Usnesení 11.11.2004

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 11. listopadu 2004.

I.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a

bere ji na vědomí

II.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů a tyto

bere na vědomí.

III.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodu objektů a

schvaluje
 1. prodej objektu č. p. 701 Podhorská 70, včetně st.p.č. 465/2 a p.p.č. 1426/4, k.ú. Jablonec nad Nisou společnosti CB OKNA, s.r.o., se sídlem Liberec VII, Horní Růžodol, Příční ul. čp. 279, IČ 252 87 940, za kupní cenu 2,5 mil. Kč s tím, že při podpisu kupní smlouvy bude uhrazena částka 1,8 mil. Kč a částka ve výši 700.000,- Kč bude proinvestována do oprav vnějšího pláště objektu do dvou let ode dne podpisu kupní smlouvy. Poté bude tato investice považována za úhradu této části kupní ceny.

 2. Jako podmínku prodeje vystavení směnky znějící na směnečnou sumu 700.000,- Kč s tím, že výstavcem bude společnost CB OKNA, s.r.o., se sídlem Liberec VII, Horní Růžodol, Příční ul. čp. 279, IČ 252 87 940 a směnka bude splatná v den splatnosti zbývající části kupní ceny ve výši 700.000,- Kč.

 3. Směnu nemovitostí z majetku Města Jablonec nad Nisou, a to nebytové jednotky č. 3393/25 v objektu č. p. 3393 v Budovatelů 4 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2744/32653 na společných částech domu a stavební parcele č. 4420, a dále nebytové jednotky č. 3394/25 v objektu č. p. 3394 v Budovatelů 6 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4245/32653 na společných částech domu a stavební parcele č. 4420, vše v obci a k. ú. Jablonec nad Nisou v celkové hodnotě 4.998.500,- Kč za nemovitosti v majetku společnosti Horák Electronic, s. r. o., sídlo Jablonec nad Nisou, Sadová 8/945, IČ 61539643, a to objekt č. p. 193 v ulici 5. května 2 v Jablonci nad Nisou se stavební parcelou č. 565/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou a za nemovitosti v majetku p. Jindřicha Horáka, bytem Sadová 8/945 v Jablonci nad Nisou, a to p. p. č. 2248/1 a 2248/2, k. ú. Jablonec nad Nisou, s tím, že společnost Horák Electronic, s. r. o. doplatí Městu Jablonec nad Nisou 1 mil. Kč. Pokud společnost Horák Electronic, s. r. o. proinvestuje uvedenou částku 1 mil. Kč do 2 let od podpisu směnné smlouvy do oprav vnějšího pláště budovy, zejména do výměny výkladců a oprav fasády, bude tato investice považována za úhradu této částky.
  Novým vlastníkem nemovitostí, směňovaných z majetku Města Jablonec nad Nisou, se stane společnost Horák Electronic, s. r. o., sídlo Jablonec nad Nisou, Sadová 8/945, IČ 61539643.
  Jako podmínku uvedené směny schvaluje současně vystavení směnky znějící na směnečnou sumu 1.000.000,- Kč s tím, že výstavcem bude společnost Horák Electronic, s. r. o., sídlo Jablonec nad Nisou, Sadová 8/945, IČ 61539643 a směnka bude splatná v den splatnosti zbývající části kupní ceny ve výši 1.000.000,- Kč.

IV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji pozemků a

A) schvaluje
 1. prodej st.p.č. 3728 o výměře 22 m2 v k.ú. Jablonec n. N. p. Miroslavu Dostálovi, bytem Sadová 5, Jablonec n. N. za účelem majetko-právního vypořádání pozemku pod garáží za cenu 50,- Kč/m2, tj. celkem 1.100,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 2. prodej p.p.č. 86/4 o výměře 8 m2 v k.ú. Proseč n. N. společnosti Nisaform, s.r.o., IČ 62742612, se sídlem U Šamotky 1172, Liberec 30 za účelem majetko-právního vypořádání pozemku pod halou za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 960,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 3. prodej st.p.č. 6178 o výměře 205 m2 v k.ú. Jablonec n. N. Severočeské plynárenské, a.s., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem za účelem majetko-právního vypořádání pozemku pod regulační stanicí plynu. za cenu 340,- Kč/m2, tj. celkem 69.700,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 4. prodej p.p.č. 1034/3 o výměře 84 m2 v k.ú. Mšeno n. N. p. Radku Polákovi, bytem Čelakovského 9, Jablonec n. N. za účelem majetko-právního vypořádání stávajícího oplocení za cenu 225,- Kč/m2, tj. celkem 18.900,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 5. prodej p.p.č. 1808/26 o výměře 164 m2 v k.ú. Jablonec n. N. p. Miroslavu Hnídkovi, bytem Knoflíková 8a, Jablonec n. N. za účelem přístavby za cenu 240,- Kč/m2, tj. celkem 39.360,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 6. prodej p.p.č. 1409/1 o výměře 1938 m2 v k.ú. Proseč n. N. manželům Vladimírovi a Jiřině Šebestovým, bytem Pod Kapličkou 4617, Jablonec n. N. za účelem stavby rodinného domu za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 775.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 7. prodej p.p.č. 7/1 o výměře 69 m2 a p.p.č. 5/3 o výměře 18 m2 v k.ú. Kokonín pí. Janě Šimkové, bytem Bohušovická 542/3, Praha 9 - Prosek za účelem zahrady za cenu 110,- Kč/m2, tj. celkem 9.570,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 8. prodej p.p.č. 2214/3 o výměře 393 m2 v k.ú. Jablonec n. N. ing. Jiřímu Petrtýlovi, bytem Dlouhá 70, Jablonec n. N. za účelem přístavby za cenu 280,- Kč/m2, tj. celkem 110.040,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 9. prodej p.p.č. 874/2 o výměře 212 m2 a p.p.č. 875/1 o výměře 112 m2 (výměra celkem 324 m2) v k.ú. Rýnovice za účelem přístupu manželům MUDr. Luďkovi a MUDr. Věře Hroudovým, bytem Stavbařů 3330/1, 46601 Jablonec nad Nisou za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 32.400,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 10. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej st.p.č. 64/1 o výměře 343 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem stavby polyfunkčního objektu s panem Michalem Kurillou, bytem Maršovice 122, Jablonec n. N. za cenu ve výši 1.000,--Kč/m2, tj. celkem 343.000,--Kč s tím, že územní rozhodnutí bude vydáno do 28.2.2005, stavební povolení bude vydáno nejpozději do 31. 7. 2005 a kolaudační rozhodnutí na objekt na st.p.č. 64/1 nabude právní moci nejpozději do 31.7. 2007. Do doby kolaudace bude uzavřena nájemní smlouva s tím, že po dobu rekonstrukce objektu Jungmannova 7 bude výše nájemného stanovena ve výši 35,- Kč/m2/rok nejdéle však do 31. 7. 2005 a po dobu prokazatelné výstavby nového objektu na st.p.č. 64/1 ve výši 1,--Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby kolaudace, nejdéle však do 31. 7. 2007 s tím, že v případě nedodržení výše uvedených termínů a podmínek (tj. rekonstrukce objektu Jungmannova 7 a výstavba polyfunkčního objektu na st.p.č. 64/1) bude p. Kurillovi zpětně dopočítáno nájemné ve výši 307,50 Kč/m2/rok.

 11. bezplatný převod p.p.č. 1 o výměře 217 m2 v k.ú. Jablonec n. N. společnosti Hotel Zlatý lev, spol. s r.o., IČ 25472461, se sídlem Kostelní 19/1, Jablonec n. N.

 12. uzavření dohody o narovnání o vydržení věcného břemene práva chůze a jízdy přes p.p.č. 163 a vydržení věcného břemene práva chůze přes p.p.č. 162 pro vlastníka st.p.č. 161 (tj. manželé Novotní)vše v k.ú. Rýnovice

B) neschvaluje

prodej p.p.č. 1720/17 o výměře 300 m2 v k.ú. Jablonec n. N. p. Janu Kubíkovi, bytem Jižní 4148, Jablonec n. N.

C) bere na vědomí

zprávu kontrolního výboru s tím, že případ manželů Hany a Pavla Šourkových bude předložen Zastupitelstvu města k rozhodnutí po dostavbě kruhové křižovatky a novém zaměření předmětných pozemků

D) mění
 1. usnesení č. IV/A/15 ze dne 4. 9. 2003 a to tak, že schvaluje zřízení věcného břemene - práva čerpání vody z vodního zdroje (studny) přes p.p.č. 573 v k.ú. Proseč n. N. pro vlastníka p.p.č. 575/1 (manželé Záhorovi) v k.ú. Proseč n. N. za jednorázovou úhradu 100,- Kč s tím, že v ostatních bodech se usnesení nemění.

 2. usnesení č. IV/A/4 ze dne 20. 5. 2004 a to tak, že schvaluje prodej části p.p.č. 2790 dílu „a“ o výměře 22 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vybudování přístavby manželům Janovi Šikolovi a ing. Lence Šikolové, bytem Stavbařů 6, Jablonec n. N., za cenu 1.235,- Kč/m2, tj. celkem 27.170,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

V.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

schvaluje
 1. Směnu nemovitosti z majetku Města Jablonec nad Nisou, a to bytové jednotky č. 3395/6 v objektu č. p. 3395 v Budovatelů 8 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 606/30612 na společných částech domu a stavební parcele č. 4417/1, vše v obci a k. ú. Jablonec nad Nisou
  za nemovitost v majetku pana Jiřího Netušila, a to bytovou jednotku č.126/05 v objektu č. p. 126 v Pražské ulici 134 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 977/5059 na společných částech domu a stavební parcele č. 1105, vše v obci Jablonec nad Nisou a k. ú. Vrkoslavice, bez finančního doplatku a s podmínkou výmazu zástavního práva k této bytové jednotce.

 2. Prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům v objektech:

Pobřežní 7/3894, Pobřežní 9/ 3895

byt č.

příjmení, jméno

rok narození

kupní cena

3894/01

Arnošt Procházka

1961

130.122,- Kč

Šárka Procházková

1969

3894/02

Vlasta Havránková

1959

102.348,- Kč

3894/03

Luděk Reif

1947

133.958,- Kč

3894/04

Yvona Poulová

1954

104.499,- Kč

3894/05

Vladimír Vele

1951

134.324,- Kč

Hana Velová

1958

3894/06

Alois Šrom

1944

104.139,- Kč

Eva Šromová

1947

3894/07

Marie Vrabcová

1948

134.127,- Kč

3894/08

David Vedral

1976

104.454,- Kč

Markéta Vedralová

1982

3894/09

Luděk Homola

1948

134.127,- Kč

Jaroslava Homolová

1952

3894/10

Miloslava Honzejková

1948

103.322,- Kč

3894/11

Veronika Pospíšilová

1952

133.724,- Kč

3894/12

Vlasta Stružská

1930

103.922,- Kč

3894/13

Miloš Kandus

1945

133.379,- Kč

Jana Kandusová

1949

3894/14

Pavel Heinl

1976

105.042,- Kč

Monika Heinlová

1974

3894/15

Jiří Řehoř

1970

133.227,- Kč

Lenka Řehořová

1972

3894/16

Jan Uhliar

1933

104.048,- Kč

3895/01

Lubomír Hanslian

1950

101.609,- Kč

3895/02

Miroslav Vild

1947

131.007,- Kč

Irena Vildová

1951

3895/03

Ota Dufek

1944

103.769,- Kč

3895/04

Harry Rämisch

1966

133.353,- Kč

3895/05

Luděk Pytloun

1973

103.883,- Kč

3895/06

Vladimír Poláček

1945

133.190,- Kč

Marie Poláčková

1948

3895/07

Jaroslav Růžička

1943

103.833,- Kč

Žofia Vašková

1943

3895/08

Milan Stojánek

1978

133.190,- Kč

Martina Stojánková

1978

3895/09

František Petřík

1947

104.382,- Kč

Gabriela Petříková

1949

3895/10

Petr Balásek

1947

133.088,- Kč

Svatava Balásková

1955

3895/11

Radek Palan

1970

103.482,- Kč

Václava Palanová

1973

3895/13

Jiří Bursa

1966

104.699,- Kč

Marcela Bursová

1966

3895/14

Václava Bartošová

1959

133.340,- Kč

3895/15

Olga Karlasová

1946

104.652,- Kč

3895/16

Roman Korecký

1973

132.722,- Kč

Radoslava Korecká

1976Liberecká 47/3716

byt č.

příjmení, jméno

rok narození

kupní cena

3716/12

Vladimír Ferkl

1965

89.804,- KčVI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o výkupech nemovitostí a liniových věcných břemenech

schvaluje
 1. výkup části p.p.č. 596, geometrickým plánem nově označené jako díl „b“ o výměře 46m2 v k.ú. Proseč n.N. od Pavla Latislava, bytem Sokolí 32, Miroslava Latislava, bytem Josefa Hory 11, Jaroslava Latislava, bytem Na Úbočí 27, Jablonec n.N. za cenu 250,- Kč/m2

 2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k p.p.č. 759 v k.ú. Rýnovice se společností ALFASPED LOGISTIK s.r.o., Podhorská 93a, Jablonec n.N., IČ: 254 107 92 s tím, že jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví na částku 100,- Kč/m.

 3. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví České
  republiky, ke kterým má právo hospodaření státní podnik Lesy ČR.

Věcné břemeno bude uzavřeno k:

 1. pozemku p.č. 662/4 k.ú.Proseč n/N (oddělený z p.p.č. 662 geometrickým plánem č. 634-523/2004) a pozemku p.č. 656/7 k.ú.Proseč n/N (oddělený z p.p.č. 656/1 geometrickým plánem č.634-523/2004)
  - na těchto pozemcích je uložena část inženýrských sítí souvisejících s vodojemem Proseč; smlouvou o zřízení věcného břemene bude ošetřeno jejich uložení na pozemcích České republiky, včetně možnosti jejich údržby a opravy

 2. k části pozemku p.č. 1770/1 k.ú.Proseč n/N (oddělený z p.p.č. 1770
  geometrickým plánem č.529-515/2001) a k částem pozemků p.č. 606/1 a p.č. 732/1 k.ú.Rýnovice

- na těchto pozemcích se nachází přístupová panelová cesta k vodojemu Proseč; smlouvou o zřízení věcného břemene bude ošetřena možnost příjezdu k vodojemu za účelem jeho provozování, údržby a opravy.

Celková plocha věcného břemene je 1670 m2. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 25 Kč/m2 věcného břemene + 19% DPH, tzn. za jednorázovou úplatu v celkové výši 49.682,50 Kč vč.DPH.

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, starostu města

podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene k výše uvedeným pozemkům.

VII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o finančním plnění smluv o prodeji a

schvaluje

uznání proinvestovaní částky ve výši 217.800,- Kč panu Mgr.Zdeňkovi Šmídovi z kupní ceny objektu č.p.2403, 28.Října 21, Jablonec nad Nisou, dle kupní smlouvy

VIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o finančním plnění smluv o prodeji a

schvaluje

plnění rozpočtu Města jablonce nad Nisou za III. čtvrtletí roku 2004.

IX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o správě portfolia cenných papírů za měsíce leden - září roku 2004 a

bere ji na vědomí

X.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

zařazení přijatých dotací do schváleného rozpočtu Města Jablonce nad Nisou na rok 2004 ve výši 269 tis. Kč uvedených v důvodové zprávě, rozpočtové změny uvedené v tabulkách na str. 6.-10. a upravený rozpočet Města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.187.269 tis. Kč

XI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje
 1. poskytnutí pozastaveného finančního příspěvku z rozpočtu města pro TJ LIAZ Jablonec nad Nisou ve výši 50 000,- Kč na činnost TJ (pronájmy sportovišť pro oddíly TJ) a údržbu areálu Srnčí důl

 2. poskytnutí finančního příspěvku pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR - klub Jablonec nad Nisou ve výši 8 000,- Kč na provoz sociálního automobilu a půjčovnu kompenzačních pomůcek

 3. použití finanční rezervy Komise pro výchovu a vzdělávání ve výši 30 000,- Kč na nákup sportovního vybavení pro 4 veřejně přístupná hřiště - ZŠ Mozartova 7.500,- Kč, ZŠ Na Šumavě 7.500,- Kč, ZŠ Pasířská 7.500,- Kč a ZŠ Rychnovská 7.500,- Kč tak, že příspěvky budou školám poskytnuty formou navýšení provozní dotace pro rok 2004 s uvedením účelu

 4. poskytnutí finančních příspěvků z rezervy Kulturní komise v celkové výši 53 000,- Kč jednotlivým subjektům dle návrhu Kulturní komise, uvedeného v důvodové zprávě, s tím, že příspěvek pro Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. bude poskytnut formou navýšení provozní dotace pro rok 2004 s uvedením účelu.

XII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu ke změně právní formy Městské správy kin

A. schvaluje
 1. zrušení organizační složky Městská správa kin k 1. 1. 2005

 2. přechod práv a povinností z organizační složky Městská správa kin na společnost Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. od 1. 1. 2005

 3. změnu zakladatelské listiny společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. dle přílohy důvodové zprávy

B. doporučuje
 1. Radě města Jablonce nad Nisou
  pronajmout společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. movitý i nemovitý majetek, potřebný k zajištění činnosti kin

 2. Radě města v působnosti Valné hromady společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.
  schválit přechod práv a povinností z organizační složky Městská správa kin na společnost Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. od 1. 1. 2005

C. ukládá

Mgr. Jiřímu Rudolfovi, místostarostovi a ing. Martě Procházkové, jednatelce Eurocentra Jablonec nad Nisou, s.r.o.

zajistit realizaci harmonogramu dle bodu VII. důvodové zprávy

XIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o změně Zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. a zrušení příspěvkové organizace Technické služby Města Jablonce nad Nisou, IČ 64669301, včetně důvodové zprávy a

A schvaluje

změnu Zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

1) v bodě II. 1. Předmět činnosti. Stávající znění tohoto článku se ruší a tento článek Zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. zní takto:

„1. Jako předmět činnosti společnosti se do obchodního rejstříku zapisují následující činnosti :

 1. specializovaný maloobchod

 2. nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 3. poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

 4. poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob

 5. technické činnosti v dopravě

 6. poskytování technických služeb

 7. montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

 8. pronájem a půjčování věcí movitých

 9. provádění staveb, jejich změn a odstraňování

 10. inženýrská činnost v investiční výstavbě

 11. opravy silničních vozidel

 12. silniční motorová doprava nákladní

 13. zámečnictví“

2) v hlavě čtvrté bod X článek 6 následovně:

„Smlouvy uzavřené mezi společností a jediným společníkem této společnosti musí mít písemnou formu.“

B. r u š í

k datu 30.11.2004 příspěvkovou organizaci Technické služby Města Jablonce nad Nisou, IČ 64669301.

C. ukládá

Milanovi Nožičkovi, jednateli TSJ s.r.o.

zajistit

 1. zápis schválené změny Zakladatelské listiny do obchodního rejstříku

 2. příslušné kroky, související se zrušením příspěvkové organizace Technické služby Města Jablonce nad Nisou, IČ 64669301.

XIV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o řešení centra městské části Rýnovice

schvaluje
 1. záměr výkupu p.p.č. 877/7, p.p.č. 877/9 a p.p.č. 882 v k.ú. Rýnovice od Pozemkového fondu České republiky

 2. záměr výkupu budovy č.p. 163 na p.p.č. 882, budovy bez č.p. na p.p.č. 876, budovy bez č.p. na p.p.č. 877/5 a p.p.č. 877/7, budovy bez č.p. na p.p.č. 877/4 a p.p.č. 877/6 a budovy bez č.p. na p.p.č. 877/3, vše v k.ú. Rýnovice, od Družstva Rýnovice, v likvidaci, se sídlem Pod Vodárnou 163, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 48269344

 3. záměr následné směny vykoupených nemovitostí, tj. p.p.č. 877/7, p.p.č. 877/9, p.p.č. 882, budovy č.p. 163 na p.p.č. 882, budovy bez č.p. na p.p.č. 876, budovy bez č.p. na p.p.č. 877/5 a p.p.č. 877/7, budovy bez č.p. na p.p.č. 877/4 a p.p.č. 877/6 a budovy bez č.p. na p.p.č. 877/3, vše v k.ú. Rýnovice, jakož i dalších nemovitostí ve vlastnictví Města, tj. p.p.č. 877/4, p.p.č. 877/5, p.p.č. 877/8, p.p.č. 877/10, p.p.č. 877/12, p.p.č. 877/13, p.p.č. 881/2, p.p.č. 877/3 vše v k.ú. Rýnovice, za nemovitosti ve vlastnictví manželů Jaroslava a Aleny Strnádkových, bytem Pod Vodárnou 4035/6, Jablonec nad Nisou, tj. p.p.č. 65/2 včetně objektu garáže na ní postavené, p.p.č. 66, p.p.č. 65/1, vše v k. ú. Rýnovice, a to bez finančního doplatku

XV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Rozšíření sportovního areálu pro mládež Mšeno Jablonec nad Nisou

A. schvaluje

záměr realizace Rozšíření sportovního areálu pro mládež Mšeno Jablonec nad Nisou

B. bere na vědomí

podání žádosti o poskytnutí investiční dotace na Ministerstvu školství, mládeže

a tělovýchovy v rámci programu 233510 „Podpora rozvoje a obnovy materiálně

technické základny ve sportu “ pro rok 2005 na rekonstrukci „Sportovního

areálu Mšeno Jablonec nad Nisou

C. ukládá

Mgr. Petru Karáskovi, místostarostovi města

uplatnit spolufinancování akce v návrhu rozpočtu pro rok 2005.

XVI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o průběhu veřejnoprávního projednání VIII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou a

A. schvaluje

v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

podbod č.1 - změnu funkčního využití pozemku pčk. 785/3 v k.ú. Kokonín z plochy zastavitelné v kategorii OS - školy základní na plochu zastavitelnou v kategorii B2 - bydlení v rodinných domech městského typu.

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

 • B1 - komplexní urbanistický návrh

 • B4.2. - výkres životního prostředí

 • B12 - výkres zemědělského půdního fondu

 • B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

podbod č.2 - změnu funkčního využití části pozemků pčk. 1662/1, 1668/1,4 a 1671 v k.ú. Mšeno nad Nisou

z ploch dopravního koridoru na plochy zastavitelné v kategorii OV - občanská vybavenost polyfunkční a B1 - bydlení v rodinných domech městského typu.

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

 • B1 - komplexní urbanistický návrh

 • B4.2. - výkres životního prostředí

 • B12 - výkres zemědělského půdního fondu

 • B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

podbod č.3 - změnu funkčního využití pozemku pčk. 992 v k.ú. Proseč nad Nisou

z ploch nezastavitelnýchv kategorii PL - izolační zeleň na plochy zastavitelné v kategorii B1 - bydlení v rodinných domech městského typu.

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

 • B1 - komplexní urbanistický návrh

 • B4.2. - výkres životního prostředí

 • B12 - výkres zemědělského půdního fondu

 • B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

podbod č.4 - změnu funkčního využití pozemků 1129/1,2,4,5, části stpčk. 1309 a stpčk. 1582 v k.ú. Jablonec nad Nisou

z ploch dopravního koridoru na plochy nezastavitelné v kategorii PL - izolační zeleň.

- přeložení veřejně prospěšné stavby (VPS) č. 2 - „Výstup pod Baštou“ do stávající komunikace Nad Mlýnem.

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

 • B1 - komplexní urbanistický návrh

 • B4.2. - výkres životního prostředí

 • B12 - výkres zemědělského půdního fondu

 • B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

podbod č.5 - vypuštění veřejně prospěšné stavby (VPS) č. 12 - „Trasa tramvaje do Mšena“

B. bere na vědomí

stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování s tím, že připomínky v něm uplatněné jsou respektovány

C. ukládá

Mgr. Petru Karáskovi - místostarostovi

předložit ZM Jablonce nad Nisou Obecně závaznou vyhlášku města o schválení VIII. změny platného územního plánu.

XVII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o podnětu k pořízení XX. změny územního plánu města Jablonec nad Nisou a v souladu se zněním § 31, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

schvaluje

podnět na pořízení XX. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou.

XVIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu odboru rozvoje a

schvaluje

poskytnutí účelové dotace :

 1. Povodí Labe s.p. ve výši 213.000,- Kč

 2. Tělovýchovné jednotě Elektro Praga ve výši 271.177,20 Kč

 3. Severočeským vodovodům a kanalizacím a.s. ve výši 150.000,- Kč

 4. Sportovnímu klubu policie Jablonex ve výši 1.050.000,- Kč.

XIX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a informativní zprávu o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací a

bere jej na vědomí

XX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o připravované Dohodě o přátelství a spolupráci s polským okresem Jelenia Góra a

souhlasí

s podpisem Dohody o přátelství a spolupráci s polským okresem Jelenia Góra, která je přílohou tohoto materiálu.

XXI./24

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o změnách ve složení výborů ZM a

A. odvolává

z finančního výboru

Andreje Gregu

B. volí

do finančního výboru

Ing. Heřmana Melicha

XXII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) bere na vědomí

informaci o schůzové činnosti výborů ZM, komisí RM, Rady a Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou

B) schvaluje

mimořádné jednorázové odměny pro členy výborů ZM a komisí RM za rok 2004 dle přílohy č. 5.

XXIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů Jablonec nad Nisou a

A) bere na vědomí
 1. dopis paní Jaroslavy Giňové, bytem Liberecká 146, Jablonec nad Nisou

 2. dopis paní Marty Ludvíkové a Luďka Ludvíka, oba bytem Pobřežní 3918/19, Jablonec nad Nisou

B) schvaluje

Jaroslavě Giňové, nar. 6.6.1965, bytem Liberecká 146, Jablonec nad Nisou dohodu o uznání dluhu ve výši 88.362,- Kč (nedoplatek + soudní popl.) s tím, že měsíční splátka činí 1000,- Kč každý kalendářní měsíc počínaje listopadem 2004 do zaplacení se splatností 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Tato dohoda se uzavře ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku.

C) nepromíjí

paní Martě Ludvíkové, nar. 16.7.1951 a panu Luďku Ludvíkovi, nar. 24.3.1946, oba bytem Pobřežní 3918/19, Jablonec nad Nisou poplatek z prodlení ve výši 28.141,- Kč.

XXIV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 18. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 7. října 2004

XXV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

XXVI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o změně obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 a

vydává

Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2004, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/1998 o rozsahu, způsobu a lhůtách provádění zimní údržby na místních komunikacích na území města.Mgr. Petr Karásek
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Mgr. Jiří Rudolf
předseda návrhové komise

Vytvořeno 16.11.2004 13:01:24 | přečteno 4442x | Petr Vitvar