Zápis 08.09.2005

Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 8. září 2005 od 9.00 hodin.

Přítomno: 27 členů zastupitelstva města

Omluveni: Dr. Ing. Jaromír Drábek, Aleš Cholenský, Miroslav Pelta

Neomluveni:

Zapsala: Jana Matěchová

Ověřovatelé: Božena Caklová, MUDr. Jan Brandejský

Jednání 26. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, v 9.10 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomno 23 členů ZM. Přivítal poslankyni Parlamentu ČR Ing. Brynychovou.

Dále konstatoval, že zápis z 25. zasedání ZM byl ověřovateli podepsán bez připomínek.

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni paní Božena Caklová a MUDr. Jan Brandejský.

(21 - 0 - 0)

(nehlasoval 2)

RNDr. Čeřovský upozornil členy ZM, že bod č. 13) „Převod majetkového podílu společnosti Interma a.s. na nájemních bytech v Rybářské ulici“ bude projednáván v 10,30 hod. vzhledem k přítomnosti hostů, bod č. 15) „ Zpráva o plnění Koncepce bezpečnosti města a o činnosti Městské policie v Jablonci nad Nisou a Policie ČR za 1. pololetí roku 2005“ je naplánován na 11.30 hod. vzhledem k přítomnosti zástupců Policie ČR. Bod č.16) „Obecně závazná vyhláška č.7/2005“, jejímž předkladatelem je Mgr. Dymokurský, navrhuje připojit k bodu č. 13) vzhledem k tomu, že Mgr. Dymokurský bude přítomen projednávání tohoto bodu, ale jinak čerpá řádnou dovolenou.

Jelikož neměl k předloženému programu nikdo žádné připomínky ani doplnění, bylo o programu jednání hlasováno. Program byl schválen takto:

(21 - 0 - 0)

(nehlasoval 2)

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4) a) Zpráva o činnosti starosty města

b) Zpráva o činnosti místostarostů

5) Převody objektů

6) Prodej pozemků

7) Prodej bytů

8) Liniová věcná břemena

9) Finanční plnění smluv o prodeji

10) Plnění rozpočtu za I. pololetí roku 2005

11) Zhodnocení dočasně volných finančních prostředků

12) Postup při rozpočtových opatřeních - doplnění usnesení A/VIII/2 z 16.6.2005

13) Převod majetkového podílu společnosti Interma a.s. na nájemních bytech v Rybářské ulici

14) Obytný soubor Horní Proseč výstavba dalších nájemních bytů

15) Zpráva o plnění Koncepce bezpečnosti města a o činnosti Městské policie v Jablonci nad Nisou a Policie ČR za 1. pololetí roku 2005

16) Obecně závazná vyhláška č. 7/2005

17) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za I. pololetí roku 2005

18) Granty evropské investiční banky

19) Dlouhodobý plán oprav školských objektů

20) Fond na zlepšení úrovně bydlení: půjčky 2005

21) Rozdělení příspěvků z rozpočtu města v rámci Programu regenerace městské památkové zóny

22) Schválení změny IX a) územního plánu města Jablonec nad Nisou

23) Schválení XI změny platného územního plánu města Jablonec nad Nisou

24) Schválení XII změny územního plánu města Jablonec nad Nisou

25) Schválení zadání XVI změny platného územního plánu města Jablonec nad Nisou

26) Schválení zadání XVIII. změny platného územního plánu města Jablonec nad Nisou

27) Schválení podnětu na pořízení XXII změny územního plánu města Jablonec nad Nisou

28) OZV č. 6/2005, kterou se mění a doplňuje OZV č.5/2002 „O závazných částech ÚP města Jablonec nad Nisou“

29) a) Vzdání se bezúplatného převodu části pozemku pčk. 992 v k.ú. Proseč nad Nisou od Pozemkového fondu

b) Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva se Severočeskou vodárenskou společností a.s.

30) Přehled investičních akcí v centru města - informativní zpráva

31) Darování knih a propagačních materiálů Městské knihovně Jablonec n.N., p.o.

32) Změna příjemce finančních příspěvků z rozpočtu Města na rok 2005

33) Příprava projektu „Euroregion Foto“ a „Euroregion Propag“

34) Protipovodňová ochrana města Jablonec nad Nisou II. etapa programu „Prevence před povodněmi, 2007-2010“

35) Soutěž „O nejlépe zrekonstruované a nově postavené objekty v roce 2004 - 2005“ - symbolická finanční odměna

36) Valná hromada JTR a.s., SČE, a.s.

37) Změna ve složení výboru ZM

38) Dopisy občanů

39) INTERPELACE

Nové interpelace

40) Kontrola splnění usnesení

41) Diskuse

42) Schválení návrhu usnesení

43) Závěr

RNDr. Čeřovský dále informoval o materiálech předložených na stůl. Jimi jsou usnesení a zápis z rady města konané dne 25.8.2005, návrh usnesení dnešního jednání zastupitelstva, k bodům 24) a 26) stanovisko nadřízeného orgánu, tj. Kraje, a pozvánku na Jablonecké podzimní slavnosti.

Dále byli navrženi členové návrhové komise takto: předseda Ing. Dlouhý, členové: MUDr. Brandejský, paní Diringerová, paní Vocelová a paní Caklová.

(23 - 0 - 0)

(nehlasoval 0)

4) a) Zpráva starosty města

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský krátce okomonetoval svoji zprávu o činnosti.

Pan Pešek vznesl dotaz k hotelu Praha, objektu Musilových a požádal o konkrétnějí výstupy z jednání ohledně sinic na přehradě.

RNDr. Čeřovský k hotelu Praha sdělil, že zaslal na soud písemnou žádost o sdělení vyhlášení termínu konání dražby. Bylo mu sděleno, že případ řešil doktor Vlach, který je současné době na stáži na Krajském soudě v Liberci. Zde bude ještě cca měsíc. Doktor Valch projevil přání případ hotelu Praha dořešit, proto se dá usuzovat, že termín dražby by mohl být stanoven na podzim letošního roku.

Ohledně sinic na přehradě proběhlo jednání s vlastníkem, Povodí Labe, jak zlepšit stav vody na přehradě. Navštívili jsme společně Doksy, které nám po skončení sezóny poskytnou informace obsahující vyhodnocení opatření proti sinicím, která byla právě v Doksech provedena. Navštívil jsem i prof. Maršálka v Brně, který se problematikou sinic zabývá. S Ing. Jarouškem z Povodí Labe bylo dohodnuto, že v říjnu proběhne další jednání pracovní skupiny, která se scházela již před lety a byli v ní i zástupci rybářů. V těchto dnech se již začala vypouštět druhá, resp. první přehrada, čímž se umožní snížit hladinu vody ve druhé přehradě a odebrání sedimentů obsahujících fosforové naplaveniny cca ze čtyř pětin plochy. Na podzim se všichni zúčastnění dohodnou, jak pokračovat dál. Je zřejmé, že chemická cesta je pouze doplňkem, což potvrdil i prof. Maršálek. Je nutné řešit příčinu problému. Na tom se shodli všichni odborníci.

Problematika objektu Musilových byla postoupena do Brna k Nejvyššímu soudu. Je to cca rok. Ti mají rozhodnout, zda se jedná o soukromoprávní či veřejnoprávní spor. Zatím tak neučinili. Dle názoru našeho právního zástupce v této věci nám nezbývá, než čekat, jelikož Nejvyšší soud nemá určeny žádné termíny. Můžeme podat interpelaci k ministrovi vnitra.

(V 9.25 hod. přišel pan Šourek - přítomno 24 členů ZM)

Pan Berounský upřesnil, že pan Pleticha je JUDr. Ing.

(V 9.30 hod. přišla MUDr. Jörgová - přítomno 25 členů ZM)

MUDr. Jörgová se zeptala, co je příčinou vtékání modré vody do zátoky pod ABB Elektropragou a úhynu ryb v této lokalitě.

RNDr. Čeřovský odpověděl, že o tomto by věděli víc vodohospodáři. Zjistí, zda je hlášena nějaká havárie. Pokusí se ještě během dnešního jednání na tuto otázku odpovědět.

MUDr. Jörgová se dále zeptala na probíhající jednání s Ing. Jeníčkem ohledně jižního obchvatu.

RNDr. Čeřovský sdělil, že kromě jednání s Ing. Jeníčkem z Ředitelství silnic a dálnic proběhlo jednání s náměstkem Ministra dopravy. Zde jsem projednávali možnosti současného stavu. Nejprve musí být vypracovány přípravné studie a poté tato stavba zařazena do balíku předpokládaných investic státu. Vybudování jižního obchvatu si vyžádá změnu územního plánu kraje. Není v tuto chvíli známo, kdy bude tato změna projednána. Pokud se vše podaří, je optimální představa harmonogramu realizace I. etapy bez velkého hlavního tunelu v letech 2011 až 2012. Nezávisle na těchto jednáních proběhla schůzka se zástupcem Státního fondu dopravní infrastruktury na Kraji a je snaha o to, aby i tento orgán se podílel na financování stavby.

Pan Vostřák se zeptal na stanoviska obou stran při jednání mezi Městem a Spolkem přátel města.

RNDr. Čeřovský odvětil, že se jednalo pouze o ujasnění si, proč Spolek přátel města zastoupený jeho předsedou panem Pletichou se obrátil na odborníky ve věci vybudování muzea věnovaného kolejové dopravě v objektu vozovny ČSAD aniž by před tím oslovil majitele tohoto objektu, tj. ČSAD.

Pan Šourek se zeptal, zda dozorčí rada společnosti Plavecký bazén na svém jednání řešila otázku již tři roky trvajícího vytékání kondenzátu z topení do země. Mělo by se s tím něco dělat. Je přesvědčen že oprava by stála méně, než činí hodnota vyteklého kondenzátu.

RNDr. Čeřovský sdělil, že dozorčí rada se tímto tématem nezabývala. Projednávala výroční zprávu společnosti a účetní závěrku. Tato otázka spadá spíš do kompetencí správní rady a věří, že předseda správní rady společnosti tuto poznámku zaznamenal a bude ji řešit.

Paní Nováková se zeptala na průběh jednání se zástupci TJ Sokol. Jaký bude další osud sokolovny?

RNDr. Čeřovský sdělil, že si pozval zástupce TJ Sokol a ti mu potvrdili, že mají ekonomické problémy s provozem jak sokolovny, tak dalších svých zařízení. Poukázali na nízké ceny pronájmu Městské haly, které způsobily odliv jejich nájemců. Hledají proto řešení této situace zatím formou pronájmu. V tomto smyslu jednali se zástupci vietnamských obchodníků, kteří by měli zájem v sokolovně provozovat výherní hrací automaty. O prodeji objektu zatím neuvažují.

Ing. Louda se vrátil k poznámce pana Šourka a sdělil, že únik kondenzátu není věcí dozorčí rady. Správní rada o této skutečnosti ví a není pravdou, že do země unikne kondenzát vyšší hodnoty než by stála oprava. Celá věc spadá přímo pod ředitele bazénu a pod technické oddělení hospodářské správy. V současné době se připravují podklady a analýza. Až budeme mít závěry, můžeme tuto akci zařadit do rekonstrukce.

Mgr. Tulpa se zeptal na výsledek jednání s paní Zikmundovou.

RNDr. Čeřovský sdělil, že se na něho obrátila paní Zikmundová s problémem financování automobilu, který podporuje i Město. Na základě tohoto jednání byly osloveny firmy, v nichž má Město svůj podíl s žádostí o finanční pomoc. Podle zpětné vazby toto zafungovalo.

Starosta ještě informoval o anonymu, který je adresován starostovi a zastupitelům a v němž si pisatel stěžuje na vysoké hřbitovní poplatky.

4) b) Zpráva místostarostů

Mgr. Rudolf doplnil svoji zprávu o jednání, kterých se zúčastnil za poslední týden.

MUDr. Jörg se zeptal na osud denního stacionáře v Dlouhé ulici.

Mgr. Rudolf sdělil, že tento stacionář byl pobočkou organizace Senior Ústí nad Labem, která již tento stacionář nechce dále provozovat. Město má zájem o činnost tohoto druhu, proto jednal s paní Šormovou a dohadovali možnosti dalšího provozu. Do jednání byli vtaženi i zástupci Kraje, úřadu práce a městského úřadu. Hledá se řešení.

Mgr. Karásek neměl ke své zprávě žádné doplnění.

Pan Vostřák se zeptal na vyjádření z oblasti památkové péče k obrazu ve vlastnictví pana Formáčka.

RNDr. Varga odpověděl, že se jednalo o standardní šetření provedené panem Kurtinem, jehož závěry si vyžádalo Ministerstvo kultury.

Pan Berounský měl připomínku k RCL, Horké lince, kterou žádá pana Karáska, aby neuváděl nepravdivé informace.

Pan Karásek poděkoval za příspěvek a o stejné požádal i tzv. opozici.

Ing. Louda okomentoval svoji zprávu o činnosti.

Paní Vocelová se zeptala na průběh jednání s panem Musilem z firmy Eurocom

Ing. Louda odpověděl, že šlo o informativní schůzku, kdy pan Musil představil svoji firmu a záměr rozšířit plakátovací plochy v našem městě.

Pan Šourek se zeptal na objekt ve Slavíkovicích.

Ing. Louda sdělil, že se jedná o objekt cca 6 km od Jemnice. Získali jsme jej od Okresního bytového podniku a v současné době je využíván za účelem rekreace.

Ing. Dlouhý se zeptal na stav objektů hotelu Sport.

Ing. Louda odpověděl, že jsou celkem zachovalé, že do nich bylo v minulosti investováno na rozdíl od ostatního majetku TJ Liaz.

5) Převody objektů

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

RNDr. Čeřovský vyjádřil přesvědčení, že všichni obdrželi doplňující materiál vztahující se k prodeji objektu bývalé dětské nemocnice.

Bc. Frič navrhl stažení bodu A) prodej objektu v ulici 5. května 49 z důvodu nezaplacení kauce. Tento objekt by měl být projednáván na říjnovém zastupitelstvu. Dále neměl ke svému materiálu žádné další doplnění.

Mgr. Paukrtová oznámila, že bude podávat protinávrh k usnesení B) přeřazení objektu Liliová 13. Navrhne schválit přeřazení tohoto objektu do skupiny objektů prodávaných po bytech.

Další dotaz byl směřován k prodeji objektu v Bezručově ulici. Zastupitelstvo má rozhodnout mezi rezidencí hotelového typu, kde budou poskytovány nadstandardní služby, a hospicem. Postrádá v materiálu informaci, zda Město zjišťovalo poptávku po rezidenci hotelového typu. Sama si zjišťovala zkušenosti s paliativní péčí poskytovanou nemocnicí. Je na dobré úrovni, ale do budoucna je stejně zapotřebí vybudování hospice. Nemohou ho suplovat lůžka v LDN. Kraj zatím neuzavřel otázku hospice a dále zvažuje lokalitu jeho umístění v Libereckém kraji. Navíc dříve hospic zastupovalo občanské sdružení, které při jeho výstavbě počítalo s dotací státu a Kraje. Nyní do hry vstupuje soukromý subjekt. Vybudování rezidence si vyžádá změnu územního plánu, což může trvat i rok a za tuto dobu může investor i Město změnit svůj názor. Návrh firmy Adapta není v rozporu se současným platným územním plánem.

(v 9.55 hod. přišel Mgr. Žur - přítomno 26 členů ZM)

MUDr. Brandejský vystoupil se svým příspěvkem, v němž sdělil, že společnost, která je v likvidaci nebudí důvěru. Navíc nabízí polovinu ceny objektu. I spojení hospice se zábavným centrem mu připadá nevhodné. Umírající potřebují klid a malé děti jsou příliš hlučné. Z jeho pohledu je toto spojení nesmyslné a podporování tohoto záměru neodpovídá zdravotním zkušenostem.

Ing. Louda sdělil, že Město eviduje žádosti občanů na umístění v DPS, domovech důchodců. Stále převyšuje poptávka nad nabídkou. Navíc si myslí, že ve stávajících zařízeních jsou umístěni někteří solventnější lidé, kteří by uvítali možnost nabídky nadstandardních služeb. Otázka změny územního plánu není v rozporu s přípravami stavby.

Pan Berounský se přiklonil názoru paní Paukrtové a zajímal se o kritérium, které bylo hlavní při výběru zájemce o tento objekt.

Ing. Louda vysvětlil systém posuzování nabídek výborem pro hospodaření s majetkem města a sdělil panu Berounskému, že by se musel zeptat každého člena výboru zvlášť, aby ten mu sdělil, které kritérium bylo pro něho rozhodující.

Pan Vostřák sdělil, že firma v likvidaci v něm nebudí důvěru.

Mgr. Paukrtová se zeptala, zda otázka vybudování rezidence hotelového typu v Bezručově ulici byla předložena komisi humanitní péče k projednání.

Paní Nováková vystoupila za komisi humanitní péče a sdělila, že nikoli.

Pan Šourek vysvětlil, že není problém aktivovat firmu v likvidaci. Nevidí v tom problém.

MUDr. Jörg se zajímal o ekonomickou stránku provozu rezidence hotelového typu. Jaký bude příspěvek obyvatel této rezidence.

Ing. Louda odpověděl, že oba subjekty sdělily, že své projekty budou hradit částečně z vlastních zdrojů, částečně úvěrem od některého bankovního domu. Je přesvědčen, že banky neposkytnou úvěr nikomu, pokud nemají záruky na jeho vratnost. Podle informací, pokud si dobře pamatuje, by příspěvek obyvatele měl měsíčně činit cca 9 tis. Kč.

MUDr. Jörg řekl, že z toho vyplývá, že klientelu mohou tvořit i obyvatelé jiných měst než Jablonce. Dále podle jeho zjištění činí příspěvek obyvatele zařízení podobného typu cca 15 tis. Kč měsíčně. Již to určuje, kdo se do takového zařízení dostane.

Pan Berounský oznámil, že mluvil s některými členy výboru pro hospodaření s majetkem města a ti mu sdělili, že v materiálech nebyly uvedeny veškeré dostupné informace. Je to pravda?

Ing. Louda vysvětlil způsob tvoření materiálů pro jednání výboru.

MUDr. Brandejský vystoupil s příspěvkem, v němž sdělil, že v ČR žije 10% velmi bohatých lidí, kteří nemají na své blízké čas a není pro ně problém částku 15 tis. Kč platit. Tito lidé pak nebudou umístěni ve stávajících zařízeních a tak se uvolní místa pro sociálně slabší občany. Pro město to bude přínos.

Pan Niago Kamboro, zástupce firmy Adapta, požádal o vystoupení.

(17 - 0 - 4)

(nehlasovalo 5)

Pan Kamboro představil firmu Adepta. Sdělil, že firma je v likvidaci již deset let a pouze jeden notářský zápis stačí, aby byla oživena. Zjistil si, že společnost Bezručova Investiční, a.s. není zapsána v obchodním rejstříku. Ve svém projektu nepočítají se zábavou ale s rehabilitací, vyhřívaným bazénem. K poloviční ceně podal vysvětlení, že se jedná o sociální projet přínosný pro celé město na rozdíl od komerční rezidence určené úzké klientele. Hospic a rezidence jsou dva rozdílné podnikatelské záměry. Dále dodal, že včera jednali na Kraji a ten uvítal záměr firmy Adapta. Dle výsledků jednání dnešního zastupitelstva budou probíhat případná jednání s Krajem.

Ing. Louda upřesnil, že i když firma není zapsána v obchodním rejstříku neznamená, že neexistuje. Společnost Bezručova Investiční a.s. předložila zakladatelskou listinu, na jejímž základě již je oprávněna ke všem právním úkonům.

RNDr. Čeřovský dodal, že podle jeho informací je jednání ohledně zbudování hospice v Libereckém kraji ve fázi sběru dat. Kraj počítá s kapacitou hospice 20 lůžek. Záměr firmy Adapta, kombinace zařízení, je podle jeho názoru pro Kraj nepřijatelný. Pokud tomu tak není, ať zástupci firmy Adapta toto doloží písemným zápisem z konkrétního jednání se zástupci Kraje. Krajský úřad v otázce hospice ještě žádné rozhodnutí neučinil.

Mgr. Paukrtová vystoupila s připomínkou, že zastupitelstvo má rozhodnout o prodeji objektu Bezručova 43 společnosti Bezručova Investiční, a,.s., Ohradní 1224, Praha, přičemž tato firma právně neexistuje, jelikož není zapsána v Obchodním rejstříku. Navíc akcionáři firmy Kappel, a.s., která vystoupila na výboru pro hospodaření s majetkem města v této věci, jsou shodní s akcionáři Bezručovy Investiční a.s.. Podle ní společnost Bezručova Investiční a.s. právně neexistuje.

JUDr. Nesvadba vyjádřil souhlas s paní Paukrtovou v tom smyslu, že firma Bezručova Investiční opravdu v tuto chvíli v Obchodním rejstříku zapsána není.

Ing. Louda opětovně zdůraznil, že výboru byla předložena notářsky ověřená zakladatelská listina společnosti Bezručova Investiční a.s., a tudíž je tato společnost oprávněna k právním úkonům. Samotný prodej proběhne ve chvíli, až bude zapsána v Obchodním rejstříku.

Rozpoutala se diskuse na téma, zda společnost nezapsaná v Obchodním rejstříku je právně platná či ne.

Pan Poborský vystoupil s návrhem na ukončení diskuse, který byl přijat.

(19 - 2 - 3)

(nehlasovalo 2)

13) Převod majetkového podílu společnosti Interma a.s. na nájemních bytech v Rybářské ulici

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

RNDr. Čeřovský přivítal zástupce firmy Interma a.s. Ing. Plocka a Ing. Maixnera.

Bc. Frič okomentoval předložený materiál.

MUDr. Bransdejský zopakoval, že na červnovém jednání zastupitelstva byly sděleny závady a nyní se měl z materiálu dozvědět, kdo za ně může. Dočetl se, že za zatékání může plochá střecha. V materiálu je zároveň uvedeno, že pokud by byla střecha provedena pořádně, k zatékání by nedocházelo. Chybí mu v materiálu informace., kdo za to může. Jelikož Interma byla generálním dodavatelem, dá se usuzovat, že za vzniklé závady může ona a tudíž by je měla opravit.

RNDr. Varga upřesnil, že v části materiálu, kterou zpracovával odbor rozvoje, je uvedeno, že projekt byl konzultován s tehdejším vedoucím oddělení architektury a územního plánu panem Ing. Vlčkem, který rovněž rovnou střechu odsouhlasil. Ta byla potom stavebně povolena.

Pan Šourek se zeptal, kdo převezme závazky společnosti Interma, resp. kdo to zaplatí?

Ing. Pešek uvedl, že objekty mají prokazatelné závady a nový nabyvatel bude muset ze všeho nejdříve opravit střechu, aby objekty byly obyvatelné. Kdo to zaplatí? Je možné ještě tuto věc řešit v rámci záručních lhůt?

Bc. Frič upozornil na variantu II usnesení, kde je toto řešeno. Tzn., že opravu střechy zaplatí Interma.

RNDr. Čeřovský informoval o jednání klubu ODS, kde se shodli, že budou podporovat variantu II usnesení.

Pan Vostřák vyjádřil souhlas s návrhem RNDr. Čeřovského. Tím, že se zastupitelé přikloní k variantě II, poukáží na solidnost Města. Pokud se firma nabízí, že nedostatky opraví, tak by je měla určitě opravit.

16) Obecně závazná vyhláška č.7/2005

Předkládá: Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení MěÚ

Mgr. Dymokurský neměl k předloženému materiálu žádné doplnění.

Pan Vostřák zdůraznil důležitost existence domovního řádu. Není mu jasné, pokud bude domovní řád zrušen, kdo bude v domech uklízet. Podobné je to s úklidem na stanovištích kontejnerů. Nejsou obyvatel ale Města, a přesto mají obyvatelé povinnost danou domovním řádem na nich udržovat pořádek. Bude to tak, že domovní řád zůstane, nebo budou uzavřeny smlouvy mezi obyvateli a Městem? Jak je to s městskou policií, která nyní tvrdí, že řadu zásahů nemůže provádět, jelikož jsou pozastaveny OZV a v materiálu se píše, že OZV jsou nadřízeny příslušné zákony.

Mgr. Dymokurský odpověděl, že konkrétně domovní řád je souhrn obecních ustanovení obsažených v Občanském zákoníku. Chování obyvatel by mělo být zakotveno ve smluvním vztahu mezi pronajimatelem a nájemcem.

Pan Šourek se zeptal, jestli je již vytvořen jednoduchý dokument, který by nahrazovat domovní řád. Pokud ne, čím se budou lidé řídit?

Mgr. Dymokurský sdělil, že žádný dokument hotový není, lidé se budou řídit nájemní smlouvou.

Pan Šourek souhlasil se zrušením domovního řádu za podmínky, že se místo něj v domech vyvěsí něco jiného.

Ing. Pešek chápe důvody vedoucí ke zrušení domovního řádu, ale je proti tomu, aby jej nic nenahrazovalo.Městem by měl být vytvořen právní dokument, který by byl distribuován do všech objektů na území města. Čistota domů je vizitkou města. Ve společenství vlastníků existují kupní smlouvy a stanovy a nedovede si představit, že ty by obsahovaly náhražku domovního řádu.

Ing. Louda doplnil, že v situaci, kdy příslušná ministerstva nebo orgány Kraje ruší naše OZV, nemá cenu je vydávat. Každý vlastník objektu si musí domovní řád zakomponovat do nájemních smluv nebo do stanov. Provozní řád přehrady nebo domovní řád mohou být zveřejněny, ale nebude k ním OZV.

JUDr. Nesvadba oznámil, že chápe připomínky zastupitelů, ale domovní řád je pouze vnitřní předpis města Jablonce nad Nisou. Dle sdělení přestupkového oddělení nebyla za posledních pět let udělena pokuta z porušení domovního řádu. Pravidlo pro vydávaní právních předpisů je následující: způsob chování občanů je stanoven příslušnými zákony. Domovní řád umíme připravit a můžeme ho zveřejnit v objektech Města. Budou to ale pouze pravidla, jejichž porušení nelze postihovat, protože to budou pouze pravidla obce. Navíc všechny právní předpisy obce musí odpovídat právním normám vydaným nadřízenými orgány, ale na druhou stranu z nich nesmíme opisovat, ani je citovat.Protiprávní jednání občanů lze postihovat na základě příslušných zákonů.

Pan Vostřák podotknul, že podle toho, co bylo řečeno, plán zimní údržby je v rozporu se zákonem, který ukládá za povinnost každému majiteli přilehlé nemovitosti v zimně uklízet chodník. Mělo by tak činit i Město. Proč si Město může stanovit úseky komunikací, které nebude uklízet? Co se týče domovního řádu, nesouhlasí s tím, co bylo řečeno.

Mgr. Paukrtová podotkla, že podporuje navrhované řešení, které je jediné možné.

Ing. Louda dodal k zimní údržbě to, že plán zimní údržby je sestavován na základě Podmínek provozu na pozemních komunikacích.

14) Obytný soubor Horní Proseč výstavba dalších nájemních bytů

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Mgr. Karásek okomentoval předložený materiál a doplnil jej o informace obsažené v ekonomickém vyhodnocení záměru zpracovaném Ing. Fukalovou a Ing. Vítovou.

RNDr. Čeřovský zdůraznil, že v materiálu jsou popsány podmínky, za jakých se o finanční příspěvek žádá, za jakých se staví a za jakých Město byty pronajímá. Myslí si, že lokalita Horní Proseče byla obsazena obyvateli určité skupiny, jedná se družstevní bydlení. Nové objekty by byly určeny odlišné klientele. Soužití těchto dvou skupin by do budoucna mohlo přinést problémy. V materiálu jsou uvedeny podmínky výstavby platné v roce 2005, ty se mohou v příštím roce změnit. Navrhl hlasovat pouze o písmenu A usnesení.

Mgr. Paukrtová vyjádřila souhlas s RNDr. Čeřovským a podotkla, že v rámci Proseče se plánovala i výstavba rodinných domků. Nezapadl tento záměr?

Mgr. Karásek odpověděl, že nikoli, ale jeho realizace se váže na vybudování patřičné infrastruktury, především vodohospodářské. V nedávné minulosti zastupitelstvo uložilo Mgr. Karáskovi připravit financování vybraných lokalit pro zástavbu rodinnými domky. Mezi těmito lokalitami je i Horní Proseč. Nyní probíhají jednání s SVS a uvítal by, kdyby se již na příští rok podařilo některé akce zrealizovat.

6) Prodej pozemků

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

K tomuto bodu neměl předkladatel žádné doplnění a neproběhla žádná diskuse.

7) Prodej bytů

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

K tomuto bodu neměl předkladatel žádné doplnění a neproběhla žádná diskuse.

8) Liniová věcná břemena

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

K tomuto bodu neměl předkladatel žádné doplnění a neproběhla žádná diskuse.

9) Finanční plnění smluv o prodeji

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

K tomuto bodu neměl předkladatel žádné doplnění a neproběhla žádná diskuse.

10) Plnění rozpočtu za I. pololetí roku 2005

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda okomentoval předložený materiál.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

11) Zhodnocení dočasně volných finančních prostředků

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda okomentoval předložený materiál.

Paní Vocelová vznesla dotaz: ona když uzavře smlouvu s Českou spořitelnou a následně ji zruší, musí za tento úkon zaplatit poplatek. Chtěla vědět, zda toto platí i pro Město.

Ing. Louda vysvětlil, že s Českou spořitelnou byla podepsána smlouva o poskytnutí úvěru, podle které lze čerpat částku 250 mil. Kč postupně nebo jako celek. Těchto 250 mil. Kč je možné na přechodnou dobu zainvestovat nebo uložit na termínované vklady. Toto jsou ale podmínky pouze této konkrétní smlouvy.

Mgr. Paukrtová chtěla znát podrobnější informace o J&T Bank a.s.

Bc. Frič sdělil, že byly zjišťovány informace o J&T Bank a.s., k dispozici měli i výroční zprávy. Podle referencí se jedná o dravou investiční společnost zaměřenou na privátní financování.

Pan Berounský podotknut, že z nedávné minulosti známe případy, kdy zkrachovaly ty peněžní ústavy, které nabízely nejvyšší úroky. Z jeho pohledu není navrhované řešení bezrizikové.

Pan Šourek se zeptal, kolik Město vydělá na této zamýšlené finanční transakci.

Ing. Louda odpověděl nejprve k dotazu pana Berounského, že v dnešní době není nic na sto procent, vždy existuje určitá míra rizika. V případě J&T Bank a.s. je míra rizika malá, přiměřená. Na dotaz pana Šourka odpověděl, že řádově by Město vydělalo sta tisíce korun. Cílová částka je odvislá od výše vkladu a doby uložení peněz.

12) Postup při rozpočtových opatřeních - doplnění usnesení A/VIII/2 z 16.6.2005

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

K tomuto bodu neměl předkladatel žádné doplnění a neproběhla žádná diskuse.

17) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za I. pololetí roku 2005

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda okomentoval předložený materiál.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

18) Granty evropské investiční banky

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda okomentoval předložený materiál.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

(V 11.15 hod. přišel MUDr. Krsek - přítomno 27 členů ZM)

19) Dlouhodobý plán oprav školských objektů

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda okomentoval předložený materiál.

Mgr. Tulpa kladně hodnotil zpracování materiálu s tím, že jsou v něm zapracovány připomínky z minulých let. Vyjádřil naději, že na opravy škol půjde více peněz z rozpočtu Města, cca 80 mil. Kč ročně. Problémem budou objekty využívané školskými subjekty, které v současnosti spadají pod Kraj. Má informaci, že Kraj by je chtěl převést na obce.

Ing. Louda odvětil, že materiál byl tvořen střídmě vzhledem k možnostem rozpočtu Města. Proto je navrženo vyčlenit ročně z rozpočtu částku 50 mil. Kč .

Pan Berounský uvítal tento materiál, ale porovnal investice, které směřují do stadionu Střelnice s částkou, která by měla ročně jít do školských zařízení.

Pan Poborský sdělil názor, že vyčleněné finance by se v rozpočtu Města měly najít dřív než v horizontu deseti let.

MUDr. Krsek poznamenal, zda by nebylo ekonomičtější místo oprav stávajících budov postavit jednu novou.

Ing. Louda odpověděl, že technický stav žádné z uvedených budov není havarijní. Náklady na stavbu nové školy by byly větší než náklady na opravu pěti škol. Navíc je nutné zohlednit spádovost jednotlivých škol.

Paní Caklová ohodnotila předložený materiál kladně. Je třeba upřesnit jednotlivé kroky, kdy by všichni zúčastnění měli jednat rozumně tak, aby došlo ke shodě.

15) Zpráva o plnění Koncepce bezpečnosti města a o činnosti Městské policie v Jablonci nad Nisou a Policie ČR za 1. pololetí roku 2005

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský na jednání zastupitelstva přivítal zástupce Policie ČR, pplk. Posledníka, kpt. Jeřábka a kpt. Langa. Dále stručně okomentoval předložený materiál.

Bc. Rakouš upřesnil, že chodec je povinen k přechodu komunikace využívat místa k tomu určenému.

Pan Vostřák se zeptal, co je myšleno termínem „místo přecházení vozovky“.

Bc. Rakouš toto vysvětlil.

Dále se rozpoutala diskuse o způsobu řešení přestupků.

Pan Poborský sdělil, že o prioritě č.1, oblasti dopravy, již mluvil pan Vostřák. K prioritám 2 a 3 má připomínky, které spočívají v tom, objasněnost spáchaných trestných činů je malá a spousta oznámení se na Policii ČR ani nedostane, jelikož obyvatelé jejich nahlášení berou jako ztrátu času. Nato uvedl vlastní příklady.

JUDr. Posledník odpověděl, že Policie ČR má oddělení kontroly a stížností, kam lze všechny podobné připomínky směřovat. Policie může dělat jen to, co jí umožní zákon. Např. v řešení rušení nočního klidu by uvítal lepší spolupráci s městskou policií, oni sami mají málo zaměstnanců. Každý občan může využít bezplatné linky 158 nebo 112.

Pan Vostřák se zeptal na případ ukradené sošky z Piety umístěné v parku v ul. Mozartově. Byl čin zaznamenán na monitorovací kameře umístěné ve Mšeně?

RNDr. Čeřovský doporučil tento dotaz směřovat do bodu interpelace.

Dále se rozpoutala diskuse hájící více či méně práci obou policií.

20) Fond na zlepšení úrovně bydlení: půjčky 2005

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda stručně okomentoval předložený materiál.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

21) Rozdělení příspěvků z rozpočtu města v rámci Programu regenerace městské památkové zóny

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel neměl k tomuto materiálu žádné doplnění a k tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

22) Schválení změny IXa) územního plánu města Jablonec nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel neměl k tomuto materiálu žádné doplnění a k tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

23) Schválení XI změny platného územního plánu města Jablonec nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel neměl k tomuto materiálu žádné doplnění a k tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

24) Schválení XII změny územního plánu města Jablonec nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga upozornil na stanovisko nadřízeného orgánu předložené zastupitelům do desek. Dále neměl k tomuto materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

25) Schválení zadání XVI. změny platného územního plánu města Jablonec nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel neměl k tomuto materiálu žádné doplnění a k tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

26) Schválení zadání XVIII. změny platného územního plánu města Jablonec nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga upozornil na stanovisko nadřízeného orgánu předložené zastupitelům na stůl. Dále neměl k tomuto materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

27) Schválení podnětu na pořízení XXII. změny územního plánu města Jablonec nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga okomentoval předložený materiál.

Mgr. Paukrtová se zeptala, jaký je rozdíl mezi výrazy „doporučujeme“ a „akceptujeme“.

RNDr. Varga vysvětlil, že pokud návrh akceptujeme, nejsme proti, pokud návrh doporučujeme, sami jsme iniciátory změny.

28) OZV č.6/2005, kterou se mění a doplňuje OZV č.5/2002 „O závazných částech ÚP města Jablonec nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel neměl k tomuto materiálu žádné doplnění.

Pan Vostřák se ujistil, zda navrhovaná OZV není v rozporu se zákonem vzhledem k již projednávanému bodu o rušení OZV.

29) a) Vzdání se bezúplatného převodu části pozemku pčk.992 v k.ú. Proseč nad Nisou od Pozemkového fondu

b) Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva se Severočeskou vodárenskou společností a.s.

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga okomentoval předložený materiál.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

30) Přehled investičních akcí v centru města - informativní zpráva

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Mgr. Karásek okomentoval předložený materiál. Zmínil proběhlé výběrové řízení na varhany do kostela sv. Anny, na které je třeba počítat částku cca 6 mil. Kč. V ní je obsažena i instalace varhan.

Paní Vocelová poukázala na nevzhledné plechy nainstalované na budovu Centra obchodní spolupráce. Dále vznesla dotaz, zda by nešlo tyto oranžové plechy vyměnit za jiné, jelikož jí samotné, ani nikomu s kým mluvila, se nelíbí. Zeptala se na průběh rekonstrukce pavilonu A, kterou má provádět firma BAK. Ta nemůže s pracemi začít, jelikož v pavilonu A má svoje zázemí firma Skanska.

Mgr. Karásek k výměně plechů sdělil, že ty vyměnit lze, ale není jasné, jestli k tomu dojde. Je to otázka vkusu, každému se líbí něco jiného. Ohledně pavilonu A řekl, že ten se měl původně zbourat. Bylo rozhodnuto, že bude zachován a nyní mají probíhat dvě velké stavby vedle sebe, což vždy přináší komplikace. Pro Město je prioritní dostavba COS ve stanovených termínech. Pokud by přestěhováním zázemí Skansky byly termíny dokončení stavby COS ohroženy, pak ke stěhování nedojde.

Pan Vostřák oznámil, že dosud neviděl žádnou dokumentaci zpracovanou k přestavbě pavilonu A. Dále vyjádřil pochybnosti nad tím, že před schodištěm vedoucím k COS bude umístěno brouzdaliště s tryskami. Okolní povrch pak bude mokrý a kdo bude zodpovědný za případná zranění. Neviděl ani návrhy na kašnu, která by měla být umístěna na Dolním náměstí. Veřejnost o tomto také nic neví.

Mgr. Karásek odpověděl, že budoucí podoba pavilonu A byla zveřejněna na některém z minulých jednání zastupitelstva. Co se týká kašny na Dolním náměstí - nyní probíhá soutěž a po jejím uzavření bude veřejnost s výsledky seznámena.

Pan Berounský podotknul, že nová podoba COSu nezapadá mezi okolní domy. Dále vznesl připomínku k probíhající rekonstrukci Soukenné ulice, v jejímž rámci se rozšiřují chodníky a tím se zužuje vozovka. To způsobí problémy v dopravě. MHD již nyní na některých linkách kolabuje.

Mgr. Karásek poděkoval panu Berounskému za jeho názor, se kterým ovšem nesouhlasí.

Pan Vostřák připomenul, že žijeme v 21. století a současné budovy se nemohou podobat těm, které byly postaveny v minulosti. Se službami MHD je spokojen a nezaznamenal žádné problémy.

Ing. Louda reagoval na připomínku pana Berounského k rekonstrukci Soukenné ulice a sdělil, že dopravní stavby projektují lidé, kteří se tím zabývají. Navíc každá taková stavba ve městě probíhá ve spolupráci s Dopravním inspektorátem Policie ČR. V Soukenné ulici byly nejužší chodníky v celém městě, čímž neodpovídaly dnešním normám. Ohradil se proti tomu, že MHD kolabuje a řekl, že pan Berounský šíří poplašné zprávy.

Mgr. Karásek dodal, že navíc všechny záměry rekonstrukcí komunikací jsou předem konzultovány s ČSAD.

Pan Berounský poznamenal, že na linkách MHD dochází ke zpoždění a řidiči nestíhají.

31) Darování knih a propagačních materiálů Městské knihovně Jablonec n.N., p.o.

Předkládá: Mgr. Miroslava Rýžaková, ředitelka humanitního odboru

Mgr. Rýžaková okomentovala předložený materiál, přičemž zároveň sdělila důvody, proč je tento materiál předkládán zastupitelům ke schválení dodatečně.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

32) Změna příjemce finančních příspěvků z rozpočtu Města na rok 2005

Předkládá: Mgr. Miroslava Rýžaková, ředitelka humanitního odboru.

K tomuto materiálu neměla předkladatelka žádné doplnění a neproběhla k němu žádná diskuse.

33) Příprava projektu „Euroregion Foto“ a „Euroregion Propag“

Předkládá: Ing. Marta Procházková, jednatelka Eurocentra Jablonec n.N., s.r.o.

K tomuto materiálu neměla předkladatelka žádné doplnění a neproběhla k němu ani žádná diskuse.

34) Protipovodňová ochrana města Jablonec nad Nisou II. etapa programu „Prevence před povodněmi, 2007 - 2010“

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Mgr. Karásek stručně okomentoval předložený materiál.

Pan Vostřák sdělil, že nebezpečí povodní v Jablonci by mělo řešit Povodí Labe nikoli Město. Navíc neviděl nákres plánovaných opatření.

Mgr. Karásek odvětil, že Povodí Labe umí danou akci vyfinancovat z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Spoluúčast Města by byla stejná jako u dotovaných staveb.

Mgr. Paukrtová vznesla připomínku ke znění usnesení, které by mělo být naformulováno v tom smyslu, že zastupitelstvo schvaluje nebo neschvaluje daný záměr.

Pan Vostřák se zeptal, kdo spočítal případné škody způsobené povodní.

Mgr. Karásek odpověděl, že Ing. Vaníček, vedoucí krizového oddělení.

35) Soutěž „O nejlépe zrekonstruované a nově postavené objekty v roce 2004 - 2005“ - symbolická finanční odměna.

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský stručně okomentoval předložený materiál

Pan Vostřák vystoupil jako předseda komise MPZ a ke každému ohodnocenému objektu podal stručnou informaci.

36) Valná hromada JTR a.s., SČE, a.s.

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský okomentoval předložený materiál.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

37) Změna ve složení výborů ZM

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

K tomuto bodu neměl předkladatel žádné doplnění a neproběhla k němu žádná diskuse.

38) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta

K tomuto bodu neměl předkladatel žádné doplnění a neproběhla k němu žádná diskuse.

39) Interpelace

Předkládá: Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosty

Za nepřítomnou paní Kodytkovou přednesl uvedený materiál RNDr. Čeřovský. Z minulého jednání nebyly žádné interpelace. Nové interpelace předložil pan Vostřák a Ing. Pešek.

Interpelace pana Vostřáka:

1) jaký bude další osud projektu jabloneckého podnikatele na výstavbu drobných obchůdků pod kostelem na náměstí Dr. Farského.?

2) kdo je majitelem lávky přes Palackého ulici ve Mšeně? Kdo provede úklid, nátěry a opravy rozbitých skel?

3) Co zaznamenala policejní kamera při opakované krádeži andílků na soše Piety ve Mšeně.

Interpelace pana Peška: Jaký je osud stížnosti obyvatel domu U Kostela 17 a 19 na Kaufland?

40) Kontrola splnění usnesení

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

JUDr. Nesvadba neměl k předloženému materiálu žádné doplnění.

Pan Vostřák se pozastavil nad nesplněnými úkoly uloženými zastupitelstvem v roce 2001. Konkrétně usnesení ze dne 3.5.2001 - kruhová křižovatka ve Vrchlického sadech, a usnesení ze dne 13.12.2001 - program regenerace panelových sídlišť.

RNDr. Varga odpověděl, že v případě kruhové křižovatky stále platí původní územní plán. V případě regenerace panelových sídlišť je Město závislé na vyhlášení tohoto programu Ministerstvem pro místní rozvoj.

41) Diskuse

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

Pan Šourek připomenul, že dával podnět kontrolnímu výboru na prošetření opravy fasády ve vnitrobloku radnice. Dosud nedostal žádnou zpětnou informaci.

Pan Poborský kladně ohodnotil provedenou rekonstrukci komunikací v lokalitě kina Oko. Na druhou stranu vyjádřil politování, že stavební dozor při přebírání stavby přehlédl některé nedostatky, které mohou způsobit opětovné narušení povrchu komunikací. Konkrétně se jedná o způsob provedení kanalizace, kanalizačních vpustí, svodové vpustě od domů nejsou svedeny do kanalizace, napojení ulice Mlýnské na ulici Pod Skalkou, kde je schod. Dále se podělil o svoji zkušenost se získáváním povolení na stavbu plotu.

Paní Caklová podotkla, že by se měly vytvořit pravidla chování občanů a ta poté zveřejnit na příslušných místech. Jedná se hlavně o domovní řád, přehradu, Tyršův park. Dále vyjádřila požadavek na umístění zpomalovacích pruhů na Horní Proseči.

RNDr. Čeřovský odpověděl, že v říjnu bude ve městě probíhat měření rychlosti a lokalita Horní Proseče může být zahrnuta do sledovaných úseků.

Ing. Pešek upozornil na to, že ve městě je několik hodin a každé ukazují jiný čas.

Pan Berounský vznesl připomínku k současnému řešení výjezdů autobusů MHD z Dolního náměstí do ulice 5. května. Dalo by se to řešit technickým zařízením, které by rozeznávalo nápravy autobusů a spouštělo semafory.

Mgr. Karásek poděkoval za přínosný podnět.

42) Schválení návrhu usnesení

Ing. Dlouhý, předseda návrhové komise, předložil návrh usnesení členům ZM k odsouhlasení.

Zpráva o činnosti starosty města

I. usnesení pro 25 proti 0 zdrželi se 0

nehlasovali 0

Zpráva o činnosti místostarostů

II. usnesení pro 24 proti 0 zdrželi se 1
nehlasovali 2

Převody objektů - bod 1)

III. usnesení pro 16 proti 7 zdrželi se 4
nehlasovali 0

Převody objektů - bod 2) a 3)

III. usnesení pro 17 proti 4 zdrželi se 6
nehlasovali 0

Prodej pozemků

IV. usnesení pro 25 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 1

Prodej bytů

V. usnesení pro 25 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 1

Liniová věcná břemena

VI. usnesení pro 26 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

Finanční plnění smluv o prodeji

VII. usnesení pro 26 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

Plnění rozpočtu za I. pololetí roku 2005

VIII. usnesení pro 26 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

Zhodnocení dočasně volných finančních prostředků

IX. usnesení pro 20 proti 0 zdrželi se 6
nehlasovali 0

Postup při rozpočtových opatřeních - doplnění usnesení A/VIII/2 z 16.6.2005

X. usnesení pro 24 proti 0 zdrželi se 1
nehlasovali 1

Převod majetkového podílu společnosti Interma a.s. na nájemních bytech v Rybářské ulici

XI. usnesení pro 24 proti 0 zdrželi se 1
nehlasovali 1

Obytný soubor Horní Proseč výstavba dalších nájemních bytů

XII. usnesení pro 19 proti 0 zdrželi se 7
nehlasovali 0

Zpráva o plnění Koncepce bezpečnosti města a o činnosti Městské policie v Jablonci nad Nisou a Policie ČR za 1. pololetí roku 2005

XIII. usnesení pro 16 proti 2 zdrželi se 7
nehlasovali 1

Obecně závazná vyhláška č. 7/2005

XIV. usnesení pro 21 proti 0 zdrželi se 5
nehlasovali 0

Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za I. pololetí roku 2005

XV. usnesení pro 26 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

Granty evropské investiční banky

XVI. usnesení pro 24 proti 0 zdrželi se 1
nehlasovali 1

Dlouhodobý plán oprav školských objektů

XVII. usnesení pro 19 proti 1 zdrželi se 5
nehlasovali 1

Fond na zlepšení úrovně bydlení: půjčky 2005

XVIII. usnesení pro 23 proti zdrželi se
nehlasovali 1

Rozdělení příspěvků z rozpočtu města v rámci Programu regenerace městské památkové zóny

XIX. usnesení pro 23 proti zdrželi se
nehlasovali 1

Schválení změny IX a) územního plánu města Jablonec nad Nisou

XX. usnesení pro 23 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 1

Schválení XI změny platného územního plánu města Jablonec nad Nisou

XXI. usnesení pro 23 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 1

Schválení XII změny územního plánu města Jablonec nad Nisou

XXII. usnesení pro 23 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

Schválení zadání XVI změny platného územního plánu města Jablonec nad Nisou

XXIII. usnesení pro 22 proti 0 zdrželi se
nehlasovali 1

Schválení zadání XVIII. změny platného územního plánu města Jablonec nad Nisou

XXIV. usnesení pro 23 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

Schválení podnětu na pořízení XXII změny územního plánu města Jablonec nad Nisou

XXV. usnesení pro 23 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

OZV č. 6/2005, kterou se mění a doplňuje OZV č.5/2002 „O závazných částech ÚP města Jablonec nad Nisou“

XXVI. usnesení pro 23 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

Vzdání se bezúplatného převodu části pozemku pčk. 992 v k.ú. Proseč nad Nisou od Pozemkového fondu

Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva se Severočeskou vodárenskou společností a.s.

XXVII. usnesení pro 23 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

Přehled investičních akcí v centru města - informativní zpráva

XXVIII. usnesení pro 26 proti 0 zdrželi se 6
nehlasovali 1

Darování knih a propagačních materiálů Městské knihovně Jablonec n.N., p.o.

XXIX. usnesení pro 21 proti 0 zdrželi se 2
nehlasovali 0

Změna příjemce finančních příspěvků z rozpočtu Města na rok 2005

XXX. usnesení pro 21 proti 0 zdrželi se 2
nehlasovali 0

Příprava projektu „Euroregion Foto“ a „Euroregion Propag“

XXXI. usnesení pro 22 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 1

Protipovodňová ochrana města Jablonec nad Nisou II. etapa programu „Prevence před povodněmi, 2007-2010“

XXXII. usnesení pro 17 proti 0 zdrželi se 6
nehlasovali 0

Soutěž „O nejlépe zrekonstruované a nově postavené objekty v roce 2004 - 2005“ - symbolická finanční odměna

XXXIII. usnesení pro 22 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 1

Valná hromada JTR a.s., SČE, a.s.

XXXIV. usnesení pro 23 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

Změna ve složení výboru ZM

XXXV. usnesení pro 22 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

Dopisy občanů

XXXVI. usnesení pro 21 proti 0 zdrželi se 2
nehlasovali 0

Kontrola splnění usnesení

XXXVII. usnesení pro 23 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

43) Závěr

RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, ukončil 26. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou ve 14,45 hodin.

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

o v ě ř o v a t e l é :

Božena Caklová, MUDr. Jan Brandejský

V Jablonci nad Nisou, dne 13. září 2005

Vytvořeno 6.10.2005 11:35:29 | přečteno 2696x | Petr Vitvar