Zápis 26.07.2004

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 26. července 2004 od 16.00 hodin.

Přítomno:
21 členů Zastupitelstva města

Omluveni:

 • Jindřich Berounský
 • Ing. Karel Dlouhý
 • MUDr. Ivo Jörg
 • Ing. Ivan Kracík
 • Ing. František Pešek
 • Petr Poborský
 • Pavel Šourek
 • Mgr. Petr Tulpa
 • Marie Vocelová

Neomluveni:

Zapsala:
Zdeňka Krausová

Ověřovatelé:

 • MUDr. Jan Brandejský
 • Mgr. Pavel Žur

Jednání mimořádného zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, v 16,10 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomno 21 členů ZM.

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni MUDr. Jan Brandejský a Mgr. Pavel Žur.
(21 - 0 - 0)

Dále byl jednohlasně schválen program jednání
(21 - 0 - 0)

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Schválení návrhové komise
 4. Střelnice - postup výstavby (tribuna JIH)
 5. Schválení návrhu usnesení
 6. Závěr

Poté členové Zastupitelstva města zvolili návrhovou komisi v tomto složení :

Předseda:
Mgr. Petr Karásek

Členové:
Jaroslava Diringerová
Dr. Ing. Jaromír Drábek
Mgr. Vlasta Veverková
PaedDr. František Vízek

4) Střelnice - postup výstavby (tribuna JIH)

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda uvedl, že vše vychází z předchozích usnesení, kde byla schválena realizace tribuny „JIH“ s tím, že bude čerpána státní dotace ve výši 8,1 mil. Kč. Tato dotace již byla přislíbena v květnu t.r. Začátkem července osobně jednal na Ministerstvu školství, kde byla dotace opětovně přislíbena, ale s tím, že termín uvolnění bude nejdříve v září t.r. V této chvíli je nutné rozhodnout o tom, zda bude stavba pokračovat dále nebo se stavba zastaví do doby, než bude státní dotace k dispozici. Podotkl, že samozřejmě není stoprocentní jistota, že státní dotace bude poskytnuta. Stoprocentní jistota bude, až budou peníze na účtu Města.

Ing. Zemín doplnil, že stavba atletické části probíhá bez problémů. Předpokládaný termín slavnostního otevření je pátek 3. září 2004. Na stavbě tribuny „JIH“ jsou dokončeny práce na založení vlastního tělesa tribuny, montáž betonových prvků, které umožní osazení sedaček. K dnešnímu dni bylo za tuto stavbu zaplaceno 5,3 mil. Kč a za provedené práce nebyl přesáhnut smluvní vztah, který je na tuto stavbu uzavřen. Dále řekl, že stavba má standardní režim a každý čtvrtek probíhají kontrolní dny, kterých se může každý člen ZM, po předchozí domluvě, zúčastnit.

Mgr. Paukrtová se zeptala, zda byl tento materiál projednán ve finančním výboru. Dále se zeptala, zda toto mimořádné zasedání ZM bylo v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zveřejněno na úřední desce MěÚ 7 dní před jednáním.

RNDr. Čeřovský odpověděl, že toto jednání bylo na úřední desce MěÚ zveřejněno v pondělí 19.července 2004.

Ing. Louda uvedl, že finanční výbor neměl tento materiál k dispozici. Vzhledem k probíhajícím dovoleným šlo především o to, aby se sešlo ZM v co největším počtu a mohlo danou záležitost projednat. Řekl, že, podle jeho názoru, by v této věci finanční výbor nerozhodl jinak.

Mgr. Paukrtová se zeptala, jak bude celá záležitost řešena, když Město státní dotaci, vzhledem k situaci ve vládě, neobdrží.

Ing. Louda řekl, že s touto variantou se počítalo již před květnovým jednáním ZM. Zkonstatoval, že po zhodnocení vývoje hospodaření dopadne rozpočet Města pravděpodobně dobře. V případě, že by státní dotace nebyla uvolněna a rozhodlo se, že stavba bude dokončena z prostředků Města tak by to bylo bez problémů možné.

Pan Pelta souhlasil s tím, že, vzhledem k politické situaci, nelze nic vyloučit. Tato dotace má ale jiný režim. Dotace již byla schválená jinému subjektu, který ji vrátil s tím, že bude poukázána Městu Jablonec nad Nisou na stavbu stadionu Střelnice.

Pan Vostřák konstatoval, že v současné době jiné řešení není. Stavba musí pokračovat. Pokud by byla přerušena a čekalo se na státní dotaci, tak by se mohlo také stát, že jí Město nedostane.

5) Schválení návrhu usnesení

Mgr. Karásek, předseda návrhové komise, předložil návrh usnesení členům ZM k odsouhlasení.

Střelnice - postup výstavby (tribuna JIH)
I. USNESENÍ pro 18 proti 2 zdržel se 1

6) Závěr

RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, ukončil mimořádné zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou v 16,30 hodin.

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

o v ě ř o v a t e l é :

MUDr. Jan Brandejský
Mgr. Pavel Žur

V Jablonci nad Nisou, dne 26. července 2004

Vytvořeno 13.8.2004 10:10:48 | přečteno 2759x | Petr Vitvar