Zápis 20.05.2004

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 20. května 2004 od 9.00 hodin

Přítomno: 19 členů Zastupitelstva města

Omluveni: Ing. Ivan Kracík (dopoledne), Mgr. Petr Tulpa, Marie Vocelová

Neomluveni:

Zapsala: Pavlína Halbichová

Ověřovatelé: Jaroslava Diringerová, Dr. Ing. Jaromír Drábek


Jednání 15. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, v 9.05 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomno 19 členů ZM.

Dále konstatoval, že zápis ze 14. zasedání ZM byl ověřovateli podepsán bez připomínek.

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni paní Jaroslava Diringerová a Dr. Ing. Jaromír Drábek.

(17 - 0 - 0) (nehlasovali 2)

(Přišel p. J. Berounský - přítomno 20 členů MZ)

Dále bylo hlasováno o programu jednání, ve kterém došlo pouze k úpravě časového rozvrhu některých bodů. Program byl schválen jednohlasně

(18 - 0 - 0) (nehlasovali 2) 1. Zahájení

 2. Schválení programu

 3. Schválení návrhové komise

 4. a) Zpráva starosty města
  b) Zpráva místostarostů

 5. Převody objektů

 6. Prodej pozemků

 7. Prodej bytů

 8. Věcná břemena

 9. Finanční plnění smluv o prodeji a nájmu

 10. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za I. čtvrtletí 2004

 11. Plnění rozpočtu za I. čtvrtletí roku 2004

 12. Příprava projektů do Společného regionálního operačního programu, Operačního programu Infrastruktura a programu Státního fondu životního prostředí

 13. Hrazení neinvestičních výdajů za žáky jiných obcí za rok 2003

 14. Změna Obecně závazné vyhlášky č. 12/2003 o čistotě a pořádku ve městě - Obecně závazná vyhláška 5/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 12/2003 o čistotě a pořádku ve městě

 15. Schválení XIV. změny územního plánu města Jablonce nad Nisou

 16. Obecně závazná vyhláška č. 4/2004, kterou se mění a doplňuje OZV číslo 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“

 17. Obecně závazná vyhláška č. 6/2004 „K uskutečnění Územní energetické koncepce města Jablonce nad Nisou“

 18. Rekonstrukce hřiště s umělým travnatým povrchem v Jablonci n.N. - Břízky

 19. Převod majetku Města do SVS a.s.

 20. Kemp u plaveckého bazénu

 21. Přestavba stadionu Střelnice - tribuna JIH

 22. Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

 23. ISDE Jablonec n/N 2002 s.r.o.

 24. Volba přísedící Okresního soudu v Jablonci nad Nisou

 25. Valné hromady společností - SVS a.s., SČP a.s.

 26. Změna ve složení výboru pro hospodaření s majetkem města

 27. Dopisy občanů

 28. INTERPELACE
  a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM
  b) Nové interpelace

 29. Kontrola splnění usnesení

 30. Diskuse

 31. Schválení návrhu usnesení

 32. ZávěrPoté členové Zastupitelstva města zvolili návrhovou komisi v tomto složení:

Předseda: Pavel Šourek

Členové: Ing. František Pešek, Karel Kolář, Nikos Sianos, Jindřich Berounský

(19 - 0 - 0 ) (nehlasoval 1)

4a) Zpráva starosty města

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský informoval zastupitele o obdržení děkovného dopisu z kanadského velvyslanectví za podporu a pořádání akce „Běh Terryho Foxe“ v našem městě. Tato akce se koná již tradičně několik let. Jinak neměl k předložené písemné zprávě žádné doplnění.

Ing. Pešek požádal o podrobnější doplnění informace o možném postavení prodejny LIDL.

RNDr. Čeřovský doplnil, že jednání se zástupci firmy LIDL byl přítomen i Mgr. Karásek. Zástupci firmy uvedli, že mají zájem o výstavbu prodejny a hlavně se dotazovali, zda má město vytipovány nějaké lokality. Bylo jim sděleno, že toto je vždy věcí investora vyhledat si lokalitu a v souladu s územním plánem pak postupovat. Jinak nic konkrétního zatím nebylo řešeno.

(Přišel Ing. Dlouhý - přítomno 21 členů MZ)

Pan Berounský požádal o krátké doplnění k bodu ohledně jednání koncepce středního školství v Jablonci nad Nisou.

RNDr. Čeřovský uvedl, že impulsem k jednání byl důvod odchodu stávajícího ředitele Střední průmyslové školy strojnické - p. Petrželky do důchodu a prozatím se na obsazení jeho funkce nepřipravovalo žádné výběrové řízení. Chtěli jsme vědět, jaký je přesný stav věci i přesto, že nejsme zřizovateli. Bylo nám sděleno, že v současné době probíhá jednání na úrovni kraje a připravuje se vypsání výběrového řízení na obsazení funkce ředitele školy.

(Přišla MUDr. Jörgová - přítomno 22 členů MZ)

4b) Zpráva místostarostů

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta, Mgr. Petr Karásek, místostarosta, Ing. Radovan Louda, místostarosta

Mgr. Rudolf uvedl, že nemá žádné doplnění k předloženému písemnému materiálu.

Mgr. Paukrtová chtěla znát, v jakém stádiu je materiál o sociální politice města a kdy bude předložen ZM. Uvedla, že v písemném materiálu je zřejmě tisková chyba, když je napsáno „Dokončení koncepce soc. práce.“

Mgr. Rudolf uvedl, že materiál byl předložen jak Radě města, tak i Komisi human. péče. Byly k němu určité připomínky a řediteli odboru bylo uloženo, aby tyto připomínky zapracoval a zpětně je předložil, aby mohly být předloženy i městskému zastupitelstvu. Tento materiál je v dokončovací fázi a chybí mu jen některé konkrétnější výstupy s odkazy na zákon tak, aby mohl být dokončen. Upravený materiál projde opět humanitní komisí, radou a projde i zastupitelstvem města. Mělo by to být v co nejkratší době, ale termín nebyl zatím přesně určen.

Ing. Louda doplnil materiál informací o dopravním sdružení obcí Jablonecka a přípravou některých programů pro finance z Evropské unie. Příští týden by Město mělo podepsat smlouvu s konzultantskou firmou, která se dlouhodobě zabývá dopravní problematikou. Jde o smlouvu na zpracování žádostí o obnovu vozového parku. Mělo by to být v rámci úvah, že Liberecký kraj by měl mít k dispozici 60 - 80 mil. Kč v této prioritě. Proto to náběhové období. Program byl pracovně nazván „Obnova vozového parku“, ale pravděpodobně bude ještě rozšířen o jiné informační systémy např. automaty na výdej jízdenek. Chtěli bychom do něj zakomponovat nákup alespoň 10ti autobusů. Pokud budeme úspěšní, tak to pro obce sdružené v tomto sdružení obcí znamená, že v rozpočtu musí najít spoluúčast, která se bude pohybovat v rozmezí 25% . Dále bude samozřejmě o průběhu jednání informovat.

Ing. Pešek požádal o doplnění bodu provoz přehrady. Zda bude něco nového. Dále o bodu jednání s Libereckým krajem k dopravní obslužnosti.

Ing. Louda uvedl, že kraj byl požádán o finanční příspěvek na dopravní obslužnost, která se týká tratí Janov nad Nisou, Bedřichov, Rychnov, Pulečný a Lučany, jelikož tratě vedou pouze přes Jablonec do okolních obcí. Uvidíme, jak bude úspěšné jednání o přebytcích financí z rozpočtu kraje. K tomuto bude připraven materiál na červnové zasedání ZM. Pracujeme na tom, aby pro příště už došlo k posílení financí na těchto tratích přímo z rozpočtu kraje. A druhá věc se týká tramvajové tratě Jablonec - Liberec, kde spolu s Magistrátem Liberce požadujeme, aby finanční příspěvek na provoz této tratě šel také přímo z rozpočtu kraje. Jednalo by se asi cca o 4 mil. Kč, aby se nemusel mimo špičku rušit některý interval. Rada magistrátu Města Liberce rozhodla, že pokud kraj nepřispěje, přistoupí magistrát k redukci tohoto spoje.

Co se týká rozvoje přehrady, nelze očekávat žádné větší akce. Pouze v případě majitele Tajvanu, který vybudoval místo pro plážový volejbal a chce zrekonstruovat minigolf. Jinak vše bude provozováno tak, jako v minulosti. Půjčovna lodiček nebude, majitel toto zrušil.

Mgr. Paukrtová požádala o odpověď na otázku, jak dlouho bude uzavřena hráz a jak pokročil boj se sinicemi. V jakém to je stádiu.

Ing. Louda odpověděl, že Povodí Labe by tu hráz mělo teoreticky dokončit do začátku prázdnin. Zároveň bylo s TSMJ dohodnuto, že alespoň rámcově opraví svítidla, která jsou na hrázi. Co se týče sinic, tak všichni odborníci se shodli na tom, že jak dochází ke globálnímu oteplování, znečištění ovzduší atd., tak lze jejich výskyt v průběhu léta očekávat a ani oni zatím neznají žádné chemikálie nebo jiné řešení, kterým by se podařilo sinice eliminovat. Takže pravděpodobně se sinice opět vyskytnou a koupat se potom bude moci pouze v plaveckém bazénu.

Mgr. Karásek doplnil svůj materiál informací o přípravě materiálu pro případné dotace z EU k projektům SROP.

Pan Vostřák upozornil přítomné, že by se nemělo používat slovo dřevina. Jedná se o stromy.

RNDr. Čeřovský upozornil, že slovo dřevina se používá oprávněně, jelikož se nejedná pouze o stromy.

Pan Šourek upozornil, že podá interpelaci, kde by chtěl znát cenu parkovacího místa na Horní Proseči jako cenu konečnou.

MUDr. Jörgová vznesla dotaz k navýšení ceny za tvrdost vody u bodu Kanalizace ve Sportovní ulici a kolik to bude stát město. Zda se toto navýšení projeví ve všech projektech.

Mgr. Karásek odpověděl, že navýšení je v řádu 5 - 7 %, t.j. cca 130 tis. Kč. Není pravda, že toto navýšení se projeví ve všech projektech Bývá to tak zhruba ve dvou za rok.

Pan Berounský požádal o doplnění z jednání s Ing. Zámečníkem členem Rady Libereckého kraje a z jednání ohledně budovy ZŠ Floriánové.

Mgr. Karásek odpověděl, že k oběma tématům bude dostatek prostoru při projednávání budu č. 12.

5) Převody objektů

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič upozornil zastupitele, že obdrželi dodatek, který obsahuje dva body. První bod se týká bezúplatného převodu kostela sv. Anny a druhý bod se týká dražby objektu v Lipanské, kde na minulém zastupitelstvu byl schválen záměr výkupu a účast na dražbě. Objekt město vydražilo za 1,3 mil. Kč . Nyní je potřeba schválit samotný převod.

(Přišel Mgr. Žur - přítomno 23 členů MZ)

Pan Vostřák chtěl vědět, zda-li je Kostel sv Anny odsvěcen nebo ne, jestli se budou rekonstruovat varhany, co bude s přístavbou a co se tam smí změnit nebo co ne. Je k tomu něco přesnějšího? Dále by chtěl vědět co je s vnitřním zařízením. Další věc se týká dražby objektu v Lipanské a sice co město jako vlastník udělá, aby nepokračovala demolice a nebyla samobouraná.

(Přišel p. Poborský - přítomno 24 členů MZ)

Mgr. Karásek ocitoval přesnou odpověď p. Bratršovského na dotaz k odsvěcení : „kostel je odsvěcen již dávno svým stavem.“ Co se týče mobiliáře v kostele, je zpracována dokumentace pro stavební povolení a na rekonstrukci je vydáno stavební povolení. Takže předpokládá, že v této dokumentaci zpracované Ing. Semerákem, správcem kulturních památek církevních na Liberecku, je vše řešeno a detailně bude doplněno.

Pokud jde o objekt v Lipanské, tak si myslí, že vzhledem k nové koncepci centra města se nebudou památkáři bránit.

MUDr. Jörgová vznesla dotaz, proč nebyl prodán objekt SNP 23 a zda-li se bude opět opakovat výběrové řízení.

Bc. Frič odpověděl, že při prvním výběrovém řízení byla nabídnuta cena 1.450 tis. Kč a výbor to nedoporučil. Písemně byla navržena nová cena - 2.200 tis. Kč, což výbor schválil a navrhovatelé byli přizváni na jednání výboru. Na tomto jednání snížili nabídku na 2 mil. Kč a výbor na základě tohoto snížení prodej nedoporučil.

MUDr. Brandejský chtěl vědět, jaké jsou předpokládané náklady na rekonstrukci kostela sv. Anny.

Mgr. Karásek uvedl, že předpokládané náklady jsou uvedeny v dodatku k bodu 12, což je cca 12 mil. Kč a Město tento záměr zařadí k žádosti o dotaci z fondu SROP. Dodal, že co se týká ceny za objekt SNP 23, výbor opakovaně došel k názoru, že cena je nízká, jelikož se v objektu nachází 5 velkých bytů I. kategorie a objekt je v relativně dobrém stavu Dále se přihlíží ke srovnání za prodej bytů obálkovou metodou např. 1+1 za cca 500 - 550 tis. Kč. a tak se prozatím nabídnutá cena zdá malá. Myslí si, že objekt dokáží prodat výhodněji.

Pan Vostřák uvedl, že objekt v Lipanské je Města, jelikož ho Město vydražilo a nejde o žádný převod. Návrh usnesení je dle něj nepřijatelný a ani tam není uvedena cena.

Bc. Frič upřesnil, že na minulém zastupitelstvu byl schválen pouze záměr a souhlas k účasti na dražbě. Samotný převod schvaluje opět zastupitelstvo. Tudíž je nutné schválení převodu.

Ing. Louda doplnil, že si myslí, že postup je správný, ale také navrhl doplnit zmíněnou částku do návrhu usnesení. Dále přítomné stručně obeznámil s průběhem dražby a současným stavem objektu v Lipanské .

6) Prodej pozemků

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič upozornil přítomné na změny v návrhu usnesení.

Pan Vostřák upozornil na zvláštnost v bodě A 3) - prodej pozemku manž. Jeništovým ohledně dokazování o trvalém užívání pozemku jejich rodinou a původního řečiště Nisy. Dále by chtěl vědět, co bude vystavěno na pozemku 2296/7 v tak složitém terénu, že nebyl schválen prodej části pozemku společnosti BIŽU-NOVA.

(Přišel p. Cholenský - přítomno 25 členů MZ)

Bc. Frič dodal, že se jednalo pouze o argumentaci p. Jeništy a komise schválila prodej.

Co se týká prodeje části pozemku firmě BIŽU-NOVA, komise se domnívá, že jako celek je pozemek vhodný k zástavbě a tak jeho část prodávat nedoporučila.

Ing. Pešek uvedl, že si myslí, že v důvodech těch interpretací jsou nepřesné věty, jako např. v bodě B 5). Poté to vede ke zbytečným diskuzím.

MUDr. Jörgová navrhla, zda by nebylo možné projednat ve výboru prodej pozemku firmě Instal, Máchova 16 k vybudování parkovacích míst z důvodu komplikované dopravy v tomto úseku, zvláště pak v zimních měsících.

Bc. Frič uvedl, že je možné to projednat ve výboru.

Pan Vostřák by chtěl znát konkrétní osobu, která vypracovala smlouvu o smlouvě budoucí kupní se společností Národní stavební společnost a kdo za ni tedy nese zodpovědnost.

Ing. Louda odpověděl, že smlouvu vypracovalo majetkoprávní oddělení a je vypracována správně dle pravidel o smlouvách budoucích. Pouze musíme mít na paměti to, že v té smlouvě o smlouvě budoucí, kterou jsme tenkrát uzavírali, bylo napsáno to, že Národní stavební společnost vybuduje objekty a k datu kolaudace 31.12.2004 ty pozemky přejdou do vlastnictví Národní stavební společnosti. Mezitím zastupitelstvo řešilo problémy s výstavbou a žádostí stavebníků, aby Město pozemky pod těmi nemovitostmi převedlo rovnou na ně. Zastupitelstvo řeklo, že ano a Město požádalo Národní stavební společnost, aby podepsala dodatek k té smlouvě, ve které je tento princip zakotven. Tzn., že nabyvateli při kolaudaci budou přímo ti stavebníci. NSS tento dodatek nepodepsala. Na což má právo.

Pan Vostřák uvedl, že tento postup je špatný a navíc smlouva neobsahuje žádnou sankci.

Mgr. Karásek reagoval ještě na dotazy ohledně pozemků v ul. Smetanova a ul. Máchova. Uvedl, že bude zpracován materiál s pracovním názvem „Proluky a jejich využití“. K takovýmto prolukám řadí i zmíněné pozemky.

(Přišel p. Pelta - přítomno 26 členů MZ)

Dr.Ing. Drábek navrhl pozemek prozatím pronajmout i s ohledem na připravovaný materiál o prolukách, jehož příprava bude zřejmě dlouho trvat.

Mgr. Karásek uvedl, že je řada občanů, kteří tam bydlí a stěžovali si na průjezd a parkování přímo v této proluce.

Ing. Pešek hovořil o průjezdnosti a uvedl, že k tomu slouží dopravní značení a orgány, které mají toto zabezpečovat.

7) Prodej bytů

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič seznámil přítomné s dodatkem k písemnému materiálu, který obdrželi v deskách.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připmínky.

8) Věcná břemena

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru rozvoje

Bc. Frič požádal přítomné, aby si opravili návrh usnesení.

Mgr. Paukrtová požádala o vysvětlení, jakým způsobem bude SVS a.s. investovat v budoucích letech a jak je možné, že se finanční komise nedohodla na přijetí návrhu usnesení.

A dále uvedla, že pokud je jí známo, nemůže o strukturální fondy žádat obchodní společnost, ale pouze města. A protože se to týká téměř všech měst v severočeském kraji, která vložila majetky do SVS a.s., zajímá ji, jakým způsobem se bude tento problém řešit.

Mgr. Karásek odpověděl, že naopak považuje schválení varianty č. 1 za nezbytné pro Jablonec, protože z pohledu investic vložených, může SVS provádět rekonstrukce stávajících řádů nebo výstavbu nových vodárenských zařízení. Pokud nezrušíme poplatek za zřizování, budeme sice mít 1000 Kč za věcné břemeno, ale SVS tu pak nezainvestuje ani metr. Což jsou i slova pana ředitele SVS a.s.

Pan Vostřák uvedl, že zpoplatnění je stanoveno zákonem a nevidí důvod proč by SVS neměla platit.

Mgr. Paukrtová požadovala odpověď na otázku proč finanční výbor nepřijal žádné usnesení. Dále se zeptala, zda existuje vazba na Městem vkládané prostředky do investic a jak se Město připravuje na to, že obchodní společnosti nemohou žádat o strukturální fondy a mohou o ně žádat pouze města.

Ing. Louda reagoval na dotaz ohledně finančního výboru a uvedl, že výbor se nesešel ve 100% stavu a část byla pro variantu zpoplatňovat a druhá část pro nezpoplatnění. Co se týče strukturálních fondů, tak to je různé; jsou i programy pro rozvoj soukr. podnikání, které jsou určeny právě pro obchodní společnosti. Dá se ale očekávat, že u těch priorit, které souvisejí s přírodou a ochranou krajiny, a to jistě voda bude, tak že u nich pravděpodobně budou příjemci kraje a obce.

(Přišel MUDr. Jörg - přítomno 26 členů MZ)

Pan Sianos upozornil, že v materiálu je napsáno, že p. Žižka při jednání s SVS uvedl, že žádá o snížení či prominutí, takže by se dalo uvažovat i o snížení ceny.

Pan Vostřák uvedl, že v minulosti s návrhem na zpoplatňování přišlo vedení města

Tak proč je nyní proti.

Ing. Louda sdělil, že s návrhem na zpoplatnění zejména při zásahu do komunikací přišel on a vycházel z ceníku prací schváleného krajským zastupitelstvem.

RNDr. Čeřovský doplnil, že byl na setkání akcionářů SVS a.s. v červnu a uvedl, že zde existuje princip solidarity. Byly tam vyčísleny určité sumy, které se týkají Evropské unie a pak ještě námi schválené přísnější normy, které říkají, že do konce roku 2010 mají města a obce něco splnit. Je úplně zřejmé, že města a obce na to nebudou mít žádné peníze. Ta suma se odhaduje přibližně na 120 miliard Kč v celé ČR. Tzn., že všechny vodárenské společnosti včetně SVS mají zájem a intenzívně pracují na tom, aby se toto zvládlo. Z informací, které tam zazněly, je zřejmé, že zdroje těch peněz nebudou. SVS má vypracovaný plán u obcí nad 2 tis. obyvatel i do 2 tis. obyvatel. Bude nyní připravovat návrh s těmito podmínkami, který by měl být dopracován do příštího roku tak, aby města a obce věděly, co mohou očekávat a jakým způsobem se SVS bude spolupodílet na plnění těch podmínek. Ale prozatím tento materiál není a tak nelze přesně odpovědět, jaké budou investice v Jablonci.

Pan Šourek řekl, že když se jedná o ceník, tak to nejsou jen vodárny, ale i plynárny, teplárny, takže pokud bude protinávrh, musel by se změnit ceník.

Mgr. Paukrtová dodala, že o tom hovořila proto, že se účastnila jednání o přijímání strukturálních fondů. Starostové byli zděšeni, když se dozvěděli, jaký je ten systém. Takže předpokládá, že dojde k nějakému jednání, jak získat peníze ze strukturálního fondu. Bylo by žádoucí, abychom toho byli účastni.

RNDr. Čeřovský dodal, že do této role nás postavila EU, potažmo tvrdými normami náš stát a dodal, že bude hlasovat pro variantu č.1.

9) Finanční plnění smluv o prodeji a nájmu

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič neměl k předloženým písemným materiálům žádné doplnění.

Dr.Ing. Drábek se zeptal, proč výbor doporučuje prominout smluvní pokutu manželům Svobodným a v kterém případě by výbor tu smluvní pokutu nedoporučil. Protože by to mohl být precedenční příklad.

Bc. Frič odpověděl, že manželé Svobodní měli proinvestovat 160 tis. Kč a proinvestovali 275 tis. Kč, i když to doložili až po několika urgencích. Pokuta byla pouze vyčíslena a ne nárokována.

10) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za I. čtvrtletí 2004

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda okomentoval předložený písemný materiál.

Dr.Ing. Drábek se dotázal, zda se předpokládá nějaká změna ve spravování městského portfolia u ABN AMRO a zda se v letošním roce předpokládá přijetí dalších úvěrů ve výši 95 mil. Kč . Město má v tom portfoliu přece 50 mil. Kč. Myslí si, že by bylo dobré dostat nějaké vyhodnocení, zda je i pro letošní rok výhodnější držet to portfolio v této výši a přijímat další úvěry.

Ing. Louda odpověděl, že se letos podařilo to, že se ABN AMRO více rozjelo a dlouhodobě má výhodnější lepší hodnocení, ale nebylo postiženo, že se v průběhu roku stahujeme a nebudeme stahovat. Pokud se týče té výhodnosti úvěrování. vidíme, že se pro letošní rok budeme pohybovat v řádu nad 4 % pokud to vše dobře dopadne, zatímco z poptávky velkého investičního úvěru lze dnes avizovat, že by se ta úroková sazba pohybovala v úrovni nad 2 % . Takže je pro nás zatím výhodnější zde peníze nějakou dobu ještě nechat a nebát se si ještě půjčit.

11) Plnění rozpočtu za I. čtvrtletí roku 2004

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta města

Ing. Louda přednesl úvodní komentář k předloženému písemnému materiálu.

Ing. Pešek uvedl, že na str. 20 u plnění rozpočtových výdajů - odbor soc. věcí a zdravotnictví považuje tuto oblast za relativně snadno naplánovatelnou a děsí ho rozhoupanost jednotlivých položek, které se tam vyskytují např. 4185 - příspěvek na provoz auta.

Ing. Louda doplnil informaci tím, že v přehledu jsou v předstihu některé věci. Ale konkrétně k příspěvku na provoz auta. Tento příspěvek se vyplácí v lednu, tak proto se dostáváme k 90 %.

Pan Berounský požádal o vysvětlení u položky odbor rozvoje 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací, co představuje plnění 143,3%.

RNDr. Varga doplnil, že se jedná o položku, která byla překročena z důvodu opravy informační tabule u přehrady, která byla vyměněna. V rámci rozpočtových změn to bude přeúčtováno tam, kam to patří.

12) Příprava projektů do Společného regionálního operačního programu, Operačního programu Infrastruktura a programu Státního fondu životního prostředí

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta, Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Mgr. Rudolf a Mgr. Karásek doplnili svým komentářem předkládanou písemnou zprávu.

Pan Vostřák konstatoval, že dům ve Floriánově ul. představuje nebezpečí podobně jako v nedávné době „Zelená“ a „Žlutá“ škola. Uvedl, že nesouhlasí s nákladným přebudováním. Další věc, na kterou upozornil, je lokalita v ul. Dvorské a Lidické, kde postrádá nějakou zmínku o opravách domů, když je žádáno o fin. podporu z Fondu památek.

Mgr. Rudolf řekl, že za prvé bude reagovat na dotaz ohledně Spolkového domu ve Floriánově ul. a to, že pokud chceme získat nějaké peníze ze SROPu, tak o ně musíme požádat. Pokud o ně nepožádáme, tak žádné prostředky nebudou. A dále uvedl, že musíme spolupracovat se všemi občany, kteří žijí v našem městě i s těmi menšinovými, na které může mít každý svůj názor. Chceme-li tedy tento dům pro více jak deset organizací zřídit, musíme si o prostředky požádat. A my máme možnost dostat až 25 mil. Kč. Samozřejmě je zde nějaká míra rizika, že ten projekt nemusíme dostat, ale to nemá nikdo předem zaručené.

Mgr. Karásek doplnil, že ani on není z lidí, kteří někomu berou jeho názor. Dále reagoval na problematiku lokality Dolní nám., Lidická, Dvorská a uvedl, že lidé, kteří tento záměr připravovali, jej připravili dobře. Žádný podobný záměr nebyl předložen a tento se zdál nejzajímavější.

Ing. Pešek ocenil, že materiál na Spolkový dům je předložen v relativně krátké době a je předložen s rozumným postupem. Upozornil, že z materiálu vypadl objekt D, který má pravděpodobně využito celé jedno podlaží, což může trochu zkreslovat. Byl by rád, aby se pracovalo i s touto oblastí a aby se sledoval vývoj energetických závodů. Jestli dojde ke zrušení zdejší služebny, tak být o všem informováni.

Mgr. Rudolf uvedl, že objekt D je objektem, o kterém hovořil již v úvodu. V současné době je stavebně ve velice špatném stavu, a pokud by měl být nyní zařazen, došlo by k navýšení cca o 40 mil. Kč, což v současné době není myslitelné.

Mgr. Paukrtová se vrátila k přípravě materiálu týkajícího se regenerace centra města. Zcela jistě by se na něm měla podílet Komise pro realizace programu městské památkové zóny. Dále položila tři otázky. Za prvé, zda-li v případě regenerace historického centra města bude použit projekt Dolního náměstí, který byl pozastaven, zda kašna bude či ne a zda-li je napojen na ulici U Muzea. Za druhé je na straně 4 uvedeno, že do 19.5. bude Ateliérem 4 předložena nabídka na projektovou dokumentaci u investičních akcí č. 1 a 2, tzn., že to bude nabídka do výběrových řízení, nebo o jaký druh nabídky se jedná? A za třetí otázka k rekultivaci u přehrady. Z jakého důvodu byla vybrána právě tato lokalita. Jaký je záměr s tímto územím a jakým způsobem bude nahrazen odvezený materiál (zemina).

Mgr. Karásek odpověděl, že projektová dokumentace pro Dolní náměstí bude použita, bude oddělena pro tuto žádost od dokumentace v ul. U Muzea, protože ulici U Muzea spolu s ul. Jiráskovou a parkovacím prostorem v místech dnešní tržnice a sousedícími pozemky je žádáno o jinou dotaci z fondů PHARE. Pokud jde o plochu nad přehradou, již uvedl, že zatím je to ve fázi pokusů o sehnání finančních prostředků na záměr hřiště s umělým povrchem. Bylo zjištěno, že na tyto zemní práce a rekultivaci prostoru je možno požádat, ale záměr padá, peníze se sehnat nepodařilo. Byla by škoda opustit toto dílčí řešení plochy a je zde jiná šance požádat o dotaci. Probíhají jednání v souladu s územním plánem. Nabídka Ateliéru 4 nepodléhá výběrovým řízením. Jedná se pouze o nabídku.

Pan Poborský uvedl, že by měla být již dříve zahájena příprava u bodu č. 20 Kemp. A zavážka, která se má odtěžit u výše projektovaného hřiště, by mohla být použita právě zde. Proto by chtěl po projednání bodu 20 dát návrh usnesení.

Mgr. Karásek uvedl, že akce spolu mohou souviset a bylo by účelné koordinovat některé akce zejména hrubé zemní práce. A co se týče bodu 20, návrh usnesení bude upraven.

Pan Vostřák uvedl, že když architekt uvádí, že objekt je v dezolátním stavu, tak je na vině Město, které má majetek spravovat. Jak mohou existovat černé stavby a hospodářská správa MěÚ o nich neví? Co se týče městské památkové zóny, on požádal o výkres, z něhož by bylo vidět, jakým způsobem bude řešeno parkoviště na území dnešní tržnice. Výkres obdržel, ale naprosto ignoruje vybudování parkovací plochy se stávajícím vchodem. vrchního a spodního prostoru. Nikdo nekoriguje věci s projektem Výstaviště a Muzea. Není zde ani původní zakreslení přechodu přes Nisu v ul. Dvorská.

Ing. Louda doplnil tu část týkající se oddělení hospodářské správy. Pokud tam opravdu jsou, je to chyba a může to být jeden z důvodů, pro které byl odvolán p. Horáček. Oddělení by nikdy nemělo připustit, aby tam nějaká černá stavba byla. Pokud ji někdo vybudoval, tak pravděpodobně na příkaz ředitele školy.

Mgr. Karásek uvedl, že nedokáže nyní reagovat na dotaz p. Vostřáka. Museli by se bavit nad projektem. Ale je přesvědčen, že veškeré záměry koordinovány jsou.

MUDr.Brandejský požádal o odpověď na otázku, co bude s dírou po odvozu 10 tis. m3.

Mgr. Karásek řekl, že nevznikne díra, ale upravený terén na úrovni výškově odpovídající prostoru blíže k hale a ten prostor o této výškové úrovni se rozšíří až k parkovišti.

Mgr. Paukrtová uvedla, že si nemyslí, že by město mělo investovat do privátní záležitosti (kemp). Možná by mělo vypsat výběrové řízení na provozovatele a přispět mu. A dále by bylo daleko rozumnější vybavovat okolí přehrady. Uvedla, že by ji zajímala návratnost takovéto investice.

Mgr. Karásek uvedl, že obě akce spolu souvisí do úrovně hrubých terénních úprav a likvidace starých ekologických zátěží. Potom už se jedná o každou investici zvlášť. Hlavně z hlediska provozovatele to spolu nesouvisí.

MUDr. Jörgová zapochybovala o logice přesunu jedné ekologické zátěže na druhou lokalitu a navíc blíž k vodě, což může být ještě horší.

Mgr. Karásek odpověděl, že to logiku má, protože z těch 10 tis. m3 pojede na řízenou skládku zhruba 3 tis. m3. Zbylá část není materiál, který by vyžadoval uložení na řízenou skládku a umožní využití v rámci terénních úprav.

Ing. Louda ještě doplnil materiál o všeobecné poznámky např. o vytipování možností získání finančních zdrojů z EU. Budeme i nadále pracovat na celkovém sumáři a předkládat jej zastupitelstvu. A pro nás finančníky to znamená, že budeme muset vytvořit finanční zálohu, abychom mohli tyto projekty spolufinancovat, když budeme úspěšní. Toto náběhové období končí v r. 2007, ale bude to poměrně rozsáhlý proces a doufáme, že budeme alespoň v některých úspěšní.

Dr.Ing. Drábek řekl, že v návrhu usnesení je předložen návrh na schválení finančního krytí Města. Proč není konkrétně uvedeno u Spolkového domu, kolik to bude v konkrétní částce.

Mgr. Rudolf odpověděl, že již na dubnovém zasedání MZ bylo uvedeno, že předpokládaná částka získaná ze SROPu bude v rozsahu od 22 - 25 mil. Kč. My bychom k té částce měli přidat ideálně 12% , v méně ideálním případě 20%.

Pan Berounský navázal a souhlasil s Ing. Drábkem, že to v návrhu mohlo být uvedeno, poněvadž jediným vodítkem v materiálu je částka 4 mil. Kč. Na základě materiálu přiloženého k bodu 12) konstatoval, že pro všechny, kdo opouštějí školu nyní v červnu, je to dobrá správa, protože opustili školu včas. Jinak by spadla. Dále se dotázal, co bude s objektem, když toto vše nedopadne.

Ing. Louda odpověděl, že pokud to nedopadne, tak objekt je rozsáhlý, ale ve stavu normálního užívání schopný. Proto by budova mohla např. sloužit na přechodné stavy při opravách radnice aj. nebo by zde šlo udělat centrum soc. oblasti (dávky, úřad práce aj.). Až poté, kdyby se nenašly prostředky, by bylo možné objekt pronajmout či prodat.

18) Rekonstrukce hřiště s umělým travnatým povrchem v Jablonci n.N. - Břízky

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga představil pana Čičmance, předsedu fotbalového svazu.

Mgr. Karásek poděkoval p. Čičmancovi, za to, že se podařilo sehnat státní dotaci ve výši 9,3 mil. Kč na výstavbu hřiště s umělým povrchem v Břízkách a doplnil krátkou informaci.

Pan Vostřák chtěl vědět, komu bude hřiště patřit, kdo se o něj bude starat a blíže vysvětlit fakt, že je určeno pro potřeby okresního fotbalového svazu a veřejnosti.

Mgr. Karásek doplnil, že pozemek je v majetku města, příjemcem dotace je Město a provozní náklady bude do budoucna hradit okresní fotbalový svaz.

Pan Čičmanec doplnil, že akce trvá již tři roky, projekt byl připraven již rok. Co se týče dotazů p. Vostřáka uvedl, že Jablonec takovou plochu nemá a potřebuje ji především mládež pro svoji činnost zejména v zimních měsících. Dále deklaroval, že plochu bude využívat především vrcholová kopaná, výkonnostní kopaná a masová kopaná. Pokud jde o veřejnost, je otázkou do jaké míry budou chtít školy využívat tyto plochy. Samozřejmě záleží na dohodě s Městem. Město si o tom může rozhodnout samo, jelikož je to jeho majetek. Dojde samozřejmě i ke zkulturnění okolních ploch, zmizí suchá žlutá písková plocha, která hlavně v letních měsících je přítěží.

Ing. Pešek položil otázku, do jaké míry bude oplocení chránit tu vnitřní plochu, jak bude vysoký, jakou bude mít konstrukci a jaké budou náklady. Dále uvedl, že by tam měl být malý objekt pro správce majetku. A nakonec, jak to bude se zimní údržbou.

Pan Čičmanec odpověděl, že existuje podrobná projektová dokumentace a v ní i zmíněný plot. Je možno do ní nahlédnout. Plot se doporučuje z důvodu lehkého odklizení jednotlivých dílů plochy. Úklid sněhu prodiskutoval s jinými, kde mají zkušenosti tzn., že na plochu může vjet traktor, který plochu odhrne a fréza pak odfrézuje sníh přes plot. Takže proti stávajícímu stavu se nic nezmění.

MUDr. Brandejský se dotázal, proč by se měla budovat nová kanalizační přípojka.

Mgr. Karásek odpověděl, že v materiálu je tento řádek navíc a nepatří tam.

Pan Vostřák uvedl, že se mu zdá dostačující hřiště dole ve Mšeně, kde jich bude 6 a zdá se mu, že toto hřiště nebude moci veřejnost využívat.

Pan Šourek chtěl vědět, zda se tedy vůbec nepočítá s žádným sociálním zařízením.

Mgr. Karásek dodal, že se počítá s použitím stávajících zařízení v areálu Břízky.

MUDr. Jörg uvedl, že se opět ukazuje mnoho otázek; např. ohledně výše nákladů, protože se již dnes jednoznačně ukazuje, že celkové náklady budou někde jinde a ani nejsou známy provozní náklady. Není vše jednoznačně dořešeno.

Mgr. Karásek přiznal, že některé ty připomínky by ho prozatím nenapadly. Není možno takto dopředu předvídat, co napadne každého laika za dotaz a v tom duchu dopředu připravit materiál s odpověďmi na tyto dotazy. Dále řekl, že nevidí důvod pro nárůst nákladů.

Pan Pelta řekl, že toto hřiště s umělým povrchem má jednu výhodu - uklízení v zimním období a že se provozně v zimě ufinancuje samo.

Pan Vostřák chtěl vědět, zda-li je už zrušená v územním plánu cesta vedle hřiště.

RNDr. Varga odpověděl, že cesta je definitivně zrušena.

Mgr. Rudolf pro upřesnění ještě dodal, že okresní fotbalový svaz získal státní dotaci, která je přímo vázána na vybudování hřiště. Příjemcem této dotace mohlo být pouze Město, takže nemohla přijít na okresní fotbalový svaz. Kdyby mohla přijít, tak jsme se o tom tady nemuseli bavit. Takže my už nyní pouze rozhodujeme, zda tuto dotaci využijeme, nebo ji vrátíme do státního rozpočtu. O ničem jiném nerozhodujeme a nemůžeme ji přesunout někam jinam.

24) Volba přísedící Okresního soudu v Jablonci nad Nisou

Předkládá: Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosty

Paní Kodytková představila členům MZ paní Magdu Rybářovou a dodala, že všechna potřebná doporučení včetně výpisu z rejstříku trestů má u sebe k nahlédnutí.

Paní Rybářová se stručně osobně představila.

Dr.Ing. Drábek požádal o krátký komentář k tomu, že trvalé bydliště má paní Rybářová stále v Brně.

Paní Rybářová odpověděla, že zde žije a pracuje v Maxově a nemá prozatím v úmyslu odejít.

MUDr. Brandejský chtěl vědět, proč chce tuto funkci vykonávat a jaké má vzdělání.

Paní Rybářová dodala, že se přihlásila na OA a dále by chtěla studovat práva, tak proto by chtěla vykonávat tuto funkci. V současné době je zatím vyučená.

Paní Caklová se dotázala, zda už něco podobného dělala nebo zda přišla s něčím podobným do styku.

Paní Rybářová dodala, že doposud ne.

13) Hrazení neinvestičních výdajů za žáky jiných obcí za rok 2003

Předkládá: Mgr. Miroslava Rýžaková, ředitelka humanitního odboru

Mgr. Rýžaková neměla k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

14) Změna Obecně závazné vyhlášky č. 12/2003 o čistotě a pořádku ve městě - Obecně závazná vyhláška 5/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 12/2003 o čistotě a pořádku ve městě

Předkládá: Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

Mgr. Dymokurský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění pouze upozornil, že na tento materiál bude mnoho dalších odkazů, aby byl vzat více na vědomí.

Ing. Pešek uvedl, že se nemůže smířit s tím, že Město není schopno se vypořádat s vylepováním reklamních plakátů na čekárny MHD, což je pouze jeden z mnoha případů, nebo když nemůže nařídit tomu, kdo dělá nepořádek na kusu města, aby to také odklidil. Zároveň ocenil práci, kterou si dal předkladatel a vytáhl všechny precedenční záležitosti, ale on si pořád myslí, že samosprávy by měly neustálým způsobem překračovat tyto nesmyslné zákona, aby si vyšší orgány konečně uvědomily, že se města domáhají svých práv. Mohlo by to vyústit v to, že se tím začnou zabývat ústavní činitelé a že zákony, které nám to nyní neumožňují, nám to v budoucnosti umožní. Ústavní soud bohužel dává přednost Listině práv a svobod před námi. Takže jsme bezmocní.

Dr.Ing. Drábek uvedl, že předkladatel navrhuje, aby z té vyhlášky byl vypuštěn celý článek 3 a přitom tam je v materiálu uvedeno, že napadeny byly pouze tři body 2a, 2b a 2f. Proč je tedy navrhováno zrušení celého článku 3.

Mgr. Dymokurský odpověděl, že zrušení článku 3 je navrhováno s odkazem na obecná ustanovení, že ty instituty, které jsou tam upraveny a porušovány, jsou upraveny přestupkovým zákonem a to musí dodržovat policie.

Pan Vostřák konstatoval, že ho tento materiál potěšil, že je velice dobrý, sice složitý, ale dobře vypracovaný. Bylo by dobré, kdyby hejtman řekl, kdo tedy má ten pořádek v Jablonci zajišťovat. Když nesmíme my, tak tedy kdo. Policie ČR by měla být výkonnou složkou, která bude okamžitě zasahovat. Závěrem uvedl, že se ztotožňuje s Ústavním soudem, aby každý dělal to co je jeho povinností. A zeptal se, zda byl učiněn dotaz na kraj, když byla vyhláška pozastavena. Kdo bude tyto věci plnit ?

Ing. Louda uvedl, že když si pročítal materiál, bylo mu střídavě do pláče a střídavě do smíchu. Nicméně situace je velmi vážná a dodal, že nebude v žádném případě hlasovat pro úpravu vyhlášky a jako představitel města si raději počká až Ústavní soud tu vyhlášku zruší, či až to udělá institut krajského úřadu. Pak s ní budeme mediálně pracovat. Vyhláška byla o základní elementární slušnosti a pravidlech občanského soužití ve městě. A jestliže nám Ústavní soud neumožní dát tyto věci do vyhlášky, tak si to občané vysvětlí tak, že je to vlastně dovoleno.

Paní Caklová dodala, že plně souhlasí s ing. Loudou. Pokud by se mělo vše to co je napadnuté vypustit z vyhlášky, tak by tam zůstalo pouze to. co se myslí prostranstvím, co chodníkem aj. Pak by vyhláška byla zbytečná a nemusela by být.

K těmto názorům se připojil i starosta RNDr. Čeřovský.

21) Přestavba stadionu Střelnice - tribuna JIH

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta města

Ing. Louda doplnil písemný materiál obsáhlým úvodním komentářem a přivítal hosty pana Příhodu, ing. Pospíšila ze společnosti STORING a p. Veselého, jednatele spol. SPORT s.r.o. Dále seznámil přítomné se stávajícím stavem prací na atletickém oválu a na travnaté ploše. Provoz na atletické části stadionu by měl být slavnostně zahájen k 1.9.2004. Dále hovořil o financování při realizaci jižní tribuny fotbalového stadionu a o výhledech se Střelnicí jako celkem do let budoucích s možnostmi získání dalších dotací s určitou finanční spoluúčastí města..

Pan Pelta požádal o podporu, aby tribuna mohla být realizována v té podobě, jak je navrhována. Zároveň uvedl, že má dobrý pocit z vykonané práce na atletické části stadionu, který vypadá pěkně.

Pan Vostřák uvedl, že stavba je velkolepá a budí obrovský dojem. Zároveň podotkl, že to, jaké budou dopady a jaké budou výsledky je věc jiná. Ale nyní se to již musí dokončit až do posledního detailu. Jinak by to nemělo význam - nechat to na půl cesty nedokončené.

15) Schválení XIV. změny územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

16) Obecně závazná vyhláška č. 4/2004, kterou se mění a doplňuje OZV číslo 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl ani k tomuto bodu žádné doplnění.

K tomuto bodu také neproběhla žádná diskuse.

17) Obecně závazná vyhláška č. 6/2004 „K uskutečnění Územní energetické koncepce města Jablonce nad Nisou“

Předkládá: Ing. Vladimír Zemín, ředitel odboru správy majetku, Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

Ing. Zemín neměl k tomuto písemnému materiálu žádné doplnění.

Pan Vostřák uvedl, že mu zde chybí sankční část, která bude použita proti lidem, kteří se podle toho nechovají a hlavně proti institucím. Např. teplárna v Rýnovicích přímo v areálu je prostě bezprecedentní a jestli to takto bude pokračovat, tak to dojde k naprostému položení CZT v Jablonci a to by se mělo zvážit. Tato koncepce to příliš neřeší.

19) Převod majetku Města do SVS a.s.

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k tomuto předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

20) Kemp u plaveckého bazénu

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Mgr. Karásek seznámil členy ZM s předloženým materiálem a přeformuloval návrh usnesení o doplnění bodu o zařazení do plánu investičních akcí na rok 2004 - 2006 a zahájení přípravy území dle zpracované studie ihned.

MUDr. Jörgová uvedla, že stejně jako Mgr. Paukrtová nesouhlasí s tím, aby město bylo provozovatelem kempu už i proto, že kemp bude využíván pouze dva měsíce v roce vzhledem k počasí v Jablonci a jsou jiné, potřebnější oblasti. Např. sociální výstavba bytů aj. Mělo by se myslet i na Hospic, pro který se podepsalo 6,5 tis. lidí, kteří myslí na budoucnost. Proto podá protinávrh.

Mgr. Karásek řekl, že se jedná o vyjádření velmi osobitého návrhu na rozvoj turistického ruchu v Jablonci a podnikání. Ale každý má na to právo.

Pan Poborský reagoval na to, co řekla MUDr. Jörgová. Kemp je už dlouhou dobu plánovaný a právě v těchto místech, aby se využilo i zázemí plaveckého bazénu. Dále uvedl, že se jedná o zátopovou oblast, která se nedá využít k žádnému jinému pevnému zastavění. Např. při Šestidenní bylo vidět, kolik lidí stanovalo na Střelnici, jelikož neměli jinou možnost. Zvláště pak blízkost spolkových zemí nám zaručuje návštěvnost, protože občané těchto států byli dlouhá léta zvyklí kempovat a tráví takto dovolenou. Proto se neobává, že by kemp neměl u nás využití. Jsou tam naplánovány i dvě tři chatky, které by mohly sloužit i v zimě. K návrhu Mgr. Paukrtové, aby se peníze raději věnovaly na vybavení přehrady, podotkl, že pro realizaci dřívějších návrhů v okolí přehrady nevidí důvod, jelikož by se obrovské náklady nikdy nevrátily. Lokalita u bazénu je vhodná i s ohledem na možné snižování provozních nákladů vzhledem k připojení kempu. Uvedl, že cílem je, aby bazén byl provozně soběstačný. Proto apeloval na to, aby se s přípravou projektu začalo co nejdřív.

Pan Vostřák podotkl, že se jedná o území trvale nevyužité a vzhledem k dobré lokalitě pro kemp, bude hlasovat pro. Přinese to i podporu majitelům okolních restaurací.

RNDr. Čeřovský uvedl, že jednoznačně i on podporuje návrh usnesení, už proto, že zde vznikne velice zajímavý komplex. Dodal, že to vůbec neznamená, že město bude toto financovat 25 mil. Kč. K ničemu takovému se ani v usnesení nezavazujeme.

22) Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský uvedl, že nemá k tomuto bodu programu žádné další doplnění.

Pan Šourek doplnil, že krizové situace nejsou jenom o povodních a tak by rád podal protinávrh na doplnění návrhu usnesení ve znění: „Zastupitelstvo ukládá starostovi města doplnit předložený materiál o bod Zvládání krizových situací při fotbalových utkáních I. ligy a to jak na stadionu tak i ve městě.“ Uvedl, že to také pokládá za krizové situace.

Ing. Vaníček dodal, že toto je spíše otázka veřejného pořádku, ale nelze to zahrnout do tohoto materiálu a do této oblasti.

23) ISDE Jablonec n/N 2002 s.r.o.

Předkládá: Ing. Radovan louda, místostarosta

Ing. Louda doplnil stručně předložený písemný materiál a uvedl, že společnost ISDE v současné době nemá žádnou dozorčí radu, jelikož všichni odstoupili, nemá ani jednatele z důvodu abdikace Ing. Bajgara. Valná hromada vloni neodsouhlasila náš návrh na postoupení společnosti do konkurzu a nyní před valnou hromadou přišel Autoklub ČR s nabídkou, abychom jim odprodali náš podíl ve společnosti, s tím, že oni pak dále řízeně budou společnost likvidovat a nechtějí uvést v konkurz. Proto je to v tuto chvíli pro nás jediné rozumné řešení. Doporučil zastupitelstvu, aby odsouhlasilo prodej našeho podílu za 1,-- Kč Autoklubu ČR a on ať pak nakládá s těmi neuhrazenými pohledávkami jenž společnost vedou k zániku.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

25) Valné hromady společností - SVS a.s., SČP a.s.

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský upozornil na obdržení doplňujícího materiálu, ale žádné další doplnění neměl.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

26) Změna ve složení výboru pro hospodaření s majetkem města

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský u tohoto bodu programu požádal přítomné o opravu v bodě B,

kde má být dle zákona správně uvedeno místo „jmenuje“ „ volí.“

Ani k tomuto bodu neměli zastupitelé žádné připomínky a dotazy.

27) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský opět upozornil na obdržení doplňujícího materiálu, kterým je dopis

týkající se školy ve Floriánově ul. a žádné další doplnění k tomuto bodu neměl.

Ing. Pešek chtěl vědět, kdo je zřizovatelem základních škol v Jablonci n.N., jelikož situace, jak je zde popisována, ukazuje na určitý chaos. Zároveň chce upozornit na to, že u materiálu Dopisy občanů, že nejprve zastupitelé obdrží odpověď a až poté dopis, takže když to studuje, čte to odzadu. Nejprve by si chtěl přečíst dopis, aniž by byl ovlivněn odpovědí. Dále požádal o vysvětlení dopisu týkajícího se žádosti o prominutí poplatku z prodlení z dlužné částky a splátkového kalendáře paní Boženy Peštové.

RNDr. Čeřovský uvedl, že ze zákona je zřizovatelem město, což jistě pan Pešek ví.

Paní Kodytková doplnila část dotazu týkající se řazení zprávy a vysvětlila, z jakého důvodu se to takto dělá. Jedná se pouze o technickou záležitost.

Mgr. Dymokurský odpověděl na dotaz týkající se dopisu pí. Peštové, dř. Sivákové. Uvedl, že se dostavila pouze paní Peštová, její bývalý manžel se nedostavil. Proto bylo jednáno pouze s ní. Není známo, kde se její bývalý manžel nachází. Proto by paní Peštová platila celý tento dluh. Paní Peštová je dle občanského zákona zcela zavázána k uhrazení celého dluhu, zrovna tak, jako by přišel pouze pan Sivák.

Dr. Ing. Drábek uvedl, že když si přečetl dopis Rady přátel školy ve Floriánově ul. a komentář k tomu, tak z toho pochopil, že věcně je ta záležitost vyřešena. A k tomu druhá část, aby nevznikaly emoce, proto požádal, aby zaměstnanci úřadu co nejvíce komunikovali s těmi zástupci rodičů, protože to není vždy pouze o těch věcných záležitostech.

Mgr. Rýžaková uvedla, že to vyjádření je z větší části její a uvedla, že rušení školy vždy doprovázejí emoce. Uvedla, že Rada přátel školy odmítá komunikovat s úřadem. Komunikace samozřejmě probíhá přes ředitele škol, kteří jsou na místě a měli by ostatní informovat. Proto popisuje jak legislativně celá záležitost vypadá a není v moci úředníků, aby oslovovali každého rodiče a říkali jim, kam které dítě půjde. Od toho slouží rozhodnutí ředitelů školy atd. Je pravdou, že určitý chaos to doprovází, ale ten chaos je potřeba přičíst jednak těm emocím a jednak k tomu, že škola se zavírá o deset dnů dříve. Je to opravdu velmi náročné a úředníci se snaží dělat co mohou. Kromě toho musí vyřizovat i jinou práci. Hlavní je, že děti budou 1.9. sedět v odpovídajících třídách a v odpovídajících lavicích.

Pan Šourek nejprve navázal na Dr.Ing. Drábka a ocitoval větu z vyjádření Mgr. Rýžakové o účasti zástupkyní rodičů na jednání bez pozvání MěÚ. Kdyby tam bylo naopak napsáno, že jednání probíhala bez zájmu rodičů, tak by to bylo něco jiného. Ale toto je zřejmá arogance a napříště bychom se měli takovýmto věcem vyvarovat. Za druhé dopis paní Růženy Beznoskové, Rybářská 10A, se stížností na usnesení rady z 22.1.2004 ho nutí se naprosto ztotožnit s názorem Mgr. Dymokurského o porušení rovnosti stran a domnívá se, že je zde naplněn § 105 odst. 1 zákona o obcích, kdy starosta může pozastavit výkon usnesení rady. O zrušení usnesení by mělo rozhodnout po předložení návrhu starostou zastupitelstvo. Proto podal protinávrh k tomuto bodu.

RNDr. Čeřovský se k tomuto vyjádřil a konstatoval, že po konzultaci s Mgr. Dymokurským, který zastává svůj názor, se ubezpečil, že pokud se jako starosta nerozhodne pro pozastavení výkonu usnesení, na což má právo, tak ho k tomu zastupitelstvo nemůže přinutit. Jelikož zastupitelstvo nemůže ze zákona převzít pravomoc rady. Uvedl, že toto je procedurální skutečnost.

Pan Šourek uvedl, že toto rozhodnutí je špatné a pokud se paní rozhodne dát věc k soudu, dá jí soud za pravdu.

Mgr. Rýžaková ještě dodala, že poznámku ve vyjádření ohledně přítomnosti zástupců rodičů na jednání bez předchozího pozvání, napsala úmyslně a to z toho důvodu, že jednání bylo ryze pracovní a bylo domluveno, že se bude chodit od třídy ke třídě a bude se říkat, co je kde potřeba udělat. Díky přítomnosti těch dvou rodičů se jednání zvrhlo v to, že pracovníci byli jenom napadáni, že nejsou schopni nic zabezpečit atd. My se nebráníme jednání s rodiči, my s nimi chceme komunikovat.

Pan Vostřák se vrátil k případu paní Beznoskové. Také si myslí, že jednání města není férové. Ale když za to nese zodpovědnost starosta města a je to na něm, je to v pořádku. Jedna věc je však zajímavá. Společnost INTERMA usnesení rady nerespektovala a město dělá mrtvého brouka. Takto by se s občany jednat nemělo.

Mgr. Žur uvedl, že do tříd v Mozartově ZŠ, které nebyly používány, se bude muset něco zainvestovat a mělo by se s tím počítat v rozpočtu na příští rok. A dále se ptal, jak probíhala komunikace s vedením školy.

Mgr. Rýžaková uvedla, že jde o 7 tříd a předpokládá, že pokud je ředitel školy právního subjektu na svém místě, tak on rozhoduje o tom, do kterých tříd žáky rozmístí. A co se týká komunikace, tak oddělení školství to má komplikované tím, že co se týká vybavenosti tříd, je to starost naše. Co se týká úprav, tak je potřeba požadavky směřovat na odbor správy majetku. Kde vzájemná komunikace probíhala intenzivně koncem dubna. V tuto chvíli to vypadá, že i problém financování bude nyní vyřešen.

Ing. Pešek se ještě vrátil k případu paní Beznoskové. Uvedl, že on by nesoustředil kritiku na rozhodnutí rady, ale na nesprávnou formulaci některých bodů ve smlouvě mezi městem a a.s. INTERMA. Měl by tam mít právo rozhodovat ten, kdo v tom má více majetku. Jestliže to není ve smlouvě jednoznačně uvedeno, tak si tam jsou asi všichni rovni a někdo si je rovnější a má zřejmě právo rozhodovat. Mělo to být smluvně ošetřeno již od začátku.

MUDr. Brandejský uvedl, že ani jemu není jasné, když byla ve veřejném zájmu umístěno 7 občanů s nějakým příslibem. Zeptal se, zda-li bylo ve smluvních podmínkách uvedeno, že po pěti letech přejde nájemní smlouva z doby určité na dobu neurčitou, a za druhé jaký je náš poměr města a a.s. INTERMA. Může snad INTERMA dávat nějaké generální veto vůči rozhodnutí rady? Co by se stalo, kdyby rada města INTERMĚ nevyhověla ?

RNDr. Čeřovský odpověděl, že v zásadách o pronajímání obecních bytů, které byly již změněny, bylo v té době uvedeno, že po dobu pěti let se jedná o dobu určitou, ale v těch zásadách je jedno podstatné slůvko a to, že po pěti letech rada „může“ tuto smlouvu schválit na dobu neurčitou. Není tam nikde napsáno, že po pěti letech musí být uzavřena smlouva na dobu neurčitou. Připustil, že časové posunutí, kdy byla smlouva uzavírána, a následné jednání s INTERMOU vedlo k určité změně. Rozhodující zůstává to, že tam není a nebyla povinnost uzavřít smlouvu na dobu neurčitou. Rada tedy nakonec většinovým hlasováním rozhodla a schválila svůj návrh na dobu určitou na další dva roky. Je to možná trochu zvláštní, ale je to v souladu s tehdy platnými zásadami v uzavírání nájemných smluv. Proto nevyhodnotil toto usnesení jako nesprávné a jako porušení něčeho, co si rada přijala jako svá pravidla. A poměr mezi městem a a.s. INTERMOU vyplývá z podmínek, kdy se čerpala dotace. Je to asi 51:49, ale rozhodující je, že skutečně o přidělování bytů rozhoduje rada města a to ze zákona.

MUDr. Brandejský ještě požádal o doplnění, čím argumentovala INTERMA, že rada města změnila svůj názor.

RNDr. Čeřovský uvedl, že nemá u sebe dopis, který byl odeslán INTERMOU. Je v materiálech rady. Důležité ale je, že rada svým většinovým schválením usoudila, že aby byla lépe ošetřena jistota plnění povinností ze strany nájemníků, je vhodnější využít tu možnost, že může, ale nemusí uzavřít smlouvu na dobu neurčitou a dát tam ještě ty dva roky.

Pan Berounský uvedl, že je rád, že došlo k umístění dětí i kantorů ze ZŠ Floriánová, ale na druhou stranu ho mrzí, přiřazování tzv. černého Petra ředitelce školy, která převzala cca 170 dětí do Mozartovy. Má za to, že pokud paní ředitelka do konce února uplatní nějaké požadavky, byť ústně, že je to stále ještě adekvátní té situaci. Dále nerozumí tomu, proč docházelo k dalším jednáním v průběhu března a dubna. Měl za to, že městu byl znám stav těch tříd, kam mají děti přejít.

Ing. Louda reagoval na poznámku pana Berounského. Principiálně, když se něco neřídí, tak to podle toho pak vypadá. Jestliže má paní ředitelka určitý počet učeben, které jsou k dispozici a pak chce ještě vyrobit nějaké další z kabinetů, tak jí to buď nesmí být povoleno, nebo to musí říct zavčasu a zavčasu také říct, že to bude stát tolik a tolik peněz a buďto je sežene škola nebo je sežene Město. Ale to se nestalo a proto jsou zde ta jednání.

Dále se ještě vrátil k předchozí diskusi. Uvedl, že bohužel v zápise nebylo napsáno to co tam mělo být, proč se takto rada rozhodovala, co všechno ji ovlivňovalo, mělo to být podrobnější. Dnes si už nepamatuje, co vše bylo řečeno. Důležité je, že rada jednoznačně dospěla k návrhu, že se doba bude prodlužovat v pravidelných cyklech. Nic nebrání tomu, aby ti nájemníci byli ve smlouvách chráněni, pokud budou dodržovat ostatní pravidla, a aby jim nikdo nemohl říct, že jim po těch dvou letech smlouvu neobnovíme.

Paní Caklová nejprve potvrdila slova Ing. Loudy o zodpovědnosti paní ředitelky, která přijímá těch 170 dětí do své školy. Měla přijít s požadavkem na město, ale to se bohužel nestalo. A proto ty zmatky. Poté se vrátila k případu paní Beznoskové a uvedla, že na radě byla k tomuto opravdu dlouhá diskuse a bylo to probíráno ze všech stran. A i pro ni bylo rozhodující to, že není ve vyhlášce ta formulace o tom, že se musí dát smlouva na dobu neurčitou.

Pan Šourek se také vrátil k případu paní Beznoskové. Uvedl, že my jsme tady pro občany a ne obráceně. Takže pokud jsme tu opravdu pro občany, tak to nyní odložme a dejme to do návrhu usnesení, který jsem navrhl.

28) INTERPELACE

a) Informativní zpráva o vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Předkládá: Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosty města

Paní Kodytková neměla nic na doplnění k tomuto bodu.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

b) Nové interpelace

RNDr. Čeřovský konstatoval, že obdržel písemné interpelace v následujícím pořadí.

Interpelace pana Šourka

Na dubnovém zasedání MZ jsem upozornil na to, že demolice objektu na Výstavišti není ani tak o sutích, jako o druhotných surovinách (železo, hliník). Žádám tedy pana starostu, aby mně sdělil, jaká je výtěžnost železa a hliníku, jak budou suroviny zhodnoceny a jakou celkovou výtěžnost v Kč to bude představovat. Kdo je zodpovědným pracovníkem z městského úřadu.

Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně.

Interpelace pana Šourka

Vzhledem k tomu, že 15.4.2004 na zasedání ZM nebylo odpovězeno panu Vostřákovi, ptám se na cenu parkovacího místa na sídlišti Horní Proseč, jaká je konečná cena.

Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně.

Interpelace pana Vostřáka

Obrátila se na něj paní Podhradská a znění je následující: Již po několika našich urgentních žádostech stále není vyřešen problém se zákazem stání u objektu v ul Bousova 10 a 12. Vzhledem k stálému parkování vozidel, není umožněn příjezd a průjezd ambulantních vozidel a vozidel záchranné služby. V této době tuto službu potřebuje neodkladně paní Zdena Tylová. Zítra, za týden či jindy může tuto službu potřebovat kdokoli jiný. A to již nemluvíme o přistavení záchranného hasičského vozu, pro který by v případě ohrožení nebylo místo žádné. Všichni bychom tu uhořeli a to díky několika permanentně neukázněným řidičům, kteří si své vozy mohou nechávat ve svých garážích nebo v blízkostí garáží, kde je spousta prostoru s permanentím parkováním vozidel. Z výše popsaných důvodů žádáme o řešení situace. Informován byl telefonicky starosta RNDr. Čeřovský a místostarosta Mgr. Karásek.

RNDr. Čeřovský odpověděl, že si nechal připravit od Městské policie a od dopravně silničního úřadu podklady a dodal, že s paní Podhradskou o tomto problému telefonicky nehovořil, zjistil, že paní Podhradská pouze volala do kanceláře starosty, ale s ním osobně nehovořila. Uvedl, že problém bude komplikovanější.

Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně.

Interpelace pana Ing. Peška

Kdo odpovídá za ošetřování živého plotu po obou stranách Palackého ulice od Jablonexu k dubu tak, aby nezasahoval do jízdního profilu.

Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně.

Interpelace MUDr. Jörgové

Proč se opět po dvou letech kopou chodníky na ul. Palackého směrem do Máchovy ulice, kdo to platí.

Ing. Louda uvedl, že to bohužel není ojedinělý případ, kdy nějaký správce či vlastník nemovitosti požádá o vstup do chodníku z důvodu položení kabelu aj. Některé můžeme eliminovat, jako např. soukr. vlastníky, kteří na to nemají ze zákona právo, těm to nemusíme povolit. Když je to např. plynárna, vodárna, elektrárna, tak ty mají ze zákona v případě havárie vstup oprávněn a 99% zásahů jsou označeny právě jako havárie.

Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně.

29) Kontrola splnění usnesení

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

JUDr. Nesvadba neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Pan Vostřák řekl, že by ho zajímalo, proč je v rozpracování usnesení, které bylo schválené ve vedení MěÚ dne 3.2.2004 „USNESENÍ X/B/1 se závěrem, že v souladu s návrhem komise sociální péče je materiál „Koncepce sociální práce“ předložen na dnešním jednání se samostatným usnesením - napsáno „doporučuji z evidence vypustit“ , když nic takového nebylo dnes předloženo .

JUDr. Nesvadba se za chybu omluvil a uvedl, že v době zpracování materiálu to bylo na programu dnešního zasedání ZM, ale poté se to na poslední chvíli změnilo s tím, že se to znovu projedná v MR. Takže usnesení zůstává v evidenci a nevyřazuje se.

30) Diskuse

Dr.Ing. Drábek upozornil zastupitele na usnesení Rady města z 29.4.2004, které má číslo 78 a nazývá se MHD - používání občany německé národnosti, kde Rada města schválila bezplatnou přepravu občanů německé národnosti v autobusech MHD, kteří se prokáží časově neomezenou jízdenkou popsanou v důvodové zprávě. Chtěl by k tomuto podotknout, že dikce tohoto usnesení velmi zavání diskriminací a nechápe, proč by stejnou výhodu neměli mít občané ze Žitavy, kteří mají srbskolužickou národnost či jiné národnosti. Myslí si, že je to velmi špatné formulování usnesení a že se samozřejmě mělo jednat o německé občany, nikoli občany německé národnosti. Dává ke zvážení panu starostovi, aby toto usnesení pozastavil.

Ing. Louda dal Dr.Ing. Drábkovi za pravdu a uvedl, že na příštím zasedání rady bude usnesení opraveno a bude upozorněno ČSAD, aby se tam takováto formulace neobjevila.

Pan Vostřák upozornil na to, že na minulém zasedání hovořil o tom, že by se mělo odbočovat z 5. května do ul. Lipanské, protože by se mělo zabránit, aby autobusy MHD projížděly autobusovým nádražím. Každý s tím souhlasil, souhlasilo s tím i zastupitelstvo, poslalo to do dopravní komise, která s tím taky souhlasí, ale nic se neděje a odpověď nedostal, asi bude muset o takovéto věci žádat vždy prostřednictvím interpelace.

Ing. Zemín odpověděl, že celá věc je v jednání, která podléhají určitým procedurám, které jsou složité, ale určitě to bude uskutečněno.

Pan Berounský dodal pár slov k integrované jízdence. Myslí si, že je velice pozitivní, že se Jablonec pěkně prezentuje, že přistoupil do integrovaného dopravního systému, navíc zahraničního. Doporučil, aby se výše zmíněné usnesení doplnilo, že se doporučuje ČSAD Jablonec n.N. uznávat celkově integrovanou jízdenku. Tuto jízdenku si může koupit německý občan, tak i náš občan cca 130,- Kč a může s ní tady i v Německu cestovat. Je akceptována Libereckým krajem. Byl by rád, kdyby k tomu vznikl ucelený materiál, např. jaké tratě v Německu, jaký je rozsah dopravy, dokonce i v Polsku nebo i u nás může být používán. Bylo by dobré to prezentovat i v Jabloneckém měsíčníku.

Ing. Pešek se vrátil ke zmíněnému výkopu v ul. Palackého; zdá se mu, že se nejedná o havárii, jelikož se tam pokládá tlustý kabel. Pokud by to byla havárie, nic by v okolí nesvítilo.

Ing. Louda před tím hovořil ve všeobecné rovině. Není možné stát u každého výkopu a právně dokazovat, jestli se jedná o havárii nebo ne.

31) Schválení návrhu usnesení

Pan Šourek, předseda návrhové komise, předložil návrh usnesení členům ZM k odsouhlasení.

Zpráva starosty města

I. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdrželo se 0

(nehlasoval 1)

Zpráva místostarostů

II. USNESENÍ pro 22 proti 0 zdrželo se 0

(nehlasoval 2)

Převody objektů

III. USNESENÍ - bod A pro 24 proti 0 zdrželo se 0

(nehlasoval 1)

Protinávrh MUDr. Jörgová k bodu B pro 12 proti 5 zdrželo se 7

(nehlasoval 1)

Původní NU bodu B pro 11 proti 2 zdrželo se 11

(nehlasoval 1)

Dohodovací řízení k bodu B - původní NU pro 10 proti 2 zdrželo se 10

(nehlasovali 3)

Prodej pozemků

IV. USNESENÍ - bod A pro 24 proti 0 zdrželo se 0

(nehlasoval 1)

Protinávrh MUDr. Jörgová k bodu B pro 9 proti 6 zdrželo se 8

(nehlasoval 1)

Původní NU bodu B pro 19 proti 1 zdrželo se 4

Body C a D pro 20 proti 0 zdrželo se 1

(nehlasovalo 2)

Prodej bytů

V. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdrželo se 0

Věcná břemena

VI. USNESENÍ - varianta 1 pro 18 proti 0 zdrželo se 7

Finanční plnění smluv o prodeji a nájmu

VII. USNESENÍ pro 23 proti 0 zdrželo se 2

Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za I. čtvrtletí 2004

VIII. USNESENÍ pro 23 proti 0 zdrželo se 2

Plnění rozpočtu za I. čtvrtletí roku 2004

IX. USNESENÍ pro 23 proti 0 zdrželo se 1

(nehlasoval 1)

Příprava projektů do Společného regionálního operačního programu, Operačního programu Infrastruktura a programu Státního fondu životního prostředí

X. USNESENÍ pro 22 proti 0 zdrželo se 3

Hrazení neinvestičních výdajů za žáky jiných obcí za rok 2003

XI. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdrželo se 0

Změna Obecně závazné vyhlášky č. 12/2003 o čistotě a pořádku ve městě - Obecně závazná vyhláška č. 5/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 12/2003 o čistotě a pořádku ve městě

USNESENÍ pro 3 proti 11 zdrželo se 11

Dohodovací řízení - původní NU pro 0 proti 21 zdrželo se 3

(nehlasoval 1)

Schválení XIV. změny územního plánu města Jablonce nad Nisou

XII. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdrželo se 1

Obecně závazná vyhláška č. 4/2004, kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/2004

XIII. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdrželo se 1

Obecně závazná vyhláška č. 6/2004 „K uskutečnění Územní energetické koncepce města Jablonce nad Nisou“

XIV. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdrželo se 0

Rekonstrukce hřiště s umělým travnatým povrchem v Jablonci n.N. - Břízky

XV. USNESENÍ pro 21 proti 0 zdrželo se 4

Převod majetku Města do SVS a.s.

XVI. USNESENÍ pro 23 proti 0 zdrželo se 2

Kemp u plaveckého bazénu

XVII. USNESENÍ

Protinávrh MUDr. Jörgové pro 6 proti 9 zdrželo se 10

Nový návrh usnesení pro 18 proti 0 zdrželo se 5

(nehlasovali 2)

Přestavba stadionu Střelnice - tribuna JIH

XVIII. USNESENÍ pro 22 proti 0 zdrželo se 3

Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

XIX. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdrželo se 0

ISDE Jablonec n/N 2002 s.r.o.

XX. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdrželo se 0

Volba přísedící Okresního soudu v Jablonci nad Nisou

USNESENÍ pro 10 proti 0 zdrželo se 14

(nehlasoval 1)

Dohodovací řízení - původní NU pro 11 proti 0 zdrželo se 14

Valné hromady společností SVS a.s., SČP a.s.

XXI. USNESENÍ pro 22 proti 0 zdrželo se 2

(nehlasoval 1)

Změna ve složení výboru pro hospodaření s majetkem města

XXII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Dopisy občanů

XXIII. USNESENÍ

Protinávrh p. Šourka k bodu A.3 pro 10 proti 2 zdrželo se 13

Původní NU - bod A „… bere na vědomí …“ pro 20 proti 1 zdrželo se 3

(nehlasoval 1)

NU bodu B „… ukládá Mgr. Karáskovi …“ pro 21 proti 0 zdrželo se 2

(nehlasovali 2)

NU bodu C „… varianta 1 neschvaluje …“ pro 19 proti 0 zdrželo se 6

NU bodu D „…varianta 1 schvaluje …“ pro 10 proti 3 zdrželo se 12

NU bodu D „ …varianta 2 neschvaluje …“ pro 10 proti 0 zdrželo se 15

Dohodovací řízení k bodu D - varianta 2 pro 23 proti 0 zdrželo se 2

NU bodu E „ …schvaluje sepsání dohody …“ pro 21 proti 0 zdrželo se 2

(nehlasoval 1)

Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

XXIV. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdrželo se 0

Kontrola splnění usnesení

XXV. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdrželo se 032) Závěr

RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, ukončil 15. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou v 13,30 hodin.Ing. Radovan Louda
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

ověřovatelé:

Jaroslava Diringerová
Dr., Ing. Jaromír Drábek

V Jablonci nad Nisou, dne 24. května 2004

Vytvořeno 13.10.2004 14:55:53 | přečteno 3381x | Petr Vitvar