Zápis 03.03.2005

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 3. března 2005 od 9.00 hodin.

Přítomno: 26 členů Zastupitelstva města

Omluveni: Ing. Ivan Kracík, Miroslav Pelta, Mgr. Petr Tulpa

Neomluveni: Ing. František Pešek

Zapsala: Zdeňka Krausová

Ověřovatelé: Mgr. Vlasta Veverková, Mgr. Soňa Paukrtová

Jednání 22. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, v 9.15 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomno 19 členů ZM.

Dále konstatoval, že zápis ze 21. zasedání ZM byl ověřovateli podepsán bez připomínek.

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni Mgr. Vlasta Veverková a Mgr. Soňa Paukrtová.

(18 - 0 - 0)

(nehlasoval 1)

RNDr. Čeřovský upozornil členy ZM, že bod č. 12) „Projekt Jablonec nad Nisou 2005“ bude projednáván v 10,30 hod., bod č. 21) „Zpráva o plnění Koncepce bezpečnosti města Jablonce nad Nisou za rok 2004“ v 11,30 hod., bod č. 23) „Nemocnice Jablonec n.N., p.o. - zpráva o činnosti za rok 2004“ v 11,00 hod., bod č. 25) „Schválení podnětu na pořízení XXI. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou“ v 11,45 hod. a bod č. 26) „Valná hromada JTR a.s.“ ve 12,00 hod.

Dále bylo hlasováno o programu jednání. Program byl schválen takto:

(19 - 0 - 0)

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4) a) Zpráva starosty města

b) Zpráva místostarostů

5) Převody objektů

6) Prodej pozemků

7) Prodej bytů

8) Výkupy nemovitostí a liniová věcná břemena

9) Finanční plnění smluv o prodeji

10) Rozpočtové změny I.

11) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za rok 2004

12) Projekt Jablonec nad Nisou 2005

13) Projekt „Centrum vzdělávání“

14) Urbanistická studie širšího centra v Jablonci nad Nisou - informativní zpráva

15) Spolkový dům - průběžná zpráva

16) Program podpory terénních sociálních pracovníků

17) Plán odpadového hospodářství

18) Přehled veřejných zakázek vyhlášených Městem Jabloncem nad Nisou v roce 2004

19) Obecně závazná vyhláška Města Jablonce nad Nisou, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace ve městě Jablonci nad Nisou v roce 2005

20) Výroční zpráva - svobodný přístup k informacím (zákon 106/1999 Sb.)

21) Zpráva o plnění Koncepce bezpečnosti města Jablonce nad Nisou za rok 2004

22) Zpráva o činnosti Městské policie a Policie ČR za rok 2004

23) Nemocnice Jablonec n.N., p.o. - zpráva o činnosti za rok 2004

24) Nemocnice Jablonec n.N., p.o. - vize a strategické cíle

25) Schválení podnětu na pořízení XXI. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

26) Valná hromada JTR a.s.

27) Dopisy občanů

28) INTERPELACE

a) Informativní zpráva o vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

b) Nové interpelace

29) Kontrola splnění usnesení

30) Diskuse

31) Schválení návrhu usnesení

32) Závěr

Poté členové Zastupitelstva města zvolili návrhovou komisi v tomto složení:

Předseda:

Dr. Ing. Jaromír Drábek

Členové:

Božena Caklová

Taťjana Nováková

Karel Kolář

Petr Poborský

5) a) Zpráva starosty města

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský informoval členy ZM o kauze manželů Musilových. Mimo jiné sdělil, že 22. listopadu 2004 byla doručená zásilka Senátu z Brna o tom, že zahájil řízení v této věci. JUDr. Belda obdržel návrh předsedy občansko-právního senátu Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, aby Senát v Brně rozhodl, že tento spor bude řešen správním soudem. Podotkl, že jednání senátu jsou neveřejná a nemají stanoveny žádné lhůty, tak do dnešního dne JUDr. Belda neobdržel žádnou informaci o tom, jak tento senát rozhodl. Dále sdělil, že v případě, že by Město bylo v soudním sporu úspěšné, tak by Město nemuselo manželům Musilovým poskytnout žádné bytové náhrady.

Mgr. Paukrtová požádala o informace z jednání s ředitelkou preventivního a krizového centra ARX Ing. Svobodovou.

RNDr. Čeřovský řekl, že se Ing. Svobodová přišla představit jako nová vedoucí této organizace, která spadá pod Krajský úřad. Na jednání se dohodli, že bude také členkou Komise prevence kriminality za paní Augustovou.

MUDr. Brandejský se zeptal, kdo se má starat o chodník podél objektu manželů Musilových. Podotkl, že v případě, že se jedná o chodník Města, tak se o něj musí starat. Pokud se o něj má starat paní Musilová, tak určitě existuje prostředek, který ji k tomu donutí.

Mgr. Dymokurský odpověděl, že se o něj musí i nadále starat paní Musilová. Prostředek, jak ji k tomu donutit, neexistuje.

Pan Šourek se zeptal na počet bezdomovců ve městě. Dále požádal o informaci z jednání s panem Matějkou o problematice bezdomovců ve městě.

RNDr. Čeřovský sdělil, že pan Matějka je majitelem nemovitosti v Jablonci nad Nisou, ve které pro letošní zimu nechal určitou skupinu bezdomovců. Domluvil se s nimi, že nemovitost nebudou dále devastovat. Dále uvedl, že Městská policie v loňském roce zmapovala počet bezdomovců ve městě a zjistila, že těch přímých, se kterými se setkávaly hlídky na ulici, je zhruba 20. Celkový počet bezdomovců ve městě je zhruba 170 a mají trvalé bydliště na radnici.

Pan Šourek se dále zeptal, jestli se tím bude Město také zabývat.

RNDr. Čeřovský řekl, že s panem Matějkou o tomto problému diskutovali i z jeho pohledu, jako majitele dané nemovitosti. Pan Matějka byl překvapen, že má Město bezdomovce zmapované. Konstatoval, že přímé nástroje na řešení této problematiky Město nemá. Je možné tyto lidi vytěsnit z lokalit, ve kterých je tato prezentace města nevhodná. Dále podotkl, že mnoho bezdomovců svůj způsob života měnit nechce.

(Přišla MUDr. Jőrgová - přítomno 20 členů ZM)

5) b) Zpráva místostarostů

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta, Mgr. Petr Karásek, místostarosta, Ing. Radovan Louda, místostarosta

Mgr. Rudolf doplnil zprávu o své činnosti o výčet jednání, kterých se zúčastnil v období od 24. 2. 2005 do 3. 3. 2005.

Pan Šourek řekl, že občany města Jablonce nad Nisou zajímá, kdy tady bude opět fungující zubní pohotovost. Zeptal se, co se pro to dělá.

Mgr. Rudolf odpověděl, že zubní pohotovost je záležitostí Libereckého kraje. Poté, co Liberecký kraj zrušil zubní pohotovost v Jablonci nad Nisou, tak on osobně oslovil Zubní stomatologickou komoru. Ta mu odpověděla, že s tím nepočítá. Nemocnice nemá žádnou zubní ordinaci, stomatologové jsou praktičtí lékaři tzn., že oni rozhodují o tom, jestli svojí pohotovost nějakým způsobem zřídí nebo nezřídí. Konstatoval, že Město nemá žádné zákonné prostředky, kterými by mohlo někomu nařídit zřízení zubní pohotovosti.

Pan Šourek podotkl, že podle jeho názoru, byla zubní pohotovost součástí Nemocnice.

Mgr. Rudolf nesouhlasil a vysvětlil, že Nemocnice nemá žádnou zubní ordinaci, proto nemůže provozovat zubní pohotovost.

Pan Šourek se zeptal, s odkazem na účast oddělení sociálních služeb a zdravotnictví na schůzce vedoucích pracovníků nelékařských profesí v nemocnici v rámci plnění záměru č. 8 materiálu „Jablonec n.N. - město bez bariér“, co se dělá pro to, aby město nebylo, především v zimním období, jedna velká bariéra.

Mgr. Rudolf řekl, že tato otázka se týká společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o. a úklidu sněhu.

MUDr. Jörgová se zeptala, o čem bylo jednání Rady Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o.

Mgr. Rudolf odpověděl, že jednali o případném převodu nemocnic na jiné než příspěvkové organizace.

Mgr. Paukrtová požádala o informace o první schůzce k realizaci projektu „Zdravá nemocnice - místo uzdravení“.

Mgr. Macek uvedl, že tohoto jednání se zúčastnila paní Šorfová a RNDr. Grohová, které by sdělily přesné informace.

Mgr. Paukrtová se zeptala, jaký je výsledek pracovní schůzky ke změně právní formy nemocnice se zástupci odborů a LOK.

Mgr. Rudolf odpověděl, že zatím žádný závěr z tohoto jednání není. Požádal zástupce odborů a LOK, aby k této problematice předali písemné stanovisko, ale zatím žádné neobdržel.

(Přišla p. Vocelová - přítomno 21 členů ZM)

Ing. Louda informoval členy ZM o průběhu rekonstrukce areálu Střelnice. Na minulém zasedání ZM byl představen projekt „tribuna východ“. Tento projekt byl dopracován a byla podaná žádost o stavební povolení. Vyhlásila se veřejná soutěž na dodavatele stavby s tím, že do 15. 4. 2005 by měly být podávány nabídky, do 22. 4. 2005 by měla být veřejná soutěž ukončena a pokud nenastane žádný zásadní problém, tak by se zhruba 22. 5. 2005 mělo začít stavět. Podotkl, že na základě rozhodnutí RM tuto stavbu převzal do své kompetentce odbor rozvoje MěÚ.

Pan Šourek poukázal na špatnou zimní údržbu. Podotkl, že nejhorší stav je na sídlištích a na cestách, které se zúžily pouze na jeden směr jízdy. Ve městě je bezpečnost občanů ohrožována padajícími rampouchy. Podivil se nad tím, jak je možné, že při jarním úklidu jsou automobily z míst úklidu vyklizeny a při zimní údržbě tomu tak není. Zeptal se, proč vozidla bránící úklidu sněhu nejsou odtažena.

Ing. Louda doporučil, aby tato problematika byla otevřena v bodě „Diskuse“, kdy bude přítomen Ing. Vojíř, vedoucí dopravního a silničního úřadu MěÚ, a pracovník společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o.

Pan Šourek podotkl, že ve zprávě je uvedena odrážka „SUPŠ - studie opravy střechy“. Zeptal se, jaká varianta střechy je navržena.

Ing. Louda uvedl, že on sám by přivítal variantu rovné střechy.

Mgr. Karásek doplnil informace z jednání se zástupci Severočeské vodárenské společnosti a.s.

Pan Šourek se podivil nad tím, že je ve zprávě uvedeno, že fasáda vnitrobloku radnice byla převzata 27. 12. 2004 s vadami a nedodělky a naopak v dalších materiálech se píše, že dílo bylo převzato ve vyhovující kvalitě. Požádal o vysvětlení.

Mgr. Karásek doporučil, aby tato otázka byla zařazena do bodu „Interpelace“.

(Přišel MUDr. Jörg - přítomno 22 členů ZM)

5) Převody objektů

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič, jako předkladatel, stáhl tento bod z programu dnešního jednání ZM, protože nebyla zaplacena požadovaná kauce.

6) Prodej pozemků

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Pan Vostřák se k bodu C. zeptal, kdo má ve svém vlastnictví st.p.č. 1 a proč je na něm zřízeno věcné břemeno pro Římsko-katolickou církev.

Mgr. Svoboda odpověděl, že pozemek je ve vlastnictví Města. Vysvětlil, že jednou z podmínek při jednání s Římsko-katolickou církví o převodu kostela bylo zřízení věcného břemene přístupu do kostela právo sloužit římsko-katolické bohoslužbě.

7) Prodej bytů

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič, jako předkladatel, stáhl z programu dnešního jednání bod 2) z důvodu nezaplacení kauce.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

8) Výkupy nemovitostí a liniová věcná břemena

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

9) Finanční plnění smluv o prodeji

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič opravil v bodě 4) návrhu usnesení datum 20. 12. 2005 na 31. 12. 2005.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

10) Rozpočtové změny I.

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič upozornil členy ZM, že obdrželi nový materiál, protože finanční výbor na svém jednání nedoporučil některé z bodů. Jednání finančního výboru proběhlo až po odeslání materiálů dne 24. 2. 2005. Dále okomentoval změny materiálu.

(Přišel Mgr. Žur a MUDr. Krsek - přítomno 24 členů ZM)

Pan Šourek řekl, že na základě reakce občanů na sdělení, která byla podaná v časopise „Jablonecký zastupitel“, má povinnost opětovně podat protinávrhy, které na minulém jednání ZM nebyly schváleny. V protinávrzích uvedl, aby byly posíleny rozpočty komise pro sport a tělovýchovu o 1.000 tis. Kč, komise kulturní o 400 tis. Kč, aby byla odeslaná částka ve výši 500 tis. Kč ve prospěch účtu Léčebny dlouhodobě nemocných v Jablonci nad Nisou, aby bylo zajištěno v centru města celodenně otevřené WC a místnost pro matky s malými dětmi. Dále aby byla posílená rozpočtová položka ve prospěch Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou o částku 100 tis. Kč, krácená položka rozpočtu „rekonstrukce stadionu Střelnice“ o částku 30.000 tis. Kč a aby byly bezodkladně zahájeny práce na bezbariérové koncepci města s tím, že na to bude vyčleněna částka 2.500 tis. Kč. Veškeré částky navrhl čerpat z rozpočtové rezervy.

Bc. Frič upřesnil, že toto nebylo součástí schváleného rozpočtu Města.

Pan Ladislav Kopal, Máchova 28, Jablonec nad Nisou, který od roku 1993 zajišťuje údržbu hřbitovů ve městě uvedl, že na základě novely zákona o dani z přidané hodnoty tyto služby spadají do kategorie 19% sazby DPH. Ve smlouvě byla sjednána částka 1.600.000,- Kč včetně DPH, ze které byla ročně odvedena částka 76.200,- Kč na DPH. Po novelizaci zákona má být odváděna částka ve výši 256.000,- Kč. Z tohoto důvodu požádal o navýšení částky o 304.000,- Kč. Vysvětlil, že na údržbu 7 hřbitovů je zaměstnáno 7 lidí, z nichž je 1½ člověka v kanceláři a zajišťuje styk s klienty, tzn. evidence, rozesílání složenek apod. Proto na vlastní údržbu je 4½ člověka. Při průměrné mzdě 11 tis. Kč hrubého jsou veškeré mzdové náklady včetně zákonných odvodů na všech 7 zaměstnanců 1,250.000,- Kč a zbývá 350.000,- Kč na vlastní provoz hřbitovů. Likvidace odpadů stojí ročně 250.000,- Kč a ještě se musí zaplatit další náklady, např. nafta, telefony, účetní apod. Pokud by měla být ještě odvedena částka přes 200 tis. Kč, tak by musel propustit dva zaměstnance a na vlastní údržbu 7 hřbitovů by zbylo 2½ zaměstnance a to by nebylo možné zvládat. Doplnil, že o zvýšení příspěvku požádal proto, aby byl zajištěn chod všech hřbitovů a ne, aby si navýšil zisk, který z této činnosti opravdu žádný nemá.

Bc. Frič doplnil, že pohřebnictví je služba, kterou Město objednává. Smlouva s dodavatelem cenu upravuje. Bližší informace by měl podat Ing. Zemín, ředitel odboru správy majetku, který je za toto odpovědný. Vzhledem k jeho nepřítomnosti navrhl písemnou odpověď.

11) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za rok 2004

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič uvedl předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

12) Projekt Jablonec nad Nisou 2005

Předkládá: Ing. Marta Procházková, jednatelka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Ing. Procházková neměla k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

13) Projekt „Centrum vzdělávání“

Předkládá: Ing. Marta Procházková, jednatelka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.

Ing. Procházková přednesla úvodní komentář k předloženému písemnému materiálu.

Pan Vostřák se zeptal, zda je reálné pronajmout dvě patra kanceláří, když je po městě spousta domů, které kanceláře nabízejí.

Ing. Procházková uvedla, že prostřednictví Okresní hospodářské komory byli osloveni podnikatelé a odezva byla taková, že jsou obsazeny „špice“, tj. v každé „špici“ 4 kanceláře. Podnikatelé jsou i nadále oslovováni písemnou formou a současně je prováděn marketingový průzkum.

Ing. Schäfer se zeptal, jakým způsobem je společnost napojena na projekt Libereckého kraje „Centrum vzdělávání Libereckého kraje“ .

Ing. Procházková odpověděla, že s Libereckým krajem o tomto projektu jednali a přivítali by spolupráci.

14) Urbanistická studie širšího centra v Jablonci nad Nisou - informativní zpráva

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Mgr. Karásek okomentoval grafickou prezentaci studie.

(Přišel p. Berounský - přítomno 25 členů ZM)

Mgr. Paukrtová se zeptala, jakým způsobem se v rámci projednávání XV. změny územního plánu Město vyrovnává s názorem Krajského úřadu Libereckého kraje, který následně odcitovala.

Mgr. Karásek podotkl, že by bylo vhodnější tyto otázky projednat na odborném semináři, kde by se k tomu mohli vyjádřit zpracovatelé jednotlivých částí. Řekl, že si nemyslí, že je tento záměr v rozporu s platnou podobou územního plánu vyššího územně správního celku.

Pan Berounský řekl, že z architektonického hlediska je navrhovaný terminál hromadné dopravy pěkný. Konstatoval, že v žádném případě neprokazuje funkčnost přestupního terminálu. Dále podotkl, že vzhledem k tomu, že již v této době není křižovatka U Zeleného stromu průjezdná zcela bez problémů, tak ani v této studii její průjezdnost není stále vyřešena. Zeptal se, v jakém časovém horizontu bude řešení tranzitní dopravy, protože ani tento terminál nelze řešit s odtržením tranzitní dopravy.

Mgr. Karásek řekl, že plynulost dopravy nejen na křižovatce U Zeleného stromu může v budoucnu ovlivnit „jižní obchvat“. Pokud dojde k dohodě s okolními obcemi, tak je realizace možná v letech 2010 až 2011.

MUDr. Brandejský se zeptal, jaký je osud společnosti 8310 s.r.o., která měla na pozemku u autobusového nádraží stavět polyfunkční dům.

Mgr. Karásek řekl, že aktuální informace sdělí Bc. Frič. Opravil MUDr. Brandejského v tom, že se tam neměl stavět polyfunkční dům, ale přízemní velkoplošná prodejna.

Bc. Frič sdělil, že RM schválila výpověď smlouvy a výpovědní lhůta skončila k 28. únoru t.r. V tuto chvíli je společnost vyzvána k oficiálnímu předání pozemku. Předání je plánováno na 11. března t.r. Pokud se tak nestane, tak je Město povinno podat žalobu na vyklizení.

Mgr. Rudolf omluvil nepřítomnost RNDr. Čeřovského, starosty města, Ing. Loudy, místostarosty, a JUDr. Nesvadby, tajemníka MěÚ, a řídil další průběh jednání ZM.

Mgr. Paurktová řekla, že své dotazy k této problematice vznese formou interpelací.

Pan Berounský se zeptal, z čeho vychází požadovaný počet nástupišť. Vychází se ze studie Ing. Křenka?

Pan Vostřák řekl, že v této chvíli se jedná zatím o vizi, která se bude postupně upravovat. Bylo by vhodné uspořádat odborný seminář, na kterém by bylo k dispozici více materiálů. Uvedl, že se mu, jako laikovi, většina návrhů líbí.

Mgr. Karásek podotkl, že se jedná o investiční příležitost pro investory v časovém horizontu do deseti let a buď takto zrealizována bude nebo nebude.

Ing. Schäfer, jako člen Libereckého kraje, řekl, že se zúčastnil mnoha jednání a prezentací a jednoznačně je tento terminál respektován. Přivítal uspořádání odborného semináře.

Pan Berounský se opakovaně zeptal, zda se vychází ze studie Ing. Křenka nebo jestli existuje ještě jiný materiál.

Mgr. Karásek odpověděl, že se vychází ze studie Ing. Křenka a bude zadáno zpracování projektové dokumentace na tento objekt pro územní rozhodnutí.

15) Spolkový dům - průběžná zpráva

Předkládá: Mgr. Tomáš Macek, ředitel odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Mgr. Macek doplnil, že návrh smlouvy byl doručen a v této chvíli je na právním oddělení k posouzení. Podotkl, že smlouva by měla být během měsíce podepsána.

Mgr. Paukrtová se zeptala, z jakého důvodu byla zvolena forma příspěvkové organizace.

Mgr. Macek odpověděl, že tato forma organizace vycházela z toho, že Město má možnost ovlivňovat přímo fungování této organizace. Dále se vycházelo z toho, že v sociální oblasti již funguje tato forma organizace, a to Domy pro seniory. Tato organizace funguje dobře a nemá problémy finanční ani organizační.

Pan Vostřák se zeptal, v jakém je škola technickém stavu. Dále se zeptal, kdo tam bude dbát na udržování pořádku.

Mgr. Macek odpověděl, že Spolkový dům bude v dolní části objektu, tj. nalevo od vchodu. Technický stav budovy posoudili odborníci a při tom vycházeli i při zpracování projektu. Dále uvedl, že odpovědnost za chod Spolkového domu bude mít management domu.

Pan Poborský přivítal tento projekt. Podivil se nad tím, že ještě není založena žádná společnost a už je znám provozovatel recepce a kavárny.

Mgr. Macek vysvětlil, že již při tvorbě projektu musely být vybrané neziskové organizace, které se budou podílet na fungování domu. Podotkl, že vybrání organizací bylo jednou z podmínek.

16) Program podpory terénních sociálních pracovníků

Předkládá: Mgr. Tomáš Macek, ředitel odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Mgr. Macek neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Pan Vostřák řekl, že, podle jeho názoru, je materiál zpracovaný dobře, je obsáhlý a má dobrou vypovídající schopnost. Podotkl, že má k němu pouze drobné výhrady.

23) Nemocnice Jablonec n.N., p.o. - zpráva o činnosti za rok 2004

Předkládá: MUDr. Vít Němeček, ředitel nemocnice

MUDr. Němeček uvedl předložený písemný materiál.

Pan Berounský položil otázku, zda by v problémech, které nyní stojí před Nemocnicí, neměla být i lékárna.

MUDr. Němeček řekl, že problém lékárny je otevřen již rok, ale v současné době není vnímán jako závažný problém. Podotkl, že vedení Nemocnice věří, že soudní spor vedený se společností Europharm s.r.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o. vyhraje.

MUDr. Brandejský podotkl, že v materiálu je uvedeno, že mezi základní problémy patří i trvalé a plošné zvyšování tarifních mezd. Na základě toho se zeptal, jaké je procento osobních nákladů v Nemocnici Jablonec nad Nisou p.o.

MUDr. Němeček odpověděl, že osobní náklady tvoří 45% nákladů Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o.

Pan Vostřák se podivil nad tím, když je v materiálu uvedeno, že hospodářský výsledek je ztrátový, tak jak je možné, že hrozí placení daně ze zisku.

MUDr. Němeček vysvětlil, že se jedná o účetní ztrátu a ne daňovou.

24) Nemocnice Jablonec n.N., p.o. - vize a strategické cíle

Předkládá: MUDr. Vít Němeček, ředitel nemocnice

MUDr. Němeček neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Pan Berounský se zeptal MUDr. Němečka, jaký je jeho názor na změnu právní formy Nemocnice.

MUDr. Němeček řekl, že v této věci oslovil vedení MěÚ a dohodli se na tom, že bude zahájena diskuse o tom, zda se touto otázkou zabývat. Podotkl, že on sám je pro změnu právní formy, ale konečné rozhodnutí bude mít ZM. Na některém z dalších zasedání ZM bude předložen materiál, ve kterém budou návrhy na změnu právní formy Nemocnice.

17) Plán odpadového hospodářství

Předkládá. Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru stavebního a životního prostředí

Přizváni: zástupci firmy ISES s.r.o. Praha

Ing. Jakoubek neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Pan Vostřák řekl, že, podle jeho názoru, není velkým problémem odpadového hospodářství pouze separace, ale také recyklace.

Pan Šourek konstatoval, že tento materiál je poměrně dobře připraven a proto doporučil jeho schválení.

18) Přehled veřejných zakázek vyhlášených Městem Jabloncem nad Nisou v roce 2004

Předkládá:Mgr. Jindřich Kuneš, ředitel odboru vnitřních věcí

Mgr. Kuneš neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Pan Vostřák nesouhlasil se stanoviskem, že kvalita opravy vnější omítky dvora Radnice je vyhovující.

Pan Berounský se zeptal, proč je u akcí „vybudování chodníků v ulici Na Hutích“ a „oprava vnější omítky dvora Radnice“ uvedeno, že byly provedeny vícepráce, jako zdůvodnění rozdílu nabídkové a skutečné ceny.

RNDr. Varga vysvětlil, že zakázka na opravu vnitrobloku Radnice byla v prosinci převzata s tím, že bylo uplatněno penále, protože termín dokončení byl do 31. října 2004. Dále byla prodloužena záruční doba o 1 rok. V letních měsících firma provede dva nové nátěry vnitrobloku bez finančního nároku.

Pan Poborský poznamenal, že pro ještě vyšší kvalitu rozhodování při výběrových řízeních by mělo být oslovováno ještě více firem. Nesouhlasil s hodnocením akce „oprava místních komunikací v lokalitě kino OKO“. Dále řekl, že složení komisí, podle jeho názoru, není také nejvhodnější. Doporučil, aby se výběrových řízení účastnilo více členů ZM. V tomto smyslu podal protinávrh usnesení. Dále dal na zváženou, zda by nebylo vhodné o zadávaných veřejných zakázkách informovat v Jabloneckém měsíčníku. Doplnil protinávrh usnesení tak, aby na dubnovém zasedání ZM byli členové ZM seznámeni se zadanými pracemi pod 800 tis. Kč v roce 2004 a se záměrem všech výběrových řízení v roce 2005.

Pan Šourek nesouhlasil s tím, že špatně opravenou fasádu nahradí dva nátěry barvou. Řekl, že by přivítal, kdyby u dlouhodobějších veřejných zakázek byla hodnocena kvalita prací průběžně. Dále v materiálu postrádá informace o záruce a stavu práce před skončením záruční lhůty. Požádal, aby tyto informace byly doplněny.

19) Obecně závazná vyhláška Města Jablonce nad Nisou, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace ve městě Jablonci nad Nisou v roce 2005

Předkládá: Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru stavebního a životního prostředí, Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

Ing. Jakoubek neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Dr. Ing. Drábek se zeptal, jaké je vyhodnocení provedení deratizace v roce 2002 a kolik bylo v té době provedeno kontrol deratizace. Dále konstatoval, že předložený materiál je velmi špatně zpracovaný, protože ve vyhlášce není uvedeno, komu se provedení deratizace nařizuje. To je uvedeno až v příloze, ale o té není zase žádná zmínka ve vyhlášce. Doporučil předkladateli, aby tento materiál stáhl z programu jednání a po dopracování předložil na příštím zasedání ZM. Navrhl, aby byla deratizace provedena na území města s vyloučením katastrálního území Kokonín a Vrkoslavice, protože se jedná o oblast rodinných domků, kde je plošná deratizace stejně neúčinná a je prováděna pouze formálně. Dále upozornil na to, aby byly sjednoceny některé formulace jak ve vyhlášce, tak v příloze. Jedná se o čl. 1 vyhlášky a o čl. 2 přílohy ohledně rozdělení města na jednotlivá území. Dále v čl. 7 přílohy jsou místo názvu firmy a kontaktu na ní pouze tečky.

Ing. Jakoubek doplnil, že právní oddělení MěÚ materiál rozdělilo na dvě části s tím, že není možné vstupovat do samotného zákona vyhláškou.

Pan Kolman doplnil, že kontroly provádění deratizace v roce 2002 byly prováděny pracovníky MěÚ. V této souvislosti bylo zahájeno 26 přestupkových řízení s rozhodnutím a s udělením pokuty. V letošním roce kontroly nebudou provádět pouze pracovníci MěÚ, ale i strážníci Městské policie. Podotkl, že spolupráci také nabídla Krajská hygienická stanice, se kterou byly veškeré materiály konzultovány. Řekl, že má také písemné vyjádření, ve kterém je konstatováno, že materiál je velice dobře zpracován.

Následně převzal řízení průběhu jednání opět RNDr. Čeřovský, starosta města.

Mgr. Dymokurský vysvětlil, že obec může vydat obecně veřejnou vyhlášku na základě zákonného zmocnění. V tomto případě obec může nařídit plošnou deratizaci. Jakým způsobem obec deratizaci provede, to do obecně závazné vyhlášky uvést nemůže, protože na toto nemá zákonné zmocnění. Z tohoto důvodu existuje samostatný dokument, kde je proces deratizace popsán.

Dr. Ing. Drábek zopakoval, že v textu obecně závazné vyhlášky není uvedeno, komu se provedení deratizace ukládá.

Mgr. Dymokurský řekl, že zákon neukládá komu. Jde o nařízení plošné deratizace.

Dr. Ing. Drábek uvedl, že v tomto případě vyhláška není vůči vlastníkům nemovitosti vymahatelná. Povinnost vlastníků provést deratizaci je uvedena až v „postupu“, který bere ZM pouze na vědomí a nemá formu závazného předpisu.

Mgr. Dymokurský podotkl, že obecně závaznou vyhláškou bude nařízeno provedení deratizace obecně všem. Jakým způsobem má být provedena je uvedeno v příloze obecně závazné vyhlášky. Konstatoval, že všichni jsou povinni provést deratizaci a vyhláška je vymahatelná.

Dr. Ing. Drábek zopakoval, že v obecně závazné vyhlášce není uvedeno odkaz na přílohu, tudíž „postup“, který bere ZM pouze na vědomí, není přílohou.

Mgr. Dymokurský vysvětlil, že stanovisko Ministerstva vnitra je, že Město vydá obecně závazný předpis, ale nemůže se v něm odkázat na něco, k čemu nemá zákonné zmocnění.

MUDr. Krsek podotkl, že při poslední deratizaci byly problémy ve spolupráci s firmou, která deratizaci prováděla.

MUDr. Brandejský se zeptal, kdo určí, kam se mají návnady dávat.

Ing. Jakoubek odpověděl, že o všem budou občané informováni. Podotkl, že Město si zabezpečí svůj majetek. Ostatní majitelé objektů budou povinni si zajistit své nemovitosti. Pokud někdo říká, že ve svém objektu nikdy neměl myš či krysu, tak by i přesto si tam návnadu dát měl.

Pan Berounský souhlasil s připomínkami Dr. Ing. Drábka.

Pan Poborský řekl, že připomínkám Dr. Ing. Drábka rozumí, ale domnívá se, že každý slušný majitel nemovitosti provede deratizaci i bez toho, jak je to naformulované v obecně závazné vyhlášce. Podotkl, že nejvíce krys je vidět v zatrubněném korytě Nisy u autobusového nádraží.

JUDr. Nesvadba doplnil, že obecně závazná vyhláška je právním předpisem a proto je vymahatelná. Jedná se o právní předpis Města, čímž zavazuje všechny obyvatele města Jablonce nad Nisou. Jako příklad uvedl, že v Zákoníku práce také není uvedeno, že je adresován všem zaměstnancům. Vzhledem k tomu, že jde o právní předpis České republiky, tak se automaticky vztahuje na všechny občany.

21) Zpráva o plnění Koncepce bezpečnosti města Jablonce nad Nisou za rok 2004

22) Zpráva o činnosti Městské policie a Policie ČR za rok 2004

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Přizván: plk. Josef Rašín, ředitel Policie ČR

RNDr. Čeřovský neměl k předloženým písemným zprávám žádné doplnění.

Pan Vostřák požádal plk. Rašína o informace ke snižování počtu policistů v Jablonci nad Nisou.

Plk. Rašín odpověděl, že již v roce 2002 bylo rozhodnuto o 10% snížení počtu státních zaměstnanců. V roce 2005 by mělo dojít ke snížení stavu o 196 policistů, a to policistů v přímém výkonu služby, tak i policistů v nepřímém výkonu služby. Uvedl, že v letošním roce má připravit návrh na zrušení celkem 11 pracovních míst v rámci celého Okresního ředitelství Policie ČR.

Pan Berounský se zeptal, zda se i organizační struktura Policie ČR upravila v rámci územně správního uspořádání.

Plk. Rašín odpověděl, že přesné informace ke změně organizační struktury, jako ředitel okresního ředitelství, nemá.

Pan Šourek konstatoval, že z předložené statistiky vyplývá velký počet trestných činů nezletilých a mládeže. Zeptal se, jak se k tomu staví Policie ČR i Městská policie.

Plk. Rašín uvedl, že se k tomu zpracovávají koncepty, jak tuto problematiku řešit. Podotkl, že v posledním čtvrtletí roku 2004 byla zvýšená činnost Policie ČR v terénu, čímž došlo ke snížení trestných činů. Doplnil, že vzhledem k tomu, že se obec Bedřichov a Janov nad Nisou zapojily do projektu „kamerového systému“, nebylo od listopadu 2004 do dnešního dne odcizeno žádné vozidlo. Dále uvedl, že v tomto roce bude spuštěn projekt „Komunikující policie“, který by se měl zabývat prevencí trestné činnosti nezletilých a mládeže. Podotkl, že stále probíhají kontroly požívání alkoholu v nočních klubech. Na závěr zkonstatoval, že mládež je středem pozornosti.

Pan Šourek zkonstatoval, že při kalamitě, jaká byla zhruba před 3 týdny v Bedřichově, by strážníci Městské policie neměli dávat „botičky“, ale měli koordinovat dopravu.

Bc. Rakouš řekl, že na základě informací, které má, se strážníci Městské policie snažili o to, aby tato lokalita byla průjezdná a řešili pouze ty řidiče, kteří opravdu v průjezdnosti překáželi. Podotkl, že strážníci Městské policie ani Policie ČR nevyřeší problém, když do dané lokality přijede více návštěvníků, než je její kapacita.

RNDr. Čeřovský sdělil, že Město Jablonec nad Nisou iniciuje svolání krajské konference na téma „Bezpečnost ve městech a obcích Libereckého kraje“, která by se měla konat 11. dubna 2005 v Liberci.

25) Schválení podnětu na pořízení XXI. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga uvedl předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

26) Valná hromada JTR a.s.

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Přizván: Ing. Tomáš Balcar, ředitel společnosti JTR a.s.

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Mgr. Paukrtová se zeptala, zda zástupce Města vysloví souhlas s tím, aby z celkového zisku bylo 21 mil. Kč dáno na dividendy.

RNDr. Čeřovský doplnil, že představenstvo společnosti doporučuje valné hromadě společnosti předložený návrh na rozdělení zisku. Pokud bude ZM schválen předložený návrh usnesení, tak delegovaná osoba bude na valné hromadě hlasovat dle návrhu v důvodové zprávě na str. 2 - 4.

Ing. Louda podotkl, že by se Město nemělo ani v letošním roce bránit přijetí dividend.

(Přišel p. Cholenský - přítomno 26 členů ZM)

Mgr. Paukrtová položila otázku, zda by nebylo vhodné, aby Město inicializovalo snížení cen pro obyvatelstvo, když je společnost JTR a.s. natolik zisková.

RNDr. Čeřovský řekl, že by zástupci Města v orgánech společnosti měli tento podnět určitě předložit.

20) Výroční zpráva - svobodný přístup k informacím (zákon 106/1999 Sb.)

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

JUDr. Nesvadba uvedl předloženou písemnou zprávu.

Pan Berounský se zeptal, proč se z webových stránek Města ztratily údaje z let před rokem 2004.

JUDr. Nesvadba odpověděl, že webové stránky byly přepracovány, což je velice náročná práce a postupně se veškeré informace doplňují.

27) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

28) INTERPELACE

a) Informativní zpráva o vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Předkládá: Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosty města

Paní Kodytková neměla k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

b) Nové interpelace

RNDr. Čeřovský konstatoval, že obdržel písemnou interpelaci od pana Šourka, který ji přednesl v bodě „Zpráva místostarostů“. Dále obdržel písemnou interpelaci od pana Poborského a MUDr. Jörgové.

Interpelace pana Šourka

Ve své zprávě píše Mgr. Karásek, že fasáda vnitrobloku radnice byla převzata dne 27.12.2004 s vadami a nedodělky. V dalších materiálech se píše, že dílo bylo převzato ve vyhovující kvalitě. Pokud víme, za hodnocením vyhovující je již pouze nevyhovující a to byl stav těsně před tím, než se celá generálka prováděla.

Žádám o vysvětlení, jak je vůbec možné takovýto stav práce připustit a převzít na tak prestižní budově města, jako je radnice a zároveň státní kulturní památce. Kdyby mě někdo odvedl takovouto práci na mém objektu, musel bych ho zažalovat za znehodnocení objektu a celé dílo by muselo být provedeno znovu. Zároveň žádám vysvětlit o čem bude dodatek č. 3.

Kdo prováděl stavební dozor a jakým způsobem byl za tento výkon honorován.

Pan prof. Winter by asi s naší prací byl krásně nespokojen.

Interpelace pana Poborského

Na minulém zastupitelstvu jsem požádal o upřesnění míst, kde dochází k odtahům vozidel. Prosím o statistiku nehodovosti v těchto místech a to v roce 2003 a 2004.

Na tyto interpelace bude odpovězeno písemně.

Interpelace MUDr. Jörgové

Proč Město platí dozor pomocí městských strážníků na fotbalových utkáních? 1 hod. stojí zhruba 1.000,- Kč a v té době nejsou strážníci použitelní pro akce ve městě.

Bc. Rakouš souhlasil s tím, že strážníci Městské policie pracovali na zajištění pořádku při fotbalových utkáních na Střelnici. Upřesnil, že částka 1.000,- Kč hrubého je na jednu směnu jednoho strážníka.

RNDr. Čeřovský doplnil, že povinností Města je zajištění bezpečnosti a pořádku na území Jablonce nad Nisou, tj. i při fotbalových utkáních. Podotkl, že s fotbalovými zápasy je spojeno mnoho rizik a zápasy jsou různé.

MUDr. Jörgová dala na zváženou, zda by se fotbalový klub nemohl na zajištění dozoru také finančně podílet, když je to jeho aktivita.

RNDr. Čeřovský řekl, že je možné o této záležitosti s fotbalovým klubem jednat.

Mgr. Paukrtová přečetla svoji interpelaci, na kterou žádá písemnou odpověď.

  1. Dávají studie zpracované a zpracovávané Městem odpovědi na otázky kladené odborem dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, které vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 24.8.2004 zadání XV. změny územního plánu města Jablonce nad Nisou?

  2. Jak se k projednávání této změny staví dotčené orgány státní správy, konkrétně Ministerstvo dopravy? Jak a kdy bude řešen nesoulad navrhované XV. změny územního plánu města Jablonce nad Nisou s platným VÚC liberecké aglomerace?

Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně.

Pan Vostřák upozornil na mnohá přesolená místa a poškozené dlaždice. Podotkl, že jedno z poškozených míst je také na rohu ulice Komenského a Anenské, kde jezdila těžká nákladní auta.

Ing. Louda řekl, že nejde o interpelaci, ale pouze o upozornění. Uvedl, že po zimní sezóně, až nebude sníh, tak dopravní a silniční úřad MěÚ zmonitoruje danou lokalitu a k dané věci proběhne jednání s investorem, který by měl škody na komunikaci nahradit.

29) Kontrola splnění usnesení

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

JUDr. Nesvadba doporučil vypustit z evidence body, na které bylo odpovězeno přímo na dnešním jednání ZM.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

30) Diskuse

Dr. Ing. Drábek v souvislosti s předloženým formulářem „Aktualizace údajů členů ZM“ doporučil, aby na internetových stránkách Města bylo zveřejněno telefonní číslo domů a ne do zaměstnání.

Pan Šourek navrhl, aby se bezodkladně řešily 8 let po rekonstrukci nevyužívané prostory suterénu Radnice, aby byl položkově zpracován souhrn zanedbanosti městského majetku a z toho zvlášť stavy havarijní a stavy s bezpečnostními, požárními a hygienickými riziky. Dále, aby byl zpracován návrh krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých priorit města a tyto priority ocenit a zařadit do časového harmonogramu proveditelnosti. Předložit do 30. 11. 2005 návrh potřebných rekonstrukcí a zateplovacích prací na školských zařízeních nad rámec již rozpočtovaných prací, přičemž komplexní zateplení se týká výměny oken, zateplení střechy, zateplení fasády a nové regulační prvky topení. Dále, aby byla neprodleně provedena náprava v zimní údržbě města Jablonce nad Nisou a zajištěn na Dolním náměstí přístřešek proti dešti a lavičky na sezení pro občany čekající na autobus. V tomto smyslu podal návrhy usnesení.

Pan Berounský konstatoval, že po vzniku společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o. je zimní údržba ve městě nejhorší. Zeptal se, kdo je majitelem objektu školy v Proseči a co je s ním zamýšleno. Dále se zeptal, co se zamýšlí s aktivitami klubu „Rampa“.

Ing. Louda odpověděl, že školský objekt v Proseči je v majetku Města a není nevyužitý, protože je v něm sklad různého materiálu. Nesouhlasil s konstatováním pana Berounského ohledně zimní údržby. Řekl, že na rozdíl od jiných měst v České republice Jablonec nad Nisou ani jednou tuto zimu nebyl neprůjezdný, všechny komunikace jsou s předstihem, před časy uvedenými v plánu zimní údržby, uklizeny. Podotkl, že dle zákona má Město zajišťovat zmírnění důsledků zimního období. V žádném případě není možné, aby veškeré vozovky a chodníky byly zcela čisté od sněhu. Mohlo by tak možná být, ale stálo by to mnohem víc a úklid by byl prováděn i za ostatní. Uvedl, že veškeré komunikace nejsou Města, ale některé jsou v majetku státu nebo Libereckého kraje. Veškeré chodníky také nejsou v majetku Města, protože některé patří majitelům soukromých objektů, kteří jsou povinni se o ně starat.

MUDr. Jörgová požádala o informace k zákonu o střetu zájmů. Zeptala se, zda se tento zákon některých členů ZM týká a jaký bude v daném případě postup.

JUDr. Nesvadba sdělil, že zákon o střetu zájmu je účinný od 1. března 2005. Uvedl, že v této chvíli zákon členy ZM obce III. řadí do kategorie veřejných funkcionářů. Mimo jiné uvedl, že člen ZM v tomto případě nesmí osobně po dobu výkonu své funkce jednat za sebe nebo jinou osobu v obchodních záležitostech vůči právnickým osobám založeným Městem nebo v obchodních společnostech, v nichž má Město majetkovou účast. Nesmí se odvolávat na svoji funkci v záležitostech souvisejících s výkonem soukromé činnosti a nesmí uvádět svoje jméno nebo vyobrazení k reklamním účelům, které souvisí s výkonem soukromé činnosti. Dále zákon řeší, že uvolněným členům ZM nenáleží odměna za funkce v řídících, dozorčích a kontrolních orgánech, kde je Město zřizovatelem nebo kde Město má většinovou majetkovou účast nebo většinový podíl. Pokud jsou v těchto funkcích neuvolnění členové ZM, tak tuto odměnu dostávat mohou, ale tuto skutečnost musí předložit na vědomí na zasedání ZM. Dále uvedl, že součástí zákona jsou čtyři druhy oznámení, které se předkládají kontrolnímu výboru ZM, který je oprávněn zkoumat jejich pravdivost. Po přezkoumání kontrolní výbor ZM předloží výsledky starostovi města, který je povinen o tom informovat na zasedání ZM. Za porušení zákona je možné uložit pokutu do výše 30 tis. Kč. Na závěr řekl, že je možné tento zákon nakopírovat a všem členům ZM rozeslat.

Následně proběhla další diskuse k zimní údržbě.

Mgr. Karásek řekl, že otázka týkající se klubu „Rampa“ by měla být položena provozovatelům klubu.

Paní Caklová řekla, že každý z členů ZM má právo na jednání ZM vystoupit, ale každý člen ZM má také povinnost před každým zasedáním ZM pracovat, dotazovat se a shánět si informace. Vyzvala všechny členy ZM, aby k problémům, o kterých si můžou zjistit údaje předem, předkládali na jednání již konkrétní návrhy.

RNDr. Čeřovský navrhl, aby byla diskuse ukončena. Řekl, že si město několikrát osobně projel autem a zkonstatoval, že město Jablonec nad Nisou je v zimním období průjezdné.

31) Schválení návrhu usnesení

Dr. Ing. Drábek, předseda návrhové komise, předložil návrh usnesení členům ZM k odsouhlasení.

(Přítomno 25 členů ZM)

Zpráva starosty města
I. USNESENÍ schváleno jednohlasně
(Přítomno 26 členů ZM)

Zpráva místostarostů
II. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdržel se 1

Převody objektů
III. USNESENÍ
Tento bod byl předkladatelem stažen.

Prodej pozemků
IV. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Prodej bytů
V. USNESENÍ
Předkladatelem stažen bod 2) schváleno jednohlasně
Původní NU - bod 1), 3) pro 25 proti 0 zdrželo se 0
(nehlasoval 1)

Výkupy nemovitostí a liniová věcná břemena
VI. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdrželo se 0
(nehlasoval 1)

Finanční plnění smluv o prodeji
VII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Rozpočtové změny I.
VIII. USNESENÍ
Protinávrh p. Šourka - „…+ 1.000 tis. Kč - komise pro sport a tělovýchovu“
pro 8, proti 9, zdrželo se 9
Protinávrh p. Šourka - „… + 400 tis. Kč - kulturní komise“
pro 9, proti 8, zdrželo se 9
Protinávrh p. Šourka - „….+ 500 tis. Kč - LDN Jablonec n.N.“
pro 8, proti 7, zdrželo se 11
Protinávrh p. Šourka - „ukládá RNDr. Čeřovskému zajistit celodenně otevřené WC“
pro 9, proti 4, zdrželo se 13
Protinávrh p. Šourka - „ukládá RNDr. Čeřovskému zajistit místnosti pro matky s malými dětmi“
pro 9, proti 6, zdrželo se 11
Protinávrh p. Šourka - „ + 100 tis. Kč - příspěvek OHK Jablonec n. N.“
pro 6, proti 13, zdrželo se 7
Protinávrh p. Šourka - „krátí položku - rekonstrukce Střelnice o 30.000 tis. Kč“
pro 6, proti 9, zdrželo se 11
Protinávrh p. Šourka - „ukládá RNDr. Čeřovskému zahájit práce na bezbariérové koncepci města - částka 200 tis. Kč“
pro 8, proti 6, zdrželo se 12
Původní NU pro 17 proti 1 zdrželo se 8

Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za rok 2004
IX. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdržel se 1

Projekt Jablonec nad Nisou 2005
X. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdržel se 1

Projekt „Centrum vzdělávání“
XI. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdržel se 1

Urbanistická studie širšího centra v Jablonci nad Nisou - informativní zpráva
XII. USNESENÍ pro 20 proti 1 zdrželo se 5

Spolkový dům - průběžná zpráva
XIII. USNESENÍ pro 22 proti 0 zdrželi se 4

Program podpory terénních sociálních pracovníků
XIV. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdržel se 1

Plán odpadového hospodářství
XV. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdržel se 1

Přehled veřejných zakázek vyhlášených Městem Jabloncem nad Nisou v roce 2004
XVI. USNESENÍ pro 20 proti 0 zdrželo se 6
Doplněk p. Poborského pro 20 proti 1 zdrželo se 5

Obecně závazná vyhláška Města Jablonce nad Nisou, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace ve městě Jablonci nad Nisou v roce 2005
XVII. USNESENÍ
Protinávrh Dr. Ing. Drábka pro 16 proti 0 zdrželo se 10

Výroční zpráva - svobodný přístup k informacím (zákon 106/1999 Sb.)
XVIII. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdržel se 1

Zpráva o plnění Koncepce bezpečnosti města Jablonce nad Nisou za rok 2004
XIX. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Zpráva o činnosti Městské policie a Policie ČR za rok 2004
XX. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdržel se 1
(nehlasoval 1)

Nemocnice Jablonec n.N., p.o. - zpráva o činnosti za rok 2004
XXI. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Nemocnice Jablonec n.N., p.o. - vize a strategické cíle
XXII. USNESENÍ pro 23 proti 0 zdrželi se 3

Schválení podnětu na pořízení XXI. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou
XXIII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Valná hromada JTR a.s.
XXIV. USNESENÍ pro 23 proti 1 zdrželi se 2

Dopisy občanů
XXV. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Informativní zpráva o vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM
XXVI. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdrželo se 0
(nehlasoval 1)

Kontrola splnění usnesení
XXVII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Diskuse
XXVIII. USNESENÍ
Návrh usnesení p. Šourka - „ukládá RM řešit prostory bývalé restaurace Bocaccio“
pro 12, proti 1, zdrželo se 13
Návrh usnesení p. Šourka - „ukládá Ing. Loudovi zpracovat souhrn zanedbanosti městského majetku“
pro 8, proti 3, zdrželo se 15
Návrh usnesení p. Šourka - „ukládá Ing. Loudovi zpracovat návrh krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých priorit města“
pro 8, proti 5, zdrželo se 13
Návrh usnesení p. Šourka - „ukládá Ing. Loudovi předložit návrh potřebných rekonstrukcí a zateplovacích prací na školách“
pro 10, proti 4, zdrželo se 12
Návrh usnesení p. Šourka - „ukládá RNDr. Čeřovskému - zajistit neprodlenou nápravu v zimní údržbě“
pro 7, proti 8, zdrželo se 11
Návrh usnesení p. Šourka - „ukládá Mgr. Karáskovi zajistit na Dolním nám. pro občany přístřešek a lavičky“
pro 11, proti 4, zdrželi se 10 (nehlasoval 1)

33) Závěr

RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, ukončil 22. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou ve 13,45 hodin.Mgr. Petr Karásek
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

ověřovatelé:
Mgr. Vlasta Veverková, Mgr. Soňa Paukrtová

V Jablonci nad Nisou, dne 14. března 2005

Vytvořeno 1.4.2005 9:53:39 | přečteno 2925x | Petr Vitvar