Usnesení 17.06.2004

Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 17. června 2004.

I.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a

bere na vědomí

zprávu o činnosti starosty města


II.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů a tyto

bere na vědomí.


III.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodu objektů a

 1. schvaluje

uzavření dohody o narovnání, na základě které bude panu Aleši Rezlerovi, bytem Horní Černá Studnice 34, Nová Ves nad Nisou, uhrazena částka 36.474,- Kč jako náhrada škody vzniklé v souvislosti s pronájmem nebytového prostoru v tzv. spojovacím krčku mezi objekty Rýnovická 20 a 22 s tím, že uzavřením této dohody zaniknou navždy veškeré pohledávky mezi panem Rezlerem a městem plynoucí z neplatné nájemní smlouvy ze dne 22. 12. 2003.


 1. ukládá

Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi

došetřit důvody chybného zaměření a oddělení výměníkové stanice a dle výsledku uplatnit náhradu škody (i částečně) na viníkovi


IV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy


 1. schvaluje

  1. prodej p.p.č. 1016/32 o výměře 20 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vybudování přístěnku společnosti REUNION - CZ, spol. s r.o., IČ 25042777, se sídlem Mírové nám. 37, Ústí nad Labem, za cenu 800,- Kč/m2, tj. celkem 16.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

  2. prodej p.p.č. 1034/1 o výměře 29 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem majetkoprávního vypořádání současného stavu oplocení manželům Vladimíru a Vlastě Pourovým, bytem 1. máje 19, Jablonec n. N., za cenu 225,--Kč/m2, tj. celkem 6.525,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

  3. prodej p.p.č. 1034/32 o výměře 12 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem majetkoprávního vypořádání současného stavu oplocení manželům Ladislavu a Heleně Sejnovým, bytem 1. máje 21, Jablonec n. N., za cenu 225,--Kč/m2, tj. celkem 2.700,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

  4. posunutí termínu podpisu kupní smlouvy a platby za prodej p.p.č. 252/10 o výměře 179 m2 v k. ú. Jablonec n. N. do 30. 8. 2004

  5. záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné na části p.p.č. 179/5 o celkové výměře 1646,1 m2 v k.ú. Rýnovice (ve vlastnictví Libereckého kraje) za p.p.č. 1142/2 o výměře 344 m2 a p.p.č. 2464/5 o výměře 555 m2 (tj. celkem 899 m2) v k.ú. Jablonec n. N.(ve vlastnictví Města Jablonce n. N.) bez doplatku.

  6. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemene práva strpět zřízení stavby silničního tělesa místní komunikace a práva strpět provedení takových činností, jež souvisejí s udržováním stavby silničního tělesa místní komunikace na pozemkové parcele č. 44/1 a stavební parcele č. 42 , v k.ú. Jablonec nad Nisou ve vlastnictví České republiky zastoupené MUZEEM SKLA A BIŽUTERIE JABLONEC NAD NISOU, IČ 079481, a to v rozsahu dle geometrického zaměření ze dne 7.6.2004, č. 72/04 provedeného panem Ing. Tomášem Palatou.

  7. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemeno práva strpět zřízení stavby silničního tělesa místní komunikace a práva strpět provedení takových činností, jež souvisejí s udržováním stavby silničního tělesa místní komunikace na pozemkové parcele č. 2294/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou ve vlastnictví České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, a to v rozsahu celé parcely


 1. neschvaluje

  1. prodej části p.p.č. 2081 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem umístění plechové garáže pí. Ivaně Pöpplové, bytem Lesní 11a, Jablonec n. N.

  2. prodej p.p.č. 440 o výměře 1257 m2 a p.p.č 441 o výměře 2752 m2 vše v k.ú. Vrkoslavice za účelem zřízení parkuru pro koně pí. Janě Štejnarové, bytem Ke Starému buku 26, Jablonec n. N.

  3. prodej části p.p.č. 942/1 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby čerpací stanice s myčkou p. Martinu Novotnému, bytem Osvoboditelů 1363/2, Praha 5, Radotín

  4. prodej části p.p.č. 239/2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem stavby garáže pí. Naděždě Ducháčkové, bytem V Aleji 2839/36, Jablonec n. N.

  5. části p.p.č. 666 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem stavby garáží ing. Pavlovi Bartošovi, inženýrská a realitní činnost, s místem podnikání Dolní nám. 13, Jablonec n. N.


 1. mění

  1. usnesení č. IV/A/7 ze dne 4. 3. 2004 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 1378/1 o výměře 387 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem zahrady manželům Romanovi a Janě Fiedlerovým, bytem Pasecká 25, Jablonec n. N. za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem58.050,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

  2. usnesení č. IV/A/8 ze dne 4. 3. 2004 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 1378/5 o výměře 709 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem zahrady manželům Richardu a Janě Žákovým, Mšenská 3953/42, Jablonec n. N. za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem106.350,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

  3. usnesení č. IV/A/11 ze dne 4. 9. 2003 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 1378/3 o výměře 670 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem zahrady p. Jiřímu Havlíčkovi, bytem I. Olbrachta 20, Jablonec n. N. za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem100.500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy


 1. ruší

usnesení č. V/C/2 ze dne 4. 3. 2004


V.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

schvaluje

 1. prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům v objektech:


byt č.

příjmení, jméno

rok narození

kupní cena

V Aleji 44/3061

3061/01

Radka Hniličková

1971

95.447,- Kč

3061/02

Věra Prokopičová

1955

183.931,- Kč

3061/03

Ivana Šatavová

1957

191.963,- Kč

3061/04

Jaroslav Prokop

1944

95.644,- Kč

Marie Prokopová

1940

Jugoslávská 20/761

761/1

Jana Písková

1975

45.985,- Kč

761/4

Simona Hanzalová

1970

139.056,- Kč

761/5

Jiří Holý

1944

39.674,- Kč

761/6

Emilia Dočekalová

1936

28.827,- Kč


 1. prodej neobsazené bytové jednotky č. 4278/33 v objektu č. p. 4278 F. L. Čelakovského 7 v Jablonci nad Nisou, paní Lině Koudelkové, bytem Budovatelů 19, Jablonec nad Nisou, za kupní cenu 550.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.


VI.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou po projednání předložené zprávy


 1. schvaluje

  1. uznání proinvestované částky ve výši 350.000,- Kč panu Patriku Veinholdovi z kupní ceny objektu č.p. 1041 Růžová 2 v Jablonci nad Nisou

  2. prodloužení splatnosti části kupní ceny ve výši 228.000,-Kč za prodej objektu č.p. 1378 Křížová 9 v Jablonci nad Nisou, který byl prodán paní Ludmile Bačové, a to do 31.8.2004

  3. prodloužení splatnosti části kupní ceny ve výši 500.000,-Kč za prodej objektu č.p.619 Pražská 43 v Jablonci nad Nisou, který byl prodán manželům ing. Lubomírovi a ing. Zuzaně Kabelovým, a to do 30.10.2004


 1. neschvaluje

prodloužení splatnosti zbývající části kupní ceny ve výši 800.000,-Kč za prodej objektu č.p. 91 v ulici 28. října 2 v Jablonci nad Nisou, který byl prodán panu Jiřímu Havelkovi, do 30.10.2004.


VII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o výkupech nemovitostí a liniových věcných břemenech


schvaluje

 1. výkup p.p.č. 308 o výměře 61m2 v k.ú. Lukášov od Miroslava Kinčla a Sylvie Kinčlové, oba bytem Pod Vodárnou 22/29, Jablonec n.N., za cenu 100,- Kč/m2

 2. doplnění usnesení č. VI/2004/3 ze dne 29.1. 2004, o bezúplatný převod garáží včetně pozemků st.p.č.1100/2,1100/3, 1100/4,1100/5, 1100/6 a 1100/7 vše v k.ú. Jablonec n.N. ve vlastnictví ČR - Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, IČ 70888744, Barvířská 29/10, Liberec na město Jablonec n.N.

 3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro Severočeskou plynárenskou, a.s., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 49903209, za cenu 1000,- Kč/metr, v p.p.č. 2361 v k.ú. Jablonec n.N. s tím, že věcné břemeno se zřídí na dobu životnosti vedení technického vybavení. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30ti dnů od vydání kolaudačního rozhodnutí.

 4. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro Ing. Antonína Grygara, bytem Na Břehu 376, Liberec, za 200,- Kč/metr, v p.p.č. 1410 v k.ú. Proseč n.N. s tím, že věcné břemeno se zřídí na dobu životnosti vedení technického vybavení a Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30ti dnů od vydání kolaudačního rozhodnutí.


VIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodu činností a majetku do TS s.r.o. a


 1. schvaluje

 1. vklad nemovitého majetku v celkové hodnotě 72,640.000,- Kč v členění dle bodu B 2.1 důvodové zprávy s výjimkou tržnic Lipanská a Gen. Mrázka

 2. prodej dlouhodobého nehmotného majetku v celkové hodnotě 81 400.- Kč v členění dle bodu B 2.2.2.a) důvodové zprávy

 3. prodej dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 17 824 040.- Kč v členění dle bodu B 2.2.2.b) důvodové zprávy

 4. prodej dlouhodobého drobného hmotného majetku v ceně 30% z hodnoty majetku zjištěného mimořádnou inventurou ke dni prodeje

 5. prodej skladových zásob v hodnotě zjištěné mimořádnou inventurou ke dni prodeje

 6. změny zakladatelské listiny dle přílohy důvodové zprávy


 1. doporučuje

Radě města Jablonce nad Nisou

kapitalizaci pohledávek za TSJ s.r.o. ke dni 1. prosince 2004


 1. ukládá

Ing. Radovanu Loudovi,místostarostpovi města

zajistit realizaci harmonogramu převodu dle bodu D důvodové zprávyIX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a


schvaluje

 1. zařazení přijatých dotací do schváleného rozpočtu Města Jablonce nad Nisou na rok 2004 ve výši 8,096.380,- Kč uvedených v tabulkách na str. 14. - 28. a upravený rozpočet Města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.182.303 tis. Kč

 2. navýšení příspěvku města na provoz Azylového domu Naděje v roce 2004 o 176 tis. Kč

 3. uzavření smlouvy o investičním úvěru pro Město Jablonec nad Nisou ve výši 95 mil. Kč s pohyblivou úrokovou sazbou na bázi 1M PRIBOR + 0,2% p.a. Poskytovatelem úvěru bude Komerční banka a.s.

 4. uzavření dodatku smlouvy o investičním úvěru pro Město Jablonec nad Nisou - změna úročení z pohyblivé sazby na fixní úrokovou sazbou ve výši 3,64% p.a.


X.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a


 1. schvaluje

 1. závěrečný účet Města Jablonce nad Nisou za rok 2003

 2. přijetí účelových finančních prostředků poskytnutých během roku 2003 ze státního rozpočtu a rozpočtů ministerstev v celkovém objemu 344.387 tis. Kč

 3. navrhované vypořádání výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2003


 1. bere na vědomí

výsledky hospodaření ostatních organizací Města za rok 2003


 1. neschvaluje

předkládané hospodaření p.o. ZŠ Pasířská. Vykázaný zlepšený hospodářský výsledek vzhledem k jeho dosažení nesprávnými postupy účtování se nepřiděluje do fondů p.o.


XI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prominutí dluhu společnosti MIS Jablonec nad Nisou, s.r.o., v likvidaci vůči Městu Jablonec nad Nisou a


promíjí

 1. dluh vzniklý na základě neuhrazeného nájemného společností MIS Jablonec nad Nisou, s.r.o., v likvidaci vůči Městu Jablonec nad Nisou dle platebního rozkazu: jako celková pohledávka ve výši 77 650,-- Kč, s úrokem z prodlení 7,5% od 6.12.2001 do zaplacení z částky 60 604,-- Kč a nákladů řízení ve výši 3 104,-- Kč

 2. dluh vzniklý vyúčtováním smluvních pokut odborem financí a majetku za neuhrazené nájemné k datu 28.1.2002 : jako úroky z prodlení ve výši 1 135,-- Kč a dále smluvní pokuty ve výši 15 180,-- Kč


XII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o rekonstrukci stadionu Střelnice a tento


bere na vědomí


XIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo zprávu o průběhu rušení Základní školy Jablonec nad Nisou, E. Floriánové 8 a


bere ji na vědomí


XIV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy


 1. schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku Haně Holbové pro Taneční školu X-DANCE ve výši 4 000,- Kč na dopravu na Mistrovství ČR tanečních formací v Brně a Kladně z finanční rezervy Kulturní komise


 1. neschvaluje

poskytnutí finančního příspěvku pro Plavecký bazén Jablonec nad Nisou o.p.s. ve výši 20 000,- Kč na zřízení školícího střediska pro plavčíky z finanční rezervy Komise pro sport a tělovýchovu


 1. bere na vědomí

změnu příjemce finančních příspěvků schválených na jednání ZM 15.4. 2004 pro Centrum sociálních služeb spádové oblasti Jablonec n. N. p.o. tak, že novým příjemcem je nástupnická organizace Centrum sociálních služeb Libereckého kraje p.o.


XV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Přípravě projektů do Národního programu Phare 2003, část II.


 1. schvaluje

Spolufinancování projektů ze strany Města

  1. Rekonstrukce přístupových komunikací k podnikatelským subjektům v lokalitě ulice Smetanova

  2. Rekonstrukce přístupových komunikací k Muzeu skla a bižuterie a vybudování parkoviště


 1. bere na vědomí

Záměr požádat o grant z Národního programu Phare 2003, část II.


 1. ukládá

Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi a Mgr. Petru Karáskovi, místostarostovi

uplatnit financování realizace projektů v návrhu rozpočtu pro rok 2005 a 2006


XVI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o zřízení zástavního práva k běžnému účtu Stavebního bytového družstva NISA a :


 1. schvaluje

uzavření Smlouvy o zástavě pohledávek mezi Českou spořitelnou a.s., Městem Jablonec nad Nisou a Stavebním bytovým družstvem NISA, družstvo, jejímž předmětem bude zástava běžného účtu družstva vedeného u České spořitelny a.s., určeného pro výběr plateb spojených s užíváním bytu nájemníky, 84 členy Stavebního bytového družstva NISA, družstvo.


 1. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, starostu města

podpisem Smlouvy o zástavě pohledávek


XVII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o obytném souboru Horní Proseč a


 1. bere na vědomí

změnu ceny za dílo o částku vyplývající ze změny sazby DPH.


 1. schvaluje

změnu termínů dokončení díla. Nájemní bytový dům 02d bude dokončen do 31.8.2004 (původní termín dokončení 30.6.2004), 02g do 30.4.2005 (původní termín dokončení 31.3.2005), 02h do 31.5.2005 (původní termín dokončení 31.3.2005), 01e do 30.6.2005 (původní termín dokončení 31.3.2005). Celá stavba bude dokončena k 31.7.2005 .


 1. ukládá

Mgr. Petru Karáskovi, místostarostovi města

 1. připravit dodatek ke smlouvě o dílo na výstavbu obytného souboru Horní Proseč (ev.č. 375-2001-OR/OIV), kterým dojde ke změně ceny za dílo v souladu se změnou sazby DPH a úpravě termínů dokončení díla

 2. připravit dodatek ke smlouvě o společném postupu investorů při výstavbě obytného souboru Horní Proseč (ev.č. 374-2001-OR/OIV), kterým dojde ke změně investičních podílů obou spoluinvestorů v souladu se změnou sazby DPH


 1. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, starostu města a Mgr. Petra Karáska, místostarostu

podpisem výše uvedených dodatků, tj. dodatku ke smlouvě o dílo na výstavbu obytného souboru Horní Proseč (ev.č. 375-2001-OR/OIV) a dodatku ke smlouvě o společném postupu investorů při výstavbě obytného souboru Horní Proseč (ev.č. 374-2001-OR/OIV)


XVIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o podnětu k pořízení XVIII. změny územního plánu města Jablonec nad Nisou a v souladu se zněním § 31, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů


 1. schvaluje

pořízení podbodů č.1, 3, 4, 5, 6, 7a, 8, 9, 10 výše citované změny,


 1. neschvaluje

pořízení podbodů č. 2, 7b výše citované změny.XIX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo odbornou dopravně urbanistickou zprávu o zatížení a vhodnosti umístění dopravního terminálu v areálu dnešních garáží ČSAD a.s. v Pražské ul. a


bere na vědomí

tento materiál.


XX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o vydání obecně závazné vyhlášky č. 6/2004


vydává

obecně závaznou vyhlášku 6/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol ve znění dle bodu II. důvodové zprávy


XXI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o konání valné hromady ČSAD a.s., FK Jablonec 97 a.s., SČE a.s. a


 1. bere ji na vědomí


 1. deleguje

dle § 84, odst. 2, písm. g zák. č. 128/2000 Sb.

 1. na valnou hromadu ČSAD a. s. konanou dne 24.6.2004 v Tanvaldě Mgr. Pavla Dymokurského, vedoucího právního oddělení.

 2. na valnou hromadu společnosti FK Jablonec 97 a.s. konanou dne 21.6.2004 Ing. Radovana Loudu, místostarostu.


 1. Delegované osoby jsou pověřeny výkonem akcionářských práv dle důvodové zprávy.


XXII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o změnách ve složení výborů ZM a


 1. odvolává

z výboru na zlepšení úrovně bydlení

Ing. Luisu Kremerovou


 1. volí

do výboru na zlepšení úrovně bydlení

Ing. Renatu Vítovou


XXIII.

Zastupitelstvo města projednalo předložený materiál o odměňování neuvolněných zastupitelů města Jablonce nad Nisou a


 1. schvaluje

výši odměn a „Zásady odměňování“ podle varianty C důvodové zprávy.


 1. ukládá

Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi města

do rozpočtových změn zařadit posílení rozpočtu kapitoly vnitřních věcí o částku 40 tis. Kč


XXIV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a


schvaluje

termíny konání zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou a návrh plánu práce ZM na II. pololetí r. 2004.


XXV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů a


 1. bere na vědomí

 1. dopis pana Ladislava Nováka, Na Vršku 3855/10 Jablonec nad Nisou

 2. dopis paní Lenky Pečenkové, K Černé Studnici 26 Jablonec nad Nisou

 3. dopis pana Ivana Rapany, Vysoká 31, Jablonec nad Nisou


 1. neschvaluje

prominutí poplatku z prodlení ve výši 21.295,80 Kč pro Ladislava Nováka, nar. 23.3.1952, Na Vršku 3855/10, Jablonec nad Nisou.


 1. nepromíjí

panu Ivanu Rapanovi, nar. 3.11.1950, bytem Vysoká 31, Jablonec nad Nisou, a paní Ivaně Rapanové, nar. 29.4.1968, bytem Desná II/530, poplatek z prodlení ve výši 72.648 Kč za včas neuhrazené nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu č. 2 o velikosti 1+1 s příslušenstvím v domě č. 3474/21 v ulici Březová v Jablonci nad Nisou.


XXVI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy


bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 15. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 20. května 2004


XXVII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento


bere na vědomí.


Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Marie Vocelová
předsedkyně návrhové komise

Vytvořeno 13.8.2004 9:10:53 | přečteno 3171x | Petr Vitvar