Zápis 10.11.2005

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 10. listopadu 2005 od 9:00 hodin.

  • Přítomno: 21 členů Zastupitelstva města
  • Omluveni: Ing. Antonín Schäfer, Mgr. Petr Tulpa, MUDr. Marcel Krsek, MUDr. Ivo Jörg, Ing. František Pešek
  • Neomluveni:
  • Zapsala: Pavlína Halbichová
  • Ověřovatelé: Aleš Cholenský, PaedDr. František Vízek

Jednání 28. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, v 9,05 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomno 21 členů ZM.

Dále konstatoval, že zápis z 27. zasedání ZM byl ověřovateli podepsán bez připomínek.

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byly zvoleni pan Aleš Cholenský a PaedDr. František Vízek.

(21-0-0)

RNDr. Čeřovský upozornil členy ZM na doplněný bod v programu „Program podpory terénních sociálních pracovníků“, který předkládá Mgr. Tomáš Macek. Bod se začlenil do programu pod č. 25 a program se dále přečíslil. Starosta města nechal hlasovat o zařazení tohoto bodu do programu.

(21-0-0)

(v 9,15 hod. přišel Berounský - přítomno 22 členů ZM)

Jelikož neměl k předloženému programu nikdo žádné připomínky ani doplnění, bylo o programu jednání hlasováno. Program byl schválen takto:

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4) a) Zpráva starosty města

4) b) Zpráva místostarostů

5) Finanční plnění smluv o prodeji

6) Převody objektů

7) Prodej pozemků

8) Prodej bytů

9) Bezúplatný převod a výkup nemovitostí

10) Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - darování movitého majetku ve správě

11) Darování movitého majetku Městské divadlo Jablonec n. N. o. p. s.

12) Hodnocení plnění rozpočtu za III. čtvrtletí 2005

13) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za III. čtvrtletí roku 2005

14) Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva s SVS a.s.

15) Účelová dotace poskytnutá z rozpočtu odboru rozvoje

16) Rekonstrukce a přístavba sportovního areálu Střelnice v Jablonci nad Nisou - fotbalový stadion, tribuna východ - informace

17) Vytvoření městských insignií

18) Projekt Jablonec nad Nisou 2006

19) Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2005

20) Rozbor potřeby malometrážních bytů pro město Jablonec nad Nisou

21) Žádosti o dotace z programu SROP

22) Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 9/2005, o podmínkách k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Jablonce nad Nisou

23) Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

24) Přiznání odměn členům komisí RM, členům výboru ZM a přehled schůzové činnosti komisí, výborů a jednání RM a ZM

25) Program podpory terénních sociálních pracovníků

26) Dopisy občanů

27) INTERPELACE

a)Vyřízení interpelací z předchozího jednání

b)Nové interpelace

28) Kontrola splnění usnesen

29) Diskuse

30) Schválení návrhu usnesení

31) Závěr

(21-0-0)

(nehlasoval 0)

RNDr. Čeřovský dále informoval o dalších materiálech předložených zastupitelům v deskách na stůl. Jsou to : 1) návrh usnesení dnešního jednání zastupitelstva; 2) doplnění k bodu č. 16) - Rekonstrukce a přístavba sportovního areálu Střelnice v Jablonci nad Nisou - fotbalový stadion, tribuna východ - informacea 3) pozvánka „Obytný soubor Horní Proseč“.

Dále byli navrženi členové návrhové komise takto: předseda - pan Petr Poborský , členové - PaedDr. František Vízek, pan Aleš Cholenský, Dr. Ing. Jaromír Drábek, paní Jaroslava Diringerová.

(21-0-0) (nehlasoval 0)

4) a) Zpráva o činnosti starosty města

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský

RNDr. Čeřovský neměl ke své zprávě žádné doplnění.

Pan Berounský měl dva dotazy:

1) Jak se Město postaví k členství v Mikroregionu Jizerské hory ?

2) Jak můžou představitelé města ovlivňovat ceny tepla pro občany, když v r. 2001 ztratili vlastním rozhodnutím možnost ovlivňovat cenu tepla v Jablonci n.N. ? Podotkl, že v tuto chvíli jsme městem, kde je nejdelší zima, ale nejdražší teplo.

RNDr. Čeřovský k první otázce odvětil, že Město Jablonec nad Nisou je členem Mikroregionu Jizerské hory, ale není prozatím členem nově založeného Turistického sdružení Jizerské hory. K druhé otázce uvedl, že Město je přibližně 34% vlastníkem JTR a.s. a není pravda, že ztratilo možnost ovlivňovat dění v této společnosti. Město je vždy přizváno na valnou hromadu společnosti, která jediná má právo rozhodovat o ceně tepla a tudíž nelze bez souhlasu města nic schválit, což je také definováno ve Stanovách JTR.a.s. V neposlední řadě je cena tepla v našem městě stále regulována.

Pan Šourek se dotázal na jednání s představiteli OHK dne 24.10. Jaká bude další spolupráce a jak by pan starosta zhodnotil spolupráci od r. 2004 do r. 2005, kde vidí nedostatky a co by se mělo zlepšit. Zároveň upozornil, že OHK je významnou organizací našeho města a firmy sdružené v této organizaci dělají obrat kolem 22 miliard Kč.

RNDr. Čeřovský odpověděl, že budou probíhat další jednání, kde budou vymezena nová témata k diskusím se stanovenými pracovními schůzkami, alespoň v měsíčních intervalech. Představenstvo komory určilo jako kontaktní osobu mezi komorou a městem pana Vícha. V nejbližším období bude prodiskutována smlouva o spolupráci, zda její text a obsah odpovídá současným potřebám spolupráce mezi městem a komorou. Na základě ankety mezi podnikateli byla vybrána určitá témata, o kterých je potřeba diskutovat. Jednání by se měla zintenzivnit. Hodnocení spolupráce v roce 2004 bude předmětem dalšího jednání.

Pan Šourek se dále dotázal, jak je to s Vyhláškou o chovu psů - dost občanů si mu stěžuje.

RNDr. Čeřovský upozornil, že toto téma patří do diskuse a tudíž se k němu později vrátí.

Ing. Drábek doplnil slova pana starosty ohledně cen tepla od JTR a.s., uvedl, že členové Zastupitelstva města měli do r. 2001 možnost vetovat zvýšení ceny tepla. Nově postavená smlouva je koncipována tak, že pokud je zvýšení tepla odůvodněno o nárůst cen vstupů, tak Město nemá možnost zablokovat zvýšení ceny.

Dále požádal o krátké shrnutí jednání Rady Euroregionu Nisa - jaká je dnes pozice Jablonce n.N. v ERN a co to městu přináší ?

RNDr. Čeřovský odpověděl, že Jablonec nad Nisou je členem Euroregionu Nisa od samého počátku a v Radě ERN je zastupován jeho osobou. Může dodat přehled témat, o kterých se jedná. Roční příspěvek města Euroregionu Nisa činí přibližně 140 tis. Kč. Tento příspěvek se odvíjí od počtu obyvatel Jablonce nad Nisou. Pokud jde o programy PHARE, tam měl Jablonec možnost se o ERN pořádně opřít, což se stalo a hmatatelným výsledkem této spolupráce je mimo jiné menší projekty především Centrum obchodní spolupráce, které je před dokončením. On osobně to považuje za velký úspěch. Zároveň informoval, že pro příští ZM připraví podrobnější materiál o pozici Města v Euroregionu Nisa - kdo ERN tvoří, jaké je to území, kolik sdružuje obcí, jakého počtu obyvatel se týká a také stručně o činnosti Euroregionu.

Pan Berounský se vrátil ke zvyšování cen tepla JTR a.s. Jak je možné, že v médiích místostarostové města hovořili o tom, že nechtěli zvyšování cen tepla, i když město má určité možnosti např. 34% vlivu. Jaký je pak rozdíl ve vlastnictví 3% nebo v 34%.

RNDr. Čeřovský odvětil, že pokud pan Berounský zná částečně obchodní zákoník, tak mu musí být jasné rozdíl mezi 3 % a 34 %. Zopakoval, že je to dáno Stanovami z r. 2000, 2001 a následujících let. Uvedl, že může nechat připravit materiál o tom, jaký je rozdíl mezi tím, co schvaluje představenstvo a jak se rozhoduje většinovým hlasováním, a mezi jednáním valné hromady, kde se rozhoduje hlasováním prostou většinou a kvalifikovanou většinou. To tady teď taky není. Prozatím se z celé věci stává mediální přestřelka nevyjadřující obsah vlastního projednávání a možnosti ovlivňovat ceny tepla.

Pan Berounský dodal, že tomu celému nerozumí, když se dočkal vyjádření představitelů města, že nechtějí zvyšování cen tepla pro občany a na druhou stranu pan starosta uvádí, že není pravda, že Město nemá možnost zvyšování cen ovlivnit. Tak se znovu zeptal, proč to tedy Město neovlivnilo.

RNDr. Čeřovský pouze doplnil, že si stojí za tím, co řekl a že není pravdou, že Město má slabší podmínky pro rozhodování o ceně tepla než v r. 2001.

Mgr. Karásek doplnil, že situaci v r. 2001 osobně nesledoval, jelikož nebyl ve vedení této společnosti, ale uvedl, že ceny tepla v r. 2001 byly téměř na stejné úrovni jako nyní a v následujících letech se s novým majitelem podařilo dosáhnout snížení cen tepla. Tato snížená cena byla držena několik následujících let i díky vlivu představitelů města.

MUDr. Brandejský doplnil, že si každý musí uvědomit, že ceny vstupů od r. 2001 vzrostly. A také jistě všichni vědí, čím se ve zdejší teplárně topí. Takže vzroste-li cena vstupů, pak také musí vzrůst cena tepla. Vystoupení pana Berounského mu připadá vysloveně demagogické.

Ing. Drábek uvedl, že když byl v r. 2001 místopředsedou představenstva JTR a.s., byly Stanovy postaveny tak, že Město mělo možnost zablokovat jakékoliv zvýšení cen tepla. Dále řekl, že v tisku proběhly informace o tom, že Město navrhovalo, aby cena tepla byla dotovaná z nerozděleného zisku z minulých let. Teď slyšíme, že je logické, že se ceny musí zvýšit, protože se zvýšila ceny vstupů. Tady jde pouze o to, aby postoj Města byl konzistentní, aby Město jasně řeklo co chce, protože na jednu stranu navrhovat, že se má cena tepla dotovat z nerozděleného zisku minulých let, to mu jako člověku, který se pohybuje v hospodářství, připadá jako nestandardní postup. Na druhou stranu rozumí tomu, že pokud se zvyšují ceny vstupů o desítky procent, tak že prostě musí dojít k nárůstu ceny tepla. Jde pouze o to, celou záležitost lépe prezentovat.

Pan Berounský dodal, že chápe, když ceny vstupu vzrostly o 9,7 %, tak že cena tepla také vzroste, ale nechápe ta vyjádření na veřejnosti, že to Město nechtělo a nemohlo proti tomu vůbec nic udělat. Jak ta cena byla tedy nastavena ? MVV je určitě pro Město dobrým partnerem, to nezpochybńuje.

Pan Vostřák poznamenal, že JTR a.s. musí cenu tepla stanovit a zodpovídat za ni. Mimo jiné i proto, že Energetický úřad ceny tepla sleduje. Pokud by společnost náhodou stanovila cenu tepla nižší než by byla skutečně, tak by doplatila zbytek. A to nepřichází v úvahu. Jestli byl v Jablonci problém, tak to bylo odstavení elektrárny už za minulého režimu a tím skončila výroba elektrického proudu, který by zlevnil ceny tepla. Tam, kde jsou velké elektrárny, se vytápí odpadovým teplem.

4) b) Zpráva o činnosti místostarostů

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf místostarosta, Mgr. Petr Karásek, místostarosta, Ing. Radovan Louda, místostarosta

Mgr. Rudolf doplnil stručně svoji předkládanou zprávu o účasti na jednáních Svazků obcí, který se v současné době přejmenoval na Turistický region Jizerské hory a zároveň vysvětlil, proč ještě Město není členem tohoto svazku. Stane se jím, až dojde k jednoznačnému vymezení práv a povinností a určení finančního zajištění. Celé to pak bude předloženo k projednání a schválení zastupitelstvu města. Zároveň uvedl, že považuje vstup do Turistického regionu Jizerské hory za důležitý, protože tím naše město přispěje ke své masivnější prezentaci.

Ing. Louda také stručně doplnil svůj předkládaný materiál a vysvětlil záležitost Lidické ul. č.22. Uvedl, že po oprávněných stížnostech občanů byly provedeny opravy budovy. Dále krátce hovořil o plánu zimní údržby Technických služeb Jablonec n.N., který byl schválen Radou města, a upozornil na to, že plán zimní údržby je dispozici i na internetu. TS Jablonec n.N. by měly být na zimu připraveny.Také se zmínil o rozpočtu Města, kde po 1. čtení rozpočtu chybí cca 300 mil. Kč z požadovaných. Něco z toho pokryjí daňové výnosy pro města a obce.

Pan Berounský se dotázal, jaká je situace ohledně podání žaloby ve věci Hotelů Sport a v jednání s TJ Liaz.

Ing. Louda odpověděl, že se uvažovalo o tom, že Hotely Sport budou součástí areálu. Největším překvapením bylo, když TJ LIAZ prodala hotel soukromé osobě v dražbě a porušila tak ustanovení smlouvy o spolupráci při provozování areálu mezi Městem Jablonec nad Nisou a TJ Liaz z r. 2001. Zde je na několika místech uvedeno, že až budou areály právně volné, tak dojde k bezúplatnému převodu a jakékoliv další kroky a úvahy budou prováděny ve spolupráci a po konzultaci s městem. Město podalo návrh na předběžné opatření, což se minulo účinkem a hotely byly na Katastrálním úřadě zapsány na soukromé osoby. Poté jsme zjistili, že existují právní postupy řešení situace a tak Město Jablonec nad Nisou podalo žalobu na TJ Liaz pro nedodržení smlouvy, která má charakter smlouvy o smlouvě budoucí. Výbor TJ Liaz byl vyzván, aby přišel na jednání v této věci. Dostavila se většina jeho členů a přítomní byli dotázáni, zda věděli o obsahu smlouvy a o tom, že ji TJ LIAZ principiálně porušila. Někteří členové výboru neměli ani tušení o existenci této smlouvy. Závěrem dodal, že celá kauza se odvíjí právní cestou, běží právní lhůty a my doufáme, že ze strany TJ LIAZ dojde k dalšímu jednání.

Pan Šourek se zeptal na využívání atletického stadionu - připadá mu, že se tam vůbec nic neděje. Hovořilo se o tom při jednání s TJ Liaz ? Dále se zeptal na výsledek hodnocení pracovní skupiny CAF. K jakému výsledku skupina došla.

Ing. Louda doplnil, že jednání s TJ LIAZ bylo speciálně zaměřeno na dodržování smlouvy. Nehovořilo se o využívání lehkoatletického stadionu a haly. Informace k této záležitosti by mohl poskytnout Mgr. Rudolf nebo pan Kubsch. Co se týká hodnocení práce úřadu, tak informace by mohl podat tajemník JUDr. Nesvadba.

Mgr. Rudolf vysvětlil, že TJ Liaz má cca 2000 členů a atletický oddíl měl pro rok 2005 s městem smlouvu o využívání stadionu a všech sportovišť za 60 tis. Kč ročně bez omezení a o pronájmu prostor za dalších 60 tis. Kč ročně bez omezení. O nové smlouvě na rok 2006 budou jednání teprve probíhat.

JUDr. Nesvadba krátce informoval o programu CAF, do kterého je městský úřad zapojen spolu s dalšími 50-ti městy v ČR. Tento projekt je tříletý a úřad se do něj zapojil poprvé vloni. Za práci v něm byl náš úřad již oceněn. V tuto chvíli se hodnotí a zpracovává druhý rok. Některé výstupy CAF-u bylo možné zaznamenat i v pravidelném vydání měsíčníku.

MUDr. Jörgová se zeptala, čeho se týkala jednání s paní Sanyovou - nákup objektů z majetku města.

Ing. Louda uvedl, že paní Sanyová je občankou města Liberec, která poslala našemu úřadu dopis. Na jednání přišla s tím, že si mezi nemovitostmi, které město dlouhodobě nabízí k prodeji, spolu s manželem vytipovali cca 10 objektů, které by chtěli koupit a postupně spravovat. V současné době již vlastní 11 objektů, pravděpodobně na území města Liberec. Šlo pouze o informativní schůzku a paní Sanyové bylo řečeno, že by měla sdělit, o které objekty mají konkrétní zájem a za jakých cenových podmínek, s tím, že se k tomu musí standardně vypsat výběrové řízení a jednat případně i o cenové nabídce za komplet nemovitostí. Toto jednání proběhlo asi před měsícem a od té doby nemáme žádné další zprávy.

Mgr. Paukrtová položila dotaz ohledně jednání s panem Veselým, jednatelem společnosti Sport s.r.o., ve věci plynofikace Městské haly.

Ing. Louda uvedl, že se nejedná o zásadní napojení plynofikace, ale pouze o napojení restaurační části haly. V současné době je tam provoz na elektriku a minulí, současní ani budoucí nájemci nemají zájem o tak nákladný provoz. Rada schválila nového nájemce restaurace v Městské hale a ten přišel s novým návrhem přepojení z elektriky na plyn. Po provedeném šetření se zjistilo, že jsou dostupné možnosti napojení na plyn a že by bylo možno malokapacitní přípojku napojit. Prověřen byl i finanční rámec - jednalo by se cca o 100 tis. Kč S panem Veselým bylo dohodnuto, že v zájmu provozování restaurační haly s trvalým nájemcem by bylo vhodné zřídit přípojku plynu. Mělo by to být realizováno na jaře příštího roku.

Ing. Kracík se zeptal na výstup jednání s panem Seferem Knapem, zástupcem fy Džimi komerc s.r.o. ohledně pozemků města.

Ing. Louda odvětil, že se jedná o vlastníka dvou nemovitostí - ta první to je bývalá trafika naproti radnici a ta druhá je bývalá restaurace Na Křížku v Jabloneckých Pasekách - dnes restaurace Dallas. Zde jde o pozemek za restaurací. Provozovatel by chtěl v restauraci znovu zahájit provoz a proto chce odkoupit nebo pronajmout část pozemku za touto restaurací. Celá věc půjde opětovně do majetkoprávního výboru a v celé záležitosti bude ještě jednáno. Pokud to výbor doporučí, tak se tím bude zastupitelstvo v budoucnu zabývat. Jedná se o výměr cca 30 m2.

Mgr. Karásek doplnil svůj předložený písemný materiál pouze o upozornění na přiloženou pozvánku pro zastupitele na slavnostní ukončení akce Horní Proseč. Dále hovořil o vítězných modelech kašny na Dolním náměstí a o tom, že proběhla soutěž, kde odborná porota hodnotila zhruba 19 přihlášených námětů studentů SUPŠ.

Pan Berounský se ještě vrátil k problematice cen tepla - chtěl by znát obsah jednání představenstva JTR a.s. a upozornil na uvádění ne zcela jasných a srozumitelných zkratek v materiálech.

Mgr. Karásek pohovořil o průběhu jednání představenstva JTR a.s., zmínil se o tiskovém prohlášení prostřednictvím tiskové mluvčí a o nepřijatém návrhu na dotování cen z nerozděleného zisku z minulých let. Představenstvo toto neschválilo.

Pan Šourek se dotázal na rekonstrukci Paseckého náměstí. Upozornil na to, že v zimním období budou kladeny vyšší nároky na odklízení sněhu a mohl by vzniknout problém. Dále se dotázal na řešení komunikace U Staré lípy, která se řeší již dlouhodobě. Proč došlo k posunu termínu ?

Mgr. Karásek odpověděl, že rekonstrukce zmíněné komunikace stále probíhá a vzhledem k příznivému počasí bude dokončena ještě letos. Je toho názoru, že pozitiva kolem Paseckého náměstí jednoznačně převažují nad negativy.

MUDr. Jörgová vznesla dotaz na kvalitu rekonstrukce Soukenné ul. a zeptala se, zda povrch vydrží jabloneckou zimu. Aby nedošlo k tomu jako v ul. Palackého.

Mgr. Karásek sdělil, že všechny prováděné rekonstrukce a úpravy jsou prováděny dle projektové dokumentace, která je vytvářena na základě vyjádření správců inženýrských sítí - to, co správci považovali za nutné vyměnit či opravit, bylo uděláno.

MUDr. Jörgová chtěla vysvětlit, proč došlo k opětovnému rozkopání chodníku v ul. Palackého, když se tam také prováděla rekonstrukce. Mělo být dopředu uvažováno, že dojde k napojení na další ulice.

Ing. Louda uvedl, že pokládka chodníku v ul. Palackého je již stará min. 4 roky. Principiálně se se všemi správci inž. sítí (Telecom, UPC, SČP, SčVaK, SČE aj.) projednává postup prací a záměry města a město vždy trvá na tom, aby komunikace byla uvedena do původního stavu. Dodal, že bohužel projekt je vždy ideální stav, ale realita je trochu jiná. Pokud je situace označena jako havárie, tak některé zákony jmenovaným správcům inženýrských sítí dovolují dělat práce bez našeho souhlasu. Rozpoznat, zda se o havárii jedná nebo ne, je velice složité.

Pan Vostřák se dotázal na aktualizaci provozního řádu Tyršova parku - jaké jsou zde změny, dále se ptal na úklid černých skládek - zda jsou prováděny na pozemcích města nebo na pozemcích jiných vlastníků. Také ho zajímalo, kdo vymyslel keramické odpadní koše v ulicích Jablonce - není totiž zajištěn odtok dešťové vody.

Mgr. Karásek odpověděl, že aktualizace provozního řádu parku je v souvislosti s obslužným domkem, který má na starosti Úřad práce - nezaměstnaní dělají údržbu zeleně a toto s tím bude pravděpodobně souviset. Co se týká odpadních košů, tak se nad tím opravdu asi nikdo nezamýšlel. A co se týká černých skládek, tak město uklízí po někom, kdo tam ten nepořádek vyhodí. Ze zákona je Město původcem veškerého odpadu ne svém území, což není dobrá formulace a z ní plynou takovéto nepříjemnosti.

Pan Vostřák dodal, že černá skládka není odpad a za odpad na svém území odpovídá ten, jehož je majetkem. Město zodpovídá za území, které patří městu. Když je černá skládka na soukromém pozemku, tak je majitel toho pozemku povinen to uklidit. Takže chtěl vědět, jestli to Město uklízí za jiné vlastníky, speciálně za Povodí Labe na pozemku u Brandlu, které patří Povodí Labe. Uklidit si to a zaplatit by měli oni.

Mgr. Paukrtová vznesla dotaz na kontrolní den kostela Sv. Anny; kdy bude rekonstrukce dokončena a jakým způsobem bude kostel zateplován ?

Mgr. Karásek uvedl, že kontrolní den probíhá každý čtvrtek v 9.00 hod., stavební část by měla být dokončena do konce roku 2005 a do konce srpna 2006 budou instalovány nové varhany, které se vyrábějí. Slavnostní otevření kostela by mělo proběhnout při Dni památek 2006. Objekt nebude vytápěn - to je stanovisko stavebního dozoru, neboť bylo sděleno, že tyto stavby mají standardní vlhkost a kdyby nějakým razantním zásahem zvnějšku došlo ke změně podmínek, na které je stavba zvyklá, mohlo by to mít negativní vliv na stav nosných konstrukcí.

5) Finanční plnění smluv o prodeji

Předkládá: Mgr. Pavel Svoboda, vedoucí majetkoprávního oddělení

Předkladatel neměl k tomuto bodu žádné doplnění a ani neproběhla žádná diskuse.

6) Převody objektů

Předkládá: Mgr. Pavel Svoboda, vedoucí majetkoprávního oddělení

Předkladatel neměl k tomuto bodu žádné doplnění a ani neproběhla žádná diskuse.

7) Prodej pozemků

Předkládá: Mgr. Pavel Svoboda, vedoucí majetkoprávního oddělení

Předkladatel neměl k tomuto bodu žádné doplnění a ani neproběhla žádná diskuse.

8) Prodej bytů

Předkládá: Mgr. Pavel Svoboda, vedoucí majetkoprávního oddělení

Mgr. Svoboda doplnil předložený materiál a uvedl, že stahuje bod A 2), neboť paní Sauerová odstoupila od koupě bytů.

Ing. Drábek se dotázal na problematiku obálkové metody. Např. paní Sauerová odstoupila proto, že vyhrála dvě výběrové řízení obálkovou metodou. Nedalo by se tomuto předejít? Aby se pak zase nemusela rušit usnesení ZM.

Ing. Louda uvedl, že zatím se nic rušit nemusí, protože zatím nic nebylo odhlasováno. Pokud skutečnost, že se jeden žadatel hlásí do více výběrových řízení není známa před jednotlivým výběrovým řízením, tak není možné takovéhle situaci předejít. Dále vysvětlil systém obálkové metody při odkupování bytů.

Pan Poborský se vrátil k bodu B) - odprodeji smuteční síně na hřbitově v Jablonci nad Nisou.

Uvedl, že současná smuteční síň je zcela nevyhovující. V případě, že by se měla opravit, činila by oprava 6 - 10 mil. Kč. On je toho názoru, že by město mělo smuteční síň odprodat soukromníkovi - získalo by tak nějaké peníze za odprodej a soukromník by síň upravil na stav odpovídající dnešní době. Nejlepší by bylo, kdyby mohla být přestavěna za provozu. Smluvně je to potřeba ošetřit tak, aby Město mělo předkupní právo, i když se nedá předpokládat jiný podnikatelský záměr, než jaký tam nyní je. Proto dal návrh na změnu usnesení a to ve znění: „Schvaluje záměr prodeje obřadní síně na hřbitově v Jablonci nad Nisou.“

Ing. Drábek chtěl vědět, zda-li když odstoupila paní Sauerová, bude uskutečněn prodej druhému výherci v pořadí, nebo jak se bude postupovat dál v tomto případě.

Ing. Louda odpověděl, žejiž v minulosti byly zaznamenány podobné případy. Postup je dvojí. Buď je v obálkách další nabídka blížící se představám majetkoprávního oddělení a pak tedy následně za další měsíc přijde konkrétní návrh u té konkrétní bytové jednotky. Druhá varianta je, že tam žádný takto blížící se návrh nebyl a v tomto případě je druhá nabídka 250 tis. Kč, což neodpovídá ceně ze tuto bytovou jednotku, takže pak je výběrové řízení opakováno.

Mgr. Paukrtová podpořila návrh pana Pohorského na rekonstrukci pohřební síně a následný prodej např. s věcným břemenem. Manželé Kopalovi se návrhu na rekonstrukci nebrání. Město prozatím nemá v plánu rekonstrukci smuteční síně, tedy by bylo dobré uskutečnit prodej - samozřejmě s předkupním právem pro Město.

Pan Šourek vznesl dotaz a komentoval otázku peněz na rekonstrukci smuteční síně: Když jsou peníze na fotbalový stadion, proč nejsou peníze na opravu této síně ?

Ing. Louda se také vrátil k otázce rekonstrukce smuteční síně. Uvedl, že je to o tom, v jakém stavu je smuteční síň dnes, a v jakém stavu by mohla být. Rekonstrukce by znamenala postavit k dnešnímu stávajícímu objektu ještě druhý objekt .Pan Kopal již před dvěma roky chtěl nemovitost koupit a zrealizovat rekonstrukci smuteční síně. Majetkoprávní odbor měl k celé věci konzervativnější přístup a hledal varianty, jak by pan Kopal mohl provést zamýšlenou investici při tom, že by smuteční síň zůstala v majetku města. Ukázalo se, že po různých doporučeních pan Kopal do toho nechce jít. Jsou tu tedy tři možnosti : 1) nechat obřadní síň ve stavu, ve kterém je dnes; 2) nechat ji opravit, anebo 3) najdeme cestu jak tu nemovitost prodat a jak ošetřit, aby byla používána pro tyto účely a jak ji zrekonstruovat za jiné finanční prostředky než za prostředky města. Ve všech dalších krocích to bude stejně předmětem jednání Zastupitelstva města.

Mgr. Karásek dodal, že pan Kopal má zájem o budovu smuteční síně a nechce investovat do cizího. Přimlouvá se za právní projednání, než bude o něčem hlasováno.

Ing. Drábek navázal na Mgr. Karáska a uvedl, že smuteční síň na hřbitově si nezasluhuje tržní přístup - takovéto záležitosti se téměř vždy řeší dlouhodobým pronájmem. Určitě nic nebrání tomu, aby se uzavřela nájemní smlouva např. na 20 nebo 30 let. Ale rozhodně není vhodné smuteční síň nebo např. kostel prodávat soukromému majiteli. On sám nebude toto podporovat a nebude souhlasit s prodejem.

Pan Poborský doplnil, že ten pronájem již existuje, ale žádný soukromý podnikatel nebude financovat něco, co mu nepatří.

Ing. Drábek dodal, že existuje standardní postup, který město již v minulosti použilo - uzavře se dlouhodobý pronájem a jako kompenzace nájmu ten nájemce z vlastních prostředků opraví nemovitost. V současné době se jedná o pronájem nikoliv o pronájem dlouhodobý.

Ing. Louda znovu upozornil, že již 2 roky se s panem Kopalem na toto téma jednalo. A dodal, že se domnívá, že Město je schopno vytvořit právní jistotu takovou, že nemovitost bude zrekonstruována a používána pro tyto účely. Kdyby ne, dojde k jejímu zpětnému převodu na Město Jablonec nad Nisou. Tržní prostředí je pouze ve smutečních obřadech a v ceně těch obřadů se zlomkově promítá dlouhodobý pronájem nemovitosti. Kdyby někdo investici ve velice krátkém čase chtěl promítnout do nákladů, tak možná klienti nebudou využívat zrekonstruovanou smuteční místnost. Takže i on musí zvažovat, jak dlouho ji bude promítat do ceny smutečních obřadů.

Pan Šourek uvedl, že je proti tomu, aby se síň prodávala. Město by mělo zůstat majitelem smuteční síně a mělo by být zásadní povinností města se o ni starat.

Pan Vostřák doplnil, ževšechny okolní hřbitovy (v Rýnovicích, v Jabloneckých Pasekách, ve Mšeně, v Lukášově) byly zrušeny, anebo v nemovitostech, patřících dříve ke hřbitovu, není nic spojeno s pietou.

RNDr. Čeřovský doplnil, že dnes předkládaný materiál nedoporučuje prodávat nemovitost. Zároveň není v současné době dostatek podkladů proto, aby se mohlo dojít k rozhodnutí o prodeji. Uvedl, že on sám tedy záměr prodeje nepodpoří a bude hlasovat pro původní návrh usnesení. Což ale neznamená, že se nebude dále tímto materiálem zabývat. Dodal, že fyzická potřeba investování je nezpochybnitelná.

RNDr. Čeřovský doplnil, že se jedná o nabídku Libereckého kraje.

9) Bezúplatný převod a výkup nemovitostí

Předkládá: Mgr. Pavel Svoboda, vedoucí majetkoprávního oddělení

Mgr. Svoboda doplnil předložený písemný materiál a uvedl, že v boděu C) výbor pro hospodaření s majetkem města nedoporučuje uplatnit předkupní právo a nedoporučuje vykupovat ty tři nemovitosti, které jsou v materiálu uvedeny. Jedná se o nabídku Libereckého kraje.

10) Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - darování movitého majetku ve správě

Předkládá: Ing. Renata Vítová, vedoucí oddělení rozpočtu a poplatků

Ing. Vítová neměla k tomuto bodu žádné doplnění a ani neproběhla žádná diskuse.

11) Darování movitého majetku Městské divadlo Jablonec n. N. o. p. s.

Předkládá: Ing. Renata Vítová, vedoucí oddělení rozpočtu a poplatků

Ing. Vítová neměla ani k tomuto bodu žádné doplnění a neproběhla ani žádná diskuse.

12) Hodnocení plnění rozpočtu za III. čtvrtletí 2005

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda přednesl pravidelné hodnocení plnění rozpočtu za III. čtvrtletí 2005. Uvedl, že dosavadní plnění příjmů je zhruba na úrovni 80 %. Upozornil na to, že nevýdajové faktury teprve budou docházet a to v průběhu IV. čtvrtletí. Do konce roku bychom měli hospodařit tak jak bylo naplánováno.

Pan Vostřák se dotázal na dvě věci a to na straně 8 předložené zprávy -příjmy pol. 1341 poplatky ze psů plnění na 88,6% a pol. 1347 za provoz výherních hracích přístrojů plnění na 81,4%. Uvedl,že se mu to zdá málo.

Ing. Louda odpověděl, že poplatky ze psů se vybírají v různých periodách v průběhu roku a dotyční majitelé mají možnost platit kvartálně. Tzn., že za IV. čtvrtletí se teprve platby promítnou a co se týká poplatků z hracích automatů je to obdobné.

13) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za III. čtvrtletí roku 2005

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda uvedl, že se jedná o pravidelnou zprávu o tom, jak se zhodnocují finanční prostředky města.

14) Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva s SVS a.s.

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel oboru rozvoje

RNDr. Varga pouze doplnil předložený materiál. Uvedl, že na str. 3 v bodě 3 - dokončení stavby došlo ke změně původního termínu - z října 2005 na květen 2006. Vyskytly se problémy s překládkou vodovodu a kanalizace.

Ing. Drábek navrhl upřesnit obsah smlouvy v základním návrhu usnesení.

Pan Poborský uvedl, že na začátku smlouvy je uvedeno, že Město Jablonec vybuduje kanalizaci s konečným nákladem 716 tis. Kč a spoluúčast vodárny po převzetí díla je pouhých 90 tis. Kč.

To je tedy pouhých 13%. Podotkl, že je to trošku málo oproti jiným monopolům jako např. plynárny a elektrárny, které posléze převezmou vybudovaný majetek do svého vlastnictví - ty platí kolem 50%.

RNDr. Varga doplnil, že se jedná o standardní postup. SVS a.s., která hradí městu počet nově napojených obyvatel. Tzn. že to vychází přibližně 6 tis. za napojeného obyvatele a právě tato ulice má nově napojených obyvatel málo, proto je i ten příspěvek relativně malý.

Mgr. Karásek pouze doplnil RNDr. Vargu a uvedl, že toto je právě tím kritériem, které se musí při investici zvažovat.Při připravovaných investičních akcích na r. 2006 zase budou výhodnější vložené investice pro město.

MUDr. Brandejský se zapojil do diskuse a dotázal se Mg. Karáska, jestli je možné majitelům nařídit povinné připojení na kanalizaci z hlediska hygienického.

Mgr. Karásek odpověděl, že u pozemků, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat splaškové odpadní vody, je majitel pozemku povinen se připojit. Jedná se o citaci zákona. Dále podotkl, že není problém v tom, aby se lidé napojovali - to oni většinou sami chtějí. V této lokalitě však více obyvatel nebydlí a tedy je počet nižší, nežli v hustě zabydlené oblasti, ale přitom kanalizační řád je delší, protože se jedná o nemovitosti od sebe vzdálenější.

15) Účelová dotace poskytnutá z rozpočtu odboru rozvoje

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel oboru rozvoje

RNDr. Varga pouze doplnil a vysvětlil rozsah finanční účelové dotace.

16) Rekonstrukce a přístavba sportovního areálu Střelnice v Jablonci nad Nisou - fotbalový stadion, tribuna východ - informace

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel oboru rozvoje

RNDr. Varga uvedl, že od doby, kdy byl vyhotoven materiál, došlo v jednání s Ministerstvem financí k posunu, t.j. došlo ještě ke zvýšení té dotace. To znamená, že celková dotace je dnes

22 mil. Kč. Proto došlo také k upřesnění a doplnění materiálu, hlavně usnesení, které hovoří o tom, že akci v příštím roce město dofinancuje. Celkové náklady našeho podílu se nemění, to co bylo v rozpočtu uvedeno, to zůstává.

Mgr. Paukrtová chtěla upřesnit, o kterém z těch předložených usnesení bude jednáno, a zároveň vznesla dotaz na výši částky zmíněného dofinancování v příštím roce - alespoň rámcově.

RNDr. Varga odpověděl, že částka je minimálně 31,8 mil. Kč a může být vyšší s ohledem na to, jaké bude profinancování v letošním roce. Celková částka se tedy nemění.

17) Vytvoření městských insignií

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Mgr. Rudolf uvedl, že k předloženému materiálu žádné doplnění nemá, ale podotkl, že tento materiál vznikl na popud dopisu, který přišel od Sdružení přátel města a Městské galerie MY.

Materiál je předkládán dnes proto, že jedním z bodů je zařazení částky 210 tis. Kč do rozpočtu města, aby tato mohla být součástí Projektu Jablonec nad Nisou 2006. Už na konci ledna je potřeba pracovat na vyhlášení soutěže o vytvoření městských insignií - řetězu se znakem města.

18) Projekt Jablonec nad Nisou 2006

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Mgr. Rudolf pouze technicky upravil návrh usnesení v bodě C). K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

19) Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2005

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Předkladatel neměl k tomuto bodu žádné doplnění a ani neproběhla žádná diskuse.

20) Rozbor potřeby malometrážních bytů pro město Jablonec nad Nisou

Předkládá: Mgr. Tomáš Macek, ředitel odboru SVZ

Mgr. Macek se omluvil za chybu, kdy bylo v textu omylem uvedeno - zastupitelstvo v srpnu. V srpnu žádné zastupitelstvo nezasedalo. Jinak žádné další doplnění neměl.

Pan Vostřák se dotázal na to, kolik celkem Město Jablonec malometrážních bytů potřebuje.

Mgr. Macek odpověděl, že 50 - 70 nízkonákladových malometrážních bytů.

MUDr. Brandejský uvedl, že souhlasí s předloženým materiálem, ale konzultoval toto vše se stavaři a bylo mu sděleno, že v současné době je náklad na jeden malometrážní m2 obytné plochy 12 - 15 tis. Kč., ať je stavěn malometrážní byt nebo byt např. 200 m2. Jediná cesta, jak dosáhnout zlevnění, je prý stavět z netradičních materiálů tj. dřeva apod. Je tedy nějakým způsobem s tímto počítáno ? Bylo by dobré o tom uvažovat ve spolupráci s odborníky.

Mgr. Paukrtová se dotázala, zda Město uvažuje o získání nějakých státních dotací pro rodiny s příjmem do 30-ti tis. měsíčně, vzhledem k nedostatku malometrážních bytů.

Mgr. Macek plně souhlasil s poznámkou Mgr. Paukrtové, ale upozornil, že tento materiál měl pouze za cíl zmapovat potřebu malometrážních bytů.

Ing. Louda dodal, že je uvažováno o spolupráci, aby došlo k dalšímu rozpracování a návrhu variant budoucích postupů na dalších 20-30 let. Na vše má vliv začínající trh s byty i provoz a údržba nízkonákladových bytů, dostatek financí, uvolnění bytů různých kategorií - to vše ovlivňuje úroveň bydlení a samozřejmě s tím vším souvisí i státní bytová politika.

Mgr. Paukrtová se ještě vrátila k předchozí poznámce a požádala, aby se Město začalo zabývat problémovou kategorií obyvatel s příjmy do 30 tis. Kč měsíčně na rodinu. Lidem se těžko vysvětluje, že se nedostanou k možnosti požádat Město o byt dle stávajících zásad, protože mají ten příjem nižší, než se předpokládá. Byla by ráda, kdyby pan Mgr. Macek předložil zastupitelstvu v dohledné době, např. během 2 - 3 měsíců, přehled o této skupině obyvatelstva s nějakým návrhem řešení. Dále uvedla pouze pro informaci, že státní fond rozvoje bydlení je v řadě jiných měst využíván.

Mgr. Macek opět uvedl, že s paní Mgr. Paukrtová plně souhlasí a dále souhlasil i s vypracováním návrhu nové koncepce, která by měla být předložena na jaře příštího roku.

21) Žádosti o dotace z programu SROP

Předkládá: PhDr. Miroslav Schovanec, ředitel Spolkového domu

PhDr. Schovanec se nejprve představil zastupitelům města, jelikož byl jmenován teprve k 1.9.2005, a dále seznámil zastupitele s průběhem prací na přestavbě ZŠ v ul. E.Floriánové na Spolkový dům. Uvedl, že v rámci činností se chtějí ucházet o dva grantové projekty: 1) „Informace pro všechny“, 2) „Otevřené dveře“. Poté tyto dva projekty ve stručnosti představil. Např. by chtěl zbudovat přístupové místo pro občany k vysokorychlostnímu internetu, dále vybudovat občanskou poradnu, která by umožňovala občanům orientaci v určitých problémech - jednalo by se o širokou cílovou skupinu atd.

Ing. Louda měl pouze dvě technické poznámky a sice, že finanční výbor materiál projednal a doporučil zastupitelstvu schválit realizaci těchto dvou projektů a druhá je návrh předkladateli, aby upravil návrh usnesení v obou případech s textem : Zastupitelstvo schvaluje případnou finanční spoluúčast Města s realizací projektů a v ukládací části v odd. a) doplnit

větu …v případě schválení dotace.

22) Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 9/2005, o podmínkách k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Jablonce nad Nisou

Předkládá: Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

Předkladatel neměl k tomuto bodu žádné doplnění.

Pan Vostřák se dotázal, zdali tato vyhláška odpovídá přáním Krajského úřadu, anebo bude městu zrušena.

Pan Dymokurský uvedl, že předkládaná OZV je plně v souladu se zákonem.

23) Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Předkladatel neměl k tomuto bodu žádné doplnění a ani neproběhla žádná diskuse.

24) Přiznání odměn členům komisí RM, členům výboru ZM a přehled schůzové činnosti komisí, výborů a jednání RM a ZM

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Předkladatel neměl k tomuto bodu žádné doplnění a ani neproběhla žádná diskuse.

25) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Předkladatel neměl k tomuto bodu žádné doplnění.

MUDr. Brandejský upozornil nabod 3) - žádost pana Skokana o prominutí úroků.Uvedl, že on bude proti tomu, aby se úroky prominuly, ale nechápe, jak může orgán státní správy postupovat u Okresního soudu tak, jak je ve zprávě sděleno. Byl by pro to, aby bylo Okresnímu soudu jasně dáno na srozuměnou, že nám splácet 1.000 Kč měsíčně stačí a že není žádný důvod k tomu, aby byl pozastaven výkon rozhodnutí.

Ing. Drábek uvedl, že se stává, že když byl nějaký dluh na nájemném, tak že poplatek z prodlení je několikanásobně vyšší. Chtěl by tedy znát, jaký je poplatek z prodlení a kdo ho stanovuje, protože pokud je to 2,5 promile denně, je to dost vysoké.

Pan Dymokurský odpověděl, že poplatek z prodlení je stanoven nařízením vlády a činí 2,5 promile denně z dlužné částky za každý den prodlení do zaplacení.

26 a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Předkládá: Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosty

Překladatelka neměla k tomuto bodu žádné doplnění a neproběhla žádná diskuse.

Po upozornění tajemníka úřadu se starosta města omluvil za přeskočení bodu „Program podpory terénních sociálních pracovníků“, který byl na začátku zasedání dodatečně odhlasován a zařazen jako bod číslo 25 a další zprávy měly být přečíslovány, a zároveň vyzval předkladatele pana Mgr. Tomáše Macka, aby okomentoval předložený písemný materiál, jelikož byl zastupitelům předložen dodatečně a tudíž nebyl dostatek času na jeho prostudování.

Dodatečně zařazený bod - Program podpory terénních sociálních pracovníků

Předkládá: Mgr. Tomáš Macek, ředitel odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Mgr. Macek uvedl, že materiál vznikal hekticky, v polovině října byly obdrženy propozice k předložení projektu, přestože každý rok předtím to bylo vždy až na jaře, a bylo tedy nutné na tomto začít pracovat, i když termín odevzdání je 9.12. Na 8.12. je plánováno poslední zasedání zastupitelstva města v tomto roce. Jedná se o dotaci, která je dost vysoká (v našem prostředí) - jde se o dotaci na terénní práci převážně v Zeleném údolí a právě díky důslednému provádění terénní práce se zdejší neutěšený stav výrazně zlepšil, k čemuž výrazně přispěla i dotace. Ze dvou pracovníků zde působících je náklad na 1,5 pracovníka hrazen právě touto dotací.

K tomuto bodu neproběhla žádná další diskuse.

26 b) Nové interpelace

Pan Vostřák vznesl písemnou interpelaci ve znění: „Žádám o vysvětlení situace popisované v příloze této interpelace, proč došlo ke změně projektu ? Kdo je za tuto změnu zodpovědný ? Jaké vzniknou náklady na autobusovou dopravu prodlužováním tras ? Kdo bude tyto náklady platit a z čeho ? Vyřazení autobusové dopravy ze středu města je chybou, povede pouze ke zhoršení autobusové dopravy. Občany tohoto města stojí léta vydání nepřízni počasí na Dolním náměstí a pouze se stěhují z místa na místo! Přílohou této interpelace je přepis dopisu, který taky dostal.“ Následovala citace přepisu zmiňovaného dopisu k projektu Dolního náměstí.

MUDr. Jörgová byla další, kdo vznesl písemnou interpelaci v následujícím znění: 1) „Kdo vypracoval projekt na opravu Máchova parku a kolik celá akce bude stát“, 2) „Kdo má na starosti úklid ulice Palackého a zda je možno alespoň na třech místech, na trase od Letního kina ke kruhové křižovatce ve Mšeně, rozmístit odpadkové koše.“

RNDr. Čeřovský sdělil, že na předložené písemné interpelace bude písemně odpovězeno.

27) Kontrola splnění usnesení

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

Překladatel neměl k tomuto bodu žádné doplnění a ani neproběhla žádná diskuse.

28) Diskuse

Pan Šourek se dotázal na vyhlášku, která řeší chování psů; jde především o stížnosti občanů, že velcí psi jsou bez vodítka a napadají např. malé psy.

JUDr. Nesvadba odpověděl, že zmiňovanou problematiku upravuje Obecně závazná vyhláška města o veřejném pořádku města. Již v dubnu 2004 jsme byli upozorněni Krajem, že ta naše vyhláška je nezákonná. Právní oddělení MěÚ ji tedy v květnu 2004 předložilo našemu ZM s doporučením ke zrušení, ale zastupitelstvo ji tehdy nezrušilo a chtělo, aby o tom rozhodl věcně příslušný úřad, což je v tomto případě Ústavní soud. Tím pádem byla v březnu letošního roku ministrem účinnost vyhlášky pozastavena a my nemůžeme podle této vyhlášky postupovat a to až do doby rozhodnutí Ústavního soudu. Pokud ji soud zruší, umíme vydat vyhlášku novou, ovšem nebude tak podrobná, jako byla ta původní vyhláška. V tuto chvíli platí obecné ustanovení Občanského zákoníku, že nikdo nesmí obtěžovat jiného člověka aktivitami, které překračují obvyklou míru.

Pan Dymokurský pouze doplnil, že v současné době spolupracuje s oddělením životního prostředí na úpravě zamezení pohybu volných psů.

Pan Šourek nejprve upozornil na fakt, že již před 2 měsíci upozorňoval na to, že dal podnět Kontrolnímu výboru, ale dosud na něj nedostal žádnou odpověď. Chtěl se na to dnes zeptat pana Peška, předsedy kontrolního výboru, ten tady ale bohužel dnes zase není. Dále se zeptal, kolik stálo zajištění fotbalového zápasu Jablonec - Sparta ze strany města např. Městské policie.

RNDr. Čeřovský odpověděl, že obecně má Městská policie za úkol zajišťovat pořádek při všech větších akcích (je to dáno zákonem) a pokud si vyžádá Policie ČR naši asistenci, tak musíme vyhovět. Zároveň požádal o doplnění pana Lopraise, který zastupoval na jednání ZM ředitele Městské policie Bc. Rakouše.

Pan Loprais uvedl, že na zápas Jablonec - Sparta nebyl ze strany Policie ČR vznesen žádný zvláštní požadavek, MP měla pouze zajistit 12-ti strážníky okolí stadionu, např. parkování vozidel, parkoviště a rozchod účastníků setkání. Celá akce proběhla v rámci pracovní doby a tudíž nedošlo k žádnému navýšení, t.j. přesčasům.

Pan Berounský poprosil o informaci, co bude s objektem bývalé „hasičárny“, která je uvolněna. Uvedl jako námět k zamyšlení, že by stálo za to udělat třeba ze strany médií zábavnou formou prověrku znalostí některých zastupitelů, kteří neustále něco napadají. Že by jim bylo položeno pár otázek z obchodního či občanského zákoníku. Mohlo by to být docela zajímavé.

Ing. Louda odpověděl, že smlouva o převodu hasičské zbrojnice na Město Jablonec nad Nisou nebyla odsouhlasena Ministerstvem financí, které vymyslelo „50“ dalších podmínek, které by město mělo dodržet. Byla absolvována jednání postupně přes hasiče liberecké, přes hasiče republikové a mezitím došlo k výměně příslušného náměstka, který má na starosti majetkoprávní záležitosti. Nový pan náměstek mu při osobním jednání slíbil vstřícný postup ministerstva a byly domluveny postupné kroky, že až generální ředitelství hasičů předá na ministerstvo úplně všechny podklady, tak poté ministerstvo financí znovu přehodnotí svůj postoj v dané věci. Prozatím k předání všech věcí nedošlo. Pochopitelně až dojde k nějakému posunu, bude zastupitelstvu podána v této věci zpráva.

Dále uvedl, že záměrem města s nemovitostí je využít budovy pro účely státní správy, ale vše záleží na posouzení stavařů, statiků a dalších okolností a teprve potom se bude rozhodovat o záměru využití.

Pan Poborský se vrátil k problematice překopů. Uvedl, že překopy budou vždycky, ale důležité je, jak se budou dávat do pořádku. Ne vždy při přebírání hotového díla lze poznat vady, protože je těžké vědět, jak je zhutněna zemina, jestli spáry jsou v takovém stavu, aby první zima nevytvořila díry. Ví, že existují technologie, které dovedou spojit starou a novou vrstvu asfaltu, nebo zabezpečit ji tak, aby byla trvalá. Oddělení, které má na starosti udělování povolení k překopům, by mělo kontrolovat po určité době překop a nařídit tomu, kdo ho tam dělal, aby ho uvedl do lepšího stavu v případě, že ten překop neodpovídá tomu, jak by měl vypadat. Ppoukázal na prostor před Domem seniorů v Novoveské ul., kde bylo uděláno několik překopů a aniž by bylo po zimě, jsou v nich již dnes značné díry, nerovnosti atd. Je nutné po předání díla v záruční lhůtě donutit zřizovatele k opravě.

PaedDr. Vízek zhodnotil výstavu návrhů kašen. Uvedl, že je výborné zapojení studentů do soutěže o nejlepší kašnu, protože oni budou prostory u kašny užívat. Ale nedokáže zhodnotit, zda skutečně Dolní náměstí, kde kašna má být, bude sloužit občanům nebo dopravě. Pokud by mělo sloužit dopravě, je kašna zbytečná. Upozornil na to, že v Jablonci je řada kašen a různých podobných útvarů, kde má býti voda a voda tam není. Pak takovéto útvary spíše město hyzdí např. na Horním náměstí kašna nikdy ani vodu neměla. Proto je potřeba před realizací zvážit, zda město má finance na vodu, než dojde k budování kašny. Dále řekl, že vítězný návrh je zvláštní i tím, že je velmi nízký a v Jablonci je někdy opravdu hodně sněhu. Proto by doporučoval, aby byl na náměstí umístěn model, aby občané měli možnost posoudit, jak to vypadá, a aby bylo myšleno na tu zvláštnost Jablonce - sněhové závěje.Dále by ho zajímalo, zda je něco nového v kauze domu Musilových.

Pan Vostřák opětovně upozornil na plot kolem školy v Mozartově ul., který patří škole a je systematicky ničen. Plot byl udělán špatně, pletivo není nahoře na sloupcích zajištěno, takže za další dva roky už s tím nepůjde nic udělat.

Dále také hovořil o kašně na Dolním náměstí. Uvedl, že byl jedním z členů, který se zúčastnil toho výběrového řízení a upozornil na to, že jde o jakési ideové návrhy, které se musí posléze dostat do rukou odborníků, aby to bylo vůbec zprovozněno. Chtěl by tedy vědět, kdy má být kašna hotová a kolik se předpokládá, že bude stát. A nakonec upozornil na problematiku dopravy na Dolním náměstí. Řekl, že je zastavován lidmi, kteří chtějí vědět, jak to bude s dopravou dál.

V materiálu z letošního roku je napsáno, že autobusy budou vyjíždět ze Soukenné ul. a bude tam zastávka a nyní to vypadá, že tam zastávky nebudou. Tak by chtěl vědět, co bude platit a kdo konkrétně udělal tuto změnu a kdo za to nese zodpovědnost.. V neposlední řadě opět upozornil na skelnou vatu za stánkem ve Mšeně - nic se do dnešního dne nestalo, byl dokonce podepsán zápis, kde je to poznamenáno, ale nestalo se vůbec nic.

Mgr. Rudolf využil příležitosti k tomu, aby sdělil, že paní poslankyně Brynychová byla zvolena do vysoké funkce NKÚ a končí tedy jako předsedkyně humanitní komise. Chtěl by jí tedy touto cestou poděkovat za její dosavadní práci. Zároveň vyzval představitele politických stran k návrhu jmen, z kterých by mohl být případný výběr nového předsedy či předsedkyně humanitní komise.

Ing.Louda reagoval na předešlá vystoupení. Za prvé dodal, že i on ví o technologiích, které spojují starý a nový povrch u překopů. Co se týče kontroly jednotlivých překopů uvedl, že se jedná o činnost, kterou se MěÚ vážně zabývá a ke zvýšení případné intenzity kontrol by bylo zapotřebí více fin. nákladů a pracovníků. Nakonec se vrátil k poznámce ohledně starých kašen na území města. Uvedl, že má od Václava Vostřáka seznam jednoduchých zařízení a pítek, která kdysi sloužila svému účelu. Seznam byl úřadem celý prověřen, aby se zjistilo, co se s nimi stalo a jestli je nějaká možnost některá zařízení zprovoznit. Bohužel je u některých neidentifikovaný vlastník, u některých je proveden zásah, který se už nedá vrátit zpět. Nakonec jsme se propracovali k tomu, že úměrné by bylo zprovoznit jedno zařízení a to je v místech městského parčíku před bývalou Jabloní. Dnes je zpovozněno díky jednoduchému zásahu. U většiny ostatních zásahy znemožňují jakékoliv další napojení. Nebo by náklady na vodu spojené s takovým napojením byly neúměrně velké.

Ing. Drábek upozornil, že na podzim byl rozkopán chodník podél Pražské ulice v místech pivovarských rybníků na Vrkoslavicích. Zajímalo by ho, zda se s tím bude něco dělat . V současné době je to pouze zaházené hlínou a štěrkem.

Ing. Louda reagoval, že to je v kompetenci SČE, ale bude to zkontrolováno a zjednána náprava.

Ing. Drábek se vrátil k tématu poplatků z prodlení. Nařízení vlády je z r. 1994 a my máme možnost odpustit část toho poplatku z prodlení. Chce dát podnět k jednání, jelikož se ta sazba vymyká veškerým normálním obchodním i neobchodním vztahům a dokonce i u daňových dlužníků je poplatek omezen 500 dny tak, aby ten poplatek z prodlení nebyl větší než je celková výše dluhu. A my tady máme řadu těchto případů, kdy je dluh na nájemném nižší, než poplatek z prodlení. Dodal, že se bude snažit, aby to nařízení vlády bylo změněno, ale nyní by rád požádal zastupitele o přihlédnutí k tomuto faktu a vedení města, aby navrhovalo usnesení v té variantě kompromisní a v tom smyslu, aby ten poplatek z prodlení byl vždy maximálně ve výši dluhu a zbytek byl odpuštěn.

Ing. Louda odpověděl, že tenkrát chtěl stát asi zabránit tomu, aby nenarůstaly množiny neplatičů za nájem. My jsme se tím již na Finančním výboru zabývali a konstruktivní pro budoucno bude následující postup : v okamžiku, kdy určitou část poplatku neplatič splatí, mohl by si požádat o prominutí zbytku. Je rozdíl, zda dlužník ještě dluží tu základní částku a už dává žádost, nebo jestli dorovnal dlužné nájemné a splácí i poplatek z prodlení a podává žádost.

29) Schválení návrhu usnesení

RNDr. Čeřovský požádal předsedu návrhové komise pana Poborského o přečtení usnesení a předložení návrhu na schválení usnesení.

Zpráva o činnosti starosty města

I. usnesení pro 22 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 1

Zpráva o činnosti místostarostů

II. usnesení pro 23 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

Finanční plnění smluv o prodeji

III. usnesení pro 23 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

Převody objektů

IV. usnesení pro 22 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 1

Prodej pozemků

V. usnesení pro 23 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

Prodej bytů

VI. usnesení, bod A) pro 23 proti 0 zdrželi se 0

nehlasovali 0

Prodej bytů

VI. usnesení, bod B) pro 17 proti 1 zdrželi se 3
nehlasovali 2

Bezúplatný převod a výkup nemovitostí

VII. usnesení, bod A a B) pro 23 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

VII. usnesení, bod C) - varianta II pro 21 proti 0 zdrželi se 2
nehlasovali 0

VII. usnesení, bod C 2) - varianta II pro 21 proti 0 zdrželi se 1
nehlasovali 0

VII. usnesení, bod C 3) - varianta II pro 21 proti 0 zdrželi se 2
nehlasovali 0

Nemocnice Jablonec n.N., p.o. - darování movitého majetku ve správě města

VIII. usnesení pro 23 proti 0 zdrželi se 1
nehlasovali 0

Darování movitého majetku Městské divadlo Jablonec n.N., o.p.s.

IX. usnesení pro 23 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

Hodnocení plnění rozpočtu za III. čtvrtletí 2005

X. usnesení pro 20 proti 0 zdrželi se 3
nehlasovali 0

Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za III. čtvrtletí roku 20005

XI. usnesení pro 21 proti 0 zdrželi se 2
nehlasovali 0

Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva s SVS a.s.

XII. usnesení pro 21 proti 0 zdrželi se 2
nehlasovali 0

Účelová dotace poskytnutá z rozpočtu odboru rozvoje

XIII. usnesení pro 22 proti 0 zdrželi se 1
nehlasovali 0

Rekonstrukce a přístavba sportovního areálu Střelnice v Jablonci nad Nisou

XIV usnesení pro 17 proti 2 zdrželi se 4
nehlasovali 0

Vytvoření městských insignií

XV. usnesení pro 23 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

Projekt Jablonec nad Nisou 2006

XVI. usnesení pro 23 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2005

XVII. usnesení pro 23 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

Rozbor potřeby malometrážních bytů pro města Jablonec nad Nisou

XVIII. usnesení pro 16 proti 1 zdrželi se 6
nehlasovali 0

Žádost o dotace z programu SROP

XIX. usnesení pro 23 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

Vydání OZV č. 9/2005 o podmínkách k výkonu práce

XX. usnesení pro 23 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

XXI. usnesení pro 23 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

Přiznání odměn členům komisí RM, členům výborů ZM

XXII. usnesení pro 22 proti 0 zdrželi se 1
nehlasovali 0

Dopisy občanů

XXIII. usnesení

Dopis paní Víškové - varianta I. pro 17 proti 0 zdrželi se 6
nehlasovali 0

Dopis paní Prokopové - varianta II pro 17 proti 0 zdrželi se 5
nehlasovali 1

Dopis pana Skokana - varianta I pro 18 proti 0 zdrželi se 5
nehlasovali 0

INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

XXIV. usnesení pro 23 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

Kontrola splnění usnesení

XXV. usnesení pro 22 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 1

Program podpory terénních sociálních pracovníků

XXVI. usnesení pro 23 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

30) Závěr

RNDr. Čeřovský starosta města, ukončil 28. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou ve 12.30 hodin.

Ing. Radovan Louda
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

o v ě ř o v a t e l é :

Aleš Cholenský
PaedDr.. František Vízek

V Jablonci nad Nisou dne 15. listopadu 2005

Vytvořeno 7.12.2005 15:36:35 | přečteno 2700x | Petr Vitvar