Zápis 17.06.2004

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 17. června 2004 od 9.00 hodin.

Přítomno: 27 členů Zastupitelstva města

Omluveni: Mgr. Petr Karásek, Ing. Ivan Kracík

Neomluveni: Mgr. Soňa Paukrtová

Zapsala: Zdeňka Krausová

Ověřovatelé: Jaroslava Diringerová, Mgr. Jiří Rudolf

Jednání 16. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, v 9.15 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomno 21 členů ZM.

Dále konstatoval, že zápis z 15. zasedání ZM byl ověřovateli podepsán bez připomínek.

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni paní Jaroslava Diringerová a Mgr.Jiří Rudolf.
(21 - 0 - 0)


RNDr. Čeřovský upozornil, že bod č. 12) „Závěrečný účet“ bude projednáván v 10,30 hod., protože jsou pozvaní ředitelé organizací zřízených městem. Dále upozornil, že bod č. 22) „Odborná dopravně urbanistická zpráva o zatížení a vhodnosti umístění dopravního terminálu v areálu dnešních garáží ČSAD a.s. v Pražské ul.“ Bude projednáván ve 13,00 hod., protože jsou rozváni zpracovatelé.


Dále bylo hlasováno o programu jednání. Program byl schválen jednohlasně
(21 - 0 - 0)

1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Schválení návrhové komise
4) a) Zpráva starosty města
b) Zpráva místostarostů
5) Převody objektů
6) Prodej pozemků
7) Prodej bytů
8) Finanční plnění smluv o prodeji a nájmu
9) Výkupy nemovitostí a liniová věcná břemena
10) Převod činností a majetku na TS Jablonec nad Nisou s.r.o.
11) Rozpočtové změny
12) Závěrečný účet Města Jablonce nad Nisou za rok 2003
13) Prominutí dluhu - MIS Jablonec nad Nisou, s.r.o., v likvidaci
14) Přestavba stadionu Střelnice
15) Zpráva o průběhu rušení Základní školy Jablonec nad Nisou, E. Floriánové 8
16) a) Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města pro rok 2004
b) Finanční příspěvek pro Plavecký bazén Jablonec nad Nisou o.p.s.
c) Změna příjemce finančního příspěvku
17) Národní program Phare 2003, část II.- příprava projektů
18) Bytová politika - informativní zpráva o plnění úkolů
19) Zlatý Jelen - smlouva o zástavě pohledávek mezi Českou spořitelnou a.s., Městem Jablonec nad Nisou a Stavebním bytovým družstvem NISA
20) Obytný soubor Horní Proseč - informace
21) Schválení podnětu na pořízení XVIII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou
22) Odborná dopravně urbanistická zpráva o zatížení a vhodnosti umístění dopravního terminálu v areálu dnešních garáží ČSAD a.s. v Pražské ul.
23) OZV č. 6/2004, kterou se mění a doplňuje OZV č. 6/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol
24) Valné hromady
25) Změna ve složení výboru Fondu na zlepšení úrovně bydlení
26) Odměňování členů ZM
27) Stanovení termínů zasedání ZM a návrh plánu práce ZM na II. pololetí r. 2004
28) Dopisy občanů
29) INTERPELACE
a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM
b) Nové interpelace
30) Kontrola splnění usnesení
31) Diskuse
32) Schválení návrhu usnesení
33) Závěr


Poté členové Zastupitelstva města zvolili návrhovou komisi v tomto složení:

Předseda: Marie Vocelová
Členové: MUDr. Jan Brandejský
Ing. František Pešek
Nikos Sianos
Pavel Šourek


4a) Zpráva starosty města

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský doplnil, že se 14. 6. t.r. zúčastnil jednání se zástupci Libereckého kraje o převodu Léčebny pro dlouhodobě nemocné na Město. Na tomto jednání bylo sděleno, že se Města o případném převodu mají rozhodnout do konce roku. Uvedl, že k tomu bude zpracován odborný rozbor, který bude sledovat ekonomickou, technickou i investiční stránku. Řekl, že předpokládá, že první informace by měla být podána na jednání RM v srpnu a nejpozději na říjnovém zasedání ZM by se v této věci mělo rozhodnout.

(Přišla p. Caklová a Mgr. Veverková - přítomno 23 členů ZM)

Ing. Pešek řekl, že by bylo vhodné, aby byl oficiálně publikován dodavatel stavby Centra obchodní spolupráce Euroregionu Nisa. Dále se zeptal, zda pan starosta jednal nebo bude jednat s primátorem Liberce o případné participaci na Mistrovství světa 2009, na které získal Liberec kandidaturu. Podotkl, že jsou zde z minulosti určité závazky, kdy Město bylo členem sdružení, které se o tuto kandidaturu ucházelo.

RNDr. Čeřovský uvedl, že minulý pátek, tj. 11. 6 .2004, došlo k podpisu smlouvy dodavatelem, čímž bylo završeno celé výběrové řízení. Dodavatelem stavby Centra obchodní spolupráce Euroregionu Nisa je firma SKANSKA. Práce by měla začít v červenci t.r. a podle smlouvy musí být dokončena a stavba předána v listopadu 2005. Doplnil, že vysoutěžená cena je zhruba 92 mil. Kč bez DPH. Tato cena je oproti původnímu předpokladu velice příznivá. Dále řekl, že s libereckým primátorem hovořil bezprostředně po jeho příletu z Ameriky a dohodli se, že budou o Mistrovství světa 2009 jednat.

(Přišel p. Pelta - přítomno 24 členů ZM)

Dr. Ing. Drábek požádal o informace z jednání s Mgr. Paukrtovou a RNDr. Hájkem o vybudování Hospice v Jablonci nad Nisou.

RNDr. Čeřovský řekl, že tohoto jednání se také zúčastnil Mgr. Rudolf. O tomto jednání podrobně informoval členy RM na minulé schůzi dne 3. 6. t.r. Mgr. Paukrtová za Občanské sdružení pro vybudování Hospice v Jablonci nad Nisou na jednání sdělila, že jedinou možnou variantou pro případnou výstavbu Hospice v Jablonci nad Nisou je objekt bývalé dětské nemocnice v Bezručově ulici a žádná jiná varianta pro Občanské sdružení nepřipadá v úvahu. Při jednání se shodli na tom, že Hospic má jednoznačně regionální charakter, kdy pro spádovou oblast Libereckého kraje se jedná o přibližně 25 lůžek. Dále se shodli, že Hospic musí být součástí zdravotního plánu Libereckého kraje a pro spolufinancování tohoto zařízení je nezbytně nutné, aby Ministerstvo zdravotnictví zařadilo Hospic do sítě zdravotnických zařízení. Na závěr jednání se zeptal, zda v případě, že tyto podmínky nebudou splněny, bude Občanské sdružení trvat na tom, aby byl Hospic vystaven v Jablonci nad Nisou za finance Města a také provozován za finance Města. Na tuto otázku mu bylo jednoznačně odpovězeno, že ano, že v každém případě Občanské sdružení usiluje o vybudování Hospice v Jablonci nad Nisou. Dále se Občanské sdružení domnívá, že v této chvíli by mělo vydat určitý signál Město. S tímto on ale nesouhlasí a v žádném případě nepředloží žádný materiál pro jednání RM, protože k tomu nemá žádné potřebné podklady. Na konec řekl, že takto byly podány i informace na jednání RM a jsou součástí zápisu.

(Přišel p. Berounský - přítomno 25 členů ZM)

MUDr. Jörgová řekla, že interpretaci slyšela od svého manžela trošku jinak. Požádala, aby k tomu mohl, až se vrátí, ještě vystoupit.

RNDr. Čeřovský uvedl, že každý z členů ZM má právo vystoupit v diskusi. Podotkl, že je možné přehrát záznam z jednání RM. Zdůraznil, že trvá na tom, co na jednání RM a nyní na ZM řekl.

Mgr. Rudolf potvrdil slova RNDr. Čeřovského. Zopakoval, že zástupci Občanského sdružení trvají pouze na jediném objektu, kde by se měl Hospic vystavět, a to na objektu bývalé dětské nemocnice v Bezručově ulici. Dále trvají na tom, že i při nesplnění podmínek, bude Hospic v Jablonci nad Nisou vybudován.

4b) Zpráva místostarostů

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta
Mgr. Petr Karásek, místostarosta
Ing. Radovan Louda, místostarosta

Mgr. Rudolf doplnil, že se ještě zúčastnil jednání Komise pro sociálně právní ochranu dětí, Výboru pro výchovu a vzdělávání Libereckého kraje. Dále se zúčastnil jednání pracovníků oddělení sociálních věcí a zdravotnictví se zástupci neziskových organizací.

(Přišel Mgr. Žur - přítomno 26 členů ZM)

Ing. Louda uvedl, že na valné hromadě společnosti ISDE Jablonec n/N 2002 s.r.o. byl odsouhlasen převod podílů. Znamená to, že by se měl odkup zrealizovat během 14 dní. Dále informoval členy ZM, že do funkce vedoucího dopravního a silničního úřadu MěÚ nastoupil Ing. Jan Vojíř.

Ing. Pešek požádal o informace z jednání se zástupci společnosti Jablonec 8310 s.r.o.

Ing. Louda uvedl, že na jednání právní zástupce společnosti Jablonec 8310 s.r.o. sdělil, že si je vědom toho, že smluvní vztah ke smlouvě o smlouvě budoucí skutečně skončil tím, že nebyly dodrženy termíny kolaudace k datu 30. 11. 2003. Naopak společnost trvá na tom, že nájemní vztah na pronájem pozemku stále trvá. Dále řekl, že celá záležitost bude řádně prošetřena.

Pan Vostřák se zeptal, jakým způsobem je zajištěn objekt Lipanská 10 a kdo je za něj zodpovědný. Dále se zeptal komu v současné době patří kostel Sv. Anny. Pokud patří Městu, tak proč se tam nepracuje? A pokud patří církvi, tak proč tam nepracuje církev?

Ing. Louda odpověděl, že kostel Sv. Anny patří církvi, že zatím nebyla podepsaná smlouva o převodu. Objekt Lipanská 10 je v majetku Města a po dražbě bylo rozhodnuto, že bude zabezpečen na přechodnou dobu, protože z pohledu památkové péče nebude jeho sanace jednoduchá. Zabezpečení mají provádět Technické služby města Jablonce nad Nisou.

Paní Vocelová se zeptala, zda výběrové řízení lokalita „OKO“ bylo výběrovým řízením na firmu, která bude zajišťovat opravu Podzimní ulice.

Ing. Louda odpověděl, že se nejedná pouze o Podzimní ulici, ale o celou lokalitu v okolí kina OKO tak, jak byla vyčleněna v plánu oprav komunikací na rok 2004. Projektová dokumentace byla zpracována až do ulice Saskova. Výběrové řízení bylo na dodavatele rekonstrukce vozovek a chodníků v dané lokalitě. Zatím není vítěz výběrového řízení oficiálně vyhlášen, ale výběrová komise vybrala firmu STRABAC z Liberce. Podotkl, že v minulém roce nebyla práce odvedená touto firmou v té nejlepší kvalitě, proto ještě probíhají s firmou jednání.

5) Převody objektů

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Ing. Pešekkonstatoval, že z materiálu vyplývá, že v tomto případě došlo k minimálně jednomu pochybení, ale nevyplývá z něj, kdo to pochybení způsobil.

Bc. Frič uvedl, že k pochybení došlo ze strany realitní kanceláře.

Mgr. Svoboda doplnil, že k pochybení nedošlo pouze ze strany realitní kanceláře, ale také při vkladu majetku do společnosti JTR a.s. V této chvíli se dohledává, kdo to dělal, ale je k tomu objemná dokumentace. Až bude celý případ došetřen, tak samozřejmě budou členové ZM o výsledku informováni.

Ing. Schäfer navrhl, aby se na náhradě škody podílel i projektant Ing. Tomáš Palata, protože z toho jasně vyplývá, že tam udělal chybu a poté následovaly chyby další.

Pan Vostřák řekl, že společnost JTR a.s. to převzala jako výměníkovou stanici. Podotkl, že jde o to, zda rozdělení na výměníkovou stanici a prádelnu bylo součástí nějakého stavebního řízení.

6) Prodej pozemků

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

RNDr. Čeřovský upozornil členy ZM, že k tomuto bodu obdrželi dopis od pana Vachka.

Pan Vostřák se podivil nad bodem B.5), kde je uvedeno, že si na daném pozemku nemůže Ing. Bartoš postavit garáže, protože je zde plánována výstavba dalšího hřiště. Zeptal, se kdo stavbu hřiště povolil, kdo jí bude provádět, kdo se o hřiště bude starat a kdo ho bude investovat.

Bc. Frič vysvětlil, že v materiálu je uvedeno, že je zatím pouze zvažováno postavení nového sportoviště. Zatím není rozhodnuto a je doporučeno ponechat tento pozemek jako rozervu do vyřešení této plochy.

MUDr. Brandejský požádal o vysvětlení záležitosti pana Vachka.

Mgr. Svoboda vysvětlil, že pan Vachek požádal se svou přítelkyní o koupi pozemku č. 1507/1 , což bylo schváleno. Posléze se jejich vztah rozpadl a pan Vachek požádal o změnu usnesení a to tak, aby byl pozemek pouze na jeho jméno. Tak se také v březnu t.r. stalo. Teď si zase pan Vachek požádal o prodloužení lhůty na uzavření smlouvy. Výbor pro hospodaření s majetkem města došel k názoru, že u pana Vachka není záruka, že splní závazky plynoucí ze smlouvy a doporučil usnesení zrušit.

(Přišel MUDr. Jörg - přítomno 27 členů ZM)

Paní Vocelová požádala o vysvětlení formulace v bodě A.6), 7), a to „ zřízení bezúplatného věcného břemene práva strpět zřízení stavby silničního tělesa místní komunikace a práva strpět provedení takových činností, jež souvisejí s udržováním stavby silničního tělesa místní komunikace na pozemkové a stavební parcele“.

Bc. Frič vysvětlil, že uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí se Město zaváže k tomu, že zřízením věcného břemene umožní vybudování stavby.

Mgr. Svoboda doplnil, že jde o právní formulaci a je zapotřebí k tomu, aby Město získalo dotaci z fondu Evropské unie.

RNDr. Čeřovský upřesnil, že pro žádost o dotaci z Národního programu PHARE je potřeba prokázat majetkoprávní vztah k tomu, na co je dotace žádána. Protože část pozemků vlastní Česká republika, zastoupená Muzeem skla a bižuterie Jablonec nad Nisou, tak od nich musí mít Město vyjádření, že tam strpí to, že na jejich pozemcích bude Město rekonstruovat komunikaci.

Pan Vostřák se zeptal, kolik bude Město za věcné břemeno platit. V některém případě se za věcné břemeno platí a v některém zase ne.

Bc. Frič řekl, že jde o zřízení bezúplatného věcného břemena.

RNDr. Čeřovský potvrdil, že Město nebude státu platit nic.
Pan Václav Vachek, Revoluční 5, Jablonec nad Nisou, okomentoval dopis, který obdrželi všichni členové ZM před jednáním. Konstatoval, že v žádném případě nejde z jeho strany o spekulaci, když chce pozemek prodat jako celek. Požádal o odložení platby za daný pozemek.

Bc. Frič doplnil, že pracovníci majetkoprávního oddělení nabízeli panu Vachkovi řešit přístup na pozemek, kde je vodní zdroj, zřízením věcného břemene.

Pan Vachek řekl, že by celá záležitost měla být ještě jednou zvážená, protože zrušením usnesení bude pozemek znehodnocen. Podotkl, že má podaný inzerát a již v této chvíli má mnoho zájemců o koupi pozemku, jako celku. Pokud sežene peníze v daném termínu, tak tu část pozemku odkoupí a pak to prodá jako celek.

Pan Šourek souhlasil s názorem pana Vachka, že by došlo k znehodnocení a věcné břemeno by to určitě nevyřešilo. Navrhl, aby celá záležitost byla znovu projednána a rozhodnutí bylo oddáleno.

7) Prodej bytů

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič, jako předkladatel, stáhl z programu jednání bod 2) a 3), protože nebyla zaplacena kauce.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

8) Finanční plnění smluv o prodeji a nájmu

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič neměl k přeloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

9) Výkupy nemovitostí a liniová věcná břemena

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Pan Vostřákpodotkl, že v tomto případě se za věcná břemena již platí.

Bc. Fričvysvětlil, že tato věcná břemena dává ve prospěch Město. Město buduje a opravuje komunikace a ostatní investoři do toho vstupují. Proto je v tomto případě předkládán návrh na schválení zpoplatněného věcného břemene.

10) Převod činností a majetku na TS Jablonec nad Nisou s.r.o.

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda přednesl komentář k předloženému písemnému materiálu. Požádal členy ZM, aby si v materiálu na straně č. 4 vyškrtli v odst. B 2.1 „Tržnice Lipanská a Tržnice ul. Generála Mrázka“. V tomto smyslu upravil návrh usnesení v bodě A.1). V tomto bodě návrhu usnesení dále opravil částku na 72,640.000,- Kč. Dále opravil v návrhu zakladatelské listiny v odst. XI. Bod 8.a) slovo „vyšší“ než 300.000,- Kč na „nižší“ než 300.000,- Kč a slovo „přesáhnout“ částku 300.000,- Kč na „nepřesáhnout“ částku 300.000,- Kč.
Dr. Ing. Drábekupozornil na to, že ze zakladatelské listiny v odst X. vypadlo slovo „předchozího“. Pokud by tam nebylo, tak by souhlas mohl být i „zpětný“, což určitě není správné. Dal na zváženou členům RM, která bere na sebe odpovědnost, zda by nebylo vhodné vypustit z odst. X., bodu 1. písmeno p). Dále podotkl, že v materiálu není uvedeno, jaké budou finanční náklady na vklad nemovitého majetku v celkové hodnotě 72,640.000,- Kč. Řekl, že, podle jeho názoru, při zakládání takovéto společnosti, je vhodnější nejdříve použít metodu svěření nebo pronajmutí majetku tak, jako v případě společnosti JTR a.s.. Nejdříve by měla společnost mít možnost majetek používat než je rovnou do společnosti vložit. S tímto postupem je spojeno mnoho rizik spojených s tím, že o ten majetek je možné přijít.

Ing. Louda doplnil, že s převodem jsou spojeny určitě finanční náklady například se znaleckými posudky, které zaplatila společnost Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o. Poděkoval Dr. Ing. Drábkovi za upozornění, že chybí v odst. X slovo „předchozího“. Jako předkladatel toto doplnil.

Pan Berounský se zeptal, proč je přenášena odpovědnost na RM a proč nemá odpovědnost jednatel společnosti.

Ing. Louda zopakoval, že pokud ZM rozhodne, že by měl mít odpovědnost jednatel, tak to tak bude. On sám je ale přesvědčen o tom, že kolektivní bezpečnost je nejdůležitější.

Dr. Ing. Drábek řekl, že, podle jeho názoru, by soustava veřejného osvětlení měla skutečně zůstat alespoň po určitou dobu v majetku Města nikoliv v majetku obchodní společnosti.

Pan Vostřák podotkl, že předávání majetku se uskuteční na základě výpisu z katastru a znaleckých posudků. Zeptal se, kdo bude odpovídat za to, že znalecké posudky budou odpovídat skutečnosti. Dále se podivil, že při inventarizaci byl majetek oceněn 100% z pořizovací ceny. Podle jeho názoru již při koupi cena zboží klesá.

Ing. Louda odpověděl, že odpovědný je on, pracovníci odboru správu majetku pracovníci Technických služeb, jednatelé společnosti a dozorčí rada společnosti. Dále vysvětlil, že každý majetek je evidován jinak. Pokud se jedná o majetek, který se neodepisuje, tak je v inventarizačních soupisech veden v pořizovacích cenách. Podotkl, že v materiálu je vše přehledně uvedeno.

11) Rozpočtové změny

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda upozornil členy ZM, že obdrželi dodatek materiálu, který se týká investičního úvěru. V návrhu usnesení v bodě 1) upravil částku přijatých dotací, a to na 8,096.380,- Kč. Dále přednesl komentář k předloženému písemnému materiálu.

MUDr. Brandejskýse podivil nad tím, že rekonstrukce bytové jednotky v objektu Čelakovského 7 bude dražší o 450 tis. Kč. Zeptal, se kolik bude tato rekonstrukce stát celkem. Řekl, že se domnívá, pokud předchozí nájemníky byt zdemoloval tak, že na jeho rekonstrukci musí být vynaložena taková částka, tak by se ní měl také finančně podílet. Dále se zeptal, zda byl projekt na stavbu okružní křižovatky Podhorská - Pasecké náměstí tak nedostatečný, že musí být rozpočet na tuto akci, viz. položka 6121 navýšen o 1,3 mil. Kč.


Ing. Louda vysvětlil, že rekonstrukce bytové jednotky v objektu Čelakovského 7 nebude o 450 tis. Kč dražší, ale bude 450 tis. Kč stát. Jak je uvedeno v materiálu, tak jde o úpravu bytu pro nájemníky, kteří musí být ze svých bytů vystěhování z důvodu výstavby kruhové křižovatky.

Ing. Zemín doplnil, že jde o stěhování, kdy má Město zájem nájemce vystěhovat. Nájemce jde do jiného bytu, který pro něj Město upravuje. Nájemce má určité požadavky, které Město musí splnit. Cena na rekonstrukci je reálná a je možné jí doložit.

MUDr. Brandejský řekl, že, podle jeho názoru, byty v objektu Čelakovského jsou byty I. kategorie a nájemce přechází z bytu II. katergorie, tudíž si nemůže dávat žádné vysoké požadavky. V tomto případě by se, podle jeho názoru, mělo jednat pouze o vymalování, položení nového linolea a případně drobných oprav, které nemůžou být v částce 450 tis. Kč.

RNDr. Varga vysvětlil, že stavba okružní křižovatky v Pasekách je prováděna ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic. Částka, která byla v rozpočtu Města, byla stanovena na základě dokumentace pro územní řízení, která byla v době sestavování rozpočtu k dispozici. V mezidobí byla vysoutěžená celková částka ve výši cca 19 mil. Kč a v rámci této částky stoupla i částka spoluúčasti Města. Město se zavázalo, že bude spolufinancovat zeleň a část veřejného osvětlení. Finanční prostředky jsou přesunuty z částky, která byla rozpočtována na druhou kruhovou křižovatku Na Roli, jejíž vysoutěžená cena je oproti projektu nižší. Zkonstatoval, že nejde o navýšení rozpočtu, ale pouze o přesun mezi položkami.

Pan Šourek požádal předsedu finančního výboru ZM, aby seznámil členy ZM se stanoviskem finančního výboru k nabídkám na finanční úvěr. Dále řekl, již upozorňoval, že ze stavby Výstaviště nejsou sutě, ale zhodnotitelný materiál. Podal protinávrh usnesení, aby byla doplněna příjmová částka rozpočtu Města o výtěžek z prodeje kovových sutí Výstaviště a tyto získané finance rozdělit mezi mládežnická sportovní a kulturní oddíly a kroužky dle jejich dřívějších požadavků a to tak, že 50% bude rozděleno v roce 2004 a 50% v roce 2005.

Ing. Schäfer, jako předseda finančního výboru ZM, uvedl, že otázku investičního úvěru posuzovali podle toho, zda bude do budoucnosti výrazný posun v úrokových sazbách. Většinový názor členů finančního výboru byl, že by byla vhodnější fixní úroková sazba. Toto také finanční výbor doporučil ZM.

RNDr. Čeřovský konstatoval, že režim na zakázky z projektu Phare není totožný s režimem podle zákona o veřejných zakázkách. Na počátku celého režimu je zpracování tendrové dokumentace, která má přesně stanovená pravidla a je kontrolovaná delegací evropské komise v Praze. Po vyhlášení soutěže na základě této tendrové dokumentace minulý pátek, tj. 11.6.2004, firma SKANSKA a.s. podepsala smlouvu, která byla nejdříve podepsaná Městem, potom evropskou delegaturou, Ministerstvem místního rozvoje a na závěr firmou SKANSKA a.s. Zdůraznil, že na této smlouvě se nedá změnit vůbec nic. Tato smlouva je typizovaná. Řekl, že to, co požaduje pan Šourek, je zcela absurdní. Pokud by byl požadavek pana Šourka realizována, tak by to znamenalo, že se smlouva ruší a Město by přišlo zhruba o 70 mil. Kč.

Pan Šourek řekl, že pokud je jeho požadavek absurdní, tak trvá na tom, že zásadně nesouhlasí s odpovědí na jeho interpelaci podanou na minulém zasedání ZM a s nečinností vedení Města při řešení problému vlastního finančního zhodnocení kovových sutí z demolic Výstaviště. S ohledem na to, že kovové sutě jsou dnes dobře zhodnotitelné, tak lze lehce na základě tonáže uvedené v projektové dokumentaci vyčíslit výši příjmu, případně škody, která neodborným přístupem vedení Města vzniká. Podotkl, že na dubnovém zasedání ZM Mgr. Karásek na jeho upozornění řekl, že s tímto zhodnocením je počítáno od samého počátku. Dále řekl, že vzhledem k tomu, že vedení Města bylo na skutečnost zhodnocení kovových sutí před výběrovým řízením upozorněno a v odpovědi na jeho interpelaci bylo sděleno, že nemalé finanční prostředky Města v tomto případě nejsou, je přesvědčen o tom, že byla naplněna skutková podstata trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele v umožnění získání neoprávněného majetkového prospěchu druhé osobě s úmyslem poškozování cizí věci, v tomto případě veřejných financí Města. Je proto povinen podat okamžitě po tomto zasedání ZM trestní oznámení na vedení Města Jablonce nad Nisou.

Ing. Pešek se zeptal, kde je v tabulce na str. 15 zakomponován podíl příspěvku z Phare na Centrum obchodní spolupráce Euroregionu Nisa.

RNDr. Vargaodpověděl, že tento příspěvek v příjmech obsažen není, protože v tomto případě je zcela jiný režim, peníze budou poskytovány průběžně na základě fakturace.

Pan Peltareagoval na vystoupení pana Šourka. Řekl, že bychom měli být rádi, že jsme získali nějaké peníze z projektu Phare, a že vítězná firma je schopna stavbu provést za výrazně nižší cenu, než se původně počítalo. V žádném případě nejde o to, že by někdo počítal s tím, že z demolice bude mít nějaký výrazný příjem. Vzhledem k tomu, že se Městu poslední dobou podařilo získat ze státního rozpočtu a z projektu Phare tolik finančních prostředků, tak by bylo vhodné, aby se podobné záležitosti nemedializovaly. Poté by to mohlo působit tak, že v Jablonci nad Nisou není stabilní prostředí. Určitě by to poškodilo i další akce v regionu Jablonce nad Nisou.

Pan Šourekřekl, že tomu nerozumí, když v dubnu t.r. na celou věc upozornil a bylo mu sděleno, že se s tím počítá a nyní je to nereálné.

RNDr. Čeřovskýzopakoval, že projekt je připravován zhruba dva roky. Již na přelomu loňského roku byla tendrová dokumentace schválená, jako soutěžní podklad, který nemohl být změněn. Jakákoliv diskuse v dubnu t.r., která by měla cokoliv změnit byla irelevantní.

Pan Vostřák se zeptal, zda je cena konečná a nedojde k navýšení.

RNDr. Čeřovskýuvedl, že smlouva je podepsána s 10% rezervou.

12) Závěrečný účet Města Jablonce nad Nisou za rok 2003

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda přednesl komentář k předloženému písemnému materiálu.

Ing. Pešek se podivil nad tím, že všechny školy hospodařily správně a pouze jedna špatně. Dále se podivil nad tím, že ve Fondu rozvoje úrovně bydlení bylo rozpočtováno zhruba 5,5 mil. Kč a čerpání nulové, viz. str.39 a 41. Zeptal se, zda je to obsaženo v něčem jiném.

Ing. Louda vysvětlil, že čerpání Fondu na rozvoj úrovně bydlení je zcela jiné. Tabulky na str. 39 a 41 jsou dány metodikou, jak by se mělo prezentovat dle paragrafů rozpočtové skladby nikoliv korespondující s rozpočtem. Z rozpočtu byly do Fondu rozvoje úrovně bydlení vydané z jiných položek jiných odborů. Podotkl, že čerpání fondu bylo vysoce převyšují.

Pan Vostřák zkonstatoval, že majetek není oceněn, ale není ani zaměřen. Již poněkolikáté připomíná, že sídliště nejsou majetkově vypořádána, nejsou zakresleny silnice, které skutečně existují a pozemky nejsou rozčleněny.
Ing. Louda souhlasil s tím, že toto téma bylo již několikrát diskutováno. Řekl, že ne všechny chyby minulé doby jdou ihned napravit.

13) Prominutí dluhu - MIS Jablonec nad Nisou, s.r.o., v likvidaci

Předkládá: Ing. Luisa Kremerová, likvidátor

Ing. Kremerová neměla k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

14) Přestavba stadionu Střelnice

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda oznámil členům ZM, že v pátek 3. září 2004 proběhne slavnostní otevření atletické části stadionu Střelnice. Dále řekl, že během 14 dní by Město mělo získat z Ministerstva financí potvrzení o přidělení státní dotace.

MUDr. Jörg se zeptal, z jakého ministerstva bude v dalších letech 2005 - 2007 státní dotace poskytnuta, když podle posledních informací bude Ministerstvo školství a tělovýchovy omezovat poskytování dotací na sportovní zařízení.

Ing. Louda odpověděl, že by to měly být dotační tituly z Ministerstva financí. Doplnil, že město usiluje o to, aby se tato akce zakomponovala mezi jmenovité položky státního rozpočtu s termínem roku 2005 až 2007 tak, jako se podařilo zařadit stavbu liberecké víceúčelové haly.

Pan Pelta doplnil, že z Ministerstva školství a tělovýchovy ještě nebyly na tuto akci peníze čerpány. Tato akce se dostala do prvního čtení státního rozpočtu právě v tom režimu na období roku 2005 až 2007.

Mgr. Tulpa se zeptal, jakým způsobem bude řešeno dovybavení atletického stadionu. Podotkl, že zaregistroval, že se zatím atletický svaz nemá k tomu, aby hřiště dovybavil.

Ing. Louda řekl, že na toto téma již bylo několik jednání. Z prostředků odboru správy majetku by byly zabezpečeny kompletní rozvody pro časomíry apod. Překážky a startovní bloky zaplatí společnost Sport Jablonec nad Nisou s.r.o. ze svých finančních prostředků zhruba v částce 250 tis. Kč až 300 tis. Kč. Vše ostatní již existuje nebo to bude řešit společnost Sport Jablonec nad Nisou s.r.o ve spolupráci s dodavateli ve formě reklam.

MUDr. Jörg se zeptal, jaká je návštěvnost fotbalových utkání. Dal na zváženou, zda by se po dobudování tribuny - východ již nemusela další místa stavět.

Pan Pelta řekl, že, podle jeho názoru, kapacita 8 tis. míst je pro Jablonec nad Nisou potřebná, protože po vybudování nového stadionu budeme chtít, aby se zde hrály i zápasy národního mužstva. Podotkl, že samozřejmě na některých zápasech není návštěvnost optimální.

15) Zpráva o průběhu rušení Základní školy Jablonec nad Nisou, E. Floriánové 8

Předkládá: Mgr. Miroslava Rýžaková, ředitelka humanitního odboru

Mgr. Rýžaková uvedla předloženou písemnou zprávu.


Pan Šourek souhlasil s tím, aby všem pracovníků školy bylo vysloveno poděkování. Doporučil, aby byli pozváni přímo na jednání ZM, kde by jim mělo být ze srdce poděkováno.

Mgr. Rýžaková doplnila, že na 1. července t.r. je naplánovaná velká porada všech pracovníků školy a na této poradě by jim měli zástupci města poděkovat. Podotkla, že za odvedenou práci budou i finanční odměny.

Pan Berounský řekl, že se byl podívat ve škole před jednáním ZM a zkonstatoval, že je tam velice nepříjemná atmosféra. Dále řekl, že termín 30. 6. 2004 je podle jeho názoru zcela nevhodný. Proč nebyl zvolen termín například 15. 7. 2004 nebo 30. 6. 2004? Předčasné ukončení školního roku se určitě dost promítlo do výuky dětí.

Dr. Ing. Drábek souhlasil s názorem pana Berounského, že termín 30. 6. 2004 je zcela nevhodný. Požádal Mgr. Rudolfa o vysvětlení. To, aby proběhlo stěhování zdárně, tak jak je uvedeno v materiálu, určitě není důvodem pro zkrácení školního roku.

Mgr. Rýžaková uvedla, že v materiálech ZM k rušení školy byl uveden termín 30. 6. t.r. a ústně byly uváděny další navrhované termíny. Musela by vyjmenovat veškeré klady a zápory všech navrhovaných termínů, ale termín 30. 6. 2004 vyšel jako nejvhodnější.

Mgr. Rudolf řekl, že termín 30. 6. 2004 schválilo ZM, proto byl základním termínem. Podotkl, že pracovně právní poměry ve školství jsou odlišné od ostatních vzhledem k letním prázdninám a čerpání dovolených. Pracovníci ve školství nemohou podle pracovního řádu čerpat dovolenou v rámci školního roku. Dále podotkl, že školu, jako organizaci, ruší Ministerstvo školství. Vzhledem k těmto skutečnostem byl stanoven termín 30. 6. 2004.

Pan Vostřák se podivil nad tím, že se hovořilo o tom, že do ZŠ 5. května přejde nejvíce žáků a zatím, podle předloženého přehledu, tam přešlo 7 žáků.

Mgr. Rýžaková vysvětlila, že je to způsobeno tím, že se rodiče žáků rozhodli pro přechod celých tříd a atmosféra, která na škole byla, zapříčila, že většina tříd přešla do ZŠ Mozartova. Proto jsou dvě ZŠ jako hlavní přejímající. Hokejové třídy přešly do ZŠ Pasířská a nehokejové třídy do ZŠ Mozartova. Konstatovala, že je to rozhodnutí rodičů, které bylo respektováno. Doplnila, že ZŠ 5. května bude využívána novými žáky, kteří byli u zápisu do prvních tříd v této škole.

Dr. Ing. Drábek nesouhlasil s vysvětlením Mgr. Rudolfa. Řekl, že zákoník práce platí pro všechny stejně, tudíž i pro pracovníky ve školství. Zaměstnavatel může nařídit dovolenou kdykoliv. Dále řekl, že se domnívá, že ZM schválilo ukončení činnosti k 30. 6. 2004 a nikoliv ukončení školního roku k 18. 6. 2004. Zopakoval, že to považuje za velmi nešťastné řešení a určitě to šlo udělat tak, aby veškeré vyklízecí práce proběhly až v červenci.

16) a) Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města pro rok 2004
b) Finanční příspěvek pro Plavecký bazén Jablonec nad Nisu o.p.s.
c) Změna příjemce finančního příspěvku

Předkládá: Mgr. Miroslava Rýžaková, ředitelka humanitního odboru

Mgr. Rýžaková neměla k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

17) Národní program Phare 2003, část II.- příprava projektů

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje
Ing. Vladimír Zemín, ředitel odboru správy majetku

RNDr. Varga uvedl předložený písemný materiál.

Paní Vocelováuvedla, že v materiálu v bodě 2) je uvedeno, že namísto stávajícího přízemního pavilónu bývalého objektu Tuzexu je výhledově předpokládána výstavby multifunkčního objektu kavárny a prostor pro zájmovou činnost a vzdělávání veřejnosti. Zeptala se, zda toto bylo konzultováno z humanitním odborem. Podotkla, že Spolkový dům a Eurocentrum by se mělo také zabývat vzdělávací činností.

RNDr. Varga řekl, že v materiálu je důležité slovo „výhledově“. Předmětem žádosti o dotaci není tato případná zástavba, ale výstavba vlastní komunikace k propojení ulic U Muzea a Jiráskova.

Ing. Louda doplnil, že by na jednání ZM v září měl být předložen komplexní materiál, ve kterém by byl přehled o tom, o co Město požádalo, o jeho spoluúčasti na jednotlivých projektech apod.

18) Bytová politika - informativní zpráva o plnění úkolů

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku
RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předložené písemné zprávě žádné doplnění.

MUDr. Jörgovápodala protinávrh usnesení. Sdělila, že se na ní obrátili někteří občané z Kokonína a z lokality ulice Lesní, Raisova a Lovecká. Z podkladů od občanů vyplývá, že více než 2/3 z těchto lokalit jsou v soukromém vlastnictví. Největší pozemek patří manželům Šindelářovým, kteří mají pozemek již odkoupený a provozují na něm zahradnictví. Druhá část parcely 1962/2, kterou Město v roce 2002 prodalo na základě smlouvy o smlouvě budoucí, která je limitovaná termínem říjen 2005. Pokud nynější majitelé předloží podle smlouvy doklad o zaplacení částky a žádosti o kolaudaci, tak by Město mělo pozemek odprodat. Poté by v této lokalitě zůstala malá část pozemků, kde by mohly být pouze dva domky. Dále podotkla, že část pozemku je svažitá a byla vyrovnávána navážkou ze stávající bižuterní výroby, proto je zcela nevhodná pro zástavbu rodinnými domy.

RNDr. Varga doplnil, že v lokalitě Kokonín je plánována zástavba v ul. Lyžařská a Dalešická tak, jak je to v různých podnětech na změnu územního plánu z hlediska odkanalizování. Kanalizace Kokonína je stěžejním problémem, o kterém město jedná s SVS a.s. Dále vysvětlil, že urbanistická studie o bytové zástavbě není závazným dokumentem, v tom smyslu že by na zmíněných parcelách musela probíhat výstavba. ZM schválilo podnět na pořízení XV. změny platného územního plánu, kde je řešeno toto území. Průběh zpracovávání a projednávání změn je zcela standardní tzn., že k dnešnímu dni je zpracováno zadání XV. změny, které bude řádně veřejnoprávně projednáno, a to zhruba v průběhu července a začátku srpna t.r. Zdůraznil, že tato studie neznamená, že by někomu byly brány pozemky a hlavně bez souhlasu majitele to ani nejde. Vždy musí být dán souhlas majitele.

Pan Vostřák konstatoval, že firma, která studii zpracovává si dané lokality ani neobešla, protože jinak by nezakreslila to, co v daných lokalitách není možné udělat. Podotkl, že ve studii je nakresleno spoustu domů v zátopové oblasti, kde se nesmí stavět.
MUDr. Jörg požádal členy ZM, aby umožnili vystoupení přítomných majitelů daných pozemků.

MUDr. Jörgová uvedla, že si nechala provést právní rozbor smlouvy o smlouvě budoucí. Pokud by Město od smlouvy odstoupilo nebo vyvolalo jiné jednání, tak v tom nemá vůbec žádnou šanci.

Mgr. Tulpa podpořil názor pana Vostřáka, že je studie nejdříve nakreslena bez toho, že by si někdo zjistil, zda je vůbec reálná.

Ing. Louda řekl, že Město musí smlouvu o smlouvě budoucí samozřejmě dodržet. Dále podotkl, že se nic neděje, když někdo zadává podněty ke změnám platného územního plánu.

Pan Petr Brouzda, trvalé bydliště Praha 4, vlastník pozemku v lokalitě Lovecká - adresa Lovecká 12, Jablonec nad Nisou, uvedl, že byl odevzdán dopis, kde jsou podepsaní všichni majitelé daných lokalit Lovecká - Lesní. Tímto by chtěli požádat ZM, aby celou lokalitu vyjmulo přímo z navrhovaného zadání změny územního plánu. Není žádný důvod, aby vyjmutí zajišťovali dlouze na úřadě vzhledem k tomu, že všichni majitelé pozemků nesouhlasí se změnou. Dal na zváženou, zda není zbytečný čas a peníze na přípravu této změny územního plánu, když je předem jasné, že všichni majitelé s ní nesouhlasí.

Ing. Martin Šindelář, Na Výšině 36, Jablonec nad Nisou, uvedl, že již před deseti lety vydražil v lokalitě Lesní zahradnictví a jako zahradní architekt si zde chce splnit svůj velký sen. Teď, když se mu již začíná dařit, tak se nečekaně dozvěděl o záměru Města s danou lokalitou. Řekl, že, podle jeho názoru, lokalita Lovecká - Lesní není vhodná k rodinnému bydlení ve velkém. Jde o klidovou zónu, která by v nedaleké blízkosti centra města měla sloužit všem a ne pouze vybraným vrstvám lidí. Zopakoval, že jsou zde určité problémy s vodou, je zde bývalá skládka a území je podmáčené.

Paní Caklová sdělila, že se uskutečnila schůzka z jednou ze zástupkyň této lokality, které se zúčastnil i Mgr. Karásek, který není na dnešním jednání přítomen. Na této schůzce bylo vše vysvětleno a Mgr. Karásek se jim zaručil, že to vůbec neznamená, že by se mělo sahat především na soukromý majetek. Zároveň je vyzval, aby ho v případě problémů navštívili, že to s nimi rád projedná a dá jim to i písemně.

RNDr. Varga zopakoval celý proces, při kterém nebyla studie schválená a je zatím zpracováváno oddělením architektury a územního plánování MěÚ zadání XV. změny platného územního plánu města. Toto zadání bude veřejnoprávně projednáno a veškeré námitky a připomínky budou do návrhu zapracovány. Následně bude návrh zadání předložen ZM ke schválení.

19) Zlatý Jelen - smlouva o zástavě pohledávek mezi Českou spořitelnou a.s., Městem Jablonec nad Nisou a Stavebním bytovým družstvem NISA

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga okomentoval předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

20) Obytný soubor Horní Proseč - informace

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předložené písemné informaci žádné doplnění.

Členové ZM neměli k předložené písemné zprávě žádné dotazy ani připomínky.

21) Schválení podnětu na pořízení XVIII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

23) Obecně závazná vyhláška 6/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol

Předkládá: Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

Mgr. Dymokurský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Pan Vostřákse zeptal, zda tato vyhláška není v rozporu se zákonem.

Mgr. Dymokurskýodpověděl, že pokud bude schválená, tak není.

24) Valné hromady

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předložené písemné zprávě žádné doplnění.

K této zprávě neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

25) Změna ve složení výboru Fondu na zlepšení úrovně bydlení

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

26) Odměňování členů ZM

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský uvedl předložený písemný materiál.

Mgr. Rudolf řekl, že většina členů ZM věnuje své práci opravdu hodně času proto doporučil schválit variantu C. návrhu usnesení.

27) Stanovení termínů zasedání ZM a návrh plánu práce ZM na II. pololetí r. 2004

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský upozornil členy ZM, že obdrželi dopis, ve kterém byl opraven termín říjnového zasedání ZM na 7. října 2004.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

28) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl další doplnění k předloženým dopisům občanů.

Ing. Pešek se zeptal, proč je v případě dopisu pana Rapana jednáno pouze s ním, když dluh vznikl v době, kdy s paní Rapanouvou byli ještě manželé.

Mgr. Dymokurský vysvětlil, že návrh usnesení zní na oba tj. na bývalé manžele Rapanovy.

MUDr. Brandejský požádal o vysvětlení záležitosti pana Kubáčka, kterému ukradli automobil, na který dostal od OkÚ příspěvek. MěÚ rozhodl o navrácení části příspěvku, Krajský úřad toto rozhodnutí zvrátil a ve vyjádření Mgr. Dymokurského, právníka MěÚ, je uvedeno, že v této věci nemůže ZM nic rozhodnout, protože je to záležitost státu.

Mgr. Dymokurský řekl, že bylo na ministerstvu práce a sociálních věcí zjištěno, že dluh je příjmem státního rozpočtu nikoliv městského. On sám je jiného názoru, proto je předložen návrh usnesení, že ZM bere dopis paní Pečenkové na vědomí a bude postupováno podle rozhodnutí Krajského úřadu.

MUDr. Jörg řekl, že pana Kubáčka zná. Navrhl, aby bylo Mgr. Dymokurskému uložen úkol, aby, v souladu se zákonem, navrhl v této věci takové řešení, které by umožnilo odstranit tvrdost zákona v této záležitosti.

Mgr. Dymokurský uvedl, že pokud se Město shodne s Ministerstvem práce a sociálních věcí o tom, že se jedná o příjem Města, tak o prominutí dluhu může rozhodovat ZM.

Dr. Ing. Drábek doporučil předkladateli, na základě informace Mgr. Dymokurského, aby byl bod týkající se záležitosti pana Kubáčka stažen z dnešního jednání a předložen až bude záležitost vymáhání dluhu zřejmá.

MUDr. Brandejský podpořil návrh Dr. Ing. Drábka, aby bylo pozastaveno vymáhání dluhu do doby, než bude vyjasněno, zda je to příjmem Města nebo státu.

RNDr. Čeřovský, jako předkladatel, navrhl, aby byl dopis vzat pouze na vědomí.

29) INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM
Předkládá: Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosty města

Za nepřítomnou paní Kodytkovou předložil písemný materiál RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města.
Ing. Pešek zkonstatoval, že z věcného hlediska není spokojen s odpovědí na svou interpelaci podanou na minulém zasedání ZM. Řekl, že interpelace se týkala zhruba 150 m živého plotu a šlo mu především o to, aby byl ostříhán, což se ale nestalo. Upozornil, že podle Silničního zákona by keře měly být ještě ˝ m vně obrubníku. Dále řekl, že tuto interpelaci ještě rozšíří a to, aby se příslušní pracovníci zaměřili na veškeré křoví ve městě, které leze do komunikací a také chodníků. Tímto podal novou, resp. rozšířenou interpelaci.

Pan Vostřák řekl, že je také hrubě nespokojen s odpovědí na svou interpelaci k zákazu stání u objektu v ul. Bousova 10 a 12, ale novu odpověď nepožaduje.

Pan Šourek uvedl, že to co se týká jeho interpelace, již řekl své v bodě „Rozpočtové změny“.

MUDr. Brandejský dal na zváženou, zda by nebylo vhodnější situaci parkování v ul. Bousova vyřešit změnou dopravního značení. Kdyby tam byla umístěna dopravní značka „zákaz stání“, tak by byla situace vyřešena. Pokud by tento zákaz některý z občanů porušil, tak by byl samozřejmě Městskou policií potrestán.

b) Nové interpelace

RNDr. Čeřovský zkonstatoval, že do této chvíle obdržel čtyři písemné interpelace.

Interpelace pana Vostřáka

Součástí této interpelace je i vyjádření MěÚ. Jedná se o řešení vyústění podivné lesní cesty na křižovatku ulic Jahodová a Přímá k.ú. Kokonín. Kdo tuto cestu vybudoval a kdo ji povolil a následně schválil? Tato panelová cesta nerespektuje niveletu křižovatky, kterou převyšuje o cca 20 cm. Cesta je pro těžká vozidla příliš úzká. Vedlejší kanálové vpusti jsou soustavně, hlavně v zimě ničeny. Závěry, které vyplynuly z přiloženého vyjádření, byly provedeny způsobem, který se jen tak nevidí. Je to jako když někdo zahrabe vrátka zahradního plotu. Takovéto řešení problému starého minimálně 3 roky je strašné. Důrazně žádám písemnou odpověď se stanovením konkrétní zodpovědnosti.
Odpověď, jako vždy fakta, přesnost, konkrétní zodpovědnost.

Interpelace pana Berounského

Jaká byla původní vysoutěžená cena rekonstrukce Zlatého Jelena?

Interpelace MUDr. Jörgové

Zlatý Jelen - rekonstrukce
Žádám informaci o ceně rekonstruovaného objektu a to v nákladech na 1 m2:
a) projektová cena
b) vysoutěžená cena
c) konečná cena

Interpelace paní Novákové

Bylo by možné opravit do roku 2005, kdy budeme slavit 60. výročí osvobození, hrob sovětských vojáků na hřbitově ve Vrkoslavicích?

Na tyto interpelace bude odpovězeno písemně.
30) Kontrola splnění usnesení
Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

Za nepřítomného JUDr. Nesvadbu předložil písemný materiál Mgr. Jindřich Kuneš, ředitel správního odboru.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

31) Diskuse


RNDr. Čeřovský konstatoval, že obdržel písemnou přihlášku od pana Vostřáka.

Diskusní příspěvek pana Vostřáka

Občanské sdružení „Jablonecké zahrady“ a některé pozemky a stavby v okolí.

Pan Vostřákřekl, že se této části vzdává, protože již bylo všechno řečeno.

Diskusní příspěvek paní Vocelové

K bodu programu č. 8) Finanční plnění smluv o prodeji a nájmu - bod B.1) žádost společnosti Arnica s.r.o.

Pan Vocelovápodala k tomuto bodu protinávrh usnesení, že ZM schvaluje odklad zaplacení dlužné částky ve výši 100 tis. Kč do 30. 6. 2006.

Diskusní příspěvek paní Vocelové

Horní Proseč - výstavba obytného souboru
Bylo by možné zajisti pravidelný úklid komunikací. Stavba s sebou přináší velkou prašnost a komunikace jsou v této lokalitě plné písku, prachu, kamení.

Paní Vocelová uvedla, že s tímto problémem se na ní obrací mnoho občanů z této lokality.

Diskusní příspěvek paní Vocelové

Radnice - galerie v suterénu
Jak se vyvíjí realizace úprav suterénních prostor Radnice (Bocaccia)?

Paní Vocelová podotkla, že tato akce byla v plánu investičních akcí pro rok 2004 - 2005.

RNDr. Čeřovský uvedl, že v rozpočtu na rok 2004 žádné finanční prostředky na tuto akci nejsou.

Paní Vocelová se zeptala, zda je možné tento prostor pronajmout.

RNDr. Čeřovskýodpověděl, že obecně ano. O pronájem těchto prostor projevily některé firmy již zájem, ale zatím se nic v této věci nestalo.


Pan Vostřák uvedl, že okolo hřiště u školy ve Mšeně byl velice špatně postaven plot, protože někteří lide si zkracují cestu přes hřiště tím, že plot jednoduše sešlápnou. Zeptal se, kdo je za to zodpovědný. Dále upozornil na to, že do objektu V Nivách již delší dobu prší a nikdo s tím nic nedělá. Zeptal se, jak je to s prodejem tohoto objektu. Nakonec podotkl, že z pověření RM byly z některých objektů, které byly bourány v centru města, schraňovány některé prvky, ale v této chvíli není žádný prostor, kde by se měly uložit.

Ing. Louda odpověděl, že za oplocení hřiště je zodpovědný vedoucí oddělení hospodářské správy MěÚ pan Hozák a ředitelka školy. Za objekt V Nivách je zodpovědná příslušná realitní kancelář ve spolupráci s oddělením hospodářské správy a majetkoprávním oddělením MěÚ. Dále sdělil, že TSMJ mají k dispozici dva garážové skelety, které budou používány právě pro uskladnění stavebních komponentů z historických objektů.

Pan Berounský podotkl, že v odpovědi na jeho interpelaci dne 4. 3. t.r. bylo uvedeno, že staveniště Centra obchodní spolupráce Euroregionu Nisa bude předáno v květnu 2004. Zeptal se, v jaké je to fázi. Dále upozornil na velice špatný stav komunikace a chodníků Poštovní ulice navazující na ulici U Balvanu. Požádal, zda by nebylo možné zlepšit stav této komunikace.

RNDr. Čeřovský zopakoval, že je podepsaná smlouva s dodavatelem stavby Centra obchodní spolupráce Euroregionu Nisa a práce budou zahájeny v červenci t.r. a ukončeny v listopadu 2005. Podnětem k opravě komunikace se bude zabývat příslušný odbor MěÚ.

Paní Diringerová dala na zváženou, zda by nebylo vhodné, aby na školách byly podávány informace, například prostřednictvím letáků nebo Jabloneckého měsíčníku, o vydávání občanských průkazů patnáctiletým žákům.

Mgr. Karlovskýuvedl, že povinností každého občana je, aby 30 dní před dovršením věku 15 let požádal o vydání občanského průkazu. Přesto je možné, aby tyto informace byly podávány prostřednictvím Jabloneckého měsíčníku či formou letáků.

22) Odborná dopravně urbanistická zpráva o zatížení a vhodnosti umístění dopravního terminálu v areálu dnešních garáží ČSAD a.s. v Pražské ul.

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta
Přizván: Ing. Křenek, zástupce firmy SAUL Liberec

Za nepřítomného Mgr. Karáska uvedl předložený písemný materiál RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje.

Pan Berounský zkonstatoval, že předložený materiál by měl být spíše nazván „laický pohled o zatížení a vhodnosti umístění dopravního terminálu“. Ve zprávě postrádá nastolení parametrů, které by ukázaly, že je skutečně možné zaručit už i za současné intenzity dopravy, zejména na kruhové křižovatce U Zeleného stromu, uskutečnění zhruba 800 vjezdů autobusů navíc. Uvedl, že ve zprávě je mnoho nepřesných výrazů. Zdůraznil, že posouzení zatížení vjezdu do okružní křižovatky musí být především v době dopravní špičky. Nelze jej rozložit do 24 hodin. Na stránkách č. 5 a 6 jsou dva rozdílné údaje k jedné věci. Docházková vzdálenost je v jednom případě 300 až 500 m a v druhém případě 400 m (5 minut). Dále postrádal zpracování studie v návaznosti na železniční dopravu. V případě zajištění kvalitní návaznosti tam musí být umístěna alespoň výhybna. Shrnul, že nejdůležitější je dokázat, že v největší dopravní špičce lze zajistit, aby projelo zhruba 15 autobusů v horizontu 5 minut nejen kruhovou křižovatkou, ale aby se vytočilo i terminálem. Zkonstatoval, že již v této době při pátečním provozu hromadná doprava kolabuje. Dále řekl, že práce mohla být zadána i studentovi průmyslové školy dopravní.
Ing. Křenek reagoval na připomínky pana Berounského. Uvedl, že docházková vzdálenost z centra je v průměru 400 m. K intenzitě dopravy řekl, že kapacita je uvedena z celodenního provozu. Uvedené sčítání je z roku 2000 a další profilové sčítání bude v roce 2005. V roce 2000 projíždělo okružní křižovatkou U Zeleného stromu zhruba 36 tis. vozidel, tzn. 18 tis. vozidel na vjezdu. Podotkl, že propočty zatíženosti kruhové křižovatky jsou velmi složité. V současné době jsou zpracovávány podklady pro posouzení této křižovatky. Pro výpočet křižovatky je také důležité vědět, kam bude automobil pokračovat, do jaké ulice. Doplnil, že podle jízdních řádů by ve špičce vyjížděly z autobusového terminálu maximálně tři autobusy. Posouzení kruhové křižovatky bude samostatnou prací, není součástí této studie.

Dr. Ing. Drábekpožádal o přesnou informaci o zpracovateli studie a kolik tato studie stála. Dále se zeptal, jaká je vazba mezi touto odbornou dopravně urbanistickou zprávou a grafickou přílohou, která má název urbanistická studie širšího centra.

RNDr. Varga odpověděl, že zpracovatelem této studie je firma SAUL Liberec, Ing. Křenek. Posouzení nestálo nic, protože to bylo součástí komplexního materiálu urbanistické studie širšího centra.

Pan Šourek souhlasil s názorem pana Berounského, že tato studie není zpracována odborně. Doporučil, aby tato studie byla přepracována a byly do ní zapracovány veškeré připomínky. Řekl, že již v této chvíli je zřejmé, že kruhová křižovatka nebude v dopravní špičce vyhovovat. Také by se tato situace měla zaměřit na chodce, na jejich bezpečnost v dopravní špičce.

Ing. Křenek doplnil, že otázka chodců byla také předmětem studie a její řešení je ve zprávě uvedeno. Uvedl, že je navrhována lávka pro pěší.

Pan Berounský se zeptal, zda Ing. Křenek souhlasí s tím, že realizace přesunu terminálu do dnešní Pražské ulice, do areálu „Remize“, je možná pouze v případě, když se dokáže, že v době nejintenzivnější přepravní špičky a zároveň vedle nejintenzivnějšího automobilového provozu, lze provoz terminálu zajistit. Proto je nutné stanovit jiný parametr, než 24 hodinový provoz. Je nutné si pro sledování vybrat čas dopravní špičky, například ráno nebo odpoledne, kdy jezdí nejvíce autobusů, kterými jezdí lidé do práce, z práce a děti do školy a ze školy. V žádném případě nesouhlasil s tím, že najednou vyjedou nejvíce tři autobusy.

Mgr. Tulpa konstatoval, že předložená studie není podložena praktickými informacemi, které se týkají skutečných aktuálních dat. V žádném případě se nedá vycházet z dat z roku 2000. Nejsou zde brány v potaz jakékoliv časové prodlevy, které vzniknou buď tím, že se tam průběžně přidají přechody pro chodce popřípadě se to bude řešit lávkou. Podotkl, že v projektové dokumentaci lávka řešena není. Shrnul, že tato studie se odborně přijmout nedá.

Pan Vostřák se zeptal, zda bylo jednáno s panem Horákem, majitelem objektu při výjezdu z ulice Revoluční, o tom, že se tento objekt zbourá.

RNDr. Vargaodpověděl, že s panem Horákem je o směně objektu jednáno.

Pan Berounskýse zeptal RNDr. Vargy a Ing. Křenka, zda uznávají, že v době největší dopravní špičky je terminál funkční. Zda uznávají, že nejde srovnávat provoz ve dvě hodiny ráno a v sedm hodin ráno.

RNDr. Vargavysvětlil, že tento úkol byl ZM zadán 15. 4. t.r. a do této doby nebylo možné provést nové sčítání. Zopakoval, že Ing. Křenek sdělil, že bude provedeno nové sčítání, na které bude navazovat nová podrobná dokumentace.

32) Schválení návrhu usnesení


Paní Vocelová, předsedkyně návrhové komise, předložil návrh usnesení členům ZM k odsouhlasení.

Zpráva starosty města
I. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Zpráva místostarostů
II. USNESENÍ pro 26 proti 0 zdržel se 0
(nehlasoval 1)

Převody objektů
III. USNESENÍ
Původní NU + doplněk Ing. Schäfera pro 26 proti 0 zdržel se 1

Prodej pozemků
IV. USNESENÍ
Původní NU - bod A., B., C. pro 24 proti 0 zdrželi se 3

Protinávrh p. Šourka k bodu D. - „oddaluje ……“ pro 15 proti 1 zdrželo se 11

Původní NU - do D. pro 13 proti 5 zdrželo se 8
(nehlasoval 1)

Po dohodovacím řízení bylo hlasováno o původním NU k bodu D.
Původní NU - bod D. pro 16 proti 5 zdrželo se 6

Prodej bytů
V. USNESENÍ
Předkladatelem stažen bod 2) , 3) schváleno jednohlasně

Finanční plnění smluv o prodeji a nájmu
VI. USNESENÍ
Protinávrh p. Vocelová k bodu B.1) - „schvaluje …..“ pro 13 proti 2 zdrželo se 12

Původní NU - bod A. pro 24 proti 0 zdrželi se 3
- bod B. pro 15 proti 4 zdrželo se 8

Po dohodovacím řízení bylo hlasováno o původním NU k bod B. odděleně.
Původní NU - bod B.1) pro 13 proti 7 zdrželo se 6
(nehlasoval 1)
K bodu B.1) nebylo přijato žádné usnesení.

Původní NU - bod. B.2) pro 18 proti 1 zdrželo se 6
(nehlasovali 2)

Výkupy nemovitostí a liniová věcná břemena
VII. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdržel se 2

Převod činností a majetku na TS Jablonec nad Nisou s.r.o.
VIII. USNESENÍ pro 20 proti 1 zdrželo se 6

Rozpočtové změny
IX. USNESENÍ
Protinávrh p. Šourka - „ukládá RNDr. Čeřovskému …..“ pro 6 proti 8 zdrželo se 11
(nehlasovali 2)

Původní NU - bod 1) pro 23 proti 0 zdrželi se 3
(nehlasoval 1)
Původní NU - bod 3), 4) pro 20 proti 0 zdrželo se 7
- bod 2) - varianta I. - „schvaluje …….“ pro 19 proti 1 zdrželo se 7

Závěrečný účet Města Jablonce nad Nisou za rok 2003
X. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdrželi se 2
(nehlasoval 1)

Prominutí dluhu - MIS Jablonec nad Nisou, s.r.o., v likvidaci
XI. USNESENÍ pro 22 proti 0 zdrželi se 3
(nehlasovali 2)

Přestavba stadionu Střelnice
XII. USNESENÍ pro 23 proti 0 zdrželi se 4

Zpráva o průběhu rušení Základní školy Jablonec nad Nisou, E. Floriánové 8
XIII. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdržel se 3

Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města pro rok 2004 Finanční příspěvek pro Plavecký bazén Jablonec nad Nisou o.p.s. Změna příjemce finančního příspěvku
XIV. USNESENÍ pro 19 proti 0 zdrželo se 8

Národní program Phare 2003, část II. - příprava projektů
XV. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdržel se 1
(nehlasoval 1)

Bytová politika - informativní zpráva o plnění úkolů
XVI. USNESENÍ
Protinávrh MUDr. Jörgové pro 13 proti 0 zdrželo se 14

Původní NU pro 15 proti 5 zdrželo se 7

Po dohodovacím řízení bylo hlasováno o původní NU.
Původní NU pro 14 proti 5 zdrželo se 6
(nehlasovali 2)
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Zlatý Jelen - smlouva o zástavě pohledávek mezi Českou spořitelnou a.s., Městem Jablonec nad Nisou a Stavebním bytovým družstvem NISA
XVII. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdrželi se 2
(nehlasoval 1)

Obytný soubor Horní Proseč - informace
XVIII. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdrželi se 3

Schválení podnětu na pořízení XVIII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou
XIX. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Odborná dopravně urbanistická zpráva o zatížení a vhodnosti umístění dopravního terminálu v areálu dnešních garáží ČSAD a.s. v Pražské ul.
XX. USNESENÍ
Protinávrh Mgr. Tulpy pro 10 proti 0 zdrželo se 16
(nehlasoval 1)

Původní NU pro 18 proti 6 zdrželi se 3

OZV č. 6/2004, kterou se mění a doplňuje OZV č. 6/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol
XXI. USNESENÍ
Původní NU - varianta I: - „schvaluje ……..“ pro 23 proti 1 zdrželi se 3

Valné hromady
XXII. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdrželi se 2

Změna ve složení výboru Fondu na zlepšení úrovně bydlení
XXIII. USNESENÍ pro 26 proti 0 zdržel se 1

Odměňování členů ZM
XXIV. USNESENÍ
Původní NU - varianta C: pro 17 proti 3 zdrželo se 6
(nehlasoval 1)

Stanovení termínů zasedání ZM a návrh plánu práce ZM na II. pololetí r. 2004
XXV. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdrželi se 2
(nehlasoval 1)

Dopisy občanů
XXVI. USNESENÍ
Předkladatelem stažen bod A.3)
Původní NU - bod A. 1), 2), 4) pro 26 proti 0 zdržel se 1
- bod B. - varianta 1: „neschvaluje ……..“ pro 24 proti 0 zdrželi se 2
(nehlasoval 1)
- bod C. - varianta 1: „nepromíjí ………“ pro 17 proti 0 zdrželo se 10

Informativní zpráva o vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM
XXVII. USNESENÍ pro 20 proti 2 zdrželi se 4
(nehlasoval 1)

Kontrola splnění usnesení
XXVIII. USNESENÍ pro 23 proti 0 zdrželi se 2
(nehlasovali 2)


33) Závěr


RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, ukončil 16. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou ve 14,00 hodin.


Ing. Radovan Louda
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

o v ě ř o v a t e l é :
Jaroslava Diringerová
Mgr. Jiří Rudolf

V Jablonci nad Nisou, dne 28. června 2004
Vytvořeno 13.8.2004 10:14:29 | přečteno 3387x | Petr Vitvar