Zápis 04.03.2004

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 4. března 2004 od 9.00 hodin.

Přítomno: 27 členů Zastupitelstva města
Omluveni: Ing. Ivan Kracík
Neomluveni: Dr. Ing. Jaromír Drábek, Ing. František Pešek
Zapsala: Zdeňka Krausová
Ověřovatelé: Ing. Karel Dlouhý, Karel Kolář

Jednání 13. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, v 9.05 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomno 22 členů ZM.

Dále konstatoval, že zápis z 12. zasedání ZM byl ověřovateli podepsán bez připomínek.

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni Ing. Karel Dlouhá a Karel Kolář.

(21 - 0 - 0)
(nehlasoval 1)

RNDr. Čeřovský upozornil, že bod č. 18) „Program Jablonec nad Nisou 2004“ bude projednáván ve 13,00 hod.a bod č. 19) „Valné hromady SKS a.s., JTR a.s., SČE a.s.“ v 11,30 hod., protože jsou přizváni hosté. Dále doplnil do programu k bodu Diskuse č. 23a) „Uvolnění objektu Mírové náměstí 2“.

(Přišel Mgr. Žur - přítomno 23 členů ZM)

Dále bylo hlasováno o doplněném programu jednání. Program byl schválen jednohlasně

(23 - 0 - 0)

 1. Zahájení

 2. Schválení programu

 3. Schválení návrhové komise

 4. a) Zpráva starosty města
  b) Zpráva místostarostů

 5. Převody objektů

 6. Výkupy nemovitostí

 7. Prodej pozemků

 8. Směna lesů - návrh

 9. Prodej bytů

 10. Finanční plnění smluv o prodeji a nájmu

 11. Rozpočtová změna

 12. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za rok 2003

 13. Přehled veřejných zakázek vyhlášených městem Jabloncem nad Nisou v roce 2003

 14. Obecně závazná vyhláška č 1/2004, kterou se mění a doplňuje OZV číslo 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“

 15. Převod majetku Města do SVS a.s.

 16. Schválení IX. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

 17. Podnět Krajského úřadu k OZV 7/2003 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o změně OZV č. 5/2002 a OZV č. 7/2003

 18. Program Jablonec nad Nisou 2004

 19. Valné hromady SKS s.r.o., JTR a.s., SČE a.s.

 20. Dopisy občanů

 21. INTERPELACE
  a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM
  b) Nové interpelace

 22. Kontrola úkolů

 23. Diskuse
  a) Uvolnění objektu Mírové náměstí 2

 24. Schválení návrhu usnesení

 25. ZávěrPoté členové Zastupitelstva města zvolili návrhovou komisi v tomto složení:

Předseda: Pavel Šourek

Členové: MUDr. Jan Brandejský, Aleš Cholenský, Taťjana Nováková, Marie Vocelová

4a) Zpráva starosty města

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předložené písemné zprávě o své činnosti žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

4b) Zpráva místostarostů

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta, Mgr. Petr Karásek, místostarosta, Ing. Radovan Louda, místostarosta

Mgr. Rudolf neměl k předložené písemné zprávě žádné doplnění.

Pan Šourek vznesl připomínky k přípravě výběrového řízení na funkci ředitele p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou. Požádal Mgr. Rudolfa, aby mu vysvětlil, jak takovéto výběrové řízení probíhá a co se od něj, jako člena výběrové komise, očekává. Vzhledem k tomu, že výběrové řízení je již zítra a zatím nemá žádné podklady, doporučil RM změnit termín výběrového řízení a provést ho standardními postupy. V případě, že nebude termín změněn, prohlásil, že z důvodu znemožnění přípravy z výběrové komise odstupuje.

Mgr. Rudolf vysvětlil, že výběrové řízení na funkci ředitele p.o. Nemocnice probíhá podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví. Důvodem toho, že se výběrová komise sejde zítra, tj. v pátek 5. 3. 2004 již v 8,30 hod. je, že nebyly doloženy všechny potřebné podklady od všech uchazečů. Proto od 8,30 do 9,00 hod. bude výběrová komise probírat řadu administrativních záležitostí, poté bude mít čas na prostudování všech materiálů od jednotlivých uchazečů. Následně proběhne rozhovor se všemi uchazeči a nakonec proběhne tajná volba.

(Přišla MUDr. Jörgová - přítomno 24 členů)

Mgr. Tulpa doporučil, aby výběrové řízení na funkci ředitele p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou bylo dvoukolové a proběhlo standardním postupem podle zákona o konkurzech, přestože vyhláška ministerstva zdravotnictví výběrová řízení trošku zlehčuje.

Mgr. Rudolf řekl, že nic nebrání tomu, aby výběrová komise na svém jednání přizpůsobila průběh výběrového řízení.

Ing. Louda uvedl předloženou písemnou zprávu o činnosti.

Mgr. Karásek neměl k předložené písemné zprávě žádné doplnění.

5) Převody objektů

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

6) Výkupy nemovitostí

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

7) Prodej pozemků

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič, jako předkladatel, stáhl z programu jednání body A. 3), 5), 13), 20), protože nebyly zaplaceny požadované kauce.

MUDr. Jörgová se zeptala, na základě čeho je stanovena cena za 1 m2 pozemku za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod garážemi.

Bc. Frič odpověděl, že pozemky s cenou 50,- Kč/m2 byly kdysi prodány, ale nebyly zapsány. Na pozemcích s cenou 400,- Kč/m2 garáže již stojí a prodává se pouze pozemek. A u pozemků s cenou 1.000,- Kč/m2 se jedná o nové garáže.

8) Směna lesů - návrh

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Mgr. Karásek okomentoval předložený písemný materiál.

Pan Vostřák se zeptal, zda se nemůže stát, že by Město dostalo nařízeno, že musí provádět výsadbu, těžbu a starat se o lesy.

Ing. Jakoubek vysvětlil, že pokud Město převezme lesní pozemky, které už lesem vlastně nejsou, tak bude v jeho zájmu je z lesů vyjmout, aby nemusely být obnovovány.

9) Prodej bytů

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

10) Finanční plnění smluv o prodeji a nájmu

Předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Bc. Frič neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

11) Rozpočtová změna

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda uvedl předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

12) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů na rok 2003

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda okomentoval předložený písemný materiál.

(Přišel p. Berounský - přítomno 25 členů ZM)

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

13) Přehled veřejných zakázek vyhlášených městem Jabloncem nad Nisou v roce 2003

Předkládá: Mgr. Jindřich Kuneš, ředitel odboru vnitřních věcí

Mgr. Kuneš upřesnil, že u zakázky č. 36 činí provize pro firmu 17% u vymožených pohledávek do jednoho roku po splatnosti a 25 % u vymožených pohledávek s delší dobou po splatnosti.

Pan Šourek se zeptal, zda jsou v přehledu uvedené zakázky z předloňského roku, které byly převedeny do roku 2003.

Mgr. Kuneš odpověděl, že tyto zakázky v předloženém přehledu nejsou.

Pan Šourek řekl, že, podle jeho názoru, je to škoda. Dále požádal vedení MěÚ, aby nedocházelo k situaci, kdy o zakázce rozhodují výlučně úředníci MěÚ, viz. zakázka č. 19.

Mgr. Kuneš vysvětlil, že u této zakázky se jednalo o havárii a byla vyhlášena podle § 50. Vybere se jedna firma, která umí danou havárii vyřešit. Při výzvě bude požádána o cenovou nabídku a pokud je vše v pořádku, tak je s danou firmou sepsána smlouva a havárie neprodleně řešena.

Pan Poborský konstatoval, že jablonecké firmy nedopadly v soutěžích ve finančním vyjádření nejlépe. Souhlasil s připomínkou pana Šourka, že u některých zakázek nejsou výběrové komise ustavovány vůbec nebo v nich chybí členové ZM. Dále podotkl, že u některých zakázek nebyl obeslán dostatečný počet firem. Doporučil, aby byly připomínky zapracovány do směrnice MěÚ o zadávání veřejných zakázek, až se bude přepracovávat v souvislosti se vstupem ČR do EU.

Následně RNDr. Čeřovský, starosta města, předal řízení zasedání ZM místostarostovi Mgr. Rudolfovi.

14) Obecně závazná vyhláška č 1/2004, kterou se mění a doplňuje OZV číslo 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

15) Převod majetku Města do SVS a.s.

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

16) Schválení IX. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

17) Podnět Krajského úřadu k OZV 7/2003 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o změně OZV č. 5/2002 a OZV č. 7/2003

Předkládá: Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

Mgr. Dymokurský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

21) INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Předkládá: Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosty města

Za nepřítomnou paní Kodytkovou předložil písemný materiál Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta.

Pan Vostřák podotkl, že se na základě odpovědi na interpelaci týkající se Strategického plánu města díval na webové stránky, kde je dosud uveden Mgr. Jiří Musil, jako kontaktní osoba. K dlažbě na Mírovém náměstí uvedl, že chybějící bloky jsou vyasfaltované již tři roky a kamenné bloky na náměstí se stále uvolňují a nikdo to neopravuje. Zásadně nesouhlasil s odpověďmi na obě interpelace.

Mgr. Tulpa řekl, že s odpověďmi na své interpelace je spokojen, ale závěr týkající se chodníků na sídlišti Nová Pasířská je pro něj nepřijatelný. Požádal, aby byla tato záležitost znovu prošetřena a byly vyčleněny finanční prostředky alespoň na základní opravu těchto chodníků.

Pan Vostřák nesouhlasil s odpovědí na interpelaci ve věci kamerového systému. Požadoval novou odpověď na interpelaci týkající se Strategického plánu města.

Členové ZM hlasovali o nové odpovědi na interpelaci pana Vostřáka týkající se Strategického plánu města takto: ( 17 - 0 - 5)
(nehlasovali 3)

b) Nové interpelace

Mgr. Rudolf konstatoval, že obdržel dvě písemné interpelace a to od Mgr. Tulpy a od pana Šourka.

Interpelace Mgr. Tulpy

Žádám alespoň o základní údržbu chodníků ve vnitřní části ulice Nová Pasířská - oprava obrubníků a oprava rozsáhlých prasklin. Souhlasím s tím, že kvalitní povrch může být položen v dalších letech.

Interpelace pana Šourka

Vážený pane starosto,

nejdříve se chci zeptat na to, zda je vzájemná shoda v níže uvedeném:

otázka:Z čeho v blízké budoucnosti bude město získávat rozhodující finanční zdroje pro své potřeby a rozvoj, pokud již z městského majetku nebude co rozprodat?

odpověď:Jsou to především přerozdělené daně z výnosů podnikání a činností navazujících!?

Shoda!? Pokud je to jinak, prosím sdělte mi to!

Pokud však nalézáme shodu v tom, že základním zdrojem stávajícího a budoucího rozvoje jsou výnosy z podnikání a činností navazujících, shodneme se snad i v tom, že jako správní hospodáři bychom o své zdroje měli pečovat a tyto zdroje rozvíjet!

Zajímalo by mně proto, co si představujete pod pojmeme podpora a rozvoj malého a středního podnikání na úrovní obce - města. Co konkrétního chcete pro tuto podporu vykonat, případně jaká opatření již podnikáte.

Prosím o písemnou odpověď.

Na tyto interpelace bude odpovězeno písemně.

Ing. Schäfer upozornil na velice špatný stav silnice Na Hutích. Podotkl, že opravu části silnice v zatáčce za viaduktem prováděl Kraj a napojení na dlažbu bylo provedeno velice špatně. Zeptal se, kdo může za špatnou opravu této části silnice, zda je to Město nebo Kraj.

Ing. Louda odpověděl, že komunikace Na Hutích je v majetku Libereckého kraje, který provedl opravu prostřednictvím Krajské správy údržby silnic. Město vlastní první ulici doprava, ulici Liliovou, kde také provádělo opravu.

22) Kontrola úkolů

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

JUDr. Nesvadba neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

23a) Uvolnění objektu Mírové náměstí 2

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

JUDr. Nesvadba okomentoval předloženou písemnou informaci.

Pan Vostřák se zeptal, kdo povolil Raiffeisen bance bezplatné užívání prostor v objektu Komenského 8 a 10 až do 2. 5. 2009.

JUDr. Nesvadba odpověděl, že se banka podílela na opravě objektu, investovala do objektu takovou částku, že je spočítáno, že si ročně odbydlí 1 mil. Kč.

Paní Nováková řekla, že jí zaráží, že má Město tolik nebytových prostor, které by se určitě daly využít a proč chce rušit byty, kterých má nedostatek.

JUDr. Nesvadba doplnil, že je výhodné, aby pracovníci MěÚ byli v co nejmenším počtu objektů. Propojení tří objektů je finančně náročné.

(Přišel MUDr. Jörg - přítomno 26 členů ZM)

(Odešel Mgr. Tulpa - přítomno 25 členů ZM)

Diskuse

Pan Berounský uvedl, že v poslední době jsou zaznamenávány problémy se zastavováním autobusů MHD v Kamenné ulici. Zkonstatoval, že optimální situace byla, když autobusy měly stanoviště na Dolním náměstí. Položil otázku, co by bránilo tomu, aby všechny zastávky MHD byly na Dolním náměstí?

Pan Šourek uvedl, že chronologický výčet v bodě č. 5) týkající se Hospice, je možné chápat jako špatnou produktivitu kroků Občanského sdružení pro zbudování Hospice v Jablonci nad Nisou. Ale, podle jeho názoru, jde o to, zda představitelé tohoto města, tj. zastupitelé z ODS a z ČSSD, si Hospic v Jablonci nad Nisou přejí či nepřejí. Protože toto je v naprostém kontrastu s kroky při rekonstrukci areálu Střelnice, kde myšlenky předcházejí samotnou projektovou přípravu. Zkonstatoval, že ODS a ČSSD si Hospic v Jablonci nad Nisou nepřeje.

Mgr. Rudolf se ohradil proti tvrzení pana Šourka. Zdůraznil, že ODS ani ČSSD takovéto názory nikdy neprezentovaly.

Ing. Louda řekl, že v této chvíli není schopen odpovědět na otázku pana Berounského, co by bránilo shromáždit všechny zastávky MHD na Dolním náměstí. Ale náměstí určitě nebylo vytvořeno pro to , aby se stalo menším terminálem MHD. V každém případě je vhodné se nad tímto podnětem zamyslet. Dále podotkl, že je navrhováno, aby služby s nakládáním komunálního odpadu byly ze snížené sazby DPH, tj. 5%, přesunuty do základní sazby DPH, tj. 19%. Proto požádal Mgr. Paukrtovou, jako senátorku, aby v Senátu a hospodářském výboru, vyvinula iniciativu, aby služby s nakládáním komunálního odpadu byly ponechány v 5% sazbě DPH.

Mgr. Paukrtová řekla, že to samozřejmě strašně ráda udělá. Dále uvedla, že by bylo vhodné, kdyby obce a města apelovaly na to, aby se navýšení DPH u stavebních prací odložilo minimálně do 1. 1. 2005. Podotkla, že zákon v této chvíli ještě není v Senátu a Parlament ČR přijal na tři sta pozměňovacích návrhů. Zákon musí platit od 1. 5. 2004. Dále upozornila na to, že je připraven ke schválení Zákon o celní správě ČR, kde je navrženo přestěhování celnice z Jablonce nad Nisou do Liberce s tím, že v Jablonci nad Nisou bude detašované pracoviště. Pokusí se o to, aby celnice zůstala i nadále v Jablonci nad Nisou.

Pan Pelta uvedl, že v poslední době, kdy byly ve městě otevřeny dva nové Sport bary , klesl obrat sázkové kanceláře Fortuna, která má pronajaté prostory v objektu na Dolním náměstí, jehož je on majitelem. Fortuna má zájem v těchto prostorách i nadále zůstat s tím, že by zde vybudovala podobný podnik jako je Sport bar u Výstaviště a Sport bar firmy Synot. Řekl, že neví přesně jak v této věci postupovat, když bylo na ZM již řečeno, že žádné další výjimky nebudou povolovány. Z tohoto důvodu nebude mít Fortuna zájem zůstat v těchto prostorech. Proto chtěl toto téma znovu otevřít, aby zjistil názory ostatních členů ZM ještě před tím, než začne podnikat další kroky.

(Přišel PaedDr. Vízek - přítomno 26 členů ZM)

Pan Vostřák se podivil nad tím, že není umožněn průjezd z ul. 5. května ulicí Lipanskou a autobusy MHD musí projíždět přes autobusové nádraží ČSAD, kde je to velice nebezpečné. Při výjezdu z ul. Kamenné vadí dopravní značka a autobusy si najíždí tak, že se dostanou do protisměru. Doporučil, aby byl zvýrazněn přechod u bývalého hotelu Zlatý Jelen. Městská policie by měla také dohlédnout na parkování naproti u hospody, kde neustále stojí auto s návěsem pro převoz osobních automobilů. Toto auto tam nemá co dělat a přesto tam stojí neustále. U ulice Máchova a ul. Mozartova jsou dvě dětská hřiště, kde by bylo vhodné na straně, kde parkují auta, postavit plot. Dále řekl, že si důchodci stěžovali na to, že zubní pohotovost je až v Liberci. Určitě by ve městě, jako je Jablonec nad Nisou, zubní pohotovost měla být. Nájemníci penzionu pro seniory ve Mšeně si stěžují na špatný úklid sněhu. Když jdou vyhodit odpadky, tak se musí brodit sněhem. K problematice hracích automatů doporučil revokovat usnesení ZM a OZV o výherních hracích přístrojích zrušit.

MUDr. Brandejský nesouhlasil s názorem pana Šourka ohledně Hospice. ČSSD i ODS zbudování Hospice v Jablonci nad Nisou vždy podporovaly. Není možné, aby takovéto zařízení krajského formátu financovalo pouze Město. Konstatoval, že zbudování Hospice bude podporováno za podmínky, že se na jeho financování bude podílet Krajský úřad, Ministerstvo zdravotnictví a samozřejmě i ostatní obce. Nesouhlasí se zrušením OZV o výherních hracích přístrojích ani s udělováním jakýchkoliv výjimek.

Ing. Schäfer konstatoval, že ODS v minulosti Hospic podpořila. V této chvíli se nejedná o politický problém, ale pouze o finanční. Řekl, že vystoupení pana Šourka považuje za nevhodné.

Mgr. Paukrtová, jako předsedkyně Občanského sdružení pro zbudování Hospice v Jablonci nad Nisou, uvedla, že je velmi ráda, že je Hospic podporován, a že se tato otázka objeví na některém z dalších zasedání ZM.

Mgr. Rudolf doplnil, že o zájmu Města zbudovat Hospic v Jablonci nad Nisou svědčí i jednání na Ministerstvu zdravotnictví, které se uskutečnilo tento týden v úterý.

Mgr. Macek, ředitel odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, informoval členy ZM o jednání na Ministerstvu zdravotnictví, které plně podporuje vznik hospiců v České republice. Hospic podporuje zdravotní pojišťovna, která přispívá na ošetřovatelská lůžka v tomto zdravotnickém zařízení. V této chvíli je vypracované základní pokrytí ve všech oblastech republiky. Ministerstvo zdravotnictví počítá i se zahuštěním, což znamená, že by v této fázi měl Hospic vzniknout i v Libereckém kraji. Financování vzniku Hospice je založeno na existenci zřizovatele, který bude mít podporu samosprávy na úrovni kraje. Ministerstvo zdravotnictví dává částku ve výši 70% celkových nákladů na postavení Hospice. Financování provozu je zajištěno tak, že náklady na jedno lůžko jsou zhruba 800,- Kč a z toho 395,- Kč hradí zdravotní pojišťovna, 115,- Kč hradí pacient a asi 45,- Kč hradí rodinný příslušník. Ministerstvo zdravotnictví doporučilo, aby se Město zajímalo o spolupráci s tzv. „mobilním“ Hospicem, což je zařízení podobné terénní pečovatelské službě a o vznik stacionářů, ve kterých se starají o staré lidi. Podotkl, že v současné době se jedná o tom, že by se v Jablonci nad Nisou pronajaly prostory občanskému sdružení, které se touto činností zabývá a pečuje o lidi postižené Alzheimerovou chorobou.

Následně předal Mgr. Rudolf, místostarosta opět řízení jednání ZM RNDr. Čeřovskému, starostovi města.

Pan Šourek vysvětlil, že ve svém vystoupení vycházel pouze s předložených chronologických údajů, kde se dospělo k podání výpovědi z nájemní smlouvy. Podle ohlasů přímo zde na jednání je zřejmé, že všichni mají zájem o Hospic v Jablonci nad Nisou, což on velmi vítá a všem se za svoje vystoupení, pokud někoho urazilo, omlouvá.

19) Valné hromady SKS s.r.o., JTR a.s., SČE a.s.

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Přizváni: Ing. Jaromír Balcar, ředitel JTR a.s., Zdeněk Faistaver, ředitel SKS r.o.

RNDr. Čeřovský uvedl předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

18) Program Jablonec nad Nisou 2004

Předkládá: Ing. Marta Procházková, jednatelka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.

Ing. Procházková neměla k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Mgr. Paukrtová řekla, že byla požádána Mgr. Tulpou a zástupcem ředitele základní školy ve Mšeně o předložení návrhu na zařazení akce mladých fotbalistů „Základní školy hrají mistrovství Evropy“, která se koná v Budyšíně 11. až 13. května 2004, do Programu Jablonce nad Nisou 2004. V rámci Programu Jablonec nad Nisou 2004 potřebují získat příspěvek ve výši 8.500,-- Kč na cestu.

RNDr. Čeřovský řekl, že, podle jeho názoru, tato žádost nemá nic společného s Programem Jablonec nad Nisou 2004. Ten se týká pouze akcí ve městě Jablonci nad Nisou. Žádost může být podána komisi pro sport a tělovýchovu, která ji projedná a navrhne výši poskytnutého příspěvku. Materiál k rozdělení finančních prostředků z rozpočtu Města bude předložen na zasedání ZM v dubnu t.r.

Mgr. Paukrtová na základě informace RNDr. Čeřovského návrh stáhla.

20) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský upozornil členy ZM, že přímo na jednání byl předložen dopis pana Jelínka, vlastníka hotelu Zlatý Lev.

Pan Vostřák konstatoval, že se jedná o dosti problematické území, o kterém se hovoří již od roku 1990. Podotkl, že hotel je již z jedné strany zakrytý bankou a určitě by v této věci mělo nějaké jednání proběhnout.

MUDr. Brandejský se zeptal, zda vše probíhá tak, jak bylo schváleno stavebním povolením.

Ing. Jakoubek vysvětlil, že pan Jelínek upozorňuje na to, že došlo k odklonění v průběhu projednávání dokumentace předložené k výběrovému řízení a následně k územnímu řízení, tak i ke stavebnímu řízení. Dokumentace, která je schválená ve stavebním řízení je samozřejmě právoplatná a stavba je v tomto směru zahájena. V této chvíli nelze říci, že by se odkláněla od původní dokumentace. Shrnul, že pan Jelínek upozorňuje pouze na to, že v průběhu projednávání došlo ke změnám návrhů stavby.

24) Schválení návrhu usnesení

Pan Šourek, předseda návrhové komise, předložil návrh usnesení členům ZM k odsouhlasení.

Zpráva starosty města
I. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Zpráva místostarostů
II. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdržel se 1

Převody objektů
III. USNESENÍ
Původní NU bod A., B., C. pro 24 proti 0 zdrželi se 2
- bod D. pro 17 proti 3 zdrželo se 6

Výkupy nemovitostí
IV. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdrželo se 0
(nehlasovali 2)

Prodej pozemků
V. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Směna lesů - návrh
VI. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdrželo se 0
(nehlasoval 1)

Prodej bytů
VII. USNESENÍ
Původní NU - bod A., B. pro 24 proti 0 zdržel se 0
(nehlasovali 2)
- varianta 1. pro 10 proti 0 zdrželo se 14
(nehlasovali 2)
- varianta 2. pro 7 proti 2 zdrželo se 17

Po dohodovacím řízení bylo hlasováno o původním NU - varianta 1.
Původní NU - varianta 1. pro 25 proti 0 zdržel se 1

Finanční plnění smluv o prodeji a nájmu
VIII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Rozpočtová změna
IX. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za rok 2003
XXIII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Přehled veřejných zakázek vyhlášených městem Jabloncem nad Nisou v roce 2003
X. USNESENÍ pro 23 proti 0 zdrželi se 3

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004, kterou se mění a doplňuje OZV číslo 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“
XI. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdržel se 1

Převod majetku Města do SVS a.s.
XII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Schválení IX. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou
XIII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Podnět Krajského úřadu k OZV 7/2003 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o změně OZV č. 5/2002 a OZV č. 7/2003
XIV. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Program Jablonec nad Nisou 2004
XV. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Valné hromady SKS s.r.o., JTR a.s., SČE a.s.
XVI. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Dopisy občanů
XVII. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdrželi se 2

Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM
XVIII. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdržel se 1

Kontrola úkolů
XIX. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Uvolnění objektu Mírové náměstí 2
XXI. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Diskuse - návrh p. Pelty
XX. USNESENÍ pro 11 proti 4 zdrželo se 11

25) Závěr

RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, ukončil 13. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou v 11,50 hodin.Mgr. Petr Karásek
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta městaověřovatelé:

Ing. Karel Dlouhý
Karel Kolář

V Jablonci nad Nisou, dne 10. března 2004

Vytvořeno 8.7.2005 13:28:14 | přečteno 2404x | Petr Vitvar