Usnesení 06.10.2005

Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 6. října 2005.

I./4a

Zpráva o činnosti starosty města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a

bere ji na vědomí

II./4b

Zpráva o činnosti místostarostů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů a tyto

bere na vědomí.

III./5

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodu objektů a

schvaluje

prodej objektu 5. května 49 č.p. 1962 včetně stavební parcely č. 1930/1, vše k.ú. Jablonec nad Nisou společnosti LSC, spol.s r.o., se sídlem Jablonec nad Nisou, Palackého č.p. 1766/4, IČ 25428551, za kupní cenu 850.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

IV./6

Prodej pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji pozemků a

A) schvaluje

 1. směnu p.p.č.1817/5 o výměře 130 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky ve vlastnictví Města Jablonce n. N. za p.p.č. 1813/3 o výměře 88 m2 a p.p.č. 1850 o výměře 44 m2 vše v k.ú. Jablonecké Paseky ve vlastnictví manželů V. a H. S., bytem Jablonec n. N. bez finančního vyrovnání

 2. směnu p.p.č. 24/4 o výměře 50 m2 v k.ú. Kokonín ve vlastnictví manželů M. a S. N., bytem Jablonec n. N. za p.p.č. 866/3 o výměře 73 m2 v k.ú. Kokonín ve vlastnictví Města Jablonce n. N. bez finančního vyrovnání

 3. směnu p.p.č. 561/13 o výměře 110 m2 v k.ú. Jablonec n. N. ve vlastnictví Města Jablonce n. N. za p.p.č. 2894 o výměře 44 m2 v k.ú. Jablonec n. N. ve vlastnictví manželů M. a S. P., bytem Jablonec n. N. s finančním vyrovnáním ve prospěch Města Jablonce n. N. ve výši 350,- Kč/m2, tj. celkem 15.400,- Kč s tím, že doplatek bude uhrazen při podpisu směnné smlouvy.

 4. směnu p.p.č. 266/1 o výměře 3138 m2 a p.p.č. 264/1 o výměře 345 m2 vše v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví Města Jablonce n. N. za p.p.č. 263/4 o výměře 235 m2 v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví p. T. V., bytem Jablonec n. N. s finančním vyrovnáním ve prospěch Města Jablonec n. N. ve výši 200,- Kč/m2, tj. celkem 649.600,- Kč s tím, že doplatek bude uhrazena při podpisu směnné smlouvy.

 5. prodej p.p.č. 266/7 o výměře 744 m2 v k.ú. Rýnovice manželům B. a I. Ž., bytem Jablonec n. N. za cenu 250,- Kč/m2, tj. celkem 186.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 6. zřízení věcného břemene práva braní vody ze studny na st.p.č. 1292 v k.ú. Proseč n. N. pro vlastníka objektu na st.p.č. 1295 v k.ú. Proseč n. N. za jednorázovou úplatu 500,- Kč.

 7. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej p.p.č. 1108/25 o výměře 17434 m2 p.p.č. 1111/3 o výměře 516 m2, p.p.č. 1109 o výměře 1149 m2 a p.p.č. 1110 o výměře 219 m2 v k.ú. Mšeno n. N. s manželi M. a S. P., Jablonec n. N za cenu 600,- Kč/ m2, tj. celkem 11,590.800,- Kč s tím, že o územní rozhodnutí bude zažádáno do 15. 4. 2006, o stavební povolení bude zažádáno do 15. 10. 2006 a o kolaudaci bude zažádáno do 15. 1. 2008. Do doby kolaudace bude uzavřena nájemní smlouva s tím, že po dobu příprav bude výše nájemného se stanovena ve výši 35,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby ve výši 1,--Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby kolaudace.

 8. záměr zástavby společnosti STAVO-UNION s.r.o., IČO 25407317, se sídlem V Aleji 23, Jablonec n. N. dle předložené studie na pozemkových parcelách č. 2089/2 o výměře 808 m2, 2085/4 o výměře 147 m2, 2092/6 o výměře 104 m2, 2092/7 o výměře 142 m2, 2092/8 o výměře 137 m2, 2092/1 o výměře 668 m2 a 2089/3 o výměře 195 m2 a na stavebních parcelách č. 517 o výměře 257 m2, 2490 o výměře 441 m2 a 3674 o výměře 205 m2 v I. etapě, na pozemkových parcelách č. 2085/1 o výměře 728 m2 a 2083/1 o výměře 1205 m2 celkem k zastavění 971 m2 a na stavební parcele č. 2363/1,2 , kde je podmínkou předložení dokladu investora o převodu vlastnictví p.p.č. 2363/1,2 (současný vlastník - manželé Holubcovi) do jeho majetku v II. etapě a na pozemkových parcelách č. 2055/1 o výměře 1101 m2, 2077/1 o výměře 2084 m2, 2081 o výměře 1087 m2, 2080/19 o výměře 103 m2 a 2082/2 o výměře 280 m2 ve III. etapě.

B) neschvaluje

 1. prodej části p.p.č. 1399/1 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby 10 garáží panu J. K., bytem Jablonec n. N.

 2. prodej části p.p.č. 973/7 v k.ú. Rýnovice paní. Z. V., bytem Jablonec n. N. za účelem výstavby rodinného domu.

 3. prodej části p.p.č. 518/187, 518/161 v k.ú. Mšeno n.N. panu R. Ť., bytem Jablonec n. N. za účelem vybudování krytého garážového stání

V./7

Bezúplatný převod a liniová věcná břemena

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o bezúplatném převodu a liniových věcných břemenech a

A. schvaluje

 1. bezúplatný převod části p.p.č.1659/2 díl „c“ o výměře 5m2, části p.p.č. 1659/1 díl „b“ o výměře 17m2, části st.p.č. 1660 díl „a“ o výměře 6m2 vše v k.ú. Mšeno n.N. ve vlastnictví J. K., J. K., K. L., všichni bytem Jablonec n.N., K. E., a J. L., bytem Jablonec n.N. na Město.

 2. záměr převodu p.p.č. 23/2 o výměře 974m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem úpravy vnitrobloku mezi ulicemi Komenského a Anenská a vyřešení budoucího parkování pro vozidla městské policie z ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město Jablonec n.N.

 3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 759 a p.p.č. 752/10 v k.ú. Rýnovice pro ČESKÝ TELECOM, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČ: 601 93 336 a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dle platného ceníku.

 4. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene (umístění rozvodného zařízení NN) v p.p.č. 2263/2, 2199/25, st.p.č. 1253/1, st.p.č. 1765 v k.ú. Jablonec n.N. se společností Severočeská energetika a.s., IČ: 499 031 79 se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví ve výši 100,- Kč/m.

 5. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene (umístění rozvodného zařízení NN) v p.p.č. 894, 1012, 1027/1 v k.ú. Vrkoslavice se společností Severočeská energetika a.s., IČ: 499 031 79 se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV se společností Severočeská energetika a.s., IČ: 499 031 79 se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dle platného ceníku.

 6. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2402/1, 2389/12, 2389/9, 2299/1, 2389/1, 1046/5, 2389/11, 1043/1, st.p.č. 3492 v k.ú. Jablonec n.N.(umístění kabelů NN) se společností Severočeská energetika a.s., IČ: 499 031 79 se sídlem Teplická 874/8, Děčín a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dle platného ceníku.

 7. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č.2500/17, 2500/18, 338/72, 2198/1, 2499, 2500/2, 2500/4, 2500/14, 2500/15, 2500/7, 2500/9, 2323/1, 2268/23, 236/10, 2256/1 v k.ú. Jablonec n.N. (umístění rozvodného zařízení) se společností Severočeská energetika, a.s. IČ: 49903179, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dle platného ceníku.

 8. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2/1 v k.ú. Jablonec n.N. (umístění kabelové smyčky NN) se společností Severočeská energetika, a.s. IČ: 49903179, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV s tím, že věcné břemeno zřizuje bezúplatně.

 9. uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 4/3, 1471, 1449, 1531 (vrchní vedení NN) v k.ú. Proseč n.N. se společností Severočeská energetika, a.s. IČ: 49903179, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dle platného ceníku.

 10. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 942/1 a 2382/3 (umístění kabelové smyčky) v k.ú. Jablonec n.N. se společností Severočeská energetika, a.s. IČ: 49903179, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dle platného ceníku.

 11. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 859, 60/1, 62/1, 63 v k.ú. Rýnovice (ul. Pod Vodárnou- umístění kabelů) se společností Severočeská energetika, a.s. IČ: 49903179, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví za cenu 16.200,- Kč

 12. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2391/7, 1036/1, 2546, 1089/7, 1088/6 v k.ú. Jablonec n.N. pro Severočeskou plynárenskou, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČ: 499 032 09 a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dle platného ceníku

 13. uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2729/3, 2729/2, 918/1, 2729/1, 2729/17, 918/37, 918/39, 918/12, 2333/1, 2333/10,2500/20 v k.ú. Jablonec n.N., p.p.č. 1040, 1011/5, 296/1, 462/1, 462/2, 462/3, 727, 462/4, 626, 361, 502 k.ú. Rýnovice, p.p.č. 1144/1, 1144/7, 1144/9, 1145, 1257, 1283/1, 1317/10, 119, 115/1, 107, 109, 448/8, 448/9, 4/170, 4/108, 4/110, 4/105, 4/112, 209/1, 4/109, 403/29, 403/19, 403/30, 1479/2, 1649, 1657, 1714/1, 1747, 1767, 1862, 1863, 317/2, 1864, 1861, 1715/1, 1658/1, 448/13, 103, 104, 1548, 1551/1, 1870,1871,1896,1939,1941/1,1943,1942, 666, 662/1, 660, 653, 642, 641 , 665/1,672/3,672/5,662/6,654,639, 319, 518/224 k.ú. Mšeno n.N. (zaměření plynovodu) pro Severočeskou plynárenskou, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČ: 499 032 09 a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví ve výši 50,- Kč/m

 14. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2461 v k.ú. Jablonec n.N. pro ČESKÝ TELECOM, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČ: 601 93 336 s tím, že věcné břemeno zřizuje bezúplatně

 15. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2428/5, 2428/2, 2428/23, 2431, 2440/1 v k.ú. Jablonec n.N. pro Severočeskou plynárenskou, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČ: 499 032 09 a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dle platného ceníku.

B. mění

 1. usnesení č. VI/2005 ze dne 8.9. 2005 a to tak, že schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2563/1 a v p.p.č. 2299/2 v k.ú. Jablonec n.N. (ul. E.Floriánové) pro ČESKÝ TELECOM, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČ: 601 93 336 a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví ve výši 72,- Kč/m2

 2. usnesení č. V/2005 ze dne 3.3. 2005 a to tak, že se věcné břemeno se v p.p.č. 1449, 1471, 1354, 1351, 27, 1576, 537/6 v k.ú. Proseč n.N. (přípojky NN) pro společnost Severočeská energetika, a.s. IČ: 49903179, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV zřizuje bezúplatně.

VI./8

Rozpočtové změny

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A. schvaluje

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě původního materiálu včetně tabulkové části na str. 48. - 86. a zařazení částky 1.255 tis. Kč do příjmů i výdajů kapitoly 6000 - odbor správy majetku a tím i upravený rozpočet Města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.177.688 tis. Kč.

B. bere na vědomí

rozpočtová opatření schválená Radou města na zasedáních konaných ve dnech 25.8.2005 a 15.9.2005. Tato opatření jsou uvedena v důvodové zprávě původního materiálu na str. 9. - 14.

VII./9

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005, kterou se mění a doplňuje OZV číslo 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

vydává

ve smyslu § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2005, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“.

VIII./10

Schválení podnětu na pořízení XXIII. změny Územního plánu

města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 31, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

schvaluje

podnět na pořízení XXIII. změny územního plánu města Jablonec nad Nisou.

IX./11

Převod objektů OkÚ Jablonec n/N

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál k problematice převodu objektů bývalého OkÚ Jablonec nad Nisou na město a

A/ potvrzuje

své usnesení číslo VI/C ze dne 14. 4. 2005 - žádost o převod objektu Anenská ulice 7

B/ ruší

své usnesení číslo VI/B/1 ze dne 19. 5. 2005 - převod objektů Komenského ulice 8 a 10

C/ schvaluje

 1. bezúplatný převod budovy Komenského ulice 8/22, včetně st.p.č. 93/1 o výměře 1224 m2 zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Jablonec nad Nisou zapsanými v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území a obec Jablonec nad Nisou, včetně parkoviště na p.p.č. 93/1 a 94/2 a movitý majetek v hodnotě 1.968.448,90 Kč z majetku České republiky do majetku města Jablonec nad Nisou a souhlasí s podmínkami vyplývajícími z Přílohy č. 2 Usnesení vlády ze dne 10. prosince 2003 č. 1235.

 2. bezúplatný převod budovy Anenská ulice 7/1072, včetně st.p.č. 1018 o výměře 386 m2, budovy Anenská ulice 5/394, včetně st.p.č. 26/1 o výměře 297 m2 , budovy Anenská ulice 5a)/1488, včetně st.p.č. 26/3 o výměře 166 m2 vše k.ú. Jablonec nad Nisou zapsanými v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území a obec Jablonec nad Nisou a movitý majetek v hodnotě 2.536.999,- Kč z majetku České republiky do majetku města Jablonec nad Nisou a souhlasí s podmínkami vyplývajícími z Přílohy č. 2 Usnesení vlády ze dne 10. prosince 2003 č. 1235.

X./12

Příprava projektu „Bezdrátový rozhlas - VISO 2002

a internet v Mikroregionu Jizerské hory“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o přípravě projektu „Bezdrátový rozhlas - VISO 2002 a internet v Mikroregionu Jizerské hory“ do Společného regionálního operačního programu a

A. schvaluje

Záměr požádat o dotaci ze Společného regionálního operačního programu.

B. bere na vědomí

Finanční krytí vlastního podílu na realizaci projektu na území města Jablonce nad Nisou „Bezdrátový rozhlas - VISO 2002 a internet v Mikroregionu Jizerské hory“ dle důvodové zprávy, tabulky č.2 na str. 4.

C. ukládá

Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi

uplatnit financování vlastního podílu města na realizaci projektu „Bezdrátový rozhlas - VISO 2002 a internet v Mikroregionu Jizerské hory“ v návrhu rozpočtu pro rok 2006.

XI./13

Změna ve složení výboru ZM

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o změnách ve složení výborů ZM a

A. bere na vědomí rezignaci

z finančního výboru

Mgr. Soni Paukrtové

B. volí

do finančního výboru

Ing. Ivana Kracíka.

XII./14

Dopisy občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

K dopisu pana F. Š., Jablonec n.N.

A. bere na vědomí

dopis p. F. Š., Jablonec nad Nisou

B. schvaluje

pro F. Š., Jablonec nad Nisou dohodu o uznání dluhu na částku 106.827,- Kč (nedoplatek + poplatek z prodlení + soudní popl.) s tím, že měsíční splátka činí 2000,- Kč se splatností vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce počínaje říjnem 2005 do zaplacení. Tato dohoda se uzavře ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku*).

K dopisu nájemců bytů v Lidické 22, Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

dopis nájemců objektu Lidická 22 v Jablonci nad Nisou

B. ukládá

Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi, řešit vzniklou situaci

K dopisu paní V. B., Jablonec nad Nisou

A) bere jej na vědomí

B) schvaluje

pro V. B., Jablonec nad Nisou dohodu o uznání dluhu na částku 98.534,- Kč (nedoplatek + poplatek z prodlení + soudní popl.) s tím, že měsíční splátka činí 200,- Kč se splatností vždy do 20. dne příslušného kalendářního měsíce počínaje říjnem 2005 do zaplacení. Tato dohoda se uzavře ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku.

K dopisu pana Ch., Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

dopis L. Ch., Jablonec nad Nisou.

XIII./15a)

Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 26. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 8. září 2005

XIV./16

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.Mgr. Petr Karásek
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Dr. Ing. Jaromír Drábek
předseda návrhové komise

Vytvořeno 17.10.2005 10:38:51 | přečteno 2444x | Petr Vitvar