Usnesení 04.03.2004

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 4. března 2004.

I.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a

bere na vědomí

zprávu o činnosti starosty města

II.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů a tyto

bere na vědomí.

III.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodu objektů a

A. schvaluje
 1. prodej objektu Saskova 21/2156 se st.p.č. 2091 o výměře 692 m2, vše k. ú. Jablonec nad Nisou panu Aladáru Ferencovi, Lučanská 9, Jablonec nad Nisou za kupní cenu 526.130,- Kč s tím, že částku 400.000,- Kč uhradí při podpisu kupní smlouvy a zbývající část ve výši 126.130,- Kč proinvestuje do 2 let do oprav vnějšího pláště objektu. Poté bude tato investice považována za úhradu části kupní ceny.

 2. prodej objektu Křížová 11/1417 se st.p.č. 1191 o výměře 402 m2, vše k. ú. Jablonec nad Nisou paní Marii Skákalové, Na Úbočí 33, Jablonec nad Nisou za kupní cenu 833.860,- Kč s tím, že částku 600.860,- Kč uhradí při podpisu kupní smlouvy a zbývající část ve výši 233.000,- Kč proinvestuje do 30. 9. 2006 do oprav vnějšího pláště objektu. Poté bude tato investice považována za úhradu části kupní ceny.

B. neschvaluje

prodej objektu Podhorská 70/701 se st.p.č. 465/2 o výměře 444m2 a p.p.č. 1426/4 o výměře 84 m2, vše k. ú. Jablonec nad Nisou Ing. Pavlu Vrbovi, Milířová 13, Jablonec nad Nisou za kupní cenu 2.000.000,- Kč s tím, že částku 1.200.000,- Kč uhradí při podpisu kupní smlouvy a zbývající část ve výši 800.000,- Kč proinvestuje do 2 let do oprav vnějšího pláště objektu.

C. bere na vědomí

předloženou zprávu

D. vyzývá

Občanské sdružení pro zbudování Hospice v Jablonci nad Nisou k ukončení smlouvy o smlouvě budoucí darovací dohodou ke dni 31. 03. 2004 nebo k předložení dokladu o získání státní dotace na vybudování Hospice k témuž dni.

IV.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje
 1. výkup st.p.č. 3804 včetně stavby v k.ú. Jablonec n.N. od Jaroslavy Kolkové, bytem Nová Pasířská 4010/3, Jablonec n.N. za cenu 95.000,- Kč

 2. výkup st.p.č. 3719 včetně stavby v k.ú. Jablonec n.N. od Jana Drobňáka, bytem Fügnerova 2092/3, Jablonec n.N. a Ludmily Drobňákové, bytem Budovatelů 3148/22, Jablonec n.N. za cenu 100.000,- Kč

 3. výkup p.p.č. 1479/3, 1479/4, 1540/2 a 1541 o celkové výměře 4579 m2 v k.ú. Mšeno n. N. od vlastníků Ing. Petra Hojsáka, bytem U Kostela 3, Jablonec n. N., Ing. Zbyňka Hojsáka, bytem Mozartova 25, Jablonec n. N. a Bohuslavy Pfohlové, Mozartova 25, Jablonec n. N., za cenu 100,- Kč/m2

V.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. schvaluje
 1. prodej p.p.č. 1586/12 o výměře 385 m2 v k. ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady p. Marku Pavlatovi, bytem B. Němcové 46, Jablonec n. N. za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 38.500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 2. prodej st.p.č. 5166 o výměře 20 m2 v k. ú. Jablonec n. N. za účelem majetko-právního vypořádání pozemku pod garáží manželům Jarmile a Miloslavu Vlasákovi, bytem Nerudova 11, Jablonec n. N. za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 8.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

 3. prodej st.p.č. 3642 o výměře 37 m2 v k. ú. Jablonec n. N. za účelem majetko-právního vypořádání pozemku pod garáží manželům Josefu a Marii Matuškovým, bytem Mšenská 12, Jablonec n. N. za cenu 50,- Kč/m2, tj. celkem 1.850,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

 4. prodej p.p.č. 252/10 o výměře 179 m2 v k. ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady p. Ivo Reslovi, bytem Střelecká 8, Jablonec n. N. za cenu 280,- Kč/m2, tj. celkem 50.120,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 5. prodej p.p.č. 252/11 o výměře 117 m2 v k. ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady manželům Františkovi a Martě Knapovým, bytem Pražská 41, Jablonec n. N. za cenu 280,- Kč/m2, tj. celkem 32.760,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 6. prodej p.p.č. 504/21 o výměře 64 m2 k.ú. Kokonín za účelem přístupu p. Pavlu Holubovi, bytem Dubová 3907, Jablonec n. N. za cenu 110,- Kč/m2, tj. celkem 7.040,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 7. prodej p.p.č. 1378/1 o výměře 387 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem zahrady manželům Romanovi a Janě Fiedlerovým, bytem Pasecká 25, Jablonec n. N. za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem 58.050,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy. Dále schvaluje zřízení věcného břemene přes p.p.č. 1378/1 v šíři 3 m, tj. 1,5 m na každou stranu od vodárenského zařízení ve prospěch Severočeských vodovodů a kanalizací, IČO 49099451 se sídlem Přítkovská 1689, Teplice.

 8. prodej p.p.č. 1378/5 o výměře 709 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem zahrady manželům Richardu a Janě Žákovým, Mšenská 3953/42, Jablonec n. N. za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem 106.350,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy. Dále schvaluje zřízení věcného břemene přes p.p.č. 1378/5 v šíři 3 m, tj. 1,5 m na každou stranu od vodárenského zařízení ve prospěch Severočeských vodovodů a kanalizací, IČO 49099451 se sídlem Přítkovská 1689, Teplice.

 9. prodej p.p.č. 448/5 o výměře 157 m2 v k. ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady manželům Zdeňkovi a Věře Rubínovým, bytem Bousova 9, Jablonec n. N. za cenu 330,- Kč/m2, tj. celkem 51.810,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 10. prodej p.p.č. 448/13 o výměře 206 m2 v k. ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady manželům Miloslavu a Janě Nýdrlovým, bytem Bousova 11, Jablonec n. N. za cenu 330,- Kč/m2, tj. celkem 67.980,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 11. prodej p.p.č. 448/16 o výměře 24 m2 v k. ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady za cenu 330,- Kč/m2 a p.p.č. 448/15 o výměře 37 m2 za cenu 160,- Kč/m2 tj. celkem 13.840,- Kč panu Pavlu Šubínovi, bytem Bousova 7, Jablonec n. N. s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 12. prodej p.p.č. 1250/1 o výměře 38 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem stavby garáže panu Bohuslavu Folcovi, bytem U Zahrádek 1, Jablonec n.N. za cenu 1.000,- Kč/m2, tj. celkem 38.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 13. prodej p.p.č. 1250/3 o výměře 30 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem majetko-právního vypořádání pozemku pod garáží panu Jiřímu Oláhovi, bytem Rádlo 74 za cenu 1.000,- Kč/m2, tj. celkem 30.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 14. prodej p.p.č. 241/7 o výměře 56 m2, p.p.č. 241/8 o výměře 158 m2 a p.p.č. 241/5 o výměře 401 m2 (celkem 615 m2) v k.ú. Vrkoslavice za účelem zahrady manželům ing. Vladislavu a Marii Klimentovým, bytem U Kaple 5, Jablonec n. N za cenu 350,- Kč/m2, tj. celkem 215.250,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 15. prodej p.p.č. 688/1 o výměře 711 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady manželům Miroslavu a Vlastě Dočkalovým, bytem Lipová 8, Jablonec n. N. za cenu 200,- Kč/m2, tj. celkem 142.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 16. prodej p.p.č. 688/4 o výměře 584 m2v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady do spolupodílového vlastnictví manželům Milanovi a Kláře Peřinovým, bytem I. Olbrachta 22, Jablonec n. N. a manželům Pavlovi a Janě Peřinovým, bytem I. Olbrachta 19, Jablonec n. N. za cenu 200,- Kč/m2, tj. celkem 116.800,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 17. záměr směny garáží včetně st.p.č. 221/7, st.p.č. 221/8, st.p.č. 221/10, st.p.č. 221/11 a st.p.č. 221/13 vše v k.ú. Jablonecké Paseky za nově postavené garáže na částech p.p.č. 867/3 a p.p.č. 867/4 v k.ú. Jablonecké Paseky.

B. neschvaluje
 1. prodej p.p.č. 1712/8 o výměře 981 m2 v k.ú. Jablonec n. N. ing. Dagmaře Boštičkové, bytem Ječná 504, Liberec za účelem zahrady.

 2. prodej části p.p.č. 1501/6 v k.ú. Jablonec n. N. p. Borisu Krycnarovi, bytem Finské domky 10, Jablonec n. N. za účelem vybudování parkovacích míst.

 3. prodej p.p.č. 226 o výměře 353 m2 v k.ú. Lukášov pí. Miladě Žváčkové, bytem Lukášovská 2, Jablonec n. N. za účelem zahrady.

 4. prodej části p.p.č. 362/9 v k.ú. Jablonec n. N. p. Radku Palanovi, bytem Nábřežní 9, Jablonec n. N. za účelem pozemku pod stánkem.

 5. prodej části p.p.č. 572/1 v k.ú. Rýnovice manželům ing. Vladimíru a ing. Evě Brabcovým, bytem Jezdecká 6, Jablonec n. N. za účelem zahrady.

 6. zřízení věcného břemene přes p.p.č. 385/10 v k.ú. Rýnovice

C. mění
 1. usnesení č. IV/A/7 z 29. 1. 2004 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 1225/1 o výměře 1652 m2 v k.ú. Proseč n.N. za účelem ovocného sadu, p. R. Pavlatové, bytem Prosečská 131, Jablonec nad Nisou, za cenu ve výši 120,--Kč/m2, tj. celkem 198.240,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

 2. usnesení č. IV/A/1 z 11. 12. 2003 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 1507/1 o výměře o výměře 810 m2 v k.ú. Proseč n. N. za účelem zahrady do p. Václavu Vachkovi, bytem Revoluční 5, Jablonec n. N. za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem 121.500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

D. trvá

na svém usnesením č. IV/B/2 ze dne 9. 10. 2003

E. ruší
 1. usnesení IV/A/7 ze dne 30.1.2003

 2. usnesení č. IV/A/1 ze dne 4.9.2003 na prodej p.p.č. 64/1 v k.ú. Jablonec n.N.

VI.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál a

souhlasí

s návrhem na směnu lesů mezi Městem Jablonec n.N a Lesy ČR dle předloženého materiálu.

VII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

A. schvaluje
 1. prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům v objektech:

byt č. příjmení, jméno rok narození kupní cena
5.května 61/245
245/01 Andrea Hnyková 1974 168.090,-
245/02 Petr Šoltys 1977 86.079,-
245/04 Eduard Kornell 1940 139.640,-
Josefa Kornellová 1935
245/05 Hana Sluková 1931 111.410,-
P. Bezruče čp. 2684/52
2684/05 Jiří Pejta 1976 62.237,-
Čelakovského 3/4268
4268/24 Václav Bečvář 1944 87.535,-
Hana Bečvářová 1948
Liberecká 28/3429, 30/3428
3429/01 Magda Březinová 1941 84.771.-
3429/03 Jan Jakoubek 1940 82.877.-
Dana Jakoubková 1941
3429/04 Lubomír Hrubý 1965 86.397.-
Petra Hrubá 1973
3429/05 Vladislav Poslt 1939 55.137.-
3429/06 Božena Sobková 1940 83.014.-
3429/07 Josef Vrba 1964 84.771.-
3429/08 Eva Miková 1965 55.219,-
3429/09 František Heš 1948 84.087,-.
3429/10 Jiří Prokop 1947 82.241,-
Gabriela Prokopová 1949
3429/11 Bohumil Kruliš 1947 54.587,-
3429/13 Rajsa Mejstříková 1941 84.496,-
3429/14 Anna Wetcková 1922 55.192,-
3429/15 Stanislava Šikolová 1956 84.615,-
3429/16 Petr Pšenák 1948 82.681,-
3429/18 Ladislav Bína 1962 83.537,-
Ladislava Bínová 1972
3429/19 Lenka Bezděková 1965 76.467,-
3429/20 Richard Svoboda 1967 55.109,-
3429/21 Věra Čiháková 1926 85.098,-
3428/01 Lenka Kuníková 1967 83.014,-
3428/03 Jan Kubina 1957 74.979,-
Zdenka Kubinová 1961
3428/04 Oskar Schindler 1940 82.739,-
Milada Schindlerová 1939
3428/05 Vladimír Egrt 1951 55.219,-
3428/06 Vratislav Štandera 1943 86.315,-
Jiřina Šanderová 1946
3428/07 Zdeněk Kostečka 1954 82.739,-
Božena Kostečková 1944
3428/09 Miloslava Zabilová 1935 87.349,-
3428/10 Milan Hlůže 1950 83.014,-
Olga Hlůžová 1951
3428/11 Anna Bomberová 1933 55.219,-
3428/12 Miroslav Pravec 1964 86.287,-
Andrea Pravcová 1972
3428/13 Vladimír Jelínek 1927 83.372,-
Dana Jelínková 1932
3428/14 Hanuš Roman 1969 55.219,-
3428/15 Alena Trojanová 1943 85.046,-
3428/16 Alena Štolcová 1957 83.014,-
3428/17 Martin Štolc 1980 54.339,-
3428/18 Jindřich Sedláček 1945 82.241,-
3428/19 Václav Líbal 1956 83.014,-
3428/20 Vlasta Frömelová 1926 54.587,-
3428/21 Karel Mrázek 1937 85.776,-
Hana Mrázková 1939
 1. prodej obsazené bytové jednotky č. 2005/4 v objektu V Aleji 14/2005 v Jablonci nad Nisou manželům Martinovi a Zdeňce Pacholíkovým, bytem V Aleji 14, Jablonec nad Nisou za kupní cenu 100.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

 2. prodej obsazené bytové jednotky č. 2274/5 v objektu Pražská 42 v Jablonci nad Nisou Ing. Aleši Vackovi, bytem Vzdušná 3, Jablonec nad Nisou za kupní cenu 200.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

B. neschvaluje
 1. Výjimku z Metodiky prodeje bytů, na základě které by byly prodány 3 bytové jednotky z celkového počtu 4 bytů v objektu V Aleji 44/3061 se slevou 50% z kupní ceny.

 2. Výjimku z Metodiky prodeje bytů, na základě které by byly prodány 4 bytové jednotky z celkového počtu 7 bytů v objektu Svatopluka Čecha 7/459 se slevou 50% z kupní ceny.

 3. prodej bytové jednotky č. 4237/15 v objektu Vysoká 27/4237 stávající nájemkyni paní Renatě Pourové (1949) za kupní cenu 97.851,- Kč.

VIII.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou po projednání předložené zprávy

souhlasí
 1. s uznáním proinvestované částky 230.000,-Kč slečně Jiřině Novákové z kupní ceny objektu č.p.1493, Pražská 91, Jablonec nad Nisou

 2. s uznáním proinvestované částky 285.000,-Kč manželům Václavovi a Renatě Drátovníkovým a Ing.Šárce Majerové z kupní ceny objektu č.p.2379 Riegrova 11, Jablonec nad Nisou

 3. s uznáním proinvestované částky 167.760,-Kč manželům Stanislavovi a Soně Hájkovým z kupní ceny objektu č.p.1020, Růžová 19, Jablonec nad Nisou

IX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

úpravu schváleného rozpočtu uvedenou na str. 2 - 3 důvodové zprávy spočívající ve zvýšení příspěvku na provoz Městského divadla Jablonec nad Nisu o.p.s. o 1 500 000,- Kč a snížením rozpočtové rezervy o 1 500 000,- Kč a upravený rozpočet Města Jablonce nad Nisou v celkovém obejmu 1,142.278 tis. Kč.

X.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo informativní zprávu o správě portfolia cenných papírů za rok 2003 a

bere ji na vědomí

XI.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál a

bere na vědomí

přehled veřejných zakázek podle zákona č.199/1994 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů vyhlášených Městem Jabloncem nad Nisou v roce 2003.

XII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

vydává

ve smyslu § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“.

XIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodu majetku Města do majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a

A. schvaluje
 1. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.04680111 o poskytnutí podpory mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a Městem Jablonec nad Nisou

 2. převod majetku Města do majetku Severočeské vodárenské společnosti (SVS), jmenovitě vodohospodářského díla vybudovaného v rámci akce „Jablonec n.N. - přehrada Jablonec n.N. - odkanalizování přilehlého okolí“:

 1. kanalizace v lokalitě Háskovy vily

 2. kanalizace v lokalitě PodlesíB. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, starostu města

podpisem dodatku č.1 ke smlouvě č.04680111 o poskytnutí podpory mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a Městem Jablonec nad Nisou

C. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, starostu města a Mgr. Petra Karáska, místostarostu

podpisem smlouvy ev.č.MěÚ 70-2004-OR/ODV o další majetkové účasti akcionáře v akciové společnosti. Touto smlouvou dojde k převodu výše uvedeného díla do majetku SVS.

XIV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o průběhu veřejnoprávního projednání IX. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou a

A. schvaluje

v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

podbod č.1 - změna funkčního využití pozemku pčk. 1028/1 v k.ú. Rýnovice z plochy nezastavitelné v kategorii louky, pastviny na plochu zastavitelnou v kategorii B2 - bydlení v rodinných domech městského typu.

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

 • B1 - komplexní urbanistický návrh

 • B4.2. - výkres životního prostředí

 • B12 - výkres zemědělského půdního fondu

 • B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

podbod č.2 - změna funkčního využití pozemku pčk. 1435/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou z plochy zastavitelné v kategorii BV - bydlení v rodinných domech venkovského charakteru na plochu kategorie VD - lehká drobná výroba, výrobní a nevýrobní služby.

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

 • B1 - komplexní urbanistický návrh

 • B4.2. - výkres životního prostředí

 • B12 - výkres zemědělského půdního fondu

 • B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

podbod č.3 - změna funkčního využití pozemků pčk. 1421,1422 v k.ú. Proseč nad Nisou 1435/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou z plochy nezastavitelné v kategorii louky a pastviny na plochy zastavitelné kategorie BV - bydlení v rodinných domech venkovského charakteru

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

 • B1 - komplexní urbanistický návrh

 • B4.2. - výkres životního prostředí

 • B12 - výkres zemědělského půdního fondu

 • B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

podbod č.4 - změna funkčního využití pozemku pčk. 569 v k.ú. Vrkoslavice z plochy zastavitelné - rezervní na plochu:

 • zastavitelnou v kategorii B2 - bydlení v rodinných domech městského charakteru (severní část pozemku)

 • zastavitelnou v kategorii ZR - zahrádkářská kolonie - jižní část pozemku

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

 • B1 - komplexní urbanistický návrh

 • B4.2. - výkres životního prostředí

 • B12 - výkres zemědělského půdního fondu

 • B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

podbod č.5 - změna funkčního využití pozemku 805 v k.ú. Jablonecké Paseky z plochy zastavitelné v kategorii B2 - bydlení v rodiných domech městského charakteru na plochy zastavitelné v kategorii ZR - zahrádkářská kolonie

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

 • B1 - komplexní urbanistický návrh

 • B4.2. - výkres životního prostředí

 • B12 - výkres zemědělského půdního fondu

 • B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

podbod č.6 - změna funkčního využití pozemku 1986 v k.ú. Mšeno nad Nisou z plochy nezastavitelné v kategorii louky, pastviny na plochy zastavitelné v kategorii B2 - bydlení v rodinných domech městského charakteru

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

 • B1 - komplexní urbanistický návrh

 • B4.2. - výkres životního prostředí

 • B12 - výkres zemědělského půdního fondu

 • B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

podbod č.7 - vymezení veřejně prospěšné stavby č. 56 trasování horkovodu centrem města, a to na částech pozemků stpčk. 45, 694/1, 696/3, 1055, 1167, 1509/1,3, 1517/1,3,4, 1811, 2044, 2811, 2823/1,2, 3003, části pozemků pčk. 48, 82/2, 83/10, 1978/2, 2037/12, 2038/4, 2052/1, 2053/1,4,5,6,9,11, 2061, 2065/1,4,12,15,42, 2275/1,3, 2288, 2293/2, 2474/1, 2488/1,2, 2294/1, 2295/5 v k.ú. Jablonec nad Nisou

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

 • B9 - výkres zásobování teplem

 • B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

podbod č.8 - změna funkčního využití pozemku pčk. 971 (východní část) v k.ú. Vrkoslavice z plochy nezastavitelné v kategorii PK - parky, lesoparky na plochy zastavitelné v kategorii B2 - bydlení v rodinných domech městského charakteru

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

 • B1 - komplexní urbanistický návrh

 • B4.2. - výkres životního prostředí

 • B12 - výkres zemědělského půdního fondu

 • B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

podbod č.9 - změna funkčního využití pozemků pčk. 783, 785, 786, 781, 797/3, 802/4 a 518/2 v k.ú. Proseč nad Nisou z ploch nezastavitelných v kategorii KL - pozemky určené k plnění funkcí lesa na plochy zastavitelné v kategorii O - zařízení na zpracování odpadu

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

 • B1 - komplexní urbanistický návrh

 • B4.2. - výkres životního prostředí

 • B12 - výkres zemědělského půdního fondu

 • B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

podbod č.10 - změna funkčního využití pozemků pčk. 1006, 1007/2 v k.ú. Proseč nad Nisou z ploch zastavitelných - rezervních v kategorii B2 bydlení v rodinných domech městského typu na plochy návrhové téže kategorie

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

 • B1 - komplexní urbanistický návrh

 • B4.2. - výkres životního prostředí

 • B12 - výkres zemědělského půdního fondu

 • B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

B. bere na vědomí

stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování s tím, že připomínky v něm uplatněné jsou respektovány

C. ukládá

Mgr. Petru Karáskovi, místostarostovi

předložit ZM Jablonce nad Nisou Obecně závaznou vyhlášku města o schválení IX. změny platného územního plánu.

XV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o podnětu Krajského úřadu Libereckého kraje k zákonnosti části obecně závazné vyhlášky č. 7/2003 a

vydává

ve smyslu § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku města Jablonce nad Nisou č. 2/2004, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška Města Jablonce nad Nisou č. 5/2002 „o závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou„ a Obecně závazná vyhláška Města Jablonce nad Nisou č. 7/2003, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška Města Jablonce nad Nisou č. 5/2002 „o závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou„.

XVI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se Programu Jablonec nad Nisou 2004 a

schvaluje

zařazení jednotlivých akcí na II. - IV. čtvrtletí do Programu Jablonec nad Nisou 2004 včetně výše příspěvků dle přiložené Tabulky akcí.

XVII.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se valných hromad společností Severočeské komunální služby, spol.s.r.o., Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., Severočeské energetiky, a.s. a

A. bere jej na vědomí
B. deleguje
 1. na valnou hromadu Severočeských komunálních služeb, spol.s.r.o., konanou dne 6.4.2004 RNDr. Jiřího Čeřovského, starostu města

 2. dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb. na valnou hromadu JTR a.s. konanou dne 31.3.2004 v Jablonci nad Nisou RNDr. Jiřího Čeřovského, starostu města.

C. Delegovaná osoba je pověřena výkonem akcionářských práv dle důvodové zprávy.

XVIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A. bere na vědomí
 1. dopis p. Petra Šantrocha, Střelecká 38, Jablonec nad Nisou

 2. dopis p. Renaty Bartákové, restaurace „A“ CENTRUM - DISKOTÉKA, Anenské nám. 3, Jablonec nad Nisou

 3. dopis p. Františka Jelínka, Kostelní 19, Jablonec nad Nisou

 4. odpověď starosty města RNDr. Jiřího Čeřovského ze dne 3.3.2004 panu Jelínkovi

B. nepromíjí

Petru Šantrochovi, nar. 2.6.1962, bytem Střelecká 1073/38, Jablonec nad Nisou poplatek z prodlení ve výši 20.861,- Kč za včas neuhrazené nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu č. 2 o velikosti 1+2, I. kategorie s přísl. v objektu Střelecká 1073/38, Jablonec nad Nisou.

C. schvaluje

Petru Šantrochovi, nar. 2.6.1962, bytem Střelecká 1073/38, Jablonec nad Nisou dohodu o uznání dluhu ve výši 35.411,- Kč (nájem + poplatek prodl. + soudní popl.) s tím, že měsíční splátka činí 1.000,- Kč každý kalendářní měsíc počínaje dubnem 2004 do zaplacení se splatností 15. dne příslušného kalendářního měsíce a že poslední splátka činí 1.411,- Kč.

D. potvrzuje

že pro stavbu společnosti NO LIMIT s.r.o. jsou závazná dosavadní usnesení zastupitelstva města

XIX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 12. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 29. ledna 2004.

XX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

XXI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou bylo informováno o potřebě českého státu uvolnit celý objekt Mírové náměstí 2 a předloženou informaci

bere na vědomí.Mgr. Petr Karásek
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Pavel Šourek
předseda návrhové komise

Vytvořeno 19.10.2004 12:12:55 | přečteno 3701x | Petr Vitvar