Zápis 15.04.2004

Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 15. dubna 2004 od 9:00 hodin.

Přítomno: 26 členů Zastupitelstva města

Omluveni: Dr. Ing. Jaromír Drábek, Karel Kolář, PaedDr. František Vízek

Neomluveni: Ing. František Pešek

Zapsala: Zdeňka Krausová

Ověřovatelé: Taťjana Nováková, MUDr. Alexandra Jörgová

Jednání 14. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil Mgr. Jiří Rudolf, místarosta města, v 9.10 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomno 17 členů ZM.

Dále konstatoval, že zápis z 13. zasedání ZM byl ověřovateli podepsán bez připomínek.

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni paní Taťjana Nováková a MUDr. Alexandra Jörgová.

(17 - 0 - 0)

Mgr. Rudolf upozornil, že bod č. 12) „Převedení činností z Technických služeb Města Jablonce nad Nisou, příspěvkové organizace na Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.“ bude projednáván v 10,30 hod., bod č. 14) „Studie širšího centra“ v 11,00 hod. a bod č. 20) „Novelizace územní energetické koncepce města“ bude projednáván v 11,30 hod., protože jsou přizváni hosté.

Dále bylo hlasováno o programu jednání. Program byl schválen jednohlasně(17 - 0 - 0)1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4) a) Zpráva starosty města

b) Zpráva místostarostů

5) Převody objektů

6) Prodej pozemků

7) Bezúplatný převod pozemků z Pozemkového fondu ČR na Město Jablonec nad Nisou

8) Výkup nemovitostí

9) Prodej bytů

10) Finanční plnění smluv o prodeji a nájmu

11) Rozpočtové změny

12) Převedení činností z Technických služeb Města Jablonce nad Nisou, příspěvkové organizace na Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

13) Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu Města pro rok 2004

14) Studie širšího centra

15) Fond na zlepšení úrovně bydlení - půjčky 2004

16) Rozdělení státní podpory a příspěvku z rozpočtu Města v rámci Programu regenerace městské památkové zóny

17) Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou se mění a doplňuje OZV číslo 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“

18) Schválení podnětu na pořízení XVII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

19) Obytný soubor Horní Proseč - řešení komunikací a parkovišť

20) Novelizace „Územní energetické koncepce města“

21) Spolkový dům pro neziskové organizace z oblasti sociální a zdravotní

22) Dopisy občanů

23) INTERPELACE

a) Informativní zpráva o vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

b) Nové interpelace

24) Kontrola splnění usnesení

25) Diskuse

a) Zveřejňování informací na internetu - Stanovisko č. 2/2004 Úřadu pro ochranu osobních údajů

b) Návrh na změnu usnesení ZM č. XVII. ze dne 29. 1. 2004 - „Zřízení zástavního práva Městem Jablonec nad Nisou ve věci státem dotované bytové výstavby“ (Zlatý Jelen)

26) Schválení návrhu usnesení

27) Závěr

(Přišel p. Poborský a Mgr. Žur - přítomno 19 členů ZM)

Poté členové Zastupitelstva města zvolili návrhovou komisi v tomto složení:

Předseda:

Mgr. Petr Tulpa

Členové:

MUDr. Jan Brandejský

Jaroslava Diringerová

Aleš Cholenský

Petr Poborský4b) Zpráva místostarostů

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta, Mgr. Petr Karásek, místostarosta, Ing. Radovan Louda, místostarosta

Mgr. Rudolf doplnil, že navštívil Hospic v Litoměřicích a příští týden navštíví PhDr. Grohová nově otvíraný Hospic v Mladé Boleslavi.

Mgr. Karásek neměl k předložené písemné zprávě žádné doplnění.

Ing. Louda uvedl, že v této chvíli je plán oprav komunikací téměř hotový. Začíná se opravovat pěší zóna v centru města.

Pan Vostřák se zeptal, zda je známo, kdo a kdy dříve opravoval konkrétní komunikaci, aby nestávalo, že opravy bude provádět stejná firma, která předtím neodvedla kvalitní práci.

(Přišel p. Berounský - přítomno 20 členů ZM)

Ing. Louda řekl, že komunikace, které se nyní opravují nebyly v poslední době opravovány. Tyto opravy prováděly firmy, které v této době pravděpodobně již neexistují.

Ing. Schäfer požádal o informaci o Městských lázních.

Ing. Louda uvedl, že lázně byly z velké části vyklizeny již dříve a budova byla zakonzervována. V této době je budova vyvěšena k prodeji i k pronájmu. Při poslední prohlídce bylo zjištěno, že tam jsou ještě nějaké drobnosti, proto bylo doporučeno, aby se vše douklidilo.

Mgr. Karásek doplnil, že zájem o koupi objektu Městských lázní projevila firma JTR a.s., ale samozřejmě zvažuje veškeré okolnosti.

5) Převody objektů

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič neměl k předloženým písemným materiálům žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

6) Prodej pozemků

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič, jako předkladatel, stáhl z programu jednání bod A.17), protože nebyla zaplacena kauce. Dále z programu jednání stáhl bod B.5), protože smlouva již byla uzavřena a zaplacena.

MUDr. Jörgová se zeptala, jak je možné, že se v bodě A.1) prodává část pozemku, který patřil jednomu ze zájemců. Řekla, že z morálního hlediska to není zcela správné.

Bc. Frič vysvětlil, že koupí dané části pozemku bude umožněn přístup k rodinnému domu.

Ing. Louda doplnil, že Mgr. Strnad danou část pozemku nikdy nevlastnil. Celá záležitost byla projednávána ve výboru pro hospodaření s majetkem města za účasti právníků.

Pan Vostřák požádal o vysvětlení nejasného bodu D.

Mgr. Rudolf podal, po telefonické dohodě s RNDr. Čeřovským, protinávrh, aby RNDr. Čeřovský předložil na příštím zasedání ZM kompletní majetkoprávní rozbor této kauzy.

Pan Vostřák navrhl, aby byl bod D. stažen z programu dnešního jednání a předložen na příštím zasedání ZM

Bc. Frič, jako předkladatel, s návrhem pana Vostřáka souhlasil a bod D. stáhl z programu dnešního jednání.

7) Bezúplatný převod pozemků z Pozemkového fondu ČR na Město Jablonec nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Bc. Frič neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

8) Výkup nemovitostí

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič neměl k předloženému písemnému matriálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

9) Prodej bytů

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič, jako předkladatel, stáhl z dnešního jednání bod A.1) a bod A.3), protože nebyla zaplacena kauce.

MUDr. Brandejský se zeptal, z jakého důvodu jsou dané body staženy z programu jednání, když jsou další zájemci o koupi. Pokud první zájemce odstoupí, tak je možné učinit nabídku dalšímu zájemci v pořadí.

Bc. Frič vysvětlil, že výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil prodej bytové jednotky paní Šedivé, která měla do začátku jednání ZM složit kauci. Protože tato kauce složena nebyla, proto je bod z programu jednání stažen a bude předložen na příštím jednání ZM.

10) Finanční plnění smluv o prodeji a nájmu

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

11) Rozpočtové změny

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda okomentoval předložený písemný materiál.

Mgr. Tulpa se zeptal, jaká je situace v poskytnutí příspěvku Azylovému domu Naděje. Podotkl, že jejich aktivita byla bohatá a výsledek je pozitivní.

Ing. Louda uvedl, že na minulém jednání ZM byl Azylovému domu Naděje schválen příspěvek v rámci rozpočtu. V žádném případě nebyl finančním výborem doporučen další příspěvek.

Pan Vostřák podotkl, že k informativní zprávě Azylového domu Naděje není přiloženo žádné vyjádření Města.

Ing. Louda doplnil, že je předložen návrh usnesení, že ZM bere zprávu na vědomí a finanční výbor ji vzal také na vědomí.

Pan Šourek se zeptal, jak probíhá jednání s firmou Swarowski o prodeji názvu stadionu.

Ing. Louda konstatoval, že jednání s firmou Swarowski jsou složitá a pro název stadionu musí hlasovat celé představenstvo společnosti. V této chvíli tomu celé představenstvo není nakloněno.

Bc. Frič doplnil, že jednal s oblastním ředitelem Azylového domu Naděje, panem Vaněčkem, a dohodli se na tom, že na dnešním jednání ZM bude předložena pouze informativní zpráva o činnosti. Pokud nedopadnou přislíbené dotace, tak na červnovém zasedání ZM bude předložen návrh na rozpočtovou změnu, kterou by měl být schválen příspěvek Azylovému domu Naděje v potřebné výši.

(Přišla p. Caklová - přítomno 21 členů ZM)

13) Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu Města pro rok 2004

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Mgr. Rudolf uvedl předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

15) Fond na zlepšení úrovně bydlení - půjčky 2004

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda přednesl úvodní komentář k předloženému písemnému materiálu.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

16) Rozdělení státní podpory a příspěvku z rozpočtu Města v rámci Programu regenerace městské památkové zóny

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga upozornil, že na nástěnce jsou vystaveny objekty, kterých se dané příspěvky týkají.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

17) Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou se mění a doplňuje OZV číslo 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

18) Schválení podnětu na pořízení XVII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga upozornil, že barevná situace je vystavena na nástěnce.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

19) Obytný soubor Horní Proseč - řešení komunikací a parkovišť

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga uvedl, že přehledná situace vystavena na nástěnce.

Mgr. Karásek doplnil úvodní komentář k předloženému písemnému materiálu.

Pan Vostřák řekl, že první studii zpracovávala firma Saul, od které ji převzalo Město. Zeptal se, kdo je za chybu zodpovědný.

RNDr. Varga vysvětlil, že vstupní dokumentaci v 90. letech zpracovala firma Saul a prováděcí dokumentace zpracovávala již liberecká firma Intespro. V průběhu výstavby se ukázalo, že původně navržený počet parkovacích míst je nedostatečný. Na základě připomínek na nedostatek parkovacích míst na sídlištích se tomu v tomto případě může předejít. Větší počet parkovacích míst se vybuduje již při samotné výstavbě, což bude i levnější.

Mgr. Tulpa zkonstatoval, že vícenáklady jsou poměrně nadstandardní a jsou navýšeny účelově. Zeptal se, jak se bude rozvíjet infrastruktura. Zatím nikde není zmínka o hřištích, obchodech apod. Řekl, že, podle jeho názoru, rozvoj infrastruktury bude znamenat další vícenáklady.

RNDr. Varga souhlasil s připomínkou Mgr. Tulpy, že se na tomto sídlišti budují pouze příjezdové komunikace a parkovací místa. Vysvětlil, že obchody nejsou předmětem této výstavby. Jedná se o výstavbu se spoluúčastí státní dotace z Fondu na rozvoj bydlení.

Mgr. Karásek podotkl, že projektant projektuje to, co mu někdo zadá, a tak tomu určitě také bylo. Není si jistý, zda by se vše dalo dohledat. Ale v této chvíli je podstatné, že Město zadává návrh na rozšíření parkovacích míst a tento návrh se jeví jako nejoptimálnější.

Ing. Schäfer uvedl, že má být schválená částka ve výši zhruba 5 mil. Kč, ale nikde v rozpočtu ji nenachází. Zeptal se, jak je řešeno financování.

Pan Šourek řekl, že sídliště bude především pro mladé lidi, kteří se tam potupně stěhují. Položil otázku, zda mají auta opravdu větší cenu než děti. Hřiště by se určitě měla budovat, aby si děti měly kde hrát.

Ing. Louda vysvětlil, že pokud se začnou budovat další parkovací místa, tak musí být dohodnuto se spoluinvestorem, že to je na jejich náklady s tím, že někde v rozpočtu roku 2005 bude určitá částka zahrnuta.

Mgr. Karásek doplnil, že v rozpočtu na rok 2004 je na tuto stavbu vyčleněno 9 mil. Kč a v této chvíli není nutné o rozpočtovou změnu žádat.

RNDr. Varga uvedl, že v rámci této stavby není řešení dětských hřišť nebo dalších sportovišť.

Pan Berounský se zeptal, zda lze zpochybnit humanizaci sídliště a zda je zpracován nějaký návrh konečné podoby sídliště.

RNDr. Varga odpověděl, že je schválená projektová dokumentace, kde je cílový stav podoby sídliště po roce 2005, kdy bude dokončena výstavba všech dvanácti bytových domů včetně příjezdových komunikací, infrastruktury, počtu parkovacích stání. To vše bude realizováno podle schváleného rozpočtu a schválené dotace. Etapa po roce 2005, kdy by mohla být případně budována komerční část, tak ta není finančně zajištěna a není dokumentace pro stavební povolení.

Ing. Louda řekl, že samozřejmě jsou přednější děti než auta. Neznamená to, že by tam někdy nějaké hřiště nemělo být. Podotkl, že byla řešena směna pozemků s Lesy ČR a Tenisový klub na Proseči by měl rozšířit dětský koutek, který tam už je.

12) Převedení činností z Technických služeb Města Jablonce nad Nisou, příspěvkové organizace na Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Přizváni: Boris Pospíšil, zástupce firmy VEDAPO v.o.s., Milan Nožička, ředitel TSMJ, p.o., Ing. Luděk Dvořák, ekonom TSMJ, p.o.

Ing. Louda okomentoval předložený písemný materiál.

(Přišel MUDr. Krsek a MUDr. Jörg - přítomno 23 členů ZM)

Pan Vostřák podotkl, že se dříve TSMJ p.o. staraly o údržbu zeleně ve městě, ale tato činnosti byla předána soukromé firmě. Zeptal, se zda tuto činnost i nadále bude provádět soukromá firma, nebo zda bude vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se budou moci přihlásit i TS Jablonec nad Nisou s.r.o.

Ing. Louda uvedl, že Technické služby, jako organizace založená Městem, mohou, podle zákona, pro Město dělat vše, co po nich bude požadovat, protože pro tyto činnosti byly zřízeny. Ale naopak se mohou klidně přihlásit do výběrového řízení. K problematice údržby zeleně řekl, že zde se bude muset jednat postupně. Technické služby se musí nejdříve na tuto činnost vybavit a předvést, že jsou schopné tuto činnost dělat ve srovnatelné kvalitě a za přijatelné ceny.

MUDr. Brandejský se zeptal, zda rámcovou smlouvu uzavřenou na období 5 až 10 let bude možné, v případě nespokojenosti, v určité části bez problémů vypovědět.

Ing. Louda odpověděl, že ano.

Pan Šourek řekl, že, podle jeho názoru, otázka DPH není ten podstatný problém. Důležitější je spokojenost s činností a zabezpečení rozvoje společnosti. Dále zkonstatoval, že z předloženého harmonogramu není zřejmá konkurenceschopnost. Proto podal doplněk návrhu usnesení, ve kterém by byla konkurenceschopnost podrobněji definována.

Ing. Louda podotkl, že pokud bude přijat dnešní návrh usnesení, tak v červnu t.r. bude ZM předložen další materiál, ve kterém bude vše zapracováno.

Pan Šourek s tím souhlasil.

21) Spolkový dům pro neziskové organizace z oblasti sociální a zdravotní

Předkládá: Mgr. Tomáš Macek, ředitel odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Mgr. Macek vysvětlil, co je „komunitní plán“. Tento plán optimalizuje veškeré činnosti organizací zabývajících se sociálními problémy, a to jak státní, tak neziskové.

(Přišel Ing. Kracík - přítomno 24 členů ZM)

Pan Vostřák nesouhlasil s tím, aby ve Spolkovém domě bylo romské vzdělávací a kulturní centrum a zároveň postižení občané.

Mgr. Tulpa řekl, že, podle jeho názoru, využití školy E. Floriánové pro účely Spolkového domu je správné. Zeptal se, zda větší část bude muset být financována z finančních prostředků Města.

(Přišel RNDr. Čeřovský - přítomno 25 členů ZM)

Mgr. Macek doplnil, že na tento projekt je možné žádat finance z evropských fondů. Předložená struktura Spolkového domu má velkou šanci na získání provozních prostředků, a to i na další období.

Mgr. Rudolf předal řízení dalšího průběhu jednání ZM RNDr. Jiřímu Čeřovskému, starostovi města.

22) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

23) INTERPELACE

a) Informativní zpráva o vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Předkládá: Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosty města

Paní Kodytková uvedla předloženou písemnou zprávu.

Pan Vostřák řekl, že je s odpovědí na svou interpelaci spokojen. Zkonstatoval, že za 1 ml. Kč byla zpracována jenom jakási inventura, se kterou se dále nepokračuje.

Pan Šourek poděkoval panu starostovi za odpověď na jeho interpelaci. Uvedl, že dané otázky jsou diskutovány na jednání klubu podnikatelů a proto by bylo vhodné na některých dříve podaných interpelacích ještě zapracovat.

b) Nové interpelace

RNDr. Čeřovský konstatoval, že obdržel pouze jednu písemnou interpelaci od paní Novákové.

Interpelace paní Novákové

Komu patří objekt koupaliště v Novoveské ulici, eventuelně další záměr. (Dotaz obyvatel Penzionu pro seniory.)

Ing. Louda uvedl, že objekt, pozemky i vodní plocha jsou v majetku Města. Zhruba před pěti lety bylo koupaliště poopraveno, ale s dalšími úpravami se v této chvíli nepočítá.

Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně.

24) Kontrola splnění usnesení

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

JUDr. Nesvadba neměl k předloženému písemnému matriálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

25a) Zveřejňování informací na internetu - Stanovisko č. 2/2004 Úřadu pro ochranu osobních údajů

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

JUDr. Nesvadba okomentoval předložený písemný materiál.

(Přišla Mgr. Paukrtová - přítomno 26 členů ZM)

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

25b) Návrh na změnu usnesení ZM č. XVII. ze dne 29. 1. 2004 - „Zřízení zástavního práva Městem Jablonec nad Nisou ve věci státem dotované bytové výstavby“ (Zlatý Jelen)

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga uvedl předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

25) Diskuse

RNDr. Čeřovský zkonstatoval, že zatím neobdržel žádnou písemnou přihlášku do diskuse.

Pan Šourek podotkl, že stouply ceny za výkup železného šrotu. Proto se zeptal, zda se tímto někdo zabýval v souvislosti s demolicí části areálu Výstaviště, která je z velké části ze železa.

RNDr. Varga uvedl, že zpracovaná projektová dokumentace řeší demolici stávajících objektů, ale neřeší jak budou zhodnoceny nebo kde budou uloženy. Doplnil, že ve středu 21. 4. 2004 proběhne výběrové řízení na dodavatele a tato otázka určitě bude v rámci nabídek řešena. V době přípravy projektové dokumentace nebyla cena za výkup železného šrotu tak aktuální.

Pan Vostřák řekl, že v článku z 2. 4. 2004 bylo uvedeno, že je v Jablonci nad Nisou hlášeno 4265 psů a výše poplatků činí 1,941 tis. Kč. Když si dané údaje přepočítal v závislosti na výši poplatků, tak mu vyšla celková částka 2,079 tis. Kč, což je o 138 tis. Kč. více. Zkonstatoval, že částka 138 tis. Kč není určitě zanedbatelná. Dále se, v souvislosti s výstavbou dětského hřiště, zeptal, zda existuje úřední protokol o likvidaci hřbitova ve Mšeně a zda existuje záznam o převozu ostatků z tohoto hřbitova.

RNDr. Čeřovský odpověděl, že paní Jelínková donese vyhlášku, která řešila likvidaci tohoto hřbitova.

Ing. Louda se podivil nad údaji týkajícími se poplatků za psy. Řekl, že až bude znám přesný počet psů, tak bude možné říci, jaká částka bude vybraná na poplatcích. Souhlasil s tím, že částka 138 tis. Kč není v žádném případě zanedbatelná.

Ing. Schäfer požádal o informaci z jednání se starosty Nové Vsi, Smržovky a Lučan ohledně Jižního obchvatu Jablonce nad Nisou.

RNDr. Čeřovský sdělil, že, podle jeho názoru, dochází v posunu názoru jednotlivých obcí, konkrétně Nové Vsi. Je zpracovaná poslední navrhovaná varianta, kterou budou dále projednávat. Zkonstatoval, že jsou ochotní o tom dále jednat a nalézt takové řešení, které by Jižní obchvat umožnilo zrealizovat.

Mgr. Karásek doplnil, že řešení upravené projektanty vede mimo území obce Nová Ves. Je kryto porostem a terénními útvary a z Nové Vsi bude trasa viditelná jenom ve velmi krátkém úseku, který bude zastíněn stromy.

JUDr. Nesvadba připomněl, že od 1. 5. 2004 bude platit nový zákon o veřejných zakázkách. Sdělil, že zítra, tj. v pátek 16.dubna t.r. od 9,30 hod. se koná odborné školení na toto téma. Doporučil, aby se všichni členové ZM, kteří jsou jmenováni do výběrových komisí, tohoto školení zúčastnili.

4a) Zpráva starosty města

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský doplnil informace k případu prodeje objektu Na Vršku firmě SPOBYT. Tato firma v roce 2003 přeplatila Městu částku ve výši 1 mil. Kč a začátkem letošního roku se zjistilo, že částka, která měla být vrácena na účet této firmy, byla vrácena na zcela jiný účet. S velkou pravděpodobností došlo ke zpronevěření 1 mil. Kč. Po této události se na MěÚ okamžitě změnila Směrnice č. 6 o předkládání smluv k podpisu, bylo vydáno nařízení k tomu, jaké informace musí být pravidelně překládány na poradách vedení,. Dále byl vyhlášen tzv. „generální pardon starosty“, kdy měl každý z pracovníků MěÚ možnost nahlásit podobné případy, tzv. „kostlivce“, protože po týdnu pardonu byla provedena hloubková kontrola. Kontrola byla provedena pracovníky oddělení interního auditu MěÚ a také byla přizvána odborná firma z Prahy. Z provedené kontroly byly předány výsledky včera a žádné negativní zjištění nebylo. Konstatoval, že z předložené zprávy vyplývají další opatření, která budou postupně realizována. Z „generálního pardonu starosty“ vzešly tři případy. Jeden se týká, již několikrát zmiňované otázky, dotací poskytnutých na infrastrukturu pro bytovou výstavbu ul. Blanická na Vrkoslavicích. Další případ je, že Městu nebyla uhrazena částka ve výši 52.341,- Kč za prodej pozemku z roku 1996. V této chvíli tento případ řeší právní oddělení. Dále řekl, že celý případ je v šetření Policie ČR a v této chvíli není známá podrobnější informace. Firma SPOBYT byla informována o tom, že do doby, než bude celý případ uzavřen, Město v žádném případě nebude částku 1 mil. Kč posílat na jejich účet. Firma tento postoj respektuje.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

14) Studie širšího centra

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Přizváni: Ing. Arch. Hron, SAUL s.r.o. Liberec

Mgr. Karásek uvedl předložený písemný materiál.

Zástupci firmy SAUL s.r.o. prezentovali vystavenou urbanistickou studii širšího centra.

Pan Berounský se podivil nad tím, jak se mohla na prosincovém zasedání ZM vybrat konkrétní varianta, když nikdo neměl představu, jak to bude celé vypadat. Podotkl, že za centrum města považuje okolí radnice a proto považoval za nejvhodnější řešení Regiotramu, vést ho Soukennou ulicí. Zeptal se, jakým způsobem je řešen přestupní terminál ve vztahu k železnici. Konstatoval, že mu zde chybí dopravně urbanistická studie. Podal protinávrh, aby Mgr. Karásek předložil dopravně urbanistickou studii konkrétního řešení i přestupní vazby na železnici.

Mgr. Karásek řekl, že určitě většina členů ZM představu měla, nebo mohla mít, pokud by se účastnili pořádaných prezentací.

Zástupce firmy SAUL s.r.o. uvedl, že dopravní řešení centra je vystaveno a je tam zatím zapracována pouze trasa Regiotramu. Podrobnosti, četnost dopravy, zastávky apod. k Regiotramu zatím nejsou zpracované. Konkrétní řešení bude předloženo až po konečném zpracování Regiotramu.

MUDr. Brandejský dal na zváženou, zda je vhodné stavět obytné budovy mezi ul. 5.května a tratí. Řekl, že má zkušenost s tím, že je velice nepříjemné, když tratě hromadné dopravy prochází mezi obytnými domy.

Mgr. Karásek uvedl, že dané plochy jsou takto vyčleněny územním plánem. Byly takto vyčleněny už v situaci, kdy naopak měla být hromadná doprava přivedena na terminál v prostoru autobusového nádraží.

Pan Vostřák řekl, že si váží toho, když někdo přijde s novými myšlenkami, i když vlastně nejsou až tak nové. Již v minulosti byly zpracovány podobné návrhy. Konstatoval, že se mu předložený návrh líbí.

Pan Berounský uvedl, že když už akce Regiotram Nisa, podle jeho názoru, dopadla opravdu špatně, tak samozřejmě vítá tento návrh a má zájem na tom, aby přestupní terminál vypadal dobře. Podotkl, že v návrhu není řešena stávající tramvajová trať. Řekl, že se domnívá, že by tato trať měla být zachována a prodloužena k přestupnímu terminálu.

Mgr. Karásek řekl, že řešení tramvajové tratě je hodně nad rámec toho, co je dnes řešeno.

Mgr. Paukrtová se zeptal, jak vysoké budou odhadované náklady a zda zahrnují výkup areálu ČSAD a.s. a vybudování jiných prostor pro ČSAD a.s. Dále se zeptala, na kdy je předpokládaná realizace projektu.

Mgr. Karásek uvedl, že zařízení budou pravděpodobně přestěhována do areálu v ul. Želivského a financování je otázkou dalšího jednání. Dále řekl, že si není zcela jistý výkupem areálu ČSAD a.s., protože z velké části nové zařízení bude sloužit právě ČSAD a.s. Bylo by určitě vhodnější, kdyby vše bylo v majetku ČSAD a.s. tak, jak je to dnes. Dále konstatoval, že v této fázi zpracování dopravně urbanistické studie je předčasné zpracovávat rozpočtové položky následných projektových dokumentací. Uvedl, že, podle jeho názoru, bude dražší stěhování než vlastní vybudování terminálu. Předpokládaná doba realizace se bude pravděpodobně odvíjet od dohod a smluvních vztahů ČSAD a.s. Představuje si, že půjde o dobu čtyř až pěti let.

Mgr. Tulpa zkonstatoval, že celé urbanistické studii opravdu chybí odborná dopravní expertíza, která by měla obsahovat mimo jiné i přetíženost kruhové křižovatky U Zeleného stromu z pohledu dopravy, ale i chodců.

Mgr. Karásek uvedl, že v textové části studie bude požadavek Mgr. Tulpy určitě obsažen.

Pan Vostřák řekl, že, podle jeho názoru, se tato studie netýká bezprostředně dopravy. Jde především o to, že vymístěním autobusového nádraží do jiného místa se získá další prostor, kde je možné pokračovat ve výstavbě města.

Pan Poborský se zeptal, zda je také plánováno s odstavnými parkovišti u terminálu.

Mgr. Karásek odpověděl, že parkovací místa jsou zakreslena v ul. V Aleji a je možno uvažovat s využitím vnitrobloku mezi ul. Dvorskou a Nisou pro parkovací vícepodlažní objekt.

Ing. Schäfer sdělil, že Regiotram je odložen a je etapizován. Jedna etapa by měla být z Hrádku nad Nisou do Jabloneckých Pasek. Podpořil předložený návrh řešení.

RNDr. Čeřovský podpořil předloženou studii. Následně navrhl ukončit diskusi k tomuto bodu.

Členové ZM schválili návrh RNDr. Čeřovského na ukončení diskuse.

20) Novelizace „Územní energetické koncepce města“

Předkládá: Ing. Vladimír Zemín, ředitel odboru správy majetku

Přizváni: Ing. Jiří Zeman, SEVEn o.p.s. Praha, Luděk Kozdera, bývalý energetik města, Rudolf Sucharda, současný energetik města

Ing. Zemín uvedl předložený písemný materiál.

Pan Šourek se zeptal, jak bude Město ovlivňovat JTR a.s., když jeho prioritou je centralizované zásobování tepelnou energií (CZT). Dále se zeptal, jakým způsobem budou využívány alternativní zdroje - obnovitelné a druhotné zdroje energie.

Pan Kozdera uvedl, že na CZT je závislých 35% obyvatelstva. Pro tento typ výroby tepla je parametrem především největší výroba a prodej, aby byly ceny co nejnižší. Nová koncepce musela být zpracována v souladu s novými zákony a novou energetickou koncepcí státu. Priority jsou určovány především z dostupnosti jednotlivých zdrojů. V žádném případě to neznamená, že zdrojů nemůže být víc.

Ing. Louda doplnil, že záleží na rozhodnutí ZM jaký bude mít Město vliv v JTR a.s. Zatím rozhodlo tak, že svůj podíl ve společnosti prodávat nebude.

Pan Vostřák se zeptal, jaká bude právní vymahatelnost daných norem.

Pan Kozdera uvedl, že původní energetická koncepce byla promítnuta do závazné části územního plánu. Podle nového zákona č. 406/2000n Sb. je energetická koncepce schvalována jako dokument, který je povinen respektovat stavební úřad, tak i územní plán, tzn. nebude součástí územního plánu. Tím by měla být právní vymahatelnost vyšší.

MUDr. Brandejský se zeptal, jak bude pro občany zabezpečeno pořízení kvalitnějších zdrojů energie, když bude zakázáno používání méně kvalitních paliv, např. rašeliny, hnědého uhlí apod.

Pan Kozdera uvedl, že zákaz používání nekvalitních paliv se týká malých zdrojů, tj. kotlů v rodinných domcích apod. Spalování těchto paliv vyžaduje lepší technologii spalování, aby nebylo tolik zatěžováno ovzduší.

Ing. Schäfer navrhl, aby v připravované obecně závazné vyhlášce bylo CZT pouze doporučující a ne závazné.

Ing. Louda řekl, že možnou podporou pro občany mohou být půjčky z Fondu pro rozvoj bydlení. Podotkl, že k této otázce se určitě vrátí pří schvalování obecně závazné vyhlášky.

26) Schválení návrhu usnesení

Mgr. Tulpa, předseda návrhové komise, předložil návrh usnesení členům ZM k odsouhlasení.

Zpráva starosty města
I. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdržel se 1
(nehlasoval 1)

Zpráva místostarostů
II. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdržel se 1
(nehlasoval 1)

Převody objektů
III. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdržel se 1
(nehlasoval 1)

Prodej pozemků
IV. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdržel se 1

Bezúplatný převod pozemků z Pozemkového fondu ČR na Město Jablonec nad Nisou
V. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdrželo se 0
(nehlasoval 1)

Výkup nemovitostí
VI. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdrželo se 0
(nehlasoval 1)

Prodej bytů
VII. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdržel se 1
(nehlasoval 1)

Finanční plnění smluv o prodeji a nájmu
VIII. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdržel se 1
(nehlasoval 1)

Rozpočtové změny
IX. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdrželi se 2

Převedení činností z Technických služeb Města Jablonce nad Nisou, příspěvkové organizace na Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.
X. USNESENÍ pro 20 proti 0 zdrželo se 6

Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu Města pro rok 2004
XI. USNESENÍ pro 23 proti 0 zdrželi se 2
(nehlasoval 1)

Studie širšího centra
XII. USNESENÍ
Protinávrh p. Berounského a Mgr. Tulpy - „ukládá Mgr. Karáskovi ………………“
pro 20 proti 0 zdrželo se 6
Původní NU schváleno jednohlasně

Fond na zlepšení úrovně bydlení - půjčky 2004
XIII. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdržel se 1

Rozdělení státní podpory a příspěvku z rozpočtu Města v rámci Programu regenerace městské památkové zóny
XIV. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdrželi se 2

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou se mění a doplňuje OZV číslo 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“
XV. USNESENÍ pro 22 proti 0 zdrželi se 3
(nehlasoval 1)

Schválení podnětu na pořízení XVII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou
XVI. USNESENÍ pro 23 proti 0 zdrželi se 2
(nehlasoval 1)

Obytný soubor Horní Proseč - řešení komunikací a parkovišť
XVII. USNESENÍ pro 18 proti 0 zdrželo se 8

Novelizace „Územní energetické koncepce města“
XVIII. USNESENÍ pro 22 proti 0 zdrželi se 4

Spolkový dům pro neziskové organizace z oblastí sociální a zdravotní
XIX. USNESENÍ pro 21 proti 0 zdrželo se 5

Dopisy občanů
XX. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdrželi se 2

Informativní zpráva o vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM
XXI. USNESENÍ pro 23 proti 0 zdrželi se 3

Kontrola splnění usnesení
XXII. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdržel se 1

Zveřejňování informací na internetu - Stanovisko č. 2/2004 Úřadu pro ochranu osobních údajů
XXIII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Návrh na změnu usnesení ZM č. XVII. ze dne 29. 1. 2004 - „Zřízení zástavního práva Městem Jablonec nad Nisou ve věci státem dotované bytové výstavby“ (zlatý Jelen)
XXIV. USNESENÍ pro 23 proti 0 zdrželi se 2
(nehlasoval 1)

27) Závěr

RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, ukončil 14. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou v 12,30 hodin.

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

ověřovatelé:
Taťjana Nováková, MUDr. Alexandra Jörgová

V Jablonci nad Nisou, dne 26. dubna 2004

Vytvořeno 6.4.2005 13:55:56 | přečteno 2570x | Petr Vitvar