada nerozhoduje a nestanovuje cenu tepla. O tom rozhoduje představenstvo společnosti. Zkonstatoval, že valná hromada společnosti v žádném případě cenu tepla na rok 2005 nestanovovala a nebylo to předmětem jednání.

b) Zpráva místostarostů

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta, Mgr. Petr Karásek, místostarosta, Ing. Radovan Louda, místostarosta

Mgr. Rudolf doplnil zprávu o své činnosti o výčet jednání, kterých se zúčastnil v období od 7. 4. 2005 do 14. 4. 2005.

Pan Šourek se zeptal na jednání s ředitelem Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o. Podotkl, že s ním také jednali a ptali se ho, jaký je problém, aby byla v Jablonci nad Nisou zřízena zubní pohotovost. Informace podané panem ředitelem Nemocnice nekorespondují s informacemi, které byly sděleny na minulém zasedání ZM. Uvedl, že ředitel Nemocnice řekl, že jde pouze o problém Města, že záleží jenom na tom, zda Město bude chtít zubní pohotovost, potom v nemocnici bude. Je to pouze otázka peněz. Navrhl, aby se z vyplacených dividend JTR a.s. dotovala záležitost zubní pohotovosti v nemocnici s tím, že, podle slov pana ředitele, budou náklady na zřízení ve výši 1,5 mil. Kč a provozní do 100 tis. Kč.

Mgr. Rudolf řekl, že již několikrát vysvětloval, že problém je zcela jiný. Uvedl, že okamžitě po zrušení zubní pohotovosti se dotázal vedení Okresní stomatologické komory, jaké kroky má Město učinit pro to, aby zde mohla být stomatologická pohotovost. Vysvětlil, že Nemocnice nedisponuje žádným zubním lékařem, protože všichni pracují jako soukromí lékaři. Jde především o to, že právě oni musí chtít zubní pohotovost.

Mgr. Paukrtová se zeptala Mgr. Rudolfa, jako člena představenstva společnosti JTR a.s., zda představenstvo společnosti rozhodlo o zvýšení ceny tepla o 3%.

Mgr. Rudolf uvedl, že představenstvo společnosti projednávalo zvýšení cen tepla o necelá 3% a souhlasilo s důvody, které předkládalo vedení společnosti, tzn. se zvýšením DPH a výrazným zvýšením cen vstupní energie, tzn. topného oleje. Podotkl, že zvýšená cena neodpovídá zvýšení DPH ani zvýšení cen.

Mgr. Tulpa se zeptal na jednání na téma „změna právní formy nemocnic“. Zeptal se, jakou právní formu má nemocnice v Plzni.

Mgr. Rudolf uvedl, že vedení Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o. upozornilo na určité problémy příspěvkové organizace, proto by bylo vhodné změnit právní formu. Na základě této informace se zabývá právními formami ostatních nemocnic a způsobem převodu na jinou formu. Odpověděl, že nemocnice v Plzni, v Českých Budějovicích a v Hradeckém kraji jsou akciovými společnostmi. Konstatoval, že případná změna právní formy může být jenom prostředkem k tomu, aby byla udržena zdravotní péče, případně zkvalitněna. Zatím není zpracován žádný návrh na změnu, ale prozatím se veškeré informace shánějí.

MUDr. Brandejský potvrdil slova Mgr. Rudolfa o zubní pohotovosti. Zkonstatoval, že zubní lékaři nechtějí sloužit zubní pohotovost. Pokud se v této věci chce někdo angažovat, tak musí především jednat se zástupci Stomatologické komory v Jablonci nad Nisou. Podotkl, že někde je praxe taková, že se lékaři střídají v zubní pohotovosti ve svých soukromých ordinacích.

Pan Berounský potvrdil informace pana Šourka z jednání s ředitelem Nemocnice, kterého se také on sám zúčastnil. Dále požádal o informace z jednání Mikroregionu Tanvaldsko o struktuře cestovního ruchu v Libereckém kraji.

Mgr. Rudolf uvedl, že se tohoto jednání zúčastnil, aby zjistil názory Mikroregionu Tanvaldsko na připravovanou strukturu řízení cestovního ruchu.

RNDr. Čeřovský doplnil, že na březnovém jednání ZM v loňském roce byl schválen Podnikatelský plán společnosti JTR a.s. na další období, ve kterém mimo jiné bylo, že meziroční nárůst ceny tepla může být 2%.

(Přišel MUDr. Jörg - přítomno 28 členů ZM)

Dr. Ing. Drábek vysvětlil, že vzhledem k tomu, že JTR a.s. je plátcem DPH, tak rozhodně úpravy DPH na vstupu vůbec nemohou ovlivnit cenu tepla.

Mgr. Paukrtová podotkla, že se nejednalo o zvýšení DPH, ale o zvýšení spotřební daně na mazut. Zeptala se, co bude Město dělat s penězi, které získalo na dividendách společnosti JTR a.s.

Mgr. Rudolf odpověděl, že peníze budou převedeny do rozpočtu Města a budou použity ve prospěch potřeb města.

Ing. Louda informoval členy ZM o přípravě veřejné zakázky na rekonstrukci areálu Střelnice a na poskytovatele finančního úvěru.

Ing. Pešek požádal o informace k převzatému pozemku č. 83/10 v souvislosti s předloženým návrhem na neschválení prodeje části tohoto pozemku panu Vrkoslavovi.

Ing. Louda uvedl, že Město je vlastníkem tohoto pozemku a nic nebrání tomu, aby s ním nakládalo podle svých představ. Konstatoval, že je logické, aby se žádná další část z tohoto pozemku neprodávala. Pokud se po nich potřebuje někdo pohybovat, aby se dostal ke svým nemovitostem, tak mu to bude samozřejmě umožněno.

Pan Šourek se zeptal na kontrolu zimního úklidu ve městě a vyhodnocení průběhu zimního úklidu ve městě. Co z toho vyplývá?

Ing. Louda řekl, že z hodnocení zimní údržby vyplývá poučení z krizového vývoje pro příští období. Nejpodstatnějším opatřením pro příští sezóny je zajištění lepšího technického vybavení společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o. a v plánu zimní údržby rozšíření oblastí údržby solením.

Pan Berounský požádal o informaci ze schůzky o vztazích s realitními kancelářemi.

Ing. Louda sdělil, že na této schůzce diskutovali a hodnotili spolupráci s jednotlivými realitními kancelářemi, které spravují bytový fond Města. Dále se zde jednalo o řešení správy bytového fondu Města do budoucna.

Mgr. Karásek oznámil členům ZM, že Město bylo úspěšné ve Sdruženém operačním regionálním programu a podařilo se uspět ve výběrovém řízení s Programem regenerace centra města a získalo z prostředků Evropské unie zhruba 50 mil Kč na rekonstrukci kostela Sv. Anny, Dolního náměstí a ulice Soukenné a Dvorské.

Ing. Pešek požádal o vysvětlení části, kde je uvedeno, že stavební úřad obdržel oznámení firmy Turgend (hotel Praha), že provede udržovací práce na opravě fasády v ul. Komenského.

Ing. Jakoubek vysvětlil, že se jednalo o reakci na havarijní stav objektu. Padala tam omítka z římsy, proto se to muselo opravit.

Pan Šourek se zeptal na průběh rekonstrukce pavilonu A bývalého Výstaviště a kina Junior.

Mgr. Karásek uvedl, že proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby rekonstrukce pavilonu A a vzhledem k tomu, že cenové nabídky se neshodovaly s oceněným výkazem, bylo zrušeno a bude vypsáno znovu. Cenové nabídky na oprava kina Junior a Radnice byly shodné s představami Města a rekonstrukce, které se týkají vnitřního vybavení a interiérů obou kin, probíhají.

5) Převody objektů

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Pan Luboš Dvorovčík, Lhotka 46, Zlatá Olešnice podotkl, že již na lednovém jednání ZM byla projednávána jeho stížnost na předání objektu Souběžná 22. Na dnešním jednání je v materiálu předložena auditorská zpráva a on sám si nechal zpracovat statický posudek, který svědčí o tom, že on má pravdu. Napadl auditorský posudek vypracovaný pracovníky MěÚ a přečetl vyjádření paní Žofkové z realitní kanceláře REKA. Konstatoval, že auditorský posudek je nepravdivý a pravda je taková, že mu nebyly poskytnuty žádné informace ohledně objektu. Uvedl, že mu bylo sděleno, že na informace nemá právo, dokud nezaplatí požadovanou kauci. Po zaplacení kauce mu bylo sděleno, že až po koupi a pokud od koupě odstoupí, tak o kauci přijde. Řekl, že od ledna t.r. zaslal na Město další doporučené dopisy, na které mu nebylo odpovězeno. Upozornil, že je připraven ihned podat trestní oznámení, jelikož se dozvěděl o tom, že Město uvažuje o ukončení spolupráce s některými realitními kancelářemi. Zkonstatoval, že povinnosti ze strany Města a realitní kanceláře REKA nebyly splněny.

Bc. Frič vysvětlil, že pan Dvorovčík podepsal kupní smlouvu ze dne 12. 5. 2004, ve které se konstatuje, že se prodávající seznámil se stavem převáděných nemovitostí, který odpovídá běžnému opotřebení a je uveden ve znaleckém posudku znalce Otakara Žofky. Dále je ve smlouvě uvedeno, že kupující prohlašuje, že je mu dobře znám obsah znaleckého posudku a technický stav objektu.

Pan Dvorovčík zopakoval, že mu bylo řečeno, že buď tu smlouvu podepíše nebo přijde o kauci.

Pan Vostřák podotkl, že vzhledem k tomu, že je dům obýván, tak musí existovat revizní zprávy elektřiny a plynu. Zeptal se, zda tyto revizní zprávy byly panu Dvorovčíkovi poskytnuty.Pokud neexistují, tak je to chyba Města.

Pan Dvorovčík sdělil, že revizní zprávy, které mu byly předány po prodeji, má přímo na jednání ZM k nahlédnutí. Konstatoval, že revizní zprávy nemají uspokojivý výsledek. Všude je napsáno, že zařízení není schopné bezpečného provozu.

Ing. Pešek položil otázku, proč si Město neponechá a neopraví objekt Liberecká 158 pro stejný účel, tj. bydlení pro romské spoluobčany, jako ti dva zájemci o jeho koupi. Podotkl, že by tento objekt sloužil k ubytování romských spoluobčanů s trvalým pobytem na území Jablonce nad Nisou. Má obavy z toho, že když by vlastníci objektu byli z Prahy a Chrastavy, tak by se sem mohli nastěhovat romští občané z jiných města.

Ing. Louda řekl, že rozumí poznámce Ing. Peška, ale je obtížné toto zanést do kupní smlouvy apod.

Mgr. Svoboda vysvětlil, že taková podmínka, která by stanovila v kupní smlouvě, že vlastník nemovitosti může obsazovat jenom občany jisté národnosti a trvalým pobytem v obvodu Jablonce nad Nisou je nejenom nelegální, ale dokonce i neústavní.

MUDr. Brandejský se podivil nad tím, že pan Dvorovčík již na lednovém zasedání ZM tvrdil, že na Město zaslal několik doporučených dopisů a ve vyjádření oddělní interního auditu a stížností je uvedeno, že kontrolou podacích deníků se toto tvrzení neprokázalo. Požádal pana Dvorovčíka o vysvětlení.

Pan Dvorovčík uvedl, že zpracovatelé auditorské zprávy vycházeli z deníků, kam se zapisují pouze doporučené dopisy. Dopisem doporučeným považuje také ten, který je doručen úředníkovi osobně a ten ho při převzetí potvrdí. Dále doporučil, aby byla zhodnocena spolupráce s realitní kanceláří REKA, protože, podle jeho názoru není jediný, který s ní měl problémy. Podotkl, že by určitě bylo vhodné, aby se tohoto jednání zúčastnil zástupce realitní kanceláře.

Pan Berounský se zeptal členů výboru pro hospodaření s majetkem, jestli jim byly známy všechny skutečnosti, které zde pan Dvorovčík uvádí. Upozornil pana Dvorovčíka, že je nutné veškerou korespondenci doložit.

Ing. Louda odpověděl, že všechny informace, které nyní sdělil pan Dvorovčík všem členům výboru pro hospodaření s majetkem města, nemohou být známé. A všechny informace, které pan Dvorovčík sdělil a napsal, je nutné prověřit. Podotkl, že tuto kontrolu může provést oddělení interního auditu a stížností MěÚ, jehož zpráva je v dnešním materiálu a byla také k dispozici členům výboru pro hospodaření s majetkem města. Na základě této zprávy je také předložen návrh usnesení. Dále může kontrolu provést kontrolní výbor ZM.

Ing. Kracík se zeptal pana Dvorovčíka, zda si před koupí objektu a před podpisem smlouvy vyžádal revizní zprávy. A pokud ano a zprávy byly negativní, tak se pan Dvorovčík mohl rozhodnout, že objekt nekoupí.

Pan Dvorovčík řekl, že se tak rozhodnout mohl, ale to by přišel o kauci. Konstatoval, že dospěl k názoru, že mu byl prodán objekt, o kterém Město, jako bývalý vlastník, nic neví.

Ing. Louda nesouhlasil s konstatováním pana Dvorovčíka. Řekl, že pan Dvorovčík v lednu podal stížnost, na kterou ZM reagovalo a byl uložen úkol prověřit okolnosti celého případu. Tak se také stalo. Podotkl, že jednání výboru pro hospodaření s majetkem města se setkávají s různým přístupem zájemců o koupi nemovitostí. Někteří se důkladně připraví a vše si prověří než předstoupí před členy majetkoprávního výboru. V opačném případě, kdy zájemce o koupi nemovitosti nejdříve podepíše kupní smlouvu a až následně se zajímá o stav nemovitosti, je zcela „naivní“.

Pan Berounský navrhl, aby kontrolní výbor ZM prověřil záležitosti prodeje objektu Souběžná 22 panu Dvorovčíkovi.

Mgr. Rudolf navrhl ukončení diskuse k tomuto bodu.

Členové ZM hlasovali o návrhu Mgr. Rudolfa o ukončení diskuse takto:

(18 - 1 - 6)
(nehlasovali 3)

6) Prodej pozemků

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Pan Vostřák řekl, že, podle jeho názoru, předložený plánek k bodu B.2) vůbec neodpovídá skutečnosti. Podotkl, že Město nemá své pozemky vyřešené a přesně zakreslené. Zeptal se, kdy bude například vyřešeno Mšeno.

Mgr. Svoboda vysvětlil, že mapka, která je v materiálu, je mapa katastrální a zodpovídá za ní Katastrální úřad. Město nemá žádnou pravomoc ji měnit.

7) Prodej bytů

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

MUDr. Brandejský požádal o vysvětlení k bodu B. Zeptal se, proč paní Mužíčkové není zpětně poskytnuta sleva, když v metodice je uvedeno, že sleva bude dodatečně poskytnuta u již prodaných bytů.

Ing. Louda vysvětlil, že v materiálu není uvedena věta, že při předešlých prodejích bytů v tomto objektu nebyly slevy poskytnuty.

Mgr. Svoboda potvrdil vysvětlení Ing. Loudy. V případě, že v minulosti sleva byla poskytnuta musí být poskytnuta i následně. Pokud ale v minulosti nebyla poskytnuta, tak nemůže být poskytnuta ani nyní. Omluvil se, že toto vysvětlení není uvedeno v materiálu.

8) Výkupy nemovitostí a liniová věcná břemena

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič okomentoval předložený dodatek materiálu, který se týká záměru účasti na dražbě. Dále doplnil do návrhu usnesení v bodě A.1) „v celkové hodnotě 64,822.184,10 Kč“.

JUDr. Nesvadba doplnil komentář k bodu A.1), který se týká bezúplatného převodu objektu Komenského 10/21 a 8/22 včetně pozemků a movitých věcí.

Ing. Louda doporučil, aby Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových předložil znalecké posudky a zároveň byly prověřeny i další podmínky převodu.

Ing. Pešek se zeptal na další osud objektu v ul. Anenská.

JUDr. Nesvadba uvedl, že objekt v ul. Anenská je prázdný a podle včerejších informací Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových uvažuje s prodejem tohoto objektu ještě v letošním roce.

RNDr. Čeřovský konstatoval, že je opravdu důležité, aby veškerá ustanovení a podmínky byly prověřeny, než dojde ke konečnému podpisu. V každém případě bude ZM na svém jednání o rozhodnutí informováno.

9) Žádost družstva 3H družstvo

Předkládá: Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

Mgr. Dymokurský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

10) Fond na zlepšení úrovně bydlení - půjčky 2005

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda uvedl předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

17) Valné hromady SKS s.r.o., SČP a.s.

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Přizván: Zdeněk Faistaver, ředitel společnosti SKS s.r.o.

RNDr. Čeřovský, jako předkladatel, upřesnil návrh usnesení v bodě C., že delegovaná osoba je pověřena výkonem vlastnických práv a hlasováním dle návrhu v důvodové zprávě na str. 2 -3 s tím, že bude navrhována výplata dividend v poměru obchodních podílů SKS s.r.o.

Ing. Louda doplnil, že s vedením společnosti Marius Pedersen Group projednal možnost vyplacení dividend v letošním roce v kontextu investičního plánu SKS s.r.o., na který má být použit zbytek nerozděleného hospodářského výsledku s tím, že by tak mělo být zhruba ve stejné výši jako v loňské sezóně.

11) Rozdělení státní podpory a příspěvků z rozpočtu Města v rámci Programu regenerace městské památkové zóny

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

12) Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2005 a příslušné rozpočtové změny

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Mgr. Rudolf neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Mgr. Tulpa zdůraznil, že škola Sportovní gymnázium žádné finanční prostředky sportovním klubům gymnázia na závodní činnost neposkytuje.

Pan Berounský požádal Mgr. Rudolfa o jeho názor na to, že nebyl naplněn požadavek Technické univerzity Liberec - pracoviště Jablonce nad Nisou na částku ve výši 60 tis. Kč určenou na kompletaci výstavního systému univerzitní Galerie N.

Mgr. Rudolf řekl, že rozdělování finančních příspěvků je výhradně v pravomoci jednotlivých komisí a jejich rozhodnutí plně respektuje.

Paní Vocelová, jako členka kulturní komise, vysvětlila, že tato žádost nebylo podpořena, protože se jedná o příspěvek na vybavení. Podle Zásad o poskytování finančních příspěvků není možné jakékoliv organizaci poskytovat peníze na nábytek a vybavení.

13) Peněžní dary z Fondu na reprezentaci města pro rok 2005

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

15) Příprava projektu „Vnitřní turistický okruh v Jablonci nad Nisou“ do programu Iniciativy Společenství Interreg IIIA, Česká republika - Polsko 2006

Předkládá: Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru stavebního a životního prostředí

Ing. Jakoubek neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplňující informace.

Pan Vostřák se zeptal, zda částka, která je na tento projekt vyčleněna, je dostačující.

Ing. Jakoubek odpověděl, že ano, ale nemůže tvrdit, že stoprocentně.

16) Obecně závazná vyhláška Města Jablonce nad Nisou, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace ve městě Jablonci nad Nisou v roce 2005

Předkládá: Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru stavebního a životního prostředí, Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

Ing. Jakoubek neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Dr. Ing. Drábek podal návrh na doplnění usnesení tak, aby se zákonná deratizace nevztahovala na katastrální území Vrkoslavice a Kokonín.

Ing. Jakoubek řekl, že by bylo vhodnější provést deratizaci na celém území města Jablonce nad Nisou.

Ing. Louda nesouhlasil s návrhem Dr. Ing. Drábka a doporučil, aby oblast Vrkoslavic byla ve vyhlášce ponechána.

18) Jednací řád zastupitelstva

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský uvedl předložený písemný materiál.

Pan Berounský konstatoval, že v návrhu nového jednacího řádu ZM jsou chyby a to, že čísla zákonů nejsou uvedená zkratkou „č.“, chybí spousta čárek ve větách apod. Podivil se nad spojením „zpravidla maximálně dvakrát“. Řekl, že, podle jeho názoru“ je návrh nového jednacího řádu ZM špatný s chybami a není možné jej v této podobě schválit. Navrhl, aby nebyl schválen a byl do příštího jednání ZM přepracován.

RNDr. Čeřovský vysvětlil, že „zpravidla maximálně dvakrát“ je v jednacím řádu ZM uvedeno proto, aby bylo měkkým způsobem zabráněno bezbřehé diskusi. Jsou dvě možnosti , a to, aby vystoupení nebyla omezena počtem a nebo naopak přesně stanoven počet vystoupení. Konstatoval, že je to určitá výzva pro členy ZM, aby diskutovali věcně, stručně a pracovně a aby se nestávalo to, že budou mít svých příspěvků několik. Podivil se nad tím, že pan Berounský neobjevil zmíněné chyby v jednacím řádu ZM, který obdržel po zvolení za člena ZM, kdy byl všem členům ZM rozeslán. Podotkl, že z větší částí se jednací řád ZM nemění. Nevyloučil, že tam některá čárka ve větě chybí, ale určitě nemá vliv na ohrožení jednání ZM.

JUDr. Nesvadba souhlasil s panem Berounským, že v jednacím řádu ZM jsou chyby, a to asi dva překlepy a asi v deseti případech chybí čárka ve větě. Řekl, že tyto chyby neomlouvá, ale určitě na nich jednací řád ZM nestojí. Podotkl, že všichni členové ZM mají na všech materiálech uvedené kontakty na jednotlivé zpracovatele materiálů a mohou se na ně před jednáním obrátit a jednotlivé připomínky prodiskutovat. Konstatoval, že za ním v této záležitosti nikdo nebyl. Řekl, že, podle jeho názoru, předložený jednací řád ZM diskriminující není. Podotkl, že i v minulosti byla v jednacích řádech podobná ustanovení týkající se počtu a délky vystoupení.

Pan Šourek přečetl své stanovisko k jednacímu řádu §4, odst. 5 a §7 odst. 8., ve kterém mimo jiné uvedl, že provádět účelové úpravy v jednacím řádu z důvodů předcházejících vystoupení zastupitele Berounského považuje za výraz malosti, slabosti a politické nedozrálosti. Zároveň tyto účelové změny považuje za projev politické nekultury, arogance a nedemokratických metod potlačování svobodného projevu. Pokládá to za vyvrcholení dvouleté arogance vůči opozičním zastupitelů. Zřejmě jako vládnoucí představitelé máte za to, že vše, co uděláte, je ku prospěchu města a jeho občanů. Proto ani nemáte zájem slyšet delší projev opozičního zastupitele, který vesměs předkládá na základě žádostí občanů. Nesouhlasil s předloženým návrhem úpravy jednacího řádu ZM, protože tímto návrhem je snaha bezostyšně pošlapat základní demokratické principy veřejného projednávání věcí veřejných. Pokud záležitosti věcí veřejných tohoto města a jeho občanů nebudou s dostatkem času projednávány zde, tak odpovězte kde jinde. Podal protinávrh, aby z návrhu jednacího řádu ZM byl vypuštěn v §4 odst. 5 a v §7 odst.8.

Mgr. Paukrtová řekla, že za dobu své působnosti v ZM již podobná omezení počtu a délky vystoupení byla. Domnívá se, že to bylo z důvodu zkrácení doby celého jednání ZM, která v minulosti trvala opravdu dlouho. V poslední době jsou jednání ZM poměrně krátká, tak není důvod toto omezení mít. Dala na zváženou, zda by nebylo vhodnější přesunout jednání ZM na odpoledne. Uvedla, že ustanovení o počtu a délce diskusních příspěvků považuje za určité omezení demokracie.

Pan Berounský zopakoval, že doporučuje neschvalovat předložený návrh jednacího řádu ZM a nabídl spolupráci na jeho přepracování a stylizaci. Řekl, že je ochoten na příští jednání ZM předložit svoji verzi jednacího řádu ZM.

Ing. Louda nesouhlasil s tvrzením, že omezení délky a počtu diskusních vystoupení je nedemokratické, diskriminující apod. Naopak to vybízí členy ZM, aby jednali věcně a konstruktivně a vystoupili pokud možno zpravidla maximálně dvakrát.

Paní Caklová opakovaně vyzvala všechny členy ZM, aby byli stručnější, konkrétnější a pracovali ještě před zasedáním ZM. Tím by bylo jednání efektivní, jasné a konkrétní. Pokud někdo zjistí nějaký nedostatek v materiálu, tak by se měl opravdu spojit se zpracovatelem či předkladatelem ještě před jednání ZM. Řekla, že by se měli všichni naučit jasně, stručně a konkrétně definovat svoje připomínky a neměli by se zde rozvádět sáhodlouhé monology. Podotkla, že tím kdo toto umí je Dr. Ing. Drábek, protože když on vystoupí, tak je to vždy stručné, jasné a srozumitelné.

Mgr. Paukrtová řekla, že kdyby byl členům ZM znám plán práce na celé pololetí dopředu, tak by to bylo jednodušší. Pokud obdržela návrh nového jednacího řádu ZM týden před jednáním, tak nedokázala rychleji zareagovat a přijít se svými připomínkami.

RNDr. Čeřovský řekl, že si v žádném případě nemyslí, že by tento návrh jednacího řádu ZM byl nedemokratický. Konstatoval, že záleží na rozhodnutí ZM v jakém znění jednací řád schválí.

14) Severní tangenta - varianty trasování

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Přizván: p. Douděra, technický náměstek Krajské správy silnic Libereckého kraje

Mgr. Karásek přednesl úvodní komentář k předloženému písemnému materiálu. Konstatoval, že jde o návrh, o kterém bude určitě vhodné ještě diskutovat.

Ing. Pešek podotkl, že v materiálu chybí finanční údaje. Dále řekl, že postrádá výčet opatření, která by případně musela být při realizaci první varianty, tj. průchod přes parčík.

Mgr. Karásek uvedl, že obě varianty jsou řešitelné, včetně protihlukových opatření apod. Záleží jenom na rozhodnutí, která z variant bude přijatelnější.

Mgr. Paukrtová dala na zváženou, zda by nebylo vhodnější tuto záležitost projednat se širší veřejností a ne pouze s občany, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti.

Pan Vostřák řekl, že, podle jeho názoru, největším problémem je křižovatka ve tvaru „T“ nad Vrchlickými sady, která by se zrušila. Dále podotkl, že o tom všem jednal se spoustou lidí a nesetkal se z žádným zásadním protestem.

Pan Šourek řekl, že vzhledem k tomu, že v určitém období je velký nápor německých turistů, má obavy, že se přes kruhové křižovatky město stane neprůjezdným. Dal na zváženou, zda by neměla být zachována alespoň jedna světelná křižovatka, která by v určitých, právě v těchto situacích, korigovala dopravu.

Mgr. Karásek konstatoval, že město je v určitých dnech a v určitých hodinách neprůjezdným právě za současného stavu.

Pan Douděra doplnil, že obě křižovatky vycházejí rozpočtově zhruba na 20 mil. Kč. Podotkl, že varianta s tunelem by stála zhruba 80 mil. Kč a varianta bez nájezdových ramp by stála zhruba 60 mil. Kč. Proto dnes předložené varianty jsou nejoptimálnější.

Ing. Pešek doporučil, aby zaústění plánované komunikace ve variantě č. I. do stávají ulice pod porodnicí bylo trochu napřímeno, aby tam byl plynulý přechod. Zeptal se, zda fialově zakreslený objekt je plánovaný obchod „Lidl“, který by měl být vybudován zhruba do dvou let.

Mgr. Karásek odpověděl, že ano a měl by být vystaven možná dříve.

Ing. Pešek se zeptal, jak to vypadá s opravou opěrné zdi v Tovární ulici. Podotkl, že tento úsek považuje téměř za kritický.

Pan Douděra odpověděl, že je zpracovaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Stavební povolení by mělo být vydáno zhruba na přelomu května a června t.r. Akce bude zařazena do programu SROP a pokud bude schválena, tak by se mohlo začít se stavbou ještě v tomto roce.

Ing. Louda dal na zváženou, zda by nebylo vhodné, mimo vyznačené přechody pro chodce, řešit záležitost chodců mimoúrovňovými přechody, tj. lávkami nebo podchody. Dále doporučil, aby vzhled kruhových křižovatek, resp. jejich středy, byly řešeny odlišně, aby nebyly všechny kruhové křižovatky ve městě stejné.

Pan Douděra podotkl, že záležitost chodců se řeší.

Ing. Kracík se zeptal, zda v případě realizace varianty II. má vůbec smysl budovat spojnici k Vrchlického sadům.

Mgr. Karásek odpověděl, že určitě ano, protože se bude jednat o městskou komunikaci, která bude sloužit k propojení dopravy ve směru Liberec - Jablonec nad Nisou do určitých částí města směrem ke Sportovnímu gymnáziu.

RNDr. Čeřovský navrhl, aby jednání ZM pokračovalo bez přestávky na oběd.

Členové ZM hlasovali o návrhu RNDr. Čeřovského takto:

(23 - 1 - 0)
(nehlasovali 4)

19) a) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženým dopisům občanů žádná další doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

b) Dohoda o uznání dluhu a splátkový kalendář se splatností delší 18 měsíců

Předkládá: Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

Mgr. Dymokurský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

20) INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Předkládá: Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosty města

Za nepřítomnou paní Kodytkovou předložil písemný materiál RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města.

Pan Šourek přečetl svůj nesouhlas s odpovědí na interpelaci z předchozího zasedání ZM, která se týkala fasády vnitrobloku radnice. Mimo jiné uvedl, že odpověď RNDr. Vargy nepodává vysvětlení ani informaci o dostatečných krocích a nutných opatření ze strany Města k nápravě stavu fasády vnitrobloku radnice. Svým nesouhlasem podal podnět k zahájení šetření kontrolního výboru ZM, zda nedošlo ze strany investora a odpovědných pracovníků k trestnému činu porušování povinností při správě cizího majetku, k trestnému činu zneužití pravomocí veřejného činitele při nehospodárném nakládání s veřejnými prostředky a zanedbání základních pracovních povinností.

Pan Poborský konstatoval, že na jeho interpelace bylo odpovězeno dostatečně. Jediné, s čím nesouhlasil, bylo konstatování, že v uvedených ulicích došlo k mírnému snížení nehodovosti.

b) Nové interpelace

RNDr. Čeřovský konstatoval, že obdržel písemné interpelace od pana Poborského a MUDr. Jörgové

Interpelace pana Pohorského

Město vlastní dům Proseč č.p. 194 - v diskuzích na zastupitelstvu bylo upozorňováno, že dům je neoprávněně obsazen vetší skupinou nepřizpůsobivých občanů. V minulých dnech tento dům vyhořel.

Otázky:

 1. Co bylo učiněno na ochranu městského majetku?

 2. Kdo škodu způsobil a jak je vysoká?

 3. Kdo byl potrestán a kdo škodu nahradí?

 4. Jak hodlá Město naložit s rujnou a co bude eventuelně demolice stát?

Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně.

Interpelace MUDr. Jörgové

Ve kterých následně vyjmenovaných společnostech pobírají odměnu starosta Jiří Čeřovský, místostarosta Radovan Louda, místostarosta Jiří Rudolf a místostarosta Petr Karásek? V jaké výši a za jaké období?

RNDr. Jiří Čeřovský - starosta

 • Svaz města a obcí - člen rady

 • Regionální sdružení „Euroregion NISA“ - místopředseda

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna - předseda správní rady

 • Sport Jablonec nad Nisou s.r.o. - člen dozorčí rady

 • Nadace Nemocnice - člen správní rady

 • Sdružení obcí Libereckého kraje - člen rady

 • Plavecký bazén o.p.s. - člen dozorčí rady

 • Agentura regionálního rozvoje s.r.o. - člen dozorčí rady

 • Mikroregion Jizerské horyIng. Radovan Louda, místostarosta

 • Jablonecká teplárenská realitní a.s. - člen dozorčí rady

 • Severočeské komunální služby s.r.o. - předseda dozorčí rady

 • Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o.- jednatel

 • Dopravní podnik města Liberce - člen dozorčí rady

 • Jizerské sdružení

 • Komise PF ČR

 • Dopravní sdružení obcí Jablonecká - člen správní rady

 • OBP s.p. - člen dozorčí radyMgr. Jiří Rudolf, místostarosta

 • Jablonecká teplárenská realitní a.s. - člen představenstva

 • ČSAD a.s. - člen dozorčí rady

 • Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. - člen dozorčí rady

 • ISDE s.r.o. - člen dozorčí rady

 • Městské divadlo o.p.s. - člen správní rady

 • Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu - člen rady

 • Bytová komise

 • Rady nemocnice - předsedaMgr. Petr Karásek, místostarosta

 • Severočeské komunální služby s.r.o. - jednatel

 • Jablonecká teplárenská realitní a.s. - místopředseda představenstva

 • FK Jablonec 97 a.s. - člen dozorčí rady

 • Rada nemocnice

 • MIS Jablonec s.r.o. - člen dozorčí rady

 • Plavecký bazén o.p.s. - člen správní rady

Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně.

21) Kontrola úkolů

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

JUDr. Nesvadba neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

22) Diskuse

RNDr. Čeřovský konstatoval, že obdržel písemnou přihlášku do diskuse od MUDr. Brandejského a Ing. Peška.

Diskusní příspěvek MUDr. Brandejského

Jarní úklid - nejen pozůstatek reálného socialismu. Oblast nevyužívaného výměníku v Mostecké ulici, prodejna Edeka, …….. .

MUDr. Brandejský podal návrh usnesení, aby Město vyhlásilo svépomocnou akci občanů na jarní úklid.

Diskusní příspěvek Ing. Peška

Průběžné vyhodnocení úkolů vyplývajících ze zákona o střetu zájmů.

Ing. Pešek, jako předseda kontrolního výboru ZM, informoval členy ZM, že prohlášení pro rok 2005 do této chvíle nepředal pouze Ing. Kracík a MUDr. Krsek. Vyzval tyto dva členy ZM, aby v co nejkratší době svoji povinnost splnili.

Pan Berounský vystoupil k tématu „zimní údržba ve městě“. Mimo jiné řekl, že zásadně není spokojen s postojem vedení Města ve vztahu k zimní údržbě. Položil otázku, zda by nemělo být více pracovníků společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o., kteří by prováděli zimní údržbu ve městě a zda by nemělo být vyčleněno více finančních prostředků. Zeptal se pana starosty, jak je spokojen s tím, že na městském pozemku propadlo dítě do studny. Jak je spokojen se stavem fasády vnitrobloku radnice. Jak je spokojen s tím, že předložil jednací řád ZM i s pravopisnými chybami. A jak je celkově spokojen s tím, jak se Město postavilo k zimní údržbě a zda je přesvědčen o tom, že pro to vynaložilo maximum. Na závěr řekl, že, podle jeho názoru, by pan starosta, jako hlavní představitel města, měl vyvodit svoji vlastní zodpovědnost a zda by nebylo v tuto dobu vhodné rezignovat.

Mgr. Paukrtová sdělila, že se na ní obrátili občané z Mlýnské ulice s tím, že betonové obrubníky, které v této ulici byly osazeny místo původních žulových, jsou za jednu zimu poměrně hodně poničené. Občané se ptají, zda by nebylo možné ve zbylé části ulice, kde ještě neproběhla rekonstrukce, ponechat stávající žulové obrubníky. Dále se zeptala, na co konkrétně budou použity finanční prostředky z dividend JTR a.s. Řekla, že by bylo vhodné, kdyby prostředky byly použity například na vymalování škol, případně na zřízení zubní pohotovosti ve městě. Navrhla, aby na příštím zasedání ZM byla podána zpráva o využití těchto finančních prostředků.

Mgr. Rudolf upozornil všechny členy ZM na pozvánku, která jim byla před jednáním rozdána. Jedná se o pozvánku na veletrh cestovního ruchu TOURTEC v Jelenie Góre.

Mgr. Karásek řekl panu Šourkovi, že nedokáže pochopit veřejné obviňování z trestných činů. Podotkl, že firma, která prováděla práce na fasádě vnitrobloku radnice, byla vybrána na základě výběrového řízení. Firma měla nejnižší cenovou nabídku, ale pokud by někdo věděl, jak stavba bude probíhat, tak by určitě byla vybrána druhá firma.

PaedDr. Vízek reagoval na informace v Jabloneckém měsíčníku, kde bylo uvedeno, že tento Česká pošta nechce doručovat do schránek s nálepkou „reklamu nechci - děkuji“. Doporučil, aby bylo s Českou poštou v této věci jednáno a vysvětleno, že Jablonecký měsíčník v žádném případě není propagační leták. K vystoupení pana Berounského mimo jiné řekl, že nikdy nebude možné zajistit zimní provoz shodný s letním.

Paní Kodytková informovala členy ZM o tom, že došlo k rozdělení Jabloneckého měsíčníku na dvě části a to tak, že obsahovou část zajišťuje redaktor pan Otokar Simm a reklamní část zajišťuje pracovnice společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. paní Petra Krajinová. Dále uvedla, že na posledním jednání redakční rady paní Krajinová sdělila, že Česká pošta už od svého názoru, že se jedná o reklamní leták ustoupila, ale zatím není celá záležitost dořešena.

Ing. Louda uvedl, že žulové obrubníky z Mlýnské ulice jsou uložené na skládce Technických služeb Jablonec nad Nisou s.r.o. u jízdárny. Tyto budou následně upraveny a použity na rekonstrukci vozovek v lokalitách, kde se tento materiál vzhledově hodí. Nesouhlasil s připomínkami pana Berounského k tématu zimní údržba.

Ing. Pešek souhlasil s tím, že stav fasády ve vnitrobloku radnice není opravdu pěkný. Doporučil, aby už nikdy nebyla firma, která odvedla takovou špatnou práci, v žádném výběrovém řízení vybrána. Dále konstatoval, že problematiku zimní údržby v Jablonci nad Nisou vidí v nedostatečném technickém vybavení.

Mgr. Karásek konstatoval, že i když je zimní údržba natolik kritizovaná, tak nebyl omezen provoz městské hromadné dopravy, zásobování záchranné služby, hasičů apod.

Pan Berounský řekl, že v souvislosti se svým vystoupením nemá nic proti osobě RNDr. Jiřího Čeřovského, kterého si opravdu váží. Konstatoval, že představitelé Města jednoznačně podcenili a bagatelizovali situaci v zimní údržbě města Jablonce nad Nisou.

Mgr. Paukrtová souhlasila s připomínkou Ing. Peška, že problém zimní údržby je především ve špatném technickém vybavení. Podivila se nad tím, že dopravní komise nenavrhne střídavá stání, aby jednotlivé lokality mohly být postupně uklizeny. Dále vznesla připomínku k poznámce, že členové ZM špatně pracují a nejsou na jednání dostatečně připraveni. Podotkla, že není možné, aby se podílela na zpracování materiálů, když nezná plán práce, resp. program ZM na pololetí dopředu. Není možné spolupracovat na přípravě, když obdrží materiály týden dopředu, které jsou zpracované a připravené k jednání. Podotkla, že příprava jednacího řádu ZM byla určitě známá již delší dobu. Pokud by o tom členové ZM věděli s dostatečným předstihem, tak se mohli spojit s panem tajemníkem a mohli předat své náměty a připomínky.

Paní Caklová pochválila práci společnosti Technických služeb Jablonec nad Nisou s.r.o., protože kdykoliv zjistila nějaký nedostatek a zavolala na dispečink, tak jí bylo řečeno, že to bude ihned odstraněno, případně za krátkou dobu, protože v danou chvíli neměli opravdu čas. Dále navrhla, aby byla diskuse ukončena.

RNDr. Čeřovský reagoval na otázky pana Berounského. Odpověděl, že s tím, že spadl malý chlapec do studny nemůže být nikdo spokojen, tudíž ani on. S fasádou vnitrobloku radnice také není spokojen. A pro přijetí nového jednacího řádu ZM hlasovat bude. K připomínce, zda Město udělalo pro zimní údržbu maximum řekl, že bohužel v tomto případě nedokáže definovat slovo „maximálně“. Dále odcitoval část článku z Deníku Jablonecka a doslovného zápisu z minulého jednání ZM. Na základě toho konstatoval, že článek v Deníku Jablonecka je nepravdivý. Na závěr sdělil, že na základě výzvy pana Berounského rezignovat na funkci starosty města nebude.

Členové ZM hlasovali o návrhu na ukončení diskuse takto:

(20 - 2 - 3)
(nehlasovali 3)

23) Schválení návrhu usnesení

Ing. Pešek, předseda návrhové komise, předložil návrh usnesení členům ZM k odsouhlasení.

Zpráva starosty města
I. USNESENÍ
pro 24 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasovali 4)

Zpráva místostarostů
II. USNESENÍ
pro 24 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasovali 4)

Převody objektů
III. USNESENÍ
Protinávrh Ing. Peška k bodu A.3),4) -„vrací prodej obj. Liberecká 158 zpět ……“
pro 16 proti 1 zdrželo se 9 (nehlasovali 2)

Doplněk p. Berounského - „ukládá Ing. Peškovi ……“
pro 14 proti 1 zdrželo se 12 (nehlasoval 1)

Původní NU - bod A.1), 2), 5), B., C.
pro 20 proti 0 zdrželo se 7 (nehlasoval 1)

Prodej pozemků
IV. USNESENÍ
pro 26 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasovali 2)

Prodej bytů
V. USNESENÍ
Původní NU - bod A., B.
pro 25 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasovali 3)

- bod C. - varianta I
pro 24 proti 1 zdrželi se 2 (nehlasoval 1)

Výkupy nemovitostí a liniová věcná břemena
VI. USNESENÍ
Doplněk Ing. Peška k bodu A.1) - „ukládá RNDr. Čeřovskému …………“
pro 23 proti 0 zdrželi se 4 (nehlasoval 1)

(Odešel Dr. Ing. Drábek - přítomno 27 členů ZM)

Původní NU
pro 25 proti 0 zdrželi se 2

Žádost družstva 3H družstvo
VII. USNESENÍ
pro 24 proti 0 zdrželi se 3

Fond na zlepšení úrovně bydlení - půjčky 2005
VIII. USNESENÍ
schváleno jednohlasně

Rozdělení státní podpory a příspěvků z rozpočtu Města v rámci Programu regenerace městské památkové zóny
IX. USNESENÍ
schváleno jednohlasně

Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2005 a příslušné rozpočtové změny
X. USNESENÍ
pro 23 proti 0 zdrželi se 4

Peněžní dary z Fondu na prezentaci města pro rok 2005
XI. USNESENÍ
schváleno jednohlasně

Severní tangenta - varianty trasování
XII. USNESENÍ
pro 20 proti 0 zdrželo se 7

Příprava projektu „Vnitřní turistický okruh v Jablonci nad Nisou“ do programu Iniciativy Společenství Interregn IIIA, Česká republika - Polsko 2006
XIII. USNESENÍ
schváleno jednohlasně

Obecně závazná vyhláška Města Jablonce nad Nisu, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace ve městě Jablonci nad Nosu v roce 2005
XIV. USNESENÍ
Doplněk Dr. Ing. Drábka
pro 4 proti 5 zdrželo se 18

Původní NU
pro 24 proti 0 zdrželi se 3

Valné hromady SKS s.r.o., SČP a.s.
XV. USNESENÍ
pro 22 proti 0 zdrželi se 4 (nehlasoval 1)

Jednací řád zastupitelstva
XVI. USNESENÍ
Protinávrh p. Berounského - „neschvaluje a ukládá RNDr. Čeřovskému ……..“

pro 5 proti 13 zdrželo se 9

Protinávrh p. Šourka - „vypustit body v § 4 odst.5 a v § 7 odst.8“
pro 8 proti 14 zdrželo se 5

Původní NU
pro 18 proti 7 zdrželi se 2

Dopisy občanů
XVII. USNESENÍ
Původní NU - bod A.
pro 25 proti 0 zdrželi se 2

- bod B. - varianta I.
pro 25 proti 1 zdržel se 1

Dohoda o uznání dluhu a splátkový kalendář se splatností delší 18 měsíců
XVIII. USNESENÍ
pro 26 proti 0 zdržel se 1

Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM
XIX. USNESENÍ
Nesouhlas p. Šourka s odpovědí na jeho interpelaci
pro 15 proti 1 zdrželo se 11

Původní NU
pro 15 proti 2 zdrželo se 10

Po dohodovacím řízení bylo hlasováno původní návrhu usnesení.

Původní NU
pro 15 proti 1 zdrželo se 11

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Kontrola úkolů
XX. USNESENÍ
pro 26 proti 0 zdržel se 1

Diskuse
XXI. USNESENÍ
Návrh usnesení Mgr. Paurktové - „ukládá RNDr. Čeřovskému ………….“

pro 19 proti 0 zdrželo se 8

Diskuse
XXII. USNESENÍ
Návrh usnesení MUDr. Brandejského - „ukládá RNDr. Čeřovskému ……………..“
pro 18 proti 1 zdrželo se 6 (nehlasovali 2)

24) Závěr

RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, ukončil 23. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou ve 13,35 hodin.Ing. Radovan Louda
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta městaověřovatelé:

PaedDr. František Vízek
Mgr. Vlasta VeverkováV Jablonci nad Nisou, dne 22. dubna 2005

Vytvořeno 9.5.2005 13:55:47 | přečteno 3169x | Petr Vitvar