Zápis 22.05.2003

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 22. května 2003 od 9.00 hodin.

Přítomno: 28 členů Zastupitelstva města
Omluveni: MUDr. Jan Brandejský, Aleš Cholenský (dopoledne), Marie Vocelová
Neomluveni:
Zapsala: Zdeňka Krausová
Ověřovatelé: Jaroslava Diringerová, Karel Kolář

Jednání 6. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, v 9.10 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomno 19 členů ZM.

Dále konstatoval, že zápis z 5. zasedání ZM byl ověřovateli podepsán bez připomínek.

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni paní Jaroslava Diringerová a pan Karel Kolář.
(19 - 0 - 0)

RNDr. Čeřovský navrhl, aby bod č. 16) „Nákup pozemků od s.p. Lesy ČR - Proseč“ byl projednáván po bodu č. 7) „Prodej bytů“ a následně bylo o něm hlasováno, protože usnesení musí být dopoledne odfaxováno do Prahy.

(Přišel PaedDr. Vízek a pan Berounský - přítomno 21 členů ZM)

Dále bylo hlasováno o programu jednání. Program byl schválen takto:
(21 - 0 - 0)

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4) a) Zpráva starosty města

b) Zpráva místostarostů

5) Převody objektů

6) Prodej pozemků

7) Prodej bytů

8) Finanční plnění smluv o prodeji a nájmu

9) Bezúplatný převod a výkup nemovitostí

10) Poskytnutí finančních náhrad za uvolnění bytů

11) Změna OZV o výherních hracích přístrojích

12) Plnění rozpočtu za I.čtvrtletí roku 2003

13) a) Změna Zásad pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu Města

b) Poskytnutí finančních příspěvků z oblasti sportu a tělovýchovy

c) Půjčka FK Břízky a finanční příspěvek SKI KLUBU Jablonec nad Nisou a TJ LIAZ Jablonec nad Nisou

14) Fond na zlepšení úrovně bydlení - žádost č. 45

15) Zřízení zástavního práva Městem Jablonec nad Nisou ve věci dotované bytové výstavby

16) Nákup pozemků od s.p. Lesy ČR - Proseč

17) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za I. čtvrtletí 2003

18) Schválení zadání X. změny platného územního plánu města Jablonce n. N.

19) Schválení podnětu na pořízení XII. změny platného územního plánu města

20) Výjimky z platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

21) Bulvár ul. 5.květen - informace

22) Přestavba stadionu Střelnice

23) Centrum obchodní spolupráce - informace

24) Regiotram Nisa - informace

25) Informativní zpráva o zásadách ochrany při mimořádných událostech a krizových situacích

26) Valné hromady

27) Dopisy občanů

28) INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

b) Nové interpelace

29) Kontrola úkolů

30) Diskuse

a) OZV č. 5/2003, která mění a doplňuje OZV Města Jablonce nad Nisou č. 8 „O čistotě a pořádku ve městě“ a OZV Města Jablonce nad Nisou č. 27. „O některých podmínkách chovu a držení zvířat na území města Jablonce nad Nisou

b) Prověření připomínek k materiálu pro jednání ZM Jablonce nad Nisou bod č. 14) „Přehled veřejných zakázek vyhlášených Městem Jabloncem nad Nisou v roce 2002“ ze dne 13. 3. 2003, podané panem Šourkem, členem ZM

31) Schválení návrhu usnesení

32) ZávěrPoté členové Zastupitelstva města zvolili návrhovou komisi a zároveň i volební komisi v tomto složení:

Předseda: Dr. Ing. Jaromír Drábek

Členové: Ing. Karel Dlouhý, Ing. František Pešek, Mgr. Petr Tulpa, PaedDr. František Vízek

4a) Zpráva starosty města

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

4b) Zpráva místostarostů

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta, Mgr. Petr Karásek, místostarost, Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Mgr. Rudolf a Mgr. Karásek neměli k předložené písemné zprávě o své činnosti žádné doplnění.

Ing. Pešek se podivil nad stanoviskem Krajského úřadu k průměru kruhového objezdu Paseky. Krajský úřad navrhuje průměr 34 m s tím, že zde budou projíždět kamióny.

Mgr. Karásek upřesnil, že v návrhu je průměr kruhového objezdu 36 m a ve stanovisku Krajského úřadu je 40m a více.

Ing. Louda neměl k předložené písemné zprávě o své činnosti žádné doplnění.

Ing. Pešek požádal o informaci k možnosti úpravy parkoviště Famis.

Ing. Louda uvedl, že celá plocha Famisu by měla být postupně dána do pořádku. V co nejmenším nákladu by měly být upraveny vjezdy a nájezdy na horní betonovou část plochy po bývalé hale Famisu. Podotkl, že v této chvíli není vhodné provádět nějaké velké a nákladné úpravy, kdyby se tam náhodou za nějaký čas začalo s výstavbou.

(Přišla Mgr. Paukrtová - přítomno 22 členů ZM)

5) Převody objektů

Předkládá: Ing. Milan Hladík, ředitel odboru financí a majetku

Ing. Hladík, jako předkladatel, stáhl z programu dnešního jednání bod. A.1) - prodej objektu Křížová 11, protože pan Feltl nezaplatil před jednáním ZM kauci. Dále okomentoval předložený dodatek k materiálu.

Mgr. Paurktová se dotázala, z jakého důvodu je objekt B. Němcové 7 prodáván za 3 mil. Kč, když cena podle znaleckého posudku je 6,122.690,- Kč.

(Přišla MUDr. Jörgová - přítomno 23 členů ZM)

Ing. Hladík podotkl, že znalecký posudek je jedna věc, ale musí se vzít v úvahu i cena, za kterou se daný objekt dá vůbec prodat.

Mgr. Tulpa konstatoval, že pokud by měl být tento objekt prodán pod cenou znaleckého posudku, tak by se neměl v žádném případě prodávat.

PaedDr. Vízek podotkl, že znalecký posudek na objekt B. Němcové je cca 6 mil. Kč a je prodáván za 3 mil. Kč. Kupec při koupi zaplatí pouze 1,5 mil. Kč a 1,5 mil. Kč proinvestuje do tří let na stavebních úpravách včetně zdravotnického zařízení. Konstatoval, že se může stát, že do zdravotnického zařízení může být vložena téměř celá částka a do stavebních úprav téměř nic. Zeptal, kdo bude v tomto případě majitelem zdravotnického zařízení.

Mgr. Karásek doplnil, že žádný jiný zájemce, který by nabídl za tento objekt více se nepřihlásil. Dále je využití objektu limitováno několika faktory. Výbor pro hospodaření s majetkem města také přihlíží k přínosu využití pro obyvatele sídliště. Umístění zdravotnického zařízení je určitě přínosné.

Mgr. Paurktová položila otázku, zda se někdo zabýval myšlenkou co se stane s cenami objektů po pravděpodobném vstupu ČR do EU? Podala protinávrh, aby objekt B. Němcové 7 nebyl zatím prodáván.

Mgr. Rudolf řekl, že prodej tohoto objektu souvisí se stabilizací zdravotnických zařízení ve městě.

(Přišel Mgr. Žur - přítomno 24 členů ZM)

Mgr. Tulpa podotkl, že jsou již známé problémy statiky zvláštní školy. Proto dal na zváženou, zda by nebylo možné, přemístit zvláštní školu právě do objektu B. Němcové 7. Uvedl, že prodej objektu je do podnikatelské sféry a ne do všeobecného zájmu.

PaedDr. Vízek konstatoval, že objekt bude koupen pouze za 25% ceny. Znovu se zeptal, zda zdravotnické zařízení bude v majetku MUDr. Galla nebo v majetku Města.

Ing. Hladík odpověděl, že zdravotnické zařízení bude v majetku MUDr. Galla. Vysvětlil, že MUDr. Gall chce v tomto objektu zřídit také rentgenové pracoviště a musí být provedeny speciální omítky, proto výbor pro hospodaření s majetkem města rozhodl, že částka může být proinvestována i do zdravotnického zařízení.

(Přišel MUDr. Jörg - přítomno 25 členů ZM)

6) Prodej pozemků

Předkládá: Ing. Milan Hladík, ředitel odboru financí a majetku

Ing. Hladík, jako předkladatel, změnil v návrhu usnesení č. A. 3) jméno kupujícího na paní Hanu Kerdovou. Dále okomentoval dodatek k materiálu, který byl předložen přímo na jednání ZM.

(Přišel MUDr. Krsek - přítomno 26 členů ZM)

Ing. Kracík se zeptal, proč je navrhováno zrušení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku č. 126/1. Pokud bude tento prodej schválen, jak se dostanou majitelé objektů do zadních traktů, např. do hotelu Praha.

Mgr. Karásek vysvětlil, že přes tento pozemek není přístup do zadních traktů v žádném případě možný.

Pan Berounský konstatoval, že pokud někdy v budoucnu vznikne seriózní podnikatelský záměr v hotelu Praha, tak jediná možnost zásobování bude pouze z Komenského ulice.

Ing. Hladík doplnil, že zásobování bude možné z Komenského ulice nebo zezadu přes pozemek, který koupil od OkÚ v loňském roce pan Schubert. Pan Schubert na jednání řekl, že se v žádném případě nebrání spolupráci se seriózním majitelem hotelu Praha.

7) Prodej bytů

Předkládá: Ing. Milan Hladík, ředitel odboru financí a majetku

Ing. Hladík neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Mgr. Paukrtová požádala o informaci, kolik bytů má v této chvíli Město ještě ve svém majetku. Doporučila, aby do doby, než bude jednoznačně rozhodnuto kolik bytů si Město ponechá ve svém majetku, nebyly zahajovány další prodeje bytů.

Mgr. Rudolf uvedl, že materiál o přehledu bytů byl předložen na březnovém zasedání ZM. Osobně vyzval zástupce jednotlivých politických klubů, aby sdělili své názory, kolik a jakých bytů si má Město ve svém vlastnictví ponechat. Dosud žádnou informaci neobdržel.

16) Nákup pozemků od s.p. Lesy ČR - Proseč

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga uvedl předložený písemný materiál.

Ing. Pešek se zeptal, do jaké výše bylo z touto částkou počítáno v rozpočtu Města.

Ing. Louda odpověděl, že každý rok je v rozpočtu částka na výkupy nemovitostí. Řekl, že se domnívá, že by neměl vzniknout žádný problém.

Následně proběhlo hlasování o návrhu usnesení k tomuto bodu. Hlasování je uvedeno v bodě č. 31) „Schválení návrhu usnesení.

8) Finanční plnění smluv o prodeji a nájmu

Předkládá: Ing. Milan Hladík, ředitel odboru financí a majetku

Ing. Hladík neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

9) Bezúplatný převod a výkup nemovitostí

Předkládá: Ing. Milan Hladík, ředitel odboru financí a majetku

Ing. Hladík neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

RNDr. Čeřovský uvedl, že na setkání s občany Proseče n.N. byl také diskutován objekt „Sokolovny“, ve které je bytová jednotka a nebytový prostor. Řekl, že podle svého názoru, by měly být nejdříve dodány další podrobnější informace týkající se tohoto objektu, např. stav objektu, kupní cena, provozní náklady, další investiční náklady apod. A až následně rozhodnout. Navrhl, aby byl tento bod stažen z programu jednání dnešního ZM.

Ing. Hladík doplnil, že cena objektu se pohybuje mezi 1 až 2 mil. Kč a náklady na vnitřní úpravy zhruba 1 mil. Kč. Podotkl, že je samozřejmě možné doplnit další informace.

Ing. Pešek se zeptal, jak je s bezúplatným převodem objektů Komenského 2 a Mírové náměstí 2 počítáno v rozpočtu Města na tento rok. Podotkl, že na základě smlouvy o výpůjčce mělo Město hradit pouze částečné náklady.

RNDr. Čeřovský vysvětlil, že podle smlouvy má Město tyto dva objekty ve výpůjčce do koce roku 2004 a co bude dál, to nikdo neví. Jediné, co je ve smlouvě stanoveno je, že k 31. 12. 2004 musí být objekty vyklizeny. Řekl, že, se domnívá, že je potřebné, aby minimálně s ročním předstihem bylo jasné, kde bude zhruba sto pracovníků MěÚ od 1. 1. 2005 pracovat a za jakých podmínek. Proto je předložen návrh na bezúplatný převod těchto objektů. Podotkl, že tento návrh je podnětem k řešení problému.

Ing. Louda doporučil, aby byl schválen „záměr“ bezúplatného převodu.

Ing. Hladík, jako předkladatel, souhlasil s doporučením Ing. Loudy.

10) Poskytnutí finančních náhrad za uvolnění bytů

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda uvedl předložený písemný materiál.

Pan Vostřák podal protinávrh na schválení poskytnutí finanční náhrady manželům Vrkoslavovým ve výši 100 tis. Kč.

11) Změna OZV o výherních hracích přístrojích

Předkládá: Ing. Milan Hladík, ředitel odboru financí a majetku

Ing. Hladík okomentoval předložený písemný materiál.

Paní Caklová, jako zástupkyně komise pro výchovu vzdělávání, uvedla, že komise nesouhlasí s umístěním výherních hracích přístrojů v objektu Budovatelů 10.

Ing. Pešek zdůraznil, že obecně závazná vyhláška platí a pokud má někdo zájem o provozování výherních hracích přístrojů, tak má každý možnost do této vyhlášky nahlédnout a zjistit její znění. Řekl, že, podle jeho názoru, by se nemělo měnit to, co již bylo jednou stanoveno a má své opodstatnění.

Pan Berounský konstatoval, že nové zařízení vypadá ze všech podobných zařízení nejlépe. Souhlasil s názorem Ing. Peška.

MUDr. Jörg uvedl, že dříve byl úplný zákaz provozování výherních hracích přístrojů ve městě a postupně došlo k povolení zřízení některých zařízení. Řekl, že se domnívá, že pokud by měla být vyhláška měněna i v budoucnu, tak by bylo lepší, kdyby byla úplně zrušena.

Pan Pelta se podivil nad tím, že se plánuje otevření podobného zařízení v bývalé prodejně obuvi v Podhorské ulici v blízkosti Výstaviště. Řekl, že určitým způsobem je to nespravedlivé. Pokud se jedná o zařízení na takové úrovni jako je právě v Budovatelů 10, tak by se podnikatelům nemělo bránit v jejich činnosti. Přiklonil se k názoru, že by bylo lepší vyhlášku zrušit.

(Přišel p. Šourek - přítomno 27 členů ZM)

Pan Vostřák podal protinávrh na zrušení Obecně závazné vyhlášky „O výherních hracích přístrojích“.

Pan Berounský podpořil návrh pana Vostřáka.

MUDr. Jörgová řekla, že by se měli také zamyslet nad všemi následky, které jsou spojeny s výherními hracími přístroji a to finanční problémy v rodinách, které vedou k rozpadu manželství, drogy, závislost na hracích automatech atd.

Dr. Ing. Drábek řekl, že zde v žádném případě není sporu o negativním působení výherních hracích přístrojích. Konstatoval, že současný způsob vymezení takovýchto zařízení na určitém území města je špatný. Souhlasil s návrhem pana Vostřáka, aby tato zařízení byla regulována pouze zákonem.

PaedDr. Vízek konstatoval, že v novém zařízení Budovatelů 10 je opravdu příjemné a čisté prostředí a vůbec není znát, že by tam měla být nějaká herna. Tento prostor je oddělen a řádně označen, že je mládeži do 18 let vstup zakázán. Přesto souhlasil s návrhem, aby tato vyhláška byla zrušena.

JUDr. Nesvadba podotkl, že první OZV o výherních hracích přístrojích byla u Ústavního soudu a bylo potvrzeno, že je správná.

Paní Vízková doplnila, že čtyři herny ve středu města vznikly právě v době, kdy byla OZV, podle které neměly být ve středu města žádné výherní hrací přístroje, u Ústavního soudu a po jejím navrácení musela být upravena do současné podoby, protože by mohl vzniknout určitý právní problém. Dále řekla, že do heren je zakázán vstup osobám mladším 18-ti let. Dodržování zákazu je kontrolováno a porušení je pokutováno. Zodpovídají za to konkrétní osoby, které jsou na MěÚ nahlášeny. Provozování výherních hracích přístrojů vychází ze zákona. Pokud provozovatelé splňují všechny podmínky, tak není důvod provozování zakázat.

12) Plnění rozpočtu za I.čtvrtletí roku 2003

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda okomentoval předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

13) a) Změna Zásad pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu Města

b) Poskytnutí finančních příspěvků z oblasti sportu a tělovýchovy

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Mgr. Rudolf uvedl předložený písemný materiál.

Pan Berounský se zeptal, co se stane, když nebude schválen příspěvek atletickému oddílu TJ LIAZ.

Mgr. Rudolf řekl, že, podle jeho názoru, není možné dávat příspěvky dlužníkům. TJ LIAZ dluží Městu zhruba 34 tis. Kč a společnosti SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. zhruba 340 tis. Kč.

Ing. Hladík odpověděl, že atletický oddíl, si bude muset sehnat finanční prostředky jinde nebo bude muset využívat sportoviště na území města. Podle sdělení TJ LIAZ chtějí sportovat v Liberci, v Turnově apod., což je samozřejmě finančně nákladnější. Pokud se sjedná o špičkového sportovce, tak tomu se určitě podaří sehnat sponzora, aby mohl sportovat na lepších sportovištích.

Mgr. Tulpa se dotázal, zda předložené „Zásady“ platí pouze pro oblast sportu.

RNDr. Čeřovský odpověděl, že tyto „Zásady“ platí pro všechny příspěvky, které mají být poskytnuty z rozpočtu Města.

Mgr. Tulpa konstatoval, že materiál týkající se rozdělení příspěvků v oblasti sportu je pro něj zcela nepřijatelný, protože 500 tis. Kč pro sport je opravdu málo. Podotkl, že Jablonec nad Nisou je městem sportu, proto by se na sport mělo dát více peněz.

Mgr. Rudolf doplnil, že do sportu je vkládáno více financí a to např. prostřednictvím provozování sportovní haly, Střelnice, plaveckého bazénu, zimního stadionu, školních hřišť apod.

Mgr. Paukrtová doporučila, aby nové „Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu Města“ byly platné až od příštího roku. Podotkla, že v této chvíli jsou příspěvky již rozděleny.

RNDr. Čeřovský podal návrh na ukončení diskuse k tomu bodu.

Členové ZM odhlasovali návrh RNDr. Čeřovského na ukončení diskuse.

c) Půjčka FK Břízky a finanční příspěvek SKI KLUBU Jablonec nad Nisou a TJ LIAZ Jablonec nad Nisou

Předkládá: Ing. Radovan Louda místostarosta

Ing. Louda přednesl úvodní komentář k předloženému písemnému materiálu.

RNDr. Čeřovský zkonstatoval, že k rozhodnutí o poskytnutí nebo neposkytnutí finančního příspěvku atletickému oddílu TJ LIAZ chybí podklady o skutečných nákladech spojených s tím, že nemohou využívat stadion na Střelnici. Proto dal na zváženou, zda by nebylo vhodnější tyto informace doplnit a tento bod předložit na příštím jednání ZM.

14) Fond na zlepšení úrovně bydlení - žádost č. 45

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda uvedl předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

15) Zřízení zástavního práva Městem Jablonec nad Nisou ve věci dotované bytové výstavby

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

17) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za I. čtvrtletí 2003

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda přednesl úvodní komentář k předloženému písemnému materiálu.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

18) Schválení zadání X. změny platného územního plánu města Jablonce n. N.

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga doplnil, že bylo dodatečně předloženo kladné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu této změny.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

19) Schválení podnětu na pořízení XII. změny platného územního plánu města

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

20) Výjimky z platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Ing. Pešek se zeptal, kdo je majitelem pozemku, na kterém by firma BAK a.s. Trutnov měla stavět vilu Rotterdam.

Ing. Louda odpověděl, že vlastníkem tohoto pozemku je Město.

21) Bulvár ul. 5. květen - informace

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga doplnil informace, že k slavnostnímu otevření první části dojde 16. června 2003 v 10 hod.

Ing. Pešek se zeptal, v jakém stavu bude při slavnostním otevření objekt Musilových.

RNDr. Varga uvedl, že objekt Musilových není v první etapě předmětem stavby.

Mgr. Dymokurský doplnil, že žaloba o vyklizení nemovitosti je přerušena do doby vyřízení žaloby na neplatnost vyvlastňovacího rozhodnutí.

22) Přestavba stadionu Střelnice

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda uvedl předložený písemný materiál.

Ing. Kracík se zeptal, zda došlo ke statickému narušení objektu Pražská 12 vlivem stavebních prací dodavatele. V případě, že ne, proč demolice tohoto objektu nebyla zahrnuta do rozpočtu rekonstrukce areálu Střelnice.

Ing. Louda řekl, že na tuto otázku není schopen přesně odpovědět. Statika tohoto objektu určitě nebyla narušena pracemi na stavbě stadionu. Uvedl, že objekt Pražská 12 bude po dobu stavebních prací vyklizen a po skončení ho statik znovu prohlédne a rozhodne, zda se do něj budou moci obyvatelé znovu vrátit, nebo se bude muset zbourat.

23) Centrum obchodní spolupráce - informace

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Mgr. Karásek podotkl, že vše probíhá podle časového harmonogramu.

MUDr. Jörg řekl, že, podle jeho názoru, částka 5,800.000,- Kč na vybavení interiéru je nízká. Požádal, aby byl předložen soupis konkrétních věcí, které za tuto částku budou pořízeny.

Mgr. Karásek řekl, že je možné tento soupis vyžádat od zpracovatele a bude předložen na příštím jednání ZM.

Ing. Pešek sdělil, že na jednání dozorčí rady společnosti Výstaviště Jablonec nad Nisou s.r.o. byla diskutována otázka činnosti společnosti po dobu rekonstrukce. Společnost předloží plán k využívání stávajícího pavilonu A. Podotkl, že k tomu, aby mohl být pavilon A využíván, bude nutné vynaložit určitou část finančních prostředků. Upozornil, aby tato skutečnost byla vzata na vědomí při rozpočtových změnách.

24) Regiotram Nisa - informace

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Mgr. Karásek okomentoval předložený písemný materiál.

Pan Vostřák se zeptal, co brání tomu, aby po kolejích mezi Jabloncem nad Nisou a Libercem mohl jezdit Regiotram už nyní.

Mgr. Karásek řekl, že až budou jednotlivé varianty podrobněji zpracovány, tak je možné o podobných otázkách diskutovat.

Pan Berounský odpověděl, že tomu brání technické požadavky trati.

25) Informativní zpráva o zásadách ochrany při mimořádných událostech a krizových situacích

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

26) Valné hromady

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský doplnil do návrhu usnesení v bodě D. Mgr. Jiřího Rudolfa, jako zástupce Města v Dozorčí radě společnosti ČSAD Jablonec n.N.

Pan Berounský navrhl, aby Město v Dozorčí radě společnosti ČSAD Jablonec n.N. zatupoval pan Pavel Šourek.

27) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

28) INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Předkládá: Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosty

Za nepřítomnou paní Kodytkovu uvedl předložený písemný materiál RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města.

Pan Vostřák konstatoval, že odpovědi na interpelace jsou nepřesné.

Dr. Ing. Drábek požádal, aby členům ZM byl předán přehled všech obecně závazných vyhlášek a jména osob, které kontrolují dodržování jednotlivých vyhlášek.

b) Nové interpelace

Interpelace MUDr. Jörgové

Prosím sladit koordinaci času uskutečňovaných výborů - překrývají se, posílat pozvánky na mimořádné schůze minimálně se čtrnáctidenním předstihem.

MUDr. Jörgová vysvětlila, že v pondělí proběhla seminář k Regiotramu Nisa a zároveň bylo jednání kontrolního výboru a komise humanitní péče. Podotkla, že všichni mají určitý plán již dopředu, proto zaslání pozvánky na jednání kontrolní výboru čtyři dny předem je nedostačující.

RNDr. Čeřovský řekl, že na MěÚ není jedno oddělení, které by koordinovalo všechna jednání a rozesílalo pozvánky na všechny akce. Je možné tuto interpelaci vzít jako podnět a v případě pořádání akcí MěÚ budou termíny jednání komisí a výborů zohledněny.

29) Kontrola úkolů

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

JUDr. Nesvadba neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Pan Šourek řekl, že v případě usnesení č. XII/B/2 z 13. 3. 2003, kdy měl RNDr. Čeřovský zajistit doplnění informace o průběhu a výsledku, p. Šourkem konkrétně uvedených veřejných zakázek, odpovědět na dopis, by tak měl učinit i v případě, že úkol plní RNDr. Varga a Ing. Zemín.

JUDr. Nesvadba vysvětlil pracovní postup plnění usnesení ZM.

RNDr. Čeřovský doplnil, že v případě tohoto úkolu by bylo obtížné odpovídat, protože nebyly doplněny informace od kontrolního výboru, který zasedal až 19. 5. 2003. Z tohoto důvodu nebyl dopis zaslán.

30) Diskuse

RNDr. Čeřovský konstatoval, že obdržel jednu písemnou přihlášku do diskuse od pana Šourka.

Diskusní příspěvek pana Šourka

Informace z jednání rady Klubu podnikatelů a manažerů ze dne 5. 5. 2003.

Stanovisko rady Klubu podnikatelů a manažerů Jablonce nad Nisou.

Pan Šourek přečetl část zápisu z jednání rady Klubu podnikatelů a manažerů, která se týkala Strategického plánu města Jablonce nad Nisou. „Příští zasedání rady Klubu se bude zabývat rozvojem města. Rada Klubu přijala stanovisko, že celkový stav města, úroveň jeho řízení a stav financí má vliv i na spokojenost pracovníků firem, případně na bonitu firem malého a středního podnikání. Rada Klubu trvá na svém předcházejícím požadavku - definovat priority města a tyto priority ocenit. V duchu těchto priorit zároveň žádá své představitele v zastupitelstvu pány Ing. Drábka, Šourka a ing. Kracíka, aby toto stanovisko přednesli na řádném zasedání zastupitelstva. Příští rada Klubu se bude zabývat otázkou zvýšení angažovanosti podnikatelů vůči městu a způsobem presentace svých názorů na aktuelní dění ve městě.“

Mgr. Paukrtová uvedla, že by jablonecká celnice měla být pouze odloučeným pracovištěm Celního úřadu v Liberci. Podotkla, že jablonecká celnice je na sedmém místě v počtu odbavení. Zkonstatovala, že by určitě bylo vhodné, aby Celní úřad v Jablonci nad Nisou zůstal. Určitě by se k této problematice mělo vyjádřit i ZM a přijmout k tomu usnesení. Proto by bylo vhodné předložit na dalším jednání materiál k této problematice. Dále požádala, aby v případě schválení návrhu na ukončení diskuse mohli domluvit již přihlášení členové ZM.

RNDr. Čeřovský podotkl, že v tomto případě by měl být podán návrh na změnu Jednacího řádu ZM. Vysvětlil, že v případě návrhu na ukončení diskuse musí o něm být bezprostředně hlasováno, jinak by to ztratilo smysl. K problematice celnice uvedl, že již několikrát k této věci jednal s ředitelem Celního úřadu v Jablonci nad Nisou. Konstatoval, že všechny instituce, které v této věci mohou něco učinit, tak určitě něco udělají. Souhlasil s názorem Mgr. Paukrtové.

30b) Prověření připomínek k materiálu pro jednání ZM Jablonce nad Nisou bod č. 14) „Přehled veřejných zakázek vyhlášených Městem Jabloncem nad Nisou v roce 2002“ ze dne 13. 3. 2003, podané panem Šourkem, členem ZM

Ing. Pešek, jako předseda kontrolního výboru, podal informace k předložené písemné zprávě.

PaedDr. Vízek sdělil členům ZM, že měl možnost nahlédnout do brožury „Finanční a investiční adresář“ a podivil se nad tím, že ve všech krajích se velké investiční akce směřují do různých lokalit. Pouze v Libereckém kraji jsou investiční akce směřovány do města Liberec.

Dr. Ing. Drábek podpořil názor Mgr. Paukrtové a RNDr. Čeřovského, aby Celní úřad zůstal v Jablonci nad Nisou. Souhlasil s tím, že jedním z podpůrných stanovisek by mělo být usnesení ZM, které by mělo být přijato na příštím zasedání ZM.

Mgr. Paukrtová podotkla, že samozřejmě tuto otázku musí především řešit zákonodárné sbory, ale měly by znát názor Města.

RNDr. Čeřovský řekl, že svolá jednání se zástupci Celního úřadu, aby projednali návrh usnesení, které by mělo ZM přijmout na červnovém zasedání ZM.

30a) OZV č. 5/2003, která mění a doplňuje OZV Města Jablonce nad Nisou č. 8 „O čistotě a pořádku ve městě“ a OZV Města Jablonce nad Nisou č. 27. „O některých podmínkách chovu a držení zvířat na území města Jablonce nad Nisou“

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

RNDr. Čeřovský uvedl, že se na Město obrátili rodiče holčičky, která je na vozíčku a používá asistenčního psa, aby v tomto případě udělalo výjimku. Požádal všechny členy ZM, aby tato výjimka byla schválena.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

Diskuse

Ing. Pešek opakovaně upozornil na dopravní situaci u obchodního domu Kaufland. Zdůraznil, že přechod pro chodce byl vyznačen ve spodní části ulice U Kostela, ale již nebyl vyznačen na nejkritičtějším místě ulice. Dále podotkl, že je nově nainstalovaná po pravé straně ulice pevná značka „zákaz stání“, ale automobily zde stojí i nadále. Zdůraznil, že nikdo nekontroluje porušení zákazu stání.

RNDr. Čeřovský řekl, že Městské policii uložil, aby tato lokalita byla zařazena do skupiny prioritního sledování. Na základě informace Bc. Rakouše automobily v této části ulice při kontrole nestály.

Bc. Rakouš doplnil, že může doložit, kolik lidí bylo pokutováno za porušení zákazu stání. Podotkl, že automobily nejsou odtahovány ze zákazu stání, ale pouze z křižovatky. Uvedl, že tato situace bude muset být řešena jinak, protože lidé z této lokality nemají večer kde zaparkovat. Proto se zaměřují na kontrolu především ve dne, kdy je opravdu velký provoz a v noci nejsou lidé za porušení zákazu státní pokutováni. Pokud bude rozhodnuto, že by měli být pokutováni i v noci, tak samozřejmě budou.

RNDr. Čeřovský řekl, že se v této lokalitě byl podívat v době velkého provozu a zkonstatoval, že žádnou dopravní kolizi nezjistil, žádná auta po pravé straně neparkovala.

Pan Berounský konstatoval, že v žádném případě není Regiotram Nisa ve stadiu, kdy by mohla být některá z variant vyloučena. Zatím je to ve stadiu posuzování jednotlivých variant.

Mgr. Karásek vysvětlil, že v minulosti byly zpracovávány dvě varianty průchodu městem. P uskutečněném semináři se domnívá, že je možné doplnit ještě třetí variantu řešení průchodu městem. Pokud se někdo domnívá, že je možné doplnit i další varianty, tak ať je předá písemně, aby mohly být zahrnuty do požadavku zpracování.

Pan Vostřák podotkl, že již několikrát mu bylo na jeho interpelaci odpovězeno částečně s tím, že informace budou dodatečně doplněny, jako např. ke kopání kolem památného dubu ve Mšeně. Dále uvedl, že při opravách komunikací ve Mšeně překryly TSMJ kanalizační vstupy asfaltem. Řekl, že neví, kdo a jak přebírá nově udělané fasády, ale fasáda na PiPi baru, která je rok stará, již padá. S objektem v ulici V Nivách, kde jsou uloženy některé prvky z fasád, se nic nedělá, i když do budovy začíná zatékat, protože je špatná střecha a začíná se odlupovat fasáda, která byla nově udělaná.

Ing. Louda souhlasil s tím, že pokud TSMJ zakryjí kanalizační víka asfaltem, tak je to určitě špatně a proto, pokud někdo něco takového zaznamená, tak je nejlepší ihned kontaktovat vedení TSMJ. Fasádu na PiPi baru předávala Národní stavební společnost oddělení technické obsluhy MěÚ. Tato fasáda je předmětem reklamace.

31) Schválení návrhu usnesení

Dr. Ing. Drábek, předseda návrhové komise, předložil návrh usnesení členům ZM k odsouhlasení.

Zpráva starosty města
I. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasovali 2)

Zpráva místostarostů
II. USNESENÍ pro 26 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasoval 1)

(Přišel p. Cholenský - přítomno 28 členů ZM)

Převody objektů
III. USNESENÍ
Protinávrh Mgr. Paukrtové k bodu A.4)- „neschvaluje prodej objektu B.Němcové 7 …..“
pro 10 proti 6 zdrželo se 10 (nehlasovali 2)

Návrh PaedDr. Vízka - k bodu A.4) (doplnění textu) pro 11 proti 3 zdrželo se 14

Původní NU pro 15 proti 5 zdrželo se 8

Po dohodovacím řízení bylo hlasováno o původním NU.
Původní NU - bod A.4) pro 14 proti 5 zdrželo se 9
- bod A.2), 3), 5), B. pro 27 proti 0 zdržel se 1

K bodu A.4) nebylo přijato žádné usnesení.

Prodej pozemků
IV. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Prodej bytů
V. USNESENÍ
Doplněk Mgr. Paukrtové - „ukládá Ing. Loudovi ….“ pro 11 proti 5 zdrželo se 11 (nehlasoval 1)
Původní NU pro 27 proti 0 zdržel se 1

Finanční plnění smluv o prodeji a nájmu
VI. USNESENÍ pro 27 proti 0 zdržel se 1

Bezúplatný převod a výkup nemovitostí
VII. USNESENÍ
Původní NU - bod A.1)-2) pro 27 proti 0 zdržel se 1
- bod B. pro 9 proti 1 zdrželo se 16 (nehlasovali 2)

Po dohodovacím řízení bylo hlasováno o návrhu usnesení v tomto znění:

ukládá

Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi

jednat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Podhorská 62, Jablonec n.N. o možnostech a podmínkách výkupu objektu čp. 187 včetně p.p.č. o výměře 482 m2 v k.ú. Proseč n.N. a o tomto jednání informovat na příštím zasedání ZM.

schváleno jednohlasně

Poskytnutí finančních náhrad za uvolnění bytů
VIII. USNESENÍ
Protinávrh p. Vostřáka k bodu 1)- „schvaluje finanční náhradu ve výši 100 tis. Kč …….“
pro 12 proti 0 zdrželo se 15 (nehlasoval 1)

Původní NU pro 17 proti 2 zdrželo se 7 (nehlasovali 2)

Změna OZV o výherních hracích přístrojích
IX. USNESENÍ
Protinávrh p. Vostřáka - „ruší OZV …….“ pro 13 proti 0 zdrželo se 15

Původní NU - varianta č. 1 pro 9 proti 3 zdrželo se 16
- varianta č. 2 pro 4 proti 1 zdrželo se 22 (nehlasoval 1)

Po dohodovacím řízení bylo hlasováno o protinávrhu p. Vostřáka.
Protinávrh p. Vostřáka pro 15 proti 1 zdrželo se 12

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Plnění rozpočtu za I.čtvrtletí roku 2003
X. USNESENÍ pro 27 proti 0 zdržel se 1

Změna Zásad pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu

Poskytnutí finančních příspěvků z oblasti sportu a tělovýchovy
XI. USNESENÍ pro 22 proti 2 zdrželi se 4

Půjčka FK Břízky a finanční příspěvek SKI KLUBU Jablonec nad Nisou a TJ LIAZ Jablonec nad Nisou
XII. USNESENÍ
Původní NU - bod A.1)-2), C. pro 26 proti 0 zdržel se 2
- bod. B. pro 12 proti 7 zdrželo se 9

Po dohodovacím řízení bylo hlasováno o návrhu usnesení v tomto znění:

ukládá

Mgr. Jiřímu Rudolfovi, místostarostovi

předložit na příští zasedání ZM podrobný rozbor požadovaných nákladů do atletického oddílu TJ LIAZ

pro 25 proti 1 zdrželi se2

Fond na zlepšení úrovně bydlení - žádost č. 45
XIII. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdržel se 1 (nehlasoval 1)

(Hlasování o návrhu usnesení XIII. "Fond na zlepšení úrovně bydlení - 6ádost č. 45“ se nezúčastnil p. Sianos)

Zřízení zástavního práva Městem Jablonce nad Nisou ve věci dotovaní bytové výstavby

XIV. USNESENÍ schváleno jednohlasně

(přítomno 26 členů ZM)

Nákup pozemků od s.p. Lesy ČR - Proseč
XV. USNESENÍ pro 23 proti 0 zdrželi se 3

(přítomno 28 členů ZM)

Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za I.čtvrtletí 2003
XVI. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Schválení zadání X.změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou
XVII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Schválení podnětu na pořízení XII. změny platného územního plánu města
XVIII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Výjimky z platného územního plánu města Jablonce nad Nisou
XIX. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Bulvár ul. 5.květen - informace
XX. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Přestavba stadionu Střelnice
XXI. USNESENÍ pro 22 proti 0 zdrželo se 6

Centrum obchodní spolupráce - informace
XXII. USNESENÍ pro 20 proti 0 zdrželo se 8

Regiotram Nisa - informace
XXIII. USNESENÍ pro 26 proti 0 zdrželi se 2

Informativní zpráva o zásadách ochrany při mimořádných událostech a krizových situacích
XXIV. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Valné hromady
XXV. USNESENÍ
Návrh p. Berounského k bodu D. - „…p. Šourek ….“ pro 11 proti 3 zdrželo se 13 (nehlasoval 1)

Původní NU pro 19 proti 0 zdrželo se 9

Dopisy občanů
XXVI. USNESENÍ
Původní NU - bod A. pro 24 proti 0 zdrželi se 2 (nehlasovali 2)
- bod B. - varianta I. pro 13 proti 4 zdrželo se 11
- bod B. - varianta II. pro 11 proti 1 zdrželo se 14

Po dohodovacím řízení bylo hlasováno o původním NU bod B. - varianta I.
Původní NU - bod. B. - varianta I. pro 17 proti 3 zdrželo se 8
Původní NU - bod C. - varianta I. pro 23 proti 0 zdrželi se 2 (nehlasovali 3)
- bod. D. schváleno jednohlasně

Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM
XXVII. USNESENÍ pro 26 proti 0 zdrželi se 2

Kontrola úkolů
XXVIII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

OZV č. 5/2003, která mění a doplňuje OZV Města Jablonce nad Nisou č. 8 „O čistotě a pořádku ve městě“ a OZV Města Jablonce nad Nisou č. 27 „O některých podmínkách chovu a držení zvířat na území města Jablonce nad Nisou“
XXIX. USNESENÍ pro 27 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasoval 1)

Prověření připomínek k materiálu pro jednání ZM Jablonce nad Nisou bod č. 14) „Přehled veřejných zakázek vyhlášených Městem Jabloncem nad Nisou v roce 2002“ ze dne 13. 3. 2003, podané panem Šourkem členem ZM
XXX. USNESENÍ schváleno jednohlasně

32) Závěr

RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, ukončil 6. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou ve 13,40 hodin.Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

ověřovatelé:
Jaroslava Diringerová, Karel Kolář

V Jablonci nad Nisou, dne 2. června 2003

Vytvořeno 9.8.2005 10:11:19 | přečteno 2634x | Petr Vitvar