Usnesení 07.10.2004

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 7. října 2004.

I.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a

bere na vědomí

zprávu o činnosti starosty města

II.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů a tyto

bere na vědomí.

III.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji pozemků a

A. schvaluje
 1. prodej p.p.č. 1078/14 o výměře 1040 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem stavby rodinného domu manželům MUDr. Pavlu Zachovalovi, bytem J. Žižky 17, Jablonec n. N. a Marcele Zachovalové, bytem Havlíčkova 16, Jablonec n. N. za cenu 320,- Kč/m2, tj. celkem 332.800,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy a smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci územního rozhodnutí.

 2. prodej p.p.č. 755/193 o výměře 321 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem vypořádání opěrné zdi společnosti TI Automotive AC,s.r.o., IČ 26485648, se sídlem Belgická 17, Jablonec n. N. za cenu 50,- Kč/m2, tj. celkem 16.050,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

 3. prodej p.p.č. 505/21 o výměře 151 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady manželům Miroslavu a Simoně Peltovým, bytem Puškinova 4780/6, Jablonec n. N. za cenu 230,- Kč/m2, tj. celkem 34.730,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 4. prodej p.p.č. 403/5 o výměře 149 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady manželům Miroslavu a Marcele Höferovým, bytem B.Němcové 58, Jablonec n. N. za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 14.900,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 5. zřízení věcného břemene práva příjezdu a přístupu přes p. p. č. 1431/2 pro vlastníky st.p.č. 3418, st.p.č. 3417, st.p.č. 5777, st.p.č. 2030/2 a st.p.č. 2030/3 a nemovitostí na těchto parcelách, vše k.ú. Jablonec nad Nisou.

 6. zřízení věcného břemene práva příjezdu a přístupu přes st. p. č. 1253/1 pro vlastníky st.p.č. 1253/2, st.p.č. 1253/3, st.p.č. 1253/4, st.p.č. 1253/5, st.p.č. 1253/6 a st.p.č. 1253/7 a nemovitostí na těchto parcelách vše k.ú. Jablonec nad Nisou.

 7. zřízení věcného břemene - práva čerpání vody z vodního zdroje (studny) přes p.p.č. 1507/1 v k.ú. Proseč n. N. ve prospěch pozemku p.p.č. 1505 a nemovitosti čp. 16 v k.ú. Proseč n. N. ve vlastnictví p. Václava Vachka a Mgr. Jitky Klímové za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč

 8. výmaz věcného břemene přes p.p.č. 755/158 v k.ú. Rýnovice.

 9. dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 139-2004-OF/OMP s tím, že podmínka vydání územního rozhodnutí do šesti měsíců ode dne schválení smlouvy o smlouvě budoucí kupní Zastupitelstvem města se z textu smlouvy vypouští. Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.

 10. směnu s Libereckým krajem - Vyšší odborná škola - části p.p.č. 107/3 dílu „c“ a „e“ za část p.p.č. 2300/2 dílu „a“ a část p.p.č. 107/2 dílu „b“ ve vlastnictví Města Jablonce n. N. bez finančního doplatku. Dále schvaluje zrušení předkupního práva a opětovné zřízení předkupního práva pro Město Jablonec n. N. s tím, že cena při jeho uplatnění bude cena obvyklá v místě a čase nabídky a určená znalcem.

 11. směnu garáže č.e. 2373 včetně st.p.č. 221/8 o výměře 20 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky ve vlastnictví p. Vladimíra Pražana za garáž včetně st.p.č. 6568 o výměře 30m2v k.ú. Jablonec n. N. ve vlastnictví Města Jablonce n. N. bez finančního doplatku.

 12. převod řadové garáže č.e. 2372 včetně st.p.č 221/ 7 v k.ú. Jablonecké Paseky na Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, za cenu dle ZP tj. 180.000,- Kč

 13. převod řadové garáže č.e. 2373 včetně st.p.č 221/ 8 v k.ú. Jablonecké Paseky na Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, za cenu dle ZP tj. 180.000,- Kč

 14. převod řadové garáže č.e. 2374 včetně st.p.č 221/ 9 v k.ú. Jablonecké Paseky na Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, za cenu dle ZP tj. 180.000,- Kč

 15. převod řadové garáže č.e. 2375 včetně st.p.č 221/ 10 v k.ú. Jablonecké Paseky na Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, za cenu dle ZP tj. 180.000,- Kč

 16. převod řadové garáže č.e. 2376 včetně st.p.č 221/ 11 v k.ú. Jablonecké Paseky na Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, za cenu dle ZP tj. 180.000,- Kč

 17. převod řadové garáže č.e. 2377 včetně st.p.č 221/ 12 v k.ú. Jablonecké Paseky na Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, za cenu dle ZP tj. 180.000,- Kč

 18. převod řadové garáže č.e. 2378 včetně st.p.č 221/ 13 v k.ú. Jablonecké Paseky na Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, za cenu dle ZP tj. 195.000,- Kč

B. neschvaluje
 1. vrácení kauce ve výši 6.955,- Kč, manželům ing. Jiřímu Hácovi, bytem V Borku 416, Pardubice a Mgr. Tereze Hácové, bytem Trpasličí 14, Jablonec n. N.

 2. prodej p.p.č. 1894/33 o výměře 106 m2 k.ú. Jablonec n. N. za účelem vybudování parkovací plochy společnosti VERVAL,spol s r.o., se sídlem Dykova 460, Mariánské Lázně,

 3. prodej p.p.č. 622/2 o výměře 724 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady panu Jiřímu Maximovi, bytem Mládí 13, Jablonec n. N.

 4. prodej části p.p.č. 830/1 v k.ú. Kokonín za účelem užívání části jako stavební dvůr, části jako parkoviště k restauraci manželům Petrovi a Jitce Srnovým, bytem Srnčí stezka 4744, Jablonec n. N.,

 5. prodej části p.p.č. 67 a části p.p.č. 68 vše v k.ú. Rýnovice za účelem vybudování zázemí a vjezdu k objektu na p.p.č. 70 a parcelám č. 69 a č. 73 vše v k.ú. Rýnovice panu Jaroslavu Vlčkovi, bytem Čs. Armády 19, Jablonec n. N.

 6. prodej p.p.č. 599/2 o výměře 126 m2 v k.ú. Vrkoslavice za účelem zahrady panu Renému Pillerovi, bytem Stavební 26, Jablonec n. N.

 7. prodej st.p.č. 1121/10 o výměře 17 m2 v k.ú. Proseč n. N. za účelem pozemku pod vodárnou vlastníkům rodinných domů v ul. Na Palouku 97, 103, 111, 115, 116 a 121 v Proseči n. N.

 8. prodej p.p.č. 74 o výměře 2096 m2, p.p.č. 76 o výměře 844 m2, p.p.č. 77 o výměře 1311 m2, p.p.č. 78 o výměře 776 m2, p.p.č. 80 o výměře 98 m2 vše v k.ú. Proseč n. N. za účelem zahrady p. Lukáši Habadovi, bytem U Šamotky 714, Jablonec n.N.

IV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

schvaluje
 1. Výjimku z Metodiky prodeje bytů, na jejímž základě bude bytová jednotka č. 3716/37 v objektu č. p. 3716, Liberecká 47, Jablonec nad Nisou, vyjmuta z prodeje obálkovou metodou a bude přidělena panu Jiřímu Tvrzovi, nyní bytem Budovatelů 11, Jablonec nad Nisou.

 2. Výjimku z Metodiky prodeje bytů, na jejímž základě bude bytová jednotka č. 3395/19 v objektu č. p. 3395 Budovatelů 8, Jablonec nad Nisou, vyjmuta z prodeje obálkovou metodou a přidělena manželům Petríkovým, nyní bytem 5. května 49, Jablonec nad Nisou.

 3. Prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům v dále uvedených objektech:

byt č.

příjmení, jméno

rok narození

kupní cena

Budovatelů 4/3393, 6/3394

3393/1

Čižmár Jan

1930

124.970,- Kč

Čižmárová Alžběta

1939

3393/2

Šefr Jaroslav

1950

43.227,- Kč

3393/4

Kříž Milan

1952

127.423,- Kč

Křížová Naděžda

1949

3393/5

Havelková Olga

1975

43.340,- Kč

3393/6

Zajacová Martina

1974

96.799,- Kč

3396/7

Kašťáková Jitka

1962

70.623,- Kč

3393/8

Vaníček Květoslav

1951

43.340,- Kč

3393/9

Langer Petr

1968

97.316,- Kč

3393/10

Ralbovský František

1920

126.141,- Kč

3393/11

Lexová Marie

1954

43.452,- Kč

3393/12

Oujezdský Lubomír

1945

96.799,- Kč

Oujezdská Danuše

1949

3393/13

Macháčková Michaela

1969

126.096,- Kč

3393/14

Steinská Markéta

1921

43.340,- Kč

3393/15

Michálková Anna

1916

96.799,- Kč

3393/16

Matušek Miroslav

1937

126.523,- Kč

Matušková Iva

1938

3393/18

Gieci Petr

1964

96.799,- Kč

3393/19

Pospíšil Vladimír

1934

125.623,- Kč

Pospíšilová Eva

1941

3393/20

Hrdličková Marie

1944

43.340,- Kč

3393/21

Procházka Zdeněk

1946

96.574,- Kč

Procházková Jaroslava

1955

3393/22

Halama Miloslav

1967

125.623,- Kč

Halamová Marie

1967

3393/23

Lipavský Jiří

1944

43.340,- Kč

3393/24

Krupka František

1941

96.799,- Kč

Krupková Jana

1946

3394/1

Hreha Ján

1951

99.145,- Kč

Hrehová Iveta

1946

3394/2

Vlachová Marta

1921

43.340,- Kč

3394/3

Koudelka Oldřich

1919

126.365,- Kč

Koudelková Božena

1924

3394/4

Vrbas Miloslav

1953

98.650,- Kč

3394/5

Kurfiřtová Michaela

1980

43.227,- Kč

3394/6

Riverová Hana

1957

125.848,- Kč

3394/7

Vítek Rudolf

1935

98.650,- Kč

Vítková Marcela

1944

3394/9

Vlčková Eva

1957

125.848,- Kč

3394/10

Suchochleb Karel

1974

99.167,- Kč

Suchochlebová Jana

1977

3394/11

Pech Josef

1929

43.340,- Kč

3394/12

Suchochleb Josef

1946

125.848,- Kč

Suchochlebová Naděžda

1948

3394/13

Krajník Jan

1931

98.650,- Kč

3394/16

Franková Helena

1948

98.650,- Kč

3394/17

Dostrašil Bohuslav

1956

43.340,- Kč

3394/18

Řičicová Jindra

1951

125.848,- Kč

3394/19

Šídová Lidmila

1922

98.650,- Kč

3394/20

Bartoňová Aneta

1984

43.340,- Kč

3394/21

Steiner Jiří

1957

126.185,- Kč

Steinerová Antonie

1962

3394/22

Kolmanová Daniela

1949

99.032,- Kč

3394/23

Ceralová Hana

1944

43.340,- Kč

3394/24

Němeček Pavel

1972

125.848,- Kč

Budovatelů 8/3395, 10/3396

3395/1

Fajx Jaroslav

1944

123.097,- Kč

Fajxová Miloslava

1950

3395/3

Dušek Karel

1945

94.855,- Kč

3395/4

Míšek Václav

1947

123.097,- Kč

Míšková Naděžda

1951

3395/7

Hádek Karel

1946

123.334,- Kč

Hádková Marie

1951

3395/8

Bürgerová Marie

1965

42.952,- Kč

3395/9

Mráz Petr

1945

94.867,- Kč

Mrázová Hana

1950

3395/10

Valášek Jaroslav

1949

123.367,- Kč

Valášková Eva

1951

3395/12

Kosina Josef

1969

94.855,- Kč

3395/13

Papoušek Jan

1945

123.097,- Kč

Papoušková Věra

1945

3395/15

Tupcová Zuzana

1933

95.215,- Kč

3395/16

Šáfrová Marie

1947

123.097,- Kč

3395/17

Dostrašil Jan

1979

42.464,- Kč

3395/18

Popelková Anna

1931

94.308,- Kč

3395/21

Řeháčková Jana

1960

94.855,- Kč

3395/22

Sauerlandová Růžena

1954

123.637,- Kč

Sauerland Johanes

1950

3395/23

Radoch Petr

1956

42.464,- Kč

3395/24

Fiala Břetislav

1963

94.690,- Kč

3396/1

Šmiegr Zdeněk

1924

97.154,- Kč

Šmiegrová Helena

1922

3396/2

Vecko Josef

1933

42.660,- Kč

3396/3

Zbranek Petr

1965

123.089,- Kč

Zbranková Olga

1966

3396/4

Ďurašková Zita

1949

96.816, Kč

3396/5

Kutnarová Kamila

1973

42.660,- Kč

3396/6

Elznerová Alena

1962

123.741,- Kč

3396/7

Cimlerová Marta

1936

97.019,- Kč

3396/8

Milča Aleš

1984

42.660,- Kč

3396/9

Arlt Bernard

1963

123.696,- Kč

Arltová Iva

1965

3396/10

Kučera Ladislav

1943

96.974,- Kč

3396/11

Mlejnková Libuše

1950

42.638,- Kč

3396/12

Holá Božena

1942

123.089,- Kč

3396/13

Čech Jiří

1938

96.591,- Kč

Čechová Drahomíra

1941

3396/14

Skřivánek Jiří

1965

42.638,- Kč

3396/15

Hrdlička Josef

1950

123.764,- Kč

Hrdličková Jana

1950

3396/16

Tarabová Jana

1928

96.951,- Kč

3396/17

Radičová Zlata

1983

42.638,- Kč

3396/18

Borner Jiří

1961

122.864,- Kč

Bornerová Melánie

1966

3396/19

Marek Josef

1934

96.552,- Kč

Marková Blanka

1936

3396/20

Jordánová Lenka

1979

42.638,- Kč

3369/21

Skalický Josef

1944

123.089,-Kč

Skalická Helena

1945

3396/22

Vršovský Josef

1924

97.019,- Kč

Vršovská Marcela

1931

3396/23

Dvořáková Jitka

1985

42.638,- Kč

3396/24

Trdla Jiří

1945

123.741,-Kč

Na Hutích 58/2336

2335/02

Dostál Antonín

1946

159.379.- Kč

Dostálová Marie

1947

2335/03

Heršálek František

1954

126.034.- Kč

Heršálková Hana

1954

2335/04

Hradecký Miroslav

1939

97.644.- Kč

Hradecká Olga

1940

2335/05

Čonka Milan

1957

71.014.- Kč

2335/06

Hercík Tomáš

1962

108.088.- Kč

Hercíková Hana

1965

 1. Prodej objektu Na Vršku 14/3826 se stavební parcelou č. 5005 v k. ú. Jablonec nad Nisou bytovému družstvu s obchodním názvem „Bytové družstvo VRŠEK“, IČ 25466968, se sídlem Na Vršku 14 v Jablonci nad Nisou za celkovou kupní cenu 4.511.002,- Kč s tím, že částka 2.256.002,- Kč bude uhrazena „Bytovým družstvem VRŠEK“ před podpisem kupní smlouvy a zbytek kupní ceny ve výši 2.255.000,- Kč bude uhrazen z úvěru poskytnutého Českomoravskou hypoteční bankou, a. s. nejdéle do 60 dnů ode dne, kdy bude uvedenému bankovnímu ústavu doručen řádně podaný návrh na vklad vlastnického práva k převáděnému objektu.

 2. Zřízení předkupního práva k objektu Na Vršku 14/3826 se stavební parcelou č. 5005, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou, pro Město Jablonec nad Nisou za stejných podmínek, za jakých došlo k jeho prodeji, a to na dobu určitou do doby zaplacení zbývající části kupní ceny ve výši 2.255.000,- Kč, která bude uhrazena z úvěru poskytnutého Českomoravskou hypoteční bankou, a. s.

 3. Jako podmínku prodeje vystavení směnky znějící na směnečnou sumu 2.255.000,- Kč s tím, že výstavcem bude Bytové družstvo VRŠEK, IČ 25466968, se sídlem Na Vršku 14 v Jablonci nad Nisou a směnka bude splatná třicátý den ode dne doručení rozhodnutí Katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva pro výše uvedené Bytové družstvo VRŠEK.

V.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o výkupech nemovitostí a liniových věcných břemenech

A. schvaluje
 1. výkup části p.p.č. 755/159, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 755/190 o výměře 431 m2 v k.ú. Rýnovice od společnosti TEDOM s.r.o., se sídlem Výčepy čp. 195, Třebíč, IČ: 43371931, za cenu 150,- Kč/m2

 2. výkup st.p.č. 6360/2 o výměře 35 m2 a p.p.č. 942/37 o výměře 259m2 v k.ú. Jablonec n.N. od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a to za cenu dle znaleckého posudku

 3. bezúplatný převod části st.p.č. 557/3, nově označené jako p.p.č. 2773/2 o výměře 58m2, část st.p.č. 2044, nově označené jako p.p.č. 2779 o výměře 7m2, části p.p.č. 2035/1, nově označené jako p.p.č. 2035/4 o výměře 237m2, části p.p.č. 1944/1, nově označené jako p.p.č. 1944/3 o výměře 6m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město Jablonec n.N.

 4. výkup části st.p.č. 557/3, nově označené jako p.p.č. 2773/1 o výměře 30m2, část st.p.č. 2044 o výměře 867m2, část p.p.č. 2035/1 o výměře 231m2, část p.p.č. 1944/1 o výměře 171m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a to za cenu dle znaleckého posudku

 5. směnu pozemků, dle GP č. 3316-1/2003, ve vlastnictví města Jablonec n.N. p.p.č. 2474/19 o výměře 323m2, 2500/33 o výměře 297m2, 2500/34 o výměře 138m2, 2500/35 o výměře 191m2, 2500/36 o výměře 4m2, 2500/39 o výměře 39m2, 2474/23 o výměře 447m2, 2474/25 o výměře 640m2, 2474/7 o výměře 415m2, 2474/16 o výměře 82m2, 2474/18 o výměře 140m2, 2474/22 o výměře 211m2, 2474/24 o výměře 2m2 za pozemky ve vlastnictví ČR-Ředitelství silnic a dálnic, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390, p.p.č. 2500/37 o výměře 33m2, 2749 o výměře 711m2, p.p.č. 2760 o výměře 227m2, 2054/3 o výměře 494m2, 2474/8 o výměře 223m2, 2474/11 o výměře 286m2, 2474/13 o výměře 621m2, 1947/5 o výměře 1193m2 v k.ú. Jablonec n.N.

 6. doplnění usnesení číslo VI/2004/A2 o bezúplatném převodu p.p.č. 1160 o výměře 2383 m2 a st.p.č. 4391 o výměře 126 m2 včetně objektu čp. 3579 ve vlastnictví ČR - Centrum služeb pro silniční dopravu, Letňanská 24, Praha 9, IČ: 70898219 na město Jablonec nad Nisou, a to tak, že se zavazuje pod smluvní pokutou 2,233.780,- Kč předmětné nemovitosti užívat po dobu 10ti let k provozování dětského dopravního hřiště a zajišťování dopravní výchovy dětí, popř. dospělých; a dále souhlasí s přechodem práv a povinnosti z pracovněprávních vztahů k zaměstnankyni Ireně Polákové, bytem Boženy Němcové 2, Jablonec n.N. na město Jablonec n.N., a to k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po udělení souhlasu Ministerstva financí ČR.

 7. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k p.p.č. 450/4 v k.ú. Jablonec n.N. se společností ČESKÝ TELECOM a.s., se sídlem Olšanská 5, Praha 3, IČ: 60193336 s tím, že jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví na částku 10,- Kč/m.

B. ruší

usnesení číslo VII/3/2004 ze dne 17.6. 2004

VI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o finančním plnění smluv o prodeji a

schvaluje
 1. uznání proinvestovaní částky ve výši 228.000,- Kč paní Ludmile Bačové z kupní ceny objektu č.p.1378, Křížová 9, Jablonec nad Nisou, dle kupní smlouvy

 2. uznání proinvestovaní částky ve výši 400.000,- Kč manželům MUDr. Antonínovi a Katrin Machanderovým z kupní ceny objektu č.p.2205, Na Výšině 13, Jablonec nad Nisou, dle kupní smlouvy

 3. uznání proinvestování částky ve výši 1.500.000,-Kč manželům MUDr. Štěpánovi a Ing. Zuzaně Gallovým z kupní ceny objektu č.p.3914, Boženy Němcové 7, Jablonec nad Nisou, dle kupní smlouvy

VII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

poskytnutí finančních příspěvků pro BC BLESK Jablonec nad Nisou ve výši 20 000,- Kč na obnovu shořelého zařízení a vybavení mládežnické základny BC BLESK v areálu Srnčí důl z finanční rezervy komise pro sport a tělovýchovu a pro Big Boss Production 2000 - Jan Weinert ve výši 4 000,- Kč na akci Týden proti drogám - večery bez nikotinu z finanční rezervy Komise prevence kriminality

VIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města roku 2005 ve výši 1 700 000,- Kč pro ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou (tenisový klub) jako spolupodíl k dotaci z MŠMT na rekonstrukci tenisových dvorců a areálu ČLTK.

IX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

změny v dosavadních názvech ulic na názvy nové:

J.SUKA na JOSEFA SUKA

Sv.ČECHA na SVATOPLUKA ČECHA

V.VANČURY na VLADISLAVA VANČURY

F.L.ČELAKOVSKÉHO na F. L. ČELAKOVSKÉHO

J.K.TYLA na J. K. TYLA

dle důvodové zprávy.

X.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

v souladu se zněním § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zadání XI. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou.

XI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Centru obchodní spolupráce Euroregionu Nisa v areálu jabloneckého výstaviště a okolí

A. bere na vědomí

předloženou zprávu

B. ukládá

Mgr. Petru Karáskovi, místostarostovi

zajistit zařazení rekonstrukce pavilonu A do rozpočtu 2005.

XII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

A. schvaluje
 1. návrh projektu „Jablonec nad Nisou 2005“ dle vlastní zprávy

 2. finanční rámec na realizaci projektu ve výši 2. 600 tis. Kč

 3. zálohu na 1. čtvrtletí 2005 ve výši 650 tis. Kč s tím, že konečná částka na projekt bude projednána v rámci rozpočtu na rok 2005

 4. zásady pro poskytování příspěvků v rámci “Projektu Jablonec nad Nisou”

B. pověřuje

koordinací projektu „Jablonec nad Nisou 2005“ Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.

C. ukládá

Ing. Martě Procházkové, jednatelce Eurocentra Jablonec nad Nisou s.r.o.

zpracovat projekt „Jablonec nad Nisou 2005“ a předložit ho na jednání Rady města dne 16. 12. 2004 a na jednání ZM v lednu 2005

XIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

souhlasí

s převedením majetku Města Jablonec nad Nisou - souboru přístrojového vybavení k ortopedickým výkonům - do správy Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. v souladu se Zřizovací listinou Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. ze dne 11.12.2003

XIV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

předložený materiál jako strategický dokument města, na jehož základě bude Město Jablonec n.N. dlouhodobě koncepčně řešit problematiku zdravotně postižených občanů města.

XV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodu činností a majetku do TS s.r.o. a tuto zprávu

bere na vědomí

XVI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o změnách ve složení výborů ZM a

A. odvolává

z finančního výboru

Janu Václavíkovou, odborného poradce

B. volí
 1. do finančního výboru
  Ing. Renatu Vítovou, odborného poradce

 2. do výboru pro hospodaření s majetkem města
  Marii Klingerovou, s hlasem poradním

XVII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů Jablonec nad Nisou a

A. bere jej na vědomí
 1. dopis manželů Martina a Ivety Fričových, bytem Na Úbočí 4325/21, Jablonec nad Nisou

 2. dopis pana Luboše Souška, bytem Na Vršku 3921/2, Jablonec nad Nisou

B. promíjí
 1. poplatek z prodlení Martinu, nar. 3.5.1964 a Ivetě, nar. 3.4.1964 Fričovým, oba bytem Na Úbočí 4325/21, Jablonec nad Nisou ve výši 56.766,- Kč z titulu včas nesplacených částek nájemného včetně záloh za služby spojené s užíváním bytu č.29, o velikosti 1+3 s příslušenstvím v objektu na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou

 2. poplatek z prodlení paní Arance Toráčové, nar. 20.7.1921 a Luboši Souškovi, nar. 4.4.1960, oba trvalým pobytem Na Vršku 3921/2 Jablonec nad Nisou ve výši 67.250,50 Kč

 3. poplatek z prodlení panu Miroslavu Rakušanovi, nar. 18.3.1943, bytem Skřivánčí 3058/66 Jablonec nad Nisou ve výši 2,5 promile za každý den prodlení, nejméně však 25 Kč za kalendářní měsíc z částky 13.998 Kč od 16.1.2001 do 7.10.2004.

C. mění

usnesení č. XXIX./C ze dne 2.9.2004 tak, že schvaluje dohodu o uznání dluhu a splátkový kalendář pro Miroslava Rakušana, nar. 18.3.1943, trvalým pobytem Skřivánčí 3058/66 Jablonec nad Nisou na dluh ve výši 13.998 Kč, když první splátku ve výši 800 Kč je povinen zaplatit do 30.11.2004 a další splátku ve výši 800 Kč je povinen zaplatit vždy do 20. dne příslušného kalendářního měsíce do zaplacení. Při nezaplacení jedné splátky se stává splatným celý dluh a současně je M. Rakušan povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 140% diskontní sazby vyhlášené ČNB k datu splatnosti nezaplacené splátky z výše nezaplaceného dluhu.

D. schvaluje

Agnese Pompové, nar. 24.1.1948, bytem Na Vršku 2, Jablonec nad Nisou dohodu o uznání dluhu ve výši 19.324,- Kč (nedoplatek + poplatek prodl. + soudní popl.) s tím, že měsíční splátka činí 300,- Kč každý kalendářní měsíc počínaje říjnem 2004 do zaplacení se splatností 15. dne příslušného kalendářního měsíce a že poslední splátka činí 424,- Kč. Tato dohoda se uzavře ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku.

XVIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 15. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisu, konaného dne 20. května 2004

XIX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

XX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o výsledku místního referenda ve věci zbudování Hospice a předloženou zprávu

bere na vědomí.Ing. Radovan Louda
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Ing. Ivan Kracík
předseda návrhové komise

Vytvořeno 19.10.2004 12:09:36 | přečteno 4415x | Petr Vitvar