Zápis 09.12.2004

Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 9. prosince 2004 od 9.00 hodin.

Přítomno: 26 členů Zastupitelstva města

Omluveni: Dr. Ing. Jaromír Drábek, MUDr. Alexandra Jörgová, Ing. Ivan Kracík, Mgr. Soňa Paukrtová

Neomluveni: Miroslav Pelta, Nikos Sianos

Zapsala: Zdeňka Krausová

Ověřovatelé: Václav Vostřák, Mgr. Petr Tulpa

Jednání 20. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, v 9.15 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomno 16 členů ZM.

Dále konstatoval, že zápis ze 19. zasedání ZM byl ověřovateli podepsán bez připomínek.

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni pan Václav Vostřák a Mgr. Petr Tulpa.
(16 - 0 - 0)

RNDr. Čeřovský stáhl z programu jednání bod č. 25) „Volba přísedícího Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, protože dosud nebyl doručen výpis z rejstříku trestů. Dále do programu jednání doplnil bod č. 30a) „Odměňování neuvolněných členů ZM“.

Dále bylo hlasováno o programu jednání. Program byl schválen takto:
(16 - 0 - 0)

 1. Zahájení

 2. Schválení programu

 3. Schválení návrhové komise

 4. a) Zpráva starosty města
  b) Zpráva místostarostů

 5. Převody objektů

 6. Prodej pozemků

 7. Prodej bytů

 8. Finanční plnění smluv o prodeji

 9. Výkupy nemovitostí a liniová věcná břemena

 10. Odpis pohledávky - Vladimír Letáček

 11. ZŠ Jablonec nad Nisou, Pasířská 72 - Výsledek hospodaření za rok 2003 a jeho vypořádání

 12. Finanční pomoc městu Vysoké Tatry

 13. Rozpočtové změny V.

 14. Peněžní dary z Fondu na reprezentaci města pro rok 2004

 15. Poskytnutí finančních příspěvků

 16. Pravidla hospodaření Města Jablonce nad Nisou v roce 2005 před schválením rozpočtu na rok 2005

 17. Koncepce sociální práce Města Jablonce nad Nisou

 18. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - změny zřizovací listiny

 19. Nemocnice Jablonec nad Nisou - informativní zpráva o stavu a hospodaření Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o. za období I. - X. 2004

 20. Nový školský zákon, dvouleté fungování MŠ Jablonec nad Nisou, Uhelná 5 - informativní zpráva

 21. Plán odpadového hospodářství (POH) města Jablonec nad Nisou

 22. Schválení VI. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

 23. Obecně závazná vyhláška č. 10/2004, kterou se mění a doplňuje OZV číslo 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“

 24. Darování části výtěžku z 10. plesu města Jablonec nad Nisou

 25. Stanovení termínů zasedání ZM a návrh plánu práce ZM na I. pololetí r. 2005

 26. Dopisy občanů

 27. INTERPELACE
  a) Informativní zpráva o vyřízení interpelací
  b) Nové interpelace

 28. Kontrola splnění usnesení

 29. Diskuse
  a) Odměňování neuvolněných členů ZM

 30. Schválení návrhu usnesení

 31. Závěr

Poté členové Zastupitelstva města zvolili návrhovou komisi v tomto složení:

Předseda: Pavel Šourek

Členové: MUDr. Jan Brandejský, Jaroslava Diringerová, Mgr. Vlasta Veverková, Marie Vocelová

4a) Zpráva starosty města

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předložené písemné zprávě o své činnosti žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

(Přišel Ing. Dlouhý - přítomno 17 členů ZM)

4b) Zpráva místostarostů

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta, Mgr. Petr Karásek, místostarosta, Ing. Radovan Louda, místostarosta

Mgr. Rudolf doplnil, že v těchto dnech proběhla řada předvánočních setkání s církví, s kulturními subjekty, se studenty a všech těchto setkání se osobně zúčastnil.

Ing. Louda uvedl, že minulý týden proběhlo druhé čtení rozpočtu na příští rok. V lednu proběhne třetí čtení rozpočtu, který bude následně projednán ve finančním výboru, na jednání RM a nakonec na lednovém zasedání ZM.

Paní Vocelová se zeptala, jak dopadla investiční akce „lokalita Oko“, zda došlo k navýšení ceny. Zda jsou naplánované další opravy v této lokalitě, konkrétně v kterých ulicích. Dále požádala o informace z exkurze do Jindřichovic ohledně větrných elektráren.

Ing. Louda odpověděl, že plánovaný celkový objem finančních prostředků na tuto akci „Oko“byl 29 mil. Kč. Po výběrovém řízení byla z plánu vyjmuta ulice V Luzích. Opravy proběhly v ulicích Sv. Čecha, Vysoká, Skelná a Mlýnská. V ulici Mlýnské jsou dvě části nedodělané, protože zde vznikly problémy s rozvody vody a plynu a vzhledem k termínu ukončení akce, tj. listopad, kdy už mohl být sníh, nebylo možné tyto části dokončit. Proto je rekonstrukce těchto částí naplánovaná na příští rok. Celková suma za tuto investiční akci je zhruba 26 mil. Kč. Vznikly zde také nějaké vícepráce, které jsou spojeny právě s rozvody vody a plynu. Dále uvedl, že v příštím roce by měly být opraveny ulice V Luzích, nedodělané části Mlýnské, spojovací ulice z Mlýnské do ul. Na Šumavě, Zlatá a Skelná. Vše se bude odvíjet od schváleného rozpočtu na příští rok. V roce 2006 by se mělo začít s rekonstrukcí Podzimní ulice. Exkurze do Jindřichovic byla pro členy RM, aby se osobně seznámili s provozem. Informativní materiál k této problematice bude projednáván na jednání RM příští týden.

(Přišel Mgr. Žur - přítomno 18 členů ZM)

Paní Nováková se zeptala, jak probíhala jednání s Intermou o bytech v ulici Rybářská.

(Přišel p. Berounský - přítomno 19 členů ZM)

Ing. Louda uvedl, že Interma nabídla byty k odprodeji. Podotkl, že k tomu je nutné vypracovat podrobný právní rozbor vztahů. Po důkladném prošetření bude materiál o případném odkupu předložen na jednání ZM.

(Přišel MUDr. Krsek - přítomno 20 členů ZM)

Pan Vostřák se zeptal, zda se při úpravě dalších ulic v lokalitě Oko počítá s použitím kamenných obrubníků.

(Přišel p. Cholenský - přítomno 21 členů ZM)

Ing. Louda odpověděl, že jsou již vytipované úseky, kde by se kamenné obrubníky měly použít. Je také zpracován projekt, kde jsou betonové obrubníky nahrazeny kamennými a znamená to nárůst o zhruba 800 tis. Kč.

Pan Vostřák podotkl, že by se také měla započítat životnost kamenných obrubníků. Betonové obrubníky jsou po delší době nepoužitelné.

(Přišel p. Poborský - přítomno 22 členů ZM)

Mgr. Karásek neměl k písemné zprávě o své činnosti žádné doplnění.

Paní Nováková se zeptala, o jakou částku by měla být navýšena stavba okružní křižovatky v Jabloneckých Pasekách.

Mgr. Karásek odpověděl, že se jedná zhruba o 400 tis. Kč. Toto navýšení je z důvodu sanací podsklepených prostor po zdemolovaných objektech a dodatečných požadavků Policie ČR na osvětlení přechodů pro chodce.

Paní Vocelová k plánované přestavbě pavilonu A Výstaviště se zeptala, kdy by tyto práce měly být zahájeny. Dále se zeptal, zda do všech prací je také zařazena investiční akce kino Junior.

Mgr. Karásek podotkl, že investiční akce plánované na příští rok jsou závislé na schválení rozpočtu na rok 2005. Pokud vše dopadne podle představ, tak koncem zimy proběhne veřejná soutěž na dodavatele přestavby pavilonu A, aby s otevřením celého areálu Centra obchodní spolupráce byl i tento pavilon otevřen. Kino Junior může realizačně probíhat mnohem dříve. Je možné, že akce začne v březnu nebo dubnu 2005, ale tento termín není definitivní.

(Přišel Ing. Schäfer - přítomno 23 členů ZM(

5) Převody objektů

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič okomentoval část B. písemného materiálu, která se týká převodu nemovitostí mezi Městem a společnosti Horák Elecktronic s.r.o. a mezi Městem a panem Jindřichem Horákem. Řekl, že je na zváženou, zda by částku 1 mil Kč měla společnost proinvestovat i do opravy střechy.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

6) Prodej pozemků

Předkládá:Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič stáhl z programu jednání bod A.6), který se týká prodeje p.p.č. 798/9, protože nebyla zaplacena kauce.

Paní Vocelová požádala o vysvětlení bodu C. o zrušení usnesení ze dne 7. 10. 2004, které se týkalo zřízení věcného břemene - práva čerpání vody z vodního zdroje.

Bc. Frič řekl, že v materiálu je uvedeno, že pan Vachek nedodal podklady potřebné k sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, proto výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje zrušení usnesení ze dne 7. 10. 2004.

7) Prodej bytů

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič stáhl z programu jednání bod A.2), který se týká prodeje nebytové jednotky č. 2082/6 v objektu Lovecká 8/2082, protože nebyla zaplacena kauce.

(Přišel MUDr. Jörg - přítomno 24 členů ZM)

MUDr. Brandejský nesouhlasil s doporučením výboru pro hospodaření s majetkem města k bodu A.1), který se týká prodeje nebytové jednotky v objektu Větrná 12. Uvedl, že se jedná o garáž, kterou si před lety vybudoval Ing. Arch. Jirkal a dlouho dobu jí využívá a nyní by měl o ní přijít. Řekl, že, podle jeho názoru, by měla být garáž ponechána tomu, kdo si jí vybudoval. V tomto smyslu podal k bodu A.1) protinávrh usnesení. Dále podal protinávrh k bodu A.3), aby nebytová jednotka č. 2082/7 v objektu Lovecká 8/2082 byla prodána manželům Gerlichovým a manželům Dolejším. Uvedl, že si tuto dvojgaráž manželé vybudovali svépomocí v roce 1965. Nyní jsou manželé Gerlichovi a pan Dolejš držiteli průkazu ZTP a proto je pro ně garáž nezbytná.

Bc. Frič doplnil, že proběhlo výběrové řízení a na základě výsledků výběrového řízení výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil předložené návrhy usnesení. Podotkl, že i přes bodové zvýhodnění Ing. Arch. Jirkala a pana Gerlicha výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil prodej nebytového prostoru někomu jinému.

Pan Berounský podpořil návrh MUDr. Brandejského, aby byla garáž prodána Ing. Arch. Jirkalovi.

Mgr. Žur uvedl, že manželé Švecovi, kteří mají zájem o koupi nebytové jednotky v objektu Větrná, jsou zaměstnanci Městského divadla. V současné době se snaží řešit svoji tíživou bytovou situaci, proto by bylo vhodné, aby jim byl schválen prodej uvedené nebytové jednotky. V tomto smyslu podal protinávrh usnesení.

Mgr. Karásek požádal člen ZM, aby respektovali rozhodnutí výboru pro hospodaření s majetkem města. Podotkl, že je určitě vhodnější, aby byl jeden majitel objektu, než více spolumajitelů.

Mgr. Tulpa se zeptal, zda výbor pro hospodaření s majetkem města uvažoval o odškodnění za to, že někteří do nebytových prostor vložili svoje finanční prostředky.

Bc. Frič vysvětlil, že v případech, kde vzniká právo na finanční odškodnění, tak s tím výbor pro hospodaření s majetkem města zabývá. V těchto případech se tomu tak nestalo, protože zde nebyl právní důvod.

MUDr. Krsek řekl, že se mu nelíbí, že Ing. Arch. Jirkal definitivně přijde o sklepní prostory, které kdysi získal a vybudoval si v nich garáž.

Ing. Louda k problematice finančního odškodnění uvedl, že takových případů, kdy lidé před několika lety do bytových či nebytových prostor vložili nemalé finanční peníze, je spousta. Těžko se v těchto případech dá vše vyčíslit např. investice, výše nájemného apod.

8) Finanční plnění smluv o prodeji

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

9) Výkupy nemovitostí a liniová věcná břemena

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

10) Odpis pohledávky - Vladimír Letáček

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

11) ZŠ Jablonec nad Nisou, Pasířská 72 - Výsledek hospodaření za rok 2003 a jeho vypořádání

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Přizvána: Ing. Diana Zappeová, ekonom humanitního odboru

Bc. Frič neměl k předložené písemné zprávě žádno doplnění.

Ing. Louda požádal o vysvětlení odstavce na str. 2, ve kterém je uvedeno, že rekonstrukcí byl zjištěn nový hospodářský výsledek ve výši 248 tis. Kč, t. o 45 tis. Kč vyšší a uvedený rozdíl tvoří zisk z hospodářské činnosti, tj. 34 tis. Kč, a vratka státní dotace, tj. 11 tis. Kč.

Ing. Zappeová vysvětlila, že se jedná o vratku do státního rozpočtu ze státní dotace za rok 2003.

Ing. Louda zdůraznil, že se přesto nemůže jednat o plusový rozdíl 11 tis. Kč.

Bc. Frič doplnil, že původní odvod byl vyšší o 11 tis. Kč a rekonstrukcí byl snížen.

12) Finanční pomoc městu Vysoké Tatry

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský uvedl předložený písemný materiál.

Pan Berounský řekl, že, podle jeho názoru, vzhledem k velikosti města Jablonce nad Nisou je částka 100 tis. Kč nízká, proto podal protinávrh na částku 500 tis. Kč.

Mgr. Tulpa řekl, že také považuje navrženou částku 100 tis. Kč za nízkou. Zeptal se, jaké jsou možnosti na zvýšení částky.

RNDr. Čeřovský doplnil, že výši částky nevztahoval na počet obyvatel a velikost města Nedomnívá se, že by počet obyvatel a velikost města bylo to správné kritérium pro určování výše finanční částky. Připomněl, že na pomoc po povodních byla městu Vodňany poskytnuta částka ve výši 300 tis. Kč a městu Terezín 1 mil. Kč. Jako předkladatel, ponechal původní návrh usnesení. Podotkl, že není vyloučeno, pokud to bude potřebné, poskytnout další finanční či materiální pomoc.

Pan Vostřák řekl, že každá pomoc je pomoc. Pokud by všechna města veliká jako Jablonec nad Nisou poskytla 100 tis. Kč, tak by to bylo dostatečné. Souhlasil s tím, že je pomoc dávána cíleně. Považuje finanční pomoc ve výši 100 tis. Kč za dostačující.

Ing. Louda podpořil předložený návrh. Uvedl, že tuto záležitost projednal finanční výbor. Předložený návrh je již zapracován v materiálu „Rozpočtové změny V.“, který je předložen na dnešním jednání ZM. Řekl, že není nutné se předhánět s ostatními městy, která poskytla vyšší částky.

MUDr. Brandejský podal protinávrh, aby, vzhledem k tomu, že Liberec poskytl částku 500 tis. Kč a vzhledem k velikosti města, byla poskytnuta částka ve výši 200 tis. Kč.

Pan Berounský souhlasil s tím, že každá částka pomůže. K částce 500 tis. Kč ho vedlo to, že se může Město podílet při rozhodování, na co peníze budou použity.

RNDr. Čeřovský řekl, že by byl opravdu nerad, kdyby mediálně zaznělo, že města soutěží o to, které dá více. Zdůraznil, že o tom poskytování pomoci vůbec není.

13) Rozpočtové změny V.

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda požádal členy ZM, aby si s původního návrhu usnesení vyškrtli celý bod 1), protože tento bod je součástí předešlého materiálu „Finanční pomoc městu Vysoké Tatry“, který je již projednán. Dále okomentoval předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

14) Peněžní dary z Fondu na reprezentaci města pro rok 2004

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Mgr. Tulpa podpořil předložený návrh usnesení.

15) Poskytnutí finančních příspěvků

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Mgr. Rudolf stáhl variantu A. návrhu usnesení.

MUDr. Brandejský za komisi humanitní péče, řekl, že se podivuje nad tím, že dodatečný příspěvek dostala pouze komise kulturní a komise pro sport a tělovýchovu.

Mgr. Rudolf vysvětlil, že takto rozhodl finanční výbor, který připravoval rozpočtovou změnu.

16) Pravidla hospodaření Města Jablonce nad Nisou v roce 2005 před schválením rozpočtu na rok 2005

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda uvedl předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

17) Koncepce sociální práce Města Jablonce nad Nisou

Předkládá: Mgr. Tomáš Macek, ředitel odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Mgr. Macek přednesl úvodní komentář k předloženému písemnému materiálu.

Pan Vostřák nesouhlasil s označováním „Floriánka“.

Mgr. Macek vysvětlil, že tento výraz byl navržen firmou, která zpracovávala projekt „Spolkový dům“.

Ing. Pešek zkonstatoval, že tento materiál je skrytě o penězích. Apeloval na orgány Města, aby na tuto práci věnovaly maximum prostředků, které je možné z rozpočtu uvolnit.

Pan Šourek řekl, že materiál je dobrý. Podotkl, že materiál neřeší problematiku bytové politiky, přestože do sociální práce patří.

Mgr. Rudolf doplnil, že koncepci bytové politiky schvalovalo ZM před půl rokem.

18) Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - změny zřizovací listiny

Předkládá: Mgr. Tomáš Macek, ředitel odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Přizván: MUDr. Vít Němeček, ředitel nemocnice

Mgr. Macek neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

19) Nemocnice Jablonec nad Nisou - informativní zpráva o stavu a hospodaření Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o. za období I. - X. 2004

Předkládá: MUDr. Vít Němeček, ředitel nemocnice

MUDr. Němeček řekl, že jablonecká nemocnice se v současné době nachází v relativně dobrém stavu a to především v porovnání s ostatními nemocnicemi.

Pan Vostřák se zeptal, zda se pod „paliativním týmem“ se skrývá jakýsi malý „hospic“. Pokud tomu tak je, tak za to děkuje.

MUDr. Němeček vysvětlil, že se jedná o tým lidí, kteří se starají o lidi v terminálním stádiu onemocnění, tzn. těsně před tím než zemřou.

Mgr. Tulpa konstatoval, že trend snižování ztráty je pozitivní. Zeptal se, zda tento trend bude pokračovat a zda jsou možnosti srovnat to na nulu.

MUDr. Němeček odpověděl, že vyrovnat hospodářský výsledek včetně odpisů na nulu během dvou až tří let reálné není. Cílem nemocnice je postupně naplňovat odpisy tak, aby se zbavila kumulované ztráty z posledních let a kontokorentního úvěru.

MUDr. Brandejský se zeptal, co znamená občanskoprávní spor s bývalými jednateli o částku 100 tis. Kč. Dále se zeptal, jestli je pravda, že nemocnice už nebude využívat služeb Eurestu a bude provozovat stravování sama.

MUDr. Němeček odpověděl, že Eurestu byla vypovězena smlouva a výpovědní lhůta je 6 měsíců tzn., že stravování bude nemocnice zajišťovat sama od 1. 6. 2005. Tímto by byla úspora zhruba 1,5 mil. Kč ročně. Dále uvedl, že po převodu společnosti Nemos Jablonec s.r.o. bylo v účetnictví zjištěno, že chybí částka 100 tis. Kč v majetku společnosti. V této věci je veden občanskoprávní spor s bývalými jednateli.

Pan Šourek požádal o informace ke sporu s firmou Europharm s.r.o.

MUDr. Němeček sdělil, že firma Europharm s.r.o. žaluje p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou, že chce dodržet původní smlouvu, která měla trvat do konce roku 2006. V současné době nemocnice nepostupuje podle této smlouvy, protože je neplatná. V dubnu 2004 nemocnice podala žalobu na firmu Europharm s.r.o., kde požaduje vrácení plnění za dobu trvání dané smlouvy. Jednalo se o částku 22 mil. Kč, ale byla provedena rekalkulace a jedná se o 30 mil. Kč. Podotkl, že určité riziko je možné a bylo projednáno se zřizovatelem.

21) Plán odpadového hospodářství (POH) města Jablonec nad Nisou

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Mgr. Karásek uvedl předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

22) Schválení VI. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

23) Obecně závazná vyhláška č. 10/2004, kterou se mění a doplňuje OZV číslo 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

RNDr. Varga neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

24) Darování části výtěžku z 10. plesu města Jablonec nad Nisou

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský uvedl předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

25) Stanovení termínů zasedání ZM a návrh plánu práce ZM na I. pololetí r. 2005

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Paní Nováková podala protinávrh, aby se zasedání ZM konalo od 14 hodin.

26) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

MUDr. Brandejský podal protinávrh, aby byl panu Kremsovi schválen doplatek za garáž do výše znaleckého posudku.

Mgr. Svoboda doplnil, že návrh MUDr. Brandejského je obsahem varianty I. návrhu usnesení.

27) INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Předkládá: Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosty

Paní Kodytková neměla k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Pan Šourek upozornil, že v zápise z minulého zasedání ZM je u bodu „Interpelace“ uvedeno, že RNDr. Čeřovský dodal, že pokud to tak schválí zastupitelstvo svým usnesením koncem roku, tak to tak bude a v návrhu rozpočtu se to každopádně objeví. Jednalo se o lokalitu U Staré Lípy. Podotkl, že v loňském roce byly schváleny investiční akce na 2 roky, kde byla také zahrnuta rekonstrukce cesty a vody v této lokalitě. Podivil se nad tím, proč by se to mělo znovu schvalovat, když už to schválené je. Konstatoval, že zde nejspíš došlo pouze ke špatnému výkladu.

RNDr. Čeřovský uvedl, že v této chvíli nemůže přesně říci, jak byla tato věta formulována. Souhlasil s panem Šourkem, že se již nic schvalovat nebude.

b) Nové interpelace

Na dnešním zasedání ZM nebyly předloženy žádné písemné interpelace.

28) Kontrola splnění usnesení

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

Za nepřítomného JUDr. Nesvadbu předložil písemnou zprávu Mgr. Petr Karlovský, ředitel správního odboru.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

29) Diskuse

a) Odměňování neuvolněných členů ZM

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský doplnil, že se jedná o celkovou částku 17 tis. Kč.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

Diskuse

MUDr. Brandejský řekl, že se na ně obrátili občané s dotazem, kdy bude opravena vyšlapaná stezka od Penny marketu podél vodoteče až ke kruhové křižovatce v Tovární ulici.

Mgr. Karásek odpověděl, že oprava této stezky se objevuje v návrhu rozpočtu na rok 2005 a to v kategorii, ze které se budou akce realizovat pokud zbudou peníze nebo když to vývoj rozpočtu umožní.

PaedDr. Vízek přečetl tiskové prohlášení klubu ČSSD, ve kterém se mimo jiné uvádí, že členové ZM MUDr. Brandejský, pan Kolář, MUDr. Krsek, Mgr. Rudolf a PaedDr. Vízek vystupují z politické strany ČSSD. Tímto krokem reagují na nepřijatelnou situaci v okresní organizaci ČSSD, kterou se jim nepodařilo vyvést z vlivu tandemu Grega - Koubek, jehož další činnost považují za smrtící. Vzhledem k tomu, že dnešním dne počínaje nemá politická strana ČSSD v Zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou žádné zastoupení, koaliční dohoda o povolební spolupráci uzavřená mezi ČSSD a ODS ztrácí smysl. K témuž dni vznikl v Zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou Klub sociálnědemokratické orientace, který nabídl spolupráci Klubu ODS.

Pan Vostřák upozornil na zcela bezprecedentní opravu vnitřního traktu radnice. Podivil se nad tím, že se 9. prosince škrábe fasáda na památkově chráněném objektu. Podotkl, že fasáda je značně flekatá. Zeptal se, kdo s touto firmou uzavřel smlouvu, jaké byly termíny na dokončení stavby a jaký bude další postup. Dále řekl, že by bylo vhodné, kdyby se v Tyršově parku již sundala skluzavka a díra byla zadělána. Podotkl, že na skluzavku upozorňuje již potřetí.

RNDr. Čeřovský řekl, že při akci „oprava vnitřního traktu radnice“ bylo postupováno standardně tzn., že bylo vypsáno výběrové řízení, byla sepsána smlouva, podle které se bude postupovat i co se týká sankcí.

Mgr. Karásek potvrdil slova RNDr. Čeřovského, že je postup zcela standardní. Pokud dodavatel nedodrží termíny a jiné smluvní podmínky, tak bude určitě sankciován. Podotkl, že pokud to počasí umožní, tak je možné v těchto pracích pokračovat. Některé části fasády byly zaplachtovány a pod plachty se vháněl horký vzduch.

Pan Vostřák se zeptal, do kdy měla být tato akce ukončena a jaká je sankce za každý den prací navíc.

RNDr. Varga odpověděl, že termín ukončení prací byl k 31. říjnu 2004 a sankce za každý den prodlení je 5 tis. Kč. Doplnil, že žádný dodatek o posunutí termínu nebyl uzavřen.

20) Nový školský zákon, dvouleté fungování MŠ Jablonec nad Nisou, Uhelná 5 - informativní zpráva

Předkládá: Mgr. Miroslava Rýžaková, ředitelka humanitního odboru

Mgr. Rýžaková upozornila, že všem členům ZM bylo předloženo úplné znění obecně závazné vyhlášky. Opravila bod B. návrhu usnesení tak, že ZM vydává OZV č. 11/2004, kterou se ruší OZV č. 6/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a OZV č. 6/2004, kterou se mění a doplňuje OZV č. 6/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol. Dále okomentovala předložený písemný materiál.

Ing. Louda dal na zváženou, zda by nebylo vhodnější, než vracet již uhrazené částky, aby se po vyhlášení nových úhrad výše částek porovnaly a podle toho zda vznikne přeplatek, tak ho lidem vrátit, a pokud vznikne nedoplatek, tak vyzvat k tomu, aby požadovanou částku doplatili. Konstatoval, že díky pozdnímu schvalování zákonů dochází opět k poškozování obcí, protože ty mají povinnost zajistit výuku v mateřských a základních školách i když v tomto případě vůbec netuší, jaké částky budou moci vybírat. Dále podotkl, že předpokládá, že ředitelé škol budou před vyhlášením výše příspěvků s Městem konzultovat, aby nevznikaly extrémní rozdíly mezi jednotlivými školami. Zeptal se, které další zákonné důvody umožňují zřizovateli odvolat ředitele školy.

Mgr. Rýžaková doplnila, že od 1. 1. 2005 Město není oprávněno žádné úhrady od rodičů vybírat. Konstatovala, že ředitel školy bude samozřejmě při vyhlašování výše příspěvků spolupracovat se zřizovatelem, tj. Městem. Zdůraznila, že nový školský zákon dává výrazně větší pravomoci ředitelům. Na otázku Ing. Loudy odpověděl, že všechny důvody k odvolání ředitele školy by musela přesně přečíst ze zákona. Uvedla, že tam patří dovršení 65 let věku, porušení pracovně právních a dalších povinností apod. Ředitele není možné odvolat v případě, že se zřizovateli bude zdát, že škola vykonává špatnou práci.

Paní Caklová řekla, že je z nového školského zákona velice rozladěna, protože při schvalování prošlo mnoho věcí, se kterými absolutně nesouhlasili. Především to je vybírání peněz, kdy je možné vybírat jiné částky od dětí tří a čtyřletých a jiné od čtyř a pětiletých a děti pěti a šestileté nemají platit vůbec. Podotkla, že vše má platit od 1. 1. 2005, ale dosud žádné vyhlášky k tomu nejsou.

Ing. Pešek řekl, že, podle jeho názoru, by se v materiálu nemělo rozlišovat, zda jde o ředitele nebo ředitelku. Na str. č. 15 se jednou píše o řediteli a jednou o ředitelce.

Mgr. Rýžaková souhlasila s připomínkou Ing. Peška. Doplnila, že vycházeli z toho, že v žádné jablonecké mateřské škole není žádný učitel ani žádný ředitel.

Mgr. Tulpa upozornil, že zřizovatel bude muset jmenovat členy školských rad a nejspíš to bude z řad členů ZM. Zeptal se Mgr. Rýžakové, zda nemají jiný návrh.

Mgr. Rýžaková uvedla, že ustanovení školských rad musí být provedeno do 1. 1. 2006. Samozřejmě o této věci diskutovali a jsou toho názoru, že by rada měla mít šest maximálně 9 členů. Za zřizovatele by tam měl být jeden člověk znalý školské legislativy, jeden nebo dva ze zástupců členů ZM, či členů komise pro výchovu a vzdělávání.

Paní Caklová vystoupila k druhé části materiálu, který se týkal informativní zprávy o dvouletém fungování Mateřské školy Uhelná 5. Vyzvala vedení MěÚ a všechny členy ZM, aby nebránili mateřským školám v tom, když budou mít zájem o samostatnou právní subjektivitu.

RNDr. Čeřovský zkonstatoval, že je nepochopitelné, že stát bere samosprávě právo rozhodovat o věcech, které do samosprávy patří. Podotkl, že je spousta dalších věcí, kterými stát připravuje Město o peníze. Řekl, že s těmito věcmi nesouhlasí.

30) Schválení návrhu usnesení

Pan Šourek, předseda návrhové komise, předložil návrh usnesení členům ZM k odsouhlasení.

Zpráva starosty města
I. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Zpráva místostarostů
II. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Převody objektů
III. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Prodej pozemků
IV. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Předkladatelem stažen bod A.6)

Prodej bytů
V. USNESENÍ
Předkladatelem stažen bod A.2)
Protinávrh Mgr. Žura a MUDr. Brandejského k bodu A.1) pro 18 proti 1 zdrželi se 4 (nehlasoval 1)
Protinávrh MUDr. Brandejského k bodu A.3) pro 11 proti 1 zdrželo se 12
Původní NU - bod A.3) pro 13 proti 1 zdrželo se 10

Po dohodovacím řízení bylo hlasováno o původním NU k bodu A.3)
Původní NU - bod A.3) pro 17 proti 1 zdrželo se 6
Původní NU - bod A.4),5), B. schváleno jednohlasně

Finanční plnění smluv o prodeji
VI. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Výkupy nemovitostí a liniová věcná břemena
VII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Odpis pohledávky - Vladimír Letáček
VIII. USNESENÍ pro 19 proti 0 zdrželo se 5

ZŠ Jablonec nad Nisou, Pasířská 72 - Výsledek hospodaření za rok 2003 a jeho vypořádání
IX. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Finanční pomoc městu Vysoké Tatry

X. USNESENÍ
Protinávrh MUDr. Brandejského pro 11 proti 3 zdrželo se 10
Protinávrh p. Berounského pro 1 proti 8 zdrželo se 15
Původní NU pro 22 proti 0 zdrželi se 2

Rozpočtové změny V.
XI. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Předkladatelem stažen bod 1)

Peněžní dary z Fondu na reprezentaci města pro rok 2004
XII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Poskytnutí finančních příspěvků
XIII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Předkladatelem stažena Varianta A.

Pravidla hospodaření Města Jablonce nad Nisou v roce 2005 před schválením rozpočtu na rok 2005
XIV. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Koncepce sociální práce Města Jablonce nad Nisou
XV. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Nemocnice Jablonec nad Nisu, p.o. - změny zřizovací listiny
XVI. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Nemocnice Jablonec nad Nisou - informativní zpráva o stavu a hospodaření Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o. za období I. - X. 2004
XVII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Nový školský zákon, dvouleté fungování MŠ Jablonec nad Nisou Uhelná 5 - informativní zpráva
XVIII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Plán odpadového hospodářství (POH) města Jablonce nad Nisou
XIX. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Schválení VI. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou
XX. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Obecně závazná vyhláška č. 10/2004, kterou se mění a doplňuje OZV číslo 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“
XXI. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Darování části výtěžku z 10. plesu města Jablonce nad Nisou
XXII. USNESENÍ pro 23 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasoval 1)

Volby přísedícího Okresního soudu v jablonci nad Nisou
XXIII. USNESENÍ

Tento bod byl na začátku jednání ZM stažen z programu.

Stanovení termínů zasedání ZM a návrh plánu práce ZM na I. pololetí r. 2005
XXIV. USNESENÍ
Protinávrh o. Novákové pro 6 proti 7 zdrželo se 11
Původní NU pro 22 proti 0 zdrželi se 2

Dopisy občanů
XXV. USNESENÍ
Původní NU - bod A. pro 23 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasoval 1)
- bod B. - Varianta I. pro 17 proti 0 zdrželo se 7
- bod C. - Varianta I. pro 18 proti 0 zdrželo se 6

Informativní zpráva o vyřízení interpelací
XXVI. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Kontrola splnění usnesení
XXVII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

odměňování neuvolněných členů ZM
XXVIII. USNESENÍ pro 18 proti 0 zdrželo se 6

31) Závěr

RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, ukončil 20. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou v 11,45 hodin.Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta městaOvěřovatelé: Václav Vostřák, Mgr. Petr Tulpa

V Jablonci nad Nisou, dne 15. prosince 2004

Vytvořeno 4.1.2005 8:22:14 | přečteno 3093x | Petr Vitvar