Zápis 06.10.2005

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 6. října 2005 od 9:00 hodin.

  • Přítomno: 22 členů zastupitelstva města
  • Omluveni: Ing. František Pešek, Ing. Ivan Kracík, Mgr. Soňa Paukrtová, Pavel Šourek, MUDr. Ivo Jörg, MUDr. Alexandra Jörgová, Marie Vocelová, Ing. Antonín Schäfer
  • Neomluveni:
  • Zapsala: Jana Matěchová
  • Ověřovatelé: Mgr. Petr Tulpa, Václav Vostřák

Jednání 27. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, v 9.05 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomno 18 členů ZM.

Dále konstatoval, že zápis z 26. zasedání ZM byl ověřovateli podepsán bez připomínek.

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli navrženi Mgr. Petr Tulpa a pan Václav Vostřák.
(17 - 0 - 0) (nehlasoval 1)

RNDr. Čeřovský upozornil členy ZM na předložené doplňky k bodu 8) „Rozpočtové změny“, a k bodu 11) „Převod objektů OkÚ Jablonec nad Nisou“.

(v 9.10 hod. přišel Ing. Dlouhý - přítomno 19 členů ZM)

Jelikož neměl k předloženému programu nikdo žádné připomínky ani doplnění, bylo o programu jednání hlasováno. Program byl schválen takto:

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4) a) Zpráva o činnosti starosty města

b) Zpráva o činnosti místostarostů

5) Převody objektů

6) Prodej pozemků

7) Bezúplatný převod a liniová věcná břemena

8) Rozpočtové změny

9) OZV č.8/2005, kterou se mění a doplňuje OZV č.5/2002 „O závazných částech ÚP města Jablonec nad Nisou“

10) Schválení podnětu na pořízení XXIII. změny územního plánu města Jablonce nad Nisou

11) Převod objektů OkÚ Jablonec nad Nisou

12) Příprava projektu „Bezdrátový rozhlas - VISO 2002 a internet v Mikroregionu Jizerské hory“

13) Změna ve složení výboru ZM

14) Dopisy občanů

15) INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

b) Nové interpelace

16) Kontrola splnění usnesení

17) Diskuse

18) Schválení návrhu usnesení

19) Závěr

(19 - 0 - 0) (nehlasoval 0)

RNDr. Čeřovský dále informoval o dalších materiálech předložených na stůl. Jimi jsou zápis z 11. schůze RM ze dne 15. září t.r., usnesení z 12. schůze RM konané 29.9.t.r., návrh usnesení dnešního jednání zastupitelstva.

Dále byli navrženi členové návrhové komise takto: předseda Dr. Ing. Jaromír Drábek, členové: pan Václav Vostřák, Mgr. Petr Tulpa, paní Tatjana Nováková a Mgr. Jiří Rudolf.

(19 - 0 - 0) (nehlasoval 0)

4) a) Zpráva starosty města

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl ke své zprávě žádné doplnění.

MUDr. Brandejský se zeptal na bližší informace ohledně jednání s panem Černohorským ve věci projektu Mexiko.

RNDr. Čeřovský odpověděl, že Obchodní akademie má navázané kontakty se školou z Mexika a s panem Černohorským jednal o možné podpoře města.

4) b) Zpráva místostarostů

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, Mgr. Petr Karásek, Ing. Radovan Louda

Mgr. Rudolf ve stručnosti okomentoval svoji zprávu o činnosti.

Mgr. Karásek neměl ke své zprávě žádné doplnění.

Ing. Louda krátce odprezentoval svoji zprávu o činnosti za uplynulé období.

MUDr. Brandejský se zeptal, co bylo obsahem jednání s panem Hejnou a panem Řehákem.

Ing. Louda odpověděl, že společně jednali o přístupu k objektu v Mlýnské ulici, přístupu k parkovišti a nájezdové rampě.

5) Převody objektů

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl k materiálu žádné doplnění a neproběhla k němu žádná diskuse.

6) Prodej pozemků

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič sdělil, že z programu jednání stahuje bod pod usnesením A4) vzhledem k nezaplacené kauci.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

7) Bezúplatný převod a liniová věcná břemena

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl k tomuto materiálu žádné doplnění a neproběhla k němu žádná diskuse.

8) Rozpočtové změny

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda okomentoval předložený materiál. Zmínil převod částky 1.800,- tis. Kč na FK Jablonec. Vysvětlil, že se jedná o částku, která byla vyplacena městu pojišťovnou za poškozený trávník. Město jako majitel Střelnice obdrželo tyto peníze, ale samotnou opravu hradil FK Jablonec. Proto jsou tyto peníze nyní převáděny na účet FK Jablonec. Dále vysvětlil, jak vznikl nedoplatek na daních, který má město nyní zaplatit finančnímu úřadu, a jak bude toto řešeno.

(9.23 hod. přišel Berounský - přítomno 20 členů ZM)

Pan Vostřák se zeptal na částku převáděnou na FK Jablonec.

Ing. Louda mu opět vysvětlil, jak byla celá záležitost s poškozeným trávníkem řešena.

Pan Pelta potvrdil slova Ing. Loudy.

Ing. Drábek si ujasnil, že se jedná o vyměření daně nikoli o doměrek. Zeptal se, zda se očekává ještě nějaký požadavek na doplatek daní ze strany finančního úřadu.

Ing. Louda odpověděl, že toto nemůže nikdo říci přesně, jelikož jednání s finančním úřadem není jednoduché. Je snaha ale tyto situace předvídat.

9) OZV č.8/2005, kterou se mění a doplňuje OZV č.5/2002 „O závazných částech ÚP města Jablonec nad Nisou“

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel neměl k tomuto materiálu žádné doplnění a neproběhla k němu žádná diskuse.

10) Schválení podnětu na pořízení XXIII. změny územního plánu města Jablonce nad Nisou“

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel neměl k tomuto materiálu žádné doplnění a neproběhla k němu žádná diskuse.

11) Převod objektů OkÚ Jablonec nad Nisou

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník úřadu

JUDr. Nesvadba krátce uvedl svůj materiál a zdůraznil, že město musí v roce 2006 uvolnit objekt Mírové náměstí 2, který není v majetku města ale státu.

RNDr. Čeřovský se zeptal na obsah usnesení část D), a to, zda je již známa finanční částka, která bude potřeba v souvislosti s přestěhováním úředníků z objektu Mírové náměstí 2.

JUDr. Nesvadba odpověděl, že se jedná cca o 4 mil. Kč, které by měly být vyčleněny v rozpočtu města na rok 2006.

Pan Vostřák se dotázal na přestavbu ZŠ Floriánova.

JUDr. Nesvadba odpovědět, že se rekonstruuje vrchní budova bývalé školy.

Pan Vostřák chtěl vědět, zda existuje dokumentace k přestavbě, jelikož je v objektu „Floriánky“ všechno přebourané.

Ing. Louda navrhl schválit pouze usnesení A), B), C), jelikož rozpočet na rok 2006 bude napjatý v souvislosti s dokončováním započatých investičních akcí.

JUDr. Nesvadba podotkl, že v případě, že nebude vyčleněna příslušná částka v rozpočtu, bude potřeba finanční prostředky potřebné na stěhování úředníků čerpat z rozpočtové rezervy. Objekt Mírové náměstí 2 musí být uvolněn do 30.6.2006.

Ing. Drábek vyjádřil souhlas s Ing. Loudou, tzn. neschvalovat část D) navrženého usnesení.

RNDr. Čeřovský souhlasil též.

JUDr. Nesvadba stáhl bod D) z návrhu usnesení.

12) Příprava projektu „Bezdrátový rozhlas - VISO 2002 a internet v Mikroregionu Jizerské hory“

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému materiálu žádné doplnění.

Ing. Vaníček stručně okomentoval vyvěšenou mapu a oznámil, že nyní je na území města šest sirén, které pokryjí cca 20% území. Nový systém by pokryl všechna kritická místa. Navíc je možné prostřednictvím nového systému vysílat jak varovné signály, tak mluvené slovo. Systém by byl ovládán krizovým štábem z radnice a lze jej napojit na systém hasičského záchranného sboru.

Pan Vostřák se zeptal, co to je elektronicky mluvící siréna.

Ing. Vaníček tento pojem vysvětlil.

Pan Vostřák se zeptal na firmu Mega Com a na to, kdo je garantem toho, že systém bude fungovat.

Ing. Vaníček odpověděl, že tato firma působí bezproblémově v různých městech republiky.

RNDr. Čeřovský objasnil princip zavedení tohoto systému prostřednictvím Mikroregionu Jizerské hory. Pro město bude partnerem Mikroregion, který musí postupovat stejně, jako když o peníze z fondů žádá město.

Mgr. Rudolf poznamenal, že včerejší cvičení v Turnově ukázalo, že právě informační systémy v krizových situacích jsou slabinou.

13) Změna ve složení výboru ZM

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský krátce okomentoval předložený materiál.

Mgr. Rudolf navrhl jako protikandidáta Ing. Kracíka.

(V 9.50 hod. přišel Mgr. Žur - přítomno 21 členů ZM)

RNDr. Čeřovský přečetl návrh volebního řádu výborů ZM a nechal o něm hlasovat.

(18 - 0 - 0) (nehlasoval 3)

Vzhledem k tomu, že nebyli přítomni všichni přihlášení členové ZM, odložilo se hlasování o volbě nového člena finančního výboru na pozdější dobu.

(V 9.55 hod. přišel MUDr. Krsek - přítomno 22 členů ZM)

14) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému materiálu žádné doplnění.

MUDr. Brandejský poznamenal, že návrh na umožnění splátkového kalendáře pro paní Bílou, která dluží městu cca 100 tis. Kč, je jí 50 let a měla by tuto částku splácet po 200,- Kč měsíčně, se mu zdá neadekvátní. Ale je lepší získat alespoň nějaké peníze, proto bude hlasovat pro umožnění splátkového kalendáře pro paní Bílou.

Pan Vostřák vystoupil k žádosti pana Charváta a sdělil, že je pro to, aby město dalo panu Charvátovi požadovaných 35 tis. Kč na operaci oka.

Paní Nováková sdělila, že komise humanitní péče se také zabývala žádostí pana Charváta a doporučuje příspěvek mu poskytnout.

Ing. Dlouhý vystoupil s návrhem, že žádost pana Charváta si bere za svou, jelikož poskytnutí peněz některou z nadací nebo městem by trvalo dlouho a pana Charváta tlačí čas.

Ing. Louda přiblížil historii objektu Lidická 22, jehož obyvatelé žádají o řešení stávající situace.

13) Změna ve složení výboru ZM

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Byli přítomni všichni zapsaní členové ZM, proto proběhla volba nového člena finančního výboru.

Návrh: nový člen Ing. Milan Matura za odstupující Mgr. Paukrtovou.

(3 - 12 - 5) (nehlasoval 2)

Návrh: nový člen Ing. Ivan Kracík za odstupující Mgr. Paukrtovou.

(18 - 0 - 2) (nehlasoval 2)

15a) Interpelace

Předkládá: Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosty

Paní Kodytková neměla k materiálu žádné doplnění.

Pan Vostřák měl připomínku k odpovědi na jeho interpelaci vztahující se ke krádeži andílků ze sochy Piety ve Mšeně. Pokud byli pachatelé první krádeže dopadeni, proč nebylo toto oznámeno městu, aby to mohlo vzniklou škodu na pachatelích vymáhat. Dále se podivil nad tím, že patnáct let město neví, kdo je majitelem lávky ve Mšeně. Ve své interpelaci chtěl vědět, kdo je majitelem lávky. Pokud to město neví, proč se o lávku stará.

Bc. Rakouš mu odpověděl, že obě krádeže řešila státní policie, do jejíž kompetence tento skutek spadá.V případě první krádeže došlo k dopadení pachatele. Na interpelaci odpovídal dle podkladů získaných od Policie ČR. Dle jejího sdělení pachatelé byli dopadeni a odsouzeni. Předpokládá, že město bylo o tomto vyrozuměno.

Ing. Louda ke stavu lávky ve Mšeně sdělil, že ta není v majetku města. Přesto město zabezpečuje její základní údržbu. V současnosti jsou zde rozbitá skla, která budou ještě vyměněna.

Pan Vostřák se podivil, že ještě nikdo nezjišťoval, komu lávka patří. Je to podobné jako u pozemků na sídlištích. Žádá, aby město zjišťovalo, co je a co není jeho majetkem.

Ing. Louda poznamenal, že pan Vostřák obdrží soupis toho, co se doposud udělalo v dohledávání majitelů nemovitostí ve městě.

RNDr. Čeřovský oznámil, že v případě, že pan Vostřák je natolik nespokojený s odpovědí na svoji interpelaci, může o tomto ZM hlasovat.

Pan Vostřák od tohoto upustil, jelikož by mu, dle jeho slov, bylo odpovězeno stejně.

15b) Nové interpelace

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Paní Nováková vznesla interpelaci na keramické koše, které byly umístěny na pěší zóně. Dále ji zajímá, proč ráno v 6 hod. jsou odpadkové koše rozsypané. Proč městská policie toto více nehlídá.

Mgr. Tulpa požadoval do koce roku předložit kompletní seznam plánovaných úprav u objektů města, které by umožnily bezbariérový přístup do těchto objektů. Jedná se především o budovu hlavní pošty. Dále požadoval, aby kompetentní osoby zvážily umístění poptávkového přechodu u ZUŠ v Podhorské ulici. Zajímal se, proč nebylo dosud umístěno zrcadlo na křižovatce ulic Pobřežní a Arbesova u ZŠ v Arbesově ulici.

RNDr. Čeřovský odpověděl, že budova hlavní pošty není majetkem města. Lze pouze jednat s vlastníkem o zbudování bezbariérového přístupu.

Mgr. Rudolf upřesnil, že toto ZM v minulosti schválilo materiál „Bariéry“, který obsahuje informace o bariérových a bezbariérových přístupech u důležitých budov na území celého města. Postupně je zřizována náprava.

Ing. Louda k poptávkovému přechodu v Podhorské ulici dodal, že se jedná o komunikaci spravovanou Krajem, čili k umístění poptávkového semaforu je zapotřebí souhlas Kraje, odsouhlasení Policie ČR. Město poptávkový přechod zaplatí.

Pan Vostřák se zeptal, jak město hodlá po zrušení domovních řádů řešit pořádek ve svých objektech.

JUDr. Nesvadba odpověděl, že v rozpracování usnesení z minulého ZM je toto řešeno. Budou zpracovány zásady chování občanů.

Ing. Louda sdělil, že tyto zásady se mohou jmenovat domovní řád, ale nebude to vyhláška. Nájemníci by měli podepsat dodatky nájemních smluv, kde by pravidla chování byla obsažena. Stejně mohou postupovat společenství vlastníků a družstva.

16) Kontrola splnění usnesení

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník úřadu

JUDr. Nesvadba neměl ke svému materiálu žádné doplnění.

Pan Vostřák vyjádřil nesouhlas se zrušením usnesení č. XIV/1 ze dne 18.12.2001. Sdělil, že ještě neviděl program regenerace sídlišť. To, co se dělá, je dobré, ale nekoncepční. Mělo by se říci, co sídliště potřebují a kdy se to udělá. Uvedl příklad okolí Mozartovy 6.

RNDr. Varga odpověděl, že je zpracován projekt, který je součástí všech žádostí o poskytnutí dotací na rekonstrukci panelových domů. Ministerstvo pro místní rozvoj program regenerace sídlišť vyhlašuje a dotuje nepravidelně. Navíc každá schválená žádost je dotována maximálně částkou 6 mil. Kč. To jsou v porovnání s jinými dotačními tituly částky malé. V tomto smyslu je úkol z roku 2001 řešen jinou cestou. Zmiňovaná koncepce zpracovaná není, jelikož odbor rozvoje na to kapacitně nestačí.

Pan Vostřák postrádá např. pravidelnou údržbu a opravu laviček.

JUDr. Nesvadba odpověděl, že odbor správy majetku zajišťuje opravu a údržbu laviček a vybavení hřišť. Určitě již existuje plán oprav tohoto vybavení sídlišť na rok 2006.

RNDr. Čeřovský dodal, že může být zastupitelům podána stručná informace o tom, jak se město stará o údržbu zeleně, laviček a ostatního vybavení.

17) Diskuse

Pan Poborský opětovně zmínil neuspokojivou práci Policie ČR. Kladně hodnotil, že městská policie bude měřit rychlost. Vadilo mu ale, že již nemůže pokutovat viníky.

RNDr. Čeřovský odpověděl, že současná legislativa umožňuje strážníkům pouze měření rychlosti. Jelikož nemohou vybírat pokuty na místě, případy předávají na přestupkové oddělení, které je následně řeší. Měsíc říjen je testovací v měření rychlosti. Pokud bude přijat nový zákon o městské policii, bylo by umožněno strážníkům pokuty vybírat.

K rozházeným košům podotknul, že strážníci nemohou suplovat úklidové služby. Při svých pochůzkách poukazují na nedostatky.

Pan Vostřák poznamenal, že městská policie má plný stav svých zaměstnanců a to by mělo být vidět. Poukázal na hromadu skelné vaty mezi Kauflandem a Aholdem ve Mšeně. Zajímalo ho, který strážník má na starosti Mšeno. Kdy budou do jednotlivých částí města přiděleni konkrétní strážníci, na které by se mohli obyvatelé obracet.

RNDr. Čeřovský poděkoval za podnět ohledně skelné vaty a sdělil, že Bc. Rakouš zjistí, zda strážníci upozornili na tuto černou skládku. Pokud ano, komu tento podnět předali a jak s ním bylo dále naloženo. Dále poznamenal, že i Policie ČR by měla dbát na pořádek ve městě. Městská policie ji nemůže a nebude suplovat.

Paní Diringerová se zeptala, zda byl dopaden ten, kdo podpaloval kontejnery. Obyvatelé ulice Stavbařů a Hřbitovní se ptají, kdy dostanou nový kontejner. Dále požádala o úpravu nástupiště na zastávce linky autobusů MHD č.16 u koloniálu Rácová. Poukázala také na bar ve Vysoké ulici, naproti domům Vysoká 16 a 18, jehož provozní doba je 24 hodin denně. Návštěvníci tohoto baru svým chováním obtěžují místní obyvatele. Navíc zde nalévají alkohol nezletilým.

Ing. Drábek doporučil vedení města a městské policii kontaktoval Prahu 6, kde mají velmi dobře fungující městskou policii. Na jednotlivé úseky je zde přidělen konkrétní strážník a všichni obyvatelé dostali do schránek mobilní kontakt na „svého“ strážníka.

Ing. Louda si ujasnil, o které nástupiště autobusu MHD č. 16 se jedná a slíbil, že zde bude provedeno místní šetření.

Paní Diringerová popsala, jak toto nástupiště vypadá, v jakém je stavu.

18) Schválení návrhu usnesení

Dr. Ing. Drábek, předseda návrhové komise, předložil návrh usnesení členům ZM k odsouhlasení.

Zpráva o činnosti starosty města

I. usnesení pro 21 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 1

Zpráva o činnosti místostarostů

II. usnesení pro 22 proti 0 zdrželi se 0

nehlasovali 0

Převody objektů

III. usnesení pro 22 proti 0 zdrželi se 0

nehlasovali 0

Prodej pozemků

IV. usnesení pro 21 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 1

Bezúplatný převod a liniová věcná břemena

V. usnesení pro 22 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

Rozpočtové změny

VI. usnesení pro 21 proti 0 zdrželi se 1
nehlasovali 0

OZV č.8/2005, kterou se mění a doplňuje OZV č.5/2002 „O závazných částech ÚP města Jablonec nad Nisou“

VII. usnesení pro 22 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

Schválení podnětu na pořízení XXIII. změny územního plánu města Jablonce nad Nisou

VIII. usnesení pro 21 proti 0 zdrželi se 1
nehlasovali 0

Převod objektů OkÚ Jablonec nad Nisou

IX. usnesení pro 22 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

Příprava projektu „Bezdrátový rozhlas - VISO 2002 a internet v Mikroregionu Jizerské hory“

X. usnesení pro 21 proti 0 zdrželi se 1
nehlasovali 0

Změna ve složení výboru ZM

XI. usnesení pro 22 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

Dopisy občanů

XII. usnesení

Dopis pana Štichy - varianta I. pro 19 proti 1 zdrželi se 2
nehlasovali 0

Dopis obyvatel Lidická 22. pro 22 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

Dopis paní Bílé - bere na vědomí pro 22 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

Dopis paní Bílé - varianta I pro 22 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

Dopis pana Charváta - bere na vědomí pro 22 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

XIII. usnesení pro 21 proti 0 zdrželi se 1
nehlasovali 0

Kontrola splnění usnesení

XIV. usnesení pro 22 proti 0 zdrželi se 0
nehlasovali 0

19) Závěr

RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, ukončil 27. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou v 11,30 hodin.

Mgr. Petr Karásek
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

ověřovatelé:
Václav Vostřák, Mgr. Petr Tulpa

V Jablonci nad Nisou, dne 12. října 2005

Vytvořeno 1.11.2005 10:03:09 | přečteno 2465x | Petr Vitvar