Usnesení 08.09.2005

Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 8. září 2005

I.

Zpráva starosty města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti starosty města

B. souhlasí

S připojením Města Jablonec nad Nisou k Evropskému dni bez aut

C. ukládá

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, starostovi města, podepsat Chartu 2005, která je přílohou důvodové zprávy

II.

Zpráva místostarostů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů a tyto

bere na vědomí.

III.

Převody objektů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodu objektů a

schvaluje

1) prodej objektu č. p. 3000 P. Bezruče 43 včetně stavební parcely č. 3050 a pozemkové parcely č. 964/8, vše k. ú. Jablonec nad Nisou, společnosti Bezručova Investiční, a.s., se sídlem Ohradní 1424/2b, Praha 4 za kupní cenu 10,700.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

2) zřízení předkupního práva k objektu č. p. 3000 P. Bezruče 43 včetně stavební parcely č. 3050 a pozemkové parcely č. 964/8, vše k. ú. Jablonec nad Nisou pro Město Jablonec nad Nisou, na základě kterého bude povinností kupujícího nabídnout prodávajícímu výše uvedené nemovitosti, pokud bude chtít tyto nemovitosti jakýmkoliv způsobem zcizit, byť i jen částečně, a to za stejných podmínek, za jakých byla uzavřena kupní smlouva mezi městem a zájemcem

3)náležitosti kupní smlouvy na prodej objektu č. p. 3000 P. Bezruče 43 včetně stavební parcely č. 3050 a pozemkové parcely č. 964/8, vše k. ú. Jablonec nad Nisou, a to:

a) právo prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy, jestliže nedojde k naplnění účelu, pro který byla kupní smlouva uzavřena, což jest zbudování a trvalé provozování seniorské rezidence hotelového typu s rozsáhlou nabídkou souvisejících služeb,

b) právo prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy, jestliže nebude kupujícím provedena rekonstrukce předmětných nemovitostí a zprovoznění domu seniorské rezidence nejpozději do tří let od podpisu kupní smlouvy.

IV.

Prodej pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji pozemků a

A. schvaluje

1) prodej p.p.č. 844/69 o výměře 22 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem stavby garáže panu J.D., bytem Jablonec n. N. za cenu 1000,- Kč/m², tj. celkem 22.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2) prodej p.p.č. 2152/1 o výměře 961 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady manželům H., bytem Jablonec n. N. za cenu 190,- Kč/m², tj. celkem 182.590,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3) prodej p.p.č. 528/7 o výměře 53 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem stavby opěrné zdi do ideálního spoluvlastnictví s tímto podílem manželé Ž., bytem Jablonec n. N. ideální ½ a manželé S., bytem Jablonec n. N. ideální ½ za cenu 250,- Kč/m2, tj. celkem 13.250,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4) prodej p.p.č. 2704 o výměře 125 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem přístupu panu P.K., bytem Jablonec n. N. za cenu 300,- Kč/m2, tj. celkem 37.500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

5) schválit směnu p.p.č. 2284/3 o výměře 19 m2 a p.p.č. 2284/4 o výměře 10 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. ve vlastnictví Města Jablonce n. N. za p.p.č. 17/4 o výměře 29 m2 v k.ú. Jablonec n. N.ve vlastnictví společnosti Hotel Zlatý lev,s.r.o, IČO 25472461, se sídlem Kostelní 19/1, 46601 Jablonec nad Nisou bez finančního vyrovnání.

6) dohodu o zrušení věcného břemene přes p.p.č. 755/178 v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví společnosti SPEKTA, spol. s r.o., IČO 49900650, se sídlem Antonína Chvojky 2140/8, 46601 Jablonec nad Nisou ve prospěch p.p.č. 755/158, 755/160 vše v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví Města Jablonce n. N.

7) zřízení věcného břemene přes p.p.č. 958/1 v k.ú. Jablonec n. N. spočívající v umístění a vedení vodovodního potrubí a tomu odpovídajícím právu vstupovat a vjíždět na tyto pozemky za účelem provedení kontroly, oprav a údržby vodovodního potrubí za jednorázovou úplatu ve výši 20.587,50 Kč ve prospěch každého vlastníka průmyslového objektu č.p. 1973, Jablonec nad Nisou, stojícího na st.p.č. 1916, v k.ú. Jablonec nad Nisou, jehož současným vlastníkem je akciová společnost PRECIOSA, IČO 00012556, se sídlem Opletalova č.p. 3197, Jablonec nad Nisou.

B. neschvaluje

1) prodej části p.p.č. 303 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Jablonec n. N za účelem pozemku pod trafikou panu P.N., bytem Jablonec n. N.

2) prodej části st.p.č. 816/1 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem přístupu paní B.K., bytem Jablonec n. N.

3) prodej části p.p.č. 1490 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem zahrady manželům K., bytem Jablonec n. N.

4) prodej části p.p.č. 1125/1 o výměře cca 1500 m2 v k.ú. Proseč n. N. za účelem výstavby rodinného domu paní B.M., bytem Liberec.

5) části st.p.č. 707 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby plotu Židovské obci Liberec, IČO 44224371, se sídlem Rumjancevova 1362, Liberec 1.

6) prodej p.p.č. 2738 o výměře 863 m2 a p.p.č. 2737 o výměře 170 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby dvougaráže, panu S.Š., bytem Jablonec n. N.

V.

Prodej bytů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

A. schvaluje

1) prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům v objektech:

byt č. příjmení, jméno kupní cena

Liberecká 47/3716

3716/37 J.T. 86.521,- Kč

Revoluční 15a/1315

1315/01 L.S. 88.853,- Kč

1315/02 J.B. 239.270.- Kč

J.B

1315/05 R.H. 87.485.-Kč

M.H.

Liberecká 52/3417

3417/16 J.Š. 83.325.-Kč

H.Š.

Budovatelů 8/3395

3395/19 I.P. 124.538.-Kč

I.P.

2) prodej neobsazené bytové jednotky č.3429/12 v objektu č. p. 3429 Liberecká 28 v Jablonci nad Nisou, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 616/22843 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 4334 a 4333 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou, paní V.K., bytem Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 500.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

B. neschvaluje

1) snížení kupní ceny bytové jednotky č. 618/1 v objektu č.p. 618 Pražská 41, Jablonec nad Nisou, pro manžele V.

2) dodatečné poskytnutí slevy z kupních cen bytových jednotek v objektu č.p. 1232 Podhorská 65, Jablonec nad Nisou

VI.

Liniová věcná břemena

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o liniových věcných břemenech a

schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2563/1 v k.ú. Jablonec n.N. (ul. E.Floriánové) pro ČESKÝ TELECOM, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČ: 601 93 336 a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví ve výši 72,- Kč/m2

VII.

Finanční plnění smluv o prodeji

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o finančním plnění smluv o prodeji a

schvaluje

uznání proinvestovaní částky ve výši 300.000,- Kč panu Janu Králíkovi z kupní ceny objektu č.p.3109, Novoveská 1, Jablonec nad Nisou, dle kupní smlouvy

VIII.

Plnění rozpočtu za I. pololetí roku 2005

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

plnění rozpočtu Města Jablonce nad Nisou za I. pololetí roku 2005

IX.

Zhodnocení dočasně volných finančních prostředků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o možnostech zhodnocení dočasně volných finančních prostředků a

A. schvaluje

investování volných finančních prostředků formou termínovaných vkladů, a to opakovaně, pokud nabízená sazba na termínovaném vkladu bude vyšší než sazba na běžném účtu nebo úrok placený za čerpané úvěrové prostředky.

B. ukládá

Ing. Radovanu Loudouvi, místostarostovi

zpracovat rozpočet města na rok 2006 včetně harmonogramu čerpání výdajů s přesností na měsíce běžného roku tak, aby byly splněny podmínky pro vyšší zhodnocování dočasně volných finančních prostředků města.

X.

Postup při rozpočtových opatřeních - doplnění usnesení A/VIII/2 z 16.6.2005

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o posílení pravomoci správce kapitoly 3000 při provádění rozpočtových opatření a

schvaluje

doplnění usnesení A/VIII/2 z 16.6.2005 takto:

- správce kapitoly 3000 může provádět rozpočtová opatření ve výdajové části rozpočtu v rámci ÚZ 98072 tak, že v průběhu roku může k položce 5410 (sociální dávky) měnit ODPA dle skutečné potřeby čerpání sociálních dávek, aniž by se změnil celkový objem rozpočtu

XI.

Převod majetkového podílu společnosti Interma a.s. na nájemních bytech v Rybářské ulici

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

1) převod majetkového podílu firmy Interma a.s. na 52 nájemních bytech v Rybářské ulici v Jablonci nad Nisou na Město Jablonec nad Nisou za podmínky ukončení smlouvy o sdružení finančních prostředků a po provedení opravy střešních konstrukcí na náklad společnosti Interma a.s.

2) navýšení rozpočtu města na výkupy objektů ve výši kupní ceny na úkor rozpočtové rezervy města

3) převzetí závazků plynoucích z hypotéčního úvěru

XII.

Obytný soubor Horní Proseč výstavba dalších nájemních bytů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Obytném souboru Horní Proseč - výstavba dalších nájemních bytů

schvaluje

záměr realizace Obytného souboru Horní Proseč - výstavba dalších 62 nájemních bytů

XIII.

Zpráva o plnění Koncepce bezpečnosti města a činnosti Městské policie v Jablonci nad Nisou a Policie ČR za I. pololetí roku 2005

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A. schvaluje

zprávu o plnění Koncepce bezpečnosti za 1. pololetí roku 2005

B. bere na vědomí

1. zprávu o činnosti Městské policie v Jablonci nad Nisou za 1. pololetí roku 2005

2. zprávu o činnosti Policie ČR za 1. pololetí roku 2005

XIV.

Obecně závazná vyhláška č. 7/2005

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o vydání obecně závazné vyhlášky č. 7/2005 a

vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 7/2005, kterou se zrušují obecně závazná vyhláškač.1/1995, kterou se vydává domovní řád, obecně závazná vyhláška č. 3/1997, o provozním řádu pro přehradní nádrž Mšeno v Jablonci nad Nisou a přilehlé rekreační území,obecně závazná vyhláška č. 7/1999, o povolování reklam ve městě,obecně závazná vyhláška č. 1/2001, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy a o označování budov čísly,obecně závazná vyhláška č. 3/2001, o provozním řádu pro městský park „Tyršovy sady“ v Jablonci nad Nisou,obecně závazná vyhláška č. 6/2001, o stanovení provozní doby,obecně závazná vyhláška č. 2/2002, kterou se mění a doplňuje OZV č. 6 „o stanovení provozní doby“, ve znění části II. důvodové zprávy.

XV.

Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za I. pololetí roku 2005

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o správě portfolia cenných papírů za první pololetí roku 2005 a

bere ji na vědomí

XVI.

Granty evropské investiční banky

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o možnostech přijetí dodatečného grantu pro financování projektů ze zdrojů Evropské investiční banky a

A. schvaluje

podání Žádosti o zařazení jednotlivých projektů dle důvodové zprávy na straně č. 5 - 6 do programu Podpora rozvoje komunální infrastruktury, které Česká spořitelna, a.s. zprostředkovává na základě smlouvy uzavřené s Evropskou investiční bankou;

B. ukládá

RNDr. Jiří Čeřovskému, starostovi města

a Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi města

podepsat dodatek k úvěrové smlouvě, který se uzavírá spolu se Žádostí o zařazení do programu Podpora rozvoje komunální infrastruktury.

XVII.

Dlouhodobý plán oprav školských objektů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o plánu oprav školských objektů

A. schvaluje

princip postupné obnovy školských objektů uvedených v příloze tohoto materiálu pod názvem „Dlouhodobý plán oprav školských objektů“

B. ukládá

Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi města

1) zapracovat do rozpočtu města ročně 55 mil.Kč na plánované rekonstrukce a opravy školských objektů

2) zahájit postupnou realizaci oprav

3) zahájit jednání o převodu objektů ostatních školských zařízení mimo MŠ a ZŠ na Liberecký kraj.

XVIII.

Fond na zlepšení úrovně bydlení: půjčky 2005

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o „Fondu na zlepšení úrovně bydlení: půjčky 2005“ a

schvaluje

1) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi V., bytem Jablonec nad Nisou, ve výši 350 000,- Kč se splatností 4 roky - do 31.12.2009 s úrokovou sazbou 4 % p.a., s účelem zřízení plynového, elektr., popř. jiného ekolog. topení ve stávajícím domě (kód 02) na nemovitost č.p. 129 Vrkoslavická 17 v Jablonci nad Nisou

2) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi V., bytem Jablonec nad Nisou, ve výši 250 000,- Kč se splatností 6 let - do 31.12.2011 s úrokovou sazbou 6% p.a., s účelem vestavba bytu do půdního prostoru (kód 52) na nemovitost č. p. 1585, Podzimní 40 v Jablonci nad Nisou

XIX.

Rozdělení příspěvků z rozpočtu města v rámci Programu regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o rozdělení příspěvku z rozpočtu města v rámci Programu regenerace MPZ a

schvaluje

poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši 40 tis. Kč na rekonstrukci fasády objektu Lidická 11/1503 v Jablonci nad Nisou ve vlastnictví manželů L.

XX.

Schválení změny IX. a) územního plánu města Jablonec nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o průběhu veřejnoprávního projednání změny č. IX.a platného územního plánu města Jablonce nad Nisou a

A. schvaluje

v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

Změnu funkčního využití částí pozemků:

 • pčk. 1108/1 - jihozápadní část, 1109 - severní část a 1110 v k.ú. Mšeno nad Nisou z kategorie SZ - sportovní stadiony kryté na zastavitelné plochy kategorie OO - velkoplošná obchodní zařízení,
 • pčk. 1109 - jižní část z kategorie P - parkoviště na zastavitelné plochy kategorie OO - velkoplošná obchodní zařízení,
 • pčk. 1108/1 - jižní část z kategorie ZR - zahrádkářské kolonie, P - parkoviště a PL - veřejná, izolační zeleň na zastavitelné plochy kategorie OO - velkoplošná obchodní zařízení,
 • pčk. 347 - severovýchodní část v k.ú. Mšeno nad Nisou kategorie ZR - zahrádkářské kolonie na plochu nezastavitelnou v kategorii PL - veřejná, izolační zeleň,
 • pčk. 340/2, 340/3, 340/4 - jižní část v k.ú. Mšeno nad Nisou kategorie komunikace na plochy zastavitelné v kategorii S1 - smíšené bydlení,
 • pčk. 340/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou kategorie S1 - smíšené bydlení na zastavitelnou plochu kategorie komunikace.

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

 • B1 - komplexní urbanistický návrh
 • B4.2. - výkres životního prostředí
 • B12 - výkres zemědělského půdního fondu
 • B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu,

B. bere na vědomí

stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování s tím, že připomínky v něm uplatněné jsou respektovány,

C. ukládá

Mgr. Petru Karáskovi, místostarostovi

předložit ZM Jablonce nad Nisou Obecně závaznou vyhlášku města o schválení změny č. IX.a platného územního plánu.

XXI.

Schválení XI. změny platného územního plánu města Jablonec nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o průběhu veřejnoprávního projednání XI. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou a

A. schvaluje

v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

Podbod č. 1)

- změnu funkčního využití pozemku pčk. 66/1,2, 67 v k.ú. Proseč nad Nisou z ploch nezastavitelných v kategorii PL - izolační veřejná zeleň na plochy zastavitelné v kategoriiB1, B2 - bydlení v rodinných domech - městského typu.

- vymezení institutu veřejně prospěšné stavby VPS č. 57 - stávající komunikace na částech pozemků pčk. 66/1 a 67 v k.ú. Proseč nad Nisou

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

 • B1 - komplexní urbanistický návrh
 • B4.2. - výkres životního prostředí
 • B12 - výkres zemědělského půdního fondu
 • B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

Podbod č. 2) změnu funkčního využití pozemků pčk. 471/1,2 a stpčk. 103 v k.ú. Kokonínz ploch zastavitelných v kategorii BV - bydlení venkovského typu na plochy zastavitelné v kategorii ZR - zahrádkářské kolonie.

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

 • B1 - komplexní urbanistický návrh
 • B4.2. - výkres životního prostředí
 • B12 - výkres zemědělského půdního fondu
 • B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

Podbod č.3) změnu funkčního využití pozemků pčk. 1465/3,4,5,6,7,8,9 v k.ú. Proseč nad Nisouz ploch rezervních zastavitelných v kategorii B2 - plochy rodinných domů městského typu na plochy zastavitelné kategorii ZR - zahrádkářské kolonie.

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

 • B1 - komplexní urbanistický návrh
 • B4.2. - výkres životního prostředí
 • B12 - výkres zemědělského půdního fondu
 • B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

Podbod č.4) změnu funkčního využití pozemků pčk. 1424, 1425, 1432/1, 1433 v k.ú. Proseč nad Nisou z ploch nezastavitelných kategorie PL - izolační veřejná zeleň na plochy zastavitelné v kategorii BV - bydlení venkovského typu.

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

 • B1 - komplexní urbanistický návrh
 • B4.2. - výkres životního prostředí
 • B12 - výkres zemědělského půdního fondu
 • B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

Podbod č.5) - vypuštěn

Podbod č.6) vymezení institutu veřejně prospěšné stavby na vymezeném úseku Severní tangenty - od budoucí okružní křižovatky ulic Palackého x Pod Přehradou až ke křižovatce Chečického x Podhorská

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

 • B1 - komplexní urbanistický návrh
 • B4.2. - výkres životního prostředí
 • B12 - výkres zemědělského půdního fondu
 • B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

Podbod č.7 ) vypuštění rezervní trasy komunikace „Prosečská radiála“ z platného územního plánu města

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

 • B1 - komplexní urbanistický návrh
 • B4.2. - výkres životního prostředí
 • B12 - výkres zemědělského půdního fondu
 • B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

Podbod č.8 ) výjimečně přípustnou funkci - výstavbu bytového domu na pozemku pčk. 266/5 v k.ú. Rýnovice, a tov rámci plochy zastavitelné kategorie VD - drobná výroba

Změna je zapracována do textové části závazných regulativů Vyhlášky o závazných částech územního plánu, Oddíl III., Části území bloky.

Podbod č.9 ) změnu funkčního využití pozemků pčk. 1180/1, 1880/6, 1880/8, 1880/12 a stpčk. 5367, 5368, 5369, 5370, 1484, 5372 v k.ú. Jablonec nad Nisou z ploch zastavitelných v kategorii SZ - sportovní stadiony kryté, na plochy zastavitelné v kategorii OS - školy základní

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

 • B1 - komplexní urbanistický návrh
 • B4.2. - výkres životního prostředí
 • B12 - výkres zemědělského půdního fondu
 • B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

B. bere na vědomí

stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování s tím, že připomínky v něm uplatněné jsou respektovány

C. ukládá

Mgr. Petru Karáskovi, místostarostovi

předložit ZM Jablonce nad Nisou Obecně závaznou vyhlášku města o schválení XI. změny platného územního plánu.

XXII.

Schválení XII. změny územního plánu města Jablonec nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o průběhu veřejnoprávního projednání XII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou a

A. schvaluje

v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

- změnu funkčního využití částí pozemků:

 • pčk. 263 v k.ú. Rýnovice (střední část) z ploch komunikační sítě na plochu v kategorii P - parkoviště
 • pčk. 263 v k.ú. Rýnovice (východní část) z ploch komunikační sítě na plochu v kategorii UL - nezastavitelná plocha přírodní ochrany - lokání systém ekologické stability
 • pčk. 264 v k.ú. Rýnovice - z ploch komunikační sítě na funkci cesty
 • pčk. 266/1 (jihozápadní část), pčk. 269 (severní část), pčk. 299 (jižní část), pčk. 303/1 (severní část), pčk. 300 (východní část), pčk. 303/2 (severní část), stpčk. 302/1 (západní část), pčk. 188/1 (střední část) vše v k.ú. Rýnovice z ploch komunikační sítě na plochy kategorie S2 - plochy smíšeného bydlení
 • pčk. 268 (jižní část), v k.ú. Rýnovice z ploch komunikační sítě na plochy kategorie VD - lehká drobná výroba
 • pčk. 188/1 (západní část), 188/2, 200, stpčk. 199 v k.ú. Rýnovice z ploch kategorie PK (parky) na plochy kategorie S2 - plochy smíšeného bydlení

- vypuštění veřejně prospěšné stavby č.45 - stavba komunikačního spojení Liaz, Ostrý roh - Janovská

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

 • B1 - komplexní urbanistický návrh
 • B4.2. - výkres životního prostředí
 • B12 - výkres zemědělského půdního fondu
 • B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu,

B. bere na vědomí

stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování s tím, že připomínky v něm uplatněné jsou respektovány,

C. ukládá

Mgr. Petru Karáskovi, místostarostovi

předložit ZM Jablonce nad Nisou Obecně závaznou vyhlášku města o schválení XII. změny platného územního plánu.

XXIII.

Schválení zadání XVI. Změny platného územního plánu města Jablonec nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o průběhu veřejnoprávního projednání Návrhu zadání XVI. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou a

schvaluje

v souladu s § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zadání XVI. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou.

XXIV.

Schválení zadání XVIII. Změny platného územního plánu města Jablonec nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o průběhu veřejnoprávního projednání Návrhu zadání XVIII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou a

schvaluje

v souladu s § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) toto zadání.

XXV.

Schválení podnětu na pořízení XXII. změny územního plánu města Jablonec nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o podnětu k pořízení XXII. změny územního plánu města Jablonec nad Nisou a v souladu se zněním § 31, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

schvaluje

podnět na pořízení XXII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou.

XXVI.

OZV č. 6/2005, kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/2002 „O závazných částech ÚP města Jablonec nad Nisou“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

vydává

ve smyslu § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2005, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“.

XXVII.

Vzdání se bezúplatného převodu části pozemku pčk. 992 v k.ú. Proseč nad Nisou od Pozemkového fondu

Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva se Severočeskou vodárenskou společností a.s.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál

schvaluje

1) vzdání se Města Jablonce nad Nisou bezúplatného převodu části pozemku pčk. 922 v k.ú. Proseč nad Nisou o který žádalo v souladu s §5 zákona č. 95/99Sb. o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, a to výhradně ve prospěch pana M.M., bytem Jablonec nad Nisou.

2) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následné uzavření smlouvy kupnímezi městem Jablonec nad Nisou a Severočeskou vodárenskou společností a.s.

XXVIII.

Přehled investičních akcí v centru města - informativní zpráva

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o investičních akcí v centru města Jablonce nad Nisou

A. bere na vědomí

předloženou zprávu o investičních akcí v centru města

B. ukládá

Mgr. Petru Karáskovi, místostarostovi

zajistit realizaci rekonstrukce pavilonu „A“ s vybraným dodavatelem podle výsledku výběrového řízení

XXIX.

Darování knih a propagačních materiálů Městské knihovně Jablonec n.N., p.o.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

darování knih a propagačních materiálů v celkové hodnotě Kč 869.858,34 Městské knihovně Jablonec nad Nisou, p. o. k datu 7. 7. 2005.

XXX.

Změna příjemce finančních příspěvků z rozpočtu Města na rok 2005

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

1) neposkytnutí schválených finančních příspěvků ve výši 40 000,- Kč pro TJ SOKOL Jablonec nad Nisou - oddíl florbalu (ZM 3.3. a 14.4. 2005)

2) poskytnutí a použití těchto finančních příspěvků pro FBC CampuS Jablonec nad Nisou na stejné účely a akce.

XXXI.

Příprava projektu „Euroregion Foto“ a „Euroregion Propag“

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou projednalo předložený materiál o přípravě projektu „Euroregion Foto“ a „Euroregion Propag“ do programu iniciativy Společenství Interregn IIIA, Česká republika - Polsko - Fond mikroprojektů a

A. schvaluje

 1. podání projektu „Euroregion Foto“
 2. finanční krytí realizace projektu „Euroregion Foto“
 3. podání projektu „Euroregion Propag“
 4. finanční krytí realizace projektu „Euroregion Propag“

B. ukládá

Ing. Martě Procházkové, ředitelce Eurocentra Jablonec nad Nisou

 1. uplatnit financování realizace projektu „Euroregion Foto“ v návrhu rozpočtu pro rok 2006
 2. uplatnit financování realizace projektu „Euroregion Propag“ v návrhu rozpočtu pro rok 2006

XXXII.

Protipovodňová ochrana města Jablonec nad Nisou II. etapa programu „Prevence před povodněmi, 2007-2010“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Protipovodňové ochraně města Jablonec n. N.- II. etapa programu „Prevence před povodněmi, 2007 - 2010

A bere na vědomí

1) akce Protipovodňová ochrana města je v zájmu města Jablonec n. N.

2) akce zlepší protipovodňovou ochranu města

B. schvaluje

závazek města Jablonec n.N., že pro realizaci akce projedná a zabezpečí potřebné pozemky

XXXIII.

Soutěž „O nejlépe zrekonstruované a nově postavené objekty v roce 2004 - 2005“ - symbolická finanční odměna

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o soutěži o nejlépe zrekonstruovaný objekt za rok 2005 a

A. schvaluje

přidělení symbolické finanční odměny prvním třem vítězům soutěže

„O nejlépe zrekonstruované a nově postavené objekty v roce 2004-2005 dle důvodové zprávy

B. ukládá

Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi

zařadit do rozpočtových změn na jednání ZM 6. října t.r. přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 9000 - kancelář starosty dle důvodové zprávy

XXXIV.

Valná hromada JTR a.s., SČE a.s.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o konání valné hromady společností JTR a.s., SČE a.s. a

A. bere ji na vědomí

B. deleguje

dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb. na valnou hromadu JTR a.s. konanou dne 16.9.2005 v Jablonci nad Nisou RNDr. Jiřího Čeřovského, starostu města.

C. Delegovaná osoba je pověřena výkonem akcionářských práv a hlasováním dle návrhu v důvodové zprávě.

XXXV.

Změna ve složení výboru ZM

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o změnách ve složení výborů ZM a

A. odvolává

z výboru pro hospodaření s majetkem města

Marii Klingerovou (s hlasem poradním)

B. volí

do výboru pro hospodaření s majetkem města

Mgr. Martinu Chomátovou (s hlasem poradním)


XXXVI.

Dopisy občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

A. bere jej na vědomí

dopis pana Vratislava Liperta, Liberecká 50, 466 01 Jablonec n.N.

B. neschvaluje

odkoupení bytové jednotky č. 16 o velikosti 1 + 2 s příslušenstvím, I. kategorie v VII. podlaží domu čp. 3418 v Liberecké ulici 50 v Jablonci nad Nisou panem Vratislavem Lipertem.

XXXVII.

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

Mgr. Petr Karásek
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Ing. Karel Dlouhý
předseda návrhové komise

Vytvořeno 23.9.2005 13:14:03 | přečteno 2702x | Petr Vitvar