Usnesení 10.11.2005

Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 10. listopadu 2005

I.

Zpráva o činnosti starosty města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a

b e r e j i n a v ě d o m í .

II.

Zpráva o činnosti místostarostů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů a tyto

bere na vědomí.

III.

Finanční plnění smluv o prodeji

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o finančním plnění smluv o prodeji a

s c h v a l u j e

1) prodloužení splatnosti části kupní ceny ve výši 200.000,-Kč za prodej objektu č.p.1772, Lesní Stezka 74, Jablonec nad Nisou, který byl prodán manželům Jiřímu a Martině Balatkovým, do 31.3.2006 pod podmínkou uzavření dohody o uznání dluhu znějící na částku 200.000,- Kč z titulu neuhrazené části kupní ceny a se smluvní pokutou ve výši 25 % (tj. 50.000,- Kč) pro případ neproinvestování zbývající části kupní ceny do 31.3.2006.

2) prodloužení splatnosti části kupní ceny ve výši 450.000,-Kč za prodej objektu č.p.81, Pražská 149, Jablonec nad Nisou, který byl prodán paní Daně Fajxové,provdané Tkáčové, do 30.6.2006 pod podmínkou uzavření dohody o uznání dluhu znějící na částku 450.000,- Kč z titulu neuhrazené části kupní ceny a se smluvní pokutou ve výši 25 % (tj. 112.500,- Kč) pro případ neproinvestování zbývající části kupní ceny do 30.6.2006.

IV.

Převody objektů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o vrácení převodech objektů a

n e s c h v a l u j e

vrácení kauce p. M.D., bytem Rychnovská 37, Jablonec nad Nisou ve výši 27.500,- Kč.

V.

Prodej pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji pozemků a

A. s c h v a l u j e

1) prodej st.p.č. 6488 o výměře 30 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod zkolaudovanou garážíing. P. K., bytem Smetanova 20, Jablonec n. N. za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 12.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

2) prodej st.p.č. 5891 o výměře 11 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod zahradním domkempí. Z.V., bytem Jizerská 6, Jablonec n. N. za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 1.100,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3) prodej st.p.č. 5892 o výměře 21 m 2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod zahradním domkemmanželům Ing. B. a M. L., bytem Budovatelů 26, Jablonec n. N. za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 2.100,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4) prodej st.p.č. 5893 o výměře 8 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod zahradním domkemmanželům M. a I. Š., bytem Pasecká 25, Jablonec n. N. za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 800,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

5) prodej st.p.č. 5894 o výměře 16 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod zahradním domkemmanželům B. a Z. N., bytem Jitřní 12, Jablonec n. N. za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 1.600,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

6) prodej st.p.č. 5895 o výměře 20 m2 a st.p.č. 5896 o výměře 11 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod zahradním domkempaní J. V., bytem Vysoká 92, Jablonec n. N. za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 3.100,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

7) prodej části p.p.č. 1808/3 dílu „a“ o výměře 224 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem manipulační plochy manželům M. a A. H., bytem Knoflíková 8a, Jablonec n. N. za cenu 240,- Kč/m2, tj. celkem 53.760,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

8) prodej st.p.č. 6642 o výměře 18 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem majetkopravního vypořádání pozemku pod garáží p. P. S., bytem Vodní 26, Jablonec n. N. za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 7.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

9) prodej p.p.č. 866/5 o výměře 89 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem majetkoprávního vypořádání pí. A. P., bytem Vladimírská 22, Jablonec n. N. za cenu 50,- Kč/m2, tj. celkem 4.450,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

10) prodej p.p.č. 834/3 o výměře 214 m2 a p.p.č. 835 o výměře 302 m2 vše v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady a přístupu manželům ing. J. a MUDr. J.G., bytem Mšenská 13, Jablonec n. N. za cenu ve výši 400,- Kč/m2, tj. celkem 206.400,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

11) prodej p.p.č. 1710/2 o výměře 453 m2 a p.p.č. 1720/17 o výměře 300 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem stavby rodinného domu p. F. P., bytem Skelná 65, Jablonec n. N. za cenu 300,- Kč/m2, tj. celkem 225.900,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

12) směnu p.p.č. 2086/30 o výměře 1157 m2, p.p.č. 2086/34 o výměře 50 m2 a p.p.č. 2086/49 o výměře 1836 m2 v k.ú. Mšeno n. N. ve vlastnictví města Jablonce n. N. za p.p.č. 1550 o výměře 974 m2 a p.p.č. 1547/3 o výměře 104 m2 vše v k.ú. Mšeno n. N. ve vlastnictví společnosti EUROSEAL, s.r.o., IČ 63144361, se sídlem Americká 530/30 Liberec III, bez finančního vyrovnání.

B) n e s c h v a l u j e

prodej části p.p.č. 984/1 o celkové výměře 701 m2 v k.ú. Proseč n. N. za účelem rozšíření zahrady manželům F. a E. S., bytem Mšenská 50, Jablonec n. N.

C) m ě n í

usnesení ze dne 7. 3. 2002 č. IV/ 1 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 266/9 o výměře 1.871 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem stavby penzionu manželům J. a K. V., bytem J. Suka 12, Jablonec n. N. za cenu 330,-Kč/m2, tj. celkem 617.430,- Kč

VI.

Prodej bytů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

A. s c h v a l u j e

1) prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům v objektech:

byt č. příjmení, jméno rok narození kupní cena

Táboritská 6/2132

2132/01 B. Z. 1942 54.756,- Kč

2132/02 J. V. 1973 72.950,- Kč

M. V. 1973

2132/03 P. N. 1968 58.472,- Kč

D. N. 1966

2132/04 M. P. 1970 33.392,- Kč

2132/05 M. K. 1973 57.596,- Kč

M. K. 1976

2132/06 J. M. 1960 36.490.- Kč

Pražská 41/618

618/1 R. V. 1967 134.171.-Kč

M. V. 1971

618/2 J. Š. 1942 158.460,-Kč

618/4 L. S. 1969 115.437.-Kč

P. S. 1967

618/5 E. Š. 1929 116.653.-Kč

2) prodej neobsazené bytové jednotky č. 3394/8 v objektu č. p. 3394, Budovatelů 6, v Jablonci nad Nisou, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 219/32653 na společných částech domu a stavební parcele č. 4420 v k.ú. Jablonec nad Nisou paní V. Ř., bytem B. Němcové 8, Jablonec nad Nisou za celkovou kupní cenu 211.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

3) prodej neobsazené bytové jednotky č. 3715/3 v objektu č. p. 3715, Liberecká 49, v Jablonci nad Nisou, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 643/26194 na společných částech domu a stavební parcele č. 1175, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou paní P. S., bytem Podhorská 5, Jablonec nad Nisou za celkovou kupní cenu 515.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

B. n e s c h v a l u j e

prodej obřadní síně na hřbitově v Jablonci nad Nisou pro pana L. K.

VII.

Bezúplatný převod a výkup nemovitostí

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o bezúplatném převodu a výkupu nemovitostí :

A. s c h v a l u j e

1) výkup p.p.č. 209/4 o výměře 173 m2 v k.ú. Mšeno n.N. od Z. H., bytem Arbesova 78, Jablonec n.N. za cenu 200,- Kč/m2.

2) výkup částí p.p.č. 385/1 v k.ú. Rýnovice, geometrickým plánem nově označených jako p.p.č. 385/14 o výměře 2 m2 a p.p.č. 385/15 o výměře 7 m2 od AKT plastikářská technologie Čechy, spol. s.r.o., se sídlem Želivského 23/4599, Jablonec n.N., IČ: 25233009 za cenu 150,- Kč/m2.

B. m ě n í

usnesení č.V/2004/A/6 ze dne 7.10.2004 o bezúplatném převodu p.p.č. 1160 o výměře 2383 m2 a st.p.č. 4391 o výměře 126 m2 včetně objektu čp. 3579 ve vlastnictví ČR - Centrum služeb pro silniční dopravu, Letňanská 24, Praha 9, IČ: 70898219 na město Jablonec nad Nisou, a to tak, že se zavazuje pod smluvní pokutou 2.477.160,- Kč předmětné nemovitosti užívat po dobu 10ti let k provozování dětského dopravního hřiště a zajišťování dopravní výchovy dětí, popř. dospělých; a dále souhlasí s přechodem práv a povinnosti z pracovněprávních vztahů k zaměstnankyni I. P., bytem Boženy Němcové 2, Jablonec n.N. na město Jablonec n.N., a to k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po udělení souhlasu Ministerstva financí ČR.

C. n e s c h v a l u j e

1) výkup objektu č.p. 145, Sadová 25 se st.p.č. 2470 o výměře 569 m2 od Libereckého kraje, U Jezu 2a, čp. 642, Liberec, za cenu 6,5 mil. Kč

2) výkup objektu č.p. 1001, 28. října 18 se st.p.č. 901/1 o výměře 507 m2, dvojgaráže se st.p.č. 901/2 o výměře 118 m2 a p.p.č. 958/2 o výměře 605 m2 od Libereckého kraje, U Jezu 2a, čp. 642, Liberec, za cenu 4,6 mil. Kč

3) výkup objektu č.p. 2015, 28. října 23 se st.p.č. 1932 výměře 366 m2, p.p.č. 150/1 o výměře 748 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. od Libereckého kraje, U Jezu 2a, čp. 642, Liberec, za cenu 5,4 mil. Kč

VIII.

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.- darování movitého majetku ve správě

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o darování movitého majetku ve správě Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

A. s c h v a l u j e

bezúplatný převod movitého majetku ve správě Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. v celkové hodnotě 107.936.900,-- Kč, stanovené na základě znaleckého posudku č. 185/2005 znalcem Petrem Böhmem formou daru do vlastnictví Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. a to k datu 30.11.2005.

B. p o v ě ř u j e

starostu města RNDr. Jiřího Čeřovského podpisem darovací smlouvy.

IX.

Darování movitého majetku Městské divadlo Jablonec n.N. o.p.s.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o darování movitého majetku Městskému divadlu Jablonec n.N. a

s c h v a l u j e

darování movitého majetku Městskému divadlu Jablonec n.N. uvedeného v příloze důvodové zprávy v hodnotě 2 165 613,- Kč.

X.

Hodnocení plnění rozpočtu za III. čtvrtletí 2005

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

plnění rozpočtu Města Jablonce nad Nisou za III. čtvrtletí roku 2005.

XI.

Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za III. čtvrtletí roku 2005

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o správě portfolia cenných papírů za třetí čtvrtletí 2005 a

bere ji na vědomí.

XII.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva s SVS a. s.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál s názvem „Jablonec nad Nisou - kanalizace U Staré Lípy - I. etapa“ a

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následné uzavření smlouvy kupnímezi Městem Jablonec nad Nisou a Severočeskou vodárenskou společností a.s. na akci „Kanalizace U Staré Lípy“.

XIII.

Účelová dotace poskytnutá z rozpočtu odboru rozvoje

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu odboru rozvoje a

s c h v a l u j e

poskytnutí účelové dotace Ski klubu Jablonec nad Nisou.

XIV.

Rekonstrukce a přístavba sportovního areálu Střelnice v Jablonci nad Nisou - fotbalový stadion, tribuna východ - informace

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál oRekonstrukce a přístavbě sportovního areálu Střelnice v Jablonci nad Nisou - fotbalový stadion, tribuna východ a

A. s c h v a l u j e

dofinancování stavby tribuny východ v areálu Střelnice, tj. rozdíl mezi poskytnutou státní dotací a celkovou cenou díla podle realizační dokumentace stavby, v roce 2006.

B. u k l á d á

Mgr. Petru Karáskovi, místostarostovi města

zajistit financování dokončení stavby pro rok 2006.

XV.

Vytvoření městských insignií

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o vytvoření městských insignií a

A. s o u h l a s í

s vytvořením městských insignií

B. u k l á d á

1) Mgr. Jiřímu Rudolfovi, místostarostovi města

realizovat projekt tvorby insignií ve spolupráci s Městskou galerií My, SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou a archivem

2) Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi města

zařadit částku 210 tis. Kč do rozpočtu tak, aby byla součástí Projektu Jablonec nad Nisou 2006.

XVI.

Projekt Jablonec nad Nisou 2006

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

A. s c h v a l u j e

1) návrh projektu „Jablonec nad Nisou 20062005“ dle vlastní zprávy

2) finanční rámec na realizaci projektu ve výši 3 220 tis. Kč

3) zálohu na 1. čtvrtletí 2006 ve výši 750 tis. Kč s tím, že konečná částka na projekt bude projednána v rámci rozpočtu na rok 2006

B. p o v ě ř u j e

koordinací projektu „Jablonec nad Nisou 2006“ Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.

3) zásady pro přidělování příspěvků v rámci “Projektu Jablonec nad Nisou”

C. u k l á d á

Ing. Martě Procházkové Jablonec nad Nisou s.r.o.

zpracovat projekt „Jablonec nad Nisou 20062005“ a předložit ho na jednání Rady města dne 15.16. 12. 20052004 a na jednání ZM v lednu 2006.2005

XVII.

Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2005

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. s c h v a l u j e

1) poskytnutí finančního příspěvku pro DDM Vikýř Jablonec nad Nisou ve výši 15 000,- Kč na činnost jednotlivých sekcí při DDM Vikýř, dle návrhu Kulturní komise RM.

2) poskytnutí finančního příspěvku pro DDM Vikýř Jablonec nad Nisou ve výši 20 000,- Kč na provoz záchranné stanice pro handicapované volně žijící živočichy při DDM (10 000,- Kč) a na projekt „Zahrada Vikýře pro všechny“ (10 000,- Kč), dle návrhu Komise pro výchovu a vzdělávání RM.

3) poskytnutí finančního příspěvku pro DDM Vikýř Jablonec nad Nisou ve výši 10 000,- Kč na projekt „V.O.D.A“ - prevence SPJ, dle návrhu Komise prevence kriminality.

4) navýšení finančních prostředků na finanční příspěvky z rozpočtu města pro r. 2005 v celkové výši 400.000,- Kč (Komise humanitní péče 55 000,- Kč, Kulturní komise 130 000,- Kč, Komise pro sport a tělovýchovu 215 000,- Kč)

B. u k l á d á

1) Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi

uvolnit z rozpočtové rezervy města částku 400 000,- Kč do kapitoly 4000 k navýšení finančních prostředků na finanční příspěvky z rozpočtu města pro r. 2005.

2) Mgr. Jiřímu Rudolfovi, místostarostovi

předložit na jednání ZM dne 8. 12. 2005 návrh na poskytnutí finančních příspěvků jednotlivým subjektům.

XVIII.

Rozbor potřeby malometrážních bytů pro město Jablonec nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

b e r e n a v ě d o m í

Rozbor potřeby malometrážních bytů pro město Jablonec nad Nisou.

XIX.

Žádosti o dotace z programu SROP (Společný regionální operační program)

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené materiály Projekt: „Otevřené dveře“ a Projekt: „Informace pro všechny“ a

A. s c h v a l u j e

1) Finanční zabezpečení projektu Otevřené dveře ze strany Města v souladu s dotačními podmínkami programu SROP

2) Finanční zabezpečení projektu „Informace pro všechny“ ze strany Města v souladu s dotačními podmínkami programu SROP

B. b e r e n a v ě d o m í

záměr požádat o dotace z programu SROP.

C. u k l á d á

Mgr. Jiří Rudolfovi, místostarostovi města

1) zajistit přípravu a realizaci projektu Otevřené dveře v termínech uvedených v důvodové zprávě v případě poskytnutí dotace z fondu SROP

2) zajistit přípravu a realizaci projektu„Informace pro všechny“ v termínech uvedených v důvodové zprávě v případě poskytnutí dotace z fondu SROP

3) uplatnit financování realizace projektů v návrhu rozpočtu pro rok 2006.

XX.

Vydání obecně závazné vyhlášky č. 9/2005, o podmínkách k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o vydání obecně závazné vyhlášky upravující podmínky výkonu práce řidiče taxislužby ve městě Jablonci nad Nisou a

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku č. 9/2005 města Jablonce nad Nisou, o podmínkách k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Jablonce nad Nisou ve znění článku II. důvodové zprávy.

XXI.

Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a informativní zprávu o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

b e r e n a v ě d o m í.

XXII.

Přiznání odměn členům komisí RM, členům výboru ZM a přehled schůzové činnosti komisí, výboru a jednání RM a ZM

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A.bere na vědomí

informaci o schůzové činnosti výborů ZM, komisí RM, Rady a Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou

B.schvaluje

mimořádné jednorázové odměny pro členy výborů ZM a komisí RM za rok 2005 dle přílohy č. 5.

XXIII.

Dopisy občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

n e s c h v a l u j e

1) prominutí dluhu - poplatku z prodlení ve výši 50.000,-Kč přiznaného pravomocným a vykonatelným rozhodnutím Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 25.11.2003, č.j. 16 Ro 903/2003-12, právní moc dne 24.12.2003 pro R. V., nar. 8.1.1967, bytem Cvikovská 262, Jablonné v Podještědí.

2) prominutí dluhu - poplatku z prodlení ve výši 131.785,-Kč a nákladů řízení pro paní P. P., nar. 31.7.1976, bytem Prosečská 204, Jablonec nad Nisou.

3) prominutí dluhu - poplatku z prodlení ve výši 107.370,-Kč přiznaného pravomocným a vykonatelným rozhodnutím Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 2.2.1994, č.j. Ro 1115/93 - 6, právní moc 9.3.1994 pro K. S., nar. dne 23.5.1963, bytem Květinová 27, Jablonec nad Nisou

XXIV.

Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 27. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 6. října 2005.

XXV.

Kontrola plnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

XXVI.

Zastupitelstvo Města Jablonec n.N. projednalo předložený materiál a

s c h v a l u j e

1) program podpory terénní sociální práce na rok 2006 s celkovými náklady ve výši 447.866,- Kč

2) žádost o účelovou dotaci ve výši 240.000,- Kč

3) finanční spoluúčast Města Jablonec n.N. ve výši 207.866,- Kč.

Ing. Radovan Louda
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Petr Poborský
předseda návrhové komise

Vytvořeno 9.12.2005 12:50:35 | přečteno 2298x | Petr Vitvar