Zápis 29.01.2004

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 29. ledna 2004 od 9.00 hodin.

Přítomno: 30 členů Zastupitelstva města
Omluveni:
Neomluveni:
Zapsala: Zdeňka Krausová
Ověřovatelé: Jaroslava Diringerová, Ing. Ivan Kracík

Jednání 12 zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, v 9.10 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomno 24 členů ZM.

Dále konstatoval, že zápis z 11 zasedání ZM byl ověřovateli podepsán bez připomínek.

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni paní Jaroslava Diringerová a Ing. Ivan Kracík. (23 - 0 - 0)
(nehlasoval 1)

RNDr. Čeřovský navrhl doplnit do programu dnešního jednání ZM bod č. 13b) „Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o. - změna usnesení“. Dále upozornil, že bod č. 12) „Rozpočet Města Jablonce nad Nisou na rok 2004“ bude projednáván v 10,30 hod., bod č. 23) „Přestavba stadionu Střelnice“ ve 13,00 hod. a bod č. 27) „Zpráva o činnosti Městské policie a Policie ČR za rok 2003“ ve 14,00 hod., protože jsou přizváni hosté.

(Přišel MUDr. Krsek - přítomno 25 členů ZM)

Dále bylo hlasováno o doplněném programu jednání. Program byl schválen takto:

(24 - 0 - 0)
(nehlasoval 1)

 1. Zahájení

 2. Schválení programu

 3. Schválení návrhové komise

 4. a) Zpráva starosty města
  b) Zpráva místostarostů

 5. Převody objektů

 6. Prodej pozemků

 7. Prodej bytů

 8. Výkup nemovitostí

 9. Finanční plnění smluv o prodeji a nájmu

 10. Projekt Jablonec nad Nisou 2004

 11. Komplexní součinnostní program prevence kriminality

 12. Rozpočet Města Jablonec nad Nisou na rok 2004

 13. a) Kontokorentní úvěr
  b) Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o. - změna usnesení

 14. Fond na zlepšení úrovně bydlení

 15. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů ze čtvrté čtvrtletí roku 2003

 16. Odpis pohledávek

 17. Byty zvláštního určení - obytný soubor Horní Proseč

 18. Zřízení zástavního práva Městem Jablonec na Nisou ve věci státem dotované bytové výstavby

 19. Schválení X. změny platného územního plánu města

 20. a) Schválení zadání XII. změny platného územního plánu města Jablonce n.N.
  b) Schválení zadání XIV. změny platného územního plánu města Jablonce n.N.

 21. Schválení podnětu na pořízení XVI. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

 22. Schválení změny katastrálních hranic s obcí Janov nad Nisou

 23. Přestavba stadionu Střelnice

 24. Akcie FK Jablonec 97 a.s. - změna usnesení

 25. Výroční zpráva - svobodný přístup k informacím (zákon 106/1999 Sb.)

 26. Žádost obce Malá Skála

 27. Zpráva o činnosti Městské policie a Policie ČR za rok 2003

 28. Dopisy občanů

 29. INTERPELACE
  a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM
  b) Nové interpelace

 30. Kontrola úkolů

 31. Diskuse
  a) Informativní zpráva o prověření OZV 7/2003
  b) Změna ve složení výborů ZM

 32. Schválení návrhu usnesení

 33. Závěr

Poté členové Zastupitelstva města zvolili návrhovou komisi v tomto složení:

Předseda: Mgr. Petr Tulpa

Členové: MUDr. Jan Brandejský, Taťjana Nováková, Petr Poborský, Mgr. Vlasta Veverková

4a) Zpráva starosty města

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský starosta města

RNDr. Čeřovský doplnil, že Finanční úřad, provedl kontrolu financování bytové výstavby v lokalitě Horská - Lesní a ul. Žitná.Původní rozhodnutí Finančního úřadu bylo, že Město musí odvést do státního rozpočtu 42,071.976,-- Kč. Rozhodnutím Ministerstva financí byla prominuta částka ve výši 37,985.592,-- Kč neprominuta částka 4,086.384,-- Kč. Z této částky byly v roce 2002 zaplaceny 3,671.976,-- a 22. ledna 2004 bylo doplaceno 414.408,-- Kč.

Pan Berounský doporučil, aby ve zprávách byly z některých důležitých jednání uvedeny stručné výstupy. Požádal o informace z jednání s Mgr. Žurem, Ing. Schäferem a p. Caklovou ohledně financování divadla. Dále požádal o vysvětlení zkratky „SON“. Nakonec řekl, že je zcela neadekvátní pojmenování „jednání ve věci Regiotram“, když se jednalo o jednání řídícího výboru projektu Regiotram Nisa. Podotkl, že tento projekt je za 15 miliard Kč.

RNDr. Čeřovský odpověděl, že jednání ohledně financování divadla, se týkalo návrhu rozpočtu na tento rok. Zkratka „SON“ znamená Sdružení na ochranu nájemníků. Zástupci tohoto sdružení na schůzce sdělili svoje záměry, návrh na spolupráci s Městem apod. Dále uvedl, že byl krajem delegován, jako zástupce města Jablonce nad Nisou, na jednání řídícího výboru projektu Regiotram Nisa.

(Přišla MUDr. Jörgová - přítomno 26 členů ZM)

Ing. Pešek řekl, že se mu nepodařilo identifikovat ve spojitosti se společností Esram objekt 5.května 690. Dále se zeptal, o jakou umělou trávu na Střelnici se jedná.

RNDr. Čeřovský vysvětlil, že v této chvíli nezná přesné označení objektu, ale jedná se o objekt manželů Musilových, kde byl otevřena prodejna vín. Tato prodejna byla otevřena bez souhlasu Města, na což byli provozovatelé upozorněni a začátkem ledna t.r. oznámili, že tuto činnost ukončili. K tématu umělá tráva sdělí podrobnější informace Mgr. Karásek ve své zprávě.

4b) Zpráva místostarostů

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta, Mgr. Petr Karásek, místostarosta, Ing. Radovan Louda, místostarosta

Mgr. Rudolf doplnil, že na jednání mimořádné RM dne 12. 1. 2004 byl odvolán ředitel p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou a pověřen vedením MUDr. Vít Němeček. Následně bylo vyhlášeno výběrové řízení a do 25. 2. 2004 mohou být zasílány přihlášky. Dne 5. 3. 2004 by se měla sejít výběrová komise, která by měla na jednání RM dne 18. 3. 2004 předložit výsledky výběrového řízení a měl by být vybrán nový ředitel p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou. Důvodem pro odvolání ředitele byla především jeho nedostatečná komunikace se zřizovatelem, tj. Městem. Zkonstatoval, že se v žádném případě nejednalo o unáhlené rozhodnutí z hodiny na hodinu.

Mgr. Tulpa podpořil připomínku pana Berounského, aby ve zprávách o činnosti byly uváděny výsledky důležitých jednání. Zeptal se, jaký je závěr z jednání s pedagogickým sborem ZŠ 5.května 76.

Mgr. Rudolf odpověděl, že zástupci oddělení školství a kultury jednali o rekonstrukci objektu tak, jak bylo na minulém zasedání ZM schváleno. Jednali o tom, jaký způsobem omezí či neomezí provoz školy.

Pan Berounský požádal o informace z jednání s panem Vaněčkem o azylovém domu Naděje Jablonec nad Nisou, z jednání s odboráři Nemocnice a ze zasedání Rady nemocnice.

Mgr. Rudolf řekl, že v případě zájmu předá veškeré kopie zápisů z jednání Rady nemocnice. Pan Vaněček s ním projednával situaci azylového domu Naděje a konstatoval, že prostředky vložené do sociální oblasti jsou nedostatečné. Uvedl, že, podle jeho názoru, prostředky do sociální oblasti budou nedostatečné pokaždé. Doplnil, že na březnovém zasedání ZM bude předložen materiál o sociální koncepci města. S panem Vaněčkem se neshodli ve věci financování azylového domu. Podotkl, že takovéto zařízení má možnost vícezdrojového financování.

Pan Šourek řekl, že k otázce Nemocnice podal interpelaci. Podivil se nad tím, jaký důvod vedl k odvolání ředitele p.o. nemocnice Jablonec nad Nisou. Konstatoval, že nedostatečná komunikace určitě není tím hlavním důvodem pro odvolání. Požádal o sdělení, i v rámci interpelace, co odvolání předcházelo, co bylo zásadním důvodem pro odvolání.

Mgr. Rudolf odpověděl, že RM dostávala průběžně informace, které vyhodnotila a na základě toho rozhodla.

Ing. Pešek se zeptal, co se skrývá pod pojmem „Spolkový dům“.

(Přišel Ing. Schäfer a Mgr. Žur - přítomno 28 členů ZM)

Mgr. Rudolf odpověděl, že velké množství různých neziskových organizací, které se zabývají problematikou sociální, sportovní a kulturní, má své sídlo různě po celém městě. Proto je záměrem najít městský objekt, ve kterém by všechny tyto organizace byly soustředěny.

Dr. Ing. Drábek zopakoval připomínku z minulého zasedání ZM. Doporučil, aby se ve zprávách neopakovaly stejné slovní obraty, které nemají žádnou vypovídající hodnotu. Například tiskové konference, komise pro výchovu a vzdělávání, jednání RM apod.

Pan Berounský požádal o informace z jednání s ředitelem Úřadu práce o možnosti veřejně prospěšných prací pro obyvatele holobytů v Liberecké ulici. Nesouhlasil s tím, aby ve zprávách byly uváděny takové zkratky, kterým většina nerozumí.

Mgr. Macek se omluvil za uváděné zkratky. Dále uvedl, že Město může zřizovat veřejně prospěšné práce, protože získalo doklad o bezdlužnosti.

MUDr. Brandejský doporučil Mgr. Rudolfovi, aby jednoznačně sdělil, proč byl bývalý ředitel p.o. Nemocnice Jablonec odvolán tak, jak to bylo řečeno na jednání klubu.

Mgr. Rudofl řekl, že již v zápise RM z 23. 10. 2003 je vyjádřena nespokojenost. Radě nemocnice byl předložen materiál, který dokumentoval práci ředitele a tento byl předložen členům RM dne 6. 11. 2003.

Mgr. Karásek sdělil informace k umělé trávě. Tato akce je již dlouho připravována, jednalo se o lokalitách, kde by tráva mohla být umístěna. Novou skutečnosti je, že by mohly být ze státního rozpočtu poskytnuty finance na tuto akci. Závěrem mnoha jednání je, že by bylo vhodné umělou trávu umístit v prostoru nad halou.

(Přišla paní Caklová - přítomno 29 členů ZM)

Ing. Pešek se zeptal na jednání s panem Jelínkem o výstavbě polyfunkčního domu v Komenského ulici.

Mgr. Karásek uvedl, že se pan Jelínek obrátil na Město se stížností, že nebyl účastníkem výběrového řízení. Tato stížnost byla předána na Kraj a je možné, že zruší vydané stavební povolení s tím, že účastníkem nového výběrového řízení bude pan Jelínek.

Pan Berounský požádal o informace k jednání s Ing. Šmídem z Atelieru 4 a z jednání se zástupci Povodí Labe, s.p. Hradec Králové.

Mgr. Karásek odpověděl, že s Ing. Šmídem jednal o vhodnosti kruhového objezdu ul. Mostecká v souvislosti s tím, jak tam neodtékala voda. V Hradci Králové se jednalo o vybudování protipovodňové ochrany Jablonce nad Nisou v podobě štoly.

Ing. Louda uvedl předloženou písemnou zprávu o své činnosti. Dále představil nového ředitele odboru financí a majetku Bc. Ondřeje Friče.

Bc. Frič se krátce představil členům ZM.

(Přišel MUDr. Jörg - přítomno 30 členů ZM)

Ing. Louda poděkoval Ing. Milanu Hladíkovi za jeho práci, kterou vykonal pro Město, a popřál mu mnoho úspěchů v novém působišti.

Ing. Pešek podotkl, že ve zprávě je uvedeno ukončení nájemního vztahu s Občanským sdružením HOSPIC. Zeptal se na další osud této budovy.

Ing. Louda řekl, že předpokládá, že bude vyhlášeno nové výběrové řízení na prodej nebo pronájem objektu.

Mgr. Tulpa se zeptal, na jednání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ohledně dotací.

Ing. Louda odpověděl, že se jedná o dotační tituly z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které jsou určeny obecně na výstavbu sportovních hřišť.

Pan Berounský požádal o informace z jednání se zástupci firmy Syner a z jednání na Ministerstvu financí v Praze. Dále se zeptal na výběrové řízení - komunikace v lokalitě OKO.

Ing. Louda odpověděl, že v lokalitě OKO se jedná o městské komunikace a v této fázi proběhlo výběrové řízení na pořízení jednoduché projektové dokumentace. Se zástupci firmy Syner jednal o dlouhodobějších problémech spojených s rekonstrukcí Plaveckého bazénu, a to o nerezových prvcích v prostoru bazénu a problémech se střešní konstrukcí. Dále uvedl, že jsou schválené dvě účelové dotace ze státního rozpočtu. Jedna dotace ve výši 40 mil. Kč je na rekonstrukci areálu Střelnice, která je vedena jako stavba zahájena v roce 2003. Druhá v objemu 9,3 mil. Kč je na rekonstrukci hřiště s umělým povrchem. Podotkl, že v obou případech se jedná o rekonstrukce, tudíž by to mělo být bez spoluúčasti Města.

RNDr. Čeřovský přivítal na zasedání ZM poslankyni Parlamentu ČR Ing. Ludmilu Brynychovou.

5) Převody objektů

Předkládá: Jitka Fingerová, vedoucí oddělení majetkoprávního

Paní Fingerová neměla k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Ing. Pešek se zeptal, zda byla paní Petráňová, která má zájem o koupi objektu Lidická 22, opravdu se všemi podmínkami seznámena.

Paní Fingerová odpověděla, že podmínka byla již součástí výběrového řízení a byla i zveřejněna. Doplnila, že paní Petráňová do této chvíle nepodepsala smlouvu. Pokud ZM paní Petráňové nevyhoví, tak nejspíš od smlouvy odstoupí a bude vypsáno nové výběrové řízení.

6) Prodej pozemků

Předkládá: Jitka Fingerová, vedoucí oddělení majetkoprávního

Paní Fingerová opravila návrh usnesení v bodě C. celkovou částku z 283.800,-- Kč na 280.800,-- Kč.

Ing. Pešek řekl, že k pozemku v bodě A.1) mu v nákresu chybí zakreslení budoucího kruhového objezdu.

Mgr. Karásek doplnil, že na tuto stavbu je dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí, které je vydáno a je v právní moci. Mapové podklady jsou součástí této dokumentace.

Pan Vostřák navrhl, aby bod A.1) byl stažen z programu dnešního jednání.

7) Prodej bytů

Předkládá: Jitka Fingerová, vedoucí oddělení majetkoprávního

Paní Fingerová neměla k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

8) Výkup nemovitostí

Předkládá: Jitka Fingerová, vedoucí oddělení majetkoprávního

Paní Fingerová neměla k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Ing. Pešek se zeptal, zda má Město v této chvíli nějakou představu o tom, co bude dělat s objektem bývalé hasičské zbrojnice.

RNDr. Čeřovský odpověděl, že Město v této chvíli určitě nemá žádnou konkrétní představu. Doporučil, aby předložený návrh byl schválen.

9) Finanční plnění smluv o prodeji a nájmu

Předkládá: Ing. Milan Hladík, ředitel odboru financí a majetku

Ing. Hladík neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Mgr. Paukrtová upřesnila, že Občanské sdružení pro zbudování Hospice se o tom, že RM bude jednat o vypovězení nájemní smlouvy, dozvědělo jenom díky tomu, že je ona členkou ZM a mluvčí klubu, tudíž dostává materiály pro jednání RM. Proto napsala dopis členům RM, aby se v tomto případě postupovalo stejným způsobem jako při poskytnutí objektu bývalé dětské nemocnice. Na tento dopis jí bylo odpovězeno, že záležitost Hospice bude předložena ZM v březnu t.r. Řekla, že s tímto souhlasí, že zde nehrozí žádné nebezpečí prodlení. Podotkla, že Občanské sdružení pro zbudování Hospice postupovalo v souladu se záměrovým usnesením přijatým ZM v roce 2001.

RNDr. Čeřovský řekl, že Ministerstvo zdravotnictví sdělilo, že garance Města by měla být na celou částku a ne pouze na 6 mil. Kč pro rok 2004. Pokud nebude garance na celou částku, tak nebudou uvolněny žádné finanční prostředky.

Mgr. Paukrtová odvětila, že částku 14 mil. Kč uvolnil rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny a nikoliv Ministerstvo zdravotnictví. Bylo potřebné v roce 2003 garantovat částku 6 mil. Kč. Kdyby Město tuto garanci poskytlo, tak by se dalo jednat o poskytnutí dalších finančních prostředků na dostavbu v roce 2004. Konstatovala, že, podle jejího názoru, kdyby Město poskytlo faktickou podporu, tak by tento projekt nebyl ztracen.

Mgr. Karásek uvedl, že na jednání se zástupci Občanského sdružení pro zbudování Hospice v dubnu 2003 bylo konstatováno, že ocenění projektové dokumentace s ohledem na cenu stavebních prací je 47 mil. Kč. Na tomto jednání byl i zástupce firmy, která vyhrála výběrové řízení. Podotkl, že částka 47 mil. Kč určitě není částkou konečnou. Pokud se v této chvíli hovoří o snížení na částku 35 mil. Kč znamená to, že se nebude rekonstruovat celá budova.

Mgr. Paukrtová konstatovala, že částka 35 mil. Kč je částka podepsaná dodavatelem a ověřená. Z rekonstrukce se vynechalo to, co požadovalo Město, tj. rekonstrukce ordinací lékařů. Řekla, že se pokusí na březnové jednání ZM předložit materiály k této problematice.

10) Projekt Jablonec nad Nisou 2004

Předkládá: Ing. Marta Procházková jednatelka Výstaviště Jablonec nad Nisou s.r.o.

Ing. Procházková neměla k předloženému projektu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

11) Komplexní součinnostní program prevence kriminality

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Přizvána: Dana Hulíková, manažerka prevence kriminality

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Mgr. Tulpa řekl, že předložený materiál považuje za základ k dalšímu rozpracování, protože se mu jeví jako velmi obecný. Zdůraznil, že by MP měla vyrazit do restaurací a začít kontrolovat podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.

RNDr. Čeřovský upřesnil, že tento materiál je předkládán proto, aby po schválení ZM mohla být na Ministerstvu vnitra podána žádost o dotaci.

Pan Vostřák požádal o vysvětlení termínu „mobilní dopravní hřiště“.

Paní Hulíková vysvětlila, že se jedná o plachty, které se dají na jakémkoliv parkovišti rozložit a umístit na nich dopravní značky.

Pan Vostřák se dále zeptal, proč potřebuje MP radar a jak bude postupovat v případě, že řidiči naměří nepovolenou rychlost.

Bc. Rakouš odpověděl, že bude vytvořen realizační tým sestavený ze dvou strážníků a jednoho příslušníka Policie ČR. Jeden strážník MP bude měřit a druhý strážník MP s příslušníkem Policie ČR budou stavět vozidla a řešit přestupky na místě.

Mgr. Paukrtová řekla, že Program prevence kriminality je velmi úspěšným programem a to právě ve městě Jablonec nad Nisou. Dále podotkla, že v Koncepci bezpečnostní politiky jsou definovány priority na úseku prevence kriminality, sociální prevence až do roku 2010. Mezi priority je zařazena nutnost zabývat se společenskou integrací znevýhodněných problémových skupin obyvatelstva. Zeptala se, jak s touto prioritou koresponduje útlum azylového domu v Jablonci nad Nisou, případně jeho úplně zavření.

Bc. Rakouš uvedl, že v materiálu na prosincovém zasedání ZM byla uvedena jako priorita č. 2 právě problematika azylového domu.

RNDr. Čeřovský upřesnil, že obecně z koncepce prevence kriminality nelze oblast sociální vyjmout, proto je její součástí. V žádném případě to neznamená, že bylo usnesením ZM schválena podpora konkrétního objektu, včetně Naděje.

MUDr. Brandejský se zeptal, jak funguje herna zřízená v Zeleném údolí.

Paní Hulíková odpověděla, že z programu prevence kriminality byly nakoupeny knížky, hračky, výukové programy, nábytek apod. Protože tyto děti většinou nemají doma žádné hračky, tak mají možnost přijít si do této herny pohrát. Podotkla, že v této herně na děti dohlížejí terénní rómští pracovníci.

Pan Berounský řekl, že snížením příspěvku na provoz azylového domu dojde ke shromažďování bezdomovců na místech, jako je autobusové, vlakové nádraží apod.

Pan Šourek doporučil, aby byl návrh usnesení schválen v předloženém znění. Navrhl ukončit diskusi k tomuto bodu.

Členové ZM hlasovali o návrhu pana Šourka na ukončení diskuse takto: (15 - 3 - 5)
(nehlasovalo 7)

Pan Vostřák podotkl, že občané ze Zeleného údolí dostali ještě zařízení pro box. Zeptal se, kde je toto zařízení a jak je využíváno.

Paní Hulíková odpověděla, že na základě informací od paní Cínové, by toto zařízení mělo být umístěno v hale TJ LIAZ.

12) Rozpočet Města Jablonec nad Nisou na rok 2004

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda přednesl úvodní komentář k předloženému písemnému materiálu.

Ing. Pešek se dotázal, v souvislosti s částkou poplatků ze psů, jakou částku Město vynakládá na to, aby nebyl ve městě po psech nepořádek. Upozornil na článek v tisku, ve kterém byly, podle jeho názoru, nepravdivé údaje. Dále řekl, že mu vadí, že v rámci rozpočtu není Město schopno zabezpečit následnou péči v Domech pro seniory v ulici Bezručova a Opletalova. Podal protinávrh, aby Mgr. Rudolf zapracoval do koncepce sociální politiky analýzu možnosti postupné rekonstrukce dřívějších domů se statutem „domov pro seniory“ v ul. Opletalova a Bezručova na další DPS, včetně zahrnutí objektu bývalé dětské nemocnice do tohoto záměru. Dále navrhl, aby Mgr. Rudolf předložil návrh na další využití objektu ZŠ Floriánova pro rok 2004 a pro roky další. Podotkl, že tento objekt se nabízí k využití jako „Spolkový dům“. Dále řekl, že u akce poptávkové přechody není uvedena žádná konkretizace. Pokud zatím není žádný konkrétní záměr v této oblasti, tak doporučil, aby část peněz byla přesunuta na ochranu životního prostředí, konkrétně na péči o přístřešky pro kontejnery. Částka ve výši 100 tis. Kč je velice nízká.

Ing. Louda řekl, že částka na úklid psích exkrementů, umístění košů apod. převyšuje částku, která je vybrána na poplatcích ze psů, včetně toho, že je také zajištěno očkování přihlášených psů. O objektu ZŠ Floriánova se bude jednat ve chvíli, kdy bude definitivně volný. K tématu poptávkových přechodů uvedl, že částka je určena na zřízení poptávkového přechodu včetně řádného osvětlení a označení. Rozpočtovaná částka bude stačit na dva maximálně na tři poptávkové přechody. Podotkl, že konkrétní lokality jsou již vytipované, ale budou ještě diskutované s dopravní komisí apod.

Mgr. Rudolf doplnil, že na březnovém zasedání ZM bude předložena Koncepce sociální politiky, kde bude jednoznačně stanoveno, co Město musí v této oblasti udělat ze zákona, co by mělo udělat a co by mohlo udělat.

Dr. Ing. Drábek konstatoval, že v materiálu je uveden nesouhlas finančního výboru s poskytnutím příspěvku ve výši 100 tis. Kč Okresní hospodářské komoře, a to bez jakéhokoliv argumentu, proč s tím nesouhlasí.

RNDr. Čeřovský doplnil, že obdržel žádost z Okresní hospodářské komory, ve které nebylo přesně specifikováno, do jaké oblasti by měly být požadované finance vloženy. Při přípravě rozpočtu byla navrhována částka ve výši 100 tis. Kč. Na základě toho byl zaslán dopis předsedovi OHK, ve kterém byl požádán o upřesnění, na co by byly v případě schválení prostředky použity. 27. ledna t.r. přišel dopis od předsedy OHK, ve kterém bylo uvedeno, že požadovaná částka je na podporu informačního centra pro malé a střední podnikatele a pokud nebude poskytnuta částka ve výši 500 tis. Kč, jako v roce 2003, tak to bude znamenat omezení této činnosti a půjde o nešťastný krok v době, kdy ČR bude vstupovat do EU. Dále řekl, že na jednání RM podpořil částku ve výši 100 tis. Kč a tu podpoří i na dnešním zasedání ZM.

Mgr. Tulpa přivítal přísun peněz do divadla, kin, knihoven a posílení investic do některých základních škol. Naopak nesouhlasil s obecným snížením provozních nákladů na provoz všech škol. V této souvislosti nepodpořil investice na opravu radnice, vybavení atria, popř. i zasedací místnosti. V tomto smyslu podal protinávrh.

Mgr. Rudolf uvedl, že na str. 55 v položce 3113 - základní školy je zřejmé, že oproti roku 2003 jev této oblasti nárůst o 11 mil. Kč. Podotkl, že v loňském roce došlo k úpravám rozpočtu a je možné, že tak tomu bude i letos.

Mgr. Karásek doplnil, že na minulém zasedání ZM byl schvalován plán investičních akcí na období 2004 až 2006, jehož součástí je také oprava fasády ve vnitrobloku.

Mgr. Paukrtová podpořila návrh Mgr. Tulpy ohledně zvýšení částky na provozní náklady škol. Podivila se nad tím, že v investiční části je uvedena rekonstrukce autobusového nádraží za 2 mil. Kč, když má dojít k přesunu autobusového nádraží do prostor „remize“. V souvislosti se vstupem ČR do EU navrhla navýšení částky pro Okresní hospodářskou komoru o 250 tis. Kč výhradně na přípravu poradenské činnosti pro malé a střední podnikatele. Dále se vyjádřila k otázce azylového domu. Uvedla, že azylový dům poskytuje nezbytné zázemí lidem, kteří se ocitli na ulici, tzn. poskytuje ošacení a jídlo. Dále slouží k tomu, aby se tito lidé odpíchli ode dna. Posledním z hlavních důvodů jeho existence je v prevenci kriminality a to v tom, že poskytuje nezbytné zázemí lidem, kteří by se potencionálně mohli stát pachateli trestných činů. Z těchto důvodů podala protinávrh na navýšení částky o 450 tis. Kč.

Ing. Louda vysvětlil, že příspěvky do oblasti školství jsou minimálně na stejné úrovní jako v loňském roce.

Mgr. Karásek vysvětlil, že rekonstrukce autobusového nádraží znamená opravu přístřešku odjezdových stání a položení nové zámkové dlažby. K přesunu autobusového nádraží dojde v horizontu zhruba 5 až 7 let, proto se investice do opravy určitě vyplatí.

Pan Berounský podpořil názor Mgr. Paukrtové ohledně azylového domu. Zeptal se, z jakého důvodu došlo ke snížení příspěvku pro azylový dům za situace, kdy Město hospodaří s přebytkem a má historicky největší objem finančních prostředků. Položil otázku, jak tedy bude řešena problematika bezdomovců, jestli budou opět soustřeďovány na autobusovém či vlakovém nádraží apod. Dále se podivil, že byly sníženy prostředky na provoz cyklobusů na Bedřichov a Turnov, když se jedná o velmi úspěšný projekt, který zavádějí další města.

Ing. Louda upřesnil, že k žádnému výraznému snížení finančních prostředků v oblasti dopravní obslužnosti nedošlo. Dále podotkl, že při prvním čtení byl návrh příspěvku na provoz azylového domu nulový, protože správce dané kapitoly měl k dispozici pouze určitý objem finančních prostředků.

Pan Vostřák navrhl přesunutí finančních prostředků ve výši 445 tis. Kč z kapitoly 5311 - „bezpečnost a veřejný pořádek“ do kapitoly 4347 - „zařízení sociální pomoci pro přežití“.

Paní Vocelová uvedla, že ředitel azylového domu nebyl včas vyzván, aby se mohl vyjádřit k případnému snížení rozpočtu. Pokud by o této situaci věděl, tak by určitě žádal o finanční prostředky i jinde. Dále řekla, že pan ředitel prohlásil, že když v letošním roce dostane vyšší příspěvek a v příštím roce pouze 450 tis. Kč a on s tím bude už počítat, tak je schopen zajistit finanční prostředky z jiných zdrojů. Dále se vyjádřila ke stavu vozového parku autobusové dopravy. Vzhledem k tomu, že po dva roky nebyla uvolněna žádná částka, tak vozový park chátrá a v návrhu rozpočtu na letošní rok se opět se žádnou částkou nepočítá. Proto podala protinávrh na uvolnění částky z rezervy ve výši 3 mil. Kč na obnovu vozového parku.

Ing. Louda konstatoval, že vedení ČSAD a.s. ví, jak probíhají jednání na financování této záležitosti, jakým způsobem probíhají dotace a že existují programové tituly z EU, ze kterých by bylo možné získat také nějaké finanční prostředky.

Pan Poborský se vyjádřil k otázce Okresní hospodářské komory. Řekl, že, podle jeho názoru, jsou v poslední době prostředky vynakládány na zcela jiné věci než mají. Uvedl, že on sám je podnikatel, ale nemůže říci, že by mu Informační centrum pro podnikatele nějak posloužilo. Proto v této souvislosti navrhuje, aby dané prostředky byly přesunuty do kapitoly 5171 - „investice pro Sbor dobrovolných hasičů“.

MUDr. Jörgová se zeptala, z jakého důvodu je snížena částka pro Městské divadlo, a to z 6 mil. Kč na 5 mil. Kč.

Ing. Louda vysvětlil, že tato položka je jediná neuzavřená. Nejdříve bude provedena kontrola účetní uzávěrky hospodaření za uplynulý rok a na březnovém zasedání ZM bude rozpočtovou změnou posílen příspěvek Městskému divadlu. V prvním čtvrtletí bude Městské divadlo hospodařit ve svém rozpočtovém provizoru. Podotkl, že se vším byla Správní rada seznámena.

Ing. Pešek vyzval všechny odpovědné pracovníky, aby obešli všechny instituce, kde mohou získat nějaké finanční prostředky.

Dr. Ing. Drábek konstatoval, že vyúčtování příspěvku za rok 2002 bylo v souladu se smlouvou mezi Městem a Okresní hospodářskou komorou v Jablonci nad Nisou. Město k němu nemělo žádné připomínky. Vyúčtování za rok 2003 bude také v souladu se smlouvou a bude řádně předloženo.

MUDr. Jörg uvedl, že týdenní pobyt bezdomovce v nemocnici stojí zhruba 20 tis. Kč. Denně chodí do nemocnice několik bezdomovců a denně na lůžkách nemocnice leží několik bezdomovců. V žádném případě si nedovede představit, že by azylový dům zanikl, protože by to znamenalo, že by bylo denně obsazeno například deset lůžek, což by stálo 15 - 20 tis. Kč za den. Řekl, že pobyt těchto lidí může samozřejmě znepříjemňovat pobyt v nemocnici ostatním pacientům. Zkonstatoval, že by Město mělo najít cestu, jak tyto lidi začlenit do společenského života, jak je zapojit do pracovního procesu, např. úklid města, úprava zeleně apod. Dále zkonstatoval, že obnova fasád a střech se v poslední době zcela zastavila. Podle jeho názoru minimální částka na příspěvky majitelům objektů v městské památkové zóně na opravy by měla být 1 mil. Kč. Dal na zváženou, zda je opravdu vhodné vynaložit na opravu autobusového nádraží, které by se v horizontu 5 let mělo přestěhovat, částku ve výši 2 mil. Kč.

Ing. Louda doplnil, že na obnovu městské památkové zóny jsou v rozpočtu 2 mil. Kč. Dále chce Město v tomto roce poskytnout půjčky na obnovu bytového fondu v celkovém objemu 12 mil Kč z fondu na zlepšení úrovně bydlení.

Pan Vostřák, jako předseda komise pro realizaci programu regenerace MPZ, doplnil, že na rekonstrukce objektů jsou kladeny vysoké nároky ze strany památkářů a finanční objemy jsou opravdu nízké. Není pravda, že se v této věci nic neděje, jenom to opravdu není tak jednoduché.

Členové ZM hlasovali o možnosti vystoupení p.Vaněčka takto: (25 - 1 - 0)
(nehlasovali 3)

Pan Jan Vaněček, oblastní ředitel Domu Naděje, reagoval na některé připomínky, které byly vzneseny v průběhu diskuse. Upřesnil, že k rozšíření azylového domu v Jablonci nad Nisou nedojde. Shromažďování bezdomovců do Jablonce nad Nisou z jiných částí republiky, podle jeho názoru, nedochází, protože podle statistik, převážná část klientů je právě z Jablonce nad Nisou. K tomuto dochází ve větších městech, například v Praze, kde je v této době 20 občanů z Jablonce nad Nisou. Doplnil, že Naděje hledá samozřejmě i jiné finanční zdroje, jako jsou různé nadace. V současné době jedná také s Krajským úřadem. Dále vysvětlil, proč je situace tak krizová. Řekl, že žádosti o státní dotace se podávají v září, kdy se Města dotazovali, zda dostanou stejnou částku, jako v uplynulých pěti letech. Žádné signály o tom, že by tak nemělo být od Města nebyly. O snížení příspěvku ze strany Města se dozvěděli 14 dní před vánocemi. Dále řekl, že s jejich pomocí si někteří jejich klienti najdou práci a snaží se jí udržet.

Paní Caklová řekla, že z podkladů zjistila, že naopak v loňském roce došlo k nárůstu počtu bezdomovců z okolních obcí. Proto apelovala na to, aby se jednalo s okolními obcemi přispívání na tuto činnost. Zdůraznila, že každá obec by se o tuto skupinu lidí měla postarat především sama.

23) Přestavba stadionu Střelnice

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda okomentoval předložený písemný materiál.

Pan Pelta řekl, že jediné, co bylo překvapující, bylo navýšení ceny na přípravu stavby atletického areálu. Ale jinak je akce vzhledem k získaným dotacím úspěšná. Uvedl, že stále probíhají jednání o změně názvu stadionu s firmou Swarowski.

Pan Vostřák se zeptal, kolik bude stát provoz tohoto velkého stadionu a kdo ho bude platit.

Ing. Louda odpověděl, že otázka provozních nákladů bude řešena až ve fázi, kdy bude hotový projekt s marketingovými plány. Na základě veškerých propočtů a výpočtů bude možné stanovit i výši dotace od Města.

Mgr. Tulpa řekl, že kolem dostavby stadionu začíná být určitá aktivita v rámci atletických oddílů a všech ostatních sportovních klubů v Jablonci nad Nisou o tom, jakým způsobem bude provozován.

Pan Vostřák podotkl, že velká plocha stadionu bude z jedné strany na pevné skále a z druhé strany na navezené zemině, i když nějakým způsobem zpevněné. Položil otázku, zda někdo zaručí, že se tato plocha za nějaký čas nehne.

32) Schválení návrhu usnesení

Hlasování viz. bod 32).

13) a) Kontokorentní úvěr

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda opravil v návrhu usnesení odchylku na 0,18 % p.a. a stáhl bod B. návrhu usnesení.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

13b) Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o. - změna usnesení

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda uvedl předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

14) Fond na zlepšení úrovně bydlení

Předkládá: Ing. Milan Hladík, ředitel odboru financí a majetku

Ing. Louda neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

15) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů ze čtvrté čtvrtletí roku 2003

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda uvedl předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

16) Odpis pohledávek

Předkládá: Ing. Vladimír Zemín, ředitel odboru správy majetku

Ing. Zemín neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

27) Zpráva o činnosti Městské policie a Policie ČR za rok 2003

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Přizván: pplk. Lubomír Posledník, zástupce Policie ČR, Bc. Tomáš Rakouš, ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou

RNDr. Čeřovský neměl k předložené písemné zprávě žádné doplnění.

Ing. Pešek se zeptal, jak Policie ČR využívá zařízení, která jim byla pořízena z rozpočtu Města.

Pplk. Posledník odpověděl, že dosud bohužel využívána nejsou, protože došlo k určitým administrativním chybám při převodu. Dále je problém s montáži vyhodnocovacího zařízení Look pro rozpoznávání registračních značek.

RNDr. Čeřovský potvrdil, že smlouvy o převodu podepisoval v předchozích dnech.

Mgr. Tulpa požádal o informaci k preventivním programům ve školách. Dále konstatoval, že mezi preventivní programy je možné zařadit také důslednou kontrolu podávání alkoholických nápojů nezletilým.

Bc. Rakouš řekl, že zástupci MP s jednotlivými programy navštěvují mateřské i základní školy. V loňském roce bylo proškoleno zhruba 1500 dětí, což je v souvislosti s kapacitou MP uspokojivé. Připravují se i další projekty, se kterými budou jednotlivé školy navštěvovány. Dále uvedl, že kontroly podávání alkoholických nápojů nezletilým probíhají. Je možné doložit statistiky. Zástupci MP navštěvují restaurace minimálně obden a konají se opatření i přímo na místě. Podotkl, že i v tomto a příštím týdnu, kdy je období vysvědčení a prázdnin, kontrola proběhne.

Ing. Pešek řekl, že mu ve zprávě MP chybí počet řízení s majiteli psů. Podotkl, že vzhled okolí přehrady nesvědčí o tom, že by tato činnosti byla vykonávána. Dále upozornil na úklid chodníků a přilehlých prostranství, která přiléhají k obytným domům.

Bc. Rakouš řekl, že kontroly chodníků probíhají systematicky. Na tyto kontroly jsou denně vyčleněni dva strážníci. Konstatoval, že oproti minulosti se úklid chodníků zlepšil.

Ing. Schäfer se zeptal, jak se zvýšil počet objasněnosti případů v souvislosti s kamerovým systémem.

Bc. Rakouš konstatoval, že v místech, kde jsou kamery nainstalovány, se snížil počet trestných činů. A v každém případě to napomáhá i k objasnění spáchaných trestných činů.

Pplk. Posledník potvrdil, že v místech, kde je kamerový systém, došlo k poklesu nápadu trestné činnosti.

Dr. Ing. Drábek řekl, že na základě uvedené statistiky nelze konstatovat, že došlo v oblasti krádeží automobilů a věcí z automobilů ke stabilizaci.

Pplk. Posledník uvedl, že Policie ČR může pracovat pouze v takovém počtu, jaký stanoví stát.

Pan Vostřák se zeptal, jakým způsobem je zajištěno, aby kamerový systém byla stále v chodu a jak dlouho jsou záznamy evidovány.

Bc. Rakouš odpověděl, že kamerové záznamy se evidují zhruba 3 až 4 dny s výjimkou záznamů, které souží k objasnění trestného činu. Pokud někdo oznámí spáchání trestného činu, tak se zálohuje záznam z dané lokality a času. Dále uvedl, že se v loňském roce stalo, že kvůli špatnému zajištění proti přepětí, kamerový systém vypadl. Někdy se stane, že se objeví závada na kameře, je ale okamžitě odstraněna.

Pan Pelta upozornil na to, aby před výlohami obchodů v ul. Lidická nestála auta celé dny. Auta mají kartu, která slouží pouze pro vjezd, vyložení a naložení zboží a ne pro to, aby tam stála nepřetržitě.

Bc. Rakouš řekl, že kontroly probíhají, ale v současné době se MP spíše zaměřuje na zimní údržbu, tzn. odtahy vozidel, řešení průjezdnosti křižovatek apod.

Ing. Louda souhlasil s tím, že problém vozidel v Lidické ulici je trvalý a je potřeba se na něj zaměřit. Dále navrhl ukončit diskusi k tomuto bodu.

Členové ZM hlasovali o návrhu Ing. Loudy na ukončení diskuse takto: (12 - 0 - 8)
(nehlasovali 2)

Pan Vostřák podal protinávrh na neschválení předložených zpráv o činnosti MP a Policie ČR.

17) Byty zvláštního určení - obytný soubor Horní Proseč

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga uvedl předložený písemný materiál.

MUDr. Brandejský se zeptal, proč Město nepřistoupilo na návrh, který vznesla dne 15. 12. 2003 Interma a.s.

RNDr. Varga odpověděl, že Interma a.s. navrhovala, aby se Město stalo členem bytového družstva Horní Proseč. Vedení Města se vyjádřilo, že by nebylo vhodné, aby Město bylo členem bytového družstva, protože je jednodušší, když si tyto byty přímo koupí.

Mgr. Paukrtová se zeptala, zda se nic nezmění pro ty, kterým jsou tyto byty určeny, když Město byty koupí.

RNDr. Varga odpověděl, že se pro ně nic nemění. Podotkl, že pokud nebude zájem o tyto byty ze strany tělesně postižených, tak je možné tyto byty pronajmout na dobu určitou ostatním zájemcům.

18) Zřízení zástavního práva Městem Jablonec na Nisou ve věci státem dotované bytové výstavby

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga uvedl předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

19) Schválení X. změny platného územního plánu města

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

20a) Schválení zadání XII. změny platného územního plánu města Jablonce n.N.

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

20b) Schválení zadání XIV. změny platného územního plánu města Jablonce n.N.

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

21) Schválení podnětu na pořízení XVI. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Mgr. Paukrtová se zeptala, jestli se opravdu budou na místě zahrádkářské kolonie stavět rodinné domky.

RNDr. Varga odpověděl, že návrh výboru pro hospodaření s majetkem města je, aby se zde stavěly rodinné domky.

22) Schválení změny katastrálních hranic s obcí Janov nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga doplnil, že včera proběhlo jednání Zastupitelstva obce Janov Nad Nisou, které tento záměr podpořilo.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

24) Akcie FK Jablonec 97 a.s. - změna usnesení

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský uvedl předložený písemný materiál.

Pan Vostřák se zeptal, zda akcie byly předány v písemné podobě.

RNDr. Čeřovský odpověděl, že akcie jsou v listinné podobě.

25) Výroční zpráva - svobodný přístup k informacím (zákon 106/1999 Sb.)

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

JUDr. Nesvadba uvedl předložený písemný materiál.

Ing. Pešek se zeptal, zda je již definitivně uzavřen případ úniku informací, který také řešila Policie ČR.

JUDr. Nesvadba odpověděl, že tento případ Policie ČR odložila s tím, že pachatel nebyl zjištěn.

26) Žádost obce Malá Skála

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský okomentoval předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

28) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

29) INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Předkládá: Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosty města

Paní Kodytková neměla k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

b) Nové interpelace

RNDr. Čeřovský konstatoval, že obdržel tři písemné interpelace od pana Šourka, jednu od pana Vostřáka, Mgr. Tulpy, paní Novákové a pana Berounského.

Interpelace pana Šourka

Pokud by odvolání ředitele Nemocnice v Jablonci nad Nisou Ing. Jakeše proběhlo v pololetí 2003, rozuměl bych tomuto kroku, přestože se místostarosta Mgr. Rudolf na společném jednání při příležitosti prohlídky nemocnice vyjádřil, že situaci má plně pod kontrolou.

V současné době, kdy má nemocnice z mého pohledu poměrně dobře připraven plán ekonomického ozdravení a ředitel podnikal rázná opatření, dochází k jeho odvolání. I to se dá pochopit, pokud Rada města má závažné výhrady vůči postupu ředitele a jeho vedení.

Přestože dle Vašeho sdělení na mou interpelaci ohledně priorit města nemocnice a zdraví jabloneckého občana do těchto priorit nepatří, chci znát zásadní důvody pro odvolání Ing. Jakeše a jaké jsou zásadní nedostatky ekonomického ozdravení nemocnice a v jakém horizontu času dle opatření, které podnikáte, bude především ekonomický stav nemocnice uveden do pořádku.

Já osobně považuji Jabloneckou nemocnici a zdraví občana za prioritu č. 1 a budu dělat vše pro to, aby i takto se k celému problému se vší odpovědností přistupovalo. Zároveň chci věřit tomu, že i řada dalších zastupitelů má obdobní názor a uplatní obdobný přístup.

Interpelace pana Šourka

Pokud bych posuzoval bod č. 16 zápisu z 18. schůze Rady města Jablonce nad Nisou ve vyjádření Mgr. Petra Karáska, musel bych konstatovat to, že vtipy při řešení takto závažného problému města jsou nevhodné a příliš drahé. Každá optimalizace má své zákonitosti a jasně definované postupy. Žádám proto pana starostu, aby mně předal koncepci optimalizace Městského úřadu v Jablonci nad Nisou.

Interpelace pana Šourka

K bodu programu č. 12) „Rozpočet Města Jablonce nad Nisu na rok 2004“

Materiál požaduji doplnit o informaci, která bude obsahovat souhrnné členění výdajů v oblastech, které jsem pracovně navrhl v následující tabulce. Bez této informace nelze z předloženého materiálu zjistit, jakým způsobem návrh rozpočtu diferencuje jednotlivé výdajové oblasti a jak kterou funkci k zabezpečení chodu města preferuje.

Výdajová oblast rozpočtu města Jablonce

Podíl na celkových výdajích

Pozemní komunikace

%

Silniční doprava

%

Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod, vodní toky a díla

%

Předškolní zařízení, základní školy, školní stravování

%

Tělovýchova, kultura, zájmová činnosti a rekreace

%

Bytové hospodářství

%

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

%

Dávky sociální pomoci zdravotně postiženým a ostatní dávky

%

Domovy a penziony pro důchodce, pečovatelský služba, sociální péče, pomoc starým a zdravotně postiženým občanům

%

Místní zastupitelské orgány a činnost místní správy

%

Vybrané oblasti celkem

%Interpelace pana Vostřáka

Dnešní Zastupitelstvo města má před sebou úkol číslo jedna. Schválit rozpočet. Je to materiál značně rozměrný, i když celkem srozumitelný a přehledný. To je ovšem výsledek usilovné práce celého Městského úřadu a dalších složek. Byl mnohokrát projednáván na různých úrovních a proto je většinou rychle schválen.

Tak budeme vědět kolik máme peněz a na co. Jak je tento rozpočet v souladu se Strategickým plánem rozvoje města? Jestli není, tak proč jsme zaplatili milion Kč za jeho vytvoření? Kdy bude dotvořen do konečné podoby?

Strategický plán rozvoje města (obce), je soubor poznatků, navržených řešení a cest k naplnění představ o budoucnosti města (obce) a to v horizontu času, cca deset a více let.

Strategický plán rozvoje města (obce) vychází z důsledné analýzy stávajících procesů a potřeb společnosti občanů města (obce).

Strategický plán rozvoje města (obce) definuje svou vizi, priority a postupné cíle pro naplnění vize, horizonty času, zdroje a odpovědnost.

Je tomu skutečně tak? Kde jsou k nahlédnutí podklady? Jestli ne, tak kdy se situace změní?

Odpověď prosím písemně, jednotlivosti jsem ochoten konsultovat.

Dále několik drobností:

 1. Proč jsou chybějící kamenné bloky v dlažbě Mírového náměstí nahrazovány asfaltem? Kdo zodpovídá a kdy bude sjednána náprava?

 2. Je pravda, že dochází k výpadkům v záznamu policejních kamer? Jak často, v jakém rozsahu a proč?

Interpelace Mgr. Tulpy

 1. Jaký je současný stav projektu „Světluška“?

 2. Kdo vlastní chodníky v sídlišti Nová Pasířská (v jeho vnitřní části) a zda se plánuje po 15 letech jejich dokončení?

Interpelace paní Novákové

Proč opět nesvítí veřejné osvětlení za objektem „Edeka“? Dotaz občanů bydlících na sídlišti Šumava.

Ing. Zemín uvedl, že nejde o majetek Města.

Interpelace pana Berounského

Žádám o kompletní informaci k rekonstrukci Centra obchodní spolupráce, ve které požaduji zařazení harmonogramu s následujícími body a termíny:

 1. termín vypsání soutěže na zhotovitele stavby

 2. termín předání stavby vybrané firmě (s časovou variantou počítající s případným rizikem odvolání se některým ze soutěžících)

 3. harmonogram stavebních prací od zahájení stavby až po dokončení (harmonogram by měl obsahovat termíny demolicí objektů a výkopových prací na komunikacích, které omezí využití této lokality občany)

13.března 2003 podal Mgr. Karásek základní informaci o projektové podobě plánované přestavby jabloneckého Výstaviště - Centra obchodní spolupráce. Od té doby na každém jednání zastupitelstva podal informaci o této investici v délce jednoho odstavce a dokonce si v poslední době usnadnil práci tím, že polovinu textu tohoto odstavce použil z jednání minulého zastupitelstva. Na dnešní jednání nepředložil v písemní podobě materiál žádný. Celkem mu tyto téměř rok předkládané zprávy (od 17. 4. do 11. 12. 2003) vydaly na ¾ listu A4.

Na tyto interpelace bude odpovězeno písemně.

Mgr. Paukrtová se zeptala, jak se město připravuje na vstup do Evropské unie. Dále požádala o sdělení vývoje smluvních vztahů mezi p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou a společností Europharma s.r.o. Podotkla, že podle nového platného zákona je za síť zdravotních zařízení odpovědný Krajský úřad. Pro to, aby Nemocnice v Jablonci nad Nisou zachovala všechna oddělení v takovém rozsahu a v takové kvalitě jako je nyní, tak je nutné, aby vedení Nemocnice intenzivně jednalo s Libereckým krajem. Zeptala se, zda vedení p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou jedná s Krajským úřadem Libereckého kraje.

Mgr. Rudolf uvedl, že ředitel Nemocnice sdělil, že vedení Nemocnice odstoupilo od smlouvy s Europharmou s.r.o. Sdělil i důvody, které k tomu vedly. Ředitel Nemocnice byl opakovaně požádán o sdělení případných rizik, které by plynuly z odstoupení od smlouvy. Město, jako zřizovatel, si je vědom toho, že smlouva uzavřena s Europharmou s.r.o. byla pro Nemocnici nevýhodná, ale žádné právní podklady nebyly ředitelem předány.

30) Kontrola úkolů

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

JUDr. Nesvadba neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

31a) Informativní zpráva o prověření OZV 7/2003

Předkládá: Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

Mgr. Dymokurský neměl k předložené písemné zprávě žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

31b) Změna ve složení výborů ZM

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

31) Diskuse

Pan Šourek upozornil na to, že se ve své poslední interpelaci ptal, kdo zodpovídá za chyby na Střelnici a co vedení Města z těchto nedostatků vyvodí, aby se již dále neopakovaly. Odcitoval některé pasáže z odpovědí na jeho interpelaci. Podotkl, že ještě před tím, než ZM odsouhlasilo projekt Střelnice, důrazně protestoval pro zásadní projektovou nepřipravenost. Místostarosta Mgr. Karásek prohlásil: „Projekt je v naprostém pořádku a stavba nebude o jedinou korunu dražší.“ Pokud by chtěl hledat viníka, tak jde o všechny členy zastupitelstva, kteří nesou jak politickou, tak morální odpovědnost. Zdůraznil, že je již rok členem zastupitelstva, ale dosud nezná priority tohoto města, a to v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém výhledu včetně finančního ocenění. Zkonstatoval, že prioritou číslo jedna pro město Jablonec nad Nisou je fotbal, druhou je fotbal, kvůli kterému se staví stadion Střelnice. Prioritou číslo tři jsou akce v investičním plánu. Řekl, že mu je líto, že prioritou města není bezpečnost občanů, bytová politika, školství, dopravní obslužnost, energetická koncepce města, ekologie, rozvoj a podpora podnikání a další hodnotné priority, na které by bylo vhodné finančně pamatovat a dál je plánovitě rozvíjet.

Mgr. Paukrtová směřovala svůj diskusní příspěvek k personální politice města. Na dnešním zasedání ZM byly vágní odpovědi na otázky týkající se důvodu odvolání ředitele p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou. Před časem se Ing. Pešek dotazoval na odvolání pana Svobody, bývalého vedoucího dopravního a silničního úřadu MěÚ, a bylo mu sděleno, že je to v kompetenci RM. Následně byly vedoucím některých oddělení MěÚ rozdány tzv. „žluté karty“ za nedodržení rozpočtové kázně. Zkonstatovala, že personální politika vedení Města a RM má svou odpovědnost vůči ZM, protože bez dobrého personálního vybavení nelze efektivně vykonávat řízení žádné organizace, ani MěÚ ani výkon veřejné správy. Dále řekla, že pokud 14 vedoucích pracovníků MěÚ dostane „žlutou kartu“ za nedodržení rozpočtové kázně, tak by měl alespoň finanční výbor diskutovat o tom, zda daná pravidla jsou správná. Bude požadovat, aby na některém z dalších jednání finančního výboru byla tato otázka projednána.

RNDr. Čeřovský odcitoval část Zákona o obcích, kde je uvedeno, co má vyhrazeno RM ze zákona a nemůže to převzít ZM.

Paní Nováková požádala o informaci k aktuálnímu stavu ubytovny pro rodiny s dětmi Za Plynárnou 3.

Mgr. Macek sdělil, že v současné době tam bydlí čtyři rodiny ve čtyřech bytech, které byly vybudovány za pomoci dotace. Dále se tam dokončuje oprava dalších prostor. Bohužel tam je problém s poslední rodinou původních nájemníků. Tato rodina má již přidělený jiný byt, který se ovšem musí také opravit. Dokud se tato rodina neodstěhuje, tak není možné pokračovat v dalších činnostech.

MUDr. Brandejský, jako člen ZM od roku 1990, se ohradil proti slovům pana Šourka, který je členem ZM druhý rok. Zdůraznil, že v žádném případě není prioritou města fotbal. Prioritou je něco zcela jiného. Stačí se podívat, jak se vylepšila situace ve městě.

Ing. Louda řekl, že pokud se bude opakovaně na jednáních ZM otvírat záležitost ukončení pracovního poměru některého bývalého pracovníka MěÚ, tak to poškodí především jeho jméno pro působnost v novém zaměstnání. K udělení „žlutých karet“ uvedl, že odpovědní správci kapitol překročili konkrétní ustanovení paragrafu tak, jak je vymezuje ZM schválený rozpočet s položkami, které jsou pro ně závazné.

32) Schválení návrhu usnesení

Mgr. Tulpa, předseda návrhové komise, předložil návrh usnesení členům ZM k odsouhlasení.

Zpráva starosty města
I. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdrželo se 0
(nehlasovalo 6)

Zpráva místostarostů
II. USNESENÍ pro 27 proti 0 zdrželo se 0
(nehlasovali 3)

Převody objektů
III. USNESENÍ pro 26 proti 0 zdrželi se 2
(nehlasovali 2)

Prodej pozemků
IV. USNESENÍ
Protinávrh p. Vostřáka pro 12 proti 8 zdrželo se 8
(nehlasoval 1)

Původní NU pro 21 proti 0 zdrželo se 8
(nehlasoval 1)

Prodej bytů
V. USNESENÍ pro 29 proti 0 zdrželo se 0
(nehlasoval 1)

Výkupy nemovitostí
VI. USNESENÍ pro 29 proti 0 zdrželo se 0
(nehlasovali 1)

Finanční plnění smluv o prodeji a nájmu
VII. USNESENÍ
Původní NU - bod A. pro 29 proti 0 zdržel se 0
(nehlasoval 1)

- bod B. - varianta č. 1. pro 5 proti 12 zdrželo se 13
- bod B. - varianta č. 2. pro 19 proti 0 zdrželo se 11

Projekt Jablonec nad Nisou 2004
VIII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Komplexní součinnostní program prevence kriminality
IX. USNESENÍ pro 28 proti 1 zdržel se 1

Přestavba stadionu Střelnice
XXIII. USNESENÍ pro 23 proti 0 zdrželo se 7

Rozpočet Města Jablonce nad Nisou na rok 2004
X. USNESENÍ

Protinávrh Mgr. Tulpy
- „schvaluje posílení rozpočtu ZŠ ………4 mil. Kč …..“ pro 13 proti 3 zdrželo se 13
(nehlasoval 1)

Protinávrh p. Vocelové
- „schvaluje příspěvek ČSAD a.s. ……… 3 mil. Kč …..“ pro 13 proti 5 zdrželo se 12

Návrh Ing. Peška
- „ukládá Mgr. Rudolfovi ……..“
schváleno jednohlasně

Protinávrh p. Vostřáka
- „schvaluje převod 445.000,- Kč ……….“
pro 8 proti 3 zdrželo se 18
(nehlasoval 1)

Protinávrh MUDr. Brandejského
- „schvaluje příspěvek org. Naděje ve výši 445 tis. Kč …“ pro 16 proti 1 zdrželo se 12
(nehlasoval 1)

Protinávrh Mgr. Paukrtové - bod. 1)
- „schvaluje navýšení částky na 895 tis. Kč ….Naděje …“ pro 11 proti 6 zdrželo se 13

- bod. 2)
- „schvaluje navýšení částky na 350 tis. Kč …. OHK ….“
pro 9 proti 5 zdrželo se 15 (nehlasoval 1)

- bod 3)
- „schvaluje navýšení částky o 1,3 mil. Kč …. MPZ ….“ pro 12 proti 4 zdrželo se 14

Protinávrh p. Pohorského - „schvaluje přesunutí 100 tis. Kč ……..“
pro 11 proti 8 zdrželo se 10 (nehlasoval 1)

Původní NU pro 23 proti 0 zdrželo se 7

2. část

Kontokorentní úvěr
XI. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdržel se 1
(nehlasovali 3)

Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o. - změna usnesení
XII. USNESENÍ pro 26 proti 0 zdrželo se 0
(nehlasovali 2)

Fond na zlepšení úrovně bydlení
XIII. USNESENÍ pro 26 proti 0 zdrželo se 0
(nehlasoval 1)

Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za IV. čtvrtletí 2003
XIV. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdržel se 1

Odpis pohledávek
XV. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Byty zvláštního určení - obytný soubor Horní Proseč
XVI. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Zřízení zástavního práva Městem Jablonec nad Nisu ve věci státem dotované bytové výstavby
XVII. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdržel se 1

Schválení X. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou
XVIII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Schválení zadání XII. změny platného územního plánu města Jablonce n. N.
XIX. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Schválení zadání XIV. změny platného územního plánu města Jablonce n. N.
XX. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Schválení podnětu na pořízení XVI. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou
XXI. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdržel se 1

Schválení změny katastrálních hranic s obcí Janov nad Nisou
XXII. USNESENÍ pro 26 proti 0 zdrželo se 0
(nehlasoval 1)

Akcie FK Jablonec 97 a.s. - změna usnesení
XXIV. USNESENÍ pro 18 proti 0 zdrželo se 8
(nehlasovali 2)

Výroční zpráva - svobodný přístup k informacím (zákon 106/1999 Sb.)
XXV. USNESENÍ pro 28 proti 0 zdržel se 1

Žádost obce Malá Skála
XXVI. USNESENÍ pro 28 proti 0 zdrželo se 0
(nehlasoval 1)

Zpráva o činnosti Městské police a Policie ČR za rok 2003
XXVII. USNESENÍ

Protinávrh p. Vostřáka k bodu 1)
-„schvaluje zprávu o činnosti Městské policie …..“ pro 17 proti 4 zdrželo se 7 (nehlasoval 1)

Protinávrh p. Vostřáka k bodu 2)
- „schvaluje zprávu o činnosti Policie ČR ….“ pro 3 proti 8 zdrželo se 18

Protinávrh Dr. Ing. Drábka k bodu 2)
- „nebere na vědomí zprávu o činnosti Policie ČR ….“ pro 11 proti 4 zdrželo se 12 (nehlasovali 2)

Protinávrh Dr. Ing. Drábka k bodu 2)
- vyzývá vedení OŘP ČR ……….“ pro 26 proti 2 zdržel se 1

Původní NU - bod 2) pro 13 proti 3 zdrželo se 8
(nehlasovalo 5)

Po dohodovacím řízení bylo hlasováno o původním NU - bod 2).
Původní NU - bod 2) pro 19 proti 4 zdrželi se 4
(nehlasovali 2)

Dopisy občanů
XXVIII. USNESENÍ pro 27 proti 0 zdrželo se 0
(nehlasoval 1)

Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM
XXIV. USNESENÍ pro 26 proti 0 zdrželi se 3

Kontrola úkolů
XXX. USNESENÍ pro 27 proti 0 zdrželi se 2

Informativní zpráva o prověření OZV 7/2003
XXXI. USNESENÍ pro 28 proti 0 zdržel se 1

Změna ve složení výborů ZM
XXXII. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdrželi se 2
(nehlasovali 2)

33) Závěr

RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, ukončil 12. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou v 15,45 hodin.Ing. Radovan Louda
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

o v ě ř o v a t e l é :

Jaroslava Diringerová
Ing. Ivan Kracík

V Jablonci nad Nisou, dne 9. února 2004

Vytvořeno 8.7.2005 13:49:40 | přečteno 2595x | Petr Vitvar