Zápis 11.11.2004

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 11. listopadu 2004 od 9.00 hodin.

Přítomno: 24 členů Zastupitelstva města

Omluveni: MUDr. Marcel Krsek, Mgr. Paukrtová Soňa, Nikos Sianos, Mgr. Petr Tulpa

Neomluveni: Ing. František Pešek

Zapsala: Pavlína Halbichová

Ověřovatelé: PaedDr. František Vízek, Petr Poborský


Jednání 19. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, v 9,07 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomno 18 členů ZM.

Dále konstatoval, že zápis z 18. zasedání ZM byl ověřovateli podepsán bez připomínek.

(Přišel pan Šourek - přítomno 19 členů ZM)

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni PaedDr. František Vízek a panPetr Poborský.
(18 - 0 - 0)
(nehlasoval 1)

(Přišla paní Caklová - přítomno 20 členů ZM)

Dále bylo hlasováno o programu jednání, ve kterém došlo ke škrtnutí bodu č. 21 Volba přísedícího Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, a dále starosta města upozornil na zařazení bodu 29 a) Obecně závazná vyhláška č. 9/2004, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/1998 do bodu diskuse. Poté byl program schválen takto :

(20 - 0 - 0)

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Schválení návrhové komise
  a) Zpráva starosty města
  b) Zpráva místostarostů
 4. Převody objektů
 5. Prodej pozemků
 6. Prodej bytů
 7. Výkupy nemovitostí a liniová věcná břemena
 8. Finanční plnění smluv o prodeji
 9. Plnění rozpočtu za III. čtvrtletí roku 2004
 10. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za měsíce leden - září roku 2004
 11. Rozpočtové změny IV.
 12. Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2004
 13. Změna právní formy Městské správy kin
 14. Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.
 15. Centrum městské části Rýnovice
 16. Rozšíření sportovního areálu pro mládež Mšeno Jablonec nad Nisou
 17. Schválení VIII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou
 18. Schválení podnětu XX. změny územního plánu města Jablonce nad Nisou
 19. Účelové dotace poskytnuté z rozpočtu odboru rozvoje
 20. Volba přísedícího Okresního soudu v Jablonci nad Nisou
 21. Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací
 22. Dohoda o přátelství a spolupráci s okresem Jelenia Góra (Polsko)
 23. Změny ve složení výborů ZM
 24. Přiznání odměn členům komisí RM, členům výborů ZM a přehled o schůzové činnosti komisí, výborů a jednáních RM a ZM
 25. Dopisy občanů
 26. INTERPELACE
  a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM
  b) Nové interpelace
 27. Kontrola splnění usnesení
 28. Diskuse
 29. Schválení návrhu usnesení
 30. Závěr

Poté členové Zastupitelstva města zvolili návrhovou komisi v tomto složení:

Předseda: Mgr. Jiří Rudolf

Členové: Ing. Karel Dlouhý, Dr. Ing. Jaromír Drábek, Mgr. Vlasta Veverková, Pavel Šourek

(20 - 0 - 0 )

4a) Zpráva starosty města

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předložené písemné zprávě o své činnosti žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

(Přišel pan Berounský - přítomno 21 členů ZM)

4b) Zpráva místostarostů

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta, Mgr. Petr Karásek, místostarosta, Ing. Radovan Louda, místostarosta

Mgr. Rudolf pouze doplnil, že se dne 5.11. zúčastnil v Görlitz konference Dovolená na kolech v regionu NISA, kde byli zástupci německé, polské i naší strany a jednalo se o velice podnětnou událost.

Ing. Louda uvedl, že investiční dotace na rekonstrukci areálu Střelnice byla podepsána ve výši 7,1 mil. Kč.

Mgr. Karásek uvedl, že nemá žádné doplnění k předloženému písemnému materiálu.

K tomuto bodu neproběhal žádná diskuse.

5) Převody objektů

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič pouze upozornil na chybně uvedenou částku v návrhu usnesení v bodě 1 a 2 na str. 2, kde místo 750.000,- Kč má být správně uvedeno 700.000,- Kč. Žádné další doplnění k předloženému písemnému materiálu neměl.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

6) Prodej pozemků

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič upozornil na chybu v návrhu usnesení, kde na str. 3 v prvním odstavci je uvedeno datum do 30. 12. 2007 a správně má být do 30. 7. 2007.

(Přišla MUDr. Jörgová - přítomno 22 členů MZ)

Pan Šourek podrobně shrnul fakta týkající se bodu 6 odst. C) o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní pro manžele Šourkovy a podotkl, že pokud nebyl účastníkem stavebního řízení, tak mu v tomto případě nebylo umožněno ochránit výsledky své práce a hodnot v nich vložených. Podotkl, že citace smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 2 z roku 2002 je v přímém rozporu s tím, co se dnes děje, protože ze strany města nebylo oficiálně o záboru pozemků nic oznámeno a ještě dnes se neví, kolik metrů pozemků to bude a kolik bude nových věcných břemen. Díky této anabázi již odstoupil partner fy ARCON a tím vznikla firmě nemalá škoda, jejíž uhrazení bude firma na Městu požadovat. Dále uvedl, že stížnosti na tento stav podal kontrolnímu oddělení a tajemníkovi MěÚ.

Pan Vostřák se dotázal, zda p.p.č. 1 uvedená v bodě A 11) zprávy je majetkem města.

Mgr. Svoboda odpověděl, že zmíněný pozemek je v majetku Města.

Pan Vostřák se dále dotázal, zda existuje písemný důkaz o tom, že bylo za pozemek opravdu zaplaceno tak, jak je uvedeno ve zprávě.

Mgr. Svoboda podrobně vysvětlil celý případ týkající se spol. Hotel Zlatý lev s.r.o. a děkanství Římsko-katolické církve a doplnil, že zaplacení zmíněné částky potvrdil pan děkan.

Pan Vostřák chtěl vědět, kdo je vlastníkem uvedených pozemků v bodě A 12).

Mgr. Svoboda uvedl, že vlastníkem p.p.č. 162 a 163 je město a p.p.č. 161 jsou manželé Novotní.

RNDr. Čeřovský doplnil pouze technickou poznámku ohledně případu pana Šourka a citoval § 7 odst. 13 jednacího řádu ohledně střetu zájmu zastupitele. Upozornil na to hlavně s ohledem na pozdější hlasování.

Ing. Louda uvedl, že v případě kauzy pana Šourka by musel být zpracován podrobný materiál a rozdán všem zastupitelům, aby si utvořili vlastní úsudek, protože jednostranné vyjádření je vždy nedostačující.

7) Prodej bytů

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič neměl k uvedenému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

8) Výkup nemovitostí a liniová věcná břemena

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

9) Finanční plnění smluv o prodeji

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

10) Plnění rozpočtu za III. čtvrtletí roku 2004

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda stručně okomentoval předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

11) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za měsíce leden - září 2004

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda uvedl, že peníze Města jsou u obou správců zhodnocovány v úrovni zhruba 3,5 % ročního vyjádření a stručně okomentoval předložený písemný materiál. Závěrem uvedl, že Město od začátku roku vydělalo zhruba 1 mil. Kč.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

12) Rozpočtové změny IV.

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda k bodu C) předloženého materiálu uvedl, že pravděpodobně se nebude muset čerpat uvedená částka a kdyby náhodou byla částka potřebná, bylo by to řešeno čerpáním kontokorentu. Dále uvedl k bodu A), že se radikálně změnil systém výplat nemocenských a dávek v průběhu letošní sezóny a to ovlivnilo, že nemocenská výrazně poklesla v prvních třech dnech a zaměstnanci to většinou řeší formou dovolených. A to všechno mělo vliv na to, že jsme v objemu finančních prostředků nedokázali vygenerovat větší sumu peněz tak, jak tomu bylo v minulých letech, která pak byla použita na mzdy. Druhá velká položka přesunu prostředků se týká TS Jablonec nad Nisou, spol. s r.o. převodu jejich činností z TSMJ p.o. na spol. s r.o. a jejich následné fakturace vůči Městu. Třetí přesun se týká navýšení fin. prostředků z příjmů dividend od JTR do rezerv města. Pokud nebudou potřeba, budou dále převedeny do rozpočtu Města v příštím roce. Závěrem uvedl, že rozpočtový výbor projednal předložený materiál a doporučuje ZM jej schválit.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

13) Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2004

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Mgr. Rudolf uvedl, že jde v podstatě jenom o rezervy z jednotlivých komisí a o poskytnutí pozastaveného fin. příspěvku pro TJ LIAZ, která měla vůči městu finanční závazky a ty již byly vyrovnány.

Dr. Ing. Drábek se dotázal, kolik finančních prostředků z částky 50 tis. Kč je předpokládáno na údržbu areálu Srnčího dolu a kolik na činnost klubu. Doporučil předkladateli, aby to tam bylo uvedeno.

Mgr. Rudolf dodal, že při jednání s TJ bylo předloženo proinvestování částky 65 tis. Kč pouze za tento rok a uvedl, že bylo jednáno o celé řadě těchto aspektů. Otázka Srnčího dolu je velice složitá záležitost a areál je v majetku TJ LIAZ. Jednání i nadále trvají.

14) Změna právní formy Městské správy kin

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Mgr. Rudolf neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

15) Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda neměl k předloženému materiálu žádné doplnění.

Ing. Kracík se pouze dotázal, jaký je důvod pro vydání ŽL k poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob.

Ing. Louda odpověděl, že je to nutné pro provozování veřejných WC.

16) Centrum městské části Rýnovice

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Mgr. Karásek pouze objasnil předložený písemný materiál, který se týkal hlavně pozemků autoopravny a autobazaru v centru Rýnovic a jejich případné směny za pozemky ve vlastnictví města v lokalitě vhodnější pro provozování podnikatelské činnosti. Uvolněné pozemky budou použity na výstavbu doplňkové občanské vybavenosti Rýnovic - potraviny, drogerie, papír, služby a veřejná zeleň.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

17) Rozšíření sportovního areálu pro mládež Mšeno Jablonec nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

(Odešel pan Berounský - přítomno 21 členů ZM)

RNDr. Varga stručně seznámil zastupitele s předloženým písemným materiálem a upozornil, že se jedná o areál mezi základní školou v Mozartově ulici a bývalým Hotelem Zlatý Jelen.

Pan Vostřák uvedl, že chce, aby se nejprve řádně dokončila 1. část z poskytnutých prostředků a teprve pak se realizovala část druhá.

RNDr. Varga dodal, že už v letošním roce došlo k postupnému dokončování první etapy a teprve pak by v případě získané dotace došlo k realizaci rozšíření areálu.

MUDr. Brandejský vysvětlil, že dotace bude čistě účelová pouze na nové hřiště.

RNDr. Varga dodal, že město ve své žádosti o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uvedlo parametry pouze na dvě nová hřiště a rozšíření toho stávajícího hřiště na parametry standardního hřiště. Pokud to bude takto uznané, tak to bude na toto použito.

(Přišel Mgr. Žur - přítomno 22 členů ZM)

Mgr. Karásek pouze doplnil, že pozemek byl převzat ve stavu divoké skládky od manželů Havelkových před několika lety a postupně se prostor uvedl do stavu, které nebudí žádné pohoršení. Bez státní dotace je možno dokončit tuto plochu do stavu terénních úprav, ale se státní dotací je možno dovést úpravy do podoby kvalitního hřiště např. i s umělým zavlažováním. Pokud tedy nebude státní dotace, nedojde k dalšímu rozšiřování a pouze se dokončí započaté úpravy stávajícího hřiště.

Pan Vostřák dále upozornil, že dojde k rozsáhlému kácení zeleně a orgán ochrany přírody a krajiny může nařídit kompenzaci výsadby zeleně. A to, jak tam bude provedena zeleň, je čistě v kompenzaci tohoto úřadu a tento úřad je za to zodpovědný.

Pan Šourek pouze upřesnil poznámku pana Mgr. Karáska o skládce manželů Havelkových a to, že skládku zavinilo město a to na soukromém pozemku manželů Havelkových.

Mgr. Karásek dodal, že skládka tam vznikla někdy v období let 70. a 80. a v té době určitě nebyl pozemek ve vlastnictví manželů. Možná jim poté byl vrácen, a to ve stavu po výstavbě sídliště Mšeno. Dnes je toto již jedno. Pak ještě reagoval na zmíněnou výsadbu stromů a uvedl, že toto místo je protkáno vysokotlakým potrubím a sázet stromy do ochranného pásma vysokotlakých plynovodů nelze. Byly vysazeny nové vzrostlé stromy (smrky) mezi budoucí nové hřiště a obytnou zástavbu v oblasti mezi garážemi a školou a představa je taková, že v budoucnu bude stromořadím oddělena cyklostezka od hřiště s respektováním toho ochranného pásma plynovodu.

Pan Vostřák uvedl několik poznatků k založení zmíněné skládky při první etapě výstavby sídliště Mšeno. Město na tom žádnou vinu nemá, výstavbu prováděl stát a to bez ohledu na majetky lidí.

18) Schválení VIII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga pouze dodal, že na nástěnkách před zasedací síní jsou jednotlivé lokality vymezeny.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

19) Schválení podnětu na pořízení XX. změny územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

20) Účelové dotace poskytnuté z rozpočtu odboru rozvoje

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Zuzana Bencová, vedoucí oddělení přípravy projektů

RNDr. Varga pouze doplnil, že se jedná o finanční prostředky z odboru rozvoje a nejedná se o žádné navýšení výdajů v rámci kapitoly rozvoje.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

22) Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

23) Dohoda o přátelství a spolupráci s okresem Jelenia Góra (Polsko)

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl ani k tomuto bodu žádné další doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné další připomínky ani dotazy.

(Přišel pan Pelta - přítomno 23 členů)

24) Změny ve složení výborů ZM

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

25) Přiznání odměn členům komisí RM, členům výborů ZM a přehled o schůzové činnosti komisí, výborů a jednáních RM a ZM.

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

26) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl žádné další doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné další dotazy ani připomínky.

27) INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Předkládá: Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosty

Paní Kodytková neměla k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Paní Nováková uvedla, že její interpelace, kterou předložila není odpovězena dobře. Má pocit, že ji není odpovězeno na to, na co se ptá. V podané interpelaci se neptala, proč byla zrušena zubní pohotovost, ale ptala se, zda se bude město zabývat zrušením pohotovosti. V současné době si přečetla z denního tisku vyjádření pana Mgr. Rudolfa, že Město v této věci jednalo a problém je tedy někde jinde, než v tom, že by město pohotovost nechtělo.

Mgr. Rudolf doplnil, že město toto jednání začalo už v únoru roku 2004 a nečekali jsme tedy až na stížnosti občanů, ale neprodleně jsme jednali se všemi zástupci lékařských komor, se stomatologickou komorou, s komorou praktických lékařů, ale výsledky nejsou bohužel pro nás uspokojivé.

Pan Šourek uvedl, že co se týká interpelace, kterou dával na předchozím ZM k investicím U Staré lípy, tak by očekával, že když se pro letošní rok nic nezměnilo, tak pro příští rok by měl být nějaký časový harmonogram. Požaduje tedy termíny, jakým způsobem se to za příští rok zvládne, aby to bylo provedeno.

Mgr. Karásek odpověděl, že není pravda, že se letos nic neudělalo. Musíme si však uvědomit, že akce může být zahájena až po schválení rozpočtu na příslušný rok. Tzn. začátkem února příštího roku. A ukazuje se, že některé akce v období od začátku února do konce stavební sezóny, pokud nejsou územně připraveny z hlediska stavební dokumentace atd. se může stát, že se koncem roku vše nestihne. Taková je realita a nebude jiná ani v letech příštích.

Pan Šourek dodal, že chce pouze vědět, zda v příštím roce dojde k naplnění prací v celém rozsahu tak, jak byly schváleny.

RNDr. Čeřovský dodal, že pokud to tak schválí zastupitelstvo svým usnesením koncem roku, tak to tak bude. V návrhu rozpočtu se to každopádně objeví.

b) Nové interpelace

Interpelace paní Novákové

Kdy budou ukončeny stavební práce na ubytovně pro rodiny s dětmi v ulici Za Plynárnou 13? Počítá se s finančními prostředky v rozpočtu na rok 2005 na dokončení této ubytovny?

Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně.

(přišel MUDr. Jörg - přítomno 24 členů ZM)

28) Kontrola splnění usnesení

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

JUDr. Nesvadba neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu nebyly žádné další připomínky ani dotazy.

29) Diskuse

MUDr. Jörgová podala písemnou přihlášku do diskuse:

1) Příprava projektů

Je možno zařadit do rozpočtu na rok 2005 finance na regeneraci parků , či připravit žádost o dotaci na parkovou úpravu?

MUDr. Jörgová dodala, že se nikde nedočetla o přípravě financí na regeneraci parků a na oddělení životního prostředí ji bylo sděleno, že se žádné finance nepřipravují, tak by se to mělo někde objevit buď formou žádosti o dotaci nebo s tím počítat do rozpočtu.

2) Koncepce soc. politiky

Kdy bude předložena koncepce sociální politiky?

Mgr. Rudolf uvedl, že koncepce je zpracována, připomínkována a včera byla projednána na humanitní komisi. Tento materiál bude předložen zastupitelstvu ke schválení na prosincovém zastupitelstvu.

3) Co je lesopark v Kokoníně?

Mgr. Karásek odpověděl, že se jedná o prostor v zalomení ulice Na Svahu. Jedná se o pozemek, který je navržen do směny lesů s Lesy ČR a je potřeba s tím pozemkem do budoucnosti nějak pracovat. Buď údržbou nebo částečnou změnou územního plánu na výstavbu obytných domů. Je to zatím ve stádiu místních šetření a úvah a zatím není jasné, co s tím pozemkem bude.

MUDr. Jörgová se znovu vrátila ke zmíněným parkům.

Mgr. Karásek dodal, že pokud jde o parky, tak na běžnou údržbu zeleně se každoročně v rozpočtu objevuje částka převyšující 6 - 7 mil. Kč. V současné době je rozpočet v první fázi čtení a odbor životního prostředí navrhuje, aby rozpočet obsahoval 600 a 700 tis. Kč na vybudování praku pod Rehavitalem podle zpracované projektové dokumentace a aby nad rámec běžné údržby byly podniknuty kroky ke zlepšení vzhledu parku v Mánesově ulici.

MUDr. Jörgová dodala, že právě myslela na to, aby došlo k nějakému harmonogramu jako je to u komunikací, a aby se každý rok nějaký park zrekonstruoval.

Pan Vostřák doporučil každému, aby se na lesopark v Kokoníně šel podívat. Kdysi byl nádherný, byl tam i pomník z I. svět. války a nyní je zdevastovaný. Jsou tam i prameny, které by bylo třeba znovu obnovit. Takže ta rekonstrukce je nutná. Dále uvedl, že se předběžně chystá úprava pomníku Ludvíka Jána, která je ve Vrkoslavicích vedle školy. A upozornil, na rozbitou laminátovou skluzavku v Tyršově parku, kterou je potřeba spravit. Je to nebezpečné pro děti, které se zde klouzají, je tam díra v místě, kam dávají ruce. Na zimu se stejně sundává, tak by se to mělo spravit. Je to tam již 4 měsíce.

29a) Obecně závazná vyhláška č. 9/2004, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/1998 o rozsahu, způsobu a lhůtách provádění zimní údržby na místních komunikacích na území města ze dne 12.11.1998

Předkládá: Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

RNDr. Čeřovský upozornil zastupitele na dodatečně předložený materiál a na hlasování o návrhu usnesení. Dále uvedl, že město obdrželo pozvánku na konání valné hromady SČE a z důvodu, že město vlastní pouze jednu akcii, nebude se nikdo této valné hromady účastnit. Pouze seznámil zastupitele s obdržením pozvánky.

K tomuto bodu nebyla žádná diskuse.

MUDr. Jörgová se písemně dotázala, jakým způsobem monitoruje městská policie vznik černých skládek.

Bc. Rakouš odpověděl, že městská policie v tomto postupuje naprosto standardně; pokud objeví černou skládku nebo je jim nahlášena občany a jim se podaří z ní vytáhnout nějaké usvědčující materiály k zahájení přestupkového řízení, je to řešeno přímo Městskou policií, nebo předáno na oddělení životního prostředí k dořešení. Městská policie má přesný přehled o tom, kolik se za letošní rok řešilo černých skládek. Je možno tento materiál dodat.

MUDr. Jörgová se ještě zeptala, zda-li máme možnost v naší lokalitě ovlivnit cenu vodného a stočného s ohledem na avizované zdražování, či nikoliv.

RNDr. Čeřovský uvedl, že jsme napojeni na Severočeskou vodárenskou, ale cenu vody my přímo ovlivnit nemůžeme, ta je daná a je jednotná pro všechny, kteří jsou na vodovody a kanalizaci napojeni. Podle stanov rozhoduje o ceně vody představenstvo společnosti.

MUDr. Jörgová se ještě zeptala, zda bude město přistupovat kladně k žádostem o výstavbu studní a jestli bude případně urychlovat jejich vyřízení.

RNDr. Čeřovský dodal, že to není v kompetenci samosprávy a rozhodují o tom vodohospodáři, na které by měl tento dotaz být adresován. Je to výkon státní správy a jedná se o stavbu jako každou jinou i s vydáním stavebního povolení.

Paní Diringerová upozornila na špatné parkování v ostré zatáčce u hřbitova, kde špatně projíždí autobus, kterému překáží zaparkovaná auta. Městská policie by to měla pohlídat. Dále připomenula havárii způsobenou řidičem v ulici Nemocniční v zatáčce do ulice Hřbitovní. Zda-li to již bylo zabezpečeno. A v poslední řadě upozornila na špatný stav schodů ze sídliště, kudy chodí spousta dětí. Někdo by se tam měl přijít podívat a zajistit opravu.

Bc. Rakouš uvedl, že o otázce ohledně hřbitova už vědí a řešili to i s dopravním úřadem. Je tam problém v tom, že se jedná o křižovatku tvaru „T“. Policie může řešit pouze špatně zaparkované auta přímo v zatáčce nebo auta zaparkovaná naproti. Bude místní šetření s dopravně silničním úřadem a bude zhodnocena situace, jaké vhodné dopravní značení by tam bylo dobré umístit. K dotazu ohledně Nemocniční ulice uvedl, že vše potřebné zjistí a dá osobně vědět paní Diringerová.

Ing. Zemín odpověděl na dotaz týkající se schodiště. Uvedl, že byl řešen přístup ke schodům formou chodníku a schodiště bude řešeno nyní.

Mgr. Karásek se vrátil k problematice studní. Dodal, že vybudovat studnu v Jablonci nad Nisou je problematické a to z několika důvodů. Za prvé je zde problém s dostatkem vody pro použití rodin. Bylo - li by v jedné oblasti více studen, nemohlo by to stačit pro běžné používání, nemluvě o kvalitě vody. Je mu známo, že v těchto geologických podmínkách není ani jeden zdroj, který by vyhovoval ve všech podmínkách normě na pitnou vodu. Proto je zde centrální zdroj Souš a Bedřichov, na které jsou napojeny i vodárny, kde je možno ty parametry, které nevyhovují, přirozeně upravit. A co se týká ceny, tak SVS, jako jiné vodárny, uplatňují princip solidarity a ne všude jsou ty podmínky pro zásobování pitné vody tak příznivé, jako v Jablonci nad Nisou. Pak z nákladů v jiných oblastech dochází k zprůměrňování ceny vody a platí v celé dané oblasti.

30) Schválení návrhu usnesení

Mgr. Rudolf, předseda návrhové komise, předložil návrh usnesení členům ZM k odsouhlasení.

(Odešel MUDr. I. Jörg - přítomno 23 členů ZM)

Zpráva starosty města

I. USNESENÍ pro 22 proti 0 zdrželo se 0
(nehlasoval 1)

Zpráva místostarostů
II. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Převody objektů
III. USNESENÍ pro 22 proti 0 zdrželo se 1

Prodej pozemků
IV. USNESENÍ

Bod A), B) a D) pro 21 proti 0 zdrželo se 1
(nehlasoval 1)

(Přišel MUDr. I. Jörg - přítomno 24 členů ZM)

Hlasování o doplňku bodu C)
(„2. ukládá Ing. Radovanu Loudovi předložit …“) pro 12 proti 0 zdrželo se 11
(nehlasoval 1)

Původní NU bod C) pro 16 proti 0 zdrželo se 7
(nehlasoval 1)

Prodej bytů
V. USNESENÍ pro 22 proti 0 zdrželo se 0
(nehlasoval 2)

Výkup nemovitostí a liniová věcná břemena
VI. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Finanční plnění smluv o prodeji
VII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Plnění rozpočtu za III. čtvrtletí roku 2004
VIII. USNESENÍ pro 23 proti 0 zdrželo se 1

Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za měsíce leden - září roku 2004
IX. USNESENÍ pro 23 proti 0 zdrželo se 1

Rozpočtové změny IV.
X. USNESENÍ pro 22 proti 0 zdrželo se 2

Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2004
XI. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Změna právní formy Městské správy kin
XII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o.
XIII. USNESENÍ pro 21 proti 0 zdrželo se 2
(nehlasoval 1)

Centrum městské části Rýnovice
XIV. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Rozšíření sportovního areálu pro mládež Mšeno Jablonec nad Nisou
XV. USNESENÍ pro 23 proti 0 zdrželo se 0
(nehlasoval 1)

Schválení VIII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou
XVI. USNESENÍ pro 23 proti 0 zdrželo se 1

Schválení podnětu XX. změny územního plánu města Jablonce nad Nisou
XVII. USNESENÍ pro 23 proti 0 zdrželo se 1

Účelové dotace poskytnuté z rozpočtu odboru rozvoje
XVIII. USNESENÍ pro 23 proti 0 zdrželo se 0
(nehlasoval 1)

Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešení
XIX. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Dohoda o přátelství a spolupráci s okresem Jelenia Góra (Polsko)
XX. USNESENÍ pro 23 proti 0 zdrželo se 0
(nehlasoval 1)

Změny ve složení výborů ZM
XXI. USNESENÍ pro 21 proti 0 zdrželo se 3

Přiznání odměn členům komisí RM, členům výborů ZM a přehled o schůzové činnosti komisí, výborů a jednáních RM a ZM
XXII. USNESENÍ pro 21 proti 0 zdrželo se 3

Dopisy občanů
XXIII. USNESENÍ

paní Giňová bod A) i B) pro 19 proti 0 zdrželo se 5

paní Ludvíková bod A) „bere na vědomí…“ pro 23 proti 0 zdrželo se 1

paní Ludvíková bod B) VARIANTA I. nepromíjí pro 11 proti 2 zdrželo se 11

paní Ludvíková bod B) VARIANTA II. promíjí pro 8 proti 4 zdrželo se 12

po dohodovacím řízení hlasováno o pův. NU
bod B) VARIANTA I. nepromíjí pro 19 proti 0 zdrželo se 5

Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM
XXIV. USNESENÍ pro 22 proti 0 zdrželo se 2

Kontrola splnění usnesení
XXV. USNESENÍ pro 22 proti 0 zdrželo se 2

Obecně závazná vyhláška č. 9/2004, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/1998 o rozsahu, způsobu a lhůtách provádění zimní údržby na místních komunikacích na území města ze dne 12.11.1998
XXVI. USNESENÍ schváleno jednohlasně

31) Závěr

RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, ukončil 19. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou v 10,55 hod.

Mgr. Petr Karásek
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

ověřovatelé :

PaedDr. František Vízek
Petr Poborský

V Jablonci nad Nisou dne 16. listopadu 2004

Vytvořeno 25.11.2004 14:26:57 | přečteno 2782x | Petr Vitvar