Zápis 30.01.2003

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 30. ledna 2003 od 9.00 hodin.

Přítomno: 30 členů Zastupitelstva města
Omluveni:
Neomluveni:
Zapsala: Zdeňka Krausová
Ověřovatelé: Petr Poborský, Ing. Karel Dlouhý

Jednání 3. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, v 9.15 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomno 28 členů ZM.

Dále konstatoval, že zápis z 2. zasedání ZM byl podepsán bez připomínek.

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni pan Petr Poborský a Ing. Karel Dlouhý. (26 - 0 - 2)

RNDr. Čeřovský uvedl, že bod č. 9) „Projekt Jablonec nad Nisou 2003“ bude projednáván v 10,00 hod., bod č. 10) „Přestavba stadionu Střelnice“ v 10,20 hod., bod č. 11) „Centrum obchodní spolupráce“ v 11,00 hod., bod č. 13) „Rozpočet Města Jablonce nad Nisou na rok 2003 ve 13,00 hod., bod. č 16) „Zpráva o činnosti MP a Policie ČR“ v15,00 hod., bod č. 21) „Volba přísedících Okresního soudu v Jablonci nad Nisou v 16,00 hod. a bod č. 23) „Návrh postupného útlumu odloučeného pracoviště ZŠ Jablonec nad Nisu, Na Šumavě 43, v Jabloneckých Pasekách v 16,30 hod., protože jsou k jednotlivým bodům pozváni hosté.

Pan Šourek oznámil, že všem členům ZM předal písemně technické připomínky k zápisům z jednání ZM a trval na tom, aby byly doplněny do zápisu. Požádal, aby zápisy byly psány přesněji. Řekl, že jeho otázky nejsou pokládány náhodně a možná jsou i nepříjemné, přesto trvá na tom, aby byly zapsány přesně tak, jak je pokládá a k nim i přesná odpověď. Dále řekl, že by měl být dán větší prostor na přípravu jednání ZM. Odcitoval z jednacího řádu ZM, že materiály musí členové ZM obdržet písemně nejpozději 7 dní před jednání a důvodová zpráva musí obsahovat zejména zhodnocení dosavadního stavu, rozbor příčin nedostatků a odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad. Zkonstatoval, že řada těchto věcí chybí.

RNDr. Čeřovský zkonstatoval, že na prosincovém jednání ZM měli všichni zastupitelé k dispozici jednací řád ZM a mohli se k němu vyjádřit. Odcitoval z jednacího řádu §7, odst. 4, kde je napsáno, že zápis, proti němuž nebyly podány námitky, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich ZM po vyjádření ověřovatelů hlasováním. Dále odcitoval zákon o obcích, ve kterém se mimo jiné píše, že námitky mají být uplatněny na nejbližším zasedání ZM. Konstatoval, že dnešní zasedání ZM neprojednává připomínky pana Šourka.

Mgr. Paukrtová navrhla, aby bod č. 15) „Daň z převodu nemovitostí“ byl zařazen před bod č. 13) „Rozpočet Města Jablonce nad Nisou na rok 2003“.

Členové ZM hlasovali o návrhu Mgr. Paukrtové takto: (15 - 8 - 4)
(nehlasoval 1)

Dále bylo hlasováno o programu jednání. Program byl schválen takto: (21 - 4 - 1)
(nehlasovali 2).1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4) a) Zpráva starosty města

b) Zpráva místostarostů

5) Převody objektů

6) Prodej pozemků

7) Výkup nemovitostí

8) Prodej bytů

9) Projekt Jablonec nad Nisou 2003

10) Přestavba stadionu Střelnice

11) Centrum obchodní spolupráce

12) Fond na zlepšení úrovně bydlení

13) Rozpočet Města Jablonce nad Nisou na rok 2003

14) Finanční výhled na roky 2004 - 2008

15) a) Daň z převodu nemovitostí

b) Petice - daň z převodu nemovitostí

16) Zpráva o činnosti MP a Policie ČR

17) Komplexní součinnostní program prevence kriminality

18) Výjimka z platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

19) Informativní zpráva Bulvár ul. 5.května

20) Schválení podnětu na pořízení X. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

21) Volba přísedících Okresního soudu v Jablonci nad Nisou

22) Finanční příspěvky poskytované z rozpočtu Města Jablonce nad Nisou

23) Návrh postupného útlumu odloučeného pracoviště ZŠ Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, v Jabloneckých Pasekách

24) Poskytování cestovních náhrad pro členy zastupitelstva města

25) Veřejná sbírka na „pomoc Městu Vodňany, okres Strakonice, a dalším městům a obcím za účelem řešení následků povodně“

26) Mimořádná valná hromada JTR a.s.

27) Zřízení Výboru pro rozvoj Jablonce nad Nisou

28) Dopisy občanů

29) INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

b) Nové interpelace

30) Kontrola úkolů

31) Diskuse

32) Schválení návrhu usnesení

33) ZávěrPoté členové Zastupitelstva města zvolili návrhovou komisi a zároveň i volební komisi v tomto složení:

Předseda: PaedDr. František Vízek

Členové: Dr. Ing. Jaromír Drábek, Ing. František Pešek, Ing. Antonín Schäfer, Marie Vocelová

4a) Zpráva starosty města

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský starosta města

RNDr. Čeřovský uvedl, že proběhla jednání ohledně Bulváru 5.května. Podotkl, že záležitost ohledně objektu Musilových není dosud vyřešena a pokud nebude dořešena do jara t.r., tak bude jednáno o případné změně projektu tak, aby všechny ostatní části projektu mohly být zrealizovány.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

4b) Zpráva místostarostů

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta, Mgr. Petr Karásek, místostarost, Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Mgr. Rudolf doplnil seznam jednání, kterých se zúčastnil po odeslání materiálů. Řekl, že odbory v jeho kompetenci se převážné soustředily na reformu, aby vše proběhlo bez problémů.

Pan Šourek se zeptal Mgr. Rudolfa, jaký má názor na zrušení dotace pro Speciální školu, Liberecká 32.

Mgr. Rudolf uvedl, že tato škola je v působnosti Krajského úřadu. O případném příspěvku rozhoduje komise humanitní péče.

Mgr. Tulpa konstatoval, že Krajský úřad odmítl dát této škole příspěvek, který dříve dostávala od Města. Řekl, že, podle jeho názoru, není možné se touto věcí již nadále nezabývat. Zeptal se, zda proběhlo jednání se zástupci Krajského úřadu o případném výhledovém řešení. Podotkl, že v této chvíli je škola zcela bez finančních prostředků.

Mgr. Rudolf doplnil, že písemnou žádost o příspěvek obdržel tento týden. Následně jednal se zástupci Krajského úřadu, kteří sdělili, že žádost posoudí.

Mgr. Paukrtová konstatovala, že Krajský úřad neposkytne příspěvek škole, do které chodí děti především z katastrálního území Jablonce nad Nisou, proto by bylo řešením navýšení objemu příspěvků komisi humanitní péče na 1 mil. Kč, z nichž by bylo 400 tis. Kč poskytnuto této škole.

MUDr. Brandejský souhlasil s názorem Mgr. Paukrtové.

Mgr. Tulpa upřesnil, že svoji připomínku směřoval k tomu, aby Město vynaložilo tlak na Krajský úřad, aby tato krajská škola dostala finanční příspěvek v takovém rozsahu, v jakém si zasluhuje.

RNDr. Čeřovský řekl, že určitě osloví paní Bartoňovou z Krajského úřadu, která má na starosti resort školství.

Paní Caklová uvedla, že má k bodu týkajícího se rozpočtu Města připraven určitý návrh, který bude směřovat právě ke Krajskému úřadu.

Mgr. Karásek neměl ke své písemné zprávě žádné doplnění.

Pan Šourek uvedl, že na zasedání Klubu podnikatelů a manažerů zazněla připomínka např. od ředitele firmy TRW pana Appelfelda, že významným podnikatelům a manažerům tohoto města stále chybí definování priorit.

Ing. Louda řekl, že je pro případné mimořádné ZM připravován materiál týkající se nabídky firmy MVV na odkupu teplárenských akcií.

Pan Berounský požádal o informace z jednání s ředitelem Celnice Jablonec.

Ing. Louda uvedl, že po mnoha jednáních se podařilo odsunout odbavování kamiónů do jiné lokality, ale Celnice stále upozorňuje, že po vstupu do EU budou zcela jiné procedury jejich činnosti. Znamenalo by to, že by Celní úřad měl být zřízen v Liberci a v Jablonci by měla být pouze expozitura, která by měla mít zcela jiné pravomoci. Doplnil, že bude nadále jednáno o tom, aby byl Celní úřad v Jablonci nad Nisou zachován a spadala pod něj oblast Semilska popřípadě i Turnovska.

(Přišel MUDr. Jörg - přítomno 29 členů ZM)

Pan Šourek řekl, že již v prosinci upozornil, že kruhový objezd U Zeleného stromu je nevhodný a nebezpečný pro průjezd velkých kamiónů. Dotázal, se zda se touto problematikou někdo zabýval a zda bude nějak řešena.

RNDr. Varga řekl, že tuto otázku zodpoví v bodě, který se týká Bulváru ul. 5.května.

Paní Nováková se dotázala, v jaké fázi je realizace ubytovny pro rodiny s dětmi.

Ing. Louda řekl, že na tuto otázku v této chvíli není schopen odpovědět. Pouze doplnil, že v žádném investičním záměru na toto období není vybudování ubytovny v určité lokalitě.

Pan Vostřák zkonstatoval, že nikomu nevadí Celní úřad, nýbrž pohyb kamiónů, které překáží. Řekl, že, podle jeho názoru, je tato záležitost v kompetenci Policie ČR, která by měla kontrolovat dodržování pravidel silničního provozu.

PaedDr. Vízek sdělil, že obdržel dopis od předsedy ČSTV, ve kterém se táže, zda Ing. Louda opravdu napsal, že Město požaduje od ČSTV 25 mil. Kč.

Ing. Louda vysvětlil, že z jednání finančního výboru vzešel požadavek, oslovit Okresní výbor ČSTV ve věci příspěvku na opravy a rekonstrukci objektů, které jsou využívány všemi občany Jablonce nad Nisou. Dopis, který předsedovi organizace odeslal, byl míněn jako výzva k zahájení jednání. Podotkl, že kdyby se pan Popr dostavil na smluvenou schůzku, tak mu vše mohl vysvětlit osobně a pan Popr by se nemusel obracet na PaedDr. Vízka.

5) Převody objektů

Předkládá: Ing. Milan Hladík, ředitel odboru financí a majetku

Ing. Hladík neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Ing. Schäfer se zeptal, z jakého důvodu je hala na Brandlu prodávána z 1 mil. Kč, když znalecký posudek je 2,853.060,- Kč.

Ing. Hladík vysvětlil, že tento objekt se Město snaží prodat již 4 roky. Celá záležitost není jednoduchá, jsou zde složité majetkové vztahy. Pokud halu nekoupí firma Technology s.r.o. tak kdokoliv jiný, kdo by tuto halu koupil, narazí na problém v majetkových vztazích, protože veškeré ostatní pozemky vlastní právě firma Technology s.r.o.

Dr. Ing. Drábek podotkl, že je stále nepřijatelná situace ohledně přístupových cest k výtopně Brandl. Zeptal, zda prodejem bude tato situace vyřešena.

Ing. Hladík odpověděl, že prodejem této haly budou vyřešena všechna věcná břemena. Doplnil, že veškeré potřebné smlouvy jsou připraveny a pokud ZM odsouhlasí předložený návrh, tak jednatel společnosti Technology s.r.o. Ing. Grünfeld je připraven ihned smlouvy podepsat.

Pan Vostřák uvedl, že společnost JTR a.s. začala jednat s Ing. Grünfeldem. Dále řekl, že, podle jeho názoru, není jiná možnost než ta, která je předložena.

Ing. Louda navrhl doplnit, aby se hala prodala s tím, že firma Technology s.r.o. zajistí věcná břemena pro společnost JTR a.s.

9) Projekt Jablonec nad Nisou 2003

Předkládá: Ing. Jarmila Pešlová, jednatelka společnosti Výstaviště s.r.o.

Ing. Pešlová okomentovala předložený písemný materiál.

Ing. Pešek, jako předseda dozorčí rady společnosti, uvedl, že již na minulém jednání doporučil, aby byl schválen objem finančních prostředků v původní výši. Doporučil, aby v průběhu roku byly hledány rezervy pro tento projekt i za předpokladu rozpočtových změn.

Paní Vocelová doplnila, že je v materiálu uvedeno doporučení kulturní komise a komise pro sport a tělovýchovu, aby byl projekt zachován v plném rozsahu, tzn. ve výši 3,498 tis. Kč.

MUDr. Jőrgová podpořila schválení projektu v plném rozsahu. Podotkla, že v zákonu o obcích je uvedeno, že obce mají podporovat sport. Uvedla, že pokud nebude sport ve městě podporován, tak může nastat situace, že mládež bude mít zcela jiné zájmy - kouření, drogy apod. Ze studie, která mapuje tuto problematiku vyplývá, že v posledním roce rapidně stoupl počet žáků základních škol, kteří kouří, pijí alkohol a berou drogy apod.

Paní Caklová se zeptala, zda tento projekt byl zahrnut do podnikatelského záměru společnosti na letošní rok.

Ing. Pešlová odpověděla, že projekt vystupuje zvlášť, ale samozřejmě se dotýká společnosti, která je koordinátorem projektu.

Paní Caklová připomněla, že na jednání RM požádala o finanční rozbor všech pořádaných akcí. Nyní požádala, aby do tohoto rozboru byl také zahrnut tento projekt i s poměrem účastníků na jednotlivých akcích.

6) Prodej pozemků

Předkládá: Ing. Milan Hladík, ředitel odboru financí a majetku

Ing. Hladík neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

7) Výkup nemovitostí

Předkládá: Ing. Milan Hladík, ředitel odboru financí a majetku

Ing. Hladík neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

(Přišel Mgr. Žur - přítomno 30 členů ZM)

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

8) Prodej bytů

Předkládá: Ing. Milan Hladík, ředitel odboru financí a majetku

Ing. Hladík neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Pan Vostřák se dotázal, zda manželé Purmovi budou bydlet i nadále v objektu Růžová nebo se budou stěhovat. Podotkl, že v případě, že se nebudou stěhovat, je jejich žádost o koupi garáže zcela oprávněná.

Pan Poborský sdělil, že se zúčastnil výběrového řízení na prodej nebytového prostoru v objektu Růžová 29, kde pan Krytinář má svoji opravnu praček a ledniček. K provozovně, kterou zde zakoupil, patří i garáž, která vždy sloužila této provozovně. Podivil se nad tím, jak mohl vyhrát ve výběrovém řízení na tuto garáž nájemník z tohoto objektu, který jí využívá na skladování hraček, kočárků apod., přestože nabízel nižší cenu. Uvedl, že, podle jeho názoru, nájemníci kupují garáž pouze ze spekulativního důvodu, protože se chtějí z objektu Růžová 29 brzy odstěhovat. Podal protinávrh, aby garáž v objektu Růžová 29 byla prodána panu Krytinářovi.

Mgr. Karásek vysvětlil, že manželé Purmovi vyhráli ve výběrovém řízení, protože získali více bodů. Podotkl, že výběrová řízení mají svá pravidla. Dále řekl, že osobně podporuje návrh pana Poborského.

10) Přestavba stadionu Střelnice

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Přizván: Ing. Ježek, zástupce API studia s.r.o.

Ing. Louda přednesl komentář k předloženému písemnému materiálu.

Mgr. Karásek doplnil komentář k písemnému materiálu týkajícího se financování.

Ing. Ježek seznámil členy ZM s přípravou projektové dokumentace a okomentoval vystavený plánek areálu.

MUDr. Brandejský řekl, že mu není zcela jasný rámcový harmonogram stavby, když bylo rozhodnuto, že se na fotbalovém hřišti začne pracovat až po dokončení atletického stadionu. Podotkl, že vzhledem k našim klimatickým podmínkám není možné, aby se v měsíci září a říjnu ještě upravovalo fotbalové hřiště. Konstatoval, že atleti budou trvat na tom, aby se nezačalo pracovat na stávající atletické dráze do té doby, než bude zprovozněna atletická dráha nahoře.

Ing. Louda vysvětlil, že bylo domluveno, že až bude dokončen atletický stadion, tak teprve potom se začne s úpravou fotbalového hřiště. Podotkl, že až bude vybrán dodavatel stavby, tak budou dohodnuty veškeré detaily stavby. Řekl, že, podle jeho názoru, pokud budou finanční prostředky, tak by bylo vhodné stavbu II v letošním roce dokončit.

Pan Vostřák zkonstatoval, že on sám má několik výhrad k přestavbě areálu Střelnice, ale je to to, co Město může pro sportovce udělat. Pokud sportovci nejsou s návrhem spokojeni, tak ať seženou finanční prostředky a Město zajistí výstavbu stadionu podle jejich požadavků.

Pan Pelta uvedl, že atleti budou muset spolupracovat s fotbalisty, protože přesto, že se nejdříve má budovat atletická dráha a až potom fotbalové hřiště, musí být na podzim roku 2003 rozšířená hrací plocha a hotové umělé osvětlení. Znamená to, že může dojít k situaci, že některé atletické závody budou muset být přesunuty na jiné sportoviště.

Dr. Ing. Drábek se zeptal, zda je dostatečně široký průjezd mezi tribunou „A“ a atletickým oválem.

Ing. Ježek odpověděl, že je zde umožněn průjezd nákladních vozů, sanitek i hasičů, podle jejich nároků. Připustil, že se zde prostor trochu zúží, ale pro průjezd bude dostačující.

Dr. Ing. Drábek se dotázal, jaká bude šířka tohoto průjezdu.

Ing. Ježek odpověděl, že zhruba 15 metrů.

Mgr. Paukrtová se dotázala, zda je stadion standardně vybaven. Podotkla, že podle jejích informací na stadionu nejsou například toalety.

Ing. Ježek odvětil, že sociální zařízení bylo vyprojektováno, ale samozřejmě záleží na tom, zda se vejde do finanční prostředků, které bude mít Město k dispozici. Doplnil, že je počítáno s tím, že bude využíváno stávající sociální zařízení, které je v hale a v tribuně „A“.

Ing. Louda zdůraznil, že je třeba chápat stadion jako celek.

Mgr. Karásek řekl, že, podle jeho názoru, je časový harmonogram reálný, když atletická ovál bude zprovozněn v červnu či v červenci a následně v červenci nebo v srpnu může být upraveno fotbalistické hřiště.

MUDr. Brandejský podotkl, že celá akce byla iniciována fotbalisty nikoliv atlety.

Mgr. Tulpa přednesl vlastní pohled na celý problém. Podpořil názor MUDr. Brandejského. Řekl, že, podle jeho názoru, má oddělená varianta celou řadu nedostatků. Uvedl, že v projektu, i v rozpočtu chybí zastřešení alespoň jedné tribuny u atletické haly, chybí sociální zařízení, tribuny na oválu, stadion je moc otevřený vzhledem k větru, což může ovlivnit regulérní výsledky závodů. Dále je nevhodné prostorové řešení, a to parkoviště, přístupové a průchodové komunikace, únikové cesty apod. Závěrem konstatoval, že, podle jeho názoru je tato varianta nevhodná a rád by se vrátil k variantě olympijského stadionu s tím, že by se zredukovaly požadavky atletů.

Mgr. Karásek uvedl, že připomínky Mgr. Tulpy byly již diskutovány v září 2002, kdy Mgr. Tulpa ještě nebyl členem ZM. Z tohoto jednání vzešel předložený závěr, který není možné do nekonečna revokovat.

Pan Šourek podotkl, že předložený projekt vidí dnes poprvé a k projednávaným částkám mu chybí odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad. Dále řekl, že mu chybí priority základního života tohoto města a kolik tyto priority stojí. Pokud by byly tyto priority známy, tak by bylo zřejmé, zda diskutované částky jsou ufinancovatelné. Konstatoval, že na základě předloženého materiálu se není schopen rozhodnout. Předložil doplněk návrhu usnesení.

Ing. Louda vysvětlil, že na dnešním zasedání ZM se o ničem nerozhoduje. Předložený materiál je pouze informativní. V žádném případě nemůže být proinvestována částka 35 mil. Kč bez odsouhlasení ZM. Vše musí být projednání a odsouhlaseno. Řekl, že pokud byl požadavek na jiné řešení rekonstrukce areálu Střelnice, tak by bylo jednoznačné, že byly zcela zbytečně vynaloženy finanční prostředky na projektovou dokumentaci a samozřejmě by mohla nastat situace, že by Město přišlo o státní dotaci a nemuselo by už jinou získat. Konstatoval, že pokud by nebyl stadion rekonstruován v této chvíli, tak by musel být později stejně rekonstruován, protože jeho stav je kritický.

Pan Vostřák doplnil, že atletický svaz byl jediným majitelem tohoto sportovního stánku a co s ním udělal, všichni vidíme. Město ho po značně dlouhé době převzalo, protože atleti kladli takové podmínky, které byly pro město nepřijatelné. Dále řekl, že i když nebude členem ZM a bude chtít získat o určité věci informace, tak je určitě na MěÚ získá. Pokud někdo získává informace jinde, tak dojde ke zkreslenému pohledu na celou věc.

Mgr. Karásek souhlasil s názorem pana Vostřáka, že veškerá usnesení z jednání jsou k dispozici jak na internetu, tak i v písemné podobě na MěÚ. A pokud je někdo bude chtít vidět, tak si je může zajistit.

Dr. Ing. Drábek požádal Ing. Loudu o vysvětlení i když je prezentováno, že je materiál informativní, proč je v návrhu usnesení, že ZM schvaluje postup při zajištění rekonstrukce stadionu Střelnice.

Ing. Louda, jako předkladatel, řekl, že je možné změnit návrh usnesení tak, že ZM bere předloženou informativní zprávu na vědomí.

MUDr. Jörg konstatoval, že když byla poprvé předložena oddělená varianta, tak byla lépe prostorově řešena než je dnešní předložená varianta. Dále uvedl, že v žádném materiálu neviděl vyčleněnou částku na nové tréninkové hřiště pro fotbalisty, částku na výkup nemovitostí, kterých se rekonstrukce dotkne. Řekl, že řešení situace je pod tlakem času a událostí.

Ing. Louda souhlasil s tím, že řešení je připravováno pod tlakem událostí a času. Jako předkladatel změnil návrh usnesení tak, aby ZM vzalo předloženou zprávu na vědomí s tím, že na březnovém jednání ZM bude zpráva rozšířena o ekonomickou část.

MUDr. Jörgová požádala, aby byl předložen rozpočet na rekonstrukci areálu Střelnice s tím, co je prvořadé a co až druhořadé, aby všichni členové ZM měli ucelenou informaci.

Mgr. Karásek doplnil, že standardní součástí projektové dokumentace, která je dokončována, bude samozřejmě celkový výměr.

Pan Šourek vysvětlil, že by v rozhodování měli být opatrní, aby nenastala stejná situace jako při rekonstrukci bazénu, kdy konečná částka byla dvojnásobná a částka na centrum obchodní spolupráce se také zvýšila.

MUDr. Jörgová se zeptala, zda by bylo možné předložit materiál, ve kterém by byly porovnány obě varianty, tj. oddělená varianta a varianta olympijského stadionu.

Ing. Louda sdělil, že oddělená varianta byla spočítána zhruba na 130 mil. Kč a varianta olympijského stadionu zhruba na 200 mil. Kč. Rozdíl mezi šestidráhou a osmidráhou se pohybuje kolem 5 mil. Kč. v případě varianty olympijského stadionu by musely být radikální zásahy a diváci by z tribuny neviděli na cílovou rovinku, což je samozřejmě pro diváky to nejzajímavější. Proto se stále více přemýšlelo o jiném řešení a to o oddělené variantě.

Ing. Schäfer podal návrh na ukončení diskuse k tomuto bodu.

Pan Zalabák, předseda atletického oddílu, poopravil konstatování pana Vostřáka, že atletický svaz byl jediným majitelem areálu Střelnice. Vysvětlil, že areál Střelnice byl v majetku TJ LIAZ, což je občanské sdružení občanů města Jablonec nad Nisou zaregistrované u Ministerstva vnitra. Atletický oddíl nemá právní subjektivitu a právní úkony vykonává právě TJ LIAZ. Dále řekl, že atleti požadují především to, aby mohli na novém stadionu vykonávat tu činnost, kterou vykonávají na stávajícím stadionu. Aby měly podmínky pro trénování, ale i pro pořádání závodů.

Členové ZM hlasovali o návrhu Ing. Schäfera o ukončení diskuse takto: (16 - 0 - 6)
nehlasovalo 5

JUDr. Nesvadba představil členům ZM ředitele odborů MěÚ a ředitele organizací zřízených Městem.

11) Centrum obchodní spolupráce

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Přizváni: zástupci Ateliéru 32, zástupci Ateliéru 4

Mgr. Karásek přednesl úvodní komentář k předloženému písemnému materiálu.

Mgr. Paukrtová doplnila informace o průběhu celého procesu. Uvedla, že je to asi poprvé, kdy Město získalo prostředky z projektu Phare. Celý proces probíhal od roku 2000 do podzimu 2002, kdy Město žádalo celkem třikrát. Dále řekla, že, podle jejího názoru, je tento projekt opravdu vážný a mělo by se k němu také podle toho přistupovat.

Zástupce Ateliéru 32 seznámil členy ZM s průběhem příprav, které proběhly v posledních měsících. Mimo jiné uvedl, že finanční limit 150 mil. Kč byl firmě oznámen až v prosinci roku 2002. Do té doby nebyl projekt nijak omezen. Vysvětlil, jaké byly provedeny úpravy v projektu, aby byly uspořeny finanční prostředky.

MUDr. Brandejský se zeptal, zda změna projektu bude mít vliv na dotaci z projektu Phare.

RNDr. Čeřovský vysvětlil, že tuto otázku by nejlépe zodpověděla delagatura Evropské komise v Praze. Uvedl, že minulý pátek bylo požádáno oficiálním dopisem na Ministerstvu místního rozvoje s doporučením Centra regionálního rozvoje, které má na starosti veškeré projekty Phare, o možnost obrátit se na delegaturu s návrhem na posunutí vnitřního termínu předání projektové dokumentace pro výběr dodavatele. Tato žádost by měla být projednávána příští týden.

Mgr. Karásek doplnil, že na výši dotace to nebude mít žádný vliv, protože vždy bude poskytnuta částka 75 mil. Kč.

RNDr. Čeřovský podotkl, že Evropskou komisi nezajímá kolik bude celý projekt stát, ale pouze to, zda je Město schopno projekt spolufinancovat a nezáleží kolika procenty.

Ing. Kracík se dotázal, zda a do jaké míry byl projekt propracován s ohledem založení do okolní zástavby, zda nevzniknou vícenáklady.

Zástupce Ateliéru 32 uvedl, že navrhované řešení bylo provedeno na základě geologického průzkumu, který byl k dispozici na úrovni zpracování projektu pro stavební povolení. Mezi tím byl zpracován nový geologický průzkum seismickou metodou, který upřesňuje některé údaje.

Zástupce Ateliéru 4 představil členům ZM jejich verzi navrhovaného projektu. Podotkl, že nemohla být prezentována dříve, protože byla dokončena včera, tj. ve středu 29. 1. 2003.

Paní Vocelová podotkla, že varianta zpracovaná Ateliérem 32 již byla prezentovaná na minulých zasedání ZM a byla již částečně odsouhlasená. Varianta zpracovaná Ateliérem 4 je zcela nová. Řekla, že, podle jejího názoru, varianta Ateliéru 32 řeší celý komplex areálu Výstaviště a to jak vnitroblok, tak i pavilon „A“ a také citlivě přistupuje k památkové zóně, jelikož ponechává v této variantě budovu Jiráskova 9. Ve studii Ateliéru 4 je řešen pavilon „A“, ale ve vnitrobloku neproběhly žádné změny. Zdůraznila, že pavilon „A“ je problematickou budovou, protože původně byl postaven na jednorázovou akci a po celou dobu jeho užívání se společnost Výstaviště Jablonec na Nisou s.r.o. potýká s různými problémy. Dále podotkla, že v případě ponechání tohoto pavilonu se v žádném případě nenajde žádný zájemce o jeho koupi a bude dále pronajímán. Uvedla, že pořádání výstav je omezeno, protože pavilon se v zimě nedá vytopit. Proto jsou výstavy pořádány od března do září, popř. do října.

Zástupce Ateliéru 4 řekl, že v předložené studii jsou umožněny obě varianty a je možné tento pavilon zdemolovat a prostor bude řešen parkovou úpravou. Záleží na rozhodnutí Města. Odvětil, že v jejich studii je veškerý vnitroblok řešen nově, pouze do něj nebyl zahrnut pavilon „A“.

Paní Vocelová zkonstatovala, že zástupce Ateliéru 4 připustil možnou demolici pavilonu „A“ a rozpočet na zhruba 153 mil. Kč. Dotázala se, zda by v případě této demolice došlo k navýšení rozpočtu či nikoliv.

Zástupce Ateliéru 4 odpověděl, že pokud bude rozhodnuto o demolici, tak se na ní v rozpočtu určitě finanční prostředky najdou.

Mgr. Karásek doplnil, že částka 153 mil. Kč je včetně veškeré vzduchotechniky, topení apod. Dojde-li ke snížení o 31 mil. Kč, pak 3 mil. Kč na demolici pavilonu „A“ nic neznamenají.

Mgr. Paukrtová uvedla, že se zde srovnávají dvě nesrovnatelné věci, protože projekt Ateliéru 32 je zpracováván již dva roky a je ve stadiu rozpracovanosti před stavebním povolením a řeší celý areál Výstaviště podle původního zadání. Ateliér 4, ne vlastní vinou, předkládá objemovou studii, která má mnoho nepřesností. Zdůraznila, že není možné o takovéto významné věci rozhodnout na základě materiálů, které zastupitelé obdrželi až včera večer. Dále podotkla, že není možné se stále vracet na začátek a přehlížet již zpracované studie a materiály.

Pan Vostřák řekl, že není možné, aby v areálu zůstalo to, co je na spadnutí a jinak vše postavit nově. Zdůraznil, že by měl být brán zřetel na koordinaci projektů Muzea, Výstaviště a Dolního náměstí. Dále řekl, že projekt předkládaný Ateliérem 4 se mu nelíbí.

Dr. Ing. Drábek zdůraznil, že zásadně protestuje proti způsobu projednávání tohoto bodu. Jde o obecnou diskusi, kterou řídí zástupce Ateliéru 4. Požádal, aby se ke každému bodu obecné diskuse mohli vyjádřit zástupci obou ateliérů.

MUDr. Brandejský řekl, že se domnívá, že základním návrhem je návrh Ateliéru 32. A že studie od Ateliéru 4 snad byla objednána pro srovnání.

Ing. Schäfer se zeptal zástupce Ateliéru 4, jakým způsobem budou řešit amfiteátr.

Zástupce Ateliéru 4 odpověděl, že v jejich studii se do amfiteátru nezasahuje ani prostorově.

Pan Šourek se zeptal zástupce Ateliéru 32, proč trvají na koncepci zapuštění objektu a kolik to bude stát, případně zda toto řešení bude znamenat nějaké úspory.

Zástupce Ateliéru 32 odpověděl, že zapuštění sálu do podzemí má spoustu výhod. Částka, která bude vynaložena na vytěžení podloží, se vrátí v jiných věcech, např. v řešení fasády, tepelných ztrátách apod.

Dr. Ing. Drábek požádal zástupce obou ateliérů, aby rámcově vymezili standardy, které jejich návrhy představují.

Mgr. Karásek podotkl, že uspořená částka 31,5 mil. Kč je vysvětlena v materiálu, který mají všichni k dispozici.

Zástupce Ateliéru 4 řekl, že na tuto otázku v této chvíli není schopen přesně odpovědět. Uvedl, že přebírali určité finanční standardy z původního návrhu. Vzhledem k tomu, že jde o srovnávací studii, tak zkoušeli, kde jsou schopni ušetřit a na čem nechtějí ušetřit.

Zástupce Ateliéru 32 uvedl, že uspořili na technickém zařízení 8 mil. Kč, na elektroakustice 15 mil. Kč a naopak byly navýšeny částky na okna a na orientační systém. Dále bylo uspořeno na patru budovy „A“.

Ing. Schäfer se zeptal zástupce Ateliéru 32, jakým způsobem řeší amfiteátr v rámci studie.

Zástupce Ateliéru 32 odpověděl, že stávající letní scéna je částečně dotčena. Je zahrnuta v terénních úpravách.

MUDr. Jörg řekl, že celou záležitost je nutno posuzovat z několika hledisek. Prvním hlediskem jsou peníze - oba předložené návrhy jsou zhruba v objemu 150 mil. Kč. Dalším hlediskem je koncepce a využitelnost celého prostoru. V této chvíli není nikdo schopen jednoznačně říci, který návrh je z tohoto hlediska lepší. Posledním hlediskem je to, jak bude celá stavba pojata, a to i vzhledem k budoucnosti. Podotkl, že proběhla architektonická soutěž, která byla uzavřena v prosinci roku 2000, a že v žádném případě není nikdo ze členů ZM takovým odborníkem, aby mohl změnit rozhodnutí odborné komise.

Ing. Pešek požádal zástupce Ateliéru 32, zda by mohli do svého nového řešení zakreslit, jak je do terénu zapuštěn současný pavilon „A“, protože není schopen zjistit, zda bude původní jáma použitelná pro nový pavilon či nikoliv.

Zástupce Ateliéru 32 řekl, že v této chvíli nejsou schopni přesně odpovědět a přesně tuto situaci zakreslit. Jednalo by se o západní část celého podzemního objektu.

Mgr. Karásek souhlasil s názorem MUDr. Jörga v tom, že předložené varianty jsou srovnatelné, ale pouze ve výsledné ceně s tím, že v jedné částce je obsaženo zapuštění budovy do podzemí a v druhé částce je obsaženo kvalitnější vybavení, technologie apod. Řekl, že podle jeho názoru nelze srovnávat pouze čísla, ale především obsah.

Ing. Pešek podotkl, že v obou variantách jsou administrativní budovy, které doplňují kongresové centrum jako celek s tím, že byla dána kapacita 500 míst. Varianta Ateliéru 32 zaujímá zhruba 460 míst a varianta Ateliéru 4 něco málo přes 500 míst. Zeptal se, jakou celkovou plochu kancelářských prostor ukládá fiš. Konstatoval, že by zde mohl být prostor pro redukci obou řešení kancelářských míst.

RNDr. Čeřovský doplnil, že na dotaz, do jaké míry je fiš závazná v určitých věcech, delegatura odpověděla, že pokud dojde ke změně projektu, tak by se měla co nejvíce přiblížit původní projektové fiši.

Pan Berounský podpořil názor MUDr Jörga v tom, že vznikl projekt na základě nezpochybnitelného řízení za účasti odborníků.

Ing. Louda nejdříve požádal o odpověď na otázku ing. Peška, jaká část původní jámy bude využita pro stavbu nového zapuštěného pavionu.

Zástupce Ateliéru 32 řekl, že jde opravdu o přibližný údaj. Mělo by se jednat zhruba o 30%.

Paní Vocelová připomněla, že je potřebné v novém Centru obchodní spolupráce ještě umístit 8 subjektů, např. Agenturu regionálního rozvoje, Oblastní hospodářskou komoru s jejím informačním centrem, Regionální obchodní komoru, Český obchod regionálního zastoupení, Česko-polskou obchodní komoru atd. Řekla, že, podle jejího názoru, se všechny tyto subjekty do nové studie nevejdou. Dále podotkla, že vzhledem k předpokládaným hlavním aktivitám centra je, podle jejího názoru, studie proveditelnosti se stávajícím pavilonem „A“, který by v areálu zůstal, nevyužitelná. Tímto by nebyla splněna fiš a podmínky pro získání dotace z Phare.

Mgr. Paukrtová se dotázala zástupce Ateliéru 32, zda předložená cena projektu ve výši 159 mil. Kč je reálná a zda jsou za tuto cenu schopni centrum postavit.

Zástupce Ateliéru 32 odpověděl, že samozřejmě cena 159 mil. Kč k předloženému projektu je reálná a jsou schopni za tuto cenu centrum postavit.

Mgr. Karásek konstatoval, že obě předložené varianty splňují požadavky, které stanovuje fiš. Podotkl, že, podle jeho názoru, je nová varianta splňuje lépe. Dále doplnil, že částka 237 mil. Kč je včetně rezervy a DPH.

Ing. Louda podotkl, že Ateliér 32 nic nebude stavět. Stavět bude dodavatel, kterého bude vybírat Město společně s Evropskou komisí.

Mgr. Karásek vysvětlil, že po semináři byly oba ateliéry vyzvány, aby uspořily maximum z toho řešení, které bylo známo v době konání semináře tak, aby se dostaly na 150 mil. Kč. Oba ateliéry se ve spolupráci se svými rozpočtovými týmy dostaly z 237 mil. Kč na 215 mil. Kč nebo na 220 mil. Kč.

Ing. Louda řekl, že bude nutné si pro sebe udělat reálnou marketingovou studii a dát si dohromady matematiku provozu.

RNDr. Čeřovský na závěr diskuse zkonstatoval, že určitě všichni členové ZM chtějí, aby byl projekt realizován a aby byla využita poměrně štědrá nabídka z Bruselu. Podotkl, že peníze jsou již podepsané a částku ve výši 90 mil. Kč rozloženou do dvou let je Město schopno uvolnit s tím, že Město bude schopno investovat i do dalších potřebných akcí. Požádal všechny členy ZM, aby v této věci dnes rozhodli, protože v pátek, nejpozději v pondělí, musí být v Praze dána informace o dalším postupu Města. Zdůraznil, že rozhodnutí o kterékoliv dnes předkládané variantě bude rozhodnutím, ale pokud by nebylo rozhodnuto, tak může dojít k situaci, že finance z Bruselu nebudou poskytnuty, a to by bylo velice špatné. Posunutí rozhodnutí na další jednání ZM je nereálné a nic neřešící. Navrhl, aby diskuse k tomuto bodu byla ukončena.

Členové ZM hlasovali o návrhu RNDr. Čeřovského o ukončení diskuse takto:
(28 - 0 - 0) nehlasovali 2

12) Fond na zlepšení úrovně bydlení

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda poopravil návrh usnesení v bodě č. 5) tak, že ZM vydává OZV „O vytvoření a použití účelových prostředků FZÚB“. Dále okomentoval předložený písemný materiál.

Ing. Pešek se zeptal, jak je tento fond zapojen do rozpočtu Města.

Ing. Louda odpověděl, že fondové hospodaření se vyvíjí mimo rozpočet Města. Je zde samostatné účtování a prostředky mohou být použity na účely, které jsou stanoveny, tj. na půjčky občanům nebo půjčky Městu na opravy a rekonstrukci bytových objektů, které jsou v majetku Města.

13) Rozpočet Města Jablonce nad Nisou na rok 2003

Předkládá: Ing.Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda přednesl úvodní komentář k předloženému písemnému materiálu.

Ing. Pešek zdůraznil, že částka uvolněná na opravy komunikací a na investiční akce týkajících se komunikací je hrubě nedostatečná. Řekl, že má určitý návrh, který by mohl v budoucnu přinést úspory a to, aby TSMJ předložily návrh na komplexní technologickou linku, která provádí opravy komunikací jiným způsobem než dosud. Podotkl, že bylo provedeno mnoho oprav komunikací, ale byly provedeny s trvanlivostí pouze několika měsíců. Není možné tímto způsobem pokračovat i nadále.

Ing. Louda souhlasil s tím, aby se ředitel TSMJ zamyslel nad způsobem oprav komunikací.

Paní Nováková, jako členka komise humanitní péče, navrhla povýšit částku na přerozdělení příspěvku této komisi na 1 mil. Kč. Uvedla, že Občanské sdružení pro zbudování Hospice si podalo žádost již v 20. listopadu 2002 na příspěvek ve výši 635 tis. Kč, protože roční částka jenom za teplo se pohybuje kolem 700 tis. Kč. V tomto smyslu podala protinávrh usnesení.

Mgr. Žur, jako předseda kulturní komise, sdělil, že komise doporučila schválení příspěvku ve výši 1,5 mil. Kč a schválení Projektu Jablonec 2003 v celkové výši 3,5 mil. Kč. Podotkl, že příspěvek by byl použit především na podporu amatérských subjektů v Jablonci nad Nisou, které velice dobře reprezentují město. Doplnil, že potřebná částka by měla být vzata z rezervy.

Pan Šourek, jako zástupce Sdružení nezávislých kandidátů, požádal politické strany koalice, aby podaly prohlášení o tom, co prosadily v rozpočtu Města na rok 2003.

Mgr. Paukrtová doporučila, aby při příštím sestavování rozpočtu byla použita metodika krajského zastupitelstva. Navrhla, aby byly povýšeny částky příspěvků komisi pro sport a tělovýchovu na 2,5 mil. Kč, kulturní komisi na 1,5 mil. Kč a komisi humanitní péče na 1 mil. Kč. Dále navrhla, aby byla uvolněna částka na přípravu projektové dokumentace na přestavbu prostor Boccacia.

MUDr. Jörg se dotázal, z jakého důvodu byly na tento rok navýšeny částky za znalecké posudky a zda by nemohly být poníženy. Pokud ano, tak aby uspořené prostředky byly použity na Projekt Jablonec 2003 nebo pro potřeby humanitního odboru.

Ing. Hladík vysvětlil, že částka na znalecké posudky je povýšena zhruba o 3 mil. Kč, protože jsou plánované vyšší výdaje. Podle schváleného prémiové řádu dostávají realitní kanceláře finanční prostředky podle počtu prodaných bytů. Pokud by byla určitá částka uspořena, tak by bylo navrhováno přesunutí do položky daň z převodu nemovitostí.

Ing. Louda, řekl, že podle jeho názoru, je metoda krajského úřadu při přípravě rozpočtu špatná. Zdůraznil, aby rezerva byl v této chvíli ponechána v navrhované výši.

Paní Vocelová podpořila podněty komise pro sport a tělovýchovu, kulturní komise a komise humanitní péče, které jsou uvedeny v dodatku materiálu k tomuto bodu. Dále, jako zástupkyně společnosti Výstaviště Jablonec Nisou s.r.o., dala na zváženou, zda by nebylo možné v rozpočtu vyčlenit částku na nákup staršího vozu pro potřeby společnosti. Podotkla, že by bylo možné ponížit náklady na cestovné, kdyby byl k dispozici automobil. Navrhla, aby jim byly za určitou částku prodány například vozy od OkÚ a zda by nebylo možné převést menší částku určenou na leasing vozů, právě na nákup staršího vozu pro společnost Výstaviště Jablonec nad Nisou s.r.o.

Paní Caklová navrhla, aby Mgr. Rudolf projednal se zástupci kraje 400 tis. Kč na provoz Speciální základní školy J. Hory, neboť jim toto přísluší, a o výsledku jednání informoval na březnovém jednání ZM. Dále podpořila názor Ing. Loudy ohledně přípravy rozpočtu. Řekla, že důvěřuje ředitelům jednotlivých odborů, kteří určitě vědí, jakým způsobem získat finance do svých kapitol.

Ing. Louda doplnil, že částka na leasing je na obnovu tří vozů a přesná částka bude známa až po výběrových řízení a dohodnuté akontaci a splátkách. Podotkl, že z minulých výběrových řízení byly dohodnuty určitě odklady splátek apod. Proto je určitá naděje, že z této položky bude možné pořídit i vůz pro společnost Výstaviště Jablonec nad Nisou s.r.o.

Mgr. Žur, jako ředitel o.p.s. Městské divadlo, poděkoval za navrhovaný příspěvek ve výši 6 mil. Kč. Dále podotkl, že v budoucnu bude muset divadlo hledat další zdroje. Upozornil na to, že divadlo je v provozu již pátou sezónu a zařízení se samozřejmě opotřebovává. Proto se divadlo bude muset i v tomto roce také obracet na Město s požadavkem na pomoc při obnově dané techniky.

Pan Berounský řekl, že s povděkem zaznamenal, že asi 6 mil. Kč přijde na nákup nového autobusu MHD. Podotkl, že tato částka je opravdu minimální vzhledem ke stáří vozového parku MHD. Navrhl, aby tato částka byla v minimální výši jako minulý rok. Dále požádal o vysvětlení velkého nepoměru mezi projektem a realizací akce kanalizace K Černé Studnici a podobných akcí.

Mgr. Karásek vysvětlil, že se projektuje celá akce kanalizace ulic K Černé Studnici, U Brusíren, Alšova a Růžová s tím, že bude realizována první etapa, tj. úsek asi 200 metrů z celkové délky zhruba 2000 metrů.

Ing. Louda doplnil, že bylo dohodnuto, že v obnově vozového parku bude roční přestávka, protože se radikálně změnil přístup státu k poskytování dotací na nákup autobusů.

PaedDr. Vízek zdůraznil, že dokud ZM neudělá zásadní krok v situaci na základních školách, tak bude situace stále špatná. Řekl, že nás čekají tvrdá rozhodnutí a je potřebné veřejnosti obezřetně sdělovat, že kde nejsou děti, nemohou být školy ani učitelé. Pokud se v této věci nic neudělá, tak budou nízké platy a stále Město bude vkládat finance do škol. Zkonstatoval, že v našem městě jsou školy kapacitně předimenzované.

Paní Vocelová se zeptala, zda je na MěÚ člověk, který má v kompetenci hledání možnosti a zdroje navýšení příjmových stránek. Dále položila otázku, co se stane pokud nebudou peníze na sport a kulturu, pokud se nepomůže malým subjektům?

RNDr. Čeřovský odpověděl, že všichni z managementu mají v kompetenci hledání možností a zdrojů na navýšení příjmů v rozpočtu Města.

RNDr. Čeřovský navrhl ukončit diskusi k rozpočtu Města na rok 2003.

Členové ZM hlasovali o návrhu RNDr. Čeřovského o ukončení diskuse takto:
(25 - 0 - 0) nehlasovalo 5

16) Zpráva o činnosti MP a Policie ČR

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Přizváni: zástupci Policie ČR, Bc. Tomáš Rakouš, ředitel MP

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Dr. Ing. Drábek podotkl, že by se mělo vedení Města, MP a Policie ČR zamyslet nad vážnou situací zvláště v okrajových oblastech a především v dopravě.

RNDr. Čeřovský konstatoval, že spolupráce MP a Policie ČR se výrazně zlepšila. Uvedl, že byla vytvořena pracovní skupina složená ze zástupců obou policií, která se schází jednou týdně, především z důvodu rychlého předávání aktuálních informací a řešení vzniklých situací.

Ing. Pešek se zeptal zástupců Policie ČR, jakým způsobem chtějí řešit stále se rozšiřující parkování v těsné blízkosti křižovatky. Dále řekl, že se podivil nad tím, že jsou značné rezervy ve využívání městského kamerového systému.

MUDr. Brandejský požádal o informace o kauze Coyote bar. Dotázal se, zda provozovatel baru již zaplatil pokutu, která mu byla udělena.

Ing. Hladík odpověděl, že dosud nebyla pokuta zaplacena a proto byl celý případ předán k vymáhání exekutorovi.

Pan Vostřák se zeptal, kolik bylo celkem spácháno trestních činů, kolik je vyřešeno a kolik odloženo. Souhlasil se zprávou pplk. Rašína ve věci kamerového systému.

Zástupce Policie ČR vysvětlil, že není možné předložit počet spáchaných trestných činů ve městě, protože statistika je prováděna na úrovni celého okresu, kraje a republiky. Není možné statistiky nikde získat, protože je ministerstvo nevydává. V předložené statistice jsou uvedeny údaje o spáchaných trestných činech na teritoriu města Jablonec nad Nisou, pod které spadá obvodní oddělení Jablonec nad Nisou, částečně Mšeno a částečně Rychnov.

Ing. Kracík doporučil, aby strážníci MP asistovali na přechodech u škol a to především v ranních hodinách, kdy děti chodí do školy.

RNDr. Čeřovský uvedl, že MP je schopna do určité míry toto zajišťovat, ale není schopna asistovat u všech škol.

Ing. Schäfer konstatoval, že 16 % objasněnosti z celkového počtu trestných činů je velmi špatné. Dotázal se, jak si takto nízkou objasněnost zástupci Policie ČR vysvětlují a co s tím budou dělat.

Zástupce Policie ČR uvedl, že každý druh trestné činnosti stejně nelze objasnit. Jsou trestné činy u kterých policie vyvine maximální úsilí k jejich objasnění, jako např. ty nejzávažnější trestné činy, které se daří objasnit na 90 %. A jsou trestné činy, které se nedaří objasnit a to z důvodu, že se jedná o dobře organizovanou trestnou činnost nebo policie nezajistí stopy, nezjistí svědky a proto může dojít k takovému nízkému procentu objasněnosti.

14) Finanční výhled na roky 2004 - 2008

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda okomentoval předložený písemný materiál.

Dr. Ing. Drábek uvedl, že pro finanční výhled na delší období je opravdu nutné vyjádření priorit. Doporučil, aby další materiál byl založen na vyjádření priorit, co je podstatné, v jakém pořadí, po následující střednědobé období.

32) Schválení návrhu usnesení

Hlasování viz bod č. 32).

15a) Daň z převodu nemovitostí

Předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, členka ZM

Mgr. Paukrtová okomentovala předložený písemný materiál.

Pan Vostřák podotkl, že většina lidí si tento byt koupila na kšeft a získali je za velmi nízkou cenu.

Ing. Louda se zeptal, o jaké podnikové byty se jedná, které byly Městu bezúplatně převedeny a postaveny svépomocí.

Mgr. Paukrtová řekla, že v této chvíli není schopna přesně odpovědět, protože lidí, kteří petici podepsali, je mnoho. Dodala, že je schopna tuto informaci dodatečně doložit.

Ing. Louda uvedl, že Město převzalo bezúplatně od podniku zhruba tři maximálně pět panelových domů, které v žádném případě nebyly postaveny svépomocí.

15b) Petice - daň z převodu nemovitostí

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský, jako předkladatel, opravil předložený návrh usnesení tak, že ZM projednalo předloženou petici za vrácení daně z převodu nemovitostí a nevyhovuje ji.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

17) Komplexní součinnostní program prevence kriminality

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Přizvána: Dana Hulíková, manažer prevence kriminality

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Pan Vostřák nesouhlasil s projektem „Na fasády ne!“.Dále se zeptal, proč je rozšiřován kamerový systém, když v kamerách není nic vidět, a kdo vyhodnotí práci dvou romských specialistů v Zeleném údolí, kteří mají pracovní dobu jednu hodinu denně. Kdo dodá vyúčtování o tom, jaká částka je ročně zaplacena za tuto činnost.

Paní Hulíková odpověděla, že pracovníky má na starosti ředitel odboru sociálního. Ke kamerovému systému uvedla, že kamery mají opravdu svoji výslednost. Je na nich zachyceno mnoho nových a důležitých poznatků, na základě kterých se podařilo odhalit několik pachatelů trestných činů.

Mgr. Macek uvedl, že na jednoho pracovníka je vynaloženo měsíčně 3.500,- Kč, protože pracuje na půl úvazku, a druhým pracovníkem je paní Cínová.

Pan Šourek doplnil návrh usnesení, aby ředitel MP zpracoval do 30. 11. 2003 koncepční návrh bezpečnostní politiky města Jablonce nad Nisou.

18) Výjimka z platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Pan Vostřák se zeptal, z jakého důvodu nebyl tento materiál předložen komisi pro realizaci programu regenerace MPZ.

RNDr. Varga vysvětlil, že předpokládali, že celá záležitost bude vyřešena tím, že zde budou dány podmínky, aby byly respektovány veškeré požadavky z hlediska architektury a následně služebním postupem bude komisi předložen. Podotkl, že schválení výjimky neznamená, že by měla proběhnout realizace, protože nejdříve musí být zpracován projekt, který musí být řádně schválen.

19) Informativní zpráva Bulvár ul. 5.května

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga doplnil, že vlastní komunikace ul. 5.května od budoucího kruhového objezdu ul. Mostecká a Lovecká až po ul. Kamennou bude uzavřen již od 3. 3. 2003. Dále odpověděl na dotaz pana Šourka, který položil v bodě č. 4b) „Zpráva místostarostů“ a týkal se právě kruhového objezdu U Zeleného stromu. Vysvětlil, že oblouky jsou osmimetrové podle technických ukazatelů, ale bylo dohodnuto, že budou rozšířeny na desetimetrové, aby mohly velké kamiony projíždět bez problémů. Upřesnil, že nový kruhový objezd ul. Mostecká bude také přeprojektován na desetimetrové oblouky.

MUDr. Brandejský požádal o informaci ke kauze manželů Musilových, konkrétně o kasační stížnosti.

RNDr. Varga uvedl, že na základě informací od jejich právní zástupkyně, manželé Musilovi podají na Okresní soud novou žalobu. V této chvíli neví, zda již byla podána.

20) Schválení podnětu na pořízení X. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga okomentoval předložený písemný materiál.

Mgr. Karásek doplnil, že, podle jeho názoru, je pravděpodobná demolice pekárny, určitě nepravděpodobná demolice tělocvičny a skoro jistá je demolice garáží.

Pan Vostřák se zeptal, jak bude silnice široká.

RNDr. Varga odpověděl, že tato komunikace zůstane ve stávají šíři, nebude se ani o metr rozšiřovat a naopak tam přibudou chodníky, které tam nejsou.

Ing. Pešek řekl, že by byl rád, kdyby podobných kruhových objezdů bylo ve městě více.

21) Volba přísedících Okresního soudu v Jablonci nad Nisou

Předkládá: Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosty

Paní Kodytková krátce představila oba uchazeče o funkci přísedícího Okresního soudu v Jablonci nad Nisou.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

22) Finanční příspěvky poskytované z rozpočtu Města Jablonce nad Nisou

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Mgr. Rudolf okomentoval předložený písemný materiál.

Ing. Schäfer navrhl, aby Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města, v části III., bodu 6. byly doplněny tak, aby v případě, že převyšuje doporučení komise možnosti hrazení z částky schválené ZM na příspěvky, je předseda komise, popřípadě navrhovatel, povinen předložit návrh na krácení v jiné oblasti rozpočtu.

23) Návrh postupného útlumu odloučeného pracoviště ZŠ Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, v Jabloneckých Pasekách

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Mgr. Rudolf okomentoval předložený písemný materiál.

Mgr. Paukrtová připomněla, že všichni členové ZM mají ve svých deskách dopis od maminek dětí. Uvedla, že se v něm zmiňují o problému zajištění bezpečného provozu v okolí škol a to zřízení poptávkových přechodů, výstražného dopravního značení apod.

24) Poskytování cestovních náhrad pro členy zastupitelstva města

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

25) Veřejná sbírka na „pomoc Městu Vodňany, okres Strakonice, a dalším městům a obcím za účelem řešení následků povodně“

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

26) Mimořádná valná hromada JTR a.s.

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

27) Zřízení Výboru pro rozvoj Jablonce nad Nisou

Předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, členka ZM

Mgr. Paukrtová okomentovala předložený písemný materiál. Za členy výboru navrhla Dr. Ing. Drábka, MUDr. Jörgovou, Ing. Peška a za předsedu pana Vostřáka.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

28) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

29) INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Předkládá: Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosty

Paní Kodytková neměla k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Mgr. Paukrtová požádala, aby byla dodržována 30-ti denní lhůta pro odpověď na interpelace. Odpověď na svoji interpelaci obdržela až s materiály pro jednání dnešního zasedání ZM.

RNDr. Varga se omluvil Mgr. Paukrtové za pozdní odpověď na její interpelaci. Vysvětlil, že zpoždění vzniklo tím, že Ing. Tůmová je dlouhodobě nemocná a materiál s ní musel být konsultován.

Pan Vostřák řekl, že on nepožaduje odpovědi na své interpelace v dané lhůtě, což také uvedl u interpelace, kterou bude dnes podávat. Podotkl, že jeho interpelace jsou někdy dlouhodobé a pokud bude chtít něco vědět hned, tak se na to přijde osobně zeptat.

Pan Poborský řekl, že v následujícím bodě podá návrh usnesení, který se týká jeho interpelace o stezce ul. Floriánové do Smetanovy ul.

RNDr. Čeřovský podotkl, že tento návrh by měl pan Poborský vznést v bodě „Diskuse“, protože v tomto bodě může pouze říci, zda je spokojen s odpovědí na interpelaci či nikoliv.

b) Nové interpelace

Interpelace pana Vostřáka

 1. Podávám formou interpelace dopis pana Ing. Miroslava Matuška, CSc, jedná se o nefunkční parovod nad řekou Nisou, který ji hyzdí. JTR a.s. již delší dobu podniká kroky k odstranění, ale podpora města by byla žádoucí. Dopis je součástí interpelace a vysvětluje vše.

 2. Kdo povolil a kdo zodpovídá za zemní práce (jakýsi výkop) v bezprostřední blízkosti památného letního dubu ve Mšeně nad Nisou. Jedná se o strom chráněný státem.

Odpověď prosím písemně. (Stačí v materiálu do příštího ZM, šetřete finance a poštu.)

Interpelace pana Šourka

1. Ve spolupráci s OHK Jablonec nad Nisou byla upravena a přijata inovovaná směrnice č. 25 pro výběrová řízení. Proveďte rozbor toho, jak jednotlivá hodnotící kritéria směrnice byla ve výběrových řízeních roku 2001 a 2002 uplatňována po jednotlivých odborech MěÚ v rámci jimi vypsaných výběrových řízeních.

 1. výše nabídkové ceny

 2. systém řízení jakosti

 3. délka záruční doby

 4. reference

 5. ekologické kritérium

 6. časový průběh dodávky

 7. využití místních podmínek

 8. zapojení pracovníků se sníženou pracovní schopností

 9. zapojení učňů

 10. využívání veřejně prospěšných prací

 11. výhodnost nabídky

2. Kolik bylo v roce 2002 zrušeno výběrových řízení pro zásadní nedostatky ze strany MěÚ. Jaká opatření byla přijata, jaké konkrétní postihy po opakovní nedostatků byly vyvozeny.

3. Kdo konkrétně ověřuje a odpovídá za to, že vybraná firma v rámci výběrových řízení města má alespoň do výše sjednané zakázky majetkové nebo finanční ručení a je řádně v rozsahu prací pojištěna, což musí především odpovídat daným zárukám pro případ reklamací.

Je to povinnost?

4. Kolik v roce 2002 bylo zakázek, které prováděly firmy jablonecké a které mimo jablonecké. Zakázky sepište a k tomu připojte zároveň finanční objemy. Dále připojte cenu výběrového řízení a cenu konečnou.

5. Připravte seznam firem, které u Městského úřadu vykonávají zakázky mimo výběrová řízení po jednotlivých odborech. Vypište zadání zakázky, termín dodavatele a finanční objem. Každý odbor zhodnotí kvalitu prací dané firmy v hodnocení 1 - 5.

6. Kolik reklamací bylo uplatněno po odborech MěÚ - konkrétně, reklamace - firma, v roce 2000, 2001, 2002, kolik jich bylo vyřešeno, kolik jich zůstává v řešení.

7. Jak to vypadá s osazováním indikátorů tepla v městských bytech, na základě kterých se má provádět rozúčtování nákladů.

Pokud se osazování provádí, kdo to provádí a zda byl účastníkem řádného výběrového řízení.

Odpověď musí být úplná a vyčerpávající, jinak budu trvat na přepracování.

RNDr. Čeřovský konstatoval, že některé uvedené interpelace pana Šourka jsou úkoly a pokud by měly být plněny, tak by musely být součástí usnesení. Uvedl, že bude odpovězeno na interpelace pod čísly 2, 3, 4, 6 a 7. K ostatním je možné v bodě „Diskuse“ podat návrh usnesení.

30) Kontrola úkolů

JUDr. Nesvadba neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

MUDr. Brandejský se dotázal, jak dlouho bude trvat úkol týkající se dohody o uznání dluhu pro pana Giňu, který byl písemně vyzván, ale dosud nereagoval. Doporučil, aby byl stanoven termín, do kdy bude úkol trvat. Pokud nebude pan Giňa do určeného termínu reagovat, tak by měla nastoupit cesta práva, tj. žaloba a vymáhání dluhu včetně penále.

JUDr. Nesvadba souhlasil s připomínkou MUDr. Brandejského.

31) Jmenování zástupce Města na náhradní valnou hromadu obch. Společnosti MIS Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Předkládá: Mgr. Pavel Dymokurský, právní oddělení

Za nepřítomného Mgr. Dymokurského okomentoval písemný materiál RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

Diskuse

JUDr. Nesvadba oznámil, že na druhou polovinu měsíce února je připravován „Den otevřených dveří pro členy ZM“, aby se mohli seznámit s novu strukturou MěÚ po reformě veřejné správy.

32) Schválení návrhu usnesení

PaedDr. Vízek, předseda návrhové komise, předložil návrh usnesení členům ZM k odsouhlasení.

O návrhu usnesení v I. části bylo hlasováno následovně:

(přítomno 30 členů ZM)

Zpráva starosty města
I. USNESENÍ pro 29 proti 0 zdrželo se 0 nehlasoval 1

Zpráva místostarostů
II. USNESENÍ pro 28 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovali 2

Převody objektů
III. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Prodej pozemků
IV. USNESENÍ
Původní NU - bod A.1) varianta 1 pro 17 proti 6 zdrželo se 7
- bod A.2)-9, B., C. pro 29 proti 0 zdržel se 1

Výkupy nemovitostí
V. USNESENÍ pro 28 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovali 2

Prodej bytů
VI. USNESENÍ
Protinávrh p. Poborského k bodu 6) pro 28 proti 0 zdrželi se 2
Původní NU - bod 1) - 5), 7) pro 29 proti 0 zdrželo se 0 nehlasoval 1

Projekt Jablonec nad Nisou 2003
VII. USNESENÍ
Původní NU - varianta 1) pro 12 proti 14 zdrželi se 4
- varianta 2) pro 18 proti 7 zdrželo se 5

Přestavba stadionu Střelnice
VIII. USNESENÍ
Doplněk MUDr. Brandejského k bodu A. pro 10 proti 7 zdrželo se 12 nehlasoval 1
Původní NU - bod A. pro 24 proti 0 zdrželo se 6

Doplněk MUDr. Jörga k bodu B.
- „ukládá Ing. Loudovi …..“ pro 22 proti 2 zdrželo se 6

Doplněk p. Šourka k bodu B.
- „ukládá Mgr. Karáskovi ….“ pro 10 proti 10 zdrželo se 10
Původní NU - bod B. pro 29 proti 0 zdržel se 1

Centrum obchodní spolupráce
IX. USNESENÍ
Původní NU - bod. A. pro 26 proti 0 zdrželi se 3 nehlasoval 1

Protinávrh Dr. Ing. Drábka k bodu B.
- „schvaluje redukovanou koncepci …. „ pro 13 proti 10 zdrželo se 6 nehlasoval 1
Původní NU - bod B. pro 17 proti 8 zdrželi se 4 nehlasoval 1
- bod C. pro 23 proti 0 zdrželi se 4 nehlasovali 3

Fond na zlepšení úrovně bydlení
X. USNESENÍ pro 26 proti 0 zdrželi se 3 nehlasoval 1

Rozpočet Města Jablonce nad Nisou na rok 2003
XI. USNESENÍ
Protinávrh Mgr. Žura k bodu 1) pro 11 proti 7 zdrželo se 12
Protinávrh Mgr. Paukrtová k bodu 1) pro 14 proti 11 zdrželo se 5
Protinávrh p. Novákové k bodu 1) pro 11 proti 11 zdrželo se 8
Původní NU - bod 1) pro 18 proti 2 zdrželo se 9 nehlasoval 1

Protinávrh p. Berounského k bodu 2) pro 9 proti 8 zdrželo se 12
nehlasoval 1

Původní NU - bod 1), 2) pro 19 proti 0 zdrželo se 10
nehlasoval 1

Doplněk p. Caklové
- „ukládá Mgr. Rudolfovi ……“ pro 27 proti 0 zdrželi se 3

Finanční výhled na roky 2004 -2008
XII. USNESENÍ pro 21 proti 0 zdržel se 8 nehlasoval 1

Zpráva o činnosti MP a Policie ČR
XV. USNESENÍ pro 20 proti 2 zdrželo se 7 nehlasoval 1

O návrhu usnesení v II. části bylo hlasováno následovně:

(přítomno 26 členů ZM)

Daň z převodu nemovitostí
XIII. USNESENÍ pro 9 proti 11 zdrželo se 5 nehlasoval 1

(přítomno 25 členů ZM)

Po dohodovacím řízení bylo hlasováno
o původním NU pro 9 proti 11 zdrželo se 5

(přítomno 26 členů ZM)

Petice - daň z převodu nemovitostí
XIV. USNESENÍ pro 14 proti 6 zdrželo se 6

Po dohodovacím řízení bylo hlasováno

o původním NU pro 15 proti 5 zdrželo se 6

Komplexní součinnostní program prevence kriminality
XVI. USNESENÍ pro 23 proti 1 zdržel se 1 nehlasoval 1

Doplněk p. Šourka
- „ukládá RNDr. Čeřovskému ……“ pro 17 proti 1 zdrželo se 8

Výjimka z platného územního plánu města Jablonce nad Nisou
XVII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Informativní zpráva Bulvár 5. května
XVIII. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdržel se 1

Schválení podnětu na pořízení X.změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou
XIX. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Volba přísedících Okresního soudu v Jablonci nad Nisou
XX. USNESENÍ pro 21 proti 0 zdrželi se 3 nehlasoval 1

Finanční příspěvky poskytované z rozpočtu Města Jablonce nad Nisou
XXI. USNESENÍ
Původní NU - bod A. pro 24 proti 0 zdržel se 1 nehlasoval 1

Doplněk Ing. Schäfera pro 18 proti 3 zdrželo se 5
Původní NU - bod B. pro 19 proti 0 zdrželo se 5 nehlasovali 2

Návrh postupného útlumu odloučeného pracoviště ZŠ Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, v Jabloneckých Pasekách
XXII. USNESENÍ pro 20 proti 0 zdrželo se 5 nehlasoval 1

Doplněk p. Vocelové
- „ukládá RNDr. Čeřovskému …..“ pro 24 proti 0 zdrželi se 2

Poskytování cestovných náhrad pro členy zastupitelstva města
XXIII. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdrželi se 2

Veřejná sbírka na „pomoc Městu Vodňany, okres Strakonice, a dalším městům a obcím za účelem řešení následků povodně“

XXIV. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Mimořádná valná hromada JTR a.s.
XXV. USNESENÍ pro 22 proti 0 zdrželi se 4

Zřízení Výboru pro rozvoje Jablonce nad Nisou
XXVI. USNESENÍ pro 10 proti 7 zdrželo se 8

Po dohodovacím řízení byl předložený návrh usnesení stažen.

Dopisy občanů
XXVII. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdržel se 1 nehlasoval 1

Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM
XXVIII. USNESENÍ pro 23 proti 0 zdrželi se 2 nehlasoval 1

Kontrola úkolů
XXIX. USNESENÍ pro 22 proti 0 zdrželi se 3 nehlasoval 1

Doplněk p. Poborského
- „ukládá Ing. Loudovi ……..“ pro 24 proti 0 zdržel se 1 nehlasoval 1

Jmenování zástupce Města na náhradní valnou hromadu obch. Společnosti MIS Jablonec nad Nisou, s.r.o.
XXX. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasoval 1

33) Závěr

RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, ukončil 3. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou ve 20,40 hodin.Ing. Radovan Louda
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

ověřovatelé:
Petr Poborský, Ing. Karel Dlouhý

Vytvořeno 10.8.2005 13:41:59 | přečteno 2904x | Petr Vitvar