Usnesení 15.04.2004

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 15. dubna 2004.

I.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a

bere na vědomí

zprávu o činnosti starosty města

II.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů a tyto

bere na vědomí.

III.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodu objektů a


A. schvaluje

prodej objektu Souběžná 22/1834 se st. p. č. 1610 o výměře 162 m2 a p. p. č. 261/5 o výměře 268 m2 vše k. ú. Jablonec nad Nisou panu Luboši Dvorovčíkovi, bytem Lhotka 46, Zlatá Olešnice, okr. Jablonec nad Nisou za kupní cenu 950.000,- Kč s tím, že částku 750.000,- Kč uhradí při podpisu kupní smlouvy a zbývající část ve výši 200.000,- Kč proinvestuje do 2 let do oprav vnějšího pláště objektu. Poté bude tato investice považována za úhradu části kupní ceny.

B. ruší

1) usnesení zastupitelstva města č. III/3 ze 7. zasedání ZM, konaného dne 19.6. 2003, jímž byl schválen prodej objektu Rychnovská 37/3797 včetně st.p.č. 192 o výměře 444 m2 pí. Márii Dunkové, Rychnovská 37, Jablonec n.N. za kupní cenu 550.000,- Kč s tím, že částku 300.000,- Kč uhradí při podpisu kupní smlouvy a zbývající část ve výši 250.000,- Kč proinvestuje do 2 let do oprav celého objektu.

2) usnesení zastupitelstva města č. III/A/6 z 10. zasedání ZM, konaného dne 13. 11. 2003, jímž byl schválen prodej objektu Proseč 194 včetně st.p.č. 787 o výměře 128 m2 za cenu 550.000,- Kč společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., Smetanova 91, Jablonec nad Nisou, IČ 62738542.

3) usnesení č. III/A/5 z 10. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 13. 11. 2003, kterým byl schválen prodej objektu Lidická 22/1555 včetně st.p.č. 1497 o celkové výměře 482 m2 v k.ú. Jablonec n.N., paní Ivě Petráňové, Dalešická 4372, Jablonec nad Nisou, za cenu 5 mil. Kč hotově a 0,- Kč na investici s tím, že do dvou let vybuduje nebytové prostory v přízemí a nový plášť objektu.

C. neschvaluje

vrácení kauce ve výši 27.500,- Kč uhrazenou jako zálohu na kupní cenu za koupi objektu Proseč 194 včetně st.p.č. 787 pro společnost Severočeské komunální služby s. r. o., Smetanova 91, Jablonec nad Nisou, IČ 62738542.

IV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. schvaluje

1) prodej p.p.č. 2198/32 o výměře 2 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem přístupu p. Vilému Janouškovi, bytem Smetanova 56, Jablonec n. N. za cenu 7.500,--Kč/m2, tj. celkem 15.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy a kupní smlouva bude uzavřena až po vybudování opěrné zdi a oplocení pozemku na náklady kupujícího.

2) prodej p.p.č. 2198/31 o výměře 28 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání současného stavu oplocení p. Mgr. Janu Strnadovi, bytem Janáčkova 3, Jablonec n. N. za cenu 245,- Kč/m2, tj. celkem 6860,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3) prodej p.p.č. 312/2 o výměře 252 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady manželům Pavlu a Janě Bártečkovým, bytem Ladova 40, Jablonec n. N. za cenu 250,- Kč/m2, tj. celkem 63.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4) prodej p.p.č. 1581/5 o výměře 683 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady a vypořádání pozemku pod stavbou, manželům Miroslavu a Aleně Pečovým, bytem Trpasličí 12, Jablonec n.N., za cenu 500,- Kč/m2, tj. celkem 341.500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

5) prodej p.p.č. 106 v k.ú. Vrkoslavice panu Marku Hanušovi, bytem Ke Starému buku 251, Jablonec n.N. za cenu 240,- Kč/m2, tj. celkem 11.040,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

6) prodej p.p.č. 246/38 o výměře 44 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady do spolupodílového vlastnictví manželům Danieli a Vladimíře Habětínkovým a manželům Petru a Michaele Havlovým, všichni bytem Květinová 33, Jablonec n.N. za cenu 280,- Kč/m2, tj. celkem 12.320,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

7) prodej p.p.č. 1052/3 o výměře 213 m2 v k.ú. Mšeno n. N. pí. Haně Hulanové, bytem Mozartova 21, Jablonec n. N. za účelem zahrady za cenu 225,- Kč/m2, tj. celkem 47.925,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

8) prodej p.p.č. 696/3 o výměře 95 m2 v k.ú. Mšeno n. N. pí. Liběně Petrlíkové, bytem Vladimírská 1, Jablonec n. N. za účelem zahrady za cenu 225,- Kč/m2, tj. celkem 21.375,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

1) prodej p.p.č. 1712/8 o výměře 981 m2 v k.ú. Jablonec n.N., ing. Dáše Boštičkové, bytem Ječná 504, Liberec za cenu 500,- Kč/m2, tj. celkem 490.500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2) prodej p.p.č. 24 o výměře 79 m2 v k.ú. Proseč n. N. p. Pavlu Plívovi, bytem Letná 90/30, Liberec za účelem zahrady za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 9.480,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3) prodej p.p.č. 844 o výměře 422 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem majetko-právního vypořádání pozemku pod objektem do spolupodílového vlastnictví manželům Vladimíru a Anně Maškovým, bytem Varšavská 947/12, Děčín VI, p. Liboru Maškovi bytem Varšavská 947/12, Děčín VI a p. Vladimíru Maškovi, bytem Kokonínská 873/1, Jablonec n. N. za cenu 250,- Kč/m2, tj. celkem 105.500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4) prodej p.p.č. 318/9 o výměře 283 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem vypořádání pozemku pod stavbou a zázemí p. Luboši Pumrlemu, bytem B. Němcové 44, Jablonec n. N. za cenu 500,- Kč/m2, tj. celkem 141.500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

5) prodej p.p.č. 1849/6 o výměře 169 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem přístupu manželům Janovi a Zdeňce Kvapilovým, bytem SNP 36, Jablonec n. N. za cenu 290,- Kč/m2, tj. celkem 49.010,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

6) prodej p.p.č. 1469/38 o výměře 81 m2, st.p.č. 2059 o výměře 18 m2 a p.p.č. 1418/12 o výměře 10 m2 (celkem 109 m2) vše v k.ú. Jablonec n.N., manželům Josefu a Aleně Vlkovým, bytem Podzimní 47, Jablonec n.N., za cenu ve výši 315,--Kč/m2, tj. celkem 34.335,--Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

7) prodej p.p.č. 1821 o výměře 518 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady do spolupodílového vlastnictví p. Janu Jeriovi, paní Heleně Schmiedové, paní Jitce Toffelové manželům Antonínu a Lence Vargovým a manželům Jiřímu a Lence Vinklářovým, všichni bytem Sokolí 35, Jablonec n. N., za cenu 340,- Kč/m2, tj. celkem 176.120,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

8) prodej p.p.č. 252/9 o výměře 208 m2 v k. ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady a manipulační plochy p. Jiřímu Čádkovi, bytem Pražská 43 a, Jablonec n. N. za cenu 280,- Kč/m2, tj. celkem 58.240,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

9) směnu p.p.č. 790/14 o výměře 400 m2 k.ú. Kokonín ve vlastnictví Města Jablonce n.N. za p.p.č. 982 o výměře 28 m2 k.ú. Kokonín ve vlastnictví manželů Josefa a Hedviky Škodných, bytem Ječná 374, Jablonec n.N. s doplatkem ve výši 13.000,- Kč ve prospěch Města Jablonce n.N. s tím, že cena bude uhrazena při podpisu směnné smlouvy

10) zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes st.p.č. 1309 v k.ú. Jablonec n. N. pro vlastníka st.p.č. 1582 v k.ú. Jablonec n. N.

11) posunutí termínu podpisu návrhu kupní smlouvy a platby za prodej st.p.č. 1002/1 o výměře 848 m2 v k.ú. Jablonec n. N. do 10. 6. 2004.

A. neschvaluje

1) prodej části p.p.č. 973/7 v k.ú. Rýnovice, manželům Filipovi a Tereze Molátovým, bytem Stavbařů 4, Jablonec n. N. za účelem stavby rodinného domu.

2) prodej části p.p.č. 973/7 v k.ú. Rýnovice, manželům Zdeňkovi a Romaně Beránkovým, bytem Selská 6, Jablonec n. N. za účelem přístupu na zahradu na p.p.č. 973/11,12 vše v k.ú. Rýnovice.

3) prodej části p.p.č. 973/7 v k.ú. Rýnovice, manželům Květoslavovi a Dagmaře Patřičným, bytem Selská 4, Jablonec n. N. za účelem přístupu na zahradu na p.p.č. 973/10 v k.ú. Rýnovice

4) snížení ceny za prodej výše uvedeného pozemku na 100,- Kč/m2 a trvá na svém původním doporučení prodeje p.p.č. 448/14 o výměře 99 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady za cenu 330,- Kč/m2, tj. celkem 32.670,- Kč

B. doplňuje

usnesení ze dne 10. 10. 2002 č. IV/A/19 a to tak, že se smlouva o zřízení věcného břemene dle zák. č. 458/2000 Sb. se společností Severočeská energetika, a. s. bude uzavřena k níže uvedeným pozemkům ve vlastnictví města: p.č. 1032, 1036/1, 1046/1, 1046/5, 1089/7, 1090/10, 1090/12, 1133/3, 2389/11, 2389/9, 2391/7, 2545/1, 2563/1 a 2682 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, p.č. 317/3, 319, 448/12, 448/8, 448/9, 483, 518/1, 518/125, 518/143, 518/144, 518/153, 518/155, 518/156, 518/198, 518/204, 518/207, 518/212, 518/214, 518/218, 518/220, 518/221, 518/224, 518/32, 518/33, 518/37, 518/42, 518/78, 518/87, 518/88, 639 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou, p.č. 296/1, 471, 495, 496, 743/2, 752/10 a 799 vše v k.ú. Rýnovice, p.č. 13, 31, 243, 257 v k.ú. Lukášov, přičemž právo odpovídající věcnému břemeni spočívá ve zřízení a provozování zařízení distribuční sítě, v daném případě v rámci umístění stavby Zemního optického kabelu Jablonec n.N. - Liberec a věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úhradu 30 Kč/bm délky liniové trasy

V.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

žádost Města o bezúplatný převod pozemků z Pozemkového fondu ČR dle seznamu, a to v souladu s §5 zákona č. 95/99Sb. o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.

VI.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. schvaluje

1) výkup garáže včetně st.p.č. 221/9 v k.ú. Jablonecké Paseky od vlastníků manželů Petra a Libuše Kremsových, bytem Nová Pasířská 13/4029, Jablonec n.N. za cenu za cenu 150.000,- Kč.

2) bezúplatný převod p.p.č. 1160 o výměře 2383 m2 a st.p.č. 4391 o výměře 126 m2 včetně objektu čp. 3579 ve vlastnictví ČR - Centrum služeb pro silniční dopravu, Letňanská 24, Praha 9

3) záměr úplatného převodu části p.p.č. 332/1 v k.ú. Rýnovice, od ČR - Pozemkový fond, za cenu dle znaleckého posudku

4) záměr bezúplatného převodu objektu Komenského 10 včetně st.p.č. 94/2 o výměře 222 m2 v k.ú. Jablonec n.N. od ČR - Úřadu pro hospodaření s majetkem státu na Město Jablonec nad Nisou

5) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro SČVK a.s., Přítkovická 1689, Teplice v p.p.č. 256, 282, 35 v k.ú. Vrkoslavice za cenu 1.000,- Kč/metr s tím, že věcné břemeno se zřizuje na dobu životnosti vedení technického vybavení. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30ti dnů od vydání kolaudačního rozhodnutí.

6) záměr výkupu a účast na dražbě objektu Lipanská 2112/10 včetně st.p.č. 2069 o výměře 958 m2 a p.p.č. 42/2 o výměře 121m2 v k.ú. Jablonec n.N.

B. pověřuje

Ing. Radovana Loudu, místostarostu

k účasti na dražbě

VII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodu objektů a

A. schvaluje

1) prodej neobsazené bytové jednotky č. 2265/1 v objektu Pražská 46/2265 v Jablonci nad Nisou manželům Josefu a Ludmile Koudelkovým, bytem Budovatelů 19, Jablonec nad Nisou, za kupní cenu 311.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

2) výjimku z Metodiky prodeje bytů, na základě které bude bytová jednotka č. 4278/40 vyjmuta z prodeje obálkovou metodou a bude přidělena manželům Josefu a Věře Bornovým, dosud bytem Ovocný trh 1/1641, Jablonec nad Nisou.

B. neschvaluje

1) prodej obsazené bytové jednotky č. 3214/37 v objektu Na Výšině 15/3214 v Jablonci nad Nisou panu ing. Petru Papouškovi, bytem Budovatelů 8 v Jablonci nad Nisou za kupní cenu 130.000,- Kč.

2) snížení kupní ceny bytové jednotky č. 1245/3 v objektu Lovecká 6/1245 v Jablonci nad Nisou.

3) snížení kupní ceny bytové jednotky č. 3894/02 v objektu Pobřežní 7/3894 v Jablonci nad Nisou.

4) snížení kupní ceny bytové jednotky č. 3895/15 v objektu Pobřežní 9/3895 v Jablonci nad Nisou.

VIII.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. souhlasí

1) s uznáním proinvestované částky do výše 250.000,-Kč společnosti s r.o.Arnice,IČ 43224954, Revoluční 6, Jablonec n.N. a úhradou zbývající části kupní ceny z kupní ceny objektu č.p.592, Revoluční 6, Jablonec nad Nisou ve výši 100.000,-Kč do 30.4.2004.

2) s uznáním proinvestované částky 242.600,-Kč manželům Marcelovi a Janě Khuntovým z kupní ceny objektu č.p.1464, Revoluční 15b, Jablonec nad Nisou

B. schvaluje

prodloužení splatnosti části kupní ceny ve výši 300.000,-Kč za prodej objektu č.p. 125, Vítězslava Nezvala, Jablonec nad Nisou, který byl prodán manželům Liborovi a Zdeňce Petříčkovým, do 30.6.2004.

IX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A. schvaluje

1) změny konsolidačních položek dle vyhlášky 535/2002 Sb. ve schváleném rozpočtu Města Jablonce nad Nisou na rok 2004

2) vklad společníka Města Jablonce nad Nisou mimo základní kapitál do TSJ s.r.o. ve výši 3.300 tis. Kč

3) zařazení přijatých dotací do schváleného rozpočtu Města Jablonce nad Nisou na rok 2004 ve výši 37.793 tis. Kč uvedených v tabulkách na str. 9. - 19. a upravený rozpočet Města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1,180.071 tis. Kč

B. bere na vědomí

informativní zprávu Naděje o iniciativě k získání dalších prostředků z jiných zdrojů než rozpočet města a zprávu o činnosti domu Naděje

X.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A. schvaluje

harmonogram převodu činností a majetku na Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. dle bodu F důvodové zprávy

B. ukládá

Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi města

1) realizaci schváleného harmonogramu

2) předložit na červnovém jednání zastupitelstvu zprávu o postupu

XI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2004 vybraným subjektům z oblasti sociální péče a zdravotnictví, výchovy a vzdělávání, kultury, protidrogové prevence, tělovýchovy a sportu dle návrhů jednotlivých komisí RM, vyjma příspěvku pro TJ LIAZ Jablonec nad Nisou.

XII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A. bere na vědomí

„Studii širšího centra“, současně

B. ukládá

Mgr. Petru Karáskovi, místostarostovi města

1) zapracovat výstupy z této studie do návrhu zadání XV. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou (podbod 2).

2) zpracovat odbornou dopravně urbanistickou zprávu o zatíženosti a vhodnosti umístění dopravního terminálu v areálu dnešních garáží ČSAD a.s. v Pražské ulici s uvedením řešení dopravních poměrů přestupních vazeb a pohybu obyvatelstva

XIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o „Fondu na zlepšení úrovně bydlení - půjčky 2004“ a

A. schvaluje

1) poskytnutí 17 půjček fyzickým a právnickým osobám z Fondu na zlepšení úrovně bydlení města Jablonce nad Nisou a uzavření smluv o půjčce s těmito žadateli:

číslo žádosti

žadatel

dat.nar./ IČO

celkem žádost

tituly půjčky

objekt

1

SVJ Skřivánčí č.p.3068/57

25451502

150 000

01

Skřivánčí 57

2

3H družstvo

25037170

300 000

01,06a

SNP 5

3

Franěk Václav

29.5.1961

100 000

08

E. Floriánové 14

4

Pelda Josef

28.6.1940

150 000

01

Podzimní 52

5

SVJ Dlouhá 64 č.p.1212

25456407

350 000

06b

Dlouhá 64

6

SVB Liberecká 40a42

25472151

150 000

01

Liberecká 40 a 42

7

SVBD Růžová č.p. 2939

25459520

150 000

01

Růžová 2a

9

Ing. Miroslava Tůmová

11.5.1945

400 000

01,06a

28.října 5

11

Jiří a Lenka Pirochovi

28.4.1961

150 000

01

Na Domovině 258, Proseč

12

Mariana Jůnová

30.4.1947

300 000

07a

Raisova 22

13

Josef Krčka

27.5.1950

250 000

07a

Rýnovická 52

14

Běloušek Miroslav

24.4.1959

100 000

01

Pasířská 27a

15

SVB Mšenská 42-44

25432524

150 000

01

Mšenská 42-44

17

Jakoubě Karel

22.1.1959

150 000

01

Skřivánčí 21

18

David Šícha

9.2.1974

150 000

01

Za Plynárnou 7

19

SVB Táboritská 3/3115

25464736

150 000

01

Táboritská 3

22

Ivo Tomeš

13.2.1962

100 000

01

Saskova 18

2) poskytnutí 8 půjček fyzickým a právnickým osobám z Fondu na zlepšení úrovně bydlení města Jablonce nad Nisou a uzavření smluv o půjčce za předpokladu, že doplní tito žadatelé následující náležitosti:

číslo žádosti

žadatel

dat.nar./ IČO

celkem žádost

tituly půjčky

objekt

8

Roman Hýř

13.12.1962

150 000

01

Saskova 7

Podmínka: dodat ohlášení stavebních prací se stanoviskem orgánu památkové péče

10

Luboš Moučka

15.1.1974

150 000

01

Růžová 8

Podmínka: dodat stavební povolení

16

SVBD Pasecká

8.3.2004 k OR

150 000

01

Pasecká 13

Podmínka: dodat výpis z obchodního rejstříku na SVBD Pasecká

20

HB real spol. s r.o.

25014251

750 000

52

Generála Mrázka 698

Podmínka: dodat stavební povolení, aktuální finanční situaci společnosti-obrat

21

SV U Balvanu 4

nezapsáno v OR

150 000

01

U Balvanu 4

Podmínka: dodat výpis z obchodního rejstříku na SV U Balvanu

25

Beránek Zdeněk

24.2.1963

450 000

01,06b

Kokonínská 1

Podmínka: doložit, že lze půjčku poskytnout na 6 bytů, jinak snížit částku z 06b na 06a

26

Černý Adolf

21.2.1942

700 000

08,51

Řetízková 22

Podmínka: dodat nový výpis z katastrálního úřadu a stavební povolení

27

Yvonna Kroupová

4.12.1952

400 000

01,52,54

Sokolí 43

Podmínka: dodat stavební povolení dle OZV- tituly 52,54 jinak snížit částku (bude provedeno stavebním úřadem při stavebním povolení), a zajistit 2. ručitele

B. neschvaluje

poskytnutí půjček z Fondu na zlepšení úrovně bydlení pro rok 2004 - žádost č. 23/2004 společnosti S.M.TRADE s.r.o. na 1 900 000,-- Kč, zástupce p. Michal Savruk a žádost č. 24/2004 manželé Jiří a Eva Polákovi na 115 000,-- Kč.

XIV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o rozdělení státní podpory z Programu regenerace MPZ a příspěvku z rozpočtu města

s c h v a l u j e

1) rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPZ na rekonstrukci objektu sokolovny ve výši 610 tis. Kč a na rekonstrukci objektu Soukenná 15 ve výši 300 tis. Kč,

2) rozdělení příspěvku z rozpočtu města na dorovnání státní podpory na rekonstrukci objektu sokolovny ve výši 500 tis. Kč a na rekonstrukci objektu Soukenná 15 ve výši 300 tis. Kč,

3) rozdělení příspěvků z rozpočtu města dle předložené zprávy na objekty v majetku církví v celkové výši 925 tis. Kč,

4) rozdělení příspěvků z rozpočtu města dle předložené zprávy na objekty v majetku fyzických a právnických osob v celkové výši 275 tis. Kč.

XV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

vydává

ve smyslu § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2004, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“.

XVI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o podnětu k pořízení XVII. změny územního plánu města Jablonec nad Nisou a v souladu se zněním § 31, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

schvaluje

pořízení podbodů č. 1, 2 výše citované změny.

XVII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o rozšíření počtu parkovacích míst a navýšení nákladů na výstavbu obytného souboru Horní Proseč, který je stavěn z prostředků Města Jablonce n/N (dále jen Města) a Bytového družstva Horní Proseč (dále jen Družstva) a

A. schvaluje

1) záměr rozšíření počtu parkovacích míst ze stávajícího počtu 199 na 284 , a to podle situace předložené zhotovitelem výstavby obytného souboru Horní Proseč. V souvislosti s rozšířením počtu parkovacích míst dojde k navýšení ceny za dílo o 10.352.282,- Kč, přičemž 5.420.530,- Kč bude uhrazeno Městem a 4.931.752,- Kč bude uhrazena Družstvem.

Skutečné navýšení investičního podílu Města je o částku 3.936.223,- Kč (5.420.530,- Kč mínus 1.484.307,- Kč).

Podle smlouvy o dílo má Město za výstavbu technické infrastruktury (tzn. za objekty SO 03, SO 04, SO 05) uhradit částku 17.789.777,- Kč. Tato částka se snižuje o 1.484.307,- Kč za nerealizovaný plynovod na částku 16.305.470,- Kč.

Vlivem navýšení o 5.420.530,- Kč bude celkový podíl Města na výstavbě technické infrastruktury (tzn. objektů SO 03, SO 04 a SO 05) pro OS Horní Proseč tedy činit 21.726.000,- Kč.

2) navýšení ceny díla o částku 4.929.178,- Kč za vícepráce na výstavbě technické infrastruktury pro OS Horní Proseč (tzn. za objekty SO 03, SO 04 a SO 05) vyvolané stavbou nájemních bytových domů.

Náklady za vícepráce na výstavbě technické infrastruktury vyvolané stavbou nájemních bytových domů uhradí v plné výši Družstvo.

3) navýšení ceny díla za výstavbu nájemních bytových domů OS Horní Proseč o 6.275.520,- Kč.

Toto navýšení tvoří vícepráce ve výši 8.087.520,- Kč hrazené v plné výši Družstvem, ponížené o 1.812.000,- Kč za nerealizovaný výkup pozemků Družstvem.

Celkový podíl Družstva na výstavbě 12 nájemních bytových domů (tzn. objekty SO 01, SO 02) pro OS Horní Proseč činit 179.906.520,- Kč.

4) navýšení ceny realizační projektové dokumentace o částku 399.000,- Kč hrazenou Družstvem. Celkem tedy Družstvo zaplatí za projektovou dokumentaci částku 1.764.000,- Kč.

B. ukládá

Mgr. Petru Karáskovi, místostarostovi města

připravit dodatek ke smlouvě o dílo ev.č.375-2001-OR/OIV a dodatek ke smlouvě o společném postupu investorů ev.č.374-2001-OR/OIV. Těmito dodatky dojde v souladu s usnesením k navýšení ceny za dílo a ke změně způsobu financování díla, respektive ke změně investičního podílu Města a Družstva na výstavbě obytného souboru Horní Proseč. Přílohou dodatku ke smlouvě o dílo bude kompletní rozpočet aktualizovaný v souladu s usnesením.

C. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, starostu města a Mgr. Petra Karáska, místostarostu

podpisem výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo ev.č.375-2001-OR/OIV a dodatku ke smlouvě o společném postupu investorů ev.č.374-2001-OR/OIV.

D. bere na vědomí,

že dne 31.3.2004 byl uzavřen č.1 ke smlouvě o společném postupu investorů ev.č. 374-2001-OR/OIV a dodatek č.4 ke smlouvě o dílo ev.č.375-2001-OR/OIV. Uzavřením těchto dodatků došlo k úpravě výše investičního podílu Města a Družstva, a to na základě usnesení Zastupitelstva města č.XVI. ze dne 29.1.2004 (budoucí převod bytů zvláštního určení do výlučného vlastnictví Města) a na základě skutečné výše poskytnuté dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ČR.

XVIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A. schvaluje

novelu územní energetické koncepce včetně priorit uvedených na str. 3 důvodové zprávy

B. ukládá

Mgr. Petru Karáskovi, místostarostovi města

zapracovat výsledky novely ÚEK do OZV k uskutečnění územní energetické koncepce a provést změnu OZV o závazných částech územního plánu města

C. doporučuje

Radě města Jablonce nad Nisou

vydat Nařízení O zákazu spalování některých druhů paliv pro malé zdroje

XIX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Spolkovém domě pro neziskové organizace z oblasti sociální a zdravotní a

A. schvaluje

záměr realizovat projekt "Místo pro život"

B. ukládá

Mgr. Jiřímu Rudolfovi, místostarostovi města

zajistit přípravu a realizaci projektu "Místo pro život" v termínech uvedených v důvodové zprávě

XX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A. bere na vědomí

1) dopisy p. Ivana Rapana, Vysoká 31, Jablonec nad Nisou a p. Ivany Rapanové, Desná II č.p. 230, okr. Jablonec n.N.

2) dopis p. Miroslavy Šimkové, Jizerská 4, Jablonec nad Nisou

3) dopis p. Pavlíny Prokopové, Prosečská 204, Jablonec nad Nisou

4) dopis p. Vratislava Koťátka, Kratonohy 150, okres Hradec Králové

5) dopis p. Jiřího Šimka, Plynární 4, Jablonec nad Nisou

B. promíjí

panu Ivanu Rapanovi, nar. 3.11.1950, bytem Vysoká 31, Jablonec nad Nisou, a paní Ivaně Rapanové, nar. 29.4.1968, bytem Desná II/530, z celkové částky 217.886,- Kč část poplatku z prodlení ve výši 145.238,- Kč dle důvodové zprávy na straně 3-4 za včas neuhrazené nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu č. 2 o velikosti 1+1 s příslušenstvím v domě č. 3474/21 v ulici Březová v Jablonci nad Nisou.

C. schvaluje

dohodu o uznání dluhu pro Pavlínu Prokopovou, nar. 31.7.1976, trvalým pobytem Prosečská 204, 468 04 Proseč n.N. na částku 179.321 Kč s pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 500 Kč počínaje dubnem 2004 do zaplacení s tím, že nebude-li zaplacena jediná měsíční splátka, stane se splatným celý zbývající dluh a dohoda zaniká

D. nepromíjí

panu Vratislavu Koťátkovi, Kratonohy 150, okr. Hradec Králové dluh ve výši 134.847,- Kč

XXI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

1) odpověď na interpelaci pana Vostřáka podanou na 12. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. ledna 2004

2) informativní zprávu o vyřízení interpelací z 13. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 4. března 2004

XXII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

XXIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou bylo seznámeno se Stanoviskem ÚOOÚ č. 2/2004 a

žádá

poslance Parlamentu ČR zvolené v našem volebním obvodu o pomoc při změně současného právního stavu upravujícího zveřejňování informací o činnosti orgánů obcí na internetu

XXIV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o návrhu na změnu usnesení ZM č. XVII z 29.1.2004 o zřízení zástavních práv ke spoluvlastnickým podílům Města Jablonec nad Nisou a Stavebního bytového družstva NISA (spoluinvestoři výstavby) na výstavbu 96 malometrážních bytů rekonstrukcí objektu č.p.3676 na stavební parcele 672/1 v k.ú.Mšeno nad Nisou

A. ruší

Usnesení ZM č. XVII z 29. 1. 2004

B. schvaluje

1) Uzavření smlouvy o úvěru mezi Stavebním bytovým družstvem NISA, družstvo a Českou spořitelnou a.s., jejímž předmětem bude přijetí hypotečního úvěru ve výši 15 400 000,- Kč družstvem SBD NISA s tím, že uvedený úvěr bude použit družstvem SBD NISA na úhradu ceny díla rekonstrukce bytového objektu č.p. 3676 na st.p.č.672/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou, město Jablonec nad Nisou, prováděného ve sdružení s městem Jablonec nad Nisou, s dobou splatnosti 20 let, vše v souladu se smlouvou o sdružení Zn.: 01/Pl-461/00/Ar.,ev.č. MěÚ 611-2001-OR/OIV

2) Zajištění tohoto hypotečního úvěru zřízením

a) zástavního práva ke spoluvlastnickému podílu Města Jablonce nad Nisou ve prospěch České spořitelny a.s., na bytovém domě č.p.3676, na bytových jednotkách č.3676/1 až 3676/24 a č. 3676/26 až 3676/97, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu. Objekt se nachází na st.p.č. 672/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou, město Jablonec nad Nisou a je zapsán na LV č.8080 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou.

b) zástavního práva ke spoluvlastnickému podílu Stavebního bytového družstva NISA, družstvo ve prospěch České spořitelny a.s., na bytovém domě č.p.3676, na bytových jednotkách č.3676/1 až 3676/24 a č. 3676/26 až 3676/97, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu. Objekt se nachází na st.p.č. 672/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou, město Jablonec nad Nisou a je zapsán na LV č.8080 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou.

C. pověřuje

RNDr. Jiří Čeřovského, starostu města

podpisem příslušných smluvních dokumentů (zástavní smlouvy ke spoluvlastnickým podílům na bytových jednotkách).

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Mgr. Petr Tulpa
předseda návrhové komise

Vytvořeno 19.10.2004 12:11:52 | přečteno 4191x | Petr Vitvar