Usnesení 22.05.2003

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 22. května 2003.

I.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a

bere na vědomí

zprávu o činnosti starosty města

II.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů a tyto

bere na vědomí.

III.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. schvaluje

1) prodej objektu Lesní Stezka 74/1772 včetně st.p.č. 1528 o výměře 452 m2 a p.p.č. 2011/23 o výměře 448 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N., manželům Jiřímu a Martině Balatkovým, bytem Pasecká 25, Jablonec n.N. za cenu 1,000.000,- Kč s tím, že částka 800.000,- Kč bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy a zbývající část ve výši 200.000,- Kč bude proinvestována do dvou let na opravách vnějšího vzhledu objektu. Poté bude tato investice považována za úhradu části kupní ceny.

2) prodej objektu Podzimní 40/1585 včetně st.p.č. 1480 o výměře 372 m2 a p.p.č. 1336/4 o výměře 149 m2 manželům Janu a Marii Vocelovým, Podzimní 40, Jablonec n.N. za kupní cenu 1,150.000,- Kč s tím, že částku 700.000,- Kč uhradí při podpisu kupní smlouvy a zbývající část ve výši 450.000,- Kč proinvestují do 3 let na opravách vnějšího vzhledu objektu. Poté bude tato investice považována za úhradu části kupní ceny.

3) přeřazení objektu Jana Žižky 2/194 ze skupiny „C“ do skupiny „B“ prodej objektu po bytech.

B. neschvaluje

přeřazení objektu Skřivánčí 12/1883 ze skupiny „E“ do skupiny „C“, prodej objektu jako celek.

IV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. schvaluje

1) prodej p.p.č.1468/90 o výměře 27m2 v k.ú. Jablonec n. N. p. Liboru Gančárovi, bytem Vysoká 14, Jablonec n. N., za cenu 1.300,- Kč/m2, tj. celkem 35.100,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2) prodej st.p.č. 4777 o výměře 30 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem majetko-právního vypořádání pozemku pod garáží manželům Vladislavu a Evě Pospíšilovým, bytem Budovatelů 4, Jablonec n.N. za cenu 50,- Kč/m2, tj. celkem 1.500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3) prodej st.p.č. 4276 o výměře 15 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem majetko-právního vypořádání pozemku pod garáží paní Haně Kerdové, bytem Dlouhá 66, Jablonec n.N. za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 6.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4) prodej částí p.p.č. 123 dílu „a“ o výměře 4 m2, „b“ o výměře 3 m2, „c“ o výměře 1 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem majetko-právního vypořádání pozemku pod garáží paní Jaroslavě Krausové, bytem J.K. Tyla 6, Jablonec n. N. za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 3.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

5) prodej části p.p.č. 537/4 dílu „a“ o výměře 23 m2 v k.ú. Proseč n. N. firmě GLASS, s.r.o., IČO 18380999 se sídlem 5. května 75, Jablonec n. N. za účelem příjezdu a vybudování rampy, za cenu 200,- Kč/m2, tj. celkem 4.600,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

6) prodej p.p.č. 882/33 o výměře 102 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady manželům Rudolfu a Marii Hybnerovým, bytem Na Roli 44, Jablonec n. N. za cenu 186,27 Kč/m2, tj. celkem 19.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

B. neschvaluje

1) prodej p.p.č. 827/1 v k.ú. Jablonecké Paseky panu Petru Čumpelíkovi, bytem Křišťálová 9, Jablonec n. N. za účelem zahrady.

2) prodej části p.p.č. 2292 v k.ú. Jablonec n. N. Puncovnímu úřadu, se sídlem Kozí 4, Praha za účelem přístupu.

3) prodej části p.p.č. 2153/22 v k.ú. Jablonec n. N. panu Michalu Černému, bytem Vzdušná ulička 6, Jablonec n. N. za účelem zřízení parkovací plochy.

4) prodej st.p.č. 110/4 o výměře 61 m2 v k.ú. Jablonec n. N. manželům Romanovi a Mgr. Blance Hýřovým, bytem Saskova 7, Jablonec n. N. za účelem zahrady.

C. mění

1) usnesení č. VI/3/B ze dne 10. 10. 2002 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 2471/6 o výměře 208m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady p. Františku Šúlekovi, bytem Korálková 18, Jablonec n. N. za cenu 290,- Kč/m2, tj. celkem 60.320,-Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2) usnesení č. VI/1/C ze dne 10. 10. 2002 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 126/1 o výměře 219 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem provedení terénních úprav firmě Máchova č. 4, spol. s r.o., IČO 48269786, se sídlem Máchova č. 4, Jablonec n. N. za cenu 650,- Kč/m2, tj. celkem 142.350,-Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

D. doplňuje

své usnesení ze dne 25. 4. 2002 č. IV/A/21, kterým bylo schváleno zřízení věcného břemene přes st.p.č. 157/2 pro vlastníky st.p.č. 157/16, p.p.č. 252/1a st.p.č. 679/1 vše v k.ú. Jablonec n. N. a to tak, že rozšiřuje věcné břemeno práva přístupu a příjezdu pro vlastníka garáží na st.p.č. 157/3 v k.ú. Jablonec n. N.

V.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

A. schvaluje
1) Prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům v objektech:

Liberecká 49/3175

Byt č.

Jméno a příjmení

Rok narození

Kupní cena

3715/29

Stanislav Fejfar

1959

42.346,- Kč

Mozartova 21/3600

Byt č.

Jméno a příjmení

Rok narození

Kupní cena

3600/11

Věra Řezáčová

1946

61.476,- Kč

Na Výšině 15/3214

Byt č.

Jméno a příjmení

Rok narození

Kupní cena

3214/1

Ivana Lánská

1965

55.000,- Kč

3214/2

Stanislav Jindra

1946

107.656,- Kč

Dana Jindrová

1947

3214/3

Jiří Šrám

1950

101.792,- Kč

3214/4

Hermína Preislerová

1926

91.618,- Kč

3214/5

Miroslav Braniš

1969

88.686,- Kč

Martina Branišová

1971

3214/6

Miloslava Kulíková

1929

49.496,- Kč

3214/7

Ota Hübner

1928

103.881,- Kč

Libuše Hübnerová

1931

3214/8

Jan Hruda

1941

102.065,- Kč

Alena Hrudová

1946

3214/9

Olga Roudnická

1926

92.760,- Kč

3214/10

Antonín Bočan

1964

88 .30,- Kč

Jitka Bočanová

1972

3214/12

Soňa Skrbková

1939

104.044,- Kč

3214/13

Milena Zímová

1952

102.103,- Kč

3214/14

Jaroslava Járová

1953

93.574,- Kč

3214/15

Alžběta Mlejnková

1919

87.702,- Kč

3214/16

Jana Černohousová

1950

49.531,- Kč

3214/17

Dušan Súkeník

1953

103.378,- Kč

Jana Súkeníková

1967

3214/18

Josef Sláma

1930

104.426,- Kč

Libuše Slámová

1935

3214/19

Vladimír Kučera

1928

92.622,- Kč

Marie Kučerová

1932

3214/20

Ján Pňakovič

1939

88.661,- Kč

Marie Pňakovičová

1948

3214/21

Růžena Tučková

1913

49.689,- Kč

3214/22

Zdeněk Jirásek

1947

104.044,- Kč

Oldřiška Jirásková

1953

3214/23

Michal Gráda

1983

102.228,- Kč

3214/24

Karel Gregar

1936

92.635,- Kč

3214/25

Vojtěch Bakrlík

1938

88.686,- Kč

Liana Bakrlíková

1942

3214/26

Hana Štěrbová

1933

48.911,- Kč

3214/27

Borghild Frysová

1941

103.228,- Kč

3214/28

Jaroslav Frič

1955

102.228,- Kč

Olga Fričová

1953

3214/29

Jan Mařík

1969

92.107,- Kč

3214/30

Petr Hofhansl

1961

87.621,- Kč

3214/32

Eva Hušková

1961

103.554,- Kč

3214/33

Dana Rudolfová

1949

101.334,- Kč

3214/34

Eva Mauermannová

1937

93.410,- Kč

3214/35

Ilse Diringerová

1923

87.952,- Kč

3214/36

Kristina Štiedlová

1934

48.891,- Kč

3214/38

Arnošt Ježek

1931

101.589,- Kč

Ludmila Ježková

1934

3214/39

Anna Zejdová

1941

92.258,- Kč

3214/40

Gerhard Ressel

1932

88.041,- Kč

Věra Resslová

1933

3214/41

Patricie Svobodová

1973

49.210,- Kč

3214/42

Věra Hejzlarová

1966

103.148,- Kč

3214/43

Blanka Hrdličková

1969

100.994,- Kč

3214/44

Soňa Šenkýřová

1959

92.215,- Kč

3214/45

Otokar Došlý

1934

87.952,- Kč

Ludmila Došlá

1936

3214/46

Marek Sodomka

1982

49.289,- Kč

Smetanova 4/551

Byt č.

Jméno a příjmení

Rok narození

Kupní cena

551/1

Vladislav Brádel

1977

128.711,- Kč

551/2

Martin Klec

1966

77.720,- Kč

551/4

František Soldát

1951

84.919,- Kč

Jana Soldátová

1954

551/5

Petr Danilo

1947

76.007,- Kč

Jitka Danilová

1955

551/6

Jana Gažíková

1967

59.270,- Kč

551/7

Petr Danilo

1947

55.609,- Kč

Jitka Danilová

1955

2) Prodej obsazené bytové jednotky č. 994/02 v objektu Dlouhá 12/994, Jablonec nad Nisou, paní Jaroslavě Faiglové, bytem Sv. Čecha 10, Jablonec nad Nisou za kupní cenu 167.280,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

3) Přeřazení objektu Mlýnská 7/1450 ze skupiny B (objekty nabízené k prodeji po bytech) do skupiny C (objekty nabízené k prodeji jako celek).

VI.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. souhlasí

1) s uznáním proinvestované částky 263.500,- Kč ing. Janu a Petrovi Papouškovým z kupní ceny objektu č.p. 2232, Panenská 14, Jablonec nad Nisou

2) s uznáním proinvestované částky 200.000,- Kč manželům Jaroslavovi a Mgr. Jitce Jungmannovým z kupní ceny objektu č.p. 1829, Vzdušná 17, Jablonec nad Nisou

3) s uznáním proinvestované částky 552.000,- Kč firmě TELMO, s.r.o, IČ 47307781, zastoupené panem Radkem Dvořákem, z kupní ceny pozemkových parcel č.17/1 a 17/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou

B. schvaluje

prodloužení splatnosti části kupní ceny ve výši 230.000,-Kč za prodej objektu č.p.1493, Pražská 91, Jablonec nad Nisou, který byl prodán slečně Jiřině Novákové, do 30. 9. 2003

VII.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. schvaluje

1) bezúplatný převod pozemků st.p.č. 667, p.p.č.10/2, p.p.č.10/3, p.p.č.10/4, p.p.č.10/5, p.p.č.10/6, p.p.č.10/7 a p.p.č.10/8, vše v katastrálním území Kokonín, z majetku ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2 do vlastnictví Města Jablonce nad Nisou.

2) záměr bezúplatného převodu objektu Komenského 8/22 včetně st.p.č. 93/1 k.ú. Jablonec nad Nisou a Mírové náměstí 2/484 včetně st.p.č. 79 k.ú. Jablonec nad Nisou z majetku České republiky na Město Jablonec nad Nisou.

B. ukládá

Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi

jednat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Podhorská 62, Jablonec n.N. o možnostech a podmínkách výkupu objektu čp. 187 včetně p.p.č. 33 o výměře 482 m2 v k.ú. Proseč n.N. a o tomto jednání informovat na příštím zasedání ZM

VIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o finančních náhradách za uvolnění bytů a

schvaluje

1) poskytnutí finanční náhrady Michaele a Tomáši Vrkoslavovým ve výši 400.000,- Kč za uvolnění bytu v objektu 5. května 2398/42

2) poskytnutí finanční náhrady Janě a Mgr. Vladimíru Tužovi ve výši 400.000,- Kč za uvolnění bytu v objektu Chelčického 14/9

3) poskytnutí finanční náhrady Evě a Markovi Lednovým ve výši 400.000,- Kč za uvolnění bytu v objektu Podhorská 71/154

IX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

plnění rozpočtu Města Jablonce nad Nisou za I. čtvrtletí roku 2003

X.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

1) Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Jablonce nad Nisou ve znění uvedeném v důvodové zprávě
2) poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2003 vybraným subjektům z oblasti sportu a tělovýchovy dle návrhu Komise pro sport a tělovýchovu vyjma příspěvku pro TJ LIAZ

XI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o poskytnutí půjčky a finančních příspěvků a

A. schvaluje

1) poskytnutí půjčky ve výši 100 tis. Kč FK Břízky (IČO 26608065) na předprojektovou a projektovou dokumentaci na výstavbu umělého povrchu fotbalového hřiště na p.p.č.1551/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou, doba splatnosti půjčky je nejpozději do 31. 10. 2003, úroková sazba 140 % diskontní sazby, ručení vlastní směnkou podepsanou předsedou FK Břízky panem Ladislavem Čičmancem a avalovanou členem výboru FK Břízky panem Martinem Schröterem

2) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100 tis. Kč SKI KLUBU Jablonec nad Nisou na pořádání Mistrovství Evropy v běhu na kolečkových lyžích, které se uskuteční v Jablonci nad Nisou ve dnech 19. 6. - 22. 6. 2003

B. ukládá

1) Mgr. Jiřímu Rudolfovi, místostarostovi

předložit na příští zasedání ZM podrobný rozbor požadovaných nákladů od atletického oddílu TJ LIAZ

2) Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi

předložit na červnové jednání zastupitelstva města rozpočtovou změnu, která bude obsahovat čerpání schváleného finančního příspěvku pro SKI KLUB Jablonec nad Nisou

XII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o zřízení zástavních práv ke spoluvlastnickým podílům Města Jablonec nad Nisou a Bytového družstva HORNÍ PROSEČ (spoluinvestoři výstavby) na bytových domech 01 a,b,c,d a 02 a,b,c,d,e,f,g,h s celkem 248 bytovými jednotkami v lokalitě Jablonec nad Nisou - Horní Proseč a

A. schvaluje

zřízení zástavních práv ke spoluvlastnickým podílům Města Jablonec nad Nisou a Bytového družstva HORNÍ PROSEČ (spoluinvestoři výstavby) na bytových domech 01 a,b,c,d a 02 a,b,c,d,e,f,g,h s celkem 248 bytovými jednotkami v lokalitě Jablonec nad Nisou - Horní Proseč, a dále ke stavebním parcelám ve vlastnictví Města Jablonec nad Nisou, na kterých je předmětná výstavba realizována a které vzniknou oddělením z pozemků p.p.č. 537/5, 537/24, 537/25, 537/26, 537/28, 537/29, 537/30, 537/31, 537/34, 537/35, 537/36, 537/37, 537/38, 537/39, 537/40, 537/41, 569/4, 638/3, 638/4, 638/5, 656/6, 659, 660/3, 661/3, 664/3, 665/2, 672, 673/6, 674/6, 692/3, 699, 700, 702, 703/1, 716, 717/1, 720, 724/2, 725, 726/2 a 732, vše v k.ú. Proseč nad Nisou. Zástavní práva budou zřízena ke krytí hypotéčních úvěrů pro Bytové družstvo HORNÍ PROSEČ, a to jako první v pořadí ve prospěch Českomoravské hypoteční banky a.s. nebo jiné banky, která úvěry v celkové výši max. 115 mil. Kč poskytne.

B. pověřuje

RNDr. Jiří Čeřovského, starostu města

podpisem příslušných zástavních smluv.

XIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Fondu na zlepšení úrovně bydlení - žádost č. 45 a

schvaluje

poskytnutí půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení města Jablonce nad Nisou (žádost č. 45) firmě SATI.s., spol. s r.o. a uzavření smlouvy o půjčce.

XIV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o správě portfolia cenných papírů za první čtvrtletí roku 2003 a

bere ji na vědomí

XV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o nákupu lesních pozemků od Lesů ČR

schvaluje

koupi p.p.č. 656/6, 659, 660/3, 661/3, 664/3, 665/2, 673/6 a 674/6 o celkové výměře 6 806 m2 v k.ú. Proseč nad Nisou pro účely výstavby nájemních bytů v lokalitě Horní Proseč za kupní cenu 1.927.280,-Kč dle přílohy posudku soudního znalce Ing. Pilaře v důvodové zprávě. Kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

XVI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

v souladu se zněním § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zadání X. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou.

XVII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o podnětu k pořízení XII. změny územního plánu města Jablonec nad Nisou a v souladu se zněním § 31, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

schvaluje

pořízení „XII. změny územního plánu města Jablonec nad Nisou“.

XVIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o udělení výjimek z územního plánu města Jablonec nad Nisou v souladu s novelizovanou OZV č. 5/2002 „O závazných částech územního plánu města“

schvaluje

1) výjimku č. 81 iniciovanou firmou BAK a.s. Trutnov, a to z indexu zastavění plochy (IZP) platného ÚPN na pozemku pčk. 908/24 v k.ú. Jablonec nad Nisou v kategorii B3 (bydlení městského charakteru) z předepsané hodnoty 35% na 58%.

2) výjimku č. 82 iniciovanou panem Jiřím Materou, a to z indexu zastavění plochy (IZP) platného ÚP na pozemcích stpčk. 2949 a pčk. 2143/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou v kategorii B2 (bydlení městského charakteru) z předepsané hodnoty 25% na 35%.

XIX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Bulváru ulice 5.května a

bere jej na vědomí

XX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o rekonstrukci stadionu Střelnice a tuto zprávu

bere na vědomí

XXI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Centru obchodní spolupráce euroregionu Nisa v areálu jabloneckého výstaviště a okolí

bere jej na vědomí

XXII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Regiotramu Nisa v Jablonci nad Nisou

bere jej na vědomí

XXIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou informativní zprávu o ochraně při mimořádných událostech a krizových situacích a

bere ji na vědomí

XXIV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o konání valné hromady ČSAD a.s., SČE a.s., SVS a.s., SČP a.s. a

A. bere ji na vědomí

B. deleguje

dle § 84, odst. 2, písm. g zák. č. 128/2000 Sb.

1) na valnou hromadu ČSAD a. s. konanou dne 26.6.2003 v Tanvaldě RNDr. Jiřího Čeřovského, starostu města

2) na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti a.s. konanou dne 30.5.2003 místostarostu Mgr. Petra Karáska.

C. Delegované osoby jsou pověřeny výkonem akcionářských práv dle důvodové zprávy.

D. navrhuje

Mgr. Jiřího Rudolfa, jako zástupce Města Jablonec nad Nisou v Dozorčí radě společnosti ČSAD Jablonec n.N.

XXV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A. bere na vědomí

1) dopis pana Zdeňka Cillera, Komenského 37, Jablonec n.N.

2) dopis paní Heleny Štichové,

3) dopis nájemníků ul. Jana Žižky 2, Jablonec n.N.

4) dopis pana Čiháka

B. promíjí

manželům Heleně (nar. 13.10.1971) a Františku (nar. 30.7.1968) Štichovým, Saskova 2098/38, Jablonec nad Nisou poplatek z prodlení ve výši 23.363 Kč za včas neuhrazené nájemné vč. záloh za služby spojené s užíváním bytu č. 6, 1+3, II. kategorie s přísl. v objektu Saskova 2156/21, Jablonec nad Nisou.

C. schvaluje

manželům Heleně (nar. 13.10.1971) a Františku (nar. 30.7.1968) Štichovým, Saskova 2098/38, Jablonec nad Nisou dohodu o uznání dluhu ve výši 22.726 Kč s tím, že měsíční splátka činí 1.000 Kč každý kalendářní měsíc počínaje červnem 2003 do zaplacení se splatností 15. dne příslušného kalendářního měsíce a že poslední splátka činí 726 Kč.

D. ukládá

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, starostovi města,

připravit a podepsat dohodu o uznání dluhu manželů Heleně (nar. 13.10.1971) a Františku (nar. 30.7.1968) Štichovým, Saskova 2098/38, Jablonec n.N. podle přijatého usnesení zastupitelstva města.

XXVI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 5. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 17. dubna 2003.

XXVII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

XXVIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

vydává

Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2003, která mění a doplňuje Obecně závaznou vyhlášku Města Jablonce nad Nisou č.2/1997 „O čistotě a pořádku ve městě“ ve znění pozdějších změn a doplnění a Obecně závaznou vyhlášku Města Jablonce nad Nisou č.4/1997 „O některých podmínkách chovu a držení zvířat na území města Jablonce nad Nisou“.

XXIX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu kontrolního výboru o prověření připomínek zastupitele pana Šourka ke konkrétním veřejným zakázkám 2002 a prověření postupu prodeje nemovitostí Liberecká 47 a Skelná 55 a podle usnesení ZM ze dne 13. 3. 2003 evidovaných pod čísly III/C a XII/B/1 a

bere na vědomí

závěry přijaté po projednání kontrolním výborem.

Mgr. Petr Karásek
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Dr. Ing. Jaromír Drábek
předseda návrhové komise

Vytvořeno 11.7.2005 10:35:55 | přečteno 3256x | Petr Vitvar