Zápis 19.06.2003

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 19. června 2003 od 9.00 hodin.

Přítomno: 26 členů Zastupitelstva města
Omluveni: MUDr. Marcel Krsek, Mgr. Petr Tulpa
Neomluveni: MUDr. Alexandra Jörgová, Ing. František Pešek
Zapsala: Zdeňka Krausová
Ověřovatelé: Božena Caklová, Pavel Šourek

Jednání 7. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, v 9.10 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomno 17 členů ZM.

Dále konstatoval, že zápis z 6. zasedání ZM byl ověřovateli podepsán bez připomínek.

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni paní Božena Caklová a pan Pavel Šourek. (17 - 0 - 0)

(Přišla Mgr. Paukrtová - přítomno 18 členů ZM)

Dále bylo hlasováno o programu jednání. Program byl schválen takto:
(18 - 0 - 0)

 1. Zahájení

 2. Schválení programu

 3. Schválení návrhové komise

 4. a) Zpráva starosty města
  b) Zpráva místostarostů

 5. Převody objektů

 6. Prodej pozemků

 7. Prodej bytů

 8. Bezúplatný převod objektů

 9. Rozpočtové změny

 10. Závěrečný účet Města Jablonce nad Nisou za rok 2002

 11. Příspěvky z Programu regenerace městské památkové zóny

 12. Obecně závazná vyhláška o výherních hracích přístrojích

 13. Výjimky z platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

 14. Územní plán Velkého územního celku Libereckého kraje (ÚPN VÚC LK) - informativní zpráva

 15. Centrum obchodní spolupráce - informace

 16. Čistírna odpadních vod Rýnovice - informativní zpráva

 17. Obecně závazná vyhláška č. 7/2003 Města Jablonce nad Nisou o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Jablonce nad Nisou (vyhláška o nakládání s odpady)

 18. Schválení IV. změny územního plánu města Jablonce nad Nisou

 19. Schválení VII změny platného územního plánu města

 20. Schválení zadání IX. změny platného územního plánu města Jablonce n.N.

 21. Přestavba stadionu Střelnice

 22. Bulvár ul. 5.května - informace

 23. Valná hromada ISDE

 24. Stanovení termínů zasedání ZM a návrh plánu práce ZM na II. pololetí roku 2003

 25. INTERPELACE - Nové interpelace

 26. Kontrola úkolů

 27. Diskuse
  a) Dopisy občanů

 28. Schválení návrhu usnesení

 29. Závěr

Poté členové Zastupitelstva města zvolili návrhovou komisi a zároveň i volební komisi v tomto složení:

Předseda: Ing. Karel Dlouhý

Členové: Taťjana Nováková, Mgr. Soňa Paukrtová, Marie Vocelová, Václav Vostřák

(Přišel p. Berounský - přítomno 19 členů ZM)

Bc. Rakouš, ředitel Městské police Jablonec nad Nisou, vysvětlil proč nebyly některé materiály doručeny včas. Řekl, že se MP soustředila na probíhající Referendum o vstupu ČR do EU, proto některým členům ZM byly materiály doručeny až v pondělí. Za toto nedopatření se omluvil a sdělil, že přijme takové opatření, aby se tato situace již neopakovala.

4a) Zpráva starosty města

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předložené písemné zprávě žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

4b) Zpráva místostarostů

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta, Mgr. Petr Karásek, místostarost, Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Mgr. Rudolf, Mgr. Karásek a Ing. Louda neměli k předložené písemné zprávě o své činnosti žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

5) Převody objektů

Předkládá: Ing. Milan Hladík, ředitel odboru financí a majetku

Ing. Hladík neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Paní Vocelová se zeptala, zda je počítáno s náhradními prostory pro mateřské centrum Světluška.

Ing. Hladík odpověděl, že OS Světluška má uzavřenou nájemní smlouvu do 30. 6. 2003 na nebytový prostor v objektu Dlouhá 25a. Mají podanou žádost na pronájem dalších nebytových prostor, která bude řešena na jednání RM v srpnu. V této chvíli není volný žádný vhodný volný nebytový prostor.

Mgr. Paukrtová navrhla, aby objekt B. Němcové 7/3914 byl MUDr. Gallovi dlouhodobě pronajat a aby Město deklarovalo, že bude přispívat na jeho zdravotnické vybavení.

(Přišel p. Pelta - přítomno 20 členů ZM)

Ing. Louda souhlasil, aby byl objekt B. Němcové 7/3914 prodán MUDr. Gallovi za 3 mil. Kč, ale s tím, že částku 2,5 mil. Kč uhradí při podpisu smlouvy a částku 500 tis. Kč proinvestuje do vnějšího pláště objektu.

MUDr. Štěpán Gall vysvětlil, že si nejdříve zjišťoval v bankách, jakou částku mu mohou půjčit. Po předložení všech potřebných dokladů, mu sdělili, že mu půjčí maximálně 3 mil. Kč. a z této částky také vycházel. Tuto částku musí proinvestovat do objektu a rentgenového zařízení. Řekl, že, podle jeho názoru, k chirurgické ambulanci rentgen patří. Podotkl, že by mohla být i taková praxe jako například v Železném Brodě, kde je chirurgie na jednom místě a rentgen na druhém. Ale určitě to není vhodné řešení, především vzhledem k pacientům.

Dr. Ing. Drábek konstatoval, že reálná cena objektu je taková, za kterou jí chce někdo koupit.

6) Prodej pozemků

Předkládá: Ing. Milan Hladík, ředitel odboru financí a majetku

Ing. Hladík, jako předkladatel, stáhl z programu jednání bod A.5) prodej pozemku panu Žváčkovi, protože do začátku jednání nezaplatil požadovanou kauci.

Pan Vostřák podotkl, že v materiálu není uvedena rozloha rybníku na pozemku č. 2226/1, o který má zájem p. Nemetschek. Konstatoval, že by určitě bylo vhodné, aby pozemek měl pouze jednoho majitele.

Ing. Hladík doplnil, že kolem rybníku je pozemek zhruba 2 až 3 m.

Paní Vocelová požádala o vysvětlení bodu B.3), tj. prodej části st.p.č. 324 panu Ullmannovi.

Ing. Hladík vysvětlil, že celý pozemek je v majetku Města. Zhruba před třemi lety byl tento pozemek pronajat panu Ullmannovi, aby měl zabezpečený přístup. Následně zde bylo vybudováno neplacené parkoviště, protože ostatní nájemníci si stěžovali, že nemají kde parkovat. Podotkl, že pan Ullmann může při zásobování na toto parkoviště bez problémů najet. Souhlasil s tím, že někdy je parkoviště opravdu plné a pan Ullmann musí zastavit u chodníku.

Pan Daniel Ullmann řekl, že by mu stačila pouze část pozemku.

Ing. Louda vysvětlil, že tento požadavek není možné vyřešit nyní přímo na jednání. Nejdříve to musí být projednáno ve výboru pro hospodaření s majetkem města. Pokud pan Ullmann požádá o koupi části pozemku, bude tato žádost projednána na jednotlivých odděleních MěÚ a následně bude předložena na jednání ZM.

(Přišel Mgr. Žur - přítomno 21 členů ZM)

7) Prodej bytů

Předkládá: Ing. Milan Hladík, ředitel odboru financí a majetku

Ing. Hladík neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Pan Vostřák se podivil nad tím, že nájemkyně jednoho bytu v objektu 28. října 9/1357 byla omylem vedena jako neplatička.

Ing. Hladík vysvětlil, že tento omyl byl způsoben záměnou jmen v seznamu neplatičů.

8) Bezúplatný převod objektů

Předkládá: Ing. Milan Hladík, ředitel odboru financí a majetku

Ing. Hladík neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

9) Rozpočtové změny

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda přednesl úvodní komentář k předloženému písemnému materiálu.

Pan Šourek nesouhlasil s předloženými rozpočtovými změnami.

(Přišel PaedDr. Vízek - přítomno 22 členů ZM)

11) Příspěvky z Programu regenerace městské památkové zóny

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Za nepřítomného RNDr. Vargu předložila písemný materiál Ing. Michaela Smrčková, vedoucí oddělení architektury a územního plánu.

Pan Vostřák přečetl část zápisu z jednání komise pro realizaci programu regenerace MPZ.

Mgr. Paukrtová řekla, že by byla ráda, kdyby se podařilo do rozpočtu na příští rok zařadit více finančních prostředků na obnovu městské památkové péče.

12) Obecně závazná vyhláška o výherních hracích přístrojích

Předkládá: Ing. Milan Hladík, ředitel odboru financí a majetku

Ing. Louda přednesl komentář k předloženému písemnému materiálu.

Mgr. Paukrtová řekla, že by přivítala, kdyby se například do roku 2004 podařilo vymýtit všechny hrací automaty ze středu města.

Dr. Ing. Drábek konstatoval, že uvádět konkrétní podnikatelské subjekty ve vyhlášce je hrubé porušování konkurenceschopnosti podnikatelského prostředí. Proto by bylo vhodné, aby tato vyhláška byla zrušena nebo aby ve vymezené části města žádné herny nebyly. Navrhl dočasné zrušení vyhlášky.

Pan Vostřák zkonstatoval, že se v této věci musí rozhodnout, a to zrušit nebo rozšířit vyhlášku.

(Přišel p. Poborský - přítomno 23 členů ZM)

Ing. Schäfer podal protinávrh, aby Obecně závazná vyhláška o výherních hracích přístrojích byla zrušena.

(Přišel MUDr. Jörg - přítomno 24 členů ZM)

Pan Pelta podpořil protinávrh Ing. Schäfera.

13) Výjimky z platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Za nepřítomného RNDr. Vargu předložila písemný materiál Ing. Michaela Smrčková, vedoucí oddělení architektury a územního plánu.

Pan Vostřák upozornil na to, že na pozemku jsou tři vzrostlé stromy, kterým hrozí, že zajdou.

14) Územní plán Velkého územního celku Libereckého kraje (ÚPN VÚC LK) - informativní zpráva

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Za nepřítomného RNDr. Vargu předložila písemný materiál Ing. Michaela Smrčková, vedoucí oddělení architektury a územního plánu. Jménem pořizovatele Velkého územního celku Libereckého kraje, tj. Krajský úřad, pozvala všechny členy ZM na veřejné projednávání, které se uskuteční v pátek 20. června t.r. v kině Radnice.

RNDr. Čeřovský se zeptal, co se stane, když nebudou připomínky předány v termínu, tj. do 25. července 2003. Zda je i po tomto termínu ještě nějaká možnost předání připomínek.

Ing. Smrčková odpověděla, že vše je možné se zřizovatelem domluvit. Pokud bude vznesen požadavek na posunutí termínu podání připomínek (do daného termínu není žádné zasedání ZM), tak zřizovatel tomuto požadavku určitě vyhoví.

Mgr. Paukrtová dala na zváženou, zda by nebylo vhodné, aby k této problematice bylo svoláno pracovní jednání členů ZM.

RNDr. Čeřovský souhlasil s tím, že by bylo vhodné k této problematice svolat pracovní jednání před zasedáním ZM v září.

15) Centrum obchodní spolupráce - informace

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Mgr. Karásek neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Pan Šourek se zeptal, kde Město získá 35 mil. Kč na rekonstrukci pavilonu A. Dále se zeptal, jaká bude náplň nové stavby.

Mgr. Karásek upozornil na to, že se v této chvíli nerozhoduje o náplni stavby. Pouze by se mělo říci, zda bude pavilon A zachován či nikoliv.

Mgr. Paurktová podotkla, že ZM odmítlo celkový projekt rekonstrukce Centra obchodní spolupráce z důvodu ekonomického a technického. Schválilo se, že Město bude investovat do změněného projektu. Proto na základě tohoto rozhodnutí by mělo být Výstaviště ponecháno tak, jak je, tzn. zachovat pavilon A. Do budoucna by se mělo zvažovat, zda na rekonstrukci pavilonu A budou finanční prostředky uvolněny nebo ne. Zkonstatovala, že by na dnešním jednání ZM nemělo být rozhodováno o tom, zda bourat, nebourat, rekonstruovat nebo nerekonstruovat. Připomněla, že Město má stavební povolení na rekonstrukci kina Junior.

Ing. Louda podpořil předložený návrh usnesení, aby byl schválen záměr zachování a následné rekonstrukce pavilonu A.

MUDr. Jörg řekl, že se mu líbí materiál o řešení situace objektu klubu Na Rampě, který zpracoval pan Weinert.

RNDr. Čeřovský podpořil předložený návrh usnesení.

MUDr. Jörg navrhl upravit návrhu usnesení v bodě B. tak, že ZM schvaluje záměr zachování pavilonu A.

Mgr. Paukrtová podpořila návrh MUDr. Jörga, aby byl schválen záměr zachování pavilonu A bez následné rekonstrukce.

16) Čistírna odpadních vod Rýnovice - informativní zpráva

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Mgr. Karásek neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Mgr. Paurktová se dotázala, jaký je odhad finančních prostředků na tuto akci a zda bude čerpána státní dotace z fondu životního prostředí.

Mgr. Karásek odpověděl, že podle dosavadních jednání by Město na tuto akci nemělo vynaložit žádné finanční prostředky.

10) Závěrečný účet Města Jablonce nad Nisou za rok 2002

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda přednesl úvodní komentář k předloženému písemnému materiálu.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

17) Obecně závazná vyhláška č. 7/2003 Města Jablonce nad Nisou o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Jablonce nad Nisou (vyhláška o nakládání s odpady)

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

Mgr. Dymokurský řekl, že na základě připomínek pana Vostřáka byly provedeny úpravy. V článku III. v bodě 3.2.10. se vypouští část věty „pokud neprokáže, že znečištění nevzniklo jeho zaviněním“. V bodě 3.2.29 se vypouští klauzule „ale i z provozu kuchyní“. Dále v článku IV. v bodě 4.2.. se vypouští slovo „tímto“ a za slovo „zákonem“ je doplněno slovo „o odpadech“.

Pan Vostřák přivítal, že byly jeho připomínky zapracovány. Podotkl však, že nebyly zaznamenány přesně. Řekl, že trvá na tom, že za čistotu a pořádek na stanovišti zodpovídá jeho majitel. Dále podotkl, že majitelem pozemků, na kterých jsou zřízena stanoviště sběrných nádob, je Město, proto úklid těchto stanovišť má zajišťovat Město.

18) Schválení IV. změny územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Za nepřítomného RNDr. Vargu předložila písemný materiál Ing. Michaela Smrčková, vedoucí oddělení architektury a územního plánu.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

19) Schválení VII změny platného územního plánu města

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Za nepřítomného RNDr. Vargu předložila písemný materiál Ing. Michaela Smrčková, vedoucí oddělení architektury a územního plánu.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

20) Schválení zadání IX. změny platného územního plánu města Jablonce n.N.

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Za nepřítomného RNDr. Vargu předložila písemný materiál Ing. Michaela Smrčková, vedoucí oddělení architektury a územního plánu.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

22) Bulvár ul. 5.května - informace

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Mgr. Karásek uvedl předložený písemný materiál.

Ing. Schäfer požádal o aktuální informace k objektu manželů Musilových.

Mgr. Dymokurský sdělil, že 17. 6. 2003 obdrželo Město od soudu žalobu ve věci vyvlastnění.

Pan Šourek řekl, že již upozorňoval na to, že kruhový objezd U Zeleného stromu obtížně projíždějí kamiony. Zkonstatoval, že se na tomto objezdu se nic nezměnilo. Dále podotkl, že znak, který je umístěn na kruhovém objezdu, není pro Město příliš důstojný.

Mgr. Paukrtová se zeptala, zda se k provedení vnitřní části objezdu měl možnost vyjádřit městský architekt. Dále se zeptala, jak bude tato část v konečné fázi vypadat, zda má oddělení architektury zpracovaný nějaký návrh.

Ing. Smrčková odpověděla, že oddělení architektury nemá žádný návrh zpracován. Uvedla, že s Ateliérem 4 bylo konzultováno ozelenění objezdu a umístění znaku města.

Mgr. Karásek doplnil, že podle projektové dokumentace bude objezd osázen nízkorostlými stromy a keři. Osázení bude provedeno na podzim, kdy je vhodný čas na sázení stromů.

Pan Vostřák požádal, aby v této chvíli byl znak ponechán ve stavu jakém je. Upozornil na to, že byl rozpadlý na několik kusů a musel být dán dohromady.

Ing. Louda se podivil nad tím, že byl přechod pro chodce umístěn v bezprostřední blízkosti objezdu. Podotkl, že toto umístění způsobuje značné problémy v dopravě. Souhlasil s názorem pana Šourka, že umístěný znak je nevhodný.

24) Stanovení termínů zasedání ZM a návrh plánu práce ZM na II. pololetí roku 2003

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Za nepřítomného RNDr. Čeřovského předložil písemný materiál Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta.

Mgr. Paukrtová podotkla, že by v materiálu měly být uváděny programy pouze těch zasedání, na které jsou zařazeny některé důležité body. Řekla, že by uvítala, kdyby v programu zářijového zasedání byl uveden bod k řešení školství ve městě.

Dr. Ing. Drábek navrhl, vzhledem k posledním zkušenostem z průběhu jednání, aby zasedání ZM začínalo ve 13 hodin.

Mgr. Rudolf doplnil, že v programu 8. zasedání ZM dne 4. září 2003 je bod „Optimalizace sítě ZŠ“ zařazen. U dalších důležitých bodů zatím není znám přesný termín jednání, proto nemohly být do jednotlivých programů zařazeny.

Mgr. Paukrtová podpořila návrh Dr. Ing. Drábka.

RNDr. Čeřovský doporučil, aby v tomto roce byl ponechán začátek jednání od 9 hodin. V případě, že jednání nebudou i nadále časově náročná, tak je možné od příštího roku změnit začátek jednání ZM na odpolední hodinu.

21) Přestavba stadionu Střelnice

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Přizván: Ing. František Příhoda, stavební dozor firma STORING s.r.o.

Ing. Louda okomentoval předložený písemný materiál.

(Přišel p. Kolář - přítomno 25 členů ZM)

Pan Pelta informoval členy ZM o tom, že o prodeji názvu stadionu stále probíhají jednání s rodinou Swarovských. Potvrdil, že jednání jsou složitá, ale vše je na dobré cestě.

(Přišla Mgr. Veverková - přítomno 26 členů ZM)

25) INTERPELACE - Nové interpelace

RNDr. Čeřovský konstatoval, že neobdržel žádné písemné interpelace.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

26) Kontrola úkolů

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

Za nepřítomného JUDr. Nesvadbu předložil písemný materiál Mgr. Jindřich Kuneš, ředitel odboru vnitřních věcí.

Pan Šourek upozornil, že již na předminulém zasedání ZM předal připomínky k veřejným zakázkám za rok 2002, ale dosud neobdržel žádnou odpověď od pana starosty.

27) Diskuse

Pan Vostřák se podivil nad tím, že na městských domech jsou vyvěšovány bilbordy.

Ing. Louda řekl, že na tento podnět bude odpovězeno písemně.

MUDr. Brandejský se dotázal, kdo bude platit výkupy objektů, které mají být zbourány z důvodu rekonstrukce křižovatky v Jabloneckých Pasekách. Podotkl, že, podle jeho názoru, by tyto výkupy mělo platit Ředitelství silnic a dálnic, protože jde o silnici I. třídy.

Mgr. Karásek uvedl, že částečně by výkupy měly být hrazeny Ředitelstvím silnic a dálnic.

Paní Vocelová požádala o informaci, kolik bytů si Město ponechá ve svém majetku.

Mgr. Karásek řekl, že na podzim t.r. bude k této problematice předložen písemný materiál. Podotkl, že podobný materiál byl předložen na dubnovém zasedání ZM.

PaedDr. Vízek upozornil na stav prostor i vybavení zubní pohotovosti v areálu nemocnice. Dále zkonstatoval, že by v žádném případě nemělo být oddalováno rozhodnutí o regulaci základních škol ve městě.

Paní Nováková požádala, aby na zástavce MHD u Městského divadla byla umístěna lavička.

27a) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

23) Valná hromada ISDE

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Přizváni: PhDr. Eugen Švanda, jednatel společnosti ISDE Jablonec n/N 2002 s.r.o., Ing. Jindřich Novák, člen dozorčí rady společnosti ISDE Jablonec n/N 2002 s.r.o.

Ing. Louda uvedl předložený písemný materiál.

Pan Berounský navrhl, aby byl bod C. návrhu usnesení doplněn o část věty „ s výjimkou postupu řešení finančních situací“.

Pan Vostřák nesouhlasil s částkou 900 tis. Kč jako příplatkem do kapitálového fondu ISDE na úhradu ztráty roku 2002. Podotkl, že jako člen ZM nemohl činnost nijak ovlivňovat. Když se dotazoval na situaci, tak mu bylo odpovězeno, že je vše v pořádku.

Paní Vocelová se dotázala, jak dlouho bude společnost existovat. Řekla, že se domnívala, že tato společnost byla založena pouze na pořádání mezinárodní motocyklové soutěže.

Ing. Louda souhlasil s tím, že společnost byla založena pouze pro daný závod. Společnost však nemůže ukončit činnost do doby, než budou veškeré záležitosti dořešeny.

PhDr. Švanda zdůraznil, že z celkové investované částky se do města Jablonce nad Nisou vrátilo 4,5 mil. Kč a to prostřednictvím služeb poskytovaných jabloneckými firmami. Podotkl, že v regionu bylo ubytováno zhruba 10.000 cizinců, což se projevilo na tržbách ubytovacích a stravovacích zařízeních. Dále uvedl, že jsou prováděny poslední úpravy z hlediska životního prostředí a v tomto směru by neměly být žádné negativní dopady.

Mgr. Paurktová souhlasila s připomínkou pana Vostřáka, že částka 900 tis. Kč je opravdu vysoká. Konstatovala, že by Město mělo hledat jiné řešení, než touto částkou vyrovnat ztrátu.

Paní Caklová řekla, že se dlouho rozhodovalo o tom, zda Město bude spoluúčastníkem pořádání této mezinárodní společnosti. Zkonstatovala, že kdyby společnost vykázala na tuto akci zisk, tak by se k němu určitě všichni hrdě hlásili. Domnívá se, že by se měli hlásit i ke ztrátě.

Pan Vostřák řekl, že předložený materiál nemá žádnou vypovídací hodnotu. Zdůraznil, že již několikrát žádal vyúčtování, ale dosud mu nebylo žádné předloženo.

MUDr. Jörg ze dotázal, co brání tomu, aby společnost byla zlikvidována.

Ing. Louda vysvětlil, že v případě společnosti „V likvidaci“ má rozhodující slovo likvidátor. Pokud bude společnosti i nadále fungovat jako společnost s ručením omezeným, tak jednatelé zodpovídají za uhrazení pohledávek a v dozorčí radě jsou zástupci Města, kteří mohou v dané věci spolurozhodovat.

Dr. Ing. Drábek se zeptal, z čeho vyplývá závazek Města uhradit případnou ztrátu?

Ing. Louda vysvětlil, že se Město nezavázalo, ale přihlásilo se k odpovědnosti za spolupořadatelství tím, že něco do společnosti vložilo, tudíž by se mělo přihlásit ke spoluodpovědnosti za výsledek.

Pan Šourek požádal o vysvětlení, co znamená opravná položka k pohledávce ve výši 843 tis. Kč za firmou MV Augusta, na kterou byl prohlášen konkurs.

Ing. Louda odpověděl, že s touto firmou byla podepsána sponzorská smlouva, ale firma vstoupila do konkurzu, proto neuhradila svůj sponzorský závazek vůči společnosti ISDE Jablonec n/N 2002 s.r.o.

RNDr. Čeřovský podpořil předložený návrh usnesení. Navrhl ukončit diskusi k tomuto bodu.

Členové ZM odhlasovali návrh RNDr. Čeřovského na ukončení diskuse k tomuto bodu.
(16 - 1 - 5) (nehlasoval 1)

28) Schválení návrhu usnesení

Ing. Dlouhý, předseda návrhové komise, předložil návrh usnesení členům ZM k odsouhlasení.

Zpráva starosty města
I. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasoval 1)

Zpráva místostarostů
II. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasoval 1)

Převody objektů
III. USNESENÍ
Protinávrh Ing. Loudy k bodu 1) pro 11 proti 6 zdrželo se 8
Původní NU - bod 1) pro 17 proti 0 zdrželo se 8
- bod 2), 3) schváleno jednohlasně

Prodej pozemků
IV. USNESENÍ
Původní NU - bod A.1) - 4), 6), 7) schváleno jednohlasně
- bod B. 1) - 5) pro 21 proti 0 zdrželi se 2 (nehlasovali 2)

Prodej bytů
V. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdržel se 1

Bezúplatný převod objektů
VI. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdrželo se 0

Rozpočtové změny
VII. USNESENÍ pro 19 proti 1 zdrželi se 4 (nehlasoval 1)

Závěrečný účet města Jablonce nad Nisou za rok 2002
VIII. USNESENÍ pro 19 proti 0 zdrželo se 6

Příspěvky z Programu regenerace městské památkové zóny
IX. USNESENÍ pro 21 proti 0 zdrželi se 3 (nehlasoval 1)

Obecně závazná vyhláška o výherních hracích přístrojích
X. USNESENÍ
Protinávrh Dr. Ing. Drábka - „vydává OZV č. 5/2003, kterou ruší OZV o ………“
pro 12 proti 4 zdrželo se 8 (nehlasoval 1)

Protinávrh Mgr. Paukrtové- „ukládá Ing. Loudovi …………“
pro 8 proti 5 zdrželo se 11 (nehlasoval 1)

Původní NU - bod 1) pro 13 proti 0 zdrželo se 12
Po dohodovacím řízení bylo hlasováno o původním NU (rozšířená varianta) - bod 2).
Původní NU - bod 2) pro 14 proti 0 zdrželo se 11
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Výjimky z platného územního plánu města Jablonce nad Nisou
XI. USNESENÍ pro 21 proti 0 zdrželi se 3 (nehlasoval 1)

Územní plán Velkého územního celku Libereckého kraje (ÚPN VÚC LK) - informativní zpráva
XII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Centrum obchodní spolupráce - informace
XIII. USNESENÍ
Protinávrh MUDr. Jörga k bodu B. - „schvaluje záměr zachování pavilonu A“
pro 12 proti 0 zdrželo se 13
Původní NU pro 17 proti 0 zdrželo se 8

Čistírna odpadních vod Rýnovice - informativní zpráva
XIV. USNESENÍ pro 22 proti 0 zdržel se 1 (nehlasovali 2)

Obecně závazná vyhláška č. 7/2003 Města Jablonce nad Nisou o systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Jablonce nad Niso (vyhláška o nakládání s odpady)

XV. USNESENÍ
Protinávrh p. Vostřáka - (změna v textu) pro 8 proti 0 zdrželo se 16 (nehlasoval 1)

Původní NU pro 23 proti 1 zdržel se 1

Schválení IV. změny územního plánu města Jablonce nad Nisou
XVI. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Schválení VII. .změny platného územního plánu města
XVII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Schválení zadání IX. změny platného územního plánu města Jablonce n.N.
XVIII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Přestavba stadionu Střelnice
XIX. USNESENÍ pro 21 proti 0 zdrželi se 4

Bulvár ul. 5.května - informace
XX. USNESENÍ pro 22 proti 0 zdrželi se 3

Valná hromada ISDE
XXI. USNESENÍ
Protinávrh p. Berounského k bodu C. - „….. s výjimkou postupu řešení finanční situace.“
pro 10 proti 0 zdrželo se 14
(nehlasoval 1)

Původní NU pro 11 proti 2 zdrželo se 11 (nehlasoval 1)

Po dohodovacím řízení bylo hlasováno jednotlivých bodech NU jednotlivě s tím, že bod C. byl upraven takto: „Delegovaná osoba je pověřena výkonem akcionářských práv.“

Původní NU - bod A. pro 20 proti 1 zdrželi se 3 (nehlasoval 1)

- bod B. pro 23 proti 0 zdrželi se 2
- bod C. - upravený pro 22 proti 0 zdrželi se 3
- bod D. pro 11 proti 4 zdrželo se 7 (nehlasovali 3)
- bod. E. pro 21 proti 0 zdrželi se 4

K tomuto bodu nebylo přijato usnesení v bodě D.

Stanovení termínů zasedání ZM a návrh plánu práce ZM na II. pololetí roku 2003
XXII. USNESENÍ

Protinávrh Dr. Ing. Drábka- „schvaluje …. s tím, že ZM bude začínat ve 13,00 hod.“
pro 6 proti 8 zdrželo se 11

Původní NU pro 22 proti 0 zdrželi se 2 (nehlasoval 1)

Kontrola úkolů
XXIII. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdržel se 1

Dopisy občanů
XXIV. USNESENÍ

Původní NU - bod A. schváleno jednohlasně
- bod B . - varianta I. pro 4 proti 6 zdrželo se 14 (nehlasoval 1)
- bod. B. - varianta II. pro 16 proti 0 zdrželo se 9
- bod C. pro 17 proti 0 zdrželo se 5 (nehlasovali 3)

29) Závěr

RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, ukončil 7. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou ve 13,30 hodin.Ing. Radovan Louda
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

ověřovatelé:
Božena Caklová, Pavel Šourek

V Jablonci nad Nisou, dne 3. července 2003

Vytvořeno 21.7.2005 9:50:11 | přečteno 2667x | Petr Vitvar