Usnesení 03.03.2005

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 3. března 2005.

I.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a

bere na vědomí

zprávu o činnosti starosty města

II.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů a tyto

bere na vědomí.

III.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji pozemků a

A. schvaluje
 1. prodej p.p.č. 747/8 o výměře 1138 m2 v k.ú. Kokonín za účelem výstavby rodinného domu manželům Jiřímu a Ludmile Zemánkovým, bytem Rychnovská 287, Jablonec n. N. za cenu 450,- Kč/m2, tj. celkem 512.100,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 2. směnu p.p.č. 747/9 o výměře 1114 m2, p.p.č. 745/15 o výměře 2702 m2 a p.p.č. 745/1 o výměře 1290 m2 vše v k.ú. Kokonín ve vlastnictví Města Jablonec n. N. za p.p.č. 2798 o výměře 565 m2 v k.ú. Jablonec n. N. ve vlastnictví společnosti TOMEX a Novák, s.r.o. IČ 62240561, se sídlem Rychnovská 243, Jablonec n. N. bez finančního vyrovnání.

 3. směnu p.p.č. 377/1 o výměře 1921 m2 v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví Města Jablonec n. N. za p.p.č. 377/7 o výměře 2052 m2 v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví společnosti DYNAST, s.r.o., IČ 63147378, se sídlem Ladova 1, Jablonec n. N. s finančním vyrovnáním ve výši ve výši 230,- Kč/m2, tj. celkem 30.130,- Kč ve prospěch společnosti DYNAST, s.r.o.

 4. směnu p.p.č. 377/20 o výměře 999 m2 v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví Města Jablonec n. N. za p.p.č. 377/19 o výměře 127 m2 v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví MK CARS, s.r.o., IČ 47286822, se sídlem Ladova 26, Jablonec n. N. s finančním vyrovnáním ve výši 230,- Kč/m2, tj. celkem 200.560,- Kč ve prospěch Města Jablonec n. N. s tím, že cena bude uhrazena při podpisu směnné smlouvy. Součástí smlouvy bude oprávnění společnosti MK CARS, s.r.o. užívat část p.p.č. 377/19 v k.ú. Rýnovice po dobu 4 let za účelem pozemku pod dočasnými objekty.

 5. prodej p.p.č. 2147/12 o výměře 1272 m2 a st.p.č. 6529 o výměře 93 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby rodinného domu manželům Tomášovi a Janě Přibylovým, bytem Švermova 355, Liberec za cenu 180,- Kč/m2, tj. celkem 245.700,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 6. prodej p.p.č. 2147/14 o výměře 2047 m2 a st.p.č. 6538 o výměře 109 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby rodinného domu manželům Michalu a Veronice Svobodovým, bytem Na Úbočí 17, Jablonec n. N. za cenu 180,- Kč/m2, tj. celkem 388.080,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 7. prodej p.p.č. 2136/7 o výměře 1499 m2 a st. p.č. 6533 o výměře 146 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby rodinného domu manželům Luboši a Martině Koťátkovým, bytem Lužická 5, Jablonec n. N. za cenu 180,- Kč/m2, tj. celkem 296.100,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 8. prodej p.p.č. 2136/1 o výměře 1507 m2 a st.p.č. 6549 o výměře 109 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby rodinného domu manželům Ing. Daliborovi a Lence Dědkovým, bytem Turistická 4462, Jablonec n. N. za cenu 180,- Kč/m2, tj. celkem 290.880,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 9. prodej p.p.č. 2136/6 o výměře 250 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem rozšíření stavebních parcel p.p.č. 2136/2 a p.p.č. 2136/3 vše v k.ú. Jablonec n. N. manželům Petru Pradovi, bytem nám. T.G. Masaryka 710, Smržovka a Iloně Pradové, bytem Měsíční 31, Jablonec n. N. za cenu 180,- Kč/m2, tj. celkem 45.000,- Kč s tím, že kupní cena již byla uhrazena.

 10. prodej p.p.č. 2147/13 o výměře 1114 m2 a st.p.č. 6539 o výměře 146 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby rodinného domu panu Petru Sejkorovi, bytem V. Nezvala 7, Jablonec n. N. za cenu 180,- Kč/m2, tj. celkem 226.800,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 11. prodej p.p.č. 1319 o výměře 248 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem zahrady panu Vratislavu Lelkovi, bytem Pražského povstání 34, Jablonec n. N. za cenu 50,- Kč/m2, tj. celkem 12.400,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 12. dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí č. 679-2004-FaM/OMP s tím, že termín pro vydání územního rozhodnutí se prodlužuje do 30. 4. 2005. V ostatních bodech zůstává smlouva nezměněna.

 13. prodej p.p.č. 1913 o výměře 422 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby rodinného domu panu Janu Kubíkovi, bytem Jižní 4148, Jablonec n. N. za cenu 300,- Kč/m2, tj. celkem 126.600,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 14. prodej p.p.č. 1411/3 o výměře 151 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem manipulační plochy ke garáži na st.p.č. 3383/2 v k.ú. Jablonec n. N. manželům Janu a Lucii Ježkovým, bytem Vysoká 86, Jablonec n. N. za cenu 100,- Kč/m2 tj. celkem 15.100,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

B. neschvaluje
 1. prodej části p.p.č. 324/1 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vybudování zdroje užitkové vody pro objekty Pražská 53,59 Jablonec n. N. ing. Karlovi Kadlecovi, bytem Svatoplukova 451/26, 46001 Liberec-Liberec IV - Perštýn a pí. Marii Králové, bytem Studentská 157/5, Jablonec n. N.

 2. prodej p.p.č. 1750/1 o výměře 594 m2 a p.p.č. 1752/12 o výměře 298 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zázemí firmy - skladu, manipulační plocha a parkoviště Miroslavu Nýdrlemu - Inox technology, IČ 86740130, Bousova 11, Jablonec n. N.

C. mění

usnesení č. IV/A/11 ze dne 11.11. 2004 a to tak, že schvaluje bezplatný převod p.p.č. 1/1 o výměře 215 m2 a p.p.č. 2794 o výměře 1 m2 v k.ú. Jablonec n. N. společnosti Hotel Zlatý lev, spol. s r.o., IČ 25472461, se sídlem Kostelní 19/1, Jablonec n. N.

IV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

schvaluje
 1. prodej neobsazené bytové jednotky č. 4268/21 v objektu F. L. Čelakovského 3/4268 v Jablonci nad Nisou, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 397/31498 na společných částech domu a stavební parcele č. 1108/19, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou, paní Mgr. Anně Kyselové, bytem Jablonec nad Nisou, F. L. Čelakovského 7, za kupní cenu 520.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

 2. prodej bytové jednotky stávajícím nájemcům v objektu Budovatelů 4/3393

  byt č. příjmení, jméno rok narození kupní cena
  3393/03 Třmínek Jan 1938 95.152,- Kč
  Třmínková Hana 1946

V.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o výkupech nemovitostí a liniových věcných břemenech a

schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene (umístění inženýrských sítí NN) k p.p.č. 1449, 1471, 1354, 1351, 27, 1576, 537/6 v k.ú. Proseč n.N. se společností Severočeská energetika a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, IČ: 49903179 s tím, že jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena na částku 1000,- Kč/m.

VI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o finančním plnění smluv o prodeji a

schvaluje
 1. uznání proinvestovaní částky ve výši 200.000,- Kč manželům Milanovi a Jiřině Hynkovým z kupní ceny objektu č.p.997, Podhorská 119, Jablonec nad Nisou, dle kupní smlouvy

 2. uznání proinvestování částky ve výši 400.000,-Kč manželům Bc.Jiřímu a Bc.Petře Novotným z kupní ceny objektu č.p.103, Pasířská 56, Jablonec nad Nisou, dle kupní smlouvy

 3. uznání proinvestovaní částky ve výši 280.000,- Kč panu Josefu Žákovi a paní Růženě Hloucalové z kupní ceny objektu č.p.1977, Saskova 22, Jablonec nad Nisou, dle kupní smlouvy

 4. prodloužení splatnosti části kupní ceny ve výši 1.440.000,-Kč za prodej objektu č.p.1207, Korejská 31, Jablonec nad Nisou, který byl prodán manželům Jiřímu a Iloně Kerhartovým, do 31.12.2005 pod podmínkou uzavření dohody o uznání dluhu znějící na částku 1.440.000,- Kč z titulu neuhrazené části kupní ceny a se smluvní pokutou ve výši 25 % (tj. 360.000,- Kč) pro případ neproinvestování zbývající části kupní ceny do 31.12.2005

VII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 16 - 20 a upravený rozpočet města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.134.148 tis. Kč.

VIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo informativní zprávu o správě portfolia cenných papírů za rok 2004 a

bere ji na vědomí

IX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se programu „Projekt Jablonec nad Nisou 2005“

schvaluje

zařazení jednotlivých akcí na II. - IV. čtvrtletí do Projektu Jablonec nad Nisou 2005 včetně výše příspěvků dle přiložené tabulky akcí

X.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se projektu „Centrum vzdělávání“ a

schvaluje

podání projektu Centrum vzdělávání (v rámci programu SROP - opatření 3.1.) - za Město Jablonec nad Nisou.

XI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

bere na vědomí

předloženou informativní zprávu.

XII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A. bere na vědomí

průběžnou zprávu o stavu realizace projektu Spolkový dům

B. schvaluje

záměr zřízení příspěvkové organizace"Spolkový dům "

C. ukládá

Mgr. Tomáši Mackovi, vedoucímu projektu

připravit založení příspěvkové organizace "Spolkový dům".

XIII.

Zastupitelstvo Města Jablonec n.N. po projednání předloženého materiálu

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti terénních sociálních pracovníků za rok 2004. Zpráva byla vypracována na žádost Úřadu vlády ČR, kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

B. schvaluje
 1. program podpory terénní sociální práce na rok 2005 s celkovými náklady ve výši 426.233,-Kč

 2. žádost o účelovou dotaci ve výši 240.000,-Kč

 3. finanční spoluúčast Města Jablonec n.N. ve výši 186.233,-Kč

XIV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál „Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Jablonec n. N.“ a

bere na vědomí

informativní zprávu o postupu prací na Plánu odpadového hospodářství Města Jablonec n.N.

XV.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál a

A. bere na vědomí

přehled veřejných zakázek podle zákona č.199/1994 Sb. a zák. č. 40/2004 Sb. vyhlášených Městem Jabloncem nad Nisou v roce 2004.

B. ukládá

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, starostovi města

 1. změnit vnitřní předpis Města k veřejným zakázkám tak, že: hodnotitelské komise sestavovat nejméně pětičlenné - 2 zástupci MěÚ, 2 zástupci členů ZM, 1 zástupce OHK, a tyto komise budou rozhodovat nejen při výběrových řízeních, ale i při vyhodnocování kvality jednotlivých zakázek

 2. na dubnovém zasedání ZM seznámit členy ZM se zadanými pracemi pod 800.000,- Kč v roce 2004 a se záměrem všech výběrových řízení v roce 2005

XVI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Niso projednalo předložený materiál - obecně závaznou vyhlášku o deratizaci a

ukládá

Mgr. Petru Karáskovi, místostarostovi

dopracovat znění návrhu OZV o deratizaci tak, aby bylo možné účinně vymáhat provedení deratizace

XVII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou výroční zprávu a

bere na vědomí

výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím v roce 2004 zpracovanou podle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.

XVIII.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

Zprávu o plnění Koncepce bezpečnosti města Jablonce nad Nisou za rok 2004

XIX.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál a

bere na vědomí
 1. zprávu o činnosti Městské policie za rok 2004

 2. zprávu o činnosti Policie ČR za rok 2004

XX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o činnosti Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

schvaluje

zprávu o činnosti Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. za rok 2004

XXI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

vizi a základní strategické cíle Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. dle předložené důvodové zprávy

XXII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o podnětu k pořízení XXI. změny územního plánu města Jablonec nad Nisou a v souladu se zněním § 31, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

A. schvaluje

pořízení podbodů č. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 - var. I výše citované změny.

B. neschvaluje

pořízení podbodů č. 5,6.

XXIII.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se valné hromady společností Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. a

A. bere jej na vědomí
B. deleguje

dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb. na valnou hromadu JTR a.s. konanou dne 29.3.2005 v Jablonci nad Nisou RNDr. Jiřího Čeřovského, starostu města.

C. Delegovaná osoba je pověřena výkonem akcionářských práv a hlasováním dle návrhu v důvodové zprávě na str. 2-4.

XXIV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

bere na vědomí
 1. dopis pana Petra Zahrádky, Krkonošská 329, 468 01 Jablonec n.N.

 2. dopis Ing. Miroslava Matuška, CSc., Budovatelů 4, 466 01 Jablonec nad Nisou

XXV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 21. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisu, konaného dne 27. ledna 2005

XXVI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.Mgr. Petr Karásek
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Dr. Ing. Jaromír Drábek
předseda návrhové komise

Vytvořeno 9.3.2005 13:12:53 | přečteno 2626x | Petr Vitvar