Zápis 27.11.2003

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 27. listopadu 2003 od 13.00 hodin.

Přítomno: 22 členů Zastupitelstva města
Omluveni: Jindřich Berounský, Dr. Ing. Jaromír Drábek, Ing. Ivan Kracík, Ing. František Pešek, Mgr. Jiří Rudolf, Nikos Sianos, Ing. Antonín Schäfer
Neomluveni: Aleš Cholenský
Zapsala: Zdeňka Krausová
Ověřovatelé: Božena Caklová, Taťjana Nováková

Jednání mimořádného zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, ve 13,00 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomno 21 členů ZM.

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni paní Božena Caklová a paní Taťjana Nováková.
(21 - 0 - 0)

Dále byl schválen program jednání takto: (20 - 0 - 0)
(nehlasoval 1)

  1. Zahájení

  2. Schválení programu

  3. Schválení návrhové komise

  4. Nemocnice Jablonec nad Nisou - oddlužení

  5. Schválení návrhu usnesení

  6. Závěr

Poté členové Zastupitelstva města zvolili návrhovou komisi v tomto složení :

Předseda: Mgr. Petr Tulpa

Členové: MUDr. Jan Brandejský, Ing. Karel Dlouhý, MUDr. Ivo Jörg, Petr Poborský

4) Nemocnice Jablonec nad Nisou - oddlužení

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Přizván: Ing. Zdeněk Jakeš, ředitel p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou

RNDr. Čeřovský uvedl předložený písemný materiál. Doplnil, že z Ministerstva financí bylo zasláno ještě určité upřesnění, proto je předložen částečně upravený návrh usnesení. Dále dnešního dne fyzicky obdržel přesné znění Usnesení vlády České republiky. Zdůraznil, že je nutné neprodleně zaslat na Ministerstvo financí rozhodnutí ZM, aby k 1. 12. t.r. mělo veškeré podklady pro to, aby mohlo zaslat 78% z celkové částky ještě do konce letošního roku.

MUDr. Brandejský se podivil nad tím, jak je možné, že v době, kdy bylo uvažováno o převodu Nemocnice na Město, nepadla o těchto dluzích žádná zmínka. Dále se zeptal, jaké důsledky budou vyvozeny vůči osobám, které zavinily, že nebyly podány včasné a přesné informace v době převodu Nemocnice na Město.

Ing. Jakeš uvedl, že v době převodu byl proveden audit výsledků hospodaření za uplynulé období. Podotkl, že tyto materiály jsou na MěÚ k dispozici. Vysvětlil, že dluhy vznikly v průběhu roku 2002 a důvody, proč vznikly byly uváděny v materiálech.

Mgr. Paukrtová položila otázku, kdo zařídí, aby podepsané Memorandum bylo na Ministerstvu financí 1. 12. t.r., když je ještě nutný podpis ministryně zdravotnictví.

RNDr. Čeřovský řekl, že v případě, že bude předložený návrh usnesení schválen, tak bude Memorandum na Ministerstvo financí, podle požadavku, doručeno do 1. 12. 2003. Dále řekl, že předpokládá, že doručením Memoranda v daném termínu bude splněna podmínka a místopředseda vlády, ministr financí a ministryně zdravotnictví jej dopodepíší.

MUDr. Jörg za Nemocnici Jablonec nad Nisou nabídl, že zajistí doručení Memoranda a dalších potřebných dokumentů na Ministerstvo zdravotnictví a financí v potřebném termínu.

Ing. Louda podotkl, že přijetí dotace ze státního rozpočtu na úhradu závazků Nemocnice mění zcela pohled na financování a to především pohled na kontokorentní úvěr, který byl ZM schválen. Kontokorent ve výši 20 mil. Kč již Nemocnice čerpá, ale druhý ve výši 30 mil. Kč zatím ne a vzhledem k dané situaci asi ani nebude. Dále uvedl, že již na jednání Zastupitelstva kraje zkonstatovali, že text předloženého Memoranda je prazvláštní. Zeptal se, zda je opravdu nutné, aby v usnesení bylo uvedeno, že ZM schvaluje znění Memoranda k dořešení závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady. Tím, že ZM ukládá RNDr. Čeřovskému podepsat toto Memorandum, tím s ním i souhlasí.

(Přišel Mgr. Žur - přítomno 22 členů ZM)

RNDr. Čeřovský přečetl dopis podepsaný prvním náměstkem ministra financí, jehož součástí jsou podmínky uvolnění finančních prostředků tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě. V dopise je, mimo jiné, konstatováno, že text Memoranda a podmínek musí být schválen ZM. Znamená to, že je nutné schválit předložený návrh usnesení a jakákoliv sebemenší změna v textu je nepřijatelná.

MUDr. Jörg odpověděl MUDr. Brandejskému na jeho otázku, kdo za to může. Řekl, že za to můžou lékaři, protože 75% nákladů je v rukou lékařů. Zhruba 45% tvoří mzdové náklady, 20% je vydáváno na léky. Lékaři své pacienty léčí podle svých zkušeností, lékařských postupů apod., což je určitě správně. Podotkl, že ale může přijít doba, kdy budou zvažovány i takovéto věci, jako např. zda není léčba nadměrná apod. Zkonstatoval, že Nemocnice od začátku roku jede na 100% a všichni se určitě snaží, aby se s danou situací nějakým způsobem vyrovnali.

MUDr. Krsek zareagoval na poznámku Ing. Loudy k dalšímu financování. Uvedl, že Nemocnice nemůže upřednostňovat dlužníky. Znamená to, že když přijdou peníze, tak budou ihned použity a je možné, že bude muset být čerpán i druhý kontokorent v objemu 30 mil. Kč.

5) Schválení návrhu usnesení

Mgr. Tulpa, předseda návrhové komise, předložil návrh usnesení členům ZM k odsouhlasení.

Nemocnice Jablonec nad Nisou - oddlužení
I. USNESENÍ schváleno jednohlasně

6) Závěr

RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, ukončil mimořádné zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou ve 13,30 hodin.Mgr. Petr Karásek
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

ověřovatelé:
Božena Caklová, Taťjana Nováková

V Jablonci nad Nisou, dne 1. prosince 2003

Vytvořeno 13.7.2005 8:01:53 | přečteno 2489x | Petr Vitvar