Zápis 07.10.2004

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 7. října 2004 od 9.00 hodin.

Přítomno: 26 členů Zastupitelstva města

Omluveni: Ing. Karel Dlouhý, Karel Kolář, Nikos Sianos

Neomluveni: Ing. František Pešek

Zapsala: Zdeňka Krausová

Ověřovatelé: Mgr. Petr Tulpa, MUDr. Jan Brandejský

Jednání 18. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, v 9.05 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomno 20 členů ZM.

Dále konstatoval, že zápis ze 17. zasedání ZM byl ověřovateli podepsán bez připomínek.

(Přišla paní Caklová - přítomno 21 členů ZM)

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni Mgr. Petr Tulpa a MUDr. Jan Brandejský.

(21 - 0 - 0)

Dále bylo hlasováno o programu jednání. Program byl schválen takto:

(20 - 0 - 0)

(nehlasoval 1) 1. Zahájení

 2. Schválení programu

 3. Schválení návrhové komise

 4. a) Zpráva starosty města
  b) Zpráva místostarostů

 5. Prodej pozemků

 6. Prodej bytů

 7. Výkupy nemovitostí a liniová věcná břemena

 8. Finanční plnění ze smluv o prodeji

 9. Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2004

 10. Mimořádná žádost ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou (tenisový klub) o poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2005

 11. Změny v názvech ulic

 12. Schválení zadání XI. změny územního plánu města Jablonce nad Nisou

 13. Centrum obchodní spolupráce - pavilon A Výstaviště a okolí

 14. Projekt Jablonec nad Nisou 2005

 15. Převod majetku Města Jablonec nad Nisou na Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. - soubor přístrojového vybavení k ortopedickým operativním výkonům

 16. „Jablonec nad Nisou - město bez bariér“, koncepční materiál pro oblast sociálně zdravotní, jmenovitě pro řešení problematiky zdravotně postižených občanů na území města

 17. Převod činností a majetku na TS Jablonec nad Nisu s.r.o. - informace o průběhu

 18. Změny ve složení výborů ZM

 19. Dopisy občanů

 20. INTERPELACE
  a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM
  b) Nové interpelace

 21. Kontrola splnění usnesení

 22. Diskuse
  a) Informace o výsledku místního referenda k vybudování hospice v budově bývalé nemocnice v Bezručově ulici

 23. Schválení návrhu usnesení

 24. ZávěrPoté členové Zastupitelstva města zvolili návrhovou komisi v tomto složení:

Předseda: Ing. Ivan Kracík

Členové: Jaroslava Diringerová, Marie Vocelová, PaedDr. František Vízek, Aleš Cholenský

4a) Zpráva starosty města

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský doplnil, že jednal s panem Vorálkem, ředitelem severočeské Policie ČR, o bezpečnosti a pořádku ve městě Jablonci nad Nisou a jeho okolí. Uvedl, že Jablonec nad Nisou připravuje celokrajskou konferenci k této problematice, která by se měla konat v druhé půlce listopadu. S připravovanou konferencí byli seznámeni i pracovníci Ministerstva vnitra ČR, kteří se jí také zúčastní.

Pan Vostřák konstatoval, že kvalita práce Policie ČR by měla být automatická. Zeptal, se v čem bude spočívat zavádění kvality v práci Policie ČR, což bylo tématem mezinárodní konference, které se pan starosta 7. 9. t.r. zúčastnil.

RNDr. Čeřovský uvedl, že se jedná o projekt financovaný z Evropské unie. Smyslem tohoto projektu je, aby Policie ČR začala zavádět prvky kvality a kontroly kvality a spočívá to v tom, aby se více přiblížili občanům a více reflektovali na dění ve společnosti. Podotkl, že této konference se zúčastnil jako host a nebyl zapojen do tohoto projektu, který probíhal dva roky.

Pan Šourek požádal o informace k projektu CAF. Jaké jsou výsledky hodnocení úřadu a požádal o dodání podkladů.

RNDr. Čeřovský vysvětlil, že do tohoto projektu se Město Jablonec nad Nisou přihlásilo na jaře letošního roku. Jedná se o několikaletý projekt a zatím byla ukončena 1. fáze, ve které proběhlo sebehodnocení úřadu. Komise je dvanáctičlenná a skládá se z pracovníků úřadu v čele s tajemníkem MěÚ JUDr. Nesvadbou. V září t.r. proběhlo hodnocení 1. fáze a byla vypracována zpráva, která byla odeslána do Prahy. Dále přijedou nezávislí experti, kteří budou tuto zprávu rozebírat a hodnotit. To vše se bude opakovat v několika cyklech po dobu několika let. Na základě výsledků jsou stanovena mnohá opatření.

JUDr. Nesvadba doplnil, že se závěrem 1. fáze byly seznámeni všichni pracovníci úřadu.

Pan Vostřák zdůraznil, že odmítá, aby Městská policie nahrazovala Policii ČR.

RNDr. Čeřovský souhlasil s názorem pana Vostřáka. Dále doplnil, že ke konkrétnímu zlepšení v práci Policie ČR by měly např. přispět „recepce“, kde by se občané mohli na Polici ČR obracet se svými problémy.

Pan Šourek řekl, že by přivítal, kdyby členové ZM dostali hodnotící zprávu z 1. fáze CAF.

RNDr. Čeřovský řekl, že je možné, aby všichni členové ZM hodnotící zprávu obdrželi.

4b) Zpráva místostarostů

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta, Mgr. Petr Karásek, místostarosta, Ing. Radovan Louda, místostarosta

Mgr. Rudolf uvedl předloženou písemnou zprávu o své činnosti.

(Přišla MUDr. Jörgová - přítomno 22 členů ZM)

Paní Nováková požádala o informace z jednání s nájemci bytů z objektu 5.května 49.

Mgr. Rýžaková sdělila, že na poradě vedení MěÚ bylo rozhodnuto, že tento objekt bude zveřejněn k prodeji, ale zatím žádný zájemce není. Podotkla, že podmínky nájemců se stávají neúnosným, protože tam jsou dvě romské rodiny, z nichž jedna užívá byt ne zcela vhodným způsobem. Jedno řešení je obsahem materiálu, a to, že byla nabídnuta bytová náhrada nájemcům, kteří bydlí ve druhém patře, a kteří si byt zrekonstruovali a mají velký byt. Podotkla, že pokud bude objekt částečně uvolněn, tak by se mohl podařit jeho prodej.

Pan Vostřák požádal o podrobnější informaci z návštěvy mobilního hospice „Cesta domů“ v Praze.

Mgr. Rudolf řekl, že návštěvou mobilního hospice měli zjistit, jakým způsobem takového zařízení funguje, jaké má problémy, kolik má klientů apod. Zjistili, že toto zařízení je velice užitečné a zasahuje celou Prahu. V současné době se v hospici starají zhruba o 15 klientů. Jde o nestatní zařízení, jehož provoz je financován z grantů Ministerstva práce a sociálních věcí a různých nadací.

(Přišel Mgr. Žur - přítomno 23 členů ZM)

MUDr. Brandejský se zeptal, co obnášela návštěva Katolické školy v Saskově ulici. Dále se zeptal, zda výběrová řízení v Nemocnici jsou již uzavřena a jaký je jejich výsledek.

Mgr. Rudolf uvedl, že na základě pozvání ředitelky, se zúčastnil výročí otevření Katolické školy. Podotkl, že tato škola není zřizována Městem, ale přesto by se i o takováto školská zařízení mělo zajímat. Dále sdělil, že výběrová řízení jsou již uzavřena.

MUDr. Jörgová se zeptala, čeho by se měla týkat eventuální spolupráce s obcí Dětenice.

Mgr. Rudolf uvedl, že v Dětenicích mají mimo zámku další prostory, kde pořádají akce pro své občany. Zařízení je komponované do středověku. Řekl, že se chtěli seznámit s fungováním tohoto zařízení a navázat s agenturami, které to pořádají, kontakty pro případnou spolupráci při akcích v Jablonci nad Nisou.

MUDr. Jörgová dále požádala o informace z jednání na Krajském úřadě s vedoucím odboru zdravotnictví Ing. Benediktem.

Mgr. Rudolf sdělil, že s ním jednal o převodu Léčebny dlouhodobě nemocných do působnosti Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o. Podotkl, že komise zdravotnictví podporuje převod Léčebny dlouhodobě nemocných z Tanvaldu i z Jablonce nad Nisou na Nemocnici. Konečné rozhodnutí bude po jednání krajského zastupitelstva.

Mgr. Karásek neměl k písemné zprávě o své činnosti žádné doplnění.

Pan Vostřák k fasádě vnitrobloku radnice řekl, že je nehorázné, aby firma, která provádí opravu v památkově chráněném objektu, osadila okno o 8 cm níž než je původní řada oken a musela to dělat znovu. Zeptal se, kdo má na této stavbě stavební dozor. Dále se zeptal, o jaký rekonstruovaný památník padlých se jedná a jak probíhá jeho realizace. Podivil se nad tím, že náhradní výsadba za 12 kusů vykácených dřevin je pouze v počtu 9 kusů.

RNDr. Varga vysvětlil, že opravu fasády vnitrobloku radnice provádí firma BAK a.s. Stavebním dozorem za Město je Ing. Hadrava, za památky Ing. Kurtin a stavbyvedoucím je pan Stehno z firmy BAK a.s. Dále odpověděl, že se rekonstruuje památník obětem II. světové války v Rýnovicích.

Mgr. Karásek řekl, že k pokáceným stromům není schopen podat přesnou informaci, ale vše zjistí a panu Vostřákovi to sdělí.

Pan Berounský se zeptal, o čem bylo jednání s Ing. Syroťikovou z Ministerstva kultury.

Mgr. Karásek odpověděl, že s ní jednal o urbanistické studii rozšířeného centra města Jablonec nad Nisou.

Pan Šourek požádal o sdělení výsledku z jednání s firmou Diagnostika Rýdl o pozemcích Na Roli.

Mgr. Karásek sdělil, že firma Diagnostika Rýdl má zájem pokračovat ve svém záměru a součástí dnešních materiálů je návrh usnesení, kterým se ruší časová podmínka vydání územního rozhodnutí, protože dostali smlouvu potřebnou pro vydání rozhodnutí později.

Ing. Louda doplnil, že byl včera na Ministerstvu financí, kde mu bylo sděleno, že dotace na rekonstrukci areálu Střelnice je potvrzena.

PaedDr. Vízek podotkl, že je v písemné zprávě uvedeno výběrové řízení na chodníky. Uvedl, že mu byly dány do schránky letáky a i osobně ho navštívil zde přítomný Ing. Radkovič ve věci chodníků v lokalitě Oko.

Ing. Louda řekl, že Ing. Radkovič je přihlášen do „Diskuse“, proto bude vhodnější toto téma ponechat na všeobecnou diskusi.

Mgr. Paukrtová se zeptala, co bylo podstatou jednání s Ing. Hrdým z Ministerstva školství.

Ing. Louda odpověděl, že na Ministerstvu školství především jednají o různých dotacích pro Město. Na posledním jednání s Ing. Hrdým jednali o dotaci na rekonstrukci areálu Střelnice, která byla z Ministerstva školství převedena na Ministerstvo financí.

5) Prodej pozemků

Předkládá: Mgr. Pavel Svoboda, vedoucí majetkoprávního oddělení

Mgr. Svoboda, jako předkladatel, stáhl z programu jednání bod C., protože k tomuto bodu ještě probíhají jednání. Dále vysvětlil, že dodatkem materiálu je vlastně bod A.8) původního materiálu.

Pan Vostřák se zeptal, proč není v důvodové zprávě u bodu A.5), A.6) a A.7) uvedeno, kdo je žadatelem.

Mgr. Svoboda vysvětlil, že v těchto bodech není věcné břemeno zřizováno ve prospěch žádné osoby, protože prodej není ještě realizován. Je ale nezbytně nutné, aby daná věc byla ošetřena.

Pan Vostřák řekl, že s takovýmto postupem nesouhlasí.

6) Prodej bytů

Předkládá: Mgr. Pavel Svoboda, vedoucí majetkoprávního oddělení

Mgr. Svoboda neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

7) Výkupy nemovitostí a liniová věcná břemena

Předkládá: Mgr. Pavel Svoboda, vedoucí majetkoprávního oddělení

Mgr. Svoboda neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

8) Finanční plnění ze smluv o prodeji

Předkládá: Mgr. Pavel Svoboda, vedoucí majetkoprávního oddělení

Mgr. Svoboda neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

9) Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2004

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Mgr. Rudolf neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

11) Změny v názvech ulic

Předkládá: Mgr. Petr Karlovský, ředitel správního odboru

Mgr. Karlovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

12) Schválení zadání XI. změny územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

10) Mimořádná žádost ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou (tenisový klub) o poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2005

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Přizván: Miloslav Hajátko, prezident ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou

Ing. Louda okomentoval předložený písemný materiál.

Pan Hajátko doplnil, že na základě žádosti Českého tenisového svazu a Ministerstva školství by bylo v Jablonci nad Nisou vytvořeno tenisové centrum mládeže pro Liberecký a Ústecký kraj. Český tenisový svaz zažádá na Ministerstvu školství o možnost rekonstrukce tenisových dvorců v areálu ČLTK Bižuterie. Tenisové dvorce jsou již nevyhovující pro přípravu i pro turnajové zápasy. Na základě studie byl stanoven předběžný rozpočet od 5,2 mil Kč do 5,6 mil. Kč. Vysvětlil, že pokud by se Město na této rekonstrukci podílelo, tak by to také pomohlo při získání dotace z Ministerstva školství. Podotkl, že se tenisový klub v poslední době podílel na úpravách areálu částkou zhruba 2 mil. Kč. Dále řekl, že v záměru je také možnost využití jednoho dvorce pro obyvatele Proseče a ostatní veřejnost.

Ing. Louda požádal všechny přítomné členy ZM, aby schválili předložený návrh usnesení, protože se tento krok určitě v budoucnu zúročí.

Mgr. Paukrtová se zeptala, zda se o této záležitosti jednalo také s Krajem, když je to krajské zařízení.

Pan Hajátko odpověděl, že se areál není krajským zařízením, ale je majetkem ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou. Středisko je vytvořeno na základě Českého tenisového svazu, který má po celé republice sítě středisek.

(Přišel pan Poborský - přítomno 24 členů ZM)

Paní Vocelová se zeptala, proč v návrhu usnesení není uvedeno, že se jedná o vratný příspěvek. Nebo proč není návrh usnesení předložen ve variantách.

Ing. Louda doplnil doporučení finančního výboru, který navrhuje poskytnout částku ve výši 1 mil. Kč ve formě příspěvku a částku ve výši 700 tis. Kč ve formě půjčky. Přesto on doporučuje schválit předložený návrh usnesení.

Ing. Schäfer požádal pana Hajátka o upřesnění informace uvedené v materiálu, že v rámci rekonstrukce tenisových dvorců a areálu se také předpokládá vybudování univerzálního sportoviště pro sportovní aktivity veřejnosti ze sídliště Horní Proseč.

Pan Hajátko vysvětlil, že osmý dvorec, který chtějí zrekonstruovat je nejblíže sídlišti Horní Proseč, proto by byl k dispozici pro veřejnost. Zatím není vyřešen povrch tohoto dvorce, aby byl vhodný pro tenis, fotbal apod.

Paní Nováková podotkla, že při schvalování příspěvku pro Azylový dům Naděje, byla panu řediteli položena otázka, zda také oslovil sponzory. Proto se zeptala pana Hajátka, jestli také tenisový klub oslovil sponzory.

Pan Hajátko odpověděl, že ano. A jak již řekl, tak již za poslední dva roky proinvestovali ze sponzorských darů částku 2 mil. Kč.

Paní Caklová vysvětlila, že při poskytování příspěvku azylovému domu Naděje se nejednalo o sponzorské dary, ale o příspěvky okolních obcí, jejichž občané toto zařízení využívají. Naopak sídliště Horní Proseč je jablonecké a děti z Horní Proseče už do areálu chodí teď. Toto je jedním z řešení, jak zpřístupnit sportoviště veřejnosti.

(Přišel MUDr. Jörg - přítomno 25 členů ZM)

13) Centrum obchodní spolupráce - pavilon A Výstaviště a okolí

Předkládá: Mgr. Karásek, místostarosta

Mgr. Karásek uvedl předložený písemný materiál.

Dr. Ing. Drábek požádal, aby v některé z dalších informativních zpráv byl předložen přehled, která z akcí je financována z dotací Evropské unie a která z rozpočtu Města.

Mgr. Karásek řekl, že to není žádný problém.

RNDr. Čeřovský doplnil, že rekonstrukce ulice U Muzea a výstavba parkoviště COS je v rámci projektu Phare 2003. Již proběhlo hodnocení a na základě dílčí informace je možné říci, že je to přislíbeno. Definitivní rozhodnutí bude známo zhruba v polovině listopadu letošního roku. Pokud bude žádost úspěšná, tak by se podpis memoranda mohl uskutečnit v lednu nejpozději v únoru roku 2005.

Mgr. Paukrtová podpořila žádost Dr. Ing. Drábka, a to především v souvislosti s přípravou rozpočtu na příští rok.

14) Projekt Jablonec nad Nisou 2005

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Mgr. Rudolf uvedl předložený písemný materiál.

Ing. Louda doplnil, že tento materiál projednal finanční výbor, který doporučuje ZM schválit usnesení tak, jak jsou předložena.

15) Převod majetku Města Jablonec nad Nisou na Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. - soubor přístrojového vybavení k ortopedickým operativním výkonům

Předkládá: Mgr. Tomáš Macek, ředitel odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Mgr. Macek v návrhu usnesení změnil slovo „užívání“ na slovo „správy“.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

16) „Jablonec nad Nisou - město bez bariér“, koncepční materiál pro oblast sociálně zdravotní, jmenovitě pro řešení problematiky zdravotně postižených občanů na území města

Předkládá: Mgr. Tomáš Macek, ředitel odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Mgr. Macek neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Mgr. Paukrtová řekla, že, podle jejího názoru, je materiál velice dobře zpracovaný. Zeptala se, kdy bude předložen materiál „Sociální politika města“, který byl naposledy projednáván na RM dne 13. 5. 2004. Dále se zeptala, zda součástí tohoto materiálu bude také komunitní plán.

Mgr. Macek odpověděl, že koncepce je již hotová, ale čekalo se na to, jak dopadne „Spolkový dům“. Sdělil, že projekt „Spolkový dům“ byl schválen regionální radou a byl doporučen. Uvedl, že pokud bude vše kompletní, tak by to mělo být předloženo na zasedání ZM dne 11. 11. 2004. Dále odpověděl, že byla zpracována 1. část komunitního plánu, což bylo podmínkou k projektu „Spolkový dům“.

Pan Vostřák řekl, že materiál je zpracován velmi dobře. Jedná se o koncepci, ale spousta věcí v ní obsažených by se měla již dělat. Mělo by se k tomu vypracovat další zadání, aby jednotlivé odbory v daných věcech už začaly něco dělat a všichni se začali podle toho chovat. Podotkl, že tzv. „áčka“ jsou na chodnících stále, reklamy na domech jsou stále a nikdo je neřeší. Krmení holubů je také běžné a nikdo ho netrestá.

Mgr. Paukrtová požádala, aby do konce letošního roku byla předložena Sociální politika města s termínem, do kdy má být předložen komunitní plán.

PhDr. Fojtíková vysvětlila, že některé úkoly se již řeší, ale ne do všech může vstupovat Město. Minulý týden proběhlo jednání se zástupci Policie ČR a pracovníky dopravního a silničního úřadu, na kterém bylo dohodnuto řešení problematiky umisťování „áček“ na chodnících. Podotkla, že předložený materiál je koncepční a v žádném případě nebudou všechny úkoly splněny během dvou let. Jedná se o dlouhodobou záležitost.

Pan Vostřák se zeptal, zda „áčka“ na chodnících mohou být nebo nemohou. Jak je možné, že se tam umisťují, když tam nesmí být? Kdo zamezí tomu, aby tam nebyly?

PhDr. Fojtíková vysvětlila, že dosud bylo umisťování „áček“ povolováno bez omezení, nebylo stanoveno, ve kterém prostoru. Proto to nemohlo být ani kontrolováno. Nyní by mělo být povolování konkrétní, na přesně vymezený prostor, v přesně stanovené podobě. Všechny informace by měly být mezi dopravním a silničním úřadem a Policií ČR předávány, na základě nichž Policie ČR může provádět kontroly. Z první schůzky také vzešel podnět, ve spolupráci s postiženými občany, že se vymezí lokalita, kam se nebudou moci umisťovat vůbec.

Pan Berounský řekl, že se mu materiál také moc líbí. Postrádá v něm pouze návaznost na železniční a tramvajovou dopravu. Podotkl, že problémy s nastupováním imobilních občanů nevznikají jenom v autobusové dopravě.

Mgr. Macek řekl, že poznámku pana Berounského bere jako podnět pro další zpracování.

17) Převod činností a majetku na TS Jablonec nad Nisu s.r.o. - informace o průběhu

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda přednesl úvodní komentář k předloženému písemnému materiálu.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

18) Změny ve složení výborů ZM

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

JUDr. Nesvadba představil Ing. Renatu Vítovou, která bude zastávat funkci vedoucí oddělení rozpočtu a poplatků za paní Václavíkovu, která odchází do důchodu.

Ing. Vítová se krátce představila členům ZM.

19) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženým dopisům občanů žádné doplnění.

Mgr. Dymokurský, jako zpracovatel, vyškrtl z návrhu usnesení v bodě B. z obou variant slovo „prominutí“.

MUDr. Jörgová potvrdila, že pan Soušek se opravdu léčí u MUDr. Stehlíka. Osobně zná i jeho bývalou manželku Karolínu Souškovou, o které se v dopise zmiňuje. Dále řekla, že pan Soušek ji ukázal složenky, kde zaplatil na výživném 8 tis. Kč. Podotkla, že v současné době se stará o svou nemocnou matku. Finanční zajištění je popsáno v dopise. Pokud mu nebude poplatek z prodlení prominut, tak to s nimi bude dále stejné. Podotkla, že vzhledem k tomu, že je veden jako pacient na psychiatrii, tak ho nikdo nechce zaměstnat.

RNDr. Čeřovský řekl, že je návrh usnesení předložen ve variantách. S panem Souškem osobně jednal a doporučil mu, aby se opětovně obrátil na členy ZM, kteří se k danému problému většinově vyjádří. Podotkl, že z jednání s panem Souškem nenabyl dojmu, že on činí všechny kroky k nápravě.

20) INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Předkládá: Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosty

Paní Kodytková neměla k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

b) Nové interpelace

Interpelace paní Novákové

Bude se Město Jablonec nad Nisou zabývat zřízením zubní pohotovosti?

Dotaz vzešel ze Svazu důchodců, kterým vzhledem k jejich věku, působí potíže vyhledávat ošetření v okolních Městech (Liberec, Semily atd.).

Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně.

Interpelace Dr. Ing. Drábka

Kdo financoval placené články v Deníku Jablonecka k tématice referenda „hospic“? Pokud byly hrazeny z rozpočtu Města, jaká je celková částka prostředků vynaložených Městem na mediální kampaň k referendu?

Prosím písemnou odpověď.

Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně.

Interpelace pana Šourka

Ulice U Staré lípy (pan Jiří Kysela)

V jaké časové posloupnosti bude naplněno usnesení zastupitelstva:

1) přípojka vody

2) přípojka plynu

3) rekonstrukce vozovky?

Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně.

Ing. Schäfer sdělil, že se na něj obrátil zástupce občanů z objektu U Kostela 19, kteří si stěžují na soustavný hluk od OD Kaufland. Hluk je především po desáté hodině večer, kolem čtvrté hodiny ráno a proto nemůžou v klidu spát.

RNDr. Čeřovský řekl, že je nutné podat bližší specifikaci problému.

Ing. Schäfer doplnil, že jde o hluk při manipulaci s vysokozdvižnými vozíky, když vykládají zboží na rampu.

RNDr. Čeřovský požádal, aby byla stížnost občanů přesně sepsána a na základě níž by mohlo být vyvoláno jednání se zástupci OD Kaufland.

21) Kontrola splnění usnesení

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

JUDr. Nesvadba doporučil z evidence vypustit usnesení ZM č. XIII/B ze dne 2. 9. 2004. Doplnil, že smlouvy o převodu majetku do správy příspěvkovým organizacím jsou podepsány, čímž je usnesení naplněno.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

22) Diskuse

a) Informace o výsledku místního referenda k vybudování hospice v budově bývalé nemocnice v Bezručově ulici

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

JUDr. Nesvadba doplnil, že výsledek referenda byl podle zákona zaslán na Ministerstvo vnitra. Dále sdělil, že v této chvíli je spočítáno, že náklady na referendum jsou ve výši zhruba 390 až 400 tis. Kč.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

Diskuse

RNDr. Čeřovský konstatoval, že obdržel dvě písemné přihlášky od občanů města Jablonce nad Nisou, a to od Ing. Františka Radkoviče a pana Jiřího Kysely st., kteří mohou vystoupit až po skončení diskuse členů ZM.

Pan Vostřák konstatoval, že se mu nelíbí odpovědi na interpelace, které podává. Řekl, že se dohaduje o přístupové komunikaci Jahodová - Přímá. I když to Město řeší od 9. 10. 2001, tak do dnešního dne nedostal spolehlivou odpověď - komu ta cesta vlastně patří a co se s ní bude dělat. Dále řekl, že se ptal, jakým způsobem bude řešen průjezd ulicí Lipanskou pro autobusy nebo jestli bude vyznačená cesta, která povede přes autobusové nádraží a nikdo mu neodpověděl. Ani v dopravní komisi ani na jednání ZM.

(Přišel MUDr. Krsek - přítomno 26 členů ZM)

Ing. Zemín řekl, že k přístupové komunikaci Jahodová - Přímá nedokáže v tuto chvíli přesně odpovědět, ale určitě celou věc prověří a podá panu Vostřákovi informaci. Dále odpověděl, že bylo rozhodnuto, že se nebude obnovovat průjezd Lipanskou ulicí a řeší se lepší značení průjezdu přes autobusové nádraží. Podotkl, že tato informace byla panu Votřákovi podána.

Pan Vostřák řekl, že na autobusovém nádrží není přesně vyznačen prostor pro průjezd autobusů MHD. Tyto autobusy musí projíždět mezi zaparkovanými autobusy ČSAD, kde procházejí lidé a může zde dojít k neštěstí. Dále opakovaně upozornil, že se kácí více stromů než vysazuje. Také se nedodržuje, že když je někomu nařízená výsadba a on ji neprovede, tak to již nikdo zpětně nekontroluje a nic se neděje. Podotkl, že topolu u gymnázia, který má být pokácen, zasychají větve, ale pokud by se ořezaly, tak by tam mohl ještě tři nebo čtyři roky ještě stát, i když by jeho estetická hodnota byla nízká.

Mgr. Paukrtová uvedla, že se na minulém jednání ZM ptala na osud stížnosti obyvatelů objektů Budovatelů 12 a 14, kteří si stěžovali na nepřiměřený hluk z herny. Zeptala, se kdy tato stížnost bude řešena na jednání ZM.

RNDr. Čeřovský odpověděl, že tato stížnost je řešena standardním způsobem jako stížnost. Bylo provedeno místní šetření, bylo jednáno s provozovateli herny o opatřeních a obyvatelům okolních objektů byla zaslána odpověď. Podotkl, že v tuto chvíli nedokáže sdělit přesnou odpověď a způsob řešení, ale je možné v průběhu jednání přesnou informaci získat. Dále podotkl, že pokud nebyla stížnost adresována přímo členům ZM, tak na jednání ZM předložena nebyla.

Pan Šourek zkonstatoval, že v ulici U Staré Lípy se stále nic nedělá, nic se tam nestaví. Pan Kysela určitě ve svém diskusním příspěvku celou situaci v této ulici vysvětlí. Dále k avizovanému vystoupení Ing. Radkoviče řekl, že pokud někde byly po dlouhou dobu kamenné obrubníky, tak tam historicky patří, pokud nejsou poškozeny. Nechápe, jak je možné, že kamenné obrubníky jsou nahrazovány betonovými. Konstatoval, že to, co popisuje Ing. Radkovič, je pro něj barbarství.

Mgr. Karásek vysvětlil, že inženýrské sítě v ulici U Staré Lípy byly zahrnuty do rozpočtu na rok 2004 včetně realizace projektové dokumentace. Bohužel díky jabloneckým podmínkám je realita taková, že za jeden rok se nedaří vydat územní rozhodnutí, nechat proběhnout všechny termíny, aby nabylo právní moci, zhotovit dokumentaci pro stavební povolení, vydat stavební povolení, nechat proběhnout všechny termíny, aby nabylo právní moci tak, aby ještě ve stejném roce mohla být stavba zrealizována. Proto bude stavba zrealizován ihned na jaře roku 2005. Plánované finanční prostředky budou přesunuty do rozpočtu roku 2005. Dále přečetl část dopisu, ze dne 20. 6. 1996 podepsaný tehdejší zástupkyní starosty města. Zkonstatoval, že od roku 1996 se celou záležitost nepodařilo vyřešit. Zmínil také stížnost občanů ze dne 7. 10. 1993, která se k této záležitosti vztahuje. Podotkl, že termíny neovlivní ani místostarosta a určitě je nezodpovědné zahajovat stavbu koncem října. Proto bude stavba zahájena na jaře příštího roku.

Pan Šourek citoval z novinového článku, kde místostarosta Mgr. Karásek řekl, že zavedení vody a plynovodu nebude technickým problémem.

Pan Vostřák v souvislosti s avizovaným vystoupením Ing. Radkoviče upozornil, že z Horního náměstí zmizelo celé kamenné schodiště. Technické služby ho rozebraly, zlikvidovaly a do dnešního dne ho nedaly zpět. Místo schodiště je trávník. Zdůraznil, že schodiště tam patří a musí tam být. Položil otázku, kdo je za tuto věc zodpovědný.

Ing. František Radkovič, Pasecká 4, Jablonec nad Nisou, vystoupil za občany, kteří jsou podepsaní pod peticí proti odstranění kamenných obrubníků z „lokality Oko“. Mimo jiné řekl, že občané nesouhlasí s odstraňováním historických kamenných obrubníků a požadují zastavení této nesmyslné akce kryté tzv. projektem. Občané požadují provedení inventury majetku nemalé hodnoty. Citoval, že podle Policie ČR jde o použitelné obrubníky pro památkově chráněná místa. Uvedl, že v Plzni bylo takovéto zmizení kamenných obrubníků označeno jako krádež a škoda byla vyčíslena na částku zhruba 1,2 mil. Kč. V Železném Brodě byly tyto kamenné obrubníky podél silnice a na náměstí ponechány. Řekl, že je zvědavý co vyšetří Policie ČR, státní zastupitelství, soud. Podotkl, že článek pošle i do kanadských listů. Závěrem řekl, že zjistil, že vzniká společnost s ručením omezeným Technické služby Jablonec nad Nisou a hledá se jednatel této společnosti. Podotkl, že on by se ve funkci jednatele společnosti dokázal řádně postarat o majetek města. Věří, že členové ZM jeho kandidaturu podpoří.

Ing. Zemín uvedl, že o tomto problému oddělení dopravní a silniční úřad ví a s Ing. Radkovičem již bylo několikrát o této záležitosti jednáno. Problém byl diskutován i na jednání RM. Doplnil, že projekt byl zpracován renomovanou firmou z Liberce, která se zabývá silničním hospodářstvím. Vybouraný materiál včetně obrubníků, které jsou předmětem diskuse, je odvážen a uskladněn na skládku v Rýnovicích, kterou vlastní Technické služby města Jablonce nad Nisou. Tento materiál je možné využít v jiných lokalitách, jako např. centrum města, kde je o kámen větší zájem a je více důvodů ho tam využít.

Ing. Louda doplnil, že jedním z důvodů pro použití betonových obrubníků bylo, že tam některé kusy již chyběly a ne všechny byly shodné. Konstatoval, že realizované řešení je určitě méně finančně náročné. Souhlasil s poznámkou Ing. Zemína, že kamenné obrubníky budou využity v jiných lokalitách. Podotkl, že pro bezbariérový přístup jsou betonové obrubníky vhodnější, lépe přizpůsobivé.

Pan Poborský řekl, že si nemyslí, že by chtěl někdo kameny zcizit a využít ve svůj prospěch, ale, podle jeho názoru došlo k chybě už při schvalování projektu. Dále řekl, že nemůže souhlasit s Ing. Radkovičem, i když by i on rád kameny viděl zpět na svém místě, aby stavba byla přerušena. Nesouhlasil s tím, že betonové obrubníky jsou stejně kvalitní jako kamenné. Jako příklad uvedl vedlejší ulici, kde jsou betonové obrubníky již značně poškozeny, i když tam nejsou tak dlouho. Konstatoval, že již od počátku se při této akci nedělá to, co bylo slíbeno. V první prudké části Mlýnské ulice měla být dlažba a nakonec tam bude hrubozrnný asfalt. Na shromáždění s občany bylo řečeno, že chodníky, které jsou na pravé části a nikdo je nepoužívá, budou zrušeny nebo alespoň zúženy, aby vozovka byla širší. Také to tak nebude, protože je předpis, který stanovuje šíři chodníků. Teprve po rozkrytí vozovky bylo zjištěno, že plynové přípojky leží příliš mělko, kanalizace je stará přes sto let. To vše stavbu zdrželo. Podivil se nad tím, proč již při tvorbě rozpočtu není počítáno s vypsáním veřejných soutěží ihned po novém roce, aby podobné práce mohly být zahájeny hned, jak to počasí dovolí např. v dubnu. Na závěr zdůraznil, že pracovní morálka firem, které tam pracují, na což opakovaně upozorňoval na jednání RM, je velice špatná.

Ing. Louda vysvětlil, že vypisování výběrových řízení se řídí zákonem o veřejných zakázkách a některé termíny nejdou nijak ovlivnit. Uvedl, že termín 30. 10. 2004 pro ukončení akce bude splněn.

Pan Jiří Kysela, U Staré Lípy 7, Jablonec nad Nisou, vysvětlil, že se jedná o část koncové ulice U Staré Lípy, protože je až k lípě voda, kanalizace a plyn zavedena. Podotkl, že v březnu byla schválená částka na úpravu ulice a vodovod a do dnešního dne se tam nic neděje. V červnovém čísle Jabloneckého měsíčníku je napsáno, že by se v ulici U Staré Lípy měl budovat vodovod a práce by měly být zahájeny v září 2004. Září je pryč a zatím se tam ještě nekoplo. Podotkl, že kdo tam nebydlí, tak neví, co to vůbec znamená. Pokud přeci jenom práce začnou, tak neví jak to tam bude probíhat, kudy budou občané z dané části chodit do práce. Podotkl, že cesta byla průchodná až do Lučan, ale bohužel byla zrušena. Zpochybnil částku 1,5 mil. Kč, která byla na vodovod uvolněna, protože v těch místech je skalnatá půda a proto by se vše mohlo prodražit.

Mgr. Karásek řekl, že k tomu může pouze zopakovat to, co již jednou řekl. Nediví se, že byli občané rozezleni v období let 1996 - 2003. Podaná stížnost ve věci nespokojenosti zájmu radnice o naplňování nejzákladnějších potřeb občanů města Jablonce nad Nisou se začala řešit v říjnu 2003 a v říjnu 2004 je vydáno stavební povolení a dokončuje se projektová dokumentace na komunikace. Podotkl, že zákonné lhůty a termíny jsou nepřekročitelné. Závěrem řekl, že celá akce je vysoutěžená, připravená a na jaře příštího roku se opravdu začne dělat. V žádném případě není možné po vydání stavebního povolení v říjnu ještě zahajovat stavbu. Je určitě lepší počkat do jara.

23) Schválení návrhu usnesení

Ing. Kracík, předseda návrhové komise, předložil návrh usnesení členům ZM k odsouhlasení.

Zpráva starosty města
I. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Zpráva místostarostů
II. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Prodej pozemků
III. USNESENÍ
Předkladatelem stažen bod A.8), 20), C. pro 25 proti 0 zdrželo se 1

Prodej bytů
IV. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Výkupy nemovitostí a liniová věcná břemena
V. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdržel se 1

Finanční plnění smluv o prodeji a nájmu
VI. USNESENÍ pro 23 proti 0 zdrželi se 3

Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2004
VII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Mimořádná žádost ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou (tenisový klub) o poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2005
VIII. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdržel se 1

Změny v názvech ulic
IX. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Schválení zadání XI. změny územního plánu města Jablonce nad Nisou
X. USNESENÍ pro 23 proti 0 zdrželi se 3

Centrum obchodní spolupráce - pavilon A a okolí
XI. USNESENÍ pro 21 proti 0 zdrželo se 5

Projekt Jablonec nad Nisou 2005
XII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Převod majetku Města Jablonec nad Nisou na Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. - soubor přístrojového vybavení k ortopedickým operativním výkonům
XIII. USNESENÍ
Upravení původní NU schváleno jednohlasně

„Jablonec nad Nisou - město bez bariér“, koncepční materiál pro oblast sociálně zdravotní, jmenovitě pro řešení problematiky zdravotně postižených občanů na území města
XIV. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Převod činností a majetku na TS jablonec nad Nisou s.r.o. - informace o průběhu
XV. USNESENÍ pro 23 proti 0 zdrželi se 3

Změny ve složení výborů ZM
XVI. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Dopisy občanů
XVII. USNESENÍ
Původní NU - bod A. schváleno jednohlasně

- bod B. - varianta I. pro 20 proti 0 zdrželo se 6

- bod C. - varianta I. pro 19 proti 1 zdrželo se 6

- bod D. pro 22 proti 0 zdrželi se 4

- bod E. pro 24 proti 0 zdrželi se 2

- bod F. schváleno jednohlasně

Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM
XVIII.. USNESENÍ pro 22 proti 0 zdrželi se 4

Kontrola splnění usnesení
XIX. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdržel se 1

Informace o výsledku místního referenda k vybudování hospice v budově bývalé nemocnice v Bezručově ulici
XX. USNESENÍ schváleno jednohlasně

24) Závěr

RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, ukončil 17. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou v 14,45 hodin.Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

o v ě ř o v a t e l é :

Mgr. Petr Tulpa, MUDr. Jan Brandejský

V Jablonci nad Nisou, dne 15. října 2004

Vytvořeno 29.10.2004 12:47:34 | přečteno 2970x | Petr Vitvar