Usnesení 09.12.2004

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 9. prosince 2004.

I.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a

bere na vědomí

zprávu o činnosti starosty města

II.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů a tyto

bere na vědomí.

III.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodu objektů a

A.schvaluje
 1. prodej objektu č. p. 1450 Mlýnská 7, včetně st.p.č. 1309, Jablonec nad Nisou panu Bohdanu Jacyšinovi, trvale bytem Nová Pasířská 29, Jablonec nad Nisou, za kupní cenu 2,000.000,- Kč s tím, že částka 1,000.000,- Kč bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy a zbývající část kupní ceny ve výši 1,000.000,- Kč bude proinvestována do tří let ode dne podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího pláště objektu a izolace s tím, že do jednoho roku bude provedena oprava fasády objektu. Poté bude tato investice považována za úhradu této části kupní ceny.

 2. jako podmínku prodeje vystavení směnky znějící na směnečnou sumu 1,000.000,- Kč s tím, že výstavcem bude pan Bohdan Jacyšin, trvale bytem Nová Pasířská 29, Jablonec nad Nisou a směnka bude splatná v den splatnosti zbývající části kupní ceny ve výši 1,000.000,- Kč.

 3. prodej objektu č. p. 2689 Na Šumavě 42, včetně st.p.č. 3071, Jablonec nad Nisou panu Petru Chrpovi, trvale bytem Palackého 77, Jablonec nad Nisou za kupní cenu 2,500.000,- Kč s tím, že částka 1,400.000,- Kč bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy a zbývající část kupní ceny ve výši 1,100.000,- Kč bude proinvestována do dvou let ode dne podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího pláště objektu. Poté bude tato investice považována za úhradu této části kupní ceny.

 4. jako podmínku prodeje vystavení směnky znějící na směnečnou sumu 1,100.000,- Kč s tím, že výstavcem bude pan Petr Chrpa, trvale bytem Palackého 77, Jablonec nad Nisou a směnka bude splatná v den splatnosti zbývající části kupní ceny ve výši 1,100.000,- Kč.

B. mění

usnesení zastupitelstva města č. III/3 ze dne 11. listopadu 2004 a to tak, že schvaluje směnu nebytové jednotky č. 3394/25 v objektu č. p. 3394 v Budovatelů 6 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4245/32653 na společných částech domu a stavební parcele č. 4420, vše v obci a k. ú. Jablonec nad Nisou za nemovitosti v majetku společnosti Horák Electronic, s. r. o., sídlo Jablonec nad Nisou, Sadová 8/945, IČ 61539643, to je objekt č. p. 193 v ulici 5. května 2 se stavební parcelou č. 565/1, vše v obci a k. ú. Jablonec nad Nisou s tím, že smlouva bude uzavřena bez zbytečného odkladu po podání návrhu na výmaz zástavního práva, které vázne na nemovitosti společnosti Horák Electronic, s. r. o. Nemovitosti se směňují s tím, že společnost Horák Electronic, s. r. o. doplatí Městu Jablonec nad Nisou 1 mil. Kč. Pokud společnost Horák Electronic, s. r. o. proinvestuje uvedenou částku 1 mil. Kč do 2 let od podpisu směnné smlouvy do oprav vnějšího pláště budovy, zejména do výměny výkladců a oprav fasády, bude tato investice považována za úhradu této částky.

Jako podmínku uvedené směny současně schvaluje vystavení směnky znějící na směnečnou sumu 1.000.000,- Kč s tím, že výstavcem bude společnost Horák Electronic, s. r. o., sídlo Jablonec nad Nisou, Sadová 8/945, IČ 61539643 a směnka bude splatná v den splatnosti zbývající části kupní ceny ve výši 1.000.000,- Kč. Dále schvaluje směnu nebytové jednotky č. 3393/25 v objektu č. p. 3393 v Budovatelů 4 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2744/32653 na společných částech domu a stavební parcele č. 4420 vše v obci a k. ú. Jablonec nad Nisou za nemovitosti v majetku p. Jindřicha Horáka, bytem Sadová 8/945 v Jablonci nad Nisou, to je p. p. č. 2248/1 a 2248/2, k. ú. Jablonec nad Nisou s tím, že směnná smlouva bude uzavřena až po 1. únoru 2005.

IV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji pozemků a

A. schvaluje
 1. prodej st.p.č. 4153 o výměře 14 >m2 v k.ú. Jablonec n. N. p. Václavu Šobrovi, bytem Podhorská 53, Jablonec n. N. za účelem majetko-právního vypořádání pozemku pod garáží za cenu 400,- Kč/>m2, tj. celkem 5.600,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy s tím, že smlouva bude uzavřena až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na garáž.

 2. prodej p.p.č. 93/2 o výměře 223 >m2 v k.ú. Proseč n. N. manželům Ladislavovi a Elžbietě Štaflovým, bytem Nad Školkou 155, Jablonec n. N. za účelem zahrady a manipulační plochy za cenu 150,- Kč/>m2, tj. celkem 33.450,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 3. prodej p.p.č. 2198/33 o výměře 197 >m2 v k.ú. Jablonec n. N. manželům Petrovi a Naděždě Riškovým, bytem Na Hranici 20, Jablonec n. N. za účelem okrasné zahrady za cenu 180,- Kč/>m2, tj. celkem 35.460,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 4. prodej p.p.č. 2198/30 o výměře 192 >m2 v k.ú. Jablonec n. N. Miroslavu Jakouběmu, bytem Průběžná 6 a, Jablonec n. N. za účelem přístupu na p.p.č. 2198/3 v k.ú. Jablonec n. N. za cenu 180,- Kč/>m2, tj. celkem 34.560,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 5. prodej p.p.č. 2147/11 o výměře 377 >m2 v k.ú. Jablonec n. N. manželům Jiřímu a Vlastě Vackovým, bytem Kokonínská 53, Jablonec n. N. za účelem přístupu za cenu 150,- Kč/>m2, tj. celkem 56.550,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 6. prodej p.p.č. 1390/11 o výměře 284 >m2 v k.ú. Jablonec n. N.do ideálního spoluvlastnictví s tímto podílem: manželé Pavel a Irena Cvrčkovi, bytem Benešovská 206, Semily ideální 1/3, paní Helena Korcová, bytem Za poštou 897/4, Praha 10 ideální 1/3, paní Dagmar Pivrncová ideální 1/6 a pan Milan Žák ideální 1/6 oba bytem Janov nad Nisou 513, za účelem zahrady za cenu 220,- Kč/>m2, tj. celkem 62.480,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 7. směnu části p.p.č. 1426/3 dílu „a+b“ o celkové výměře 92 >m2 v majetku Města Jablonce n.N. za část st.p.č. 5221 dílu „c“o výměře 19 >m2 v majetku p. Müllera vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady s doplatkem ve prospěch Města Jablonce n. N. ve výši cenu 250,- Kč/>m2, tj. celkem 18.250,- Kč,- Kč s tím, že cena bude uhrazena při podpisu směnné smlouvy

 8. dodatek č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí č. 139-2004-OF/OMP s tím, že termín pro vydání stavebního povolení se prodlužuje do 1. 4. 2005. V ostatních bodech zůstává smlouva nezměněna.

B. neschvaluje

prodej části p.p.č. 221/3 v k.ú. Jablonecké Paseky manželům Pavlovi a Ivě Petráňovým, bytem Dalešická 4372, Jablonec n. N.

C. ruší

usnesení č. III/A/7 ze dne 7. 10. 2004.

D. mění

usnesení č. IV/A/5 ze dne 11. 11. 2004 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 1808/26 o výměře 164 >m2 v k.ú. Jablonec n. N. manželům Miroslavu a Aleně Hnídkovým, bytem Knoflíková 8a, Jablonec n. N. za účelem přístavby za cenu 240,- Kč/>m2, tj. celkem 39.360,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

V.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

A. schvaluje
 1. prodej nebytové jednotky č. 1726/7 manželům Švecovým za kupní cenu 220.000,- Kč

 2. prodej nebytové jednotky č. 1726/9 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 158/7922 na společných částech domu a stavební parcele č. 1752 v objektu Větrná 12/1726 v obci a k.ú. Jablonec nad Nisou Ing. Arch. Ivanu Jirkalovi, Větrná 12, Jablonec nad Nisou za kupní cenu 70.000,- Kč.

 3. Prodej nebytové jednotky č. 2082/7 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 207/6590 na společných částech domu a stavební parcele č. 1990/1 v objektu Lovecká 8//2082, vše v obci a k. ú. Jablonec nad Nisou, a to manželům Milanovi a MUDr. Miroslavě Brožovým, bytem Lovecká 8, Jablonec nad Nisou, za kupní cenu 75.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

 4. Prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům v objektech:

Pražská 21/157

byt č.

příjmení, jméno

rok narození

kupní cena

157/01

Livorová Marcela

1954

108.285,- Kč

157/02

Portelová Iveta

1971

59.677,- Kč

157/03

Kalinová Michaela

1972

93.625,- Kč

157/04

Vokurka Jaroslav

1945

114.803,- Kč

157/05

Herbich Jiří

1969

68.959,- Kč

Herbichová Drahomíra

1970

157/06

Drbohlav Miroslav

1955

59.697,- Kč

Drbohlavová Miroslava

1964

157/07

Hurdík Milan

1969

53.975,- Kč

157/08

Augst Tomáš

1971

55.618,- Kč

Augstová Jana

1975

Liberecká 49/3715

3715/35

Staffenová Monika

1977

41.896,- Kč

 1. Prodej bytového objektu č. p. 1245, Lovecká 6, se stavební parcelou č. 1233/1, vše v obci a k. ú. Jablonec nad Nisou, a to bytovému družstvu s obchodním názvem „Bytové družstvo Lovecká 6“, IČ 254 90 842, se sídlem Lovecká 6 v Jablonci nad Nisou za celkovou kupní cenu 1.697.898,- Kč s tím, že celá tato částka bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

B. neschvaluje

poskytnutí finanční náhrady ve výši 40.000,- Kč manželům Pavlu a Taťáně Chvalinovým za úpravy provedené v nájemním bytu v Lovecké 6/1245.

VI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o finančním plnění smluv o prodeji a

schvaluje
 1. uznání proinvestovaní částky ve výši 500.000,- Kč manželům Ing.Lubošovi a Mgr.Zdeňce Vitákovým z kupní ceny objektu č.p.470, Mládí 4, Jablonec nad Nisou, dle kupní smlouvy

 2. prodloužení splatnosti části kupní ceny ve výši 200.000,-Kč za

prodej objektu č.p. 1693, Raisova 7, Jablonec nad Nisou, který byl prodán manželům Janu a Sylvii Uherovým, do 30.9.2006

VII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o výkupech nemovitostí a liniových věcných břemenech

A. schvaluje
 1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k p.p.č. 1403/1 a 1404/10 v k.ú. Jablonec n.N. se společností ČESKÝ TELECOM, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, IČ: 601 93 336 s tím, že jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví na částku 72,- Kč/>m2.

 2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a to stavby chodníku na p.p.č. 1553 a 1549/1 v k.ú. Mšeno n.N. s vlastníkem ČR - Povodí Labe, s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, IČ: 708 90 005. Úplata za zřízení bude činit pětinásobek ročního užitku při ceně 10,- Kč/>m2/rok + DPH ve výši 19%, minimálně však ve výši 1.000,- Kč + DPH 19%, za celou plochu věcného břemene.

 3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a to stavby elektropřípojky v p.p.č. 1553 a 1551/4 v k.ú. Mšeno n.N. s vlastníkem ČR - Povodí Labe, s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, IČ: 708 90 005. Úplata za zřízení bude činit pětinásobek ročního užitku při ceně 10,- Kč/>m2/rok + DPH ve výši 19%, minimálně však ve výši 1.000,- Kč + DPH 19%, za celou plochu věcného břemene.

 4. výkup části p.p.č. 755/159, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 755/194 o výměře 485 >m2 v k.ú. Rýnovice od společnosti ORISTA CZ, s.r.o., se sídlem Želivského 3993/13, Jablonec n.N., IČ: 254 94 112, za cenu 150,- Kč/>m2.

B. mění

usnesení č. VII/4/2004 ze dne 17.6. 2004 a to tak, že poplatek za zřízení věcného břemene bude činit 10,- Kč/m

C. ruší

usnesení č. V/2004/A/1 ze dne 7.10.2004

VIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o odpisu pohledávky pana Vladimíra Letáčka, nar. 11.6.1945, posl. bytem Podhorská 662/60, Jablonec nad Nisou, zemřelého dne 13.5.1996 ve výši 702.190,60 Kč včetně úroků a

schvaluje

odpis pohledávky ve výši 702.190,60 Kč

IX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o hospodaření ZŠ Jablonec nad Nisou, Pasířská 72 za rok 2003 a

schvaluje
 1. výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2003 zjištěný rekonstrukcí

 2. navrhované vypořádání výsledku hospodaření za r. 2003.

X.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o finanční pomoci Městu Vysoké Tatry postiženému orkánem v listopadu t.r. a

A. schvaluje

finanční pomoc městu Vysoké Tatry ve výši 100.000,- Kč na opravy škod, které na majetku tohoto města způsobil orkán v listopadu t.r.

B. ukládá

Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi města

zajistit neprodleně odeslání částky 100 tis. Kč na konto města Vysoké Tatry číslo: 193968930/0300.

XI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

zařazení přijatých dotací do schváleného rozpočtu Města Jablonce nad Nisou na rok 2004 ve výši 30.997 tis. Kč uvedených v důvodové zprávě, rozpočtové změny uvedené v tabulkách na str. 31 - 58. důvodové zprávy a upravený rozpočet Města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.214.739 tis. Kč

XII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o peněžních darech pro mládežnické sportovce a poskytnutí těchto peněžních darů

schvaluje

XIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje
 1. poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2004 (rozpočtová rezerva) vybraným subjektům z oblasti kultury dle návrhu Kulturní komise.

 2. poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2004 (rozpočtová rezerva) vybraným subjektům z oblasti tělovýchovy a sportu dle návrhu Komise pro sport a tělovýchovu.

XIV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

pravidla hospodaření Města Jablonce nad Nisou v roce 2005 před schválením rozpočtu na rok 2005 uvedená v důvodové zprávě

XV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

Koncepci sociální práce Města Jablonce nad Nisou

XVI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o změnách zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

A. ruší

ke dni 9.12.2004 zřizovací listinu Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. ze dne 11.12.2003, přijatou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XVI. ze dne 11.12.2003

B. schvaluje

s účinností od 9.12.2004 zřizovací listinu Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. dle Přílohy č. 1, str. 9-13 důvodové zprávy.

XVII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

Informativní zprávu o stavu a hospodaření Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. za období I. - X. 2004

XVIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A. bere na vědomí
 1. informativní zprávu o novém školském zákonu

 2. informativní zprávu o dvouletém fungování Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5 jako sloučeného zařízení se 17ti odloučenými pracovišti

B. vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 11/2004, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 6/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a obecně závazná vyhláška č. 6/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/2003, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol

XIX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o zpracování Plánu odpadového hospodářství města Jablonec nad Nisou a

schvaluje

financování zpracování Plánu odpadového hospodářství města Jablonce nad Nisou na základě zákona č. 185/2001 Sb. v částce 262.990,- Kč, která bude kryta kapitolou odboru stavebního a životního prostředí z rozpočtu Města pro rok 2005

XX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o průběhu veřejnoprávního projednání VI. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou a

A. schvaluje

v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

Podbod č.1 - Změnu funkčního využití částí pozemků pčk. 791, 794/1,2, 795, 796, 797, 798 v k.ú. Rýnovice z ploch zastavitelných v kategorii C - technické vybavení obecně na plochy zastavitelné v kategorii VD - lehká drobná výroba, výrobní a nevýrobní služby, skladové a prodejní areály

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

 • B1 - komplexní urbanistický návrh

 • B4.2. - výkres životního prostředí

 • B12 - výkres zemědělského půdního fondu

 • B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

Podbod č.2 - Změnu funkčního využití částí pozemků pčk. 194/1,2 a 41 v k.ú. Lukášov z ploch zastavitelných v kategorii OV - občanské vybavení polyfunkční a částečně P - parkoviště na terénu na plochy zastavitelné v kategorii VD - lehká drobná výroba, výrobní a nevýrobní služby, skladové a prodejní areály

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

 • B1 - komplexní urbanistický návrh

 • B4.2. - výkres životního prostředí

 • B12 - výkres zemědělského půdního fondu

 • B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

B. bere na vědomí

stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování s tím, že připomínky v něm uplatněné jsou respektovány

C. ukládá

Mgr. Petru Karáskovi, místostarostovi

předložit ZM Jablonce nad Nisou Obecně závaznou vyhlášku města o schválení VI. změny platného územního plánu.

XXI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

vydává

ve smyslu § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 10/2004, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“.

XXII.

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

darování části výtěžku ze vstupného 10. plesu města Jablonec nad Nisou ve výši 25.000,- Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých Jablonec nad Nisou

XXIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

termíny konání zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou a návrh plánu práce ZM na I. pololetí r. 2005.

XXIV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

A. bere na vědomí
 1. dopis majitelů bytů z objektu Karla Čapka 8, Jablonec nad Nisou

 2. dopis pana Petra Kremsy, Nová Pasířská 13, Jablonec nad Nisou

 3. dopis manželů Čonkových, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou

 4. dopis Ing. Antonína Grygara, Na Břehu 376, Vratislavice, Liberec

B. schvaluje

doplatek za garáž č.e. 2374 na st.p.č. 221/9 včetně st.p.č. 221/9 v k.ú Jablonecké Paseky ve výši 30 tis Kč do výše znaleckého posudku

C. nepromíjí

poplatek z prodlení ve výši 22.303,- Kč manželům Zuzaně Čonkové, nar. 12.2.1980 a Jiřímu Čonkovi, nar. 22.6.1981, oba bytem Na Úbočí 4325/21, Jablonec nad Nisou.

XXV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 19. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 11. listopadu 2004

XXVI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

XXVII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o odměňování neuvolněných členů ZM a

schvaluje

neuvolněným členům ZM vyplatit další odměnu ve druhém pololetí roku 2004 ve výši 25%.Mgr. Petr Karásek
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Pavel Šourek
předseda návrhové komise

Vytvořeno 20.12.2004 15:12:03 | přečteno 3269x | Petr Vitvar