Zápis 02.09.2004

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 2. září 2004 od 9.00 hodin.

Přítomno: 27 členů Zastupitelstva města

Omluveni: MUDr. Jan Brandejský, Aleš Cholenský

Neomluveni: Nikos Sianos

Zapsala: Zdeňka Krausová

Ověřovatelé: Jaroslava Diringerová, Ing. Ivan Kracík

Jednání 17. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, v 9.15 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomno 20 členů ZM.

(Přišli p. Caklová, Mgr. Žur a MUDr. Jörgová - přítomno 23 členů ZM)

Dále konstatoval, že zápis z 16. zasedání ZM byl ověřovateli podepsán bez připomínek.

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni paní Jaroslava Diringerová a Ing. Ivan Kracík.

(20 - 0 - 1)

(nehlasovali 2)

RNDr. Čeřovský upozornil, že bod č. 23) „Volba přísedícího Okresního soudu v Jablonci nad Nisou“ bude projednáván ve 12,00 hod., body č. 28) a 29) týkající se Nemocnice Jablonec p.o. budou projednávány ve 13,00 hod. a bod č. 30) Mimořádná valná hromada JTR a.s. bude projednáván ve 13,15 hod., protože jsou pozvaní hosté.

Dále bylo hlasováno o programu jednání. Program byl schválen takto:

(22 - 0 - 0)

(nehlasoval 1)1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4) a) Zpráva starosty města

b) Zpráva místostarostů

5) Převody objektů

6) Prodej pozemků

7) Prodej bytů

8) Výkupy nemovitostí a liniová věcná břemena

9) Finanční plnění smluv o prodeji a nájmu

10) Plnění rozpočtu za I. pololetí roku 2004

11) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za I. pololetí roku 2004

12) Rozpočtové změny III.

13) Rozdělení finančního příspěvku v rámci Programu regenerace městské památkové zóny

14) Regiotram Nisa - studie proveditelnosti

15) Předání majetku do správy příspěvkovým organizacím

16) Centrum obchodní spolupráce - informace

17) Příprava projektové dokumentace „Jablonec nad Nisou - centrum cestovního ruchu - protipovodňová opatření“ do Společného regionálního operačního programu

18) Přestavba stadionu Střelnice

19) OZV města Jablonce nad Nisou č. 7/2004, kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/2003, O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Jablonce nad Nisou

20) OZV č. 8/2004 Města Jablonce nad Nisou, která mění čl. 9 a 10 OZV č. 8/2003 Požární řád Města Jablonce nad Nisou

21) Schválení podnětu na pořízení XIX. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

22) Schválení IX. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou - revokace usnesení

23) Volba přísedícího Okresního soudu v Jablonci nad Nisou

24) Mikroregion Jizerské hory - Závěrečný účet za rok 2003

25) Evropský den bez aut

26) Sdružení Hospic - petice - referendum

27) Změna ve složení výboru Fondu na zlepšení úrovně bydlení a výboru pro hospodaření s majetkem města

28) Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - kontokorentní úvěr

29) Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - Léčebna dlouhodobě nemocných

30) Mimořádná valná hromada JTR a.s.

31) Dopisy občanů

32) INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

b) Nové interpelace

33) Kontrola splnění usnesení

34) Diskuse

35) Schválení návrhu usnesení

36) Závěr

Poté členové Zastupitelstva města zvolili návrhovou komisi v tomto složení:

Předseda:
Dr. Ing. Jaromír Drábek

Členové:

  • Taťjana Nováková

  • Mgr. Soňa Paukrtová

  • Mgr. Jiří Rudolf

  • Václav Vostřák

4a) Zpráva starosty města

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský sdělil, že se podařila doprojednat smlouva o bezúplatném převodu kostela Sv. Anny na Město a nyní je podán návrh na vklad do katastru u Katastrálního úřadu v Jablonci nad Nisou.

Ing. Pešek se zeptal, co je Společnost pro rozvoj hraničního prostoru o.p.s.

RNDr. Čeřovský odpověděl, že jde o dceřinnou společnost založenou Euroregionem Nisa, který nemůže podávat určité projekty do Programu Phare. Je to účelově založená společnost, která podává projekty do Programu Phare.

Ing. Pešek dále požádal o informace z jednání s primátorem města Liberec ohledně pořádání Mistrovství světa v lyžování.

RNDr. Čeřovský sdělil, že mu na jednání bylo sděleno, že jsou ve fázi přípravy přípravného výboru, který není definitivně schválen. V případě, že nebude výbor naplněn personálně, tak hovořili i o tom, že budou osloveni i odborníci z Jablonce nad Nisou. Pan primátor slíbil, že o všem bude informovat.

(Přišel p. Poborský - přítomno 24 členů ZM)

MUDr. Jörgová se zeptala co bylo předmětem jednání s Mgr. Burešovou, předsedkyní Krajského soudu v Liberci o reformě veřejné správy a soudnictví.

RNDr. Čeřovský uvedl, že se mimo jiné informoval na stav kauzy Město versus paní Musilová. Řekl, že 30. srpna 2004 proběhlo soudní jednání, na kterém Město zastupoval JUDr. Belda. Na tomto jednání soud nerozhodl, nevynesl rozsudek. Rozsudek bude vynese v pondělí dne 6. září 2004. V této souvislosti ji požádal, zda by Město po vynesení rozsudku mohlo co nejdříve obdržet rozhodnutí s právní mocí, aby se proces dále nezdržoval.

4b) Zpráva místostarostů

Předkládá:

  • Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

  • Mgr. Petr Karásek, místostarosta

  • Ing. Radovan Louda, místostarosta

  • Mgr. Rudolf uvedl zprávu o své činnosti.

(Přišel p. Pelta - přítomno 25 členů ZM)

Paní Nováková se zeptala, jak na Mgr. Rudolfa zapůsobila návštěva Ústavu sociální péče pro mentálně postižené ženy v Jabloneckých Pasekách.

Mgr. Rudolf řekl, zřizovatelem Ústavu je Liberecký kraj. V rámci své návštěvy v Chorvatsku měl možnost navštívit podobný ústav v Pule, kde sjednával vzájemné vztahy mezi těmito ústavy. Konstatoval, že budova ústavu u nás se nedá srovnat s novu moderní budovou v Pule, která je na špičkové úrovni. Jediné, co v Chorvatsku postrádají, je začlenění ústavu do přírody tak, jak je to právě v Jabloneckých Pasekách.

Pan Berounský požádal o informace z jednání s představiteli odborů Krajského úřadu Libereckého kraje k tématu „Spolkový dům - Místo pro život“.

Mgr. Rudolf uvedl, že akce „Spolkový dům“ je součástí Společného regionálního operačního programu. Se zástupci Krajského úřadu Libereckého kraje hovořil o tom, aby tento projekt případně podpořili. Podotkl, že se tento projekt v Liberci líbí.

Ing. Pešek se zeptal, jak bude probíhat další rozhodování o objektu bývalé požární zbrojnice.

Mgr. Rudolf uvedl, že podepsaná smlouva o převzetí objektu bývalé hasičské zbrojnice v Jablonci nad Nisou s Hasičským záchranným sborem Krajského úřadu Liberec je předána na Ministerstvo vnitra k potvrzení, poté bude předána na Ministerstvo financí. Až bude smlouva potvrzena a bude moci být majetek na Město převeden, tak až poté může být řeč o dalším osudu tohoto objektu.

MUDr. Jörgová podotkla, že budova Ústavu sociální péče pro mentálně postižené ženy v Jabloneckých Pasekách je ve velice špatném stavu. Zeptala se Mgr. Rudolfa, zda jeho návštěva má nějakou efektivitu, zda proběhnou další jednání, která by vedla ke zlepšení stavu apod.

Mgr. Rudolf souhlasil s tím, že Ústav je na území města Jablonce nad Nisou, ale zřizovatelem a majitelem je Krajský úřad Libereckého kraje. Na stav objektu Ústavu upozorňoval, ale nemůže Krajský úřad Libereckého kraje donutit, aby to hned napravil. Krajský úřad Libereckého kraje sdělil, že v této věci bude postupovat v souladu s rozpočtem.

MUDr. Jörgová řekla, že by bylo vhodné zpracovat určitý časový harmonogram, jak se počítá do budoucna s objektem nakládat. Dala na zváženou, zda by neměl z Města Jablonce nad Nisou vzejít určitý požadavek na časovou chronologii.

Mgr. Tulpa se zeptal, zda budou učiněny nějaké závěry z vyhodnocení ankety „Srnčí důl“.

Mgr. Rudofl uvedl, že Srnčí důl je v majetku Tělovýchovné jednoty LIAZ. Občané si přejí, aby areál fungoval v takové kvalitě, jako v počátcích provozování, tj. zhruba před 25 lety. Podotkl, že probíhají jednání o tom, jakým způsobem přispět ke zkvalitnění provozu areálu.

Ing. Kracík požádal o informaci ke spolupráci při koordinaci Městem organizované veřejně prospěšné práce pro dlouhodobě nezaměstnané obyvatele Zeleného údolí.

Mgr. Macek odpověděl, že Město vytvořilo 5 takových pracovních míst a pracovníci tam pracují ve spolupráci s Úřadem práce.

Ing. Louda okomentoval předloženou zprávu o své činnosti.

Ing. Pešek řekl, že by bylo vhodné, kdyby na některém z dalších jednání ZM byl na tabuli vyvěšen „širší“ územní plán k uvedenému jednání na Obecním úřadě v Nové Vsi nad Nisou ve věci výstavby komunikace.

Mgr. Tulpa požádal o informaci z jednání na Ministerstvu školství s panem Hrdým.

Ing. Louda sdělil, že toto jednání se týkalo dotace ve výši 8,1 mil. Kč na stavbu tribuny JIH. Pravděpodobný termín převodu financí bude konec září až začátek října t.r.

Mgr. Karásek vysvětlil, že Město Jablonec nad Nisou má ve svém územním plánu „jižní obchvat“ a obce Nová Ves nad Nisou a Smržovka mají ve svém územním plánu vedení této komunikace po svém katastru. Ve výhledových plánech Ředitelství silnic a dálnic a Ministerstva dopravy je to již několik desítek let a v této době někteří občané Nové Vsi nad Nisou protestují.

Pan Berounský požádal o informace o jednání s Ing. Vítem, ředitelem firmy Stavby silnic a železnic a o jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.

Mgr. Karásek uvedl, že Stavby silnic a železnic provádějí v současné době na území města tři akce, a to výstavbu kruhového objezdu v Jabloneckých Pasekách, první etapu severní tangenty a výstavbu hřiště s umělým povrchem v Břízkách Na ministerstvu pro místní rozvoj ČR jednal o tématu, které je obsaženo v dalším materiálu a týká se případné možnosti získání finančních prostředků na projektovou přípravu protipovodňové štoly.

5) Převody objektů

Předkládá: Mgr. Pavel Svoboda, vedoucí majetkoprávního oddělení

Mgr. Svoboda neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Dr. Ing. Drábek upozornil na chybu v důvodové zprávě, kde je uvedeno místo jména David Bartel Daniel Bartel.

6) Prodej pozemků

Předkládá: Mgr. Pavel Svoboda, vedoucí majetkoprávního oddělení

Mgr. Svoboda neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

7) Prodej bytů

Předkládá: Mgr. Pavel Svoboda, vedoucí majetkoprávního oddělení

Mgr. Svoboda, jako předkladatel, stáhl z programu jednání body A.2) a A.3), protože s panem Horákem ještě proběhne další jednání.

Mgr. Rudolf, za klub ČSSD, nesouhlasil s přeřazením objektu Palackého 44 a Palackého 46 ze skupiny E do skupiny B.

Mgr. Paukrtová, za klub Sdružení Unie svobody - Demokratické unie a jabloneckých osobností, také nesouhlasila s přeřazením objektu Palackého 44 a Palackého 46 ze skupiny E do skupiny B.

8) Výkupy nemovitostí a liniová věcná břemena

Předkládá: Mgr. Pavel Svoboda, vedoucí majetkoprávního oddělení

Mgr. Svoboda neměl k předloženému písemnému materiálu a dodatku žádné doplnění.

Dr. Ing. Drábek se zeptal, zda výkup garáže v Jabloneckých Pasekách od manželů Tichých byl projednán ve výboru pro hospodaření s majetkem města.

Mgr. Svoboda odpověděl, že tento výkup byl projednán v úterý 31. 8. 2004 a výbor pro hospodaření s majetkem města výkup garáží doporučil.

Mgr. Paukrtová požádala o podrobnější informace z jednání výboru pro hospodaření s majetkem města k dražbě objektu Hotelu Praha.

RNDr. Čeřovský uvedl, že soud rozhodl o tom, že uspokojení pohledávky Města za Družstvem Tourgent bude provedeno formou dražby. Podotkl, že Město již s Družstvem Tourgent několik soudních sporů vyhrálo, např. neoprávněné obohacování. Dále stavební úřad MěÚ uložil Družstvu Tourgent několik pokut, které ono nezaplatilo. Celková pohledávka činí cca 3 mil. Kč. Podotkl, že rozhodnutí soudu o dražbě je na základě podnětu Města. Řekl, že doporučil výboru pro hospodaření s majetkem města, aby tuto záležitost projednal s výstupem, aby se Město aktivně zúčastnilo této dražby, aby případně mělo možnost ovlivnit, co s touto nemovitostí bude dále. Dále řekl, že se nedomnívá, že by Město mělo být trvalým vlastníkem, ale mělo by si dočasným vlastnictvím vybudovat takovou pozici, aby mohlo spolurozhodnout, co tam v budoucnu bude.

Ing. Pešek se zeptal, zda při dražbě bude prezentována pohledávka Města za Družstvem Tourgent ve vztahu k vyvolávací ceně. Pokud by se vydražitelem stal někdo jiný, jakým způsobem by Město danou pohledávku vymáhalo.

Ing. Louda vysvětlil, že tyto věci spolu nesouvisí. Nemovitost může vydražit kdokoliv a následně může dojít k zápočtu pohledávky vůči konkurzní podstatě.

Paní Nováková podotkla, že v Jabloneckých Pasekách je více garáží, než jenom ty, které jsou uvedeny v dodatku materiálu. Zeptala, se jak je to s těmito garážemi vyřešeno a jak moc brání ve výstavbě kruhové objezdu v Jabloneckých Pasekách.

Mgr. Karásek odpověděl, že ostatní garáže již byly vyřešeny dříve a jiným způsobem. Pokud bude na dnešním jednání ZM schválen návrh na výkup uvedených garáží, tak výstavbu kruhového objezdu garáže neblokují.

9) Finanční plnění smluv o prodeji a nájmu

Předkládá: Mgr. Pavel Svoboda, vedoucí majetkoprávního oddělení

Mgr. Svoboda neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové RM žádné dotazy ani připomínky.

13) Rozdělení finančního příspěvku v rámci Programu regenerace městské památkové zóny

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Pan Vostřák se zeptal, kdo provádí dozor na rekonstrukci objektu Soukenná 15/1588 z hlediska stavebního a památkového.

RNDr. Varga odpověděl, že z hlediska památkové péče má dozor pan Kurtin, pracovník oddělení architektury a územního plánu.

14) Regiotram Nisa - studie proveditelnosti

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k tomuto materiálu žádné doplnění.

Pan Berounský požádal o sdělení stanoviska Města ke studii proveditelnosti. Uvedl, že České dráhy, Správa železniční dopravní cesty i Ministerstvo dopravy se neztotožňují se závěry této studie proveditelnosti, tzn. s převedením lehké kolejové dopravy na železniční těleso tak, jak je to prezentováno.

RNDr. Čeřovský vysvětlil, že on sám převzal od zástupců Investorsko inženýrské a.s. Liberec mnohasetstránkovu studii proveditelnosti, přičemž byl požádán, aby do 20. 8. t.r. sdělil stanovisko Města. Na tento požadavek řekl, že stanovisko bude pouze předběžné, protože RM zasedá 26. 8. 2004 a ZM zasedá až 2. 9. 2004. K datu 20. 8. t.r. bylo sděleno stanovisko oddělení architektury a územního plánu s tím, že studie bude projednána na RM a na ZM. Podotkl, že nevznikl žádný problém, že úplné stanovisko nebylo předáno do 20. 8. 2004, protože všichni členové ZM dostali pozvánku na veřejnou prezentaci Studie proveditelnosti projektu Regiotram Nisa, která se koná dne 13. 9. 2004.

Pan Berounský řekl, že nelze souhlasit s představeným záměrem projektu Regiotramu Nisa a ne s trasováním po hlavní železniční trati včetně přemístění terminálu hromadné dopravy do Pražské ulice. Dále zkonstatoval, že zpráva, která měla dokázat, že přesunutí terminálu hromadné dopravy do areálu v Pražské ulici je vhodnější, v žádném případě nebyla přesvědčující. Podal protinávrh usnesení, že ZM bere na vědomí závěry studie proveditelnosti Programu Regiotram Nisa.

Mgr. Karásek připomněl, že pro přijetí urbanistické studie, která zahrnovala přesun terminálu hromadné dopravy do Pražské ulici hlasovalo 26 členů z 26 přítomných včetně pana Berounského.

(Přišel MUDr. Krsek - přítomno 26 členů ZM)

Pan Berounský souhlasil s připomínkou Mgr. Karáska, že byl pro přemístění terminálu, ale v případě, že tato možnost bude prokázána.

15) Předání majetku do správy příspěvkovým organizacím

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Mgr. Rudolf , jako předkladatel, doplnil návrh usnesení, že ZM schvaluje přílohy č. 2 ke zřizovacím listinám příspěvkovým organizacím ZŠ 5. květen 76, ZŠ Pasířská 72, ZŠ Mozartova 24, ZŠ Pivovarská 15, ZŠ Rychnovská 216 a MŠ Uhelná 5. Převzetí majetku do správy organizace se musí promítnout do zřizovací listiny.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

16) Centrum obchodní spolupráce - informace

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Mgr. Karásek uvedl předloženou písemnou zprávu.

MUDr. Jörgová se zeptala na jméno uchazeče výběrového řízení na místo odborného dozoru investora, který před uzavřením smlouvy rezignoval.

Mgr. Karásek odpověděl, že to byl pan Sedláček. Rezignoval z důvodu navýšení ceny.

Ing. Kracík se zeptal, jak probíhají jednání s budoucími nájemci.

Ing. Procházková odpověděla, že jsou připraveny podkladové materiály, probíhají jednání s Okresní hospodářskou komorou, která bude informovat všechny podnikatele, kteří jsou členy hospodářské komory.

17) Příprava projektové dokumentace „Jablonec nad Nisou - centrum cestovního ruchu - protipovodňová opatření“ do Společného regionálního operačního programu

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Mgr. Karásek uvedl předložený písemný materiál.

Ing. Pešek se zeptal, v jakém rozsahu bude prováděna rekonstrukce přívodní štoly.

Mgr. Karásek vysvětlil, že rekonstrukcí se rozumí zkapacitnění přívodní štoly zhruba na dvojnásobek.

(Přišel MUDr. Jörg - přítomno 27 členů ZM)

Mgr. Tulpa řekl, že, podle jeho názoru, je stavba nové odpadní štoly nadbytečným luxusem. Rozumí tomu, že budou použity jiné finanční prostředky než městské. Přesto se domnívá, že je to záležitost Povodí Labe. Podotkl, že tyto finanční prostředky by měly být použity na daleko palčivější problémy, které město Jablonec nad Nisou má, např. komunikace, technické záležitosti apod. Zeptal, zda je návrh na vybudování nové odpadní štoly podložen dostatkem odborných posouzení. Zkonstatoval, že v případě vybudování nové odpadní štoly jde o plýtvání finančními prostředky.

Mgr. Karásek odpověděl, že celý záměr byl konzultován na Povodí Labe v Jablonci nad Nisou i v Hradci Králové a byl shledán jako vynikající. Řekl, že toto řešení ochrání město Jablonec nad Nisou jednou provždy před vodou. Konstatoval, že náklady na tuto stavbu ve srovnání s vyčíslenými škodami při povodních nejsou tak vysoké.

Pan Vostřák řekl, že povodně, které postihly mnohá města v republice, také nikdo nečekal. Proto se nemůže čekat až stoletá voda přijde, ale musí se začít něco dělat, aby se území středu města, které je cenné, ochránilo.

19) OZV města Jablonce nad Nisou č. 7/2004, kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/2003, O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Jablonce nad Nisou

Předkládá: Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

Za nepřítomného Mgr. Dymokurského předložil písemný materiál Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru stavebního a životního prostředí.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

20) OZV č. 8/2004 Města Jablonce nad Nisou, která mění čl. 9 a 10 OZV č. 8/2003 Požární řád Města Jablonce nad Nisou

Předkládá: Ing. Jiří Vaníček, vedoucí oddělení krizového řízení

Ing. Vaníček neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

21) Schválení podnětu na pořízení XIX. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

22) Schválení IX. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou - revokace usnesení

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga, jako předkladatel, upravil návrh usnesení.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

24) Mikroregion Jizerské hory - Závěrečný účet za rok 2003

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Ing. Pešek podotkl, že vysoká částka nákladů vynaložených na informační tabule a ukazatele neodpovídá jejich stavu, protože mnoho těchto tabulí je poničených. Zeptal, z kterých finančních prostředků budou tabule opravovány, případně pořizovány nové.

RNDr. Čeřovský vysvětlil, že pokud se daný projekt dotkne pouze některých obcí a ne všech, tak náklady hradí dotčené obce. Poté se o to musí starat Mikroregion a je pouze na obcích a městě, jak se vnitřně dohodnou na způsobu zdrojů, ze kterých se případné opravy budou hradit.

25) Evropský den bez aut

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský uvedl předložený písemný materiál.

Ing. Pešek se podivil nad tím, že v rámci této akce bude Městská policie měřit rychlost aut na zapůjčeném radaru, když v rozpočtu na tento rok byl schválen nákup radaru pro Městskou policii.

RNDr. Čeřovský potvrdil připomínku Ing. Peška, že v rámci Projektu prevence kriminality, byl odsouhlasen nákup radaru pro Městskou policii. Ale Ministerstvo vnitra zamítlo všechny projekty, tudíž nebudou ze státního rozpočtu uvolněny žádné finanční prostředky na tyto projekty. Přesto v rámci spolupráce s Policií ČR je snaha monitorovat dopravní situaci ve městě. Podotkl, že měření rychlosti samozřejmě provádí Policie ČR a s jejími zjištěními budou výsledky akce, v rámci které bude měřit rychlost Městská policie, porovnány. Na základě výsledků budou přijata potřebná opatření. Zdůraznil, že v žádném případě nepřísluší Městské policii, aby vykonávala činnosti za Policii ČR, pouze jí může vypomáhat.

26) Sdružení Hospic - petice - referendum

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský upozornil členy ZM, že v návrhu usnesení v bodě A.2) vypadl text „vnitřních věcí o částku 700 tis. Kč z rozpočtové rezervy města“.

Pan Vostřák přečetl, část textu zákona 128/2000 Sb. o obcích, § 89/2, a to: „ Jestliže tak zastupitelstvo obce neučiní, oznámí krajský úřad neprodleně tuto skutečnost Ministerstvu vnitra, které zastupitelstvo obce rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí může obec podat žalobu k soudu.“ Řekl, že osobně tomu nevěří, že zastupitelstvo nemůže rozpustit Ministerstvo vnitra.

Mgr. Paukrtová zkonstatovala, že materiál neobsahuje podstatnou a důležitou část, která je uvedená v § 13 zákona 22/2004 Sb. o místním referendu, a to: „Zastupitelstvo města může v otázce na veřejné rozhodnutí rozhodnout bez vyhlášení místního referenda. O tomto rozhodnutí neprodleně informuje zmocněnce. Zmocněnec má právo se vyjádřit, zda vyhlášení referenda trvá či nikoliv.“ Podala protinávrh usnesení, aby ZM hlasovalo bez referenda o otázce, která byla navržena v referendu. Řekla, že, podle jejího názoru, ji k tomuto návrhu opravňuje i to, že se pod petici podepsalo 20% voličů města Jablonce nad Nisou, konkrétně 7447 lidí převážně z Jablonce nad Nisou a jeho okolí. Dále uvedla, že pokud ZM nepřijme její první protinávrh, tak navrhne, aby se místní referendum konalo v době voleb do krajských zastupitelstev.

RNDr. Čeřovský řekl, že znění § 13/3 zákona 22/2004 Sb. o místním referendu je v materiálu uvedeno.

Ing. Schäfer požádal Mgr. Paukrtovou o upřesnění jejího prvního protinávrhu. Dále nesouhlasil s jejím druhým protinávrhem, aby se místní referendum konalo v době voleb do krajských zastupitelstev. Řekl, že, podle jeho názoru, by se z toho v tomto případě stalo politikum, což by určitě nebylo správné.

Mgr. Paukrtová vysvětlila svůj první protinávrh tak, že by ZM mělo hlasovat o otázce navržené v referendu.

27) Změna ve složení výboru Fondu na zlepšení úrovně bydlení a výboru pro hospodaření s majetkem města

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský uvedl předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

31) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský upozornil na předložený písemný dodatek materiálu.

Mgr. Paukrtová uvedla, že obdržela kopii dopisu Společenství vlastníků bytů v objektu Budovatelů 14 a 16, který byl odeslán 23. 8. 2004. Řekla, že byla požádána, aby tuto stížnost na jednání ZM přednesla. Zeptala se, zda tento dopis na MěÚ došel.

RNDr. Čeřovský odpověděl, že tento dopis na MěÚ došel. Protože byl formulován jako stížnost, tak, podle zákona je stanoven postup řešení. Zabývá se jím oddělení vnitřního auditu a kontroly.

32) INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Předkládá: Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosty města

Paní Kodytková uvedla předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

b) Nové interpelace

Interpelace pana Vostřáka

  1. 1.V Pivovarské ulici před firmou TEP s.r.o. je chodník úplně přerušen telefonní budkou a zděným stanovištěm na odpad. Domnívám se, že tento postup je nepřijatelný. V bezprostřední blízkosti školy jsou chodci nuceni vstupovat do ulice. Chodník má být v první ředě pro chodce a jejich bezpečnost.

  2. 2.V ulici U Balvanu na pozemku Gymnázia roste topol, je to velice pěkný strom. Má být poražen, není jednoznačně suchý a snad by se dal zachránit. Doufám, že byl vypracován znalecký posudek o důvodech jeho likvidace, která doloží jednoznačně, že záchrana není možná. Nový strom roste léta a skácený je hned.

Na tyto interpelace bude odpovězeno písemně.

Mgr. Tulpa podal ústní interpelaci. Řekl, že občané Jablonce nad Nisou upozorňují na nebezpečná místa v dopravní situaci, a to křižovatka Arbesova a Pobřežní ulice vedle školy v Arbesově ulici, křižovatka ul. U Kaple a Kokonínská. Upozornil na záležitost poptávkového přechodu u Vikýře, která již byla několikrát diskutována. Podotkl, že si občané chválí vybudování poptávkového semaforu u městských lázní. Dále řekl, že osobně dává interpelaci na zveřejnění názvu firmy, která prováděla rekonstrukci chodníků v ulici Nová Pasířská.

Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně.

Mgr. Paurktová požádala vedení Města, aby se zabývalo stavem přehrady. Řekla, že určitě všichni mají zájem na rozvoji cestovního ruchu, proto by bylo vhodné s čistotou vody v přehradě něco dělat. V této věci stále zaznamenává spoustu stížností.

RNDr. Čeřovský řekl, že se Město tímto problémem zabývá. Uvedl, že, na základě informací od odborníků, zatím neexistuje žádná metoda, která by jednou provždy sinice z vody odstranila.

Mgr. Karásek potvrdil slova RNDr. Čeřovského, že žádný zázračný recept neexistuje. Doplnil, že je nutné řešit situaci s odpadními vodami v okolí přehrady, což Město řeší. Bylo ukončeno odkanalizování včetně areálu v Břízkách, areálu Tenisové haly, celé ul. Sportovní, oblasti pod Háskovými vilami, oblast ul. Podlesí za třetí přehradou, odkud vše teče splaškovou kanalizací do čistírny odpadních vod v Liberci. Povodí Labe pravidelně monitoruje přítoky a celou záležitost s Městem řeší. Konstatoval, že kroky, které jdou udělat, se dělají. Uvedl, že je samozřejmě možné vypustit přehrady a kompletně je vyčistit od bahna. Pokud by se to v rámci výstavby nové protipovodňové štoly udělalo, tak by to bylo úplně nejelegantnějším řešením.

MUDr. Jörgová uvedla, že se s touto záležitostí na ní obrací mnoho maminek s dětmi, které se podivují nad tím, že před vypuštěním přehrady žádné sinice nebyly. Problém asi vznikl, protože se přehrada naplnila, a na dně zůstala tráva a bahno. Na argumenty, že je to otázka financí, reagují tím, jak je možné, že se tolik peněz dává např. do fotbalu. Požádala, aby tento problém byl vysvětlen v tisku, aby bylo vysvětleno, že prostě žádné řešení není, a že je to složité.

RNDr. Čeřovský řekl, že se o tomto problému již několikrát psalo. V žádném případě netvrdí, že je to jenom o financích, že existuje nějaká účinná metoda, která stojí 100 mil. Kč. Taková metoda prostě neexistuje. Souhlasil s tím, že řešení takového problému je vždy vázáno na určité finance. Uvedl, že vše bude opětovně v článcích vysvětleno. Dále podotkl, že s odborníky, kteří v tomto mají co do činění, jednají a tlačí je do toho, aby byl tento problém co nejlépe vyřešen. Pokládají jim i otázku, jak je možné, že před vypuštěním přehrady tam žádné sinice nebyly a po napuštění, kdy na dně byly nechány nálety a bahno, se sinice na přehradě objevily. Ale oni dokládají svými výsledky průzkumů i průzkumů ostatních přizvaných odborníků, že toto není ta hlavní příčina. Na závěr řekl, že je možné uspořádat odborný seminář, na kterém bude vše vysvětleno odborníky.

Ing. Pešek řekl, že jedním z faktorů, který podporuje růst sinic, je také teplota vody. Konstatoval, že za sinice nikdo nemůže, ale za ten nepořádek v okolí přehrady můžeme všichni dohromady.

Pan Vostřák zkonstatoval, že informací k problematice sinic, o stavu vody v přehradě bylo dostatek, ale lidé je nečtou. Konala se také beseda o přehradě v klubu Na Rampě, kam skoro nikdo nepřišel. Dále podotkl, že faktorů, které ovlivňují růst sinic je mnoho a pokud se nezlepší celková situace v přírodě, tak se nezlepší nic.

10) Plnění rozpočtu za I. pololetí roku 2004

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda okomentoval předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

11) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za I. pololetí roku 2004

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda uvedl předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

12) Rozpočtové změny III.

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda přednesl úvodní komentář k předloženému písemnému materiálu.

Ing. Pešek podotkl, že na akci č. 162 „Mšeno - hřbitov - úprava na hřiště“ se navyšuje rozpočet, ale do dnešního dne neviděl žádnou položku čerpání. Zvládne se tato akce ještě v letošním roce? Požádal o informace k akci „výstavba bytů Proseč“, kde nebyla schválena výstavba vodojemu.

Mgr. Karásek odpověděl, že vodojem bude dokončen. Je potřeba odstranit stará nátěr a nahradit ho novým podle nových hygienických norem a předpisů.

RNDr. Varga doplnil, že v letošním roce bylo provedeno vykácení náletových dřevin. Bylo plánováno, že se tam vybuduje jedno volejbalové hřiště, ale projekt řeší dvě, proto dochází k navýšení, aby se mohly vybudovat rovnou obě hřiště.

28) Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - kontokorentní úvěr

Předkládá: MUDr. Vít Němeček, ředitel Nemocnice jablonec nad Nisou, p.o.

MUDr. Němeček uvedl předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

29) Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - Léčebna dlouhodobě nemocných

Předkládá: MUDr. Vít Němeček, ředitel Nemocnice jablonec nad Nisou p.o.

MUDr. Němeček přednesl úvodní komentář k předloženému písemnému materiálu.

Paní Caklová podpořila předložený záměr. Řekla, že jí v důvodové zprávě zaujal nástin paliativní péče a materiál tak, jak je předložený, se jí líbí. Podle jejího názoru by měl být i podnětem pro Občanské sdružení pro vybudování Hospice v Jablonci nad Nisou a to by se jím mělo zabývat.

Mgr. Paukrtová řekla, že i jí se předložený matriál líbí a podporuje ho. Uvedla, že k tématu „mobilní hospic“ má schůzku s MUDr. Němečkem dne 13. září t.r. Podotkl, že mobilní Hospice jsou předzvěstí „kamenných“ hospiců. Nevýhodou mobilních hospiců je, že na ně zdravotní pojišťovny nepřispívají.

18) Přestavba stadionu Střelnice

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda poděkoval členům ZM, že našli odvahu podpořit a financovat realizaci tohoto záměru. Mgr. Karáskovi poděkoval za to, že znovu předložil architekty zamítnutou variantu postavit dva oddělené stadiony a všechny přesvědčil o realizaci této varianty. Dále poděkoval všem, kteří se zasloužili o to, že Město na tuto akci získalo státní peníze. A všem, kteří se na výstavbě aktivně podíleli.

Pan Šourek uvedl, že podle statistik je průměrná návštěvnost fotbalových zápasů Sparty Praha 6 tis. návštěvníků a FK Jablonec nad Nisou 2 až 3 tis. návštěvníků. Konstatoval, že pokud bude v Jablonci nad Nisou stadion s konečnou kapacitou 8 tis. sedících diváků, tak jde o mrhání penězi.

Pan Pelta souhlasil s tím, že nebude kapacita na každý zápas naplněna, ale určitě některé ligové zápasy stadion naplní velkým počtem fanoušků. Dosud byla ve statistice uváděna průměrná návštěvnost kolem 2 tis., protože na stadionu nebyla větší kapacita.

30) Mimořádná valná hromada JTR a.s.

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Přizván: Ing. Tomáš Balcar, ředitel společnosti JTR a.s.

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Dr. Ing. Drábek upozornil, že v návrhu usnesení je uvedeno, že ZM schvaluje pravidla pro poskytování půjček akcionářům dle důvodové zprávy, ale v materiálu pravidla nejsou nikde uvedena. Požádal o ústní sdělení pravidel pro poskytování půjček akcionářům.

Ing. Balcar vysvětlil, že zákon neurčuje v jakém rozsahu mají být pravidla schvalována. On sám považuje za rámec pravidel samotný fakt, že budou půjčky mezi akcionáři a společností poskytovány, rámec, do jaké výše budou poskytovány, tj. 75 mil. Kč, a cenu za jakou budou půjčky uskutečňovány, tzn. jakou úrokovou sazbou budou úročeny.

Ing. Pešek se podivil nad tím, že na tuto mimořádnou valnou hromadu společnosti je delegován vedoucí právního oddělení MěÚ Mgr. Dymokurský. Řekl, že, podle jeho názoru, by bylo vhodnější, aby na tuto mimořádnou valnou hromadu byl delegován někdo z vedení města.

RNDr. Čeřovský vysvětlil, že nemůžou být delegováni ti, kteří jsou v orgánech společnosti a on sám je 7. 9. 2004 v Praze na závěrečné mezinárodní konferenci s účastní nejvyšších představitelů Policie ČR. Proto nemohl být navržen jako zástupce Města na této mimořádné valné hromadě.

33) Kontrola splnění usnesení

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

Za nepřítomného JUDr. Nesvadbu předložil písemný materiál Mgr. Jindřich Kuneš, ředitel správního odboru.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

34) Diskuse

Pan Berounský vysvětlil, proč dává protinávrh usnesení v bodě týkajícího se Regiotramu Nisa. Uvedl, že není vhodné rozdělení dnešního velice významného vozebního ramene z pohledu cestující frekvence Liberec - Tanvald na dva přestupní body, a to Proseč nad Nisou a Jablonecké Paseky. Znamená to, že cestující z Liberce, z dnešního vlakového nádraží, by musel v rámci Regiotramu přestoupit v Proseči nad Nisou a ještě jednou v Jabloneckých Pasekách. Shrnul, že studie proveditelnosti Regiotramu Nisa, resp. její první část není v takové fázi, aby mohla být schválena tak, jak je předložena.

RNDr. Čeřovský sdělil, že 23. září 2004 bude znovuotevřeno zrekonstruované Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a při té příležitosti město navštíví i pan prezident Václav Klaus. Proto navrhl i další program pana prezidenta v našem městě a jednou částí je také pracovní setkání členů ZM s panem prezidentem.

35) Schválení návrhu usnesení

Dr. Ing. Drábek, předseda návrhové komise, předložil návrh usnesení členům ZM k odsouhlasení.

Zpráva starosty města
I. USNESENÍ
pro 26 proti 0 zdrželo se 0
(nehlasoval 1)

Zpráva místostarostů
II. USNESENÍ
pro 26 proti 0 zdržel se 0
(nehlasoval 1)

Převody objektů
III. USNESENÍ
schváleno jednohlasně

Prodej pozemků
IV. USNESENÍ
schváleno jednohlasně

Prodej bytů
V. USNESENÍ
Předkladatelem stažen bod A. 2) , 3)
Protinávrh Mgr. Paukrtové k bodu A. 5) - „neschvaluje“
pro 14 proti 5 zdrželo se 6 (nehlasovali 2)

Původní NU - bod A. 5)
pro 13 proti 7 zdrželo se 7

Po dohodovacím řízení bylo hlasováno o původním NU - bod A. 5)
Původní NU - bod A. 5)
pro 12 proti 7 zdrželo se 8

Původní NU - bod A.1), 4), 6, B.
Pro 25 proti 0 zdrželi se 2

Výkupy nemovitostí a liniová věcná břemena
VI. USNESENÍ
pro 26 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasoval 1)

Finanční plnění smluv o prodeji a nájmu
VII. USNESENÍ
schváleno jednohlasně

Plnění rozpočtu za I. pololetí roku 2004
VIII. USNESENÍ
pro 24 proti 0 zdrželi se 3

Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za I. pololetí roku 2004
IX. USNESENÍ
pro 24 proti 0 zdrželi se 3

Rozpočtové změny III.
X. USNESENÍ
pro 24 proti 0 zdrželi se 3

Rozdělení finančního příspěvku v rámci Programu regenerace městské památkové zóny
XI. USNESENÍ
schváleno jednohlasně

Regiotram Nisa - studie proveditelnosti
XII. USNESENÍ
Protinávrh p. Berounského - „bere na vědomí …“
pro 9 proti 5 zdrželo se 13

Původní NU
pro 17 proti 1 zdrželo se 9

Předání majetku do správy příspěvkovým organizacím
XIII. USNESENÍ
schváleno jednohlasně

Centrum obchodní spolupráce - informace
XIV. USNESENÍ
pro 25 proti 0 zdrželi se 2

Příprava projektové dokumentace „Jablonec nad Nisu - centrum cestovního ruchu - protipovodňová opatření“ do Společného regionálního operačního programu
XV. USNESENÍ
Protinávrh Mgr. Tulpy
pro 11 proti 5 zdrželo se 10 (nehlasoval 1)

Původní NU
pro 17 proti 3 zdrželo se 7

Přestavba stadionu Střelnice
XVI. USNESENÍ
pro 23 proti 0 zdrželi se 4

OZV města Jablonec nad Nisou č. 7/2004, kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/2003, O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Jablonce nad Nisou
XVII. USNESENÍ
Původní NU - varianta I.
schváleno jednohlasně

OZV č. 8/2004 Města Jablonce nad Nisou, která mění čl. 9 a 10 OZV č. 8/2003 Požární řád Města Jablonce nad Nisou
XVIII. USNESENÍ
schváleno jednohlasně

Schválení podnětu na pořízení XIX. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou
XIX. USNESENÍ
pro 26 proti 0 zdržel se 1

Schválení IX. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou - revokace usnesení
XX. USNESENÍ
pro 24 proti 0 zdrželi se 3

Mikroregion Jizerské hory - Závěrečný účet za rok 2003
XXII. USNESENÍ
schváleno jednohlasně

Evropský den bez aut
XXIII. USNESENÍ
pro 23 proti 0 zdrželi se 4

Sdružení Hospic - petice - referendum
XXIV. USNESENÍ
Protinávrh Mgr. Paukrtové - „souhlasí …..“
pro 10 proti 7 zdrželo se 10

Protinávrh Mgr. Paukrtové k bodu A. - „vyhlašuje ….
pro 10 proti 10 zdrželo se 7

Původní NU
pro 17 proti 4 zdrželo se 6

Změna ve složení výboru Fondu na zlepšení úrovně bydlení a výboru pro hospodaření s majetkem města
XXV. USNESENÍ
pro 26 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasoval 1)

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - kontokorentní úvěr
XXVI. USNESENÍ
pro 25 proti 0 zdržel se 1 (nehlasoval 1)

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - Léčebna dlouhodobě nemocných
XXVII. USNESENÍ
schváleno jednohlasně

Mimořádná valná hromada JTR a.s.
XXVIII. USNESENÍ
pro 22 proti 0 zdrželi se 2 (nehlasovali 3)

Dopisy občanů
XXIX. USNESENÍ
Původní NU - bod A. 1) - 8)
pro 26 proti 0 zdržel se 1

- bod B. - varianta I: „nepromíjí ……..“
pro 16 proti 0 zdrželo se 11

- bod C. - varianta I: „promíjí………“
pro 13 proti 1 zdrželo se 13

- bod C. - varianta II. „schvaluje ……..“
pro 21 proti 0 zdrželo se 6

- bod D.
pro12 proti 0 zdrželo se 14 (nehlasoval 1)

(odešel Mgr. Žur, p. Berounský, p. Kolář - přítomno 24 členů ZM)

Po dohodovacím řízení bylo hlasováno o původním návrhu k bodu D.

Původní NU - bod. D.
pro 23 proti 0 zdržel se 1

Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM
XXX. USNESENÍ
pro 23 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasoval 1)

Kontrola splnění usnesení
XXXI. USNESENÍ
pro 23 proti 0 zdrželi se 0 (nehlasoval 1)

23) Volba přísedícího Okresního soudu v Jablonci nad Nisou
Předkládá: Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosty

Paní Kodytková uvedla předložený písemný materiál.

Členům ZM se postupně představily zájemkyně o práci přísedící soudu paní Eva Peřinová, paní Kamila Conková a paní Lydie Černá.

(Přišel p. Kolář - přítomno 25 členů ZM)

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

35) Schválení návrhu usnesení

Dr. Ing. Drábek, předseda návrhové komise, předložil návrh usnesení členům ZM k odsouhlasení.

Volba přísedícího Okresního soudu v Jablonci nad Nisou

XXI. USNESENÍ
pro 24 proti zdrželo se 0 (nehlasoval 1)

36) Závěr

RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, ukončil 17. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou ve 12,20 hodin.Mgr. Petr Karásek
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta městao v ě ř o v a t e l é :
Jaroslava Diringerová
Ing. Ivan Kracík

V Jablonci nad Nisou, dne 10. září 2004

Vytvořeno 4.10.2004 10:17:38 | přečteno 3100x | Petr Vitvar